Page 1


ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์อริน เจียจัทร์พงศ์และคณะกรรมการจุลนิพนธ์ ส�ำหรับค�ำ แนะน�ำที่เป็นประโยชน์ พ่อ แม่ และครอบครัว ส�ำหรับก�ำลังใจอันมีค่ากว่าสิ่งอื่นใด คุณธชตวัน ศรีปาน ส�ำหรับเรื่องราวและประสบการณฺ์ต่างๆ คุณสัญลักษณ์ ศรีปาน ส�ำหรับเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ คุณวนัสธนา สัจจกุล ส�ำหรับเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ สโมสรกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี หนังสือพิมพ์ข่าวสด ส�ำหรับภาพประกอบ หนังสือพิมพ์มติชน ส�ำหรับภาพประกอบ เพื่อนๆ ส�ำหรับความช่วยเหลือทั้งหมด

เส้นทางตะวัน

3


ค�ำน�ำ ความฝันในวัยเด็กของเด็กผู้ชายหลายคนที่ชอบกีฬาฟุตบอล คงหนี ไม่พ้นนักฟุตบอลทีมชาติและไปค้าแข้งกับสโมสรฟุตบอลในต่างประเทศ นักฟุตบอลไทยหลายคนไปถึงจุดที่ฝันไว้และประสบความส�ำเร็จ ค�ำถามคือ เขาเหล่านั้นไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร ค�ำตอบง่ายๆที่ทุกคนสามารถตอบได้ด้วยปาก แต่ไม่สามารถท�ำได้ ด้วยการกระท�ำคือ ขยันซ้อม มีวินัยในตัวเอง หลายคนท�ำไม่ได้เพราะคิดว่า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�ำได้จริง ไม่มีใคร อดทนท�ำได้ถึงขนาดนั้น แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ เราเองที่ก�ำหนดให้มันเป็นไปไม่ได้เองมากกว่า หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเรื่องราวในชีวิตของ ธชตวัน ศรีปาน ต�ำนาน เบอร์ 10 ของทีมชาติไทย ซึ่งถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความส�ำเร็จทั้งใน และนอกสนามมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในคนที่ท�ำเรื่องที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้นจริง ได้! นิธิวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ 4

เส้นทางตะวัน


สารบัญ เด็กชายตะวัน ศรีปาน บอลนักเรียน สารจากทีมชาติ ตะวันสีชมพู แสงตะวันขึ้นที่ต่างแดน จากนักเตะสู่กุนซือ ตะวันจากคนรอบข้าง

7 15 23 37 45 53 61

เส้นทางตะวัน

5


6

เส้นทางตะวัน


บทน�ำ เด็กชายตะวัน ศรีปาน หมอและพยาบาลของโรงพยาบาลแก่งคอย ในจังหวัดสระบุรี คงคิด ไม่ถึงว่าการท�ำคลอดเด็กในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2514 นั้น จะเป็นการให้ ก�ำเนิดหนึ่งในนักฟุตบอลที่ถือว่าเป็นต�ำนานของทีมชาติไทยในเวลาต่อมา ด้วยหน้าทีก่ ารงานของพ่อซึง่ ตอนนัน้ ท�ำงานอยูบ่ ริษทั ปูนซีเมนต์ไทยที่ จังหวัดสระบุรี ท�ำให้ครอบครัวศรีปาน(นายสมจิตร และนางสมศรี ศรีปาน) ได้ เพิ่มสมาชิกใหม่คือลูกคนที่ 3 ของครอบครัวที่นี่ ทัง้ คูไ่ ด้ตงั้ ชือ่ เล่นให้ลกู ชายคนนีว้ า่ “ยา” แต่เนือ่ งจากตอนเรียนเคยไป ตัดผมแล้วออกมาหัวแบน เพือ่ นๆจึงพากันเรียกว่า “ไอ้แบน”หรือ “ไอ้หวั แบน” และเรียกกันต่อมาจนถึงตอนนีอ้ าจจะเรียกได้วา่ เป็นชือ่ เล่นของเขาแทนชือ่ เก่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับชือ่ จริงนัน้ พ่อแม่รว่ มกันตัง้ ชือ่ ให้วา่ เด็กชายตะวัน ศรีปาน แต่ หลังจากเลิกเล่นฟุตบอลแล้ว พ่อตาซึง่ เป็นคนชอบศึกษาเรือ่ งความเชือ่ เกีย่ วกับ เส้นทางตะวัน 7


วัน เดือน ปีเกิด และเนื่องจากตะวันเกิดวันจันทร์ พ่อตาจึงเห็นตามความเชื่อ ว่าการมีสระอยู่ในชื่อจะท�ำให้ชีวิตไม่ราบรื่น จึงเปลี่ยนชื่อให้เป็น ‘ธชตวัน ศรี ปาน’ ซึ่งมีความหมายว่า ธงชัยแห่งชัยชนะ “เขาเคยทักเรื่องชื่อมาตัง้ แต่สมัยเริ่มเล่นทีมชาติใหม่ๆแล้วว่าอยากให้ เปลีย่ นชื่อ แต่ตอนนัน้ เรายังไม่อยากเปลี่ยนเพราะคนยังคุ้นชือ่ เราอยู่ รอให้เลิก เล่นฟุตบอลก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน พอเราเลิกเล่นก็ได้จังหวะที่เหมาะสม” เด็กชายตะวันผูกพันกีฬาฟุตบอลตัง้ แต่จำ� ความได้ เช่นเดียวกันลูกชาย ในบ้านหลังนี้อีก 2คน เพราะพ่อเป็นคนที่คลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลมาก บ่อยครั้งที่คนแถวบ้านพักพนักงานของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จะเห็น ภาพน่ารักๆที่พ่อจะจูงมือลูกชายคนนี้เดินไปนั่งอยู่ข้างสนาม เด็กคนนั้นนั่งดู พ่อของเขาเล่นฟุตบอลกับเพื่อนที่ท�ำงานตั้งแต่วัยเยาว์ จึงท�ำให้เขาคุ้นชินกับ พืน้ หญ้าสีเขียว ลูกฟุตบอลและกลิน่ อายของน�ำ้ มันมวยทีต่ ลบอบอวนอยูบ่ ริเวณ ข้างสนามนั้น เขาเห็นพวกนักฟุตบอลจะชอบทาน�ำ้ มันมวยก่อนและหลังลงสนาม คิด ว่าอยากทาอย่างเขาบ้างและกลิน่ น�ำ้ มันมวยในวันนัน้ เขายังไม่เคยลืมมันได้เลย ในยามว่างตะวันจะนั่งหน้าจอโทรทัศน์และเปิดดูเทปฟุตบอลอังกฤษ เก่าๆที่พ่อของเขาเก็บสะสมไว้ เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีการถ่ายทอดสดเหมือน อย่างสมัยนี้ รวมทั้งได้อ่านนิตยสารฟุตบอลสตาร์ ซอคเกอร์ซึ่งเป็นอีกของสะสม สุดหวงของพ่อ ซึ่งมีเก็บไว้หลายเล่ม เมื่อพ่อซื้อมาอ่านจบแล้วจะวางไว้บนโต๊ะ เสมอ หลังจากนั้นเขาจะหยิบมาอ่านต่อคนต่อไปในทันที ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกผูกพัน กับฟุตบอลมากขึ้น “เริ่มอ่านนิตยสารฟุตบอลตั้งแต่เล่มที่400-500 ตอนแรกตั้งใจจะอ่าน การ์ตูนข้างในที่อยู่ถัดจากหน้ากลางไป พออ่านการ์ตูนก็ได้ดูข้อมูล ประวัติของ 8 เส้นทางตะวัน


สโมสรอังกฤษแต่ละทีม เราก็เลยได้ติดตามตลอด” การอ่านของเขาไม่ใช่การอ่านตั้งแต่หน้าแรกไปยังหน้าสุดท้ายเหมือน การอ่านของคนทั่วไป แต่เขาจะเริ่มอ่านจากหน้ากลางเป็นต้นไป เนื่องจากเป้า หมายของเขาคือ การ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอล โดยจะแทรกอยู่หลังจาก หน้ากลางเป็นต้นไปของนิตยสารสตาร์ ซอคเกอร์ทกุ เล่ม ซึง่ เขาติดตามจนเรียก ได้ว่าเป็นขาประจ�ำเลยทีเดียว การ์ตูนเรื่องซึบาสะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลของ ตะวัน รวมถึงเรื่องรองเท้าของบิลลี่,ฮามิช ตีนระเบิด ซึ่งทั้ง 2 เรื่องก็เป็นเรื่อง โปรดของเขาเช่นกัน ตอนทีพ่ อ่ ไปรับหนังสือสตาร์ ซอคเกอร์ ประจ�ำสัปดาห์ เขา ก็ขอซื้อหนังสือการ์ตูนเล่มโปรดนี้กลับมาด้วยทุกครั้ง พ่อส่งเสริมการเล่นฟุตบอลของลูกชายคนนี้มาก เพียงแค่เขาเอ่ย ปากขออุปกรณ์กีฬา ไม่ว่าจะล�ำบากแค่ไหนก็จะหามาให้ แต่ถ้าเป็นของเล่น ทั่วไปนั้น ไม่ว่าจะอ้อนวอนสักแค่ไหนก็ไม่มีทางได้โดยเด็ดขาด “มีวนั หนึง่ เราเดินเข้าไปบอกพ่อว่าอยากเล่นฟุตบอล พ่อก็ซอื้ รองเท้าให้ จ�ำได้วา่ เป็นรองเท้ายีห่ อ้ ตราไก่ เราเห็นในหนังสือสตาร์ ซอกเกอร์ลงรูปอุปกรณ์ ฟุตบอล อยากได้เสื้อแข่งของสโมสรสเปอร์ส พ่อก็ให้พี่สาวที่เรียนอยู่กรุงเทพ ขับรถไปหาซื้อมาให้ พอได้มาเราก็ใส่เล่นได้แบบครบชุดเลย” เนื่องจากพี่ชายของตะวันท�ำงานที่โรงงานผลิตฟุตบอล บางวัน เขา จะน�ำลูกฟุตบอลกลับมาฝากน้องชายคนนี้ด้วย แม้ว่าจะเป็นสินค้ามีต�ำหนิที่ พนักงานสามารถเอากลับบ้านได้ แต่ก็สามารถน�ำมาฝึกซ้อมได้ ท�ำให้ที่บ้านมี ลูกฟุตบอลอยู่เยอะมาก ทุกเย็นหากใครผ่านมาหน้าบ้านของเขาจะเห็นเด็กชายตัวเล็กๆใบหน้า เปื้อนรอยยิ้ม วิ่งเล่นฟุตบอลอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้าน เขาจะตั้งเสาประตูเล็กๆ ขึ้นมา เพื่อฝึกการยิงให้เกิดความช�ำนาญมากขึ้น เส้นทางตะวัน 9


แต่ด้วยความเหงาและอยากฝึกทักษะด้านอื่นบ้าง เขาจึงชวนพี่ชาย และน้องชายมาเล่นฟุตบอลหน้าบ้านทุกวันและคิดว่าฟุตบอลเป็นกิจกรรมของ ครอบครัวในเวลานั้น “น้องชายเป็นประตูสลับกับพีช่ าย โยนมาให้เรายิง เขาไม่ได้ชอบเหมือน เรา แต่ตอนสมัยเด็กก็เป็นกิจกรรมทีเ่ ล่นได้หลายคน พ่อจะซือ้ ลูกบอลมาให้เล่น กลายเป็นท�ำให้เรารู้ตัวว่าชอบการเล่นฟุตบอลมาก” เด็กที่เล่นฟุตบอลส่วนใหญ่มักมี ‘ไอดอล’ หรือบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ส�ำหรับไอดอลของตะวันเขาเข้ามาในชีวิตตอนอายุ 6ขวบ นอกจากผู้ เป็นพ่อแล้ว เขายังชื่นชมในฝีเท้าคือ ดิเอโก้ มาราโดน่า ซึ่งเขาติดตามข่าวสาร รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของนักเตะรายนีจ้ ากหนังสือพิมพ์ทโี่ รงเรียนและได้ตดิ ตาม ข้อมูลของนักฟุตบอลรายนี้มาโดยตลอด “ตอนประถมจะมีหนังสือพิมพ์มาติดทุกวันให้นกั เรียนมาอ่าน ท�ำให้เรา รูว้ า่ มาราโดน่าเป็นนักเตะทีม่ คี า่ ตัวแพงทีส่ ดุ ในโลก ตอนนัน้ เขาเล่นอยูท่ สี่ โมสร โบค่า จูเนียร์ซงึ่ ก�ำลังจะย้ายไปเล่นในอิตาลีกบั สโมสรนาโปลี เป็นการไปเริม่ เล่น ฟุตบอลอาชีพ เรารู้จากสตาร์ ซอกเกอร์ รู้ว่ามาราโดน่า มีความเป็นไปอย่างไร มีสถิติยิงประตู ตอนนั้นเราผูกพันกับมาราโดน่ามาก” “กับตันกระดูกเหล็ก” ไบรอั้น ร็อบสันเป็นนักฟุตบอลอีกคนหนึ่งที่ ตะวันชื่นชอบมาก เนื่องจากเชียร์ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดตั้งแต่เด็ก ประจวบ กับนักฟุตบอลรายนี้เล่นในต�ำแหน่งกองกลาง ท�ำให้ตะวันมีความชอบใน ต�ำแหน่งนี้และเล่นมาโดยตลอดจนเลิกเล่นฟุตบอล “ตอนนั้นเขาเป็นกับตันแมนยู ซึ่งสตาร์ซอกเกอร์ลงแต่ทีมนี้ แต่ตอน นั้นยังไม่ได้แชมป์อะไรเลย เป็นทีมลิเวอร์พูลที่ได้แชมป์มากกว่า ตอนเด็กเราก็ ชอบไบรอั้น ร็อบสัน เราก็อ่านชีวประวัติเขา เลยได้ซึมซับมาตั้งแต่ตอนนั้น” 10 เส้นทางตะวัน


