Proves Escrites Història Contemporànea 1r Batxillerta

Page 1

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT

Departament de Ciències Socials

PROVES ESCRITES HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 1r Batxillerta

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT PROVA ESCRITA 1r TRIMESTRE UNITATS: Introducció, Unitat 1 ALUMNE:............................................................... DATA:.................................................................... PREGUNTES: 1.- Situa en el segle corresponen els anys següents: a.- 1685.......................b.- 243......................c.- 1...................d.- 1965.............................. e.- 145........................f.- 789..................g.- 1932...................h.- 87........................... i.- 2657.........................j.- 1832.....................

2.- Relaciona amb una lletra les característiques amb el període corresponen (poseu la lletra corresponen en el parèntesis):

Característiques

Període

a.- La societat feudal predomina i els senyors feudals tenen el poder polític.

Edat Mitjana(

b.-S' inicià la Il·lustració com a nova forma Neolític( de pensament. c.- Roma és el poder dominat a Europa.

) )

Edat Moderna(

d.- S' inicià l' agricultura i la ramaderia i la Edat Antiga( humanitat comença a ser sedentària

) )

3.- Completa el text, relacionant amb l’Antic Règim, amb les paraules del final de forma que tingui sentit “La denominació............................... va ser encunyada per revolucionaris francesos el 1789 per designar l’estat de coses al qual la Revolució Francesa havia posat fi. Així, aquest nom designa el sistema........................., social i polític que procedia de la descomposició.......................... del medieval i que es va mantenir vigent a Europa fins les revolucions liberals.................... L’origen de l’Antic Règim s’acostuma a fixar cap al segle....... , i es caracteritza per la supervivència del règim econòmic....................., en pugna amb el capitalisme..................... incipient, una població estancada a causa de la pervivència de crisis demogràfiques periòdiques( .........................), una societat ............................., fonamentada en la desigualtat.............., i un sistema polític basat en ..................................... Ara bé, durant el segle..............., i especialment al segle................, el desenvolupament de les noves activitats econòmiques (...............................), l’ascens del nous grup socials, especialment .........................., i un moviment ideològic extraordinari, 2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT ................................., va debilitar profundament els fonaments de l’Antic Règim” Antic Règim; crisis de subsistència; la burgesia; la noblesa; Burgeses; l’absolutisme monàrquic; il·lustració; Comercial; Econòmic; estamental; el comerç internacional; Feudalisme; civil; XVI; XVII, XVIII; XIX; Senyorial

4.- A partir de la descripció imaginària següent feu un quadre-resum classificant i especificant la descripció de drets del senyor, el nom del dret i si és senyorial o territorial.

“Antoni Secanell era un pagès que viu en un màs del senyoriu territorial d’Agramunt a Catalunya, propietat del Priorat del Poblet. Disposa de 1 hectàrea de terreny i una casa. Com a serf estava sota el senyoriu del Monastir i per tant cada any havia abonar al senyor una part de la seva collita, concretament 30 quilos de blat i una part de l’hort (tomates, pebrots....) així com un parell de capons per Nadal. També al Monestir de Poblet havia de lliurar-li el 10 % de tota la collita. Durant l’any havia de treballar uns dies a la reserva del senyor concretament durant uns 15 dies per fer la sega i batre el blat i també li corresponien 10 dies a l’any de vigilància al castell del senyor. Quan necessitava utilitzar el molí o la ferreria del senyor havia d’abonar-li també una part amb espècies que es negociava amb el representant del senyor. A banda d’aquestes prestacions o impostos, Antoni Secanell havia que complir les ordres i els reglaments que el senyor dictava i en cas d’incomplir-les el mateix senyor el jutjava. Si això era poc, havia d’abonar també al senyor els peatges per l’ús dels ponts, camins i per vendre al mercat dels dimecres alguns del seus producte sobrants”

5.- Assenyala si els següent conceptes representaven un pilar de l’Antic Règim o un element de canvi i justifica la teva resposta a.- Gremi Pilar Antic Règim Element de canvi de l’Antic Règim

b.- Mercantilisme Pilar Antic Règim Element de canvi de l’Antic Règim

c.-Fisiòcrates Pilar Antic Règim Element de canvi de l’Antic Règim

d.- Despotisme Il·lustrat Pilar Antic Règim Element de canvi de l’Antic Règim e.- Treball domèstic Pilar Antic Règim Element de canvi de l’Antic Règim

6.- Comenta la imatge següent 3


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT

7.- El dos textos següent representen, un una defensa de l’Antic Règim i l’altre una crítica, identifica’ls i explica el motiu de la teva tria. a) “El poder sobirà només resideix en la meva persona; es només per a mi que els meus tribunals existeixen i tenen autoritat, i com que ells exerceixen en nom meu, el seu ús no es pot tornar mai contra mi; el poder legislatiu només és meu, sense cap dependència ni cap partició (…); l’ordre públic complet emana de mi, i el drets i interessos de la meva nació reposen en les meves mans”. b) En primer lloc, cal una llei establerta, acceptada, coneguda i ferma que serveixi, amb el consens comú, com una mesura per reconèixer el que és just i el que és injust i que es converteixi en la norma comú perquè es puguin resoldre totes les disputes que sorgeixin entre el homes (….). En segon lloc, cal un jutge reconegut imparcial, amb autoritat per resoldre totes les diferències d’acord amb la llei establerta. 8.- Identifica els personatges a partir de la descripció següent A ) Escriptor i filòsof suís en llengua francesa. Le seves tres grans obres: Du contrat social ou Principes du droit politique, Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761) i la cèlebre novel•la pedagògica Émile ou De l'éducation (1762). La seva sensibilitat per la natura, els seus costums senzills i una susceptibilitat malaltissa en feren, fins a un cert punt, un inadaptat social, la qual cosa fa comprendre el seu pensament, centrat en una quasi utòpica exaltació de la natura i del sentiment, en contraposició a l'estat concret de la civilització i a les preteses possibilitats de la raó moderna ( ) B) Filòsof i jurista francès. El 1734, nasqueren els llibres que componen el tractat de L'esprit des Lois, escrit, probablement, en el llarg període que va del 1734 al 1748. En aquesta obra, que ha influït els pensadors de tots els temps, partint de la història romana amassà documents i judicis sobre els fonaments de la monarquia francesa, estudis jurídics i històrics, exemplificats amb una crítica penetrant. Féu distinció entre tres formes de govern: la monàrquica, que es basa en l'honor; la republicana, basada en la virtut; i la despòtica, que se sosté gràcies al temor i a la força. Aprofundí l'estudi dels problemes de la llibertat política, insistint en la necessitat d'un control i delimitació dels diversos poders operants en un estat per garantir-los contra el poder mateix. A partir d'aquí elaborà la doctrina d'independència i separació dels tres poders fonamentals de l'estat (el legislatiu, l'executiu i el judicial). ( )

