Palestina, paitges quotidians

Page 1

Palestina paisatges quotidians

XARXA D’ENLLAÇ AMB PALESTINA


Edició Xarxa d’Enllaç amb Palestina Idea, disseny, maquetació i coordinació Xarxa d’Enllaç amb Palestina Suttree Magic Bus Impressió DeBarris SCL Tirada 1.000 exemplars Primera edició Octubre 2008 Dipòsit legal B-27789-2008 © dels textos, dels autors © de les fotografies, dels fotògrafs Imprès a Catalunya ● Printed in Catalonia

XARXA D’ENLLAÇ AMB PALESTINA C. Leopoldo Alas, 12 08012 Barcelona ● Barcelonès ● Catalunya Tel. 932 378 461 info@xarxapalestina.org www.palestina.cat


ÍNDEX 5

XARXA D’ENLLAÇ AMB PALESTINA Equip editor

7

PALESTINA, AHIR, AVUI I DEMÀ Ferran Izquierdo

9

PAISATGES QUOTIDIANS? Equip editor

11

ALEGRIA I TRISTESA 33

TENDRESA I DURESA 55

PLAER I SOFRIMENT 79

ATREVIMENT I POR 109

VIDEOTECA 111

BIBLIOTECA 123

DOCUMENTAL 127

BIOGRAFIES FOTÒGRAFS


XARXA D’ENLLAÇ LA XARXA D’ENLLAÇ AMB PALESTINA (XEP) neix de les associacions Sodepau i RAI el maig de 2002. La XEP sorgeix perquè es constata la necessitat de crear una entitat que aglutini els esforços destinats a assolir un procés de pau just a Palestina a través de la promoció d’activitats i recursos de sensibilització adreçats a la societat civil catalana. D’una banda, l’agudització de la problemàtica palestina i, de l’altra, els fruits del treball de sensibilització que la XEP ha dut a terme, han permès que l’entitat s’hagi estès arreu del territori català configurant una coordinadora d’organitzacions locals i d’ONG de solidaritat amb Palestina. En aquests moments, la XEP està formada per les següents entitats: Sodepau (s’adhereix el 2002), RAI (s’adhereix el 2002), XEP-Barcelona (Barcelona, s’adhereix el 2003), Palestina Resisteix (Vilanova i la Geltrú, s’adhereix el 2004), Sho (Sant Boi, s’adhereix el 2004), Isish (Lleida, s’adhereix el 2006), Centre Social la Màquia (Girona, s’adhereix el 2006), Palestina Lliure (València, s’adhereix el 2006), XEP-Sant Cugat (s’adhereix el 2007), Zaituna (Terrassa, s’adhereix el 2007), Comunitat Palestina de Catalunya (s’adhereix el 2007), Celrà X Palestina (s’adhereix el 2008) i un seguit de socis-delegats que promouen les activitats i campanyes de la XEP a Vilafranca del Penedès, Esparreguera, Manresa, Granollers, Figueres, Sant Feliu de Llobregat, Sant Celoni, Mallorca, Sabadell i Navàs. QUÈ VOLEM? La XEP fa seves les reivindicacions centrals del poble palestí, recollides per la legalitat internacional, que són: la fundació d’un Estat palestí viable a Gaza i Cisjordània amb Jerusalem Est com a capital; el reconeixement del dret al retorn dels refugiats palestins i el desmantellament del Mur de l’apartheid i de les colònies israelianes. En un sentit més ampli, la XEP forma part de l’espai socio-polític que configuren les entitats i ONG de la societat civil catalana, valenciana i balear centrades en el treball per la pau, els drets humans i la solidaritat interna-

cional. La XEP comparteix amb aquest conjunt d’organitzacions l’objectiu de construir un mon més just, menys violent i més compromès amb els drets humans de les persones i dels pobles. L’aportació de la XEP a aquest espai social i a la consecució d’aquest objectiu comú és la de contribuir a implicar el major nombre d’actors i d’agents socials del nostre país en la defensa dels drets humans del poble palestí, a través d’instruments de sensibilització, formació de la opinió pública, de denúncia i de pressió política. Que la XEP centri el seu treball a Palestina s’explica perquè considerem que aquest conflicte representa un dels factors claus de la geopolítica colonial que ha devastat la zona de l’Àsia menor (Orient Pròxim) durant tot el segle XX fins avui. Entenem que Palestina no és un conflicte més en la geografia mundial (no és políticament el mateix) perquè la determinació dels palestins a resistir les polítiques d’apartheid i colonització que se’ls imposen evidencia el fracàs de més de cent anys de geopolítica colonial a l’Àsia menor. QUÈ FEM? La XEP promou i garanteix l’autonomia de cadascuna de les entitats que la formen, per aquest motiu, en l’àmbit local, les activitats de solidaritat amb Palestina de les entitats de la XEP són molt diverses i plurals. Xerrades, concerts, exposicions, accions de denúncia, passis de vídeos o seminaris, són algunes de les activitats habituals que desenvolupen les entitats de la coordinadora. Alhora, la XEP disposa de tres grups de treball d’àmbit nacional que permeten articular, a l’entorn d’una àrea d’activitat concreta, el treball de solidaritat de totes les entitats que la integren, així com el de persones a títol individual. Els grups de treball són: Grup de sensibilització L’objectiu d’aquest grup de treball és apropar la història, la situació política i social i la cultura del poble palestí a casa nostra. La tasca de sensibilització del grup s’estructura en tres iniciatives principals: la Marató Cultural Benvin-

guda Palestina, que consisteix en promoure la cultura palestina mitjançant l’organització cada any d’una marató d’espectacles a una trentena de pobles i ciutats d’arreu del territori; l’organització d’una campanya anual de denúncia política recabant el major nombre posible de suports socials, sindicals i institucionals, i, finalment, el grup desenvolupa el projecte “Palestina a l’Aula”, que consisteix en abordar amb el professorat de diversos instituts la problemàtica palestina mitjançant una metodologia col·laborativa amb els centres i des d’una pedagogia rigorosa i didàctica. Grup de mobilitat internacional L’objectiu d’aquest grup de treball és contribuir a generar llaços d’amistat i cooperació entre la nostra societat i el poble palestí, mitjançant l’organització periòdica de visites a Palestina i d’acollides de palestins a casa nostra. Els programes de visites a Palestina normalment s’organitzen a l’estiu, per Nadal i per Setmana Santa, i inclouen intercanvis juvenils, serveis de voluntariat de llarga durada, visites d’estudi, camps de treball i brigades de testimoniatge i interposició. Així mateix, també s’organitzen viatges específics per a col·lectius professionals i associacions. Pel que fa a les acollides, s’organitzen campaments d’estiu per a infants palestins a Lleida i serveis de voluntariat de joves palestins en aquelles associacions que així ho sol·liciten. Grup de documentació L’objectiu d’aquest grup de treball és oferir suport informatiu i documental a tots els col·lectius de la coordinadora, i a la societat civil en general, mitjançant la recopilació i difusió de recursos d’informació, i de vegades també, mitjançant l’elaboració i producció de materials propis. D’entre les activitats que desenvolupa el grup en destaquen: l’actualització dels continguts del portal web “palestina.cat”, l’organització de seminaris de formació adreçats als socis i amics de la coordinadora, l’organització bianual de la Mostra de Cinema Palestí i la gestió de les col·leccions de vídeos, llibres, fotografies i contraparts, del Centre de Documentació de la XEP.


THE PALESTINE LINK NETWORK (XEP) was created from the Sodepau and RAI associations in May 2002. The XEP arose from the need to create an entity which brought together those bodies which seek to achieve a just peace process in Palestine through the promotion of awareness activities and resources aimed at Catalan society. Both the increasing seriousness of the Palestinian problem and the results of the XEP awareness programme have meant that the body has spread throughout Catalonia with a coordinated group of local organisations and NGO’s which are committed to supporting the Palestinian cause. At the present time the XEP comprises the following bodies: Sodepau (which joined in 2002), RAI (which joined in 2002), XEPBarcelona (Barcelona, which joined in 2003), Palestina Resisteix (Vilanova i la Geltrú, which joined in 2004), Sho (Sant Boi, which joined in 2004), Isish (Lleida, which joined in 2006), Centre Social la Màquia (Girona, which joined in 2006), Palestina Lliure (València, which joined in 2006), XEP-Sant Cugat (which joined in 2007), Zaituna (Terrassa, which joined in 2007), Comunitat Palestina de Catalunya (which joined in 2007), Celrà X Palestina (which joined in 2008) and a number of partners and branches which promote the activities and campaigns of the XEP in Vilafranca del Penedès, Esparreguera, Manresa, Granollers, Figueres, Sant Feliu de Llobregat, Sant Celoni, Mallorca, Sabadell and Navàs. OUR AIMS The XEP supports the central issues and demands of the Palestinian people which are recognised by international law: the foundation of a visible Palestinian state in Gaza and the West Bank with East Jerusalem as a capital; the recognition of the right of Palestinian refugees to return and the taking down of the wall of apartheid and the Israeli colonies. In a wider sense, the XEP forms part of the socio-political area comprised by the bodies and the NGO’s in Catalonia, Valencia and the

Balearic Islands which centre their objectives on working for peace, human rights and international solidarity. The XEP and this group of organisations all share the common objective of constructing a fairer world, one which is less violent and which has more commitment to human rights in terms of both individuals and peoples. The contribution of the XEP to this social area and to the achievement of this common objective is to help involve the largest number of actors and social agents possible from our country in the defence of the human rights of the Palestinian people, through instruments of awareness, informed public opinion, protest and political pressure.

to home. The awareness task of the group is structured into three main initiatives: The “Welcome Palestine Cultural Marathon”, which consists in promoting Palestinian culture through the organisation, each year of a marathon of performances to some thirty towns and cities in Catalonia; the organisation of an annual campaign of political protest which obtains a large amount of social, trade union and institutional support and finally, the group is developing the “Palestine in the Classroom” project, which consists in approaching the Palestinian problem through various the staff of schools using participative methodology with centres and a rigorous, didactic pedagogic procedure.

The work of the XEP in Palestine can be explained by the fact that we consider that this conflict represents one of the key factors in the colonial geopolitics which have devastated the area of the Middle East during the entire 20th century to today. We consider that Palestine is not another conflict in world geographical terms (politically this is not the same thing) as the determination of the Palestinian people to resist the politics of apartheid and colonisation which are imposed upon them displays the failure of more than one hundred years of colonial geopolitics in the Middle East.

The international mobility group The objective of this working group is to contribute in the creation of links which promote friendship and cooperation between our society and the Palestinian people and visits of Palestinians to Catalonia. The visitor programmes to Palestine are normally organised over the summer, at Christmas and during Easter Week, and include youth exchanges, long-term volunteer projects, study visits, work camps and peace brigades. Specific trips are organised for professional groups and associations. With respect to other visits, summer camps are organised for Palestinian children in Lleida with voluntary project services for young Palestinians in those associations which request this service.

WHAT WE DO The XEP promotes and guarantees the independence of each of the entities which belong to the network, this means that in a local area, XEP humanitarian aid activities centred on Palestine are both highly diverse and pluralistic; talks, concerts, exhibitions, protest initiatives, video sessions or seminaries are just some of the activities which these bodies carry out. The XEP now has three national area working groups which manage humanitarian aid work in a defined area of activity with all its member groups as well as with individuals. These working groups are: The awareness group The objective of this group is to bring the history, the political and social situation and the culture of the Palestinian people closer

The information group The objective of this work group is to offer informational and documentary support to all groups in the network and to society in general through the gathering and distribution of informational resources and also through the occasional creation of our own material. Among these group activities are the updating of the web page content “palestina.cat”, the organisation of training seminars aimed at partners and friends of the network, the biannual organisation of Palestinian Cinema and the management of the video, book, photograph and other resources in the XEP Documentation Centre.