ดิเอโก้ มาราโดน่า(ซ้าย)และไบรอั้น ร็อบสัน(ขวา) 2ดาวเตะ ระดับโลกที่ตะวันชื่นชอบ

ฟุตบอลไทยในสมัยนัน้ ยังไม่ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายเหมือนเช่น ปัจจุบัน คนต่างจังหวัดจะได้รับข่าวสารเรื่องฟุตบอลไทยน้อยมาก ท�ำให้ตะวัน ยังไม่ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับฟุตบอลไทยมากเท่าไหร่ ท�ำให้เรือ่ งในการเล่นฟุตบอล ในสโมสรรวมถึงการติดทีมชาติยังไม่อยู่ในความคิดของเขาเลยแม้แต่น้อย “ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักฟุตบอลถ้วย ก. เลย รู้จักแต่ถ้วย ข. ซึ่งก็รู้สึกว่า เท่มากๆแล้ว มีพี่ที่อยู่ในบริษัทที่พ่อท�ำงาน ได้ไปเล่นให้ทีมราชวิถีในฟุตบอล ถ้วย ข. เรารู้สึกว่าพี่คนนั้นเท่มากที่ได้ไปเล่นฟุตบอลระดับถ้วย ข.” “นักฟุตบอลในทีมชาติก็พอรู้บ้าง ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ที่ทุกคนรู้จักใน สมัยนั้น แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นอยู่ทีมอะไร รู้แต่ว่าเขาติดทีมชาติแค่นั้นเอง” เด็กชายตะวันเริม่ ร้องไห้หาพ่อ แม่ ก่อนเข้ารับการศึกษาในชัน้ อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนแสงวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้เน้น เด่นเรื่องกีฬามากนัก เมื่อขึ้นชั้นประถมทางโรงเรียนมีโครงการส่งทีมเข้าร่วม เส้นทางตะวัน 11


แข่งขันฟุตบอล เขาก็ไม่พลาดที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนด้วย แต่เนื่องจาก สภาพทีมของโรงเรียนไม่มีผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีมากนัก ท�ำให้สู้โรงเรียนอื่นๆไม่ได้ ก่อนจะศึกษาต่อในชั้นมัธยมต้น ที่โรงเรียนแก่งคอย เขาพยายามซ้อม ซ้อม ซ้อม เพื่อที่จะสอดแทรกเป็นตัวแทนนักฟุตบอลของโรงเรียนให้ได้ ซ้อมกับเพือ่ น ซ้อมกับพนักงานทีท่ ำ� งานของพ่อ ซ้อมกับพีน่ อ้ ง รวมถึง ซ้อมคนเดียว! ซึ่งการซ้อมอย่างหนักของเด็กชายตะวัน ท�ำให้ฝีเท้าของเขาฉายแวว เด่นกว่าเด็กนักเรียนรุ่นราวคราวเดียวกัน ทั้งด้านทักษะและความสามารถใน ด้านต่างๆ แต่ข้อเสียเปรียบของเขาเพียงอย่างเดียวในตอนนั้นคือ การมีรูปร่าง เล็กกว่าเด็กคนอื่นๆ ซึ่งตอนนั้นเขาสูงไม่ถึง 150 เซนติเมตรเท่านั้น แต่ถงึ ไม่ได้เล่นทีมชุดใหญ่ของโรงเรียน อย่างไรก็ตามเขาได้มโี อกาสได้ เล่นในทีมชุดเล็กของโรงเรียนแทน ซึง่ ฟุตบอลประเภทนีจ้ ะจ�ำกัดความสูงในการ ส่งผู้เล่นเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อย้ายไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ตะวันยังคงฉายแววเด่น เรือ่ งฝีเท้าอย่างมาก จนได้รบั การชักชวนให้ไปเล่นให้กบั ทีมเยาวชนของจังหวัด สระบุรี ท�ำให้เจ้าตัวได้มีโอกาสพบเจอนักเตะที่เก่งขึ้น ความสามารถมากขึ้น หลังจากนั้นมีพี่คนหนึ่งที่เคยเล่นฟุตบอลด้วยกัน เดินเข้ามาชวนให้ไป เล่นฟุตบอลทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคนนทบุรเี พราะทีน่ นั้ สนับสนุนเรือ่ งฟุตบอลมากกว่า ทีน่ ี้ และมีชอื่ เสียงเรือ่ งการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆด้วย ตะวัน ตัดสินใจวิ่งกลับบ้านไปขออนุญาตพ่อทันที พ่อตบปากรับค�ำให้อนุญาตลูกชายคนนี้เข้ามาเรียนในกรุงเทพได้ เพราะได้เห็นแววการเล่นฟุตบอลของลูกชายคนนี้มาตั้งแต่เด็กและคิดว่าถ้า ลูกชายได้มีโอกาสเข้าเรียนที่สนับสนุนเรื่องฟุตบอลจะท�ำให้ลูกชายมีความสุข ขึ้น 12 เส้นทางตะวัน


ปีการศึกษาต่อมาตะวันได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีและที่ นีเ่ องทีท่ ำ� ให้ตะวันได้รบั โอกาสในการก้าวสูน่ กั ฟุตบอลทีมชาติไทยในเวลาต่อมา

เส้นทางตะวัน 13


บทที่ 1 บอลนักเรียน เสียงร้องเพลงและจังหวะกลองภายในโรงเรียนแสงวิทยา ถือว่าเป็น สัญญาณของการแข่งขันกีฬาสี แน่นอนว่าตะวันไม่เคยได้ไปร้องเพลงเชียร์แบบ เพื่อน แต่เขาจะปรากฏตัวอยู่ในสนามฟุตบอล สีของเขาท�ำผลงานได้อย่างยอด เยี่ยม โดยเฉพาะผลงานส่วนตัวของเขา ถึงขัน้ ทีค่ รูทสี่ อนวิชาพละเดินเข้ามา หาและบอกกับเขาว่า จะส่งทีมลงแข่งฟุตบอลเทศบาลในอ�ำเภอแก่งคอย โดย มีชื่อเขาติดทีมโรงเรียนไปแข่งเรียบร้อยแล้ว การลงแข่งฟุตบอลรายการแรกของตะวันและเพื่อนๆลงสนามไปเล่น ฟุตบอล เล่นด้วยสัญชาตญาณของเด็กหรือเรียกอีกอย่างว่า วิง่ ตามใจชอบ บอล อยู่ทางไหนวิ่งกันไปทางนั้นทั้งสนาม ทั้งสองทีมเตะกันด้วยความสนุกสนาน มีแต่รอยยิ้ม ไม่ได้หวังผลการ แข่งขันเท่ากับความสุขที่ได้ลงสนามไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อน เส้นทางตะวัน 15


ผลการแข่งขันของโรงเรียนแสงวิทยาในการแข่งฟุตบอลเทศบาลไม่ดีเอาเสีย เลย แพ้คู่แข่งเกือบ 10ประตูในทุกนัดที่ลงสนาม แต่ส่วนตัวแล้วเขาไม่สนใจผล การแข่งขันเหล่านั้นเลย เนื่องจากโรงเรียนแสงวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน เด็ก นักเรียนไม่ได้ถูกส่งเสริมในด้านกีฬามากนัก “โรงเรียนอื่นได้เปรียบ มีนักฟุตบอลที่ตัวสูงกว่า มีการส่งเสริมด้านนี้ มากกว่า” “ตอนไปแข่งได้เล่นต�ำแหน่งกองหน้า เพราะชอบเลีย้ งและมีทกั ษะการ ยิงประตูดีกว่าเพื่อนร่วมทีม” แต่ในรายการนั้นเขาและเพื่อนร่วมทีมกลับยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยแม่ แต่ประตูเดียว หลังจากนั้นไม่นานเด็กชายตะวัน ศรีปาน ต้องเข้าแถวยืนอยู่หน้าแถว ทีโ่ รงเรียนแก่งคอยเพราะเขามีความสูงเพียง 138 เซนติเมตรเท่านัน้ ต่างจากนัก ฟุตบอลรุน่ พีท่ สี่ งู 160 เซนติเมตรขึน้ ไปทัง้ นัน้ ท�ำให้โอกาสสอดแทรกเป็นไปได้ ยาก เนื่องจากครูจะคัดนักฟุตบอลเข้าทีมชุดใหญ่จากความสูงเป็นหลัก ตอนนัน้ มีการแข่งขันฟุตบอลทีจ่ ำ� กัดความสูงในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน ทางโรงเรียนแก่งคอยก็ส่งทีมฟุตบอลโรงเรียนชุดสอง ซึ่งคัดนักฟุตบอล ของโรงเรียนที่มีฝีเท้าดีแต่ความสูงไม่ถึงชุดใหญ่ มาลงแข่งในทีมชุดนี้ ซึ่งตะวัน ก็เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลในชุดนี้ด้วย การแข่งขันในครัง้ นัน้ ท�ำให้ตะวันคว้าแชมป์แรกในการแข่งขันฟุตบอล เป็นแชมป์แรกในชีวิต พอคว้าแชมป์กลับมาครูพละที่คุมทีมโรงเรียนในตอนนั้นก็เห็นแววว่า ตะวันน่าจะเล่นทีมโรงเรียนชุดใหญ่ได้ แต่ตอ้ งรอจนรุน่ พีท่ มี ชุดใหญ่เรียนจบไป ก่อน เขาจึงมีโอกาสได้เล่นชุดใหญ่ของโรงเรียน ตอนเล่นทีมชุดใหญ่ของโรงเรียน ได้ลงเล่นต�ำแหน่งกองหน้าสลับกับ 16 เส้นทางตะวัน


กองกลาง ตอนนัน้ เขายังไม่รวู้ า่ กองหน้ากับกองกลางเล่นต่างกันอย่างไร เพราะ สมัยนั้นยังไม่มีโค้ชที่เป็นอาชีพมาบอกว่าต�ำแหน่งไหนต้องเล่นอย่างไร นักฟุตบอลยังคงเล่นตามใจชอบของตัวเองอยู่ พอมีเรียกบอกแผนก็ฟงั บ้างไม่ฟังบ้างตามประสาฟุตบอลเด็ก “เรารู้ตัวว่าเป็นคนชอบวิ่ง ชอบเลี้ยงบอล ชอบยิงประตู แต่ไม่รู้ว่าจะ ยืนตรงไหนเป็นหลัก” เมื่อถึงวันเด็ก ครูพละจึงส่งทีมฟุตบอลของโรงเรียนเข้ามาแข่งใน กรุงเทพ โดยมีสุทินและสุรัก ไชยกิตติ นักฟุตบอลทีมชาติไทยในสมัยนั้น เป็น คนจัดรายการขึน้ และแน่นอนว่าได้รบั การตอบรับอย่างดี มีทมี ส่งเข้าร่วมแข่งขัน เป็นร้อยๆทีม โดยลงเตะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเพื่อแข่งให้จบและได้แชมป์ในวันเดียว เวลาเช้ า มื ด ของวั น แข่ ง แสงตะวั น ยั ง ไม่ ขึ้ น ที่ ส นามการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย แต่มีนักฟุตบอลรุ่นจิ๋วที่เป็นตัวแทนของแต่ละโรงเรียนมาเข้าคิว วัดความสูงกันเป็นจ�ำนวนมาก แน่ น อนว่ า หนึ่ ง ในนั้ น มี เ ด็ ก ตั ว เล็ ก จาก ครอบครัวศรีปานรวมอยู่ด้วย โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีเงื่อนไขว่านักฟุตบอลต้องมีความสูงไม่เกิน 150เซนติเมตร แต่เด็กที่มาในวันนั้น มีความสูงเกินก�ำหนดเป็นจ�ำนวนมาก จึง ต้องเพิ่มเกณฑ์ความสูงเป็นไม่เกิน 152เซนติเมตรแทน โชคดีทตี่ อนนัน้ ตะวันมีความสูง 152เซนติเมตรพอดีกบั เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ไว้ใหม่ จึงมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ซึ่งตะวันและเพื่อนๆไม่ท�ำให้ครูและ เพื่อนทั้งโรงเรียนผิดหวัง พวกเขาคว้าแชมป์กลับจังหวัดสระบุรีได้ส�ำเร็จ หลังจากนั้นตะวันได้ศึกษาหาความรู้อยู่ที่เทคนิคสระบุรีเพียงปีเดียว เท่านั้น เขามีโอกาสได้เล่นฟุตบอลน้อยมาก เพราะไม่มกี ารสนับสนุนเรือ่ งกีฬา ฟุตบอลจากทางสถาบันนีม้ ากนัก หากเขาต้องการเล่นฟุตบอลมากกว่าเพียงแค่ เส้นทางตะวัน 17