4


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT PROVA ESCRITA CRÈDIT 1 UNITATS: Unitat 2. Revolució Industrial ALUMNE:............................................................... DATA:.................................................................... PREGUNTES 1.- Col·loca en una columna la situació dominant abans de la revolució industrial i en una altra columna els canvis que es desenvolupen durant la revolució industrial

Abans revolució industrial

Canvis durant revolució industrial

1.-Agricultura de subsistència 2.- Llançadora volant 3.- Manufactures 4.- Monoconreu 5.- Policonreu 6.- Enclosures 7.- Alta taxa mortalitat 8.- Aparició Fàbrica 9.Mercantilisme 10.- Autoconsum 11.- Millora esperança de vida 12.- Camps oberts 13.Sistema Norfolk 14.- Vida fonamentalment rural 15.- Filadora manual 16.- Guaret 17.Reducció taxa de mortalitat 18.- Treball independent (obrers) 19.- Excedents agrícoles 20.- Agricultura intensiva.

Aquesta gràfica reflecteix dades sobre Gran Bretanya. Observa la gràfica i contesta les preguntes del final.

2.-

1. Posa un títol complert a la gràfica. 2. Tipus de gràfica, eixos, dades, llegenda.... 5


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT 3. Fes una breu descripció i relaciona la informació de la gràfica amb la revolució industrial 3.- Contesta, mitjançant una redacció a la següent qüestió:

“Mac Martín és un pagès anglès del segle XVIII, el camps comunals que pertanyien al seu poble on havien viscut la seva família des de feia segle s’han decidit tancar i privatitzar i els ha adquirit Lord Tacañon”. -Explica quins fens descriu el text i quines conseqüències tindran aquest fet per a la família de Mac Martin. 4.- Completa el text següent amb les paraules del final per donar-li sentit La revolució als transports durant el segle XIX. L ’increment de la indústria i la necessitat d’abastar les ciutats, cada cop més grans, va potenciar la millora de les comunicacions. Els transports havien de ser més barats i sobretot més ràpids per fer rendible la.............................................. , i no encarir................................................................. Canals i camins El transport tradicional era bàsicament ...................................................., i la construcció de canals no era una cosa desconeguda per als europeus. Però les necessitats creixents de la indústria van determinar-ne el desenvolupament i el perfeccionament, el cas més clar d’aquest desenvolupament va ser Anglaterra. No va passar el mateix amb els camins, la millora dels quals es va deure més a interessos polítics, vinculats a la ........................................................... dels exercits en temps de guerra, que no pas econòmics. Fins a l’aparició del ferrocarril, el transport va continuar essent a Europa una de les rèmores per a l’expansió sense traves de l’economia. La veritable revolució va arribar amb l’aplicació del ........................................... als transports marítims i els terrestres. Van aparèixer dos nous mitjans de locomoció: ..............................................., els qual van provocar una autèntica revolució en el comerç mundial. El ferrocarril L’era del ferrocarril comença cap l’any ...................................................., any en què la possibilitat de la locomoció de vapor va ser demostrada amb un èxit indiscutible per la petita locomotora de ................................................................ , la qual va arrossegar un pes de 13 tones a 29 milles per hora. .................................................. va construir una locomotora destinada a rodar sobre carrils de ferro. La combinació carril/locomotora es va utilitzar amb èxit la primera vegada el ..........................................., va representar una veritable revolució. La següent línia ferroviària, per el transport de viatgers, es inaugurar el 1830 entre ...................................................................... El ferrocarril fou l’eix econòmic fonamental del segle XIX i el principal motor de la segona revolució industrial. Les seves conseqüències econòmiques van ser incalculables. Va originar una mobilització de........................................ sense precedents . Va mobilitzar una gran quantitat de ................................................... i va estimular la demana de ...................................................... A més a més de constituir una peça clau en la formació dels mercats nacionals, el ferrocarril va aportar a Europa un nou sentit del temps. La distàncies s’escurcen considerablement .Però, sobretot, el ferrocarril actua com a un eix fonamental perquè canvia l’estructura econòmica de les zones per on passa. Desapareix el recel cap .......................................... perquè els ..................................................................... tenen, a partir d’ara, una sortida fàcil a través del ferrocarril.

1804; l’anglès Richard Trevithick; 1825 en el trajecte Stockton-Darlington; a la especialització en la producció; capital; comercialització d’excedents; els costos de la producció industrial.; excedents; Nova York fins a Albany; fluvial; George Stephenson; la navegació de vapor i el ferrocarril; Liverpool i Manchester.; mà d’obra; productes industrials.; Robert Fulton; vapor; vela; especialització.

6


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT 5.- Completa el quadre sinòptic a partir dels conceptes del final. Escriu el número al lloc corresponent.

1.- descens moralitat; 2.- rotació de conreus; 3.-màquina de vapor; 4.-augment natalitat; 5.-enclosures, 6.-augment de la demanda, 7.-carbó; 8.-ferrocarril; 9.-creixement de la població, 10.- augment de la producció agrícola. 6.- Contesta mitjançant una redacció la següent pregunta. Com ha afectat la revolución industrial del segle XVIII i XIXa la meva vida ? 7.- Marca la resposta correcta: 1.-La revolución industrial es va iniciar a: A Espanya al segle XVIII A Anglaterra i Escocia a mitjans del segle XVIII A França i Anglaterra al segle XIX Als Estat Units al segle XVIII 2.-Entre 1750 i 1850 la població a l’Europa Occidental en general: Va augmentar un 20 % Va augmentar un 50 % Va augmentar més del doble No va augmentar 3.-Les tres innovacions més importants en l’agricultura a Anglaterra durant el segle XVIII van ser: La introducció del transports, el regadiu i la patata. La introducció de la màquina de vapor, el regadiu i el tancament de terres. La introducció del guaret, el molins de vent i la mà d’obra immigrant La introducció de plantes escardadores, la difusió i diversificació dels conreus i 7