Equip EDITOR

AMB PALESTINA 5


L’ocupació pretén expandir l’estat d’Israel a Cisjordània i Jerusalem Est. Per aconseguirho colonitza aquest territori amb població jueva, creant pobles i ciutats, construint el Mur de l’apartheid, infrastructures, carreteres, canalitzacions i tota mena de serveis per als colons. La realitat actual als Territoris Ocupats palestins és d’apartheid; dues poblacions separades, i amb els palestins sotmesos a la colonització, ocupació i repressió israeliana, i així ha estat denunciat per líders mundials com el bisbe sud-africà Desmond Tutu o el president nord-americà James Carter. Al mateix temps, s’impedeix el desenvolupament econòmic i polític de la població palestina, tot esperant fomentar l’emigració. Això es fa reduint el consum d’aigua (el consum dels colons és fins a deu vegades superior al dels palestins), impedint la mobilitat de les persones i les mercaderies, prohibint l’entrada de treballadors a Israel, etc. L’ocupació també té una dimensió fortament repressiva: assassinats de dirigents, tortures, milers de presoners, etc.: en definitiva, terrorisme d’estat per part d’Israel.

jueva. En acabar la Segona Guerra Mundial, davant la magnitud de l’holocaust, els governs europeus van impulsar la creació de l’estat d’Israel a Palestina. D’aquesta manera es va traslladar el conflicte d’Europa a Palestina. Cap estat europeu hauria cedit part del seu territori. L’Assemblea General de l’ONU, el 1947, en la resolució 181, va proposar la partició de Palestina en un estat jueu, un altre d’àrab, i una zona internacionalitzada a Jerusalem i Betlem. L’estat jueu havia d’ocupar el 56 % del territori i tenir una població de 499.000 jueus i 510.000 àrabs palestins, mentre que l’estat àrab havia de rebre el 43 % del territori i una població de 747.000 palestins i 10.000 jueus. Els àrabs van rebutjar aquesta resolució i van esclatar els enfrontaments entre les dues comunitats, i entre Israel i els estats àrabs quan els britànics es van retirar i es va fundar l’estat d’Israel, el maig de 1948. En la guerra de 1948, Israel va apropiar-se del 78 % del territori de la Palestina històrica

PALESTINA, AHI Aquestes continuades agressions provoquen la protesta i la resistència dels palestins. A més, però, grups extremistes realitzen atemptats terroristes que, sobretot, afecten la població civil israeliana. Tot plegat suposa una escalada de violència que allunya cada cop més una sortida dialogada. Què passa a Palestina? Actualment, el territori del poble palestí, Gaza i Cisjordània, és un enorme camp de concentració en el 22% de la Palestina històrica. L’estat d’Israel en té l’altre 78 %. A més, Gaza i Cisjordània estan ocupades per l’exèrcit israelià i, dins d’aquests territoris ocupats, hi ha els assentaments de més de 400.000 colons jueus vinguts d’Europa i dels Estats Units, que controlen aproximadament el 42 % de Cisjordània. En aquests territoris ocupats hi ha també camps de refugiats dels palestins expulsats de les seves terres. Israel manté l’ocupació malgrat que el Consell de Seguretat de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), el 1967, va exigir, en la resolució 242, la retirada de l’exèrcit israelià dels Territoris Ocupats.

D’on ve aquest conflicte? L’arribada de centenars de milers d’europeus de religió jueva a Palestina amb la intenció de crear un estat per a ells va provocar la por i el rebuig de la població palestina, que estava lluitant per independitzar-se del mandat britànic. Una part dels jueus varen reivindicar Palestina com a llar al·legant raons històriques i religioses. A principis del segle XX, la població jueva a Palestina no arribava al 10 % de 550.000 habitants i va créixer fins al voltant de mig milió el 1947. Aquesta immigració va provocar una forta pressió sobre la població palestina originària i va agreujar la lluita per la terra de Palestina. Europa té una gran responsabilitat en aquest conflicte. Els governs van demostrar la seva incapacitat de garantir la seguretat a la població europea de religió

tot superant de molt les línies de la resolució 181, i en va expulsar la majoria de la població palestina. En la guerra de 1967, Israel va ocupar el 22% restant (Gaza i Cisjordània). Per què hi ha refugiats palestins? Israel, durant la primera guerra amb els estats àrabs, el 1948, va expulsar gairebé 800.000 palestins. Un cop acabada la guerra el govern israelià va impedir que tornessin a les seves terres. Així es va crear el problema dels refugiats palestins, que es van haver d’instal·lar en campaments a Gaza, Cisjordània, Jordània, Líban, Síria i altres països àrabs. L’any 1967, durant la guerra de juny, hi va haver noves expulsions i desplaçaments de població palestina. Avui, aquells refugiats i els seus descendents són més de cinc milions de persones que no poden retornar als seus llocs d’origen i, a més, no han rebut cap indemnització per part d’Israel. L’Assemblea General de l’ONU, en la resolució 194 (III) de 1948, reconeix el dret al retorn dels refugiats que vulguin i el dret dels que no vulguin viure a Israel a rebre una indemnització per les propietats perdudes.


Les negociacions de pau El 1988 l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP) havia reconegut l’estat d’Israel i condemnat explícitament tota forma de terrorisme. La primera Intifada (1987-1993), la revolta popular desarmada d’homes, dones i infants a Gaza i Cisjordània, volia posar fi a l’ocupació i forçar Israel a negociar. Pels seus mètodes, pedres contra armes, va produir un gran impacte en els mateixos palestins, en els israelians i en l’opinió pública mundial, que va quedar impactada per la repressió de l’exèrcit israelià contra una població civil indefensa. A principis dels anys noranta es va iniciar un procés de negociació que va oferir els primers resultats a Oslo el 1993. Els Acords d’Oslo i els següents van permetre que l’OAP instaurés una Autoritat Nacional Palestina (ANP), que administra algunes zones de les quals l’exèrcit israelià es va retirar. Els Acords d’Oslo, però, no es van fonamentar en la resolució 242 de l’ONU, que exigeix la retirada de l’exèrcit israelià dels Territoris Ocupats. En els Acords d’Oslo els palestins

en aquestes condicions no podia existir un estat palestí viable. La segona Intifada va esclatar contra la inoperància del procés de pau. La visita de Sharon a l’esplanada de les Mesquites va desencadenar una nova espiral de violència, en la qual s’han produït, entre d’altres, la destrucció del camp de refugiats de Jenín per part de l’exèrcit d’Israel i els atemptats suïcides dels extremistes palestins. La segona Intifada no va aturar la colonització israeliana ni l’avenç del Mur de l’apartheid. Finalment, les forces majoritàries palestines van declarar la treva en els atemptats i Hamàs va acceptar de participar a les eleccions parlamentàries. El resultat del procés democràtic no ha estat acceptat per Israel, i tampoc per Estats Units i la Unió Europea. Així, per primera vegada a la història moderna, la població palestina sotmesa al colonialisme i a l’ocupació, està patint el càstig i el boicot de nord-americans i d’europeus. Mentrestant, Israel, que és la potència ocupant i que menysprea les resolucions de Nacions Unides i el Dret Internacional,

que Israel va buscar des de l’inici del conflicte s’està aconseguint: una població palestina enfrontada i dèbil. Què cal fer? Hi ha moltes persones i ONGs, a Israel i a Palestina, que treballen, en condicions duríssimes, per la justícia, la pau i el diàleg. Donar-los suport i solidaritat és imprescindible. La comunitat internacional ha de forçar Israel a retirar-se dels territoris ocupats i a complir totes les resolucions de les Nacions Unides. I ha d’impedir la venda d’armes a Israel mentre continuï l’ocupació (Espanya continua comerciant armament amb Israel). L’ONU ha d’assumir un lideratge actiu en un conflicte que ja ha mostrat la seva profunda càrrega desestabilitzadora. La Unió Europea (UE) és el principal soci comercial d’Israel, amb qui té un acord d’associació que li confereix un tracte preferent. Amb aquests instruments la UE podria pressionar de forma molt efectiva per tal d’aconseguir que el govern israelià cessés la seva actuació bèl·lica. En definitiva, cal aconseguir que el govern espanyol i

HIR, AVUI I DEMÀ van aconseguir que, per primera vegada, Israel i la comunitat internacional els acceptessin com a interlocutors, i que es comencés a creure en la possibilitat d’un estat propi. Es va escollir un parlament i un president, i l’ANP, tot i no ser un govern sobirà, sí va poder administrar la majoria de la població palestina. L’OAP confiava que aquest procés conduiria a la creació de l’estat palestí. El juliol de 2000 es van iniciar unes noves negociacions a Camp David. La proposta del govern laborista d’Israel pretenia que l’exèrcit israelià continués controlant el 20 % de Cisjordània; que es mantinguessin la majoria de les colònies jueves als territoris ocupats (per reagrupar el 80 % dels colons es partiria Cisjordània en tres parts discontínues); que Jerusalem Est es mantingués annexionat a Israel; que l’estat palestí no tingués espai aeri i que tampoc tingués exèrcit ni capacitat de defensar-se davant el poder israelià. A més, no reconeixia el dret al retorn o a la compensació dels refugiats i preveia que Israel continuava controlant els recursos hídrics, etc. Aquesta oferta no va ser acceptada per Arafat, ja que

continua assentant colons israelians i tancant als palestins en els enormes camps de concentració en què s’han convertit la Franja de Gaza i Cisjordània. El palestins han intentat per tots els mitjans aturar la colonització israeliana i establir un estat propi. Primer foren les guerrilles, després el terrorisme, més tard la primera Intifada desarmada, les negociacions pacífiques, la segona Intifada armada i sempre fent contínues concessions que els han portat a reclamar tant sols el 20 per cent del que era la seva pàtria. A pesar d’haver-ho provat tot, els palestins no només no han aconseguit fer realitat el dret a l’autodeterminació, sinó que la colonització, l’apartheid i la violència que pateixen són pitjors que mai, i l’abandó internacional continua. Això ha portat a la població palestina a la impotència i l’està acostant a la desesperació.

els governs europeus per fi es decideixin a fer alguna cosa per tal que Israel posi fi a l’ocupació, que cessi tota violència, que es respectin les resolucions de l’ONU i que es pugui arribar a una coexistència pacífica i segura entre l’estat israelià i el futur estat palestí. A Catalunya, un primer pas seria un pronunciament clar del govern de la Generalitat i del Parlament en contra de la colonització i de l’apartheid, i en favor del respecte del Dret a l’Autodeterminació i dels Drets Humans dels palestins.

Ferran IZQUIERDO

La debilitat palestina i la impotència han portat també a la divisió política i territorial entre la Franja de Gaza administrada per Hamàs i Cisjordània administrada per Fatah. L’objectiu

7


A l’hora d’editar un llibre de fotos sobre un poble determinat existeixen possibilitats múltiples pel que fa a allò que es vol retratar; tantes com diversa és la realitat i tot el que s’hi esdevé. No obstant, existeix la temptació de reproduir les mateixes imatges que els mitjans de comunicació convencionals ens han acostumat a associar quasi automàticament a un determinat poble o col·lectiu, i que de retruc n’han esdevingut la imatge socialment acceptada. Una imatge —cal dir-ho— massa sovint construïda sobre la base de dividir els protagonistes d’allò que s’esdevé entre bons i dolents. Un hàbit àmpliament estès entre els mitjans de comunicació de masses, que aposten per l’estratègia de simplificar el conflicte social al màxim amb l’objectiu de delimitar un espai on s’enfronten els homologables a nosaltres i aquells que no ho són i, per tant, esdevenen els nostres enemics. Aquesta estratègia de seccionar la realitat en dues parts antagòniques contribueix poc a conèixer en veritat què passa en un escenari determinat, i encara menys quan s’hi esdevenen expressions de confrontació violenta. Perquè la divisió entre bons i dolents serveix de poc més que per estigmatitzar “els dolents”; no ajuda a resoldre el conflicte, sinó

que l’enverina, perquè dilueix els matisos (sovint claus per resoldre situacions de confrontació profunda) i, alhora, consolida adhesions apassionades vers els qui són considerats “els bons”. Pel que fa a Palestina, aquesta imatge construïda en clau “d’amic i enemic”, promoguda des dels mitjans de comunicació, és una evidència; els palestins són els dolents i els israelians els bons. Alhora, aquest retrat maniqueista dels actors protagonistes de l’enfrontament té una transposició directa en el llenguatge; els adjectius amb connotacions positives s’atribueixen majoritàriament als israelians i els que desprenen un contingut negatiu als palestins. Així, els israelians són demòcrates, tolerants, pacífics i moderns, en contrast amb els palestins que són totalitaris, fanàtics, violents i arcaics. A través d’aquest llibre, la Xarxa d’Enllaç amb Palestina (XEP) vol mostrar que, més enllà de la imatge bel·ligerant dels palestins, forjada a través dels mitjans de comunicació, existeix un poble que riu, plora, lluita, gaudeix, s’enamora, resisteix treballa, etc., com qualsevol altre, però amb el repte afegit d’haver de conviure amb un conflicte polític que tot ho contamina i condiciona, i que, per tant, no es pot oblidar. Per tot plegat, el llibre s’ha titulat

PAISATGES Q


“Paisatges quotidians”, perquè la finalitat és retratar escenaris rutinaris de la vida quotidiana dels palestins. Per assolir-ho, el llibre s’organitza a partir de les emocions que les persones experimenten arreu. Òbviament, entre les seleccionades no hi són totes, però s’han escollit aquelles que el context polític més pot condicionar: tristesa, duresa, sofriment, por. Tanmateix, i malgrat el condicionant polític, aquestes emocions també tenen el seu revers: alegria, tendresa, plaer, atreviment. Així, el llibre pretén retratar la quotidianitat a partir dels sentiments que s’articulen a través d’aquestes quatre parelles d’emocions: alegria/tristesa, tendresa/duresa, plaer/sofriment i atreviment i por. Els protagonistes d’aquestes emocions, no cal dir-ho, són persones; mainada, vells, joves, adults, etc., palestins de totes les edats que “viuen” en diferents escenaris.

gràfic. Amb tot, però, això no sempre s’ha aconseguit, perquè cal tenir en compte que s’han confrontat fotografies realitzades per fotògrafs diferents i, per tant, no pensades per exposar-les conjuntament. A més de les fotografies, el llibre inclou les referències del fons documental de la Xarxa d’Enllaç amb Palestina, que inclou llibres, vídeos i fotografies, i el documental “Palestina, la veritat assetjada”, editat per la XEP.