การเล่นกับเพือ่ นหลังเลิกเรียน เขาและเพือ่ นๆต้องหาฟุตบอลรายการทีจ่ ดั ขึน้ ใน ต่างอ�ำเภอ เพื่อส่งทีมเข้าแข่งขันเองบ้าง ซึ่งบางครั้งถึงกับต้องโดดเรียนเพื่อนที่ จะไปเตะบอลให้ทันเวลาแข่ง มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แม้จะไม่คอ่ ยได้เล่นฟุตบอลมากนัก แต่ฝเี ท้าก็อยูใ่ นระดับแนวหน้าของ เทคนิคสระบุรี หลังจากนั้นตะวันได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติให้กับทีม จังหวัดสระบุรี เพราะโค้ชที่เคยคุมทีมโรงเรียนแก่งคอยเข้ามาคุมทีมจังหวัด สระบุรี และโค้ชรู้จักฝีเท้าของตะวันดีอยู่แล้ว จึงไม่ลังเลที่จะเรียกลูกศิษย์คน นี้ติดทีมจังหวัดด้วย แต่ทมี จังหวัดบ้านเกิดของเขาไม่ประสบความส�ำเร็จในการแข่งขันครัง้ นี้ เนื่องจากจังหวัดสระบุรีเป็นทีมที่อ่อนประสบการณ์ในการส่งทีมเข้าแข่งขัน และด้วยศักยภาพนักเตะสู้ทีมจังหวัดอื่นไม่ได้ แต่ตะวันไม่ได้เสียใจแม้แต่น้อย เนื่องจากเขาคิดว่าตัวเองต้องการเล่นฟุตบอล เพื่อความสนุกสนานและหาประสบการณ์ใหม่ๆเท่านั้น ‘พีอ่ อด’ ซึง่ เป็นรุน่ พีท่ เี่ ป็นลูกหลานในทีท่ ำ� งานของพ่อ เห็นแววการเล่น ฟุตบอลของตะวัน เพราะเล่นฟุตบอลด้วยกันมาตั้งแต่ตะวันยังเด็ก เขาเห็นว่า ตัง้ แต่ตะวันเรียนทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคสระบุรกี ไ็ ม่คอ่ ยมีโอกาสได้แข่งฟุตบอลอย่าง จริงจัง ด้วยความเสียดายเด็กที่มีฝีเท้าดีขนาดนี้ แต่จะไม่ได้รับการสนับสนุน ต่อ จึงชวนให้ตะวันไปเล่นฟุตบอลในจังหวัดกรุงเทพ ทีส่ ถาบันวิทยาลัยเทคนิค นนทบุรี ตะวันได้ยนิ ดังนัน้ จึงตัดสินใจวิง่ ไปขออนุญาตพ่อในทันที ซึง่ พ่อก็ตกลง ให้เขาเข้าไปเรียนในสถาบันที่สนับสนุนให้ตะวันได้เล่นฟุตบอลที่เขารักในทันที เช่นเดียวกัน เด็กหนุ่มพกความหวังมาจากจังหวัดสระบุรีมาเต็มกระเป๋า ซึ่งหวังว่า 18 เส้นทางตะวัน


จะได้เล่นฟุตบอลมากขึ้น หลังเลิกเรียนตะวันลงสนามไปขอซ้อมกับทีมของสถาบันที่เขามีนัก เตะตัวจริงอยู่แล้ว แต่เขาก็สามารถพิสูจน์ว่าสายตาของ “พี่ออด”นั้นไม่พลาด เพราะ โค้ชของทีมเทคนิคนนทบุรีเลือกเขาติดทีมและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงโดย ตลอด รวมทั้งท�ำผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากติดทีมวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรแี ล้ว เขาได้เล่นฟุตบอลมากขึน้ อย่างทีห่ วัง เพราะทีน่ (ี่ เทคนิคนนทบุร)ี ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในเรือ่ งฟุตบอลระดับ อาชีวะเลยทีเดียว แต่ผลงานของทีมไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากตลอด 2ปีที่เล่นฟุตบอลให้ สถาบันนี้ เขาไม่สามารถพาทีมได้แชมป์อะไรเลย โดยเข้าชิง 2ปีซอ้ นและแพ้ทมี วิทยาลัยพาณิชย์พระนครทั้ง 2ปี ในตอนนัน้ เขาไม่รตู้ วั เองว่ามีความสามารถมากน้อยแค่ไหน แต่รสู้ กึ ว่า ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีม คู่แข่ง รวมถึงนักฟุตบอลรุ่นพี่ที่เคยเล่นด้วยกันก็ตาม “รุน่ พีบ่ อกว่าฝีเท่าของมึงขนาดนี้ น่าจะมีโอกาสติดทีมชาติ ซึง่ ตอนนัน้ คิดว่าเป็นเรื่องไกลเกินตัวเพราะสถาบันมันไม่เอื้อให้ไปถึงระดับนั้นได้จริงๆ” เป้าหมายในตอนนั้นของตะวันคือ เมื่อเรียนจบแล้วจะกลับจังหวัด สระบุรีเพื่อไปท�ำงานที่ปูนซีเมนต์ไทยเหมือนผู้เป็นพ่อ ยังไม่มีความคิดเรื่องที่ จะติดทีมชาติหรือไปเล่นฟุตบอลในสโมสรต่างๆ “ลูกหลานพนักงานส่วนใหญ่คิดว่างานที่ปูนซีเมนต์เป็นงานที่มั่นคง มี สภาพแวดล้อมที่ดี พี่น้องก็เรียนช่างหมด แต่เราเรียนช่างกล พี่ชายกับน้องชาย เรียนช่างยนต์เหมือนพ่อ” แต่แล้วโอกาสของตะวันก็มาถึง เขาได้ไปแข่งฟุตบอลยามาฮ่า ไทย แลนด์คัพ และผลงานของเขาในรายการนี้เอง ท�ำให้มีคนเห็นแววชวนไปคัดทีม เส้นทางตะวัน 19


ระดับฟุตบอลถ้วย ง. แต่ตะวันตอบปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่า “เราไม่ไปคัดตัว เพราะมันท�ำให้ เราต้องขาดเรียน“ ประตูในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของตะวันยังไม่ปิดลง ด้วยวัยเพียง 18 ปี ยังได้รับการจับตามองจากคนรอบข้างขนาดนี้ ในอนาคตเขามีโอกาสจะ ไปสะดุดตาใครอีกมากมาย

20 เส้นทางตะวัน


เส้นทางตะวัน 21


บทที่ 2 สารจากทีมชาติ เมื่อตะวันย้ายเข้ามาเรียนที่สถาบันวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีได้ไม่นาน เขามีโอกาสได้ไปแข่งฟุตบอลรายการ ไทยแลนด์คพั ในนามจังหวัดนนทบุรี โดย การแข่งขันจัดขึ้นที่จังหวัดระยอง หลังแข่งรายการนั้นเสร็จ มีโค้ชทีมชาติชุดอายุต�่ำกว่า 19ปี เดินลงมาชักชวน เขาให้ไปคัดตัวเพื่อไปเล่นทีมชาติ เนื่องจากถ้าตอบตกลงเจ้าตัวจะต้องหยุดเรียนเป็นเวลานานและติด ปัญหาเรื่องการเดินทางจากสถานที่เก็บตัวไปโรงเรียน เขาตัดสินใจไม่ไปคัดตัว ทีมชาติตามค�ำชวนของโค้ช เด็กหนุ่มอ่านหนังสือพิมพ์หน้าข่าวกีฬา สายตาของเขาเหลือบไปเห็น การประกาศรายชื่อนักเตะที่ทีมชาติเรียกตัว ตอนแรกที่เห็นรายชื่อตัวเองใน หนังสือพิมพ์ว่า มีชื่อตะวัน ศรีปานอยู่ในรายชื่อเหล่านั้นด้วย เขารู้สึกภูมิใจที่มี โค้ชระดับทีมชาติชื่นชมในฝีเท้าของเขา เส้นทางตะวัน 23


เด็กหนุ่มคนนั้นเลือกที่จะปฏิเสธไปเพราะคิดว่าตัวเองคงสู้นักเตะที่ เหลือไม่ได้ เนื่องจากแต่ละคนเป็นพวกที่เล่นอยู่ในระดับถ้วย ก.หรือลีกสูงสุด ของฟุตบอลไทยในสมัยนัน้ ทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็น ธวัชชัย ด�ำรงอ่องตระกูล , ดุสติ เฉลิมแสน , สัมพันธ์ เอี่ยมวิลัย พอไล่ดรู ายชือ่ นักเตะแต่ละคนทีต่ ดิ ทีมในชุดนัน้ จนครบทุกคนแล้ว เขา บอกกับตัวเองว่า คงคิดไม่ผิดที่ปฏิเสธไป เพราะคิดว่าถ้าไปคัดคงเป็นการเสีย เวลาเปล่า ตะวันตัดสินใจไม่ไปตามเวลาทีน่ ดั หมายทีล่ งไว้ในหนังสือพิมพ์ฉบับนัน้ แต่การตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการดูถูกฝีเท้าของตัวเองเกินไป เนื่องจากนักเตะที่มีชื่อในวันนั้นเป็นกลุ่มเดียวกับเพื่อนร่วมทีมในทีมชาติของ เขาในอีกไม่กี่ปีถัดมา หลังจากนั้นถูกเรียกตัวจากทีมชาติ แต่ตะวันไม่ไปคัดตัวในวันที่นัด หมายไว้ ถึงกระนั้นประตูในการเข้าสู่ทีมชาติของเขายังไม่จบลงเพียงแค่นั้น ตะวันได้มีโอกาสไปเล่นฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ ซึ่งเป็น ถ้วยที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี พระปรมาภิไธยย่อ “สก.” และถือเป็นถ้วยพระราชทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีผู้ใหญ่ของทีมราชวิถีขอดึงตัวตะวันจากสโมสรธนาคาร กรุงเทพพาณิชยการไปเล่น เล่นมาปีที่ 3เจอกับทีมธนาคารกรุงไทยซึ่งตอนนั้น มี ‘ซิโก้’ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และ ‘ซิกล้วย’ โกวิทย์ ฝอยทอง และตอนนั้น พวกเขาติดทีมชาติไทยชุด 16 ปีกันหมดแล้ว เด็กหนุ่มจากจังหวัดสระบุรี สวมเสื้อเบอร์ 10 ของทีมราชวิถี ลงวาด ลวดลายพื้นหญ้าได้เด่นกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ แต่ที่น่าแปลกคือ ไม่มีใครในสนาม รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเขาเลยสักคน นอกจากโค้ชและเพื่อนร่วมทีมเท่านั้น 24 เส้นทางตะวัน


การแข่งขันระหว่างทีมราชวิถีและทีมธนาคารกรุงไทย ในวันนั้นผู้ใหญ่ในทีม ชาติให้ความสนใจมาก ตะวันไม่รตู้ วั ว่า ผลงานในเกมนัน้ ของเขาไปเข้าตาของบุคคลทีส่ ามารถ เปลี่ยนชีวิตการเล่นฟุตบอลของเขาไปตลอดกาล ‘บิ๊กหอย’ ธวัชชัย สัจจกุล และ ‘น้าชัช’ ชัชชัย พหลแพทย์ ได้เข้าไป ชมเกมในวันนั้นด้วย เพื่อจะหานักเตะที่มีแววเข้าสู่ทีมชาติ เนื่องจากมีรายการ แข่งฟุตบอลปรีโอลิมปิก การแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกจะต้องส่งนักเตะทีม่ อี ายุไม่เกิน 23 ปี ท�ำให้ ต้องหาผู้เล่นที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี เนื่องจากอีก 2 ปี อายุนักเตะเหล่านี้จะได้ไม่ เกิน 23 ปีพอดี ตะวันมารู้ตัวเมื่อได้อ่านข่าวนี้จากหนังสือพิมพ์ฉบับวันต่อมาว่า ฝีเท้า ของเขาถูกใจกับผูจ้ ดั การและโค้ชระดับทีมชาติไทยและหลังจากนัน้ มีทมี งานใน ทีมชาติโทรมาบอกวันในการไปคัดตัว ครั้งนี้เขาตอบตกลงว่าจะไปคัดตัวและเดินทางไปหาผู้จัดการทีมชาติ ในวันต่อมา วันรุง่ ขึน้ ‘บิก๊ หอย’ ธวัชชัย ให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ ว่า อยากได้ตะวันไปร่วม คัดตัวทีมชาติด้วย ‘ตอนนั้นยังไม่รู้จักตะวัน ศรีปานมาก่อน ผมเป็นผู้จัดการทีมและท�ำ หน้าที่เป็นแมวมองในการไปหานักเตะรายใหม่ๆมาเข้าทีม เขาเป็นสไตล์บอล ที่ผมชอบ ผมจึงคุยกับ น้าชัช (ชัชชัย พหลแพทย์)ว่า เด็กคนที่ใส่เบอร์ 10 คน นีเ้ ป็นใคร วันต่อมาเราก็เรียกเขาเข้าไปพบทีส่ นามซ้อม โดยเรียกมาคุยเรือ่ งการ มาซ้อมเป็นหลัก แต่เขาบอกว่าช่วงนีต้ ดิ เรือ่ งเรียน ถ้ามาเก็บตัวกับทีมชาติจะส่ง ผลต่อการเรียน’ ตอนนั้นชุดทีมชาติไทยชุดใหญ่เก็บตัวรวมกับทีมชาติชุดปรีโอลิมปิก เส้นทางตะวัน 25