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT l’aplicació de la tècnica a les feines agrícoles. 4.- Els sector que al segle XVIII i XIX a Gran Bretanya es van industrialitzar més ràpidament van ser: El tèxtil i la metal·lúrgia El tèxtil i l’agricultura El tèxtil i la construcció El tèxtil i la maquinària 5.- A més a més de la màquina de vapor un altre símbols de la Revolució industrial al segle XVIII i XIX va ser El petroli El gas natural La fusta El carbó 6.-El capital acumulat al principi de la revolució industrial i que va permetre les primeres inversions a la industria es va originar amb La mineria El comerç internacional i de l’agricultura El comerç local La indústria a domicili 7.-La màquina de filar anomenada spinning jenny va ser construïda per: Richard Arkwringt James Hargreaves Manel Martinei Thomas Savery 8.-Thomas Savery va intentar: Aplicar el principis del vapor a la navegació marítima Aplicar els principis del vapor a l’extracció d’aigua de les mines: Aplicar els principis del vapor a la industria tèxtil Aplicar els principis del vapor a l’agricultura 9.- La primera màquina de teixir, que va augmentar la velocitat de teixir, inventada per Kay l’any 1733 se la coneixia amb el nom de: Llançadora volant Mule Jenny Spinning Jenny Maquina de Vapor

8


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT Quin autor es considera el pare del liberalisme econòmica ?: Ricardo Smith Keynes Marx 8.- Comenta el dibuix següent:

9


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT PROVA ESCRITA CRÈDIT 1 UNITATS: Unitat 3. Liberalisme i nacionalisme en el segle XIX. ALUMNE:............................................................... DATA:.................................................................... PREGUNTES: 1.- Comenta els dibuixos següents. Explica quin esdeveniment de la Revolució Francesa intenten plasmar i valora la seva importància en el procés revolucionarí. a) b)

c)

d)

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT 2.- Relació les paraules de la columna de l’esquerra amb les de columna de la dreta. Situa el nombre corresponen. 1.-El Congrés de Viena 2.- El Terror 3.- El Consolat 4.- La creació de Bulgària 5.- Mazzini 6.- El Joc de la Pilota 7.- Les Tres Jornades Glorioses 8.- Independència de Bèlgica 9.- El Regne de Piamont 10.- La Guerra amb Dinamarca

-

Unificació d’Itàlia ( ) Unificació d’Alemanya ( ) Restauració ( ) Nous estats europeus. ( ) Napoleó Bonaparte( ) Desmembrament de l’Imperi Turc. ( ) Nacionalista ( ) Revolucions liberals segle XIX ( ) Convenció Jacobina ( ) Estats Generals ( )

3. Completa les diapositives següents explicades a classe.

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT

4.- Situa cronològicament els següents esdeveniments. 1 el més antic.......... i 10 el menys antics - Restauració ( ) - La Convenció Francesa ( ) - Napoleó ( ) - Independència de Grècia ( ) - Revolució de 1820 ( ) - Unificació Alemanya ( ) - Unificació Italiana ( ) - Independència de Bèlgica ( ) - Redacció del Drets de l’Home i del ciutadà ( - Revolució de 1848 ( )

)

5.- Fes un quadre resum explicant les característiques del liberalisme. 6.- Diferents companys i companyes de la classe han fet un resum dels objectius del Tema. (25 punts). Contesta les preguntes dels següents resums. a.- Sergi Valls, amb la seva gran capacitat de síntesis, ens ha explicat com podem diferenciar els mapes d’Europa de principis del segle XIX i del final. Com ho faries tu ? b.- Àurea Niubó ens explica, encara que parla molt de Napoleó, les característiques polítiques de la Restauració. Per tu quines són aquestes característiques ? 1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT c.- Montserra Sala, de forma clara i contundent, resumeix les diferències entre la Revolució Liberal de 1820 i la de 1830, també inclou una taula molt interessant. Quines van ser aquestes diferències ? d.- L’Anna Anguera explica, amb intensitat, les diferències entre Estat i Nació. Què és una Nació ? Què és un Estat ? e.- La Mireia Marsol, amb detall i claredat, ens resumeix els aspectes més importants de la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà. Quins aspectes destacaries d’aquest documents ?

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT PROVA ESCRITA CRÈDIT 2 UNITAT: 4. Els nous moviments socials ALUMNE:............................................................... DATA:.................................................................... PREGUNTES: 1.- Contesta breument:

a.- Quina relació hi ha entre els fracàs de la Comuna de París i la crisi de l’AIT ? b.-Què va representar per al moviment obrer, tant des de l’aspecte organitzatiu com ideològic, la revolució de 1848 ? c.- Per què una de les primeres accions del moviment obrer va ser la destrucció de màquines i fàbriques ? d.- Quines eren les principals reivindicacions del moviment cartista ? e.- Per què la Internacional va decidir donar passos per a la creació de partits nacionals ? 2.- De cadascun del següents textos assenyala: a.- Idees principals que defensa o descriu. b.- Amb quina forma de pensament del moviment obrer l’associaries ? Per què ? A) A mitjans segle XIX, i en oposició a les idees conservadores de la Restauració, aparegueren en l'Europa industrial, diferents pensadors sensibilitzats envers la situació econòmica i social d'injustícia, desigualtat i opressió. Les seves reivindicacions de reforma social foren, segons Marx, caràcter poc científic i massa voluntarista i els considerà uns ingenus de reforma social. B) Era un moviment que reivindicava una reforma radical de la societat. El terme, del grec an i arqué (principi), significa manca de poder, de llei, d'autoritat. L'única manera de reformar la societat, consisteix en rebutjar qualsevol forma de poder. Estaven convençuts que el poder, independentment de qui l'exerceixi, genera opressió i injustícia. La destrucció de l'Estat es vista com la condició indispensable per l'establiment de la llibertat i la igualtat. C) “Tots els modes de producció (comunitat primitiva, asiàtic o patriarcal, esclavisme, feudalisme, capitalisme) s'han caracteritzat pel mateix conflicte entre classes i explotació del l'home per l'home. El materialisme històric descriu la direcció d'aquest procés vers la desaparició de classes i la instauració del comunisme, després de passar pel socialisme En una societat en lluita de classes, l'Estat representa la conciliació de classes; però és una conciliació il·lusòria. L'Estat pretén ésser un intermediari, un àrbitre just entre interessos contraposats; en realitat és l' instrument que la classe opressora utilitza per mantenir la condició de classe dominadora “ 3.- Completa el text següent de forma que tingui sentit “ El moviment obrer Poden definit moviment obrer com l'actuació de la classe obrera per tal d'alliberar-se de l'explotació .............................. Les primeres reaccions dels obrers foren manifestacions incontrolades de ràbia que duien fins a la ............................................... Altres vegades els obrers