Equip EDITOR

Cal assenyalar que a l’hora d’organitzar les fotografies en cada pàgina i en cadascun dels quatre blocs d’emocions, s’ha apostat per contraposar imatges que expressen sentiments contraposats. De vegades, el resultat és força xocant, però el que s’ha intentat és aconseguir que el parell de fotografies de cada pàgina establissin un “diàleg” i que ambdues configuressin un únic missatge

QUOTIDIANS? 9


Les rialles perdudes POCS DIES ABANS QUE ARRIBESSIN ELS NOUS veïns, em queixava a les amigues Vera, d’al-Bireh, i Reema, que viu en una bonica i vella casa a la barriada de Sheik Jarrah, a Jerusalem, que la vida al barri s’ha tornat insuportable. Piles de deixalles s’han convertit en el tret característic del paisatge, on els obstacles al mig de la vorera impedeixen caminar en línia recta. La pols grisa s’ha convertit en el color nacional, mentre que el verd és una raresa i l’aire net no existeix. La llista era cada vegada més llarga, a mesura que desplegava la meva bena “criticona”, com advertiria el meu marit Salim. Al-Irsal, el nostre barri, encara es pot considerar una de les “zones residencials més bòniques” d’al-Bireh de Ramala, és a dir, que la mainada pot jugar sense risc als carrers, i és per això que n’hi ha tants que corren amunt i avall cridant i barallant-se, mentre d’altres juguen a futbol i, els més menuts, a fet i amagar. Uns quants van en bicicleta. Tot i que el nostre barri és com qualsevol altre, la veritat és que és una mina pel que fa a xafarderies i escàndols familiars, sempre i quan hom hi estigui interessat o, el que és més important, disposi del temps suficient per perdre’l amb els veïns. Actualment, quasi mai no visito el familiars i els amics, però, com la majoria, m’apanyo per mantenir-me al corrent de les xafarderies veïnals [...], però mai no m’hi involucro directament, perquè, com ja ha passat més d’una vegada, pots entrar en un embolic. Cada dia ens llevem a les vuit tocades, quan sentim l’himne nacional palestí La meva terra, la meva terra, la

meva terra és la meva terra, la terra dels nostres avantpassats, entonada per les veus cridaneres de les alumnes que caminen pel carrer. Encara que aquelles veus agudes no ens despertessin, els petits gelaters (els anomenem així perquè el seu pare elabora i ven gelats) sí que ho farien. Viuen a l’altre costat del carrer, en són una dotzena, d’edats que oscil·len entre dos i sis anys. No em pregunteu com, però és cert, creieu-me. No obstant, com que viuen en una casa de dues habitacions, sempre corren amunt i avall massa a prop del carrer, en aquells carrers sense voreres. El que més m’obsessiona, un autèntic malson, és que algun dia n’atropellin un. El que em tranquil·litza és que fan tant soroll que, si no arribes a veure’ls, segur que els sentiràs. Tornen boja a la dona de l’alcalde, perquè, cada dos per tres li trepitgen l’hort. La dona de l’alcalde és una bona horticultora, una pagesa originària del poble de Lifa, i viu amb el marit, més gran que ella, en una vella i bonica casa de pedra de dues plantes, amb un deliciós hort a la part del darrere.

Sovint admiro els vestits tradicionals, bellament brodats i de colors brillants, que pengen de l’estenedor. Abu Nader, el botiguer baixet que viu carrer amunt, no és una excepció, i també ell té deu fills, d’edats que van dels dos als vint anys. Des d’aquí en veiem cinc que juguen i criden al carrer. Els fills dels veïns del costat es diuen Sari, Basil, Abudeh, Jamal i Dodo. Constitueixen el nostre petit equip de futbol, perquè juguen davant de la terrassa, i sempre s’ho maneguen per trencar-nos algun vidre de les finestres com a mínim una vegada al mes. Gol!, criden. Les botzines dels cotxes embussats en el punt de control de la carretera, a Birzeit, no fan res més que afegir sabor al nostre barri que, si ha perdut la serenitat, sense cap mena de dubte conserva tota l’animació. Un dels casos més tristos del barri és el d’Umm Maher, que viu just darrere de casa; els jardins es toquen i estan separats per un mur. A més de dos fills normals, Umm Maher té dos nens discapacitats, el més gran i Saber, i es passa bona part del dia

sa alegria


s

en la tristor

tristes cuidant-los. Sovint llença crits de frustració i tristesa. Cada dia al matí, des del dormitori, veig Umm Maher que, amb l’ajuda de Seri Lankan, treu els dos nois, ja força grans, al jardí perquè preguin el sol i l’aire fresc. Sovint, quan estic treballant a l’ordinador, sento els nois com remuguen. Ben entrada la nit del dimarts, 4 de desembre, els nous veïns van arribar al barri. Tot i que era aviat per ser un dia del Ramadà (quan la gent es lleva tard), van tenir la desconsideració de fer un soroll espantós. Eren nombrosos i viatjaven amb uns vehicles enormes, per a res amables amb el medi. Alguns es van limitar a acampar al solar buit de davant de casa, al costat de la paradeta de l’esposa de l’alcalde, a

pocs metres de la gelateria. El vehicle dels altres semblava un buldòzer, les vibracions que provocava recorrien el terra i les notàvem sota els peus. Es van aturar, van baixar i, en un obrir i tancar d’ulls, es van instal·lar a l’edifici que s’alçava davant la casa d’Umm Maher, visible des de la finestra de la cuina de casa. Els vam observar amb silenci, per la ranura de les cortines, sense fer massa soroll, i ens movíem d’una habitació a una altra per observar els seus moviments. Ja era molt tard quan, fatigats, vam caure adormits. Quan ens vam llevar, ens va sorprendre el silenci, un silenci prolongat, sepulcral, espantadís, un silenci que ens fa fer comprendre que els nous veïns eren cossos estranys, uns éssers que fonien els nens del gelater, que silenciaven el murmuri

de Maher i Saber. El silenci gelava el vidre trencat de la finestra i absorbia l’estrèpit de les botzines en el control de la carretera de Birzeit. Només una cosa trencava aquell silenci sepulcral, la desagradable veu de l’amplificador que advertia del toc de queda: —Toc de queda fins a nou avís o ordre. Ai, com trobava a faltar les veus cridaneres que entonaven La meva terra!

Fragment del llibre Sharon y mi suegra, Suad Amiry, RBA Libros, 2004

11


1 JOHANNES ABELING JENÍN, 2004


2 JAMAL ARURI NABLÚS, 2007

13


3 JAMAL ARURI RAMALA, 2005


4 MUSHIR ABDELRAHMAN BEER SHEVA, 2004

15


5 MUSHIR ABDELRAHMAN JERICÓ, 2005


6 MUSHIR ABDELRAHMAN RAMALA, 2004

17


7 MUSHIR ABDELRAHMAN RAMALA, 2006


8 MUSHIR ABDELRAHMAN RAMALA, 2005 9 JAMAL ARURI NABLÚS, 2007

1921


10 RONALD DE HOMMEL PLATJA DE GAZA, 2003


11 JAMAL ARURI BATLAQEIA, 2005

23


12 JAMAL ARURI SHELO, 2005


13 JAMAL ARURI RAMALA, 2007 14 JAMAL ARURI BETLEM, 2005

2527


15 ORIOL CLAVERA RAMALA, 2002


16 RONALD DE HOMMEL GAZA, 2003

29


17 JOHANNES ABELING GAZA, 2002


18 JOHANNES ABELING RAFAH, 2004

31


tendre d

Quan s’és dur per cul VA CAMINAR XIPOLLEJANT PELS camins enfangats, travessat per les veus dels venedors. Verdures, carns i fruites. El venedor de pa omplia el carro de safates de “pa acabat de fer”. —Pa fresc! Som-hi compreu que marxem! Una lliura la safata! Una lliura, una lliura, una lliura! Un home amb un fes ben plantat va passar pel costat del carro, va agafar un pa, el va palpar i el va tornar a deixar. Després va increpar al venedor...”això està tan fresc com els teus bigotis”. I va marxar gesticulant....”fresc!, el que es passa a allà ens ho veneu aquí!, fins que va desaparèixer per un dels carrerons. Usama havia contemplat l’escena amb irritació. “Fins i tot el pa!”, murmurava amargament. Tots els factors s’havien aliat contra ell. El cap li bullia de còlera. Mentrestant, un noi ben plantat es va acostar al venedor i li va preguntar amb acritud: — D’on és això? El venedor es va sentir incòmode. Va mirar al voltant per comprovar si hi havia

altres clients, temen que la mercaderia que venia es desvalorés. —Això és pa, senyor. Els trets del noi denotaven agressivitat, per això va adoptar una actitud defensiva. —Això és pa, senyor. També el pa té credo i nacionalitat? És un pa excel·lent. El jove va agafar una safata de pa, descobrint immediatament els caràcters hebreus. Era un pa sec com la pell d’una oliva vella. Va exclamar colèric: —Pa d’allà i a sobre sec? Vergonya t’hauria de fer. Al venedor li va semblar que les últimes paraules li portaven mals records, perquè va adoptar una actitud desafiant. —Sí senyor, d’allà. D’on si no? Tot és d’allà, senyor, tot. I si no t’agrada fot el camp i deixem guanyar-me la vida. —Vergonya! —va repetir el jove amb repulsió. El venedor es va enfurismar. —Vergonya? Vaig començar a treballar a allà i em va dir: vergonya! Em vaig tancar a casa com les dones i em vas dir: vergonya!

Venc pa i em dius: vergonya! Tu, senyoret, portes uns pantalons a la moda i una camisa planxada i em dius “vergonya!”...No som els primers a treballar amb ells, amic: quan nosaltres recorríem els carrers de Nablus buscant pas ses senyories anaven amunt i avall dels carrers de Tel Aviv a la recerca d’empreses que els concedissin la representació. O no és així? Havia agafat una safata de pa i l’agitava a l’aire davant de la cara del jove, llençant capellans sobre els pans. —És així o no? Contesta. Per la teva religió, contesta. El noi el mirava amb perplexitat. El cor li batia precipitadament. Els ulls i la boca insinuaven certa indecisió. Es va contenir i va girar cua. —D’acord: ven pa àrab. El venedor va llençar la safata al carro i es va moure. El jove, que encara tenia l’altra safata a la ma, el va seguir. —Espera...té... —Dona’m —va respondre el venedor emprenyat. No hi ha dubte que tu ets dels de


esa duresa

ulpa de l’altre dalt. Dóna’m i deixa que els de baix comprin sense que hagin d’aguantar improperis. I va continuar caminant sense deixar de parlar. —Uns et diuen que està sec, uns altres que està passat i altres quina “vergonya”... Deixeu-nos en pau! Deixeu-nos guanyar la vida...Pa! Pa fresc! Qui vol pa regalat? Uns quants nois es va arremolinar al voltant seu i van comprar sense ni dir ni piu. Usama va marxar Sentiment d’estrangeria i impotència. La frustració envaeix tot el món, fins i tot a Nawar. Nawar, la llum de la casa, plora. Llàgrimes. Malaltia. Pols. Manca de lucidesa. I Adel diu que tot plegat es pot veure des de diferents punts de vista! Només n’hi ha un, una única realitat: la realitat de la derrota i l’ocupació. Ocupació o descomposició? Tant se val, país meu, tant se val. Aquest poble em derrota més que Israel; i Adel, la base de tota la família, també l’han destruït. Què queda? Basel i les dues nenes? Encara són petits. Ah, paciència de Job! Haurem d’esperar encara força fins que la

mainada creixi...Però qui no ens assegura que cadascun d’ells no es convertirà en un nou Adel? Adel...el cor replet de penes i els canells de grillons, amb tota la seva cultura i llur puresa. Submergeix-te, pàtria meva... però no! No et submergiràs. Continuarà havent-hi gent que creuen en tot allò impossible. La voluntat de l’home és més forta que d’inabastable. Palestina en el cor, oh, Neruda! En la nena de l’ull, en el fons de la vida. Aquesta gent, tot i la ignorància, la tristesa, amb el pa emmascarat per l’empremta israeliana, continua sent la meva gent. Repeteix, vell, repeteix. “Que visqui la gent del meu poble abans que res”. Guevara no ha mort. Continua amb mi. En aquest cor. Palestina en el cor, oh Neruda! En la nena de l’ull, en el fons de la vida. I que perdi el meu dret si oblido. Va mirar el rellotge. La tarda queia. Encara tenia temps. “Jaled no arribarà fins que es pongui el sol. Passejaré una estona. Compraré verdura. Passaré per la botiga. Escoltaré la gent”.