ภายในแคมป์เก็บตัว เขาต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับฝันร้าย เมื่อพบว่าที่นี่ไม่ใช่บ้าน ของเขา ไม่รู้จักใครเลย ที่เลวร้ายกว่านั้นคือ เขาไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวเพราะ เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆจะรู้จักกันมาก่อนแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเก็บตัวกับทีมชาติ จึงรู้สึกว่าการซ้อม ไม่สนุกและไม่มีความสุขที่จะอยู่ในแคมป์เก็บตัวอีกต่อไป ประจวบกับการเดิน ทางไปเรียนล�ำบาก ท�ำให้เขาตัดสินใจขอถอนตัว หลังจากเข้าเก็บตัวได้เพียงวัน เดียว ‘วันนั้นเรียนเสร็จก็กลับมาที่แคมป์เก็บตัว เดินไปบอกผู้จัดการทีมว่า เราขอถอนตัว เพราะว่ายังห่วงเรือ่ งเรียนอยูก่ ลัวว่า ถ้ามาเก็บตัวทีมชาติจะท�ำให้ เรียนไม่จบ’ การถูกเรียกตัวติดที่ชาติครั้งที่ 3 นั้น อยู่ในช่วงที่ตะวันใกล้จะเรียนจบ แล้วตอนนั้นเขารู้สึกอึดอัดใจมาก เนื่องจากเคยปฏิเสธทีมชาติมาครั้งหนึ่งแล้ว และอีกครั้งก็ไปซ้อมได้แค่วันเดียวก็ขอถอนตัวออกมา ในตอนนัน้ เขาตัง้ ใจจะเรียนให้จบเป็นหลัก เรือ่ งฟุตบอลถือว่าเป็นเรือ่ ง รองลงมา เพราะถ้าจะมาเรียนไม่จบเพราะการเล่นฟุตบอล ครอบครัวของเขา คงไม่พอใจและไม่เป็นทางเลือกที่ดีอย่างแน่นอน ‘เนื่องจากสถาบันทางไม่ให้หยุดไปรับใช้ทีมชาติ หากหยุดเรียนเกิน 3 ครั้ง ก็จะหมดสิทธิ์สอบทันที’ เขาจึงตอบปฏิเสธไป โดยให้เหตุผลว่าไม่มเี วลาซ้อมร่วมกับทีม การเดิน ทางไปเรียนล�ำบากและยังถ่อมตัวในฝีเท้าตัวเองเหมือนเคยว่า ‘เราเก่งถึงขนาด ติดทีมชาติหรอก’ แม้ว่าเขาจะเสียดายกับโอกาสที่เสียไปถึง 3 ครั้งและคิดว่าทีมชาติคง ไม่ให้โอกาสอีกต่อไปแล้ว แต่ผู้ชายอย่างตะวัน ศรีปานก็ยอมรับการตัดสินใจ ของตัวเอง 26 เส้นทางตะวัน


ถือว่าเป็นโชคดีของนักฟุตบอลคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ การถูกเรียกตัวไป คัดทีมชาติ 4 ครั้งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆ ในโลกของฟุตบอล แต่โชค ชะตาก�ำหนดให้ตะวัน ศรีปาน ติดทีมชาติ เขาจึงถูกทีมชาติเรียกตัวเป็นครั้งที่ 4 ‘เป็นช่วงจังหวะที่เรียนจบพอดีและอยู่ในช่วงปิดเทอมพอดีด้วย เขา เรียกไปเก็บร่วมกับทีมชาติชุดบอลโลก เราก็ตอบตกลงทันทีเพราะไม่มีภาระ เรื่องเรียนแล้ว พอดีได้ ‘พี่ง้วน’ (สุรชัย จตุรภัทรพงศ์) มาคอยช่วยดูแล ท�ำให้ เรารู้สึกผูกพัน รู้สึกว่าเราก็อยู่ได้ ซ้อมได้ กินนอนอยู่นั้นได้’ ทุกวันศุกร์ทมี ชาติจะปล่อยพักนอกค่ายซ้อมได้ ซึง่ เพือ่ นและรุน่ พีส่ ว่ น ใหญ่ในทีมจะออกไปเที่ยว แต่ส�ำหรับตะวันมีเพียง 2ที่เท่านั้นที่จะพบตัวเขาได้ คือ บ้านทีจ่ งั หวัดสระบุรหี รือถ้าขีเ้ กียจก็จะใช้ชวี ติ อยูค่ า่ ยซ้อมกับเพือ่ นทีไ่ ม่ออก ไปเที่ยว ซึ่งเหลืออยู่น้อยเหลือเกิน ตอนนั้นติดทีมชาติใหม่ๆ ตะวันได้เงินเดือนให้ 5,000 บาท ซึ่งเขารู้สึก ว่าเป็นจ�ำนวนเงินที่เยอะมาก เพราะเล่นให้กับสโมสรได้เดือนละ 2,000 บาท เท่านั้น เขาจึงตั้งใจ ขยันซ้อม เพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นและให้สมกับค่าตอบแทนที่ เขาได้รับ แต่ตะวันยังไม่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ เรียกตัวไปเพื่อซ้อมร่วมกับทีม ชาติเพื่อส�ำรองไว้เฉยๆเพราะทีมชาติมีนักเตะที่ต้องการครบ 30 คนแล้ว มีเกมอุน่ เครือ่ งของทีมชาติไทยอยูค่ รัง้ หนึง่ รุน่ พีใ่ นทีม 2 คนคือ ‘เดอะ ตุ๊ก’ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน กับ ‘ง้วน’ สุรชัย จตุรภัทรพงศ์ ที่ลงเล่นทีมเดียวกัน แต่ ดันมีปากเสียงกันในสนาม โค้ชหัวเสียกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ มากถึงกับไล่นกั เตะ ตัวหลักทัง้ 2 คนออกจากสนาม หลังจากนัน้ จึงหันมาพูดกับตะวันซึง่ นัง่ ดูอยูข่ า้ ง สนามว่า “ไอ้แบน มึงลงไป” ‘ตอนนัน้ เราไม่ได้กดดันอะไร ก็ไม่ได้เล่นเด่นมาก แต่เราเล่นแบบไม่เสีย เส้นทางตะวัน 27


บอล’ เขาลงไปเล่นอย่างเป็นธรรมชาติ เล่นบอลง่ายๆ จ่ายบอลให้รนุ่ พีไ่ ม่เสีย เลย ไม่มลี กู หวือหวามาก รวมทัง้ ไม่มอี าการเกรงจนเกิดผลเสียกับระบบของทีม หลังจากการลงสนามในครั้งนั้น ผู้จัดการทีมต้องการให้เขาติดทีมชาติ ทันที ประจวบกับจังหวะที่ ‘โอ่ง’ ดุสิต เฉลิมแสน ขอถอนตัวจากทีมชาติพอดี เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเรียน ตะวันติดทีมชาติไปในฐานะนักเตะเกินโควต้า 22คน ซึ่งตากกฎจะส่ง ชื่อได้ 20คน อีก 2คนจะต้องนั่งดูข้างบนสแตน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเขารวมอยู่ด้วย ทีมชาติไทยลงสนาม 4 นัดท�ำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ‘บิ๊กหอย’ ธวัช ชัย สัจจกุล ซึง่ เป็นผูจ้ ดั การทีมในตอนนัน้ และเป็นผูเ้ รียกตัวตะวันเขาทีมชาติจงึ บอกกับปีเตอร์ สตูปเป้ โค้ชทีมชาติไทยว่า สถานการณ์ตอนนี้โอกาสเข้ารอบไม่ ค่อยมีแล้ว อยากให้ตะวันได้ลงไปเล่นเป็นตัวจริง ‘ผมบอกกับโค้ชว่า ลองให้โอกาสเด็กคนนี้ลงสนามหน่อย ซึ่งโค้ชเขาก็ ไม่ได้วา่ อะไร เพราะถือว่าบอลตกรอบแล้ว ตะวันไม่ทำ� ให้ผมผิดหวังจริงๆ ตลอด 90นาทีที่เขาลงเล่นในเกมนั้น เขาแทบจะเล่นแบบไม่มีอะไรผิดพลาดเลย’ ตะวันพูดถึงตัวเองในเกมนั้นว่า ‘วันนั้นเราเล่นแบบไม่กดดันอะไร แต่ มีความรู้สึกเกรงรุ่นพี่ที่อยู่รอบด้านเพราะ ฝีเท้าแต่ละคนผ่านการเล่นทีมชาติ มาเยอะมาก หลังจากนั้นเราก็ได้เล่นเป็นตัวจริงตลอดในเกมที่เหลือ’ หลังจากนั้นตะวัน มีชื่อติดทีมชาติไปแข่งฟุตบอลซีเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่ ประเทศสิงคโปร์ ก็ได้รบั โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงและคว้าแชมป์กลับมาได้สำ� เร็จ ซึ่งถือว่าเป็นความส�ำเร็จแรกในนามทีมชาติของตะวัน ศรีปานด้วย จากนั้น ‘ดรีมทีม’ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมา สื่อมวลชนเริ่มโปรโมทมากขึ้น ฉายาแรกทีส่ อื่ มวลชนตัง้ ให้ตะวันคือ “มิดฟิลด์อจั ฉริยะ” ซึง่ หมายถึงเขาไม่เคย ติดทีมเยาวชนทีมชาติเหมือนกับคนอื่นๆ แต่สามารถขึ้นมาอยู่ในทีมชาติชุดที่ 28 เส้นทางตะวัน


เป็นความหวังสูงสุดของคนไทยได้และเขาเล่นบอลด้วยจินตนาการ ‘บิก๊ หอย’ ธวัชชัย พูดถึงการปฏิบตั ติ วั ของตะวันในแคมป์เก็บตัวทีมชาติ ว่า ‘เขาเป็นคนทีโ่ ตเร็ว ตะวัน ศรีปานเป็นคนนิสยั ดีโดยสันดาน นักฟุตบอลส่วน ใหญ่ในตอนนัน้ จะชืน่ ชมเขา เพราะว่าเขาเรียนเครือ่ งกลจากเทคนิคนนทบุรจี บ มาได้ ซึ่งนักบอลในสมัยนั้นหาได้ยากที่จะได้เรียนจบขนาดนั้นและเขาเป็นคน เงียบๆ ไม่ค่อยคุยกับใคร’ โดยสาเหตุทที่ ำ� ให้ตะวัน ศรีปานเป็นคนเงียบๆ ไม่คอ่ ยมีขา่ วคราวเรือ่ ง ส่วนตัวตามหน้าหนังสือพิมพ์มากนัก เนื่องจากเขาไม่คิดว่าการที่เขามีชื่อเสียง มากขึ้น จะท�ำให้ตัวเองสูงกว่าคนอื่น ตะวัน ศรีปานในวันนี้ก็ยังเป็นคนเดียวกับ เด็กชายตะวันที่อยู่จังหวัดสระบุรี เมื่อหลายปีก่อน ‘นักฟุตบอลแทบทุกคนมีพนื้ ฐานชีวติ มาจากต่างจังหวัดเหมือนกัน พอ มีชอื่ เสียงมากขึน้ อยูท่ แี่ ต่ละคนจะเปลีย่ นไปหรือไม่ แต่สว่ นตัวแล้วคิดว่าชีวติ เรา ก็เหมือนกับคนทัว่ ไป กินข้าวแกง กินอาหารข้างทาง เราไม่รสู้ กึ ว่าเราเหนือกว่า คนอื่น ถึงแม้ว่าจะมีคนชื่นชมเราเยอะ แต่การใช้ชีวิตเราก็ยังปกติ คนภายนอก ไปมองเขาสูงเอง แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนัน้ บ้านเรายังไม่เป็นเหมือนเมืองนอก ที่เขาเห็นนักฟุตบอลเป็นดารา’ การลงสนามของตะวันสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลชาวไทย อย่างมาก ซึ่งตะวันก็มีเกมที่เขาประทับใจคือฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง ทีม ชาติไทยแข่งกับทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เนื่องจากทีมคู่แข่งเป็นทีมเดียวกับ ทีมที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กและเขาเป็นผู้ท�ำประตูให้ทีมชาติไทยในนัดนี้ได้ด้วย ลูกที่เขายิงได้นั้น เป็นการหลอกกองหลังทีมสโมสรระดับโลกได้ถึง 3 คนก่อนจะยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้น ท�ำเอากองเชียร์ที่เข้า มาดูแทบจะล้นความจุของสนามในวันนั้น กระโดดดีใจกันแบบสุดเหวี่ยง ‘ตอนยิงได้รสู้ กึ ดีใจและประทับใจมาก ตอนนัน้ ทีมชาติไทยโดนน�ำ 1-0 เส้นทางตะวัน 29