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT oferiren llur suport a l'actuació d'algun grup polític. Així ho feren en alguns països després dels moviments revolucionaris del 1830 i ............, amb l'esperança que un canvi en el sistema de govern milloraria llur situació. Però, en general, acabaren desenganyats de la col·laboració amb ................................... . Un factor important ja a l'inici del moviment obrer fou la creació de les............................. .... britàniques, la idea de les quals era d'organitzar associacions d'obrers, dirigides per obrers, per defensar els drets dels obrers. Obrer. Els primers socialistes francesos que intervingueren en .......................... del 1848 al costat dels obrers sense feina de París comprengueren aviat que no bastava de canviar el sistema polític, sinó que calia canviar totalment............................................. Marx i Engels transformaren la utopia revolucionària del moviment obrer en un procés científic d'alliberament de la classe obrera.. Els contactes entre delegacions obreres franceses a l'Exposició Universal de Londres amb els treballadors anglesos aportaren a la història del moviment obrer una nova faceta: l'internacionalisme : naixia ......................................................, que recollí, en el manifest fundacional, una gran part de les idees de Marx. Però de bon començament ja es posà de manifest el contrast entre dues concepcions de lluita. A partir del 1866, a les delegacions dels països d'un gran desenvolupament industrial dominaren les idees .........................entre els obrers, mentre que a les delegacions de països preferentment agraris. (Itàlia, Espanya, Suïssa) dominaren les concepcions prudhonianes i més tard les de..................... Això es manifestà en la penetració als sindicats obrers de l'anarcosindicalisme, que pretenia d'arrossegar els obrers a una sèrie de vagues generals que en paralitzar l'economia provoquessin l'esfondrament de tot el sistema capitalista. Aquesta idea no fou mai realitzada, bé que ha tingut una forta incidència en el moviment obrer fins avui.”

4.- Imagina’t que ets un periodista d’un diari d’un sindicat, i tens que fer un article de denúncia sobre l’explotació infantil al món; l’article ha de descriure les condicions de treball, les causes, posar exemples, comparar, establir responsabilitats, proposar mesures etc. Disposes de la informació següent i dels teus propis coneixement sobre la matèria . Elabora, per tant, aquesta article, d’un foli com a mínim. ( Aquesta pregunta val el doble 20 punts). L’article no pot ser còpia textual de la informació.

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT INFORMACIÓ Definición de trabajo infantil No todo el trabajo infantil, evidentemente, es tan repugnante como las formas más peligrosas y explotadoras. Incluso los más fervientes partidarios del no-trabajo infantil reconocen que tareas apropiadas pueden aportar a los niños habilidades y responsabilidades, mantener unidas a las familias y contribuir a los ingresos familiares. Al evaluar el alcance del trabajo infantil y dibujar soluciones, es crucial definir qué es el trabajo infantil, y distinguir formas explotadoras de formas apropiadas. La UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador. Define que el trabajo infantil es inapropiado si: • • • • • • • • •

es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, se pasan demasiadas horas trabajando, el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido, se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, el salario es inadecuado, el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, el trabajo impide el acceso a la escolarización, el trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y la explotación sexual), impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico.

La Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989 por todos los países excepto la Islas Cook, Somalia, Omán, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos y EUA. La explotación infantil es al mismo tiempo consecuencia y causa de la pobreza, aunando todas las miserias. Agotamiento para vivir y trabajar, analfabetismo, enfermedades y malnutrición, envejecimiento precoz. Es el momento de romper esta espiral, que muchos se obstinan en considerar como una inevitable 'fase de crecimiento de las sociedades en vías de desarrollo'. La misma UNICEF hace una nítida diferenciación entre dos tipologías de niños que trabajan: a) Aquellos que dentro de las familias campesinas o artesanas trabajan para ellas mismas y por la situación de pobreza, la falta de infraestructura o la ausencia de garantías sociales necesitan de los brazos infantiles b) Aquellos en que son explotados por un patrón externo, muchas veces una multinacional. Sus causas La globalización económica crea lazos entre distintas economías nacionales, con lo cual la incidencia del trabajo infantil en países del Sur se hace más patente en los países industrializados. Al mismo tiempo, el proceso de globalización que permite al Norte ser consciente del trabajo infantil que se da en el Sur también pone presión a las economías y estructuras sociales de los países del Sur, intensificando de esta forma el problema del trabajo infantil. Es evidente que existe una relación entre el trabajo infantil y la pobreza, puesto que los niños que trabajan son casi exclusivamente pobres. Según la Fundación Internacional por los Derechos Laborales, en muchos países hay una fuerte tradición de tolerar el trabajo infantil, que se combinan a menudo con prejuicios hacia poblaciones aisladas. El resultado es la expansión de trabajo infantil entre algunos grupos étnicos pobres. De forma similar, actitudes discriminatorias hacia mujeres y chicas pueden reforzar la voluntad de los padres de mandar sus hijas a prostituirse o a servir en casas. Los factores de pobreza, tradiciones culturales, prejuicios hacia grupos étnicos, religiosos o raciales, discriminación de las chicas, acceso inadecuado a la educación y búsqueda de mano