Fragment del llibre Cactus, Sahar Khalifeh, Txalaparta, 1994

33


19 RAUL GALLEGO JERUSALEM, 2004


20 RAUL GALLEGO BEIT SURIK, 2004

35


21 JOHANNES ABELING RAFAH, 2002


22 MUSHIR ABDELRAHMAN CAMP DE REFUGIATS DE QALANDYA, 2006

37


23 MUSHIR ABDELRAHMAN RAMALA, 2004


24 JAMAL ARURI HEBRON, 2007 25 JAMAL ARURI GAZA, 2007

3941


26 RAUL GALLEGO SAWAHRE, 2005


27 RONALD DE HOMMEL NEVE DEKALIM, 2003 28 JAMAL ARURI NABLÚS, 2006

4345


29 JAMAL ARURI BATLAQEIA, 2005


30 RONALD DE HOMMEL RAFAH, 2005

47


31 JAMAL ARURI BATLEQIA, 2005


32 JOHANNES ABELING KHAN YUNIS, 2002

49


33 JOHANNES ABELING KHAN YUNIS, 2002


34 JOHANNES ABELING RAFAH, 2002

51


35 JOHANNES ABELING RAFAH, 2004


36 JOHANNES ABELING GAZA, 2002

53


Gaudi entre llàgrimes d’impo Cent grams de cafè HAGUÉS POGUT SER UN DIA COM QUALSEVOL altre, però el cafè ho va impedir. Sa’id es va llevar aviat; eren les sis tocades. Va sortir al balcó i va observar la ciutat adormida com lentament es despertava, traient-se la son de les orelles. La pau del matí el va sorprendre. Es va imaginar fumant un cigar i amb una tassa de cafè acabada de preparar a punt per prendre . “Fantàstic” va esclamar. Sa’id va anar a la cuina, però es va adonar que el cafè s’havia acabat. No n’hi havia ni gota. Es va vestir i va sortir al carrer per comprar-ne i començar així el dia de cara. Va creuar el carrer després de mirar amunt i avall per assegurar-se que no venia cap cotxe. Res d’excepcional. Va entrar a la botiga de comestibles i va comprar cent grams de cafè. Sa’id gaudia de la passejada matinal i va decidir

allargar-la una mica més. L’airet del matí era fresc i el cel ben blau. Va començar a cantar una cançó de Fairuz que ja no l’abandonaria. Va passar més de mitja hora abans no va decidir tornar a casa. “La mare es deu haver acabat de llevar”, va pensar. “Tot just deu haver posat l’aigua a bullir per fer el cafè. Fet i fet, seria agradable prendre’n un amb ella. Així podrem xerrar sense presses”. Sa’id va decidir tornar ràpid. Va passar a prop de casa seva. Va creuar el carrer sense prestar atenció què estava fent. Va ser un error mortal. No es va adonar de la presència de diferents forces de seguretat a un costat i a un altre del carrer. Des de lluny va sentir el tret d’una pistola. Una força estranya el

Plaer


s potència va sacsejar fins que va caure a plom sobre l’asfalt negre. La bala assassina l’havia tocat. Es volia aixecar i córrer amb cent grams de cafè envasat a la mà. Va ser una coincidència. Creuava el carrer just quan una corrua de cotxes d’un personatge “important” s’obria camí. El matí encara no s’havia aixecat. Un home jove córrer per creuar ràpidament el carrer. Sosté amb les mans un objecte embolcallat sospitós. Molt sospitós. Una pluja de bales. Amb una n’hi va haver prou. Era un mati plàcid, com qualsevol altre matí. Tranquil i agradable ─excepte per la tassa de cafè que estava buida, excepte pel silenci

profund que va seguir el so de la bala i el jove mort estès al terra. La cançó de Fairuz encara no havia abandonat els seus llavis. A la mà, una bossa de paper com un ocell petit. Un fil gruixut de sang vermella calenta regalima sobre l’asfalt. Això és el que va passar. No obstant, no massa lluny, al balcó, el pit regirat d’una mare esperant. Ella va sentir el tret i a continuació un silenci infinit. L’aigua bullia al fogó de la cuina, esperant el cafè que no arribarà i el jove que no tornarà. Fragment del llibre Small Dreams, Nassar Ibrahim i Majed Nassar, Baisalan Design, Ramallah, 2006

55


37 RAUL GALLEGO QALQUILIA, 2004


38 RAUL GALLEGO CAMP DE REFUGIATS DE BALATA, 2004

57


39 RAUL GALLEGO NABLÚS, 2004


40 JAMAL ARURI RAMALA, 2005

59


41 MUSHIR ABDELRAHMAN RAMALA, 2006


42 RAUL GALLEGO ABU DIS, 2004

61


43 MAYSUN AL-QUSAR JENÍN, 2006


44 JAMAL ARURI SINJEL, 2005 45 JAMAL ARURI RAFAH, 2005

6365


46 JAMAL ARURI NABLUS, 2002


47 MAYSUN AL-QUSAR NABLÚS, 2006

67


48 RONALD DE HOMMEL KHAN YUNIS, 2003


49 JAMAL ARURI BILIN, 2005 50 JAMAL ARURI NABLÚS, 2003

6971


51 MUSHIR ABDELRAHMAN RAMALA, 2006


52 RONALD DE HOMMEL RAMALA, 2002

73


53 ORIOL CLAVERA NABLÚS, 2003


54 RONALD DE HOMMEL GAZA, 2003

75


55 RONALD DE HOMMEL GAZA, 2002


56 RONALD DE HOMMEL GAZA, 2004

77


atrevi NO HI HA RES MILLOR QUE LA SON. Quan m’ajec al llit amb els ulls clucs, em va venint al cap aquella mena de formigueig que la precedeix. És aleshores que tot el cos se’m regira i em desvetllo. Encenc un cigarret, miro la punta que crema a les fosques, noto les parpelles feixugues, apago el cigarret, torno a aclucar els ulls i em deixo emportar per la imaginació. El cap se me’n va cap a Kafarxuba. Kafarxuba m’acompanya en el meu somieig, ja fa molt de temps. M’ajec al llit i viatjo, encegat per la llum de les bombes luminescents. Les vaig contemplar per primer cop als disset anys. Jo ja era un fedaí integrat en el primer destacament provinent d’Irna, a Síria. Ens dirigíem al sud del Líban, a establir la nostra primera base. El primer cop que vaig sentir el nom de Kafarxuba va ser quan hi anava. M’havia de quedar ben gravat al pensament. La nostra base, de fet, no era ben bé a Kafarxuba, sinó entre els olivars d’un poble veí, Al-Kharaiba. Però en el pensament, quan em transporto en aquells dies, viatjo a Kafarxuba. Em fa l’afecte que jo era el més jove de la colla, però no n’estic segur. Era massa jove, jo, per tenir el càrrec de comissari polític que em va donar l’Abu Ali Iad. Estava espantat. I com que un comissari polític no es pot permetre de mostrar que té por, l’amagava sota un munt de paraules. L’Abul Fida, el sotstinent militar de la base, un noi ros de vint-i-vuit anys em va posar el sobrenom de Comissari Xerraire. Xerrava pels descosits, perquè m’havia imposat que els nostres combatents prenguessin consciència política de la nostra causa. No ambicionàvem només l’alliberament de la terra. Volíem alliberar les persones.

Era el juliol del 1969 i els americans havien posat el peu a la Lluna. L’Armstrong hi va fer els primers passos. Recordo aquell dia com si fos ara. L’Abul Fida es va empipar de mala manera i em va cridar. No ho trobes increïble? Tot un comissari polític escarnit en presència dels seus subalterns pel sol fet d’expressar una opinió. En aquell temps solia fer professió pública del meu ateisme. El meu plantejament era simple: si l’home podia arribar a la Lluna, llavors Déu no existia. Déu m’hagi perdonat per raonar d’aquesta manera! Només era una manera de pensar, l’ateisme no és més que una manera de pensar. Però, com tot l’altre jovent, observava rigorosament el dejuni de ramadà i recitava de cor les aleies alcoràniques. Quan cada dia t’enfrontes a la mort, com pots prescindir de l’Alcorà? En el combat només tens el consol d’aquests mots: I no us penseu que els qui han mort en el camí de Déu són gent que ja és morta. Quin mal geni, l’Abul Fida! Em va fer lliurar les armes i em va ordenar que m’arrossegués per terra, als peus dels altres homes de l’esquadró. I jo vaig obeir, vaig permetre que em ridiculitzés. Em vaig sentir tractat com un insecte merdós. Vaig voler dimitir i unir-me a les bases de fedaïns de Gur Assafi. Però els afers van decidir per mi. L’aviació d’Israel va atacar la nostra posició. Tota l’angúnia va ser per atendre els nostres màrtirs. De l’Armstrong, de la Lluna, de la meva dimissió, de l’ateisme, ens en vam oblidar. Va ser a Kafarxuba on em van enlluernar els penjolls de llum que cremaven les oliveres. Disparàvem contra la llum. Per primera vegada veia Palestina i tenia aquest aspecte, amb penjolls de llum, amb raïms

Trasp encesos que es desplegaven damunt les fulles brillants i tendres de les oliveres. Les puc veure ara mateix, i a tu també. Et puc veure caminant tot sol, errant pels turons amb el fusell, buscant entre les roques esquerdades una gota d’aigua per calmar-te la set en el camí de Bab Ix-Xams, la cova on la Nahila t’espera. Si et veig caminar sota aquells penjolls de llum, la por se me’n va. Déu del cel! Recordem i oblidem com ens convé. Avui recordo aquella llum regalimant del cel com raïm. Però aquell altre dia, després de veure el foc que incendiava el camp de refugiats, després de tenir la sensació que les mosques se’m menjaven de viu en viu mentre corria pel carrer principal de Xatil·la, vaig anar a l’hospital embafat de la sentor de la mort. Al cap només m’hi rondava la por. I és que, malgrat que ets mig mort, em


iment POR

spassar la frontera per dissipar la por fas recordar la llum. Els cossos de la matança de Xatil·la, en canvi, em recorden la por. S’apuntalaven els uns amb els altres, com si encara fossin vius, però petrificats als seus llocs. El meu viatge a la son s’inicia amb un tiroteig contra les bombes luminescents; el rostre de l’Abul Fida apuntant el cel, llampurnejant amb les ràfegues de la Duixka; corro cap a l’olivar, m’entaforo darrere una roca, vaig per disparar. Enmig de les capcinades, em trobo participant en reunions del comandament, discutint sobre els efectius militars i els plans d’atac. Aleshores m’adormo. Els records, com fileres de formigues, em van omplint el cap, i amb l’espiral del seu moviment m’endinso en la son. M’estiro al llit i m’esforço a invocar l’aparició de les formigues, però no

responen al meu clam. Penso en la Xams. Se m’apareix esquarterada. La son no em ve. Penso en l’amor: faria bé d’anar a Dinamarca a retrobar-me amb la Siham? Camina pels carrers de Conpenhaguen, es gira en sentir els meus passos. Així va començar aquesta història que no va quallar. Va comparèixer a l’hospital queixant-se de mal d’estómac i un cop estirada a la llitera es va descobrir el ventre. Tot el cos em va tremolar. Era com si un tros de sol es reflectís en la seva pell oliosa. D’ençà d’aquell dia, si caminat pels carrerons enrunats sentia les meves passes, es tombava cap a mi, em somreia i seguíem el camí plegats. Era una relació que transcorria amb el ritme del caminar, amb el gest de girar-se, amb el somriure. Però un bon dia es va acabar. L’aniré a trobar? Em quedaré

aquí? On hauria de treballar, jo, a Dinamarca? A la Siham tant li fa. No acaba d’entendre que vorejo la quarantena i començar de zero ja es fa difícil, en aquesta edat. “A zero ja hi ets ara”, afirmava ella. Té raó. Haig de reconèixer aquest zero, si vull començar a viure. Què significarà, això de començar a viure? Si ho dic així, és que accepto que tot el que fet fins ara no compta per res.