เราเป็นคนยิงเสมอให้ทีมได้ โดยหลบนักเตะระดับโลกของคู่แข่งได้ 2-3 คนใน กรอบเขตโทษ แล้วยิงในจังหวะที่เราถนัด ได้ยิงผ่านมือของผู้รักษาประตูที่เคย เป็นแชมป์โลกมาแล้วด้วย ยิ่งท�ำให้เรารู้สึกดีมากๆ’ ในบางครัง้ ตะวันรูส้ กึ ไม่พอใจเพือ่ นร่วมทีมบ้าง ซึง่ นักฟุตบอลหลายคน จะเลือกใช้อารมณ์เข้าว่า ต่อว่าเพื่อนร่วมทีมบ้าง ไม่ตั้งใจเล่นบ้าง แต่ส�ำหรับตะวัน เขาเลือกที่จะตั้งใจท�ำหน้าที่ของตัวเองในสนามให้ดี ทีส่ ดุ ต่อไป เพือ่ ทดแทนในส่วนทีเ่ สียของเพือ่ นร่วมทีม เพราะคิดว่าเรายังเล่นได้ ดีไม่ทกุ นัดเลย เพือ่ นคงต้องมีเกมทีเ่ ล่นแย่บา้ ง การตะโกนด่ากันก็ไม่มปี ระโยชน์ เพราะฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมจนได้รับฉายาใหม่จากสื่อกีฬาในบ้านเราว่าเป็น “สุภาพบุรุษลูกหนัง” จุดทีต่ กต�ำ่ ทีส่ ดุ ในอาชีพนักฟุตบอลของตะวันคือ ได้รบั บาดเจ็บบริเวณ หัวเข่า ทีไ่ ด้รบั มาจากเกมทีพ่ บกับเวียดนาม ในฟุตบอลซีเกมส์ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ หลังจากโดนนายทวารของทีมเวียดนามย�่ำเข้าใส่อย่างอ�ำมหิต หลังจากนัน้ เป็นการพลิกบอลผิดท่าจนเอ็นเข่าฉีกขาด ในเกมอุน่ เครือ่ ง กับทีม อินโดนีเซีย ทีส่ นามศุภชลาศัย ท�ำให้ตอ้ งใช้เวลาพักฟืน้ เป็นปี ซึง่ ตอนนัน้ เขาคิดว่าตัวเองจะต้องจบชีวิตค้าแข่งแล้ว แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริง เมื่อ เดทมาร์ คราเมอร์ สุดยอด ปรมาจารย์ลูกหนังชาวเยอรมันมาเป็นที่ปรึกษาให้ทีมชาติไทย พร้อมกับได้พา คาร์ลอส สเติร์นเน็คเกอร์ ยอดนักกายภาพบ�ำบัดมือทองชาวเยอรมันมาร่วม งานด้วย โดยนักกายภาพผู้นี้ได้น�ำวิชาความรู้ทางวิทยาการของโลกการแพทย์ มาให้คนไทยรู้จักด้วย โดยเฉพาะการมาช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของตะวันให้ ดีขึ้น สเติร์นเน็คเกอร์เข้ามาถามอาการบาดเจ็บของตะวัน แล้วก็มาจับที่ เข่าแล้วยกขึ้น ยกลงอยู่สักพักใหญ่ หลังจากการตรวจอาการแล้ว พบว่า มี 30 เส้นทางตะวัน


อาการเอ็นเข่าฉีก เมื่อรักษาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะพักฟื้นอย่างไร ก็ได้ยอดนัก กายภาพบ�ำบัดชาวเยอรมันคนนี้มาช่วยอีกที บางครั้งตะวันเกิดความท้อแท้ในการเล่นฟุตบอล วันที่เล่นได้ไม่ดี เขา จะมองไปถึงนัดหน้าว่าต้องท�ำให้ดีขึ้น ซ้อมให้หนักมากขึ้นและขอก�ำลังใจจาก คนรอบข้าง จากครอบครัว จากเพือ่ น เพือ่ ท�ำให้กลับมามีสมาธิอกี ครัง้ โดยต้อง อาศัยก�ำลังใจตรงนี้ เพราะถ้าวันไหนเขารูส้ กึ ว่าท้อแล้ว ยังไม่รสู้ กึ ได้กำ� ลังใจจาก ใครเขาจะยิ่งแย่ลงไปอีก จุดเด่นในการเล่นฟุตบอลของตะวันคือ เรื่องของทักษะ เขามีทักษะ เหนือกว่าคนอื่นๆ การอ่านเกมที่ดี การจ่ายบอลที่แม่นย�ำและการเลี้ยงบอล สมัยยุครุ่งเรืองเขาถือว่าเป็นกองกลางที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูง แต่จะขาดเรือ่ งของลูกโหม่งซึง่ เขาไม่ถนัดและอาจจะเป็นข้อเสียเดียวในการเล่น ฟุตบอลของเขาด้วย การรับใช้ชาติในช่วงหลังๆ ตะวันได้รับต�ำแหน่งกัปตันทีม โดยได้สวม ปลอกแขนกัปตันทีมครั้งแรกในเกมที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีน 1-0 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ‘คุณกิติรัตน์ ณ ระนอง เข้ามาเป็นผู้จัดการทีม โดยมี ‘โค้ชหรั่ง’ ชาญวิ ท ย์ ผลชี วิ น เข้ า มาเป็ น โค้ ช เขาคิ ด ว่ า เราเหมาะสมที่ สุ ด ด้ ว ยวั ย ประสบการณ์และฝีเท้า เขาก็มอบหมายให้เราเป็นกับตันทีมชาติไทย ซึ่งเราก็ รู้สึกภูมิใจและเกียรติที่ได้เป็นกับตันทีมชาติไทย ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นาน ก็ตาม’ ตะวัน ศรีปานประกาศแขวนสตั๊ดเลิกเล่นให้ทีมชาติไทย หลังจากรับ ใช้ทีมชาติมากว่า 16ปี! วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552 ตะวันหวนกลับคืนสู่ทีมชาติอีกครั้ง ใน เทสติโมเนียล แมตช์ หรือเกมแห่งเกียรติยศของเขา ซึ่งเป็นการเล่นให้ทีมชาติ เส้นทางตะวัน 31


อบอุ่นร่างกายก่อนลงสนามในนัด สุดท้ายของการรับใช้ชาติ

แสดงอาการดีใจหลังท�ำประตูได้ ถือว่าเป็นประตูสุดท้ายในนาม ทีมชาติ

มอบปลอกแขนกับตันทีมให้กับดัสกร ทองเหลา

32 เส้นทางตะวัน


พ่อ แม่และภรรยา มาร่วมให้ก�ำลังใจในเกมสุดท้ายของตะวัน ผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลให้กียรติมาร่วมชมในเกมอ�ำลาสนาม

เส้นทางตะวัน 33


เป็นนัดสุดท้าย โดยทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับทีมชาติชุดใหญ่ของนิวซีแลนด์ ซึ่ง ไทยชนะไป 3-1 โดยตะวันเป็นผูย้ งิ ประตูที่ 2ให้ทมี และถูกเปลีย่ นตัวออก เพือ่ ให้โอกาส ดัสกร ทองเหลาลงเล่นแทน ในระหว่างพักครึง่ ตะวันได้มอบพวงมาลัยให้แก่พอ่ และแม่ของตัวเอง รวมทั้งผู้มีพระคุณของตนในวงการฟุตบอลด้วย ตะวันกล่าวถึงความประทับใจในวันนั้นว่า ‘ตอนลงไปวอร์มกับนักเตะ รุ่นน้อง รู้สึกใจหาย บรรยากาศแบบนี้จะไม่ได้เจออีกแล้ว วันนั้นคนมาเชียร์ เยอะมาก มาตะโกนเรียกชื่อเรา มาตบมือให้เรา ยอมรับว่าแอบมีน�้ำตาเหมือน กัน เกมสุดท้ายกับทีมชาติเราก็พยายามโชว์ฝมี อื เต็มที่ เพือ่ ให้แฟนบอลรูว้ า่ เรา เลิกเล่นเพราะไม่ใช่วา่ หมดสภาพ ก็ถอื ว่าการยิงประตูได้ในเกมสุดท้าย ถือว่าเรา ปิดอาชีพการค้าแข้งได้สวย’ เขาตัดสินใจเปิดโอกาสให้รุ่นน้องในทีมชาติได้มีโอกาสได้ลงเล่น เพื่อ ให้รุ่นน้องได้หาประสบการณ์ ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับทีมชาติมากกว่าและด้วยวัย ของเขาก็น่าจะถึงเวลาสักที ‘เราคิดว่านักเตะรุ่นน้อง มีหลายคนที่เก่งกว่าเรา สภาพร่างกายดีกว่า เราเยอะ เพียงแต่เขาจะขาดเรื่องประสบการณ์ การที่จะให้เขาได้ประสบการณ์ มากขึ้นคือ การได้ลงเล่น เมื่อถึงเวลาเราก็น่าจะเปิดโอกาสให้น้องได้ลงเล่นบ้าง เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญให้ทีมชาติต่อไป’ ตะวันพูดถึงสิ่งที่เขายึดถือในการปฏิบัติตัวในเส้นทางสายลูกหนังของ เขาว่า ‘ต้องมีวนิ ยั มีความตัง้ ใจ มีความขยันในการฝึกซ้อม จะท�ำให้เกิดผลดีตอ่ ตัวเองและต้องคิดถึงเยาวชนด้วย คุณปฏิบัติตัวในสนามอย่างไร นักบอลรุ่นต่อ ไปก็จะท�ำตาม อย่าขาดซ้อม อย่าเกเร อย่าท�ำกิริยาในสนามที่มันก้าวร้าว ต้อง ควบคุมอารมณ์ เพราะถ้าท�ำอะไรไปแล้วเยาวชนเห็น ซึง่ มันไม่เกิดผลดีอะไรต่อ ตัวคุณเลย’ 34 เส้นทางตะวัน


เส้นทางตะวัน 35


บทที่ 3 ตะวันสีชมพู คูร่ กั หลายๆคูห่ รือทุกคูเ่ ลยก็วา่ ได้ ล้วนอยากคบหาดูใจคูร่ กั ของตนเอง ไปตลอด ไม่มีวันเลิกราต่อกัน แต่จะมีสักกี่คู่ที่จะประคองความรักให้ไปจนสุด ทางหรือเรียกได้ว่าตายจากกันไปข้างหนึ่ง ส�ำหรับตะวันชีวิตรักของเขา เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ซึ่งตอนนั้นทีม ชาติไทยไปแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยตะวันติดทีมชาติ ในชุดนั้นด้วย ไปพบกันเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่ล็อบบี้ของโรงแรมที่ทีมชาติ ไทยพักอยู่ เด็กผู้หญิงที่เขาเห็นในวันนั้นคือ “ฝน” วริทธิ์ธยาน์ เอมะศิริ หรือ ภรรยาของเขาในปัจจุบันนั้นเอง โดยพ่อของเธอเป็นเพื่อนกับ “บิ๊กกร๊อง” วิรัช ชาญพาณิชย์ ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติในสมัยนั้น ท�ำให้เธอได้เดินทางไปชมฟุตบอลที่ ประเทศญี่ปุ่นด้วย หลังจากเจอกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมวันนั้น ฝนกับตะวันแทบจะไม่ได้ เส้นทางตะวัน 37


คุยอะไรกันเลย จนได้พี่สุพล เสนาเพ็ง อดีตกัปตันทีมไทย เป็นพ่อสื่อให้ เรื่องนี้ ไปเข้าหูภรรยาของวิรัช ซึ่งรู้จักพ่อและแม่ของฝนดีอยู่แล้ว กลายเป็นว่าทั้งพ่อ และแม่ของฝนรูเ้ รือ่ งนีก้ อ่ นเจ้าตัวเองด้วยซ�ำ ้ แต่พอ่ ของฝนก็ไม่ได้หา้ มปรามแต่ อย่างใด ด้วยความที่ทั้งคู่วัยเด็ก (ฝน อายุ 14ปี , ตะวัน อายุ 21ปี) ผู้ใหญ่ของ ฝ่ายหญิงจึงเข้มงวดในการคบหาดูใจเป็นพิเศษ โดยอนุญาตให้คบกันได้ แต่ทั้ง คู่ต้องอยู่ในกรอบและเข้าตามตรอกออกตามประตูเท่านั้น ‘ในช่วงแรกที่คบกันเราจะอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอด 4 ปี กว่าจะได้ไป ดูหนังด้วยกัน บางครั้งพ่อ แม่เขาก็ชวนไปดูหนัง ไปกินข้าวที่บ้านบ้าง ไปเที่ยว ต่างจังหวัดบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะไปกันเป็นครอบครัว’ ‘ตลอด 15ปีที่คบกันมา เขาเป็นแฟนคนเดียวของผม แต่ก็มีกิ๊กมีอะไร บ้าง แต่ที่คบจริงๆจังๆมีเขาคนเดียว’ แต่ความรักของทัง้ คูไ่ ม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไปซะทีเดียว ช่วงทีต่ ะวัน ไปค้าแข้งทีเ่ วียดนาม ทัง้ คูบ่ อกเลิกลากันไป เนือ่ งจากระยะทางและต้องห่างจาก กันเป็นเวลานาน แต่เหมือนฟ้าก�ำหนดมาแล้วว่าให้ทงั้ คูเ่ ป็นคูก่ นั หลังจากเลิกกันไปเพียง ปีเดียว ทั้งคู่ก็ได้กลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้ง ‘คงเป็นเพราะโชคชะตา ที่ท�ำให้เราได้กลับมาคบกันอีก ประกอบกับ เราทั้งคู่โตพอที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้ว และเขาก็มีงานท�ำหลังจากเรียนจบ ท�ำให้เรา ทั้งคู่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น’ ฝนถือว่าเป็นแฟนคลับของตะวันอย่างแท้จริง เพราะตลอดระยะเวลา 16ปี ฝนได้อัดวีดีโอเทปการแข่งขันที่ตะวันได้ลงเล่น และยังตัดภาพข่าวจาก หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆไว้สะสม โดยเธอเก็บรวบรวมใส่กรอบไว้อย่างดี ในตอนที่ ตะวันไปค้าแข้งทีต่ า่ งประเทศ ทัง้ คูจ่ ะส่งจดหมายเพือ่ ติดต่อสือ่ สารกันอยูเ่ สมอ 38 เส้นทางตะวัน