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT de obra dócil por parte de los empresarios, han existido desde hace siglos. Lo que es nuevo ahora es la globalización económica. Durante los años 80 hubo grandes cambios en el sector agrícola del Brasil. Grandes plantaciones se mecanizaron más y más y se incrementó su grado de dedicación a la exportación, y la tierra se concentró cada vez más en pocas manos de grandes empresas agrícolas. Los trabajadores de las plantaciones y los pequeños agricultores expulsados de sus tierras se juntaron con los grupos de trabajadores temporales que se conocieron como "bóias frias" o "volantes". Dado que los ingresos de muchas familias disminuyeron considerablemente, estas fueron empleando a los hijos. Hoy, una buena proporción de los niños que trabajan en Brasil son bóias frias. En el sureste de Ásia, la urbanización y el empobrecimiento de las economías rurales son factores importantes que empujan a las familias a vender a sus hijas a la prostitución. El incremento en prostitución infantil está ligado al crecimiento del turismo sexual, una manifestación especialmente amarga de la globalización. A nivel macroeconómico, la imposición por parte del BM y el FMI de PAEs ha fortalecido muchas de las tendencias que contribuyen al trabajo infantil.Sin embargo, en años recientes, el BM ha reconocido la importancia de la educación y la sanidad y ha instado a los gobiernos a mantener programas en estas áreas, así como inversiones en capital humano. Fallon dice que el BM orienta sus consejos más bien a la enseñanza secundaria y postsecundaria, y que para atacar el problema del trabajo infantil hay que atacar la enseñanza primaria. En que trabajan los chicos La mayoría de los niños que trabajan a tiempo completo lo hacen en el sector agrícola comercial, pero hay niños trabajando en multitud de sectores: servicio doméstico, , minería, pesca de gran profundidad (buceadores), construcción, material deportivo, calzado deportivo, equipamiento quirúrgico, cerillas y pirotecnia, carbón vegetal, fábricas de cristal y cerámica. En la India: esclavizados, en canteras, en el campo, servicio doméstico, picking rags en las calles, alfombras, saris de seda, cigarrillos "beedies",etc Minas de carbón en Colombia Los pasillos de las minas son bajos y estrechos, así que los propietarios (habitualmente los padres de los trabajadores) encuentran en los niños los trabajadores de tamaño ideal. Pelotas de fútbol Buena parte del material deportivo del mundo se produce con trabajo infantil. Con el soporte de Robert Reich, antiguo secretario de estado para el trabajo de EUA, y de otros políticos, la CIOSL y ONGs para los derechos laborales lanzaron una campaña en junio de 1996 para asegurar que "los niños no jugarán más con pelotas hechas por niños empobrecidos en la otra parte del mundo". El primer objetivo era la FIFA, que ponen su sello en las pelotas de alta calidad, incluidas las que se usan en ligas profesionales. En noviembre de 1996 Reebok anunció que sus pelotas llevarían la inscripción "Garantizado: hecha sin trabajo infantil" para la primavera de 1997. El mismo mes, Nike y una firma pakistaní abrieron una planta para coser pelotas de fútbol en la que no se iba a usar mano de obra infantil. El turismo y la infancia prostituida Cada día aumenta el número de niños y niñas prostituidos en todo el mundo. desde hace siete años, ecpat (end child prostitution and trafficking) coordina esfuerzos para erradicar esta lacra. Tailandia, 1993. Un grupo de turistas franceses, algunos de ellos hombres solteros. Cuando uno

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT de ellos le comenta a otro que se va a buscar una niña prostituta, el compañero se siente ultrajado. De un tiempo a esta parte, los casos de abusos , de prostitución y de pornografía infantil han aparecido constantemente en los medios de comunicación. En Asia, los occidentales ayudaron a crear el negocio de la prostitución infantil. Algunos burdeles datan de la guerra de Vietnam o están situados alrededor de algunas bases militares de los EE.UU. Mas de un millón de niños y niñas son esclavos sexuales en Camboya, India, Filipinas, china,Tailandia, Taiwan y otros países. El desarrollo económico del sudeste asiático no ha ayudado a reducir esta plaga El usuario de la prostitución infantil busca la impunidad que le ofrece el ejercicio de esta actividad en el tercer mundo. Otros son sencillamente viajeros que por miedo al SIDA se van con niños y niñas; piensan que no están contagiados porque son muy jóvenes, cuando esta es una creencia absolutamente errónea . Vía Internet también, los explotadores sexuales han encontrado un potente medio de comunicación para intercambiar pornografía infantil o para informarse sobre nuevos "destinos turísticos". Té y plátanos para lejanos consumidores. ¿Cuantos muchachos/as mueren cada año manipulando pesticidas en las plantaciones? Es raro que la noticia de la muerte de muchachos/as intoxicados en las plataneras de Centroamérica, por ejemplo, llegue a los periódicos. En Bangladesh, Nepal y la India son la plantaciones de té, las que más incorporan trabajo infantil. En Assan el 70% de la mano de obra, horarios enormes y reducidas pagas. Esta situación genera altísimos beneficiosa las multinacionales del té y a sus socios locales. Agricultura comercial En las plantaciones de azúcar del Brasil, por ejemplo, los niños cortan cañas con machetes, una tarea que les pone constantemente en riesgo de mutilarse. Constituyen un tercio de la mano de obra y se ven involucrados en un 40% de los accidentes laborales. Según un estudio citado por la OIT, en áreas rurales hay más muertes infantiles causadas por los pesticidas que por todas las demás enfermedades propias de la infancia juntas. La producción de seda y saris en la India La industria de la seda y los saris es históricamente una de las más importantes de la IndiaLa motivación del Banco Mundial al promocionar la sericultura es crear lugares de trabajo, aliviar la pobreza y ayudar a grupos desventajados. Pero al no controlar ni restringir el uso de esclavitud infantil, lo que ha conseguido el Banco Mundial es potenciar una industria que descansa sobre la esclavitud infantil en todos los pasos de los procesos productivos. Los niños pueden empezar a trabajar a los 5 años, ganando 10 rupias como mucho y sufriendo riesgos laborales y amenazas de abusos por parte de los empleadores. Muchos tejedores de seda están hacinados en habitaciones oscuras, húmedas y sin ventilación. Estas condiciones favorecen el contagio de enfermedades entre los niños trabajadores. En un estudio realizado en 1985, el Instituto Gandhiano de Varanasi identificó la tuberculosis y los trastornos intestinales como la "enfermedad laboral de la comunidad tejedora". Los cortes también son típicos y difíciles de curar. Human Rights Watch ha pedido al Banco Mundial que deje de dar préstamos a la industria de la seda hasta que el gobierno indio aplique el Acta sobre (la Abolición de) la Esclavitud y empiece un proceso para identificar, liberar y rehabilitar los niños esclavos. Industria de ladrillos en Camboya Los niños usualmente trabajan con las manos desprotegidas, y a veces descalzos. A menudo se cortan y se les caen ladrillos a las manos y a los pies. Algunos trabajan con maquinaria pesada y muchos se cortan las manos o los dedos con las máquinas. Pieles para las fiestas. En El Cairo y sus alrededores, en las fabricas de curtidos trabajan cerca de un millón y medio de