Fragment del llibre La cova del sol, Elias Khoury, Club Editor 1984, 2007

79


57 RAUL GALLEGO QLAQILYIA, 2003


58 RAUL GALLEGO DEIR QADDIS, 2004 59 JAMAL ARURI BEIT SIRA, 2006

8183


60 MAYSUN AL-QUSAR RAMALA, 2006


61 JAMAL ARURI QALANDIYA, 2005

85


62 RAUL GALLEGO BEITUNYIA, 2004


63 MUSHIR ABDELRAHMAN BIL’IN, 2005

87


64 RAUL GALLEGO DEIR QADDIS, 2004


65 MUSHIR ABDELRAHMAN BIL’IN, 2006

89


66 JAMAL ARURI SAAFA, 2005


67 RAUL GALLEGO BETLEM, 2001

91


68 RAUL GALLEGO DEIR BALLUT, 2004


69 RAUL GALLEGO BIDDU, 2004

93


70 JAMAL ARURI RAMALA, 2005


71 RAUL GALLEGO BIL’IN, 2006

95


72 JOHANNES ABELING RAFÀ, 2004


73 RAUL GALLEGO ABU DIS, 2003 74 RONALD DE HOMMEL KHAN YUNIS, 2005

9799


IDEOTEC


més informació a la pàgina 109


181: el sud, el norte

Al otro lado

Avenge but one of my two eyes

Michel Khleifi i Eyal Silvan. 2003 240 minuts Castellà Recorregut pels territoris palestins ocupats. Relat estructurat a partir de la resolució 181 de Nacions Unides que avala la separació dels jueus i els àrabs de Palestina

Julio Azcárate. 2005 56 minuts Castellà Un grup de juristes viatja a Palestina per comprovar com evoluciona la construcció del mur, sondejar la política israeliana sobre aquest assumpte i constatar la situació dels palestins afectats

Avi Mograbi. 2005, 107 minuts Subtítols en castellà S’explica com s’ha construït l’imaginari nacionalista israelià i, alhora, és una dura crítica a la societat israeliana i l’ocupació. Es qüestiona l’ús de la mitologia i la història per enaltir el nacionalisme

A hole in the wall

Alive in limbo

Ayatollah Jomeini

2003 53 minuts Subtítols en anglès Durant la crisi dels 90, a Israel, treballadors estrangers van substituir els àrabs al sector de la construcció. El 2003, 550 obrers àrabs s’ho maneguen per recuperar els seus llocs de treball

Gunnarsdottir, Naccache, Marcus. 2004 57 minuts Castellà Història de cinc nens que viuen al camp de refugiats de Shatila i que van créixer durant els acords d’Oslo. Deu anys després de signar-se, expliquen la seva visió del conflicte

Canal d’història. 1997 50 minuts Castellà i anglès Retrat de qui va encapçalar la revolució iraniana de 1979 que va acabar amb el règim pro-occidental del xa Mohammed Reza. Sota el liderat de Khomeini es va engegar una revolució islàmica

A la línia de foc

Al-sabbar

Behind the disengagement

BBC. 2003 52 minuts Català Crònica de les agressions i amenaces que pateixen reiteradament els periodistes palestins i també estrangers per part del poderós exèrcit israelià a la ciutat d’Hebron

Patrick Bürge 97 minuts Castellà Un grup de dones de Natzaret graven en vídeo les històries dels pobles palestins desapareguts en aquesta àrea després del 1948. Pel·lícula protagonitzada per la fotògrafa Suhaira Sabbagh

Diferents autors Sense minutatge Subtítols en anglès Diferents curtmetratges que retraten l’empitjorament de la situació a Cisjordània mentre el govern israelià anuncia al món que desallotjarà els colons de la Franja de Gaza

A stone’s throw away

Arna’s Children

Building security

Line Halvorsen. 2003 52 minuts Subtítols en anglès Relat sobre la vida de tres nens que viuen a un camp de refugiats a la rodalia de Betlem. Un d’ells, de només 13 anys, és assassinat per soldats israelians mentre els tira pedres

Juliano Mer Khamis. 2004 84 minuts Català Història de la mainada de Jenín després de la segona Intifada, que va començar el 2000 amb la visita de Sharon a l’esplanada de les mesquites. Història de la matança de Jenín de 2002

Centre Internacional Olaf Palme. 2004 29 minuts Subtítols en castellà El curtmetratge explica com avança la construcció del mur a Cisjordània, quan el 2004 ja ha arribat al poble de Mas’ha. El curtmetratge mostra les problemàtiques que genera el mur a la població

A testimony of birth

Ashes

Check point

Alia Arasoughly. 2002 17 minuts Subtítols en anglès Relat de les situacions díficils que pateixen les dones palestines embarassades per culpa de les retencions als punts de control, tocs de queda, agressions de l’exèrcit, etc.

Rima Essa. 2001 50 minuts Subtítols en anglès L’exèrcit israelià va ordenar als habitants de Bir’am abandonar les cases i traslladarse a l’altre costat de la frontera per un període de 15 anys. La directora del curt és filla del poble

Yoav Shamir. 2003 80 minuts Català Relat del que s’esdevé en els punts de control militars israelians i que són el principal punt de contacte entre les dues parts enfrontades; un punt de trobada crucial, amb lleis i normes pròpies

After the last sky

Askar refugee camp

Check point , the palestinians after Oslo

Alia Arastoughly. 2006 55 minuts Subtítols en anglès Història d’un dels molts pobles ocupats per Israel el 1948. Testimini dels antics habitants palestins del poble, que ara viuen en un camp de refugiats, i dels israelians que l’habiten ara

Autor desconegut Anglès 16 minuts Vídeo curt de presentació del centre per a refugiats d’Askar Camp, ubicat a la ciutat de Nablús

Tom Wright i Therese Saliba.1997 58 minuts Subtítols en anglès Anàlisi dels efectes dels acords d’Oslo del 1993, passats quatre anys des que es van aprovar, de la mà de polítics i activistes palestins i israelians. La cinta també analitza les perspectives de futur


Check point

Cuatro horas en Chatila

Duguit sobre aigües turbulentes

Makako 8 minuts Català Seqüència d’imatges d’un punt de control (check point) israelià amb la música de fons del grup Makako

Carlos Lopeña. 2005 22 minuts Castellà Cinta basada en el text que l’escriptor Jean Genet va escriure després de les matances de centenars de refugiats palestins als campaments de Sabra i Xatil·la el 1982

Gil Karni, 2001 58 minuts Català Duguit és un assentament israelià a Gaza. S’explica com els colons d’esquerres conviuen amb els pescadors palestins, però diferents esdeveniments acaben amb la convivència

Childhood in the midst of mines

Chatila o la vida extraterrestre

El cerco

Hisham Kayed i Al-Jana. 2001 20 minuts Subtítols en anglès Documental realitzat per nens i nenes dels camps de refugiats del sud del Líban, que expliquen les conseqüències dramàtiques que suposa viure envoltats de camps sembrats de mines

Carlos Lopeña. 2003 23 minuts Subtítols en anglès El curtmetratge explica la resistència dels palestins refugiats dels camps situats al sud del Líban. El relat s’estructura a partir del text del periodista i escriptor Santiago Alba Rico

Samir Abdallah. 2002 55 minuts Castellà Testimoni gràfic del setge que l’AlMoqataá (seu de les oficines centrals de l’expresident palestí Iaser Arafat) va patir durant un més llarg per part de l’exèrcit israelià

Children of fire

Dandees family

El colom indòmit

Mai Masri. 1990 59 minuts Castellà Masri explora la vida de la mainada palestina durant la primera Intifada. Aquesta pel·lícula és útil per entendre la lluita de Palestina per assolir l’objectiu de l’autodeterminació

Centre d’Informació Alternativa. 2005 25 minuts Subtítols en castellà i anglès La vida de la família Dandees ha fet un gir radical des que l’ajuntament els va enderrocar la casa al·legant que l’havien construït sense permís. La família no es rendeix i lluita pels seus drets

Duki Dror. 2002 58 minuts Català Vivències del boxejador Johar Abu Lashin immers en contradiccions identitàries tibants; palestí de naixement, israelià per les cirscumstàncies i nord-americà perquè així ho ha volgut

Children of Shatila

Demolició de cases a Rafah

El color de los olivos

Mai Masri. 1998 58 minuts Anglès Els nois del camp de refugiats de Xatil·la (Líban), que han sobreviscut a massacres, setges i misèria, intenten tirar endavant en el context d’un camp de refugiats, tot i que no sempre és fàcil

Autor desconegut 4 minuts Sense veu Imatges de cases demolides a la ciutat de Rafah, situada a la Franja de Gaza

Carolina Rivas. 2006 97 minuts Castellà Història de la família Amer que serveix de punt de partida per reflexionar sobre els efectes de la segregació racial, les fronteres i l’absurditat de la guerra. Retrat de l’altra cara del poble palestí

Con una sola bala

Details: 6 films

El día de la tierra 1976

Nurit Kedar. 2004 60 minuts Castellà La vida diària d’algun dels franctiradors israelians que es dediquen a matar als qui segons el seu parer consideren activistes palestins als territoris ocupats per israelians

Avi Mograbi. 2004 Temps no especificat Sense veu Fragments inèdits o de pel·lícules del director Avi Mograbi que retraten situacions diverses derivades de la situació de conflicte en què viuen palestins i israelians

2003 40 minuts Doblada al castellà El 1976 els palestins es van manifestar per protestar contra la confiscació de terra a la Galilea. La repressió israeliana va deixar sis morts, desenes de ferits i centenars de detinguts

Crónicas palestinas

Domicilio privado

El meu terrorista

Miguel Littin. 2001 66 minuts Castellà El 2001, el cineasta xilè Miguel Littin recòrrer la Palestina històrica gravant la quotidianitat en mig de la guerra. Un enfrontament entre un nen amb una fona i pedres contra un atac d’artilleria israelià

Saverio Costanzo. 2004 90 minuts Subtítols en castellà Relat fictici d’una família palestina que viu en una casa aïllada entre un poble palestí i una colònia israeliana. El lloc es converteix en un punt estratègic quan els israelians decideixen ocupar la casa

Yulie Cohen Gerstel. 2002 58 minuts Català Relat dels esforços de Cohen per ajudar a treure de la presó a un dels palestins que va participar en el segrest de l’avió de les línies aèries israelinanes en el qual Yulie Cohen treballava d’hostessa

103


Entrevistes i check point

Gente de Yanún

Hoda’s story

Diferents autors. 2004 38 minuts Català Entrevistes a un avi del poble de Yanún i als familiars d’un noi màrtir mort pels colons que assetgen el mateix poble. Imatges dels punts de control amb música de fons del grup Makako

C. Shammas y Jean-Claude Perron. 2003 47 minuts Castellà Yanún és un poblet palestí que des de1997 pateix les agressions dels colons israelians. Al 2002, els últims habitants abandonen el poble, però un grup de pacifistes els ajuden a tornar

Johan Eriksson. 2005 48 minuts Subtítols en anglès Història d’una nena palestina. La cinta explica com incideix el conflicte entre palestins i israelians en la vida diària de la petita Hoda. Una nena com qualsevol altre però fortament concionada pel conflicte

Escritores de fronteras. Un viaje en palestina

Goal dreams

In the spider´s web

Samir Abdallah, José Reynès, 2004 80 minuts Castellà En respota a la crida del poeta palestí Mahmoud Darwish, assetjat a Ramallah per l’exèrcit israelià, una delegació d’escriptors de vuit països viatja a Palestina per solidaritzar-se

Maya Sanbar i Jeffrey Saunders. 2006 86 minuts Subtítols en anglès La cinta narra la història d’un equip de futbol poc comú; format per palestins que viuen arreu del món. Persones que han hagut d’abandonar la seva terra per culpa del conflicte que s’hi viu

Hanna Musleh. 2004 47 minuts Anglès Relat de les mesures punitives que els palestins han de patir per culpa de l’ocupació israeliana. Per exemple, l’expropiació de terres per construir el mur que els confina i aïlla els seus pobles

Ester Serra imatges

God forbid

Internacionales en palestina

Ester Serra. 2002 90 minuts Anglès Imatges del conflicte que enfronta palestins i israelians

Hisham Kayed. 2001 23 minuts Subtítols en anglès La quotidianitat en un camp de refugiats al Líban impedeix que la mainada somiï. Per a Halim això esdevé un malson i sospesa la possibilitat d’abandonar l’escola per ajudar la família

Alberto Arce i Maria Moreno 32 minuts Castellà Relat de les accions d’activistes del “Moviment Internacional de Solidaritat” desenvolupades a Palestina. Podeu trobar més informació sobre aquest moviment a www.internacionalesporpalestina.org

Fallujah the hidden massacre

Haifa 1948-2001, the silented voices

Intervención divina

Notícies 24 de la RAI. 2004 27 minuts Anglès Reportatge de la cadena de televisió italiana RAI sobre l’ús d’armament químic per part de l’exèrcit nord-americà en els bombardejos a l’Iraq i, en especial, a la ciutat de Fallujah

Dan Bar-on i Sigal Buchman. 2001 38 minuts Subtítols en anglès Un israelià i una palestina entrevisten als habitants de Haifa per recuperar la memòria d’aquells que hi vivien el 1948, quan la població àrab de la ciutat va passar de 60.000 a 2.500 persones

Elia Suleiman. 2002 90 moinuts Castellà Assaig sociològic basat en el conflicte d’Orient Mitjà que es visualitza a través de la relació amorosa entre un palestí de Jerusalem i una palestina de Ramallah. Una relació condicionada pel conflicte

Fronteras de sueño y de miedo

Hamás detrás de la màscara

It’s all lies

Mai Masri. 2001. 56 minuts Castellà Des del campament de Xatil·la (Líban) fins el de Dheisha (Palestina), història del viatge de dues nenes refugiades palestines a les fronteres de l’exili; se separen i abandonen la terra d’origen

Euskal Telebista. 2005 55 minuts Castellà Evolució de l’organització Hamàs amb relació al conflicte amb Israel. Hamàs es declara portaveu del moviment de resistència islàmic i es defineix com un moviment nacionalista i, alhora, musulmà