หลังจากคบกันมา 16 ปี ซึง่ ในตอนนัน้ ทัง้ คูห่ มดภาระทุกอย่างแล้ว คิด ว่าพร้อมแล้วที่จะสร้างครอบครัว ตะวันจึงตัดสินใจขอฝนแต่งงาน สถานที่ที่ตะวันเลือกในการขอเจ้าสาวของเขาแต่งงาน ไม่ได้เป็นร้าน หรูๆอะไรมากมาย เป็นเพียงร้านอาหารธรรมดาร้านหนึ่งเท่านั้น ‘เราถามว่า“แต่งงานกันไหม” เขาก็ตอบ “ตกลง” แล้วเราก็ไปขอผูใ้ หญ่ ตามธรรมเนียม’ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นวันแต่งงานของ วริทธิ์ธยาน์ เอมะศิริ และ ธชตวัน ศรีปาน โดยทั้งคู่เข้าพิธีวิวาห์ ที่หมู่บ้านมัณฑนา ย่าน วงแหวนอ่อนนุช เวลา 07.00 น. ได้มีพิธีขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเรือนหอของทั้งคู่เลย ทีเดียว ซึ่งในพิธีขึ้นบ้านใหม่ แขกให้เกียรติมาร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “บิ๊กหอย” ธวัชชัย สัจจกุล,”บิ๊กก็อง” วิรัช ชาญพาณิช และ นักเตะอย่าง “ซิ โก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, โชคทวี พรหมรัตน์,สุรชัย จตุรภัทรพงษ์, สมฤทธิ์ อ่อนสมจิตร, ใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์,วรชัย สุรินทร์ศิริรัตน์ ซึ่งได้ท�ำบุญเลี้ยงพระ จ�ำนวน 9 รูปด้วยกัน จากนั้นเวลา 09.09 น.ได้มีพิธีแห่ขันหมาก ซึ่ง ธวัชชัย สัจจกุล เป็น ประธานฝ่ายเจ้าบ่าว และวิรัช ชาญพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายเจ้าสาวรอรับ ขันหมาก ท�ำเอาพ่อและแม่ของเจ้าสาว (ณัฎฐ์พงศ์และพัทรนิรินธน์ เอมะศิริ) พร้อมด้วย พ่อและแม่ของเจ้าบ่าว (สมจิตรและสมศรี ศรีปาน) ยิ้มไม่หุบเลยที เดียว โดยสินสอดทองหมัน้ ทีต่ ะวัน น�ำมาสูข่ อเจ้าสาวของเขาคือเงินสดถึง 1 ล้านบาท ทองค�ำรวมกว่า 30 บาท,แหวนเพชร 3 กะรัตนอกจากนั้นยังมีที่ดิน เนื้อที่ 75 ตารางวา และบ้านซึ่งเป็นเรือนหอราคากว่า 6 ล้านบาทรวมอยู่ด้วย จากนั้นได้มีพิธีสวมแหวนหมั้นและเจ้าบ่าว เจ้าสาวผลัดกันหอมแก้ม เส้นทางตะวัน 39


ทั้งคู่ร่วมใส่บาตรในงานมงคล สมรส

พิธีแต่งงานของต�ำนานเบอร์ 10 ทีมชาติไทย

40 เส้นทางตะวัน


“ฝน” วริทธิ์ธยาน์ เอมะศิริ

กิจกรรมยามว่างของทั้งคู่

เส้นทางตะวัน 41


ท�ำเอาเจ้าสาวเขินพอสมควรและช่วงเช้ายังมีพิธีรดน�้ำสังข์ปิดท้ายอีกด้วย ในช่วงเย็นได้มีการจัดเลี้ยงที่หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ ในวงการฟุตบอลและนักเตะทีมชาติไทย เข้าร่วมงานกันคับคั่งเลยทีเดียว “บิ๊กหอย” ธวัชชัย สัจจกุล ประธานฝ่ายเจ้าบ่าว ได้กล่าวอวยพรว่า ‘ที่ผ่านมาเอาใจช่วยเขามาตลอดเพราะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เจ้าสาวเป็นนักเรียน มาถึงวันนี้ได้ก็ต้องดีใจกับทั้งคู่ขอให้มีความสุขกันตลอดไปด้วย’ “บิ๊กก็อง” วิรัช ชาญพาณิชย์ กล่าวถึงความรักของทั้งคู่ว่า ‘ช่วงคบ กันหลายคนกลัวว่า ตะวัน จะอกหัก บอกผมตลอดว่าให้ผมคอยช่วยตะวันด้วย เพราะพ่อเจ้าสาวก็สนิทกับผม แต่พอเห็นทั้งคู่ได้แต่งงานกัน ต้องยินดีกับทั้งคู่ มากๆ เลยทีเดียว ขอให้ประสบความส�ำเร็จในชีวิตการงานด้วย’ “ซิโก้” เกียรติศกั ดิ์ เสนาเมือง เพือ่ นสนิทของตะวันบอกว่า ‘เอาใจช่วย ตะวัน มาตลอด แม้จะช้า แต่ถอื ว่าวันนีต้ ะวันมีพร้อมทุกอย่าง ขอให้มคี รอบครัว ที่อบอุ่นช่วยกันสร้างอนาคตต่อไป’ ซึง่ ตอนนี้ ฝนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทำ� งานอยูบ่ นเครือ่ งบิน เนือ่ งจากเป็น แอร์โฮสเตสของสายการบินไทย แต่ทงั้ คูก่ ส็ ามารถจัดเวลาการท�ำงานเพือ่ มีเวลา ให้กนั บ้าง ในยามทีต่ ะวันท้อแท้เม็ดฝนเม็ดนีจ้ ะคอยเป็นก�ำลังใจให้เขาอยูไ่ ม่หา่ ง การพบความรักนัน้ ไม่ยากเลย แต่การจะประคองความรักให้คงอยูก่ บั คนทั้งคู่ตลอดไปเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ในการพิสูจน์ความ รักนั้น

42 เส้นทางตะวัน


เส้นทางตะวัน 43


บทที่ 4 แสงตะวันขึ้นที่ต่างแดน หลังจากทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่จังหวัด เชียงใหม่ ตะวันท�ำผลงานได้อย่างยอมเยี่ยมด้วยการท�ำ 3ประตู ซึ่งผลงาน ของเขาไปเข้าตาของประธานสโมสร “ตราม้าบิน” เซมบาวัง เรนเจอร์ส ทีม ชั้นน�ำของประเทศสิงคโปร์ ทางสโมสรจากแดนลอดช่องจึงติดต่อเพื่อเจรจา ขอซื้อนักเตะทีมชาติไทยรายนี้จากสโมสรธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ธวัชชัย สัจกุล ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยในยุคนั้น ออกมาแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายทีมไปค้าแข้งในประเทศเพื่อนบ้านว่า พวกนัก ฟุตบอลไทยชอบบอกว่า อยากไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งตนจะ คอยบอกกับพวกนักเตะว่า ทีมพวกนี้เราชนะมาได้ตลอด การย้ายไปเล่นที่นั้น มันก็ไม่ได้อะไร ตอนนั้นทีมจากประเทศสิงคโปร์และประเทศเวียดนามยังสู้เรา ไม่ได้เลย พอดีกับช่วงที่ตะวันตัดสินใจอยู่ว่าจะไปค้าแข้งที่ประเทศสิงคโปร์หรือ เส้นทางตะวัน 45


ไม่ เขาก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นก่อน เมื่อทางสโมสรเซมบาวัง เรนเจอร์ส รู้ข่าว อาการบาดเจ็บของตะวันว่าต้องใช้เวลารักษาและพักฟื้นเป็นปี จึงขอระงับ การเจรจาซื้อเขาไปร่วมทีม เมื่ออาการบาดเจ็บของตะวันดีขึ้น ทางสโมสรจากประเทศสิงคโปร์ก็ ติดต่อกลับมาอีกครั้ง ในคราวนี้เขาตัดสินใจย้ายไปค้าแข้งที่นั้นโดยทันทีเพราะ กลัวว่าจะเสียโอกาสที่จะได้ไปค้าแข้งที่ต่างประเทศ ความเป็นอยู่ของตะวันที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงแรกค่อนข้าง ล�ำบาก เนื่องจากเขาเป็นนักฟุตบอลไทยคนแรกที่ไปค้าแข้งที่ประเทศสิงคโปร์ ท�ำให้รู้สึกเหงา บางคืนนอนไม่หลับเพราะคิดถึงครอบครัว คิดถึงเพื่อนที่อยู่ ประเทศไทย แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ได้แต่พยายามบอกกับตัวเองว่า เราได้รับ โอกาสเป็นนักฟุตบอลไทยเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลอาชีพใน ต่างประเทศ มีนักฟุตบอลอีกหลายคนที่อยากมีโอกาสแบบนี้ แต่พวกเขาไม่ได้ รับโอกาส เราได้มาอยู่ตรงนี้ ต้องอดทนเพื่อครอบครัวและอนาคตของตัวเอง ตะวันได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลของทีมอย่างอบอุ่น มีการท�ำ ป้ายมาเชียร์เขาที่สนามโดยเฉพาะด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ตะวันประทับใจที่สุด ในการไปค้าแข้งที่ประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียว ‘แฟนบอลให้การต้อนรับดีมาก ปีแรกที่ไปเล่นยังอยู่ในช่วงปรับตัว แต่พอปีที่ 2 แฟนบอลเขาได้เห็นศักยภาพของเรามากขึ้น ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ ยกย่องเราว่าเป็นพระเจ้าของที่นั้น บางเกมจะมีป้ายมาเชียร์ เราอยู่ในสนาม จะรู้สึกได้ เราเป็นคนต่างชาติแล้วเขายกย่องเราขนาดนี้ ท�ำให้เรารู้สึกว่าเรามี ค่า’ ผลงานของเขาท�ำแฟนบอลของสโมสรเซมบาวัง เรนเจอร์ส ยกย่อง ให้เขาเป็นพระเจ้าของสโมสรแห่งนี้เลยก็ว่าได้ 46 เส้นทางตะวัน


แต่ฟุตบอลไม่กีฬาที่สามารถพึ่งพาความสามารถของนักเตะคนเดียว ได้ ตอนนั้นทีมเซมบาวัง เรนเจอร์ส ซึ่งยังมีศักยภาพดีไม่มากพอ จึงไม่อาจ คว้าแชมป์ลีกมาครองได้ส�ำเร็จ ส่งผลให้นักเตะหลายรายเริ่มทยอยย้ายออก จากทีมไป แม้ว่าจะไม่สามารถพาทีมต้นสังกัดคว้าแชมป์ใดๆได้เลย แต่ฝีเท้าและ ผลงานส่วนตัวของตะวันได้สร้างชื่อเสียงไว้อย่างมากมาย ถึงขึ้นรัฐบาลของ ประเทศสิงคโปร์จะให้สัญชาติ ซึ่งสามารถเล่นให้ทีมชาติสิงคโปร์ได้ แต่เจ้าตัว รักประเทศบ้านเกิดเมืองนอนจึงปฏิเสธไป หลังจากค้าแข้งฟุตบอลที่ประเทศสิงคโปร์แล้ว ตะวันได้ย้ายไปค้า แข้งในวี ลีก ซึ่งเป็นลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวียดนามให้กับสโมสรฮอง อันห์ ยาลาย ซึ่งที่นั้นเขาไม่รู้สึกเหงาหรือท้อแท้เหมือนที่ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากในตอนนั้นมีเพื่อนนักฟุตบอลไทยไปค้าแข้งที่ประเทศ เวียดนามหลายคนแล้ว ถึงแม้บางคนจะอยู่คนละทีม แต่ก็ยังหาเวลานัดเจอ กันตลอด ท�ำให้ความเป็นอยู่ที่ประเทศเวียดนามไม่ล�ำบากอย่างที่คิด “การต้อนรับของแฟนบอลที่เวียดนามก็คล้ายกับที่สิงคโปร์ แต่ไม่เท่า สิงคโปร์และความผูกพันเราอยู่ที่สิงคโปร์มากกว่า” ในระยะเวลา 3ปี ที่ประเทศเวียดนาม ตะวันช่วยให้สโมสรฮอง อัน ห์ ยาลาย คว้าแชมป์ลีกมาครองได้ 1 สมัยและที่นี่เองที่ท�ำให้ตะวันได้รับการ ยกย่องให้เป็น สุดยอดกองกลางของอาเซียน หลังจากไปค้าแข้งที่ต่างประเทศเพื่อหาประสบการณ์แล้ว ตะวันกลับ มาค้าแข้งที่ประเทศบ้านเกิดให้กับทีมบีอีซี เทโรศาสนและผันตัวเองไปรับ หน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนต่อไป