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT niños y niñas de Egipto entre los seis y los catorce años. Los niños trabajan con los pies y las manos desnudas. En la India, Brasil y en el sudeste de Asía el espectáculo es más o menos el mismo. Vestidos, seda y zapatos para lejanos consumidores. Son los productos de baja tecnología y gran consumo aquellos que producen para la exportación países como Tailandia, China o Indonesia, los que hacen crecer su desarrollo industrial. En Indonesia el trabajo infantil está permitido, pero sólo por cuatro horas al día, los niños/as en la industria manufacturera son más de trescientos mil. Durante el año 1991 se inicio la denuncia del uso de trabajo infantil en la fabricación de las costosas zapatillas de la multinacional NIKE, que basa su negocio en escatimar unas pesetas a los trabajadores y gastando millones en publicidad. Otra marca famosa, ADIDAS, ha transferido toda su producción a Asia, cerrando todas las factorías en Europa. La pesadilla de los juguetes En la etiqueta estará escrito MATTEI, LEGO o CHICCO, pero el 80% de los juguetes de todo el mundo se fabrican en China (donde el propio Ministerio de Trabajo se muestra preocupado por la situación de los niños/as), en Tailandia e Indonesia. Niños y niñas que durante doce horas al día se encuentran en contacto con materiales plásticos inflamables, en ambientes sofocantes, sin casi comida y durmiendo en campamentos-guetos. En el año 1933, dos fabricas de juguetes ardieron en Tailandia y China. Hubo centenares de víctimas, entre ellas multitud de niños/as. Contra los juguetes de procedencia hindú existe la campaña de boicot TOYCOTT CAMPAIGN (TOY=juguete). Alfombras para casas elegantes muy lejanas Un millón de niños tejen las alfombras en decenas de miles de telares distribuidos por Pakistán, India o Nepal. Antiguos comerciantes exportadores las encargan a intermediarios locales, los cuales a su vez las subcontratan a los propietarios de los telares. Estos se las encargan a tejedores que las realizan con ayuda de algunos asalariados. Muchos son los intermediarios y todos quieren obtener beneficios. Basándose el último eslabón que normalmente son niños. Se los prefiere no sólo por sus pequeños dedos adaptados al trabajo, sino también porque los adultos no están dispuestos a semejante explotación. Los niños no tienen elección, son traídos de pueblos lejanos, engañados por supuestas buenas perspectivas y con el pago de una contrapartida a sus padres pauperrimos e ignorantes. Trabajan en habitaciones oscuras, angostas, húmedas y detrás de telares atando nudos sobre los hilos tensados, durmiendo después en el mismo local, en medio del polvo y desnutridos. Cuando se hacen una herida se la cauterizan con una cerilla para evitar manchar de sangre las alfombras. Sirvientes de las familias ricas No los ve nadie pero son millones los pequeños sirvientes de más de seis años, a menudo reciben como pago sólo la comida -escasa y diferente a la de los amos- y se los maltrata. Por ejemplo, son más de cien mil los niños 'resteareck' en Haití, que las familias campesinas contratan con las de la ciudad. E veces se les lleva al extranjero Entre la basura y el tráfico. Ochenta millones de niños trabajan en las calles. En la periferia de Manila son doce mil, escalando las montañas humeantes de la basura para rescatar cualquier residuo útil. El trabajo infantil en el tercer mundo

1


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT Africa El 17 por ciento de la población activa en Africa son niños de entre 4 y 15 años. Los pequeños suelen desempeñar funciones de pastoreo o de vigilancia del ganado, incluso en época escolar, con la consiguiente repercusión negativa en su educación. En Accra, la capital de Ghana el 88 por ciento de los niños de la calle no asiste a la escuela. El 96 por ciento son migrantes. Son niños que vagan de un sitio a otro, duermen en el exterior de edificios o tiendas en colchones de cartón o de paja y comen alimentos poco nutritivos que compran en la calle con sus escasos ingresos. Su jornada de trabajo empieza a las 4:30 de la mañana. Lustran zapatos, portean bultos, venden géneros diversos, mendigan... Latinoamerica En 1990 trabajaban en la región 7.300.000 menores entre los 10 y los 14 años. En San Salvador y otras ciudades brasileñas del estado de Bahía viven y trabajan aproximadamente 3.000 niños. Un 75 por ciento de estos domésticos infantiles (niños que trabajan en las casas) no saben leer o escribir. En muchos casos, son huérfanos. Tienen que trabajar todo el día, pero no ganan nada y se alimentan de restos. Frecuentemente no duermen en camas, sino en el suelo, y, en el caso de las niñas, pueden sufrir abusos sexuales. Un 80 por ciento de ellos sufre trastornos de estómago o dolores de cabeza como consecuencia de su aislamiento emocional, según los psiquiatras. Muchos parecen retardados física y psíquicamente, sin que lo sean. De hecho, una vez liberados de su situación e integrados en una comunidad pueden convertirse en los mejores alumnos de la clase. Ese trabajo es el destino que espera al 70 por ciento de la población menor de 18 años. Es decir, casi al 40 por ciento de los haitianos. La edad de los menores sometidos a semiesclavitud se sitúa entre los 11 y los 14 años y el 75 por ciento son niñas, según Unicef. Asia La OIT calcula que el 11 por ciento de la población de Asia está conformada por niños entre 4 y 15 años. Aunque en Africa la población laboral infantil es, en conjunto, más numerosa, la India sigue siendo un caso paradigmático en este terreno. Los menores de este país que trabajan, generalmente en condiciones muy duras, son unos 44 millones. Las consecuencias del trabajo para la salud de los niños son muy graves. Sufren lesiones visuales y óseas, deformaciones, numerosos accidentes, muerte temprana... La mitad de los niños sometidos a trabajo forzoso en las fábricas de alfombras paquistaníes no llega nunca a los 12 años, según informes de 1991. Ese mismo año la Policía tailandesa desmanteló una fábrica ilegal de papel donde permanecían esclavizados 31 niños y adolescentes. Se les obligaba a tomar anfetaminas para cumplir una jornada laboral de 18 horas por la que no recibían salario alguno. Pobreza infantil Nunca se ha visto un niño rico trabajar. La relación entre pobreza familiar y trabajo infantil es evidente Niños y niñas destruidos Analfabetos de por vida. Si tienen tiempo y no están agotados, podrán ir a una escuela informal, pero nunca tendrán un título elemental. Analfabeto no podrá defender sus derechos, tampoco cundo sea adulto. Amenaza para los adultos