Anarquistes contra el Mur. 2003 32 minuts Subtítols en anglès Vídeo sobre una manifestació d’activistes israelians el 2003, contra la qual va disparar l’exèrcit israelià. A més de les imtages de la manifestació, a la cinta apareixen fotos i cartells

Gaza strip

Hard ball

Jahalin

James Longley. 2002 73 minuts Subtítols en anglès Retrat de la vida quotidiana dels ciutadans de Gaza sota l’ocupació israeliana. A la cinta parlen persones que habitualment no són el focus d’atenció del mitjans de comunicació

Suha Arraf. 2006 52 minuts Subtítols en anglès Història d’un equip de futbol palestí d’un poble de Galilea

T. Esrahi, L. Kerr, K. Jafari. 2004 29 minuts Subtítols en anglès Els beduïns viuen de la pastura d’ovelles a les valls dels desert entre Jerusalem i Jericó. El govern israelià decideix estendre un assentament de colons que amenaça d’expulsar 3.000 beduïns de casa seva


Jenín, Jenín

La jaula palestina

Lions / Going for a ride? / 25 kilometers

Mohamed Bakri. 2002 52 minuts Català Relat del setge i la invasió del camp de refugiats de Jenín per part de l’exèrcit israelià el 2002. La cinta demostra que l’agressió ha deixat importants seqüeles als habitants de la ciutat

Unai Aranzani. 2004 43 minuts Subtítols en castellà Documental sobre la construcció del mur a Cisjordània. El juliol de 2004 el Tribunal Internacional de Justícia va ordernar-ne la destrucció per considerar-lo il·legal i el mateix va decretar l’Assemblea de NNUU

Nahed Awwad. 2001. 2002. 2003 40 minuts Subtítols en anglès Tres documentals breus. El primer sobre l’ocupació de Ramallah el 2002, el segon explica l’obra de l’artista palestina Vera Tamari i l’últim aborda els problemes que provoquen els “check points” als palestins

Jerusalem 72% - 28%, living apartheid

La ocupación de palestina

Luna roja

Eran Turbiner. 2003 22 minuts Subtítols en anglès Des de l’annexió il·legal de Jerusalem Est el 1967, Israel ha adoptat una bateria de mesures per preservar la majoria jueva a la ciutat. Per exemple, construir el mur que separa la ciutat dels pobles palestins

Autor desconegut 52 minuts Doblada al castellà Història de les diferents ocupacions israelianes que ha patit Palestina. El curtmetratge també retrata la situació dels refugiats i de la societat palestina durant els anys 80

Mikio Tsunekawa 4 minuts Castellà Trailer del documental “Luna Roja” sobre la visita de tres pallassos de l’organització no governamental Pallassos sense Fronteres als territoris ocupats de Gaza i Cisjordània

Just married

La última resistencia

Mahoma el profeta

Ayelet Bechar. 2005 70 minuts Subtítols en anglès Els problemes legals perquè una palestina i un israelià es puguin casar i viure “legalment” a Palestina i a Israel. Esdevé impossible i decideixen emigrar a Alemanya

Eukal Telebista. 2005 53 minuts Castellà Últims dies de l’evacuació de les colònies israelianes il·legals de la Franja de Gaza. Documental proisraelià que relata la resistència dels colons a abandonar les terres que pertanyen als palestins

Canal històric. 2004 42 minuts Castellà La vida del profeta i l’islam avui. Mahoma és el fundador de la religió islàmica. L’any 630 va prendre la Meca, on fou reconegut com a cap i com a profeta, i s’afermà, així, la nova religió a Aràbia

L’arma secreta d’Israel

L’attentat

Materiales para la paz

BBC 44 minuts Català Reportatge que explica com Israel ha consolidat un arsenal d’armament nuclear i com ha silenciat l’únic científic israelià que ha gosat explicar-ho, el qual ha passat onze anys empresonat

Simone Bitton. 2000 20 minuts Subtítols en francès Entrevista als familiars dels màrtirs i de les víctimes (israelianes i palestines) d’un atemptat, i relat de la trobada entre la família d’un dels màrtirs i els pares d’un dels ferits en l’acció armada

Dominique Dubosc. 2003. 2004 78 minuts Castellà Relat del viatge d’uns titellaires a Palestina per presentar un espectacle; d’accions de resistència pacífica del Moviment Internacional de Solidaritat; i del viatge d’una delegació andalusa a Palestina

La guerra bruta

Les yeux secs

Matzpen

John Kampfner. 2004 54 minuts Subtítols en català El director del curtmetratge filma el dia a dia d’unitats especials d’elit de l’exèrcit israelià dedicades exlusivament a perseguir, capturar i assassinar activistes palestins

Narjiss Nejjar. 2003 122 minuts Francès Història fictícia d’una antiga prostituta que retorna amb poble bereber on va néixer després de passar 25 anys en un presó marroquina. La cinta relata les dificultats de la protogonista per ser una veïna més

Eran Torbiner. 2003 54 minuts Subtítols en castellà Mazpen és una organització israeliana no sionista que mai ha tingut més d’una dotzena de membres. A finals dels 60 i principis dels 70 encara era considerada una amenaça per l’Estat d’Israel

La invasión de Beirut

Let’s resist

Mi amigo, mi enemigo

Autor desconegut 26 minuts Castellà Imatges de la invasió de la capital del Líban, Beirut, el 1982

Varis Autors. 2006 90 minuts Subtítols en anglès Pel·lícules curtes del Líban i Palestina, entre les quals destaquen els curtmetratges “Khan Younis Camp”, “Gaza Strip” i “The Clever Bride”, del director Dominique Dubosc.

Mazen Saadehh. 2004 55 minuts Castellà Un grup d’adolescents procedents dels Estats Units, Israel, Cisjordània i la Franja de Gaza conviuen en un campament per la pau en un centre de refugitas a Colorado (EUA)

105


Mother Aysha

Palestina, les arrels profundes

Persona Non Grata

Johan Eriksson’s. 2005 10 minuts Subtítols en anglès Documental produït per la UNRWA sobre una dona refugiada, mare Aysha, de caràcter molt fort i amb una vida marcada pel conflicte que enfronta palestins i israelians

Millenium. Canal 33. 2002 2 hores i 15 minuts Català Debat entre R. Al-Shuaibi (Centre d’Estudis de Drets Humans de Ramallah), J. Roura (Periodista), E. Menéndez del Valle (ambaixador espanyol a Jordània), Ll. Foix (Periodista) i P. Maruny (ciutadà)

Oliver Stone. 2003 67 minuts Castellà Documental sobre Yasir Arafat, que inclou entrevistes als principals líders israelians (Shimon Peres, Ehud Barak i Benjamin Netanayu), a diplomàtics (Miguel Ángel Moratinos) i al portaveu de Hamàs

Nablus, la ciudad fantasma

Palestine, schools in distress

Projecte “partecipiamo”

Alberto Arce i Maria Moreno 33 minuts Castellà Relat de l’acció que el Moviment Internacional de Solidaritat va dur a terme a Nablus amb l’objectiu d’oferir ajuda a les famílies palestines confinades a la ciutat sota el setge de l’exèrcit israelià

Benoit Califano. 2003 52 minuts Subtítols en anglès Cada dia Qusail ha de creuar tres controls militars per arribar a l’escola. Viu a Hebrón; el barri central l’han ocupat pels colons israelians. Malgrat tot, els mestres lluiten per garantir una educació digne

2005 5 minuts Italià Programa italià de suport a Palestina. El curtmetratge combina imatges fixes i de video amb textos breus per narrar les tasques realitzades amb nens palestins de Nablús

Not in my garden

Palestine, summer 2006

Promesas y engaños

Autor desconegut. 2000 50 minuts Subtítols en anglès Ràmia, un poble àrab de la Galilea, exemplifica el conflicte d’Israel. Israel no reconeix Ràmia, no li presta serveis i, per contra, el poble jueu de Carmiel es queda les terres de Ràmia.

Diferents autors. 2006 Sense minutatge Anglès Curtmetratges de diferents autors sobre la situació a Palestina el 2006. Retraten la vida quotidiana (un partit de futbol) i també les conseqüències del conflicte sobre la gent (prohibició d’anar a la platja)

Arense Kaavale - Canal històric. 2000 52 minuts Castellà Documental que explica com s’inicia el conflicte entre palestins i israelians. La cinta es remunta a l’imperi britànic per explicar com es gesta el pacte que el 1948 permetrà que es constituexi l’estat d’Israel

Once upon a time in middle east / S. Hassan

Paradise lost

Promises

Al Massad. 2001 i 2003 21 minuts Subtítols en anglès El primer documental relata en tres minuts la història de 50 anys de conflicte entre israelians i palestins. El segon explica la turbulenta història d’un immigrant marroquí a Utrecht (Holanda)

Ebtisam Mara’ana. 2003 56 minuts Subtítols en castellà Paradís (Fureidis en àrab) és un petit poble palestí de pescadors. L’establiment continu de colònies jueves al voltant l’ha aïllat culturalment i polític. Avui és un lloc caracteritzat pel silenci i la repressió

J. Shapiro, B.Z. Goldberg, C. Bolado. 2001 106 minuts Subtítols en castellà El conflicte entre Palestina i l’estat d’Israel explicat per set nens israelians i palestins d’entre 9 i 13 anys. La pel·lícula es va gravar entre el 1997 i el 2000, aprofitant els moments en què el conflicte afluixava

Our story

Paradise now

Ramzi. Dream in the city gate

Palestinian National Initiative. 2004 Sense minutatge Castellà La cinta descriu la història de Palestina, des de 1947 fins avui, prestant especial atenció al mur de separació, i, alhora, explica la vida quotidiana de dones i homes palestines

Hany Abu-Assad. 2005 98 minuts Subtítols en castellà Relat fictici de dos joves israelians, amics des de petits, que són reclutats per immolar-se en un carrer de Tel Aviv. No obstant, i per diverses raons, res passa com estava previst

Raja Razek. 2005 11 minuts Subtítols en anglès Història de la posada en marxa d’una estació de radio a Jerusalem i els problemes que cal afrontar. Entre d’altres, el tancament per part de l’Autoritat Palestina comandada per Yasir Arafat

Palestina encara és la qüestió

Pedres de paraules

Rand

John Pilger. 2002 52 minuts Català Relat d’un grup de palestins i d’isrealians units per una antiga lluita; ser lliures. Fa 25 anys, el director va realitzar una pel·lícula sobre Palestina. Conclou que res ha canviat, però el coratge palestí ha crescut

L’estenedor Teatre. 2006 50 minuts Català Espectacle de teatre visual basat en poemes d’escriptors palestins que ens apropen a la realitat del poble palestí; els seus sentiments i dolor, però també a les seves esperances i desigs

Rima Abu Ghoush. 2006 3 minuts Castellà Un estudiant explica la vaga convocada a les escoles per protestar contra l’impagament dels sous als funcionaris palestins arran del bloqueig internacional al govern de Hamàs


Resisting the ocupation on the ground

Summer of 85

The clothes line

ICAHD. 2003 24 minuts Subtítols en anglès Seguiment de l’activista israelià Jeff Halper que lluita per evitar que enderroquin la casa de la família Jabri, ubicada a Jerusalem. L’acaben detenint per desobediència civil

Rowan Al Faqih. 2005 14 minuts Subtítols en anglès El curtmetratge explica la història de la casa on vivia l’autor. Per aconseguir-ho, l’autor remena entre fotos antigues, les memòries d’infant i entre les pedres de l’era on la seva mare solia descansar

Alia Arastoughly. 2006 14 minuts Subtítols en anglès La directora Alia Arastoughly explica, tancada a casa seva, les vivències personals que experimenta durant una incursió militar de l’exèrcit israelià. La cinta s’assimila a un diari personal

Saz 50

Tel Rumeida project

The disasters of the wall

Gil Karni. 2006 50 minuts Castellà Cinta sobre el cantant de rap palestí Samekh Zakhut. “No m’imagino Palestina construïda amb sang. Les meves bales són els meus ritmes. El meu M-16 és el meu micròfon”

Autor desconegut. 2005 55 minuts Subtítols en anglès Quatre curtmetratges que mostren l’assetjament i les agressions dels colons de Tel Rumeida (Hebron) als habitants palestins del barri i la passivitat dels soldats israelians

Autor desconegut. 2005 11 minuts Àrab Repercussió que ha tingut sobre els palestins la construcció del mur a Qalquilia i les devastadores conseqüències d’unes inundacions sobre les terres agrícoles de la ciutat

Shattered dreams of peace, the road from Oslo

Testimonis de Palestina

The fourth room

Dan Setton i Tor Ben Mayor. 2002 60 minuts Castellà El documental relata l’evolució de les converses de pau durant els set anys posteriors a la signatura dels acords d’Oslo de 1993, que, finalment, van fracassar

Rosa Pons. 2003 23 minuts Català Quatre catalans expliquen l’experiència de viatjar a Palestina com a observadors. Parlen de les agressions dels colons i de l’exèrcit, de les confiscacions de terra i de les dificultats per desplaçar-se