เส้นทางตะวัน 47


48 เส้นทางตะวัน


บทที่ 5 ตีลังการเก็บตะวัน หลังจากตะวันได้รบั อาการบาดเจ็บหนัก จนต้องผ่าตัดเข่า ท�ำให้มเี วลา ว่าง เนือ่ งจากลงซ้อมกับเพือ่ นร่วมทีมไม่ได้ ต้องรอจนกว่าแผลผ่าตัดจะหาย ซึง่ ต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นปี ช่วงนั้น“ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ซึ่งเพื่อนสนิทของตะวันว่างเว้น จากการเล่นให้ทมี ชาติอยูพ่ อดี พวกเขาจึงมานัง่ คุยกันว่า อยากจะท�ำธุรกิจร่วม กันสักอย่างหนึ่ง เพื่อจะเป็นอาชีพหลัก ตอนแรกทัง้ คูค่ ดิ จะท�ำธุรกิจร้านอาหารในสไตล์ตา่ งๆ แต่กไ็ ม่มรี า้ นแนว ไหนถูกใจเลย พอดีว่าทั้งคู่ชอบตระเวนกินร้านอาหารแนวเพื่อชีวิตบ่อยๆ จึงได้ เห็นรูปแบบการจัดร้านแนวนี้อย่างหลากหลาย สมัยนั้นร้านอาหารแนวเพื่อชีวิตก�ำลังได้รับความนิยม และเห็นว่าน่า จะท�ำรายได้เยอะ จึงตัดสินใจลงทุนคนละ 2 ล้านบาท เปิดร้านอาหารแนวเพื่อ ชีวติ ตัง้ อยูใ่ นซอยนวลจันทร์ มีชอื่ ร้านสุดเท่วา่ “ตีลงั กาเก็บตะวัน” โดยชือ่ ร้าน เส้นทางตะวัน 49


มาจากชื่อของตะวันและเอกลักษณ์ในการแสดงความดีใจหลังท�ำประตูได้ของ เกียรติศักดิ์คือ การตีลังกานั้นเอง ร้านอาหารของพวกเขาเป็นร้านขนาด 90 โต๊ะมีพนักงานเกือบ 50 ชีวิต โดยการออกแบบสไตล์ร้านหลักๆจะมาจากซิโก้เพราะความชอบของ เขา จะมีเพื่อนๆและน้องๆมาช่วยดูแลร้านบ้าง แต่หลักๆจะช่วยกันดูแลเองจน ร้านปิด ผลตอบรับในช่วงแรกถือว่าดี มีลกู ค้าแวะเวียนกันมาใช้บริการ แต่ทำ� ไป ได้ปเี ศษๆก็ตอ้ งม้วนเสือ่ ปิดกิจการลงเพราะโดนมรสุมช่วงเศรษฐกิจยุคฟองสบู่ แตก ประกอบกับทั้งคู่ไม่มีเวลาดูแลร้านและต่างคนก็มีสโมสรจากต่างประเทศ ติดต่อเข้ามาในช่วงนั้นพร้อมกันพอดี ส่วนใหญ่คนเป็นเพื่อนกันมาท�ำธุรกิจด้วยกันจะมีปัญหาเรื่องการโกง เงินกันและท�ำให้ต้องเลิกคบกันไป แต่พวกเขาไม่มีปัญหาตรงนี้ ‘จริงๆไม่อยากเลิก แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจช่วงนั้นฟองสบู่แตก บวก กับเราก็เหนื่อยกับการที่ต้องดูแลคน ดูแลร้าน แต่สาเหตุหลักคือช่วงนั้นหาย เจ็บพอดี ทีมจากสิงคโปร์ก็ติดต่อเข้ามา ส่วนซิโก้ก็มีทีมจากมาเลเซียติดต่อมา พร้อมกัน เราทั้งคู่จึงตกลงกันว่า ปิดกิจการดีกว่า’ เงินจ�ำนวน 2 ล้านบาท ส�ำหรับคนมีฐานะอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก น้อย แต่สำ� หรับตะวันแล้วเกือบท�ำให้เขาล้มละลาย แต่บทเรียนราคาแพงในครัง้ นี้สอนให้เขารู้ว่า ก่อนลงทุนท�ำอะไร ต้องมีประสบการณ์ มีความพร้อมข้อมูลดี พอก่อน ‘เล่นฟุตบอลดีกว่า แม้ชวี ติ จะมีแต่การแข่งขันและการฝึกซ้อม แต่อาชีพ นักฟุตบอลคืออาชีพของเรา การเล่นฟุตบอลไม่ต้องลงทุนเรื่องเงินเลย เราได้ ก�ำไรจากการเล่นมากกว่าการท�ำร้านอีก แค่ลงแรงเหนื่อยซ้อมแค่ 2 ชั่วโมง เรา หาเงินจากตรงนีไ้ ด้ ซึง่ เราก็ถา่ ยทอดประสบการณ์ตรงนีใ้ ห้แก่รนุ่ น้องทีม่ าขอค�ำ 50 เส้นทางตะวัน


ปรึกษา’ หลังจากเหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ตะวันคิดว่า เขาจะไม่ลงทุนธุรกิจอะไรอีก แล้ว ‘เราถูกสร้างมาเป็นนักบอล เราไม่ใช่นักฝัน ไปเคลิ้มฝันหวานท�ำธุรกิจ ว่าจะร�่ำรวย โดยไม่คิดเลยว่าธุรกิจหรือฝันที่เหมาะกับเรามากที่สุดก็คือธุรกิจ ฟุตบอล’

เส้นทางตะวัน 51


บทที่ 6 จากนักเตะสู่กุนซือ ‘หลังเลิกเล่นฟุตบอลจะไปท�ำอาชีพอะไร’ คงเป็นค�ำถามยอดนิยมของ นักฟุตบอลหลายๆคนที่ใกล้จะเลิกค้าแข้งในเส้นทางลูกหนัง ส�ำหรับตะวัน เขามักปฏิเสธในการรับหน้าทีโ่ ค้ชมาโดยตลอด เนือ่ งจาก คิดว่าตนเองเหมาะกับการท�ำหน้าที่นี้และตอนเป็นนักเตะเห็นว่าการเป็นโค้ช ต้องมีหลายชีวติ ทีต่ อ้ งดูแล นักเตะแต่ละคนความรูส้ กึ ไม่เหมือนกัน เวลาโค้ชไม่ ให้เล่น เวลาโค้ชท�ำไม่ถกู ใจ นักเตะก็จะรูก้ นั เองว่าใครรูส้ กึ กับโค้ชอย่างไร ท�ำให้ รู้สึกว่าการเป็นโค้ชไม่ใช่เรื่องง่าย ‘ต้องท�ำให้นักเตะเคารพการตัดสินใจของเรา ซึ่งตอนเป็นนักเตะเรา ดูแลแค่ตัวเอง ดูแลร่างกาย การฝึกซ้อม เล่นตามรูปแบบของโค้ช หมดหน้าที่ ในสนามก็คือจบ แต่การเป็นโค้ช ต้องปรับความรู้สึกเด็ก ต้องดูแลสภาพจิตใจ ของเด็กทัง้ 20กว่าคนให้เป็นไปในทางเดียวกัน ต้องศึกษาแท็กติก ต้องออกแบบ การซ้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียว’ เส้นทางตะวัน 53


แต่หลังจากหลังหมดสัญญาค้าแข้งกับสโมสรฮอง อันห์ ยาลายแล้ว ตะวัน ได้กลับมาค้าแข้งทีป่ ระเทศบ้านเกิดอีกครัง้ กับสโมสรบีอซี ี เทโรศาสน ใน ศึกไทยพรีเมียร์ลีกอีก 1ปี ก่อนจะได้รับต�ำแหน่งโค้ชต่อจากคริสตอฟ ลาร์รูห์ โดยในช่วงแรกเขาได้รับงานเป็นผู้ช่วยโค้ช ซึ่งตอนนั้นผลงานของทีม ก�ำลังมีปัญหา ไบรอัน แอล มาร์คา ประธานสโมสรบีอีซี เทโรศาสนจึงเรียกเขา เข้าไปคุยส่วนตัว พร้อมถามความสมัครใจในการรับหน้าที่ในการคุมทีมอย่าง เต็มตัว ตะวันใช้เวลาตัดสินใจอยูน่ านพอสมควรว่า จะรับหน้าทีใ่ นส่วนนีด้ หี รือ ไม่ เพราะคิดว่าตนเองยังไม่มีความรู้และประสบการณ์มากพอกับเผือกร้อนชิ้น นี้ ด้วยความเชือ่ มัน่ จากนักเตะรุน่ น้องภายในทีมทีม่ ใี ห้กบั ตะวันและแม้วา่ จะเป็นงานที่หนักแต่อยู่ในเส้นทางของสิ่งที่เขาชอบ จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้เขา ตัดสินใจตอบรับหน้าที่นี้ เขาพยายามศึกษาวิชาความรู้การเป็นโค้ชจากประสบการณ์ตอนสมัย เป็นนักฟุตบอล โดยเอาสิง่ ดีๆของโค้ชแต่ละคนมาปรับใช้กบั ทีม ทีจ่ ะท�ำอย่างไร ให้นักเตะรู้สึกมีความสุขกับการซ้อม รู้สึกดีกับทีมและเคารพการตัดสินใจของ เขา ซึ่งโค้ชต้นแบบของเขาคนหนึ่งคือ ปีเตอร์ วิธ อดีตโค้ชทีมชาติไทยในยุคที่ เขาติดทีมชาตินั้นเอง ‘ส�ำหรับนักเตะบางคนเราจะดูออกว่าก�ำลังไม่พอใจการท�ำงานของ เราอยู่ โดยอาศัยจากประสบการณ์ในสมัยที่เรายังเป็นนักเตะ เพราะมีเพื่อน นักฟุตบอลที่มีปัญหากับโค้ชก็เยอะ บางคนอาจจะน้อยใจไม่ได้ลง เราก็ให้เขา ลงบ้าง จะท�ำให้เขารู้สึกดีขึ้น เราจะได้ประคองทีมได้ลงตัวมากขึ้นด้วย การไป แตกหักกับนักเตะจะส่งผลเสียต่อทีมมากกว่าผลดี’ บางครัง้ ตะวันจะโทรไปหาเพือ่ นทีเ่ คยเป็นนักเตะด้วยกัน ซึง่ ตอนนีบ้ าง 54 เส้นทางตะวัน


คนผันตัวเองมาเป็นโค้ชแล้ว เพือ่ ปรึกษาเรือ่ งการคุมทีม เนือ่ งจากประสบการณ์ ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ซึง่ บางครัง้ สามารถน�ำมาปรับใช้กบั ทีมของเขาได้ การเพิ่มบารมีในการท�ำงานลักษณะนี้นั้น ไม่สามารถอาศัยเพียงแค่ ประสบการณ์ แต่ตอ้ งมีเอกสารรับรองในความรู้ ความสามารถ เขาจึงต้องศึกษา ตามหลักสูตรการเป็นโค้ช ตอนนั้นเขาเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีโอกาสไปอบรม โค้ชระดับซี ไลเซนส์ เป็นการอบรมโค้ชในระดับพื้นฐาน ของ เอเอฟซี จนได้ ใบประกาศนียบัตร มาแล้ว พอเลิกเล่นจากสโมสรบีอีซี เทโรศาสน ได้มีการจัด อบรมบี ไลเซนส์ แต่ไม่ได้ไปจนมาคุมสระบุรี ถึงมีโอกาสได้ไปอบรมระดับ บี ไลเซนส์ จนผ่านหลักสูตร หลังจากคุมทีมบีอีซี เทโรศาสน ได้ไม่นาน ทีมก็ต้องปล่อยนักเตะตัว หลักของทีมค่อนข้างเยอะ ท�ำให้ผลงานในช่วงแรกของการคุมทีมไม่ประสบ ความส�ำเร็จ เขาจึงตัดสินใจลาออก หลังจากนั้นก็มีหลายทีมติดต่อเข้ามา ซึ่ง หนึ่งในนั้นคือ วีระพล อดิเรกสาร ประธานสโมสรกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี ติดต่อมา โดยต้องการให้ตะวันเป็นที่ปรึกษาให้ทีม ซึ่งตะวันได้ตอบตกลงในทันทีเพราะ อยากช่วยพัฒนาทีมฟุตบอลของจังหวัดบ้านเกิดของตนอยู่แล้ว การซ้อมของทีมกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี ค่อนข้างมีอิสระ เนื่องจากนักเตะ ทุกคนจะรูว้ า่ ตัวเองว่ายังมีจดุ ด้อยตรงส่วนไหน ก็จะต้องเสริมจุดนัน้ ด้วยตัวเอง คนที่คิดว่ายังมีสภาพร่างกายแข็งแกร่งไม่พอก็ต้องเล่นเวทเพิ่มเอง ‘ทีมกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี ยังไม่ถือว่าเป็นทีมที่มีระบบการซ้อมที่ดีเท่า ทีค่ วรเพราะยังไม่มกี ารน�ำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการดูแลสภาพร่างกาย ของนักเตะ’ ภายในบริเวณสนามซ้อมจะเห็นตะวันลงไปคุมทีมซ้อมเองทั้งหมด ซึ่ง เขาให้เหตุผลว่า ถ้าเขาเป็นคนท�ำเองจะได้ดั่งใจมากกว่าการให้ผู้ช่วยจัดการให้ เส้นทางตะวัน 55