2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT La OIT recuerda que el recurso al trabajo de los niños va unido al paro de los adultos y a la distribución desigual de la riqueza. Sin niños a disposición de los terratenientes y de las fabricas, el trabajo lo harían los adultos. Sin la 'competencia' no mejorable que representa el trabajo infantil, los adultos tendrían un mayor poder de reivindicación social y salarial. El trabajo infantil prolifera en las comunidades y sociedades donde los adultos trabajan de forma temporal o por salarios inferiores a los mínimos legales. Las intervenciones posibles Alguna esperanza existe: hace diez años para los gobiernos no había problema. Ahora el debate está presente. Luchar contra el trabajo infantil, comenzando por sus formas más aberrantes (trabajos peligrosos, a tiempo completo o por cuenta ajena), significa dar un paso mínimo en defensa de los derechos sociales de losa adultos de hoy y de mañana. No es fácil confluir en una misma dirección protagonistas bien diferentes: Estados, sindicatos, organismos internacionales, ONG, consumidores y por último empresas y multinacionales. Las opiniones son diferentes, desde la única alternativa: Prohibición total y urgente o reglamentación. Quienes apoyan la primera hipótesis acusan a los otros de excesivo pragmatismo (porque 'la explotación de los niños hay que abolirla sin remisión, además de reducir la explotación de losa adultos'); Los otros acusan a los primeros de utopismo (porque: 'la verdadera cuestión es acabar con la explotación por parte de las naciones y clases sociales . Al mismo tiempo es mejor que un niño trabaje y coma que este hambriento'). Son lógicas ambas posiciones. La hipótesis de la 'prohibición total' debe venir acompañada de intervenciones que aumenten los ingresos de las familias, prohibiendo los trabajos peligros y por cuenta ajena en primer lugar. La segunda (abolición como resultado de un desarrollo prolongado) se adapta a la mayoría de los trabajos integrados en la economía familiar, agrícola y artesanal. Donde, en efecto, no sirven las leyes y los castigos injustos, donde se debe intervenir mediante la reforma agraria, la mecanización colectiva, garantización de los precios de venta mínimos, dotación de infraestructuras como el agua potable y los sistemas energéticos cercanos a las viviendas y naturalmente con la enseñanza básica gratuita.

La escolaridad obligatoria hasta los catorce o dieciséis años es una condición necesaria y obligada para abolir y reducir el trabajo infantil. La escuela debe ser gratuita, cercana, útil (preparar para un oficio) y debe garantizar la alimentación de los alumnos y alumnas. Proyectos conjuntos gobiernos-OIT La OIT ha lanzado el Proyecto IDEC que tiene el objetivo de eliminar el trabajo infantil antes de los quince años. El proyecto se ha iniciado en algunos Estados como Brasil, India, Filipinas, Tailandia, o Egipto. En esencia el proyecto pide la realización de presiones sobre los gobiernos para que se regule el trabajo infantil, se establezca la enseñanza obligatoria, se sensibilice a las familias sobre los posibles daños del trabajo infantil, así como se potencien las intervenciones sanitarias y educativas sobre niños/as extrabajadores/as. El informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 'La eliminación del trabajo infantil está a nuestro alcance', recoge que el número real de niños trabajadores en todo

2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT el mundo disminuyó en un 11% entre 2000 y 2004, El número real de niños trabajadores en todo el mundo disminuyó en un 11% entre 2000 y 2004 y pasó de 246 a 218 millones. Además, el número de niños, niñas y jóvenes de 5 a 17 años 'atrapados' en un trabajo peligroso disminuyó un 26%, hasta llegar en 2004 a 126 millones, frente a los 171 millones de la estimación anterior. Según consta en el estudio, este descenso fue incluso más pronunciado, de un 33%, entre los trabajadores más jóvenes, de 5 a 14 años. Después de analizar estos datos, Juan Somavia, Director General de la OIT, subraya que "si bien la lucha contra el trabajo infantil sigue siendo un desafío de enormes proporciones, estamos en el camino correcto. Podemos acabar con sus peores formas en una década, pero no debemos perder de vista el objetivo final de terminar con el trabajo infantil en su totalidad." El estudio atribuye la reducción del trabajo infantil a una mayor conciencia y voluntad política, aunque también a la puesta en práctica de una serie de medidas, particularmente en el ámbito de la reducción de la pobreza y la educación masiva, las cuales han dado lugar a un "movimiento mundial en contra del trabajo infantil". En este sentido hay que recordar que nueve de cada diez Estados miembros de la OIT, en los que viven casi el 80% de los niños del mundo, han ratificado ahora el Convenio sobre las peores formas del trabajo infantil, 1999, mientras que cuatro de cada cinco Estados miembros, con más del 60% de la población infantil mundial, han ratificado el Convenio sobre la edad mínima, 1973.

2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT PROVA ESCRITA CRÈDIT 2 UNITAT: 5. La dominació europea del món. ALUMNE:.....................................Data:........................... Pregunta 1.Contesta breument les preguntes següents: a.- Quina relació hi ha entre la segona revolució industrial i l’ imperialisme. b.- Quines relacions hi han entre racisme i imperialisme ? c- Per què va ser relativament fàcil a les potències imperialistes establir colònies ? d.- Comenta breument els següents concepte, esdeveniments o personatges relacionats amb l’ imperialisme −

“Explosió blanca “ - Conferència Internacional de Berlín (1885) - La guerra dels bòers. - Incident de Fashora - Indoxina.

e.- Quines van ser les causes econòmiques de l'Imperialisme Pregunta 2.-Comenta el gràfic del full adjunt. Relaciona la informació del gràfic amb els canvis econòmics de la segona meitat del segle XIX. Pregunta 3.- Completa el següent mapa conceptual (col·loca el número al lloc corresponen). A continuació explica en una redacció el mapa conceptual.

1.-Publicitat 2.- Estandarització 3.- Producció massiva 4.- Augment poder adquisitiu

2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT

Pregunta 4.- En el mapa següent escriu al costa del nom de la metròpoli (llegenda) el número de la colònia de la seva possessió.