Nahed Awwad. 2005 25 minuts Subtítols en anglès Abu Jameel té un petit negoci a Ramallah. Els darrers 50 anys res ha canviat, però la manca de llibertat de moviments i les incursions militars els fan viure amb un permanent sentiment d’inseguretat

Sin piedras

The 7th million

The gates are open, sometimes

Quim Fuster i Pau Itarte. 2005 52 minuts Català i castellà La cinta es presenta com un joc de miralls on les mirades de dos nens, Yazan de Hebrón i Sergi de Barcelona, convergiexen i permeten a l’espectador apropar-se als seus mons

Benny Brunner i Tom Segev. 1996 104 minuts Subtítols en anglès La cinta fixa els elements per entendre el rastre que l’holocaust va deixar en la ment dels israelians. Alhora, la pel·lícula aborda la relació complicada entre l’holocaust i l’identitat políticocultural d’Israel

Liana Badr. 2006 42 minuts Subtítols en anglès A Palestina les carreteres i les portes tenen un significat diferent al que tenen a qualsevol altre lloc del món; els palestins han de superar mil controls i entrebancs per anar a comprar, a l’escola o per jugar

Soñar en Nablus

The border project

The iron wall

Sergi Sandúa i Carlos Delfa. 2006 73 minuts Castellà Un jove català viatja a Cisjordània per conèixer de prop el conflicte entre palestins i israelians. Amb una càmera domèstica retrata totes les sensacions que percep

Rima Essa. 2002 40 minuts Subtítols en anglès Cinc històries des dels dos costats del mur de separació. Pel·lícula molt personal; assaig que aborda el posicionament de les persones, ja sigui com a observadors, agents passius o actius

Mohammed Alatar, 2006. 58 minuts Subtítols en anglès La cinta explica el procés de colonització i confiscació de terres palestines per part del israelians i les conseqüències que comporta aquest procés sustentat en una política de fets consumats

Sukkar yafa

The cage

The killing zone

Hisham Kayed i Moa’taz Dajani. 2002 32 minuts Subtítols en anglès Retrat de la vida quaotidiana de la quarta generació de nens palestins refugiats al Líban. El curtmetratge es va produir en motiu del cinquantè aniversari de la “Nakba”

Omar Nazzal. 2004 27 minuts Subtítols en anglès El curtmetratge mostra l’impacte econòmic, social i també sobre l’agricultura palestina que té el mur; confiscacions de terres, destrucció de cases i tancament d’accessos

Canal històric. 2003 52 minuts Castellà Reportatge sobre la violència israeliana a la Franja de Gaza contra civils palestins, voluntaris dedicats a prestar ajuda humanitària a la població i periodistes estrangers

107


The last supper

Uprising

Videos Betselem

Issa Freij. 2005 26 minuts Subtítols en anglès Relat de l’última fase de construcció del mur israelià al poble palestí d’Abu Dis, situat a l’est de Jerusalem, a prop de la frontera cisjordana. El mur ha convertit el poble en una presó

Ministeri d’informació de l’OAP. 1988 60 minuts Anglès Vídeo de la situació a Palestina durant els anys 80 realitzat per l’Organització d’Alliberament de Palestina. Entrevistes a diferents personalitats polítiques i religioses

Autor desconegut Sense minutatge Anglès i hebreu Deu vídeos curts que recullen testimonis de persones i famílies que han patit els abusos de l’ocupació i són víctimes de la violència i l’assetjament per part de soldats i colons israelians

The man who loved Haugesund

Use me as a stone

Vídeos musicals

Jon Haukeland i Tore Voltan. 2003 60 minuts Subtítols en anglès Història del jueu polonès Mortiz Rabinowitzque. El 1911 va emigrar a la ciutat noruega d’Haugesund i del no-res va aixecar un imperi tèxtil. Malgrat l’èxit, sempre va ser un estranger a la ciutat

Autor desconegut. 2005 68 minuts Subtítols en català Vídeo d’un intercanvi juvenil

Laura i Dam 10 minuts Subtítols en anglès Tres vídeos musicals. El primer és un curtmetratge sobre músics palestins que fan rap, el segon portat per títol “Who is the terrorist?” i el tercer “Arabs a go-go. Don’t go far”

The settlers

Vanunu interview

Women in struggle

Ruth Walk. 2002 58 minuts. Subtítols en anglès Documental sobre els colons d’Hebron. Seguiment de l’activitat de diverses famílies de l’assentament de Tel Rumeida; celebracions religioses, activitats, vida quotidiana i presència militar

Maria Escribano i Seán O`Carroll. 2005 30 minuts Anglès El cinetífic israelià Vanunu ha estat empresonat durant gairebé 18 anys per haver denunciat que Israel disposa d’armament nuclear. Un extrem que l’estat israelià mai no ha reconegut

Buthina Canaan Khoury. 2004 56 minuts Subtítols en anglès i francès Quatre expresoneres palestines expliquen l’experiència viscuda a les presons israelianes i com això els ha afectat, no només en el passat, sinó també de cara el futur

The way back home

Viaje a ningún lugar

Yasir Arafat

Gada Tereawi. 2006 Sense minutatge Sense so Seguiment de diferents refugiats palestins. Una quarta part dels refugiats del món són palestins. El desembre del 2006 sumaven 4.448.430 persones; una tercera part vivia en 58 camps assistits per l’ONU

Miguel Franganillo 20 minuts Subtítols en castellà Recull d’imatges del conflicte amb fons musical; refugiats palestins, incursions militars, tancs, enfrontaments entre palestins i soldats, nens, detencions, funeral israelià i assentaments

Canal històric. 2005 50 minuts Castellà Biografia de Yasir Arafat més enllà de la figura pública, amb entrevistes a la seva muller i familiars, i a caps de l’Organització d’Alliberament de Palestina. La cinta també inclou reflexions del protagonista

Transparencia

Viajes a Palestina(s)

Zona libre

Osama Al-Zain. 2002 30 minuts Subtítols en castellà Una exàmen sobre els sentiments de la dona vers el mocador. La cinta pretén descobrir què s’amaga darrera el codi del vestir, les regles de la moral, la modèstia, la fe i la religió

Samir Abadía. 2001 55 minuts Subtítols en castellà Viatge d’una delegació francesa a Cisjordània i Gaza, integrada, entre d’altres, per Josep Bové. Escenes, entre d’altres, de detencions, demolició de cases i converses amb colons

Amos Gitai. 2005 90 minuts Castellà Relat de ficció que explica l’encontre inesperat en un cotxe de tres dones de cultures diferents que plegades intentaran canviar allò que presumiblament s’esdevé com inevitable

Until when

Vídeos

Dahna Abourahme. 2004 76 minuts Subtítols en anglès Seguiment de quatre famílies del camp de refugiats de Deheishe, Betlem. Parlen del passat i discuteixen sobre el futur amb humor, preocupació, esperança, però també amb frustració

Centre d’Informació Alternativa (CIA) 63 minuts Anglès El primer vídeo inclou una entrevista al director de la CIA; el periodista israelià Michel Warschawskii, i el segon entrevistes a soldats israelians que han fet el servei militar als territoris ocupats


pàgina 109

La videoteca de la Xarxa d’Enllaç amb Palestina (XEP), que forma part del fons documental de l’organització, recull més d’un centenar de cintes que aborden, des d’una àmplia varietat de perspectives, la situació política que

pateix Palestina i les conseqüències que se’n deriven. El fons de vídeos de la XEP, el més important dels Països Catalans i que inclou majoritàriament cintes editades a partir del 2000, s’amplia constantment i inclou

produccions d’arreu que consoliden l’arxiu, que es va començar a configurar ara fa sis anys. El servei de préstec s’ofereix als socis de l’entitat i als activistes i estudiosos de la qüestió palestina.


BIBLIOT


TECA Més informació a la pàgina 120

111


TÍTOL

AUTOR

ANY EDICIÓ

Ensayo sobre algunos conceptos islámicos

A. Maher Safi

1991

El Islam árabe y sus problemas

Abdallah Laroui

1984

La historia del Magreb

Abdallah Laroui

1995

El Islam árabe y sus problemas

Abdallah Laroui

1984

Marroc l´esperance d´etat moderne

Abdallah Saaf

1999

El Islam y Europa

Abdelkader Mohamed Alí

1998

El Mediterráneo, de la integración a la fragmentación: los intercambios de la antigüedad a nuestros días

Abdelkader Sid Ahmed

1998

Le Maroc: espace et société

Abdellatif Bencherifa i Ferbert Popp

1990

Approches du colonialisme espagnol et du mouvement nationaliste marocain dans l’ex-Marroc Khalifien

Abdelmajid Benjelloun

De la violence en Algérie. Les lois du chaos

Abderrahmane Mpussaoui

Sexualité et discours au marroc

Abdessamad Dialmy

Der Islam im dialog

Abdoldjavad

1992

Mizan Al Hikma

Abdolrahman Jazeni

1987

Repensar el Islam. Los discursos de la reforma

Abdou Filali-Ansary

2004

Declaration on the democretic Solution of the Kurdish Question

Abdullah Öcalan

1999

¿Atrapados entre el terror y la guerra?

Abdul-Rahman Alawi, Rudi Friedrich, Endy Hagen, Reuven Kaminer, Uta Klein, Pere Maruny, Khalil Toama i altres

2005

Le Jihad en Islam

Abul A’la Al Maudoudi

1989

Crónicas Palestinas

Adrián Mac Liman

1989

L’organisation revolutionnaire. Les Comités Révolutionnaires: Instruments de la Révolution Populaire

Ahmad Ibrahim

Movimiento por la democracia en Argelia

Ahmed Ben Bella

1986

The Palestinian Stone Revolution against sionist colonialism

Ahmed Mohamed Ashiurakis

1987

The Intellectual Origin of Islamic Jihad in Nigeria

Ahmed Mohammed Kani

1988

Los Taliban: El Islam, el petroleo y el nuevo Gran Juego en Asia Central

Ahmed Rachid

2001

Yihad

Ahmed Rashid

2002

Los Talibán. El Islam, el petróleo y el nuevo “Gran Juego” en Asia Central

Ahmed Rashid

2001

Occupation in Hebron

Alternative Information Center

2002

Le recyclage artisanal potentiels socio-économique et environnemental

Aïcha Ait El Haj, Imane Benaziz, Meriem Houzir. Ali Lmariouch

1998

1990 2006

1983

Israel, Palestina. Verdades sobre un conflicto

Alain Gresh

2002

100 claves para comprender Oriente Próximo

Alain Gresh i Dominique Vidal

2004

Lettres d’un maître soufi

Al-’Arabí Ad-Darqawi

1978

The politics of anti-semitism

Alexander Cockburn i Jeffrey St. Clair

2003

Le soufi et le commissaire. Les confréries musulmanes en URSS

Alexandre Bennigsen, Chantal LemercierQuelquejay

1986

Las sendas de Allah. Las cofradías musulmanas desde sus orígenes hasta la actualidad

Alexandre Popovic, Gilles Veinstein

L’islam et les fondements du pouvoir

Ali Abdelrraziq

1994

Luz dentro de mi

Al’lamah Mutahhari, Al’lamah Tabataba’i, Imam Jomeini

1997

2000

Las Columnas del Islam

Alvaro Machordom Comins

1979

Muhammad (570-632) Profeta de Dios

Alvaro Machordom Comins

1979

Las cruzadas vistas por los árabes

Amin Maalouf

2004

Crónicas de Ramala: Una periodista israelí en territorio ocupado

Amira Hass

2003

Arafat

Amnon Kapeliouk

2005

A wall on the green line?

Andreas Müller

2004

Images de femmes. Regards d’hommes

Anissa Benzakour-Chami

1997

Materials de Cidob: Orient Mig

Anna Borrull

1982


TÍTOL

AUTOR

ANY EDICIÓ

Una guerra sucia

Anna Politkovskaya

1999

El Magreb, la orilla sur del Mediterraneo

Anna Ros Miragall

1997

El Magreb del

Antoni Segura Mas

1994

El món árab cultural

Antoni Segura Mas

1997

Antropónimos, Guanches y Bereberes

Antonio Cubillo Ferreira

1986

Voyage a travers le Sahara libre

Arnaldo Cozzi

1977

En defensa de la justicia y de la paz

Diversos autors

1973

El blanco de Argelia

Assia Djebar

1995

L’image de l’Islam dans les manuels scolaires français

Association Française “Islam et Occident”

1984

El muro de hierro. Israel y el mundo árabe

Avi Shlaim

2003

Ruling Palestine

BADIL i Centre on Housing Rights and Evictions

2005

El correu de la Unesco

Bahgat Elnadi

1992

Afrique Asie: Chiisme irakien. L’ombre des hommes en noir

Barbara Malley

2003

Politicidio

Baruch Kimmerling

2004

La cara oculta de la OTAN

Ben Lowe

1986

La guerre invisible. Algérie, années 90

Benjamin Stora

2001

La inmigración magrebí en España. El retorno de los moriscos

Bernabé López i altres

1993

Land Grab Israel’s settelment policy in the West Bank

Betselem

2002

El muro invisible

Bichara Khader

1995

El mundo Árabe ante el año 2000

Bichara Khader

1988

Los hijos de Agenor. Europa y Palestina, desde las cruzadas hasta el siglo XXI

Bichara Khader

1998

Europa y el Gran Magreb

Bichara Khader

1992

Le pouvoir, la presse et les droits en Algérie

Brahim Brahimi

1997

¿Qué inquieta del Islam?