ครัง้ หนึง่ เคยรับหน้าทีโ่ ค้ชในลีกสูงสุดของประเทศ อย่างสโมสรบีอีซี เทโรศาสน

ตะวันและสต๊าฟโค้ชของสโมสรกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี

56 เส้นทางตะวัน


แม้จะเป็นถึงผู้จัดการทีม แต่ก็ต้องวางอุปกรณ์ การซ้อมเอง

บรรยากาศการคุมซ้อมของสโมสรกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี

เส้นทางตะวัน 57


เพราะผูช้ ว่ ยโค้ชจะไม่รใู้ จเราเท่ากับตัวเราเองว่าเราต้องการแบบไหนและอยาก ท�ำเองเพือ่ จะได้ประสบการณ์ตรงนีด้ ว้ ย นอกจากการน�ำวอร์มจะมีผชู้ ว่ ยโค้ชมา ช่วยบ้าง เรือ่ งนอกสนามและสภาพจิตใจของลูกทีม เขาก็ใส่ใจไม่แพ้เรือ่ งในสนาม บางครัง้ นักเตะทีส่ นิทจะเข้ามาหาเพือ่ ขอค�ำปรึกษาเรือ่ งการเล่นในสนามบ้าง มี เรือ่ งส่วนตัวบ้าง นักเตะบางคนนับถือว่าเขาเหมือนเป็นพีช่ ายของเขาคนหนึง่ เลย ซึ่งจุดนี้แสดงให้เห็นว่าเขาได้ซื้อใจลูกทีมให้มีความศรัทธาในตัวเขาแล้ว ในทีมกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี มีนกั เตะต่างชาติหลายคนเพือ่ ยกระดับผูเ้ ล่น ภายในทีม การสือ่ สารกับนักเตะต่างชาติจงึ มีความส�ำคัญมาก เนือ่ งจากฟุตบอล สมัยใหม่ แท็คติกการเล่นเยอะขึ้น ถ้าการสื่อสารไม่เข้าใจตรงกัน จะท�ำให้การ วางแผนนัน้ ล�ำบาก หลายคนคิดว่าฟุตบอลใช้ภาษากายก็สามารถอธิบายได้ แต่ บางครั้งก็ต้องใช้การอธิบายด้วยถึงจะเข้าใจตรงกัน ไม่เหมือนกับฟุตบอลสมัย ก่อนที่ภาษาอังกฤษไม่ส�ำคัญมากนัก ‘นักเตะผิวสีหรือนักเตะจากชาติตะวันตกจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเราพอพูดภาษาอังกฤษได้ แต่นักเตะเกาหลีบางคนก็พูดอังกฤษไม่ได้ ต้องให้ คนที่พูดได้แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลีให้ฟัง’ จากสิ่งที่ตะวันคิดว่าตนเองท�ำไม่ได้ จนวันหนึ่งโอกาสได้เข้ามา เขา ตัดสินใจคว้าโอกาสนัน้ ไว้และค่อยๆหาความรูแ้ ละประสบการณ์มาเรือ่ ยๆจนถึง วินาทีนี้ แน่นอนว่าหากเขาคิดว่าตนเองท�ำไม่ได้อยู่อย่างนั้นและตอบปฏิเสธใน การรับหน้าที่โค้ชไป วันนี้คงยังไม่มีโค้ชที่ชื่อว่า “โค้ชแบน” ธชตะวัน ศรีปาน อย่างแน่นอน

58 เส้นทางตะวัน


เส้นทางตะวัน 59


บทที่ 7 ตะวันจากคนรอบข้าง น้องชาย (สัญลักษณ์ ศรีปาน)

‘พี่ตะวันถือว่าเป็นลูกหลงของคนในครอบครัว’ ครอบครัวศรีปาน ทั้งพ่อ แม่และลูกอีก3คนถือว่าเป็นคนอารมณ์ร้อน ต่างจากเขาที่เป็นคนใจเย็นเหมือนน�้ำแข็ง มีเรื่องอะไรจะคุยกันด้วยเหตุผล ผม ไม่เคยเห็นพีต่ ะวันโกรธหรือเกลียดใครแบบจริงๆจังๆสักครัง้ จนบางครัง้ ผมคิด ว่าถ้าเขาโกรธใคร คนๆนั้นจะถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยทีเดียว ส่วนตัวเขาเป็นคนเงียบๆ ไม่คอ่ ยคุยกับคนแปลกหน้า ขนาดผมซึง่ เป็น น้องชายแท้ๆยังไม่ค่อยได้คุยกันมากนัก มีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งอยู่ในห้องกับเขา และเพื่อนของเขา เขาจะคุยกับเราแต่ไม่คุยเราตรงๆ ฝากเพื่อนเขามาบอกเรา เราก็ไม่พอใจ ก่อนเรียนจบเขาถึงมาคุยกับเราเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมาก การจะเห็นรอยยิ้มบนหน้าของเขาท�ำได้ยากมาก ถ้าหากเพื่อนๆอยาก เส้นทางตะวัน 61


ให้เขายิ้ม ต้องหาวิธีแกล้งหรือเล่าเรื่องตลกๆเท่านั้น พี่ตะวันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆ ในทีนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะ มองโลกนี้สวยงามไปหมดทุกอย่าง แต่เป็นการมองคนโดยไม่มีอคติ เขาชอบให้ โอกาสคน ลูกของครอบครัวนี้จะถูกสอนมาโดยมีพ่อเป็นแบบอย่าง ซึ่งมีค�ำพูด ของพ่อที่ลูกทุกคนจ�ำได้ดีคือ ‘อะไรที่พ่อไม่ท�ำห้ามท�ำ’ พ่อเป็นคนทีไ่ ม่กนิ เหล้า ไม่สบู บุหรี่ ไม่เล่นการพนันหรือแม้กระทัง้ การ เทีย่ วกลางคืนเหมือนอย่างวัยรุน่ ทัว่ ไป และจะสอนให้ทกุ คนในครอบครัวรักกัน ไม่ทอดทิ้งกัน วัยเด็กของพีต่ ะวัน เขาเคยเล่นทอยเส้นโดยใช้เหรียญกับเพือ่ นแถวบ้าน ใครทีโ่ ยนเหรียญใกล้เส้นทีส่ ดุ จะได้เงินไป ยามแถวบ้านจับได้จงึ มาบอกพ่อ กลับ บ้านมาพ่อก็ลงโทษเขาและดุด่าไปอีกชุดใหญ่ แม้จะเป็นเงินไม่เยอะก็ตาม แต่ พ่อไม่เคยสอนให้ลูกเล่นการพนัน ช่วงวัยรุ่นตะวันเคยไปเที่ยวป่ากับเพื่อน พอกลับมาถึงบ้าน พ่อจับได้ ว่าเขาไปเล่นน�้ำในป่ากับเพื่อน พ่อตีตะวันหลายแผลเพราะเป็นห่วงความ ปลอดภัยของลูก เพื่อนแถวบ้านที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับตะวัน ที่จังหวัดสระบุรี มีบางคนติดยาเสพติด ตะวันไม่ได้รงั เกียจหรือไม่คบเพือ่ นกลุม่ นัน้ แต่พอถึงเวลา ที่เขาเสพยากัน ตะวันจะแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพราะไม่ชอบเรื่องพวกนี้ พ่อไม่ตงั้ เป้าหมายกับลูกเรือ่ งเรียนมากนัก เรียนจบหรือไม่จบพ่อไม่วา่ แต่ขอให้เป็นคนดีกพ็ อ ท�ำให้ลกู ทุกคนไม่มคี วามกดดันในเรือ่ งการเรียนมากนัก ข้อดีในตัวเขาทีผ่ มคิดว่าเยาวชนน่าจะน�ำไปเป็นแบบอย่างคือ การขยัน และตั้งใจในการฝึกซ้อมฟุตบอล ผมคิดว่าทุกคนจะสิ่งที่ตัวเองรักและชอบอยู่ แล้ว อยากให้ตงั้ ใจจริงทีจ่ ะท�ำในสิง่ นัน้ เหมือนตะวันชอบฟุตบอล เขาก็ตงั้ ใจฝึก 62 เส้นทางตะวัน


ซ้อม จนประสบความส�ำเร็จได้ เขาเป็นคนไม่ลืมตัว ถึงจะมีชื่อเสียงระดับประเทศ แต่เขาก็ยังใช้ชีวิต แบบปกติเหมือนกับตอนเป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียน สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ แฟน บอลที่สนับสนุนเขา ซึ่งเขาให้ความส�ำคัญกับแฟนบอลเท่ากันทุกคน ‘ผมคิดว่าผมโชคดีที่มีพี่ชายแบบตะวัน ศรีปาน’ เขาคอยดูแลผมตัง้ แต่เด็กๆ หลายครัง้ ทีพ่ อ่ และแม่ไม่อยูบ่ า้ น ผมจะอยู่ กับเขา 2คนที่บ้าน เขาเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไร แต่ผมเป็นคนกลัวผี เขาท�ำให้ ผมหายกลัวเพราะมีเขาอยู่เป็นเพื่อน ตะวัน ศรีปานเป็นคนที่หายากในสังคมปัจจุบัน ผมไม่ได้บอกว่าเขา สมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่อง แต่เขาเป็นคนที่สมควรได้รับการยกย่องจากคนอื่นๆ เท่านั้นเอง

บิ๊กหอย (วนัสธนา สัจจกุล)

‘ตะวัน ศรีปาน เป็นนักกีฬาที่น่าจะถือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่จะ เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียง’ ตะวัน ศรีปานเป็นคนที่แทบจะไม่มีข้อเสียเลย จากที่ผมได้สัมผัสเขา ในฐานะผูจ้ ดั การทีมชาติกบั นักฟุตบอล เขาไม่มพี ฤติกรรมอะไรทีข่ ดั หูขดั ตา ไม่มี รายงานอะไรในด้านลบมาจากโค้ช จนถึงทุกวันนีใ้ นฐานะโค้ช ผมก็ยงั หาข้อเสีย ของเขาไม่เจอจริงๆ จุดเด่นในการเล่นบอลของเขา ถือว่าเป็นฝีเท้าระดับสูงของฟุตบอล มาตรฐาน หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเก่งและมีความเป็นมืออาชีพ สูงมาก เขาเข้ามาในชุดดรีมทีมของทีมชาติไทยในยุคนัน้ ระดับฝีเท้าของเขาใน ตอนนั้นถือว่าเก่งมาแล้ว ไม่ต้องมาปรับอะไรเยอะ จดได้ว่าเป็นนักบอลที่ครบ เส้นทางตะวัน 63


เครื่องที่สุดของเมืองไทยคนหนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียว นักฟุตบอลทีมชาติยคุ นัน้ จะมี 2ประเภทคือ ไม่ตดิ เพือ่ นก็ตดิ ผูห้ ญิง แต่ สิ่งที่ควรเป็นแบบอย่างในฐานะนักกีฬาอาชีพของตะวันคือ เขาไม่มีปัญหากับ ทั้ง 2เรื่องที่กล่าวมาเลย เพราะเขาไม่เข้ากับกลุ่มเด็กเสเพล ก่อนแข่งทุกครั้งจะ ดูแลสภาพร่างกายตัวเองดี ขยันซ้อมและไม่หนีเที่ยว ถ้าจะบอกว่าตะวันไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเลย ก็อาจจะเป็นเรื่องเกิน จริงไปหน่อย เพียงแต่เขาดื่มถูกกาลเทศะ ก่อนแข่งหรือช่วงเตรียมทีมเขาจะไม่ ดื่มหรือไปเที่ยวกลางคืนเลย นอกจากตอนทีมชาติแข่งเสร็จแล้ว พอจบรายการแข่งขันครั้งหนึ่ง ก็ จะอนุญาตให้มีการดื่มฉลองกัน เขาก็ดื่มกับเพื่อนบ้างก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ เคยเป็นวัยรุ่น

64 เส้นทางตะวัน


เส้นทางตะวัน 65


จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555 ลิขสิทธิ์ของมหาลัยศิลปากร


ส�าหรับไอดอลของตะวันเขาเข้ามาในชีวติ ตอนอายุ 6ขวบ นอกจาก ผู้เป็นพ่อแล้ว เขายังชื่นชมในฝีเท้าคือ ดิเอโก้ มาราโดน่า ซึ่งเขาติดตาม ข่าวสารรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของนักเตะรายนี้จากหนังสือพิมพ์ที่โรงเรียน และได้ติดตามข้อมูลของนักฟุตบอลรายนี้มาโดยตลอด “กับตันกระดูกเหล็ก” ไบรอั้น ร็อบสันเป็นนักฟุตบอลอีกคนหนึ่ง ที่ตะวันชื่นชอบมาก เนื่องจากเชียร์ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดตั้งแต่เด็ก ประจวบกับนักฟุตบอลรายนีเ้ ล่นในต�าแหน่งกองกลาง ท�าให้ตะวันมีความ ชอบในต�าแหน่งนี้และเล่นมาโดยตลอดจนเลิกเล่นฟุตบอล

เส้นทางตะวัน  

biography of tawan

เส้นทางตะวัน  

biography of tawan

Advertisement