Pregunta 5.- Comenta el text següent, contesta les preguntes del final. Es van fer les deduccions generals següents: 4. Hi ha raons tant bones per classificar el negre com una espècie diferent de l’europea com també n’hi ha per fer l’ase una espècie diferent de la zebra; i si prenem en consideració la intel·ligència, hi ha una diferència major entre el negre i l’anglosaxó que entre el goril·la i el ximpanzé. 5. Les analogies entre el negres i els micos són més grans que entre el micos i els europeus. 6. El negre és inferior, intel·lectualment, a l’home europeu. 7. El negre és més humà en la seva natural subordinació a l’home europeu que sota qualsevol altra circumstància. 8. El negre només pot ser humanitzat i civilitzat per europeus. Londres, 1863 a.- Posa un títol al text. b.-Quines idees defensa el text ? c.-Com justifica el text l’ imperialisme ? d.- Dóna la teva opinió raonada sobre les idees que s’exposen al text. Pregunta 6.- Durant la segona Revolució Industrial un elevat nombre d'innovacions cièntifiques i tecnològiques van tenir una importan repercussió econòmica. Relaciona amb un número les dues columnes. 2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT 1.-Dinamita

Edison (

)

2.- Cinema

Lumiere (

3.- Telèfon

Bessemer (

4.- Aspirina

Einsten (

5.- Forn Elèctric

Bayer (

)

6.- Convertidor

Nobel (

)

7.- Micròfon

Wright (

8.- Telegrafia sense fils

Bell (

9.- Primer vol

Marconi (

)

10.- Teoria relativitat

Siemens (

)

) ) )

) )

Pregunta 7.- La foto següent correspon a Ellis Island que es troba a l'entrada de Nova York, per aquestes dependències havien de passar totes les persones que arribaven als Estat Units. Quina relació té amb el període estudiant.

2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT

2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT

PROVA ESCRITA CRÈDIT UNITAT: 6. Europa en temps de la Primera Guerra Mundial. GRUP:............................................. ALUMNE.............. DATA:.................................................................... PREGUNTES: 1.- Quina situació es va donar als Balcans a causa de la descomposició de l’Imperi Turc ? Com va repercutir aquesta situació en la 1r Guerra Mundial ? 2.- Quines divergències en política internacional es va donar entre les potències europees de 1870 a 1914 ? 3.- Quin sistema d’aliances, entre països i per què, es va organitzar abans de la 1era guerra mundial i com van funcionar amb l’esclat de la guerra ? 4.- Per què un conflicte entre països europeus va desencadenar una guerra d’abast mundial ? 5.- Quines conseqüències van tenir el tractas de Pau per Alemanya i l’Imperi Austrohongarès ? 6.- Explica breument: 6.1. Batalla de Verdun. 6.2. Bismarck 6.3. Assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran 6.4. Tracta de Brest-Litovsk 6.5. Societat de Nacions.

2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT

TEMA: 7 LA REVOLUCIÓ SOVÈTICA I LA URSS Alumn@:................................................................... PREGUNTES: 1.- Contesta les preguntes següents ( subratlla la resposta correcta) a.- La causa de la revolució de 1905 va ser: - La Iera Guerra Mundial- L’assalt al Palau d’Hivern- L’arribada de Lenin - La derrota contra el Japó b.- El tsar va abdicar a causa de: - La revolució d’Octubre de 1907- La revolució de Febrer de 1917- L’arribada de Lenin- La revolució d’octubre de 1917

c.- Alexis Kerensky era el dirigen principal del:

- El Partit Comunista – Els anarquistas – El Partit KDT – El Partit Constitucionalista Demócrata

d.- Una de les causes profundes de la revolució russa va ser:

El règim feudal al camp – El cop d’estat del general Kornilov – l’arribada de Lenin - L’assalt al Palu d’Hivern

e.- La signatura de la Pau entre Rússia i Alemanya es va anomenar pau de:

- Versalles - Brest-.Litovsk - Moscou – Berlin

2.- Contesta

les preguntes següents:

a.- Quines eren les característiques de la Rússia tsarista a començaments del segle XIX ? b.-Per què es va produir la caiguda del tsarisme ? Diferència les causes profundes de les immediates. c.-Per què el govern provisional producte de la revolució de febrer de 1917 va caure ? Qui el va substituir ? d.-Quines eren les diferències polítiques i ideològiques entre Troski i Stalin ? Qui va resultar guanyador i per què ? e.- Quines van ser les actuacions principals de la política de Stalin ?

3.- Situa de més antic a modern els següent fets de la revolució russa i la creació de la URSS (posa un número 1, 2, 3..)

2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT Mort de Stalin (

)

Assalt al Palau d’Hivern ( )

Abdicació tsar ( )

Guerra Civil ( )

Col·lectivisme )

(

4.- Identifica a partir de la descripció el següents personatges relacionats amb la revolució russa:

a.- Va nàixer en el si d'una família burgesa, a la ciutat de Simbirsk (actualment Uliànovsk), el 22 d'abril de 1870. Aliat a Suïssa, en esclatar la Primera Guerra Mundial va condemnar la guerra per ser un conflicte entre les potències imperialistes en el qual el treballadors del món no tenien res a guanyar. Després de la revolució de febrer de 1917 va tornar a Rússia. Va haver d'utilitzar tota la seva influència per convèncer la majoria de la direcció del seu partit que havia arribat el moment de derrocar el govern per mitjà d'una nova revolució, la revolució d'octubre ( ) b.- Fill d´un humil sabater georgià, als 15 anys va ingressar amb una beca al seminari ortodox de Tbilisi, on es va revelar com un alumne brillant, tot i que va ser expulsat al ser sorprès repartint propaganda del Partit Socialista georgià, del qual n'era membre des del 1898. Quan va esclatar la Revolució d'Octubre va formar part del govern com a comissari de nacionalitats, càrrec que va ocupar fins al 1922. Durant la guerra civil, va col·laborar en les defenses de Petrograd i Tsaritsin,Va seer escollit com a secretari general del Comité Central el 1922. Va impulsar les col·lectivitzacions (1927, 15è congrés), i dels plans quinquennals (1929, 16è Congrés) ( ) 5.- Defineix breument: a.- Bolxevic.

b.- Soviet

c.- Duma

d.- Tesis d‘abril

2


DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA CURS 2008/2009 1r BATXILLERAT

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.