Bruno Étienne

2005

Islam y política. Las traiciones de la modernidad

Burhan Ghalioun

1999

¿Un nuevo orden internacional?

Carlos Taibo

1992

Maps of electoral districts

Central Elections Comission

2006

La femme et le retour de l’Islam. L’expérience iranienne

Chahla Chafiq

1991

Que sais-je? Histoire de l’Algérie contemporaine 1830-1979

Charles-Robert Ageron

1964

Observando el Islam

Clifford Geertz

1994

Livre blanc sur la repression en Algerie (1991-1995) Les vérités sur une guerre cachée

Comité Agéiren des Militants de la dignité Humaine et des droits de l’Homme

1995

La cuestión Palestina, hoy

Comitè d’ONG sobre la qüestió palestina

1995

Intifada: la voz del levantamiento palestino

Comitè de solidaritat amb la causa àrab

1991

Oriente Medio: Violencia y negociaciones

Comitè de solidaritat amb la causa àrab

1986

La torture en Tunisie 1987-2000

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

Hacia un mar común. Crónica de un encuentro

Conferència mediterrània alternativa

1995

Marruecos dossier documental

Consuelo Vidal Hernándis i Teresa Guillamón

1994

Nación Árabe: ¿qué futuro para Palestina?

Carlos Varea (coordinador)

1997

Antropología del mundo islámico

Dale F. Eickelman

2003

La economía del militarismo

Dan Smith

1986

La sociedad bereber del Rif Marroquí. Sobre la teoría de la segmentariedad en el Magreb

David Montgomery Hart i Rachid Raha Ahmed

Sin piedad, sin esperanza

David Solar

2002

Surviving the present. Facing the future

DCI/PS Defence for children International/ Palestine Section

2005

Israel y su significación internacional

Debate Político

1985

Canción triste de Palestina

Dionisio Giménez

2003

La guerra del Golfo un año después

Documents del tribunal contra la guerra

1992

Libano: crónica de una guerra civil

Domingo Del Pino

1983

1999

113


TÍTOL

AUTOR

ANY EDICIÓ

Quelle morale pour le XXIe Siècle

Dossier de premsa

1995

Sociologia del Islam

Dr. Ali Shariati

1986

Artículos bajo la represión

Dr. Bahonar

1986

The Stupidity of Power vs The Palestinian Resistance

Dr. Majed Nassar i Nassar Ibrahim

2003

Knowing Allah

Dr. Muhammad Javad Bahonar

La solución socialista

Dr. Rayab Abu Dabus

1983

Maghreb arabe et Occident Français: jalons pour (re)connaissance interculturelle

Edgard Weber

1985

El Magrib

Eduard Navarro, Carme Pallerol, Montse Vilella

2001

Crepúsculo en Palestina

Edward Fox

2003

Cultura e imperialismo

Edward W. Said

2004

Palestina. Paz sin territorios

Edward W. Said

1997

Nuevas crónicas palestinas

Edward W. Said

2002

Orientalismo

Edward W. Said

1978

Orientalisme. Identitat, negació i violència

Edward W. Said

1978

Gaza y Jericó: Pax americana

Edward W. Said

1995

Fuera de lugar

Edward W. Said

1999

De la guerra impuesta del régimen de Irak contra la República Islámica del Irán

Embaixada de la República Islàmica de l’Iran

1983

La vivienda rifeña

Emilio Blanco de Izaga

2000

Pliegos de Encuentro Islamo-cristiano. Qaddafi y el nuevo rapto de Europa

Emilio Galindo Aguilar

Islam y democracia en el mundo que viene

Emilio Menéndez del Valle

1997

El Islam radical. Teología medieval, política moderna

Emmanuel Sivan

1997

Mitos políticos árabes

Emmanuel Sivan

2000

Après l’empire

Emmanuel Todd

2002

Jordania

Enric Balasch i Yolanda Ruiz

2005

Salud sexual y reproductiva en Marruecos: políticas y cooperación

Enric Royo Rajadell

2003

Melilla y Ceuta. Las últimas colonias

Enrique Carabaza i Máximo de Santos

1992

Tras los velos del Islam

Erdmute Heller i Hassouna Mosbahi

1995

Israel y los árabes

Eric Rouleau, Jean-Francis Held, Jean i Simmonne Lacouture

1968

¿Existe una brecha transatlántica?

Esther Barbé

2005

Israel en la encrucijada. Crónicas e historia de un sueño imperfecto

Eugenio García Gascón

2004

Iraq. Contexto sociopolítico en Oriente Medio tras la ocupación

Eva Forest

2004

Irán. De la revolución a al reforma

Farhard Khosrokhavar i Olivier Roy

2000

La revolución bajo el velo. Mujer iraní y régimen islamista

Fariba Adelkhah

1996

El derecho al retorno. El problema de los refugiados palestinos

Farouk Mardam-Bey i Elias Sanbar

2004

Bahaza Linîl al-Ijâsa fî al-jugrâfîa

Fâtima al-Sahara’ Jîrûn

2003

España-Israel: Un encuentro en falso

Fernando Ayape

1986

El halcon solitario: Muammar el Gadhafi

Fernando Latorre de Félez

1983

Antiguo Egipto. La nación negra

Ferran Iniesta

1988

El cor de la neteja ètnica

Ferran Izquierdo

2003

Répertoire Méditerranéen

Fondation René Seydoux pour le monde méditerranéen

1999

La ocupación israelí en Palestina

Francesco Volpicella

2005

L’islamisme à l’heure d’Al-Qaeda

François Burgat

2005

El islamismo cara a cara

François Burgat

1996

Peau noire masques blancs

Frantz Fanon

1952

El Islam y el mito del enfrentamiento

Fred Halliday

2003

Imames y emires. Ortodoxia y disidencias en la sociedad árabe

Fuad. I. Khuri

2000

Los bereberes: de la orilla del Mediterráneo al límite meridional del Sáhara

Gabriel Camps

1998


TÍTOL

AUTOR

ANY EDICIÓ

Amnon Kapeliouk

Gema Martín Muñoz

2003

El Estado Árabe: crisis de legitimidad i contestación islamista

Gema Martín Muñoz

1999

Marroquíes En España, estudio sobre su integración

Gema Martín Muñoz

1999

La ciencia y la institución militar. El ejercito, el “sistema de fuerzas destructivas” y el desarrollo científico técnico

Georges Menahem

1977

Être Journaliste en Algérie 1988-1995

Ghania Mouffok

1996

La Yihad. Expansión y declive del Islamismo

Gilles Kepel

2001

Intellectuels et militants de l’Islam contemporani

Gilles Kepel i Yann Richard

1990

Yihad: Expansión y declive del Islamismo

Gilles Keppel

2001

Instituciones del mundo musulmán

Giorgio Vercellin

2003

El Iran del imam Jomeini

Gustavo Morales

1988

Invasión de Irak

Gustavo Vidal

2003

Agua y poder. Geopolítica de los recursos hidráulicos en Oriente Próximo

Habib Ayeb

2001

Le sultan des autres; rituel et pòlitique dans le haut atlas

Hassan Rachik

1992

Magos, Maúros, Mahoreros o Amasikes

Hermógenes Alfonso de la Cruz

1987

Les Voilées de l’Islam

Hinde Taarji

1990

Khaddafi: el punto de partida

Horacio Calderón

1988

Los condenados del Medio Oriente: los palestinos

I. Klich

1975

El miedo a la paz

Ignacio Álvarez-Ossorio

2001

Informe sobre el conflicto de Palestina

Ignacio Álvarez-Ossorio

2003

¿Por qué ha fracasado la paz?

Ignacio Álvarez-Ossorio

2005

España y la cuestión palestina

Ignacio Álvarez-Ossorio

2003

Oriente Medio: el laberinto de Bagdad

Ignacio Gutierrez de Terán

2004

La revolución Islámica en Occidente

Ignacio Olagüe

Historia de la Palestina moderna. Un territorio, dos pueblos

Ilan Pappe

2007

Imprevisible Afganistán

Ilbert Etiene

2002

El Espacio Mediterráneo Latino

Institut Catalá de La Mediterrània

1999

El perfume de Palestina

Iosu Perales Arretxe

2003

Why you should never be a Christian?

Ishaq Kunle Sanni

1986

Història política il·lustrada de Palestina: 50 anys

Ismael Shammout

Historia judía, religión judía, el peso de tres mil años

Israel Shabak

1997

El conflicte àrab israelita

Jean Paul Sartre i altres

1967

Cuatro horas en Chatila/Genet y los palestinos: ambigüedad política y radicalidad poética

Jean Genet i Juan Goytisolo

2002

Maroc: La verité sur le protectorat Franco-Espagno. L’epopée d’Abd el Khaleq Torres

Jean Wolf

La victoria de los vencidos

Jean Ziegler

1988

Viva el poder! Crítica de la razón de estado

Jean Ziegler

1987

Politique Africaine. La question Islamique en Afrique Noire

Jean-François Bayart

1981

Las metrópolis del Mediterráneo

Jean-François Troin

2000

Obstacle to Peace

Jeff Halper

2005

1994

Israel, el somni i la tragèdia

Joan B. Culla

2004

Sociedad y política en el Magreb

Joan Lacomba

1997

Fundamentalismo USA. Fundamentos teológico-políticos de la política exterior estadounidense

Johan Galtung

Irak y Siria dos experiencias Baathistas

John Galvani

1974

Palestina, pasos perdidos

José Enrique Ruiz-Domènec

2004

Tres semanas en el sitio a Ramala

Jose Mari Pastor

2003

Palestina existe!

José Saramago, Noam Chomsky i altres

2002

Cicle de tallers temàtics sobre el Marroc

Josep Maria Navarro

2004

1999

115


TÍTOL

AUTOR

ANY EDICIÓ

Historia de una tragedia

Joseph Pérez

1993

La guerra israelí de la información: Desinformación y falsas simetrías en el conflicto Palestino Israelí

Joss Dray, Denis Sieffert

2004

Literatura árabe

Juan Vernet

2002

Lo que Europa debe al Islam de España

Juan Vernet

1999

El perfume de nuestra tierra. Voces de Palestina y de Israel

Kenizé Mourad

2003

Unerálité irréversible

La république arabe sahraouie démocratique à son quatrième anniversaire

1980

Generación Intifada

Laetitia Bucaille

2004

La corona y el turbante. El islam en las sociedades del África occidental

Lamin Sanneh

2001

Femmes et media

Latifa Akharbach, Narjis Rerhaye

1992

El jardín secreto. Los defensores de los Derechos Humanos en Marruecos

Laura Feliu

2004

De Mahoma A Los Marranos

León Poliakov

1986

Historia del antisemitismo

León Poliakov

1986

Les fantômes du 17 octubre

Linda Amiri

Alianzas peligrosas. Sociedad civil y totalitarismo en el Magreb

Lise Garon

2003

Palestinos

Lola Bañon

2002

Aguas y desarrollo

Lucila Candela i Carlos A. Fernández-Jáuregui

1999

Los moriscos y la medicina

Luis Garcia Ballester

1984

Quaderns: L’Islam, un diàleg necessari

Luis Sols Lucia

1988

Retrospectives des futurs

Mahdi Elmandjra

1992

Première guerre civilisationelle

Mahdi Elmandjra

Humiliation. A l´ère du méga-imperialisme

Mahdi ElMandjra

2003

Vertiente sur de la libertad

Mahmoud Hussein

1993

El lecho de una extraña

Mahmud Darwish

2000

Menos rosas

Mahmud Darwish

2001

Desde Palestina

Mahmud Darwish

1989

El Coran

Mahoma

1994

La Intifada Palestina grita libertad

Majed Nassar i Nassr Ibrahim

2003

Malcom. Vida y voz de un hombre negro

Malcom X

1993

El fenómeno coránico

Malek Ben Nabi

1993

El espíritu de serrallo. Estructuras y variaciones de la sexualidad magrebí

Malek Chebel

1997

Guardianes del Islam. Los intelectuales tradicionales y el reto de la modernidad

Malika Zaghal

1997

Les islamistes marocains. Le dédfi à la monarchie

Malika Zeghal

2005

El Islam, Ante El Nuevo Orden Mundial

Manuel Maceiras i altres

1996

Vocabulario de Mazigio Moderno: Español-Mazigio

Manuel Suárez Rosales

1989

Algeria in ostaggio. Tra esecito e fondamentalismo storia di una pace difficile

Marco Impagliazzo i Mario Giro

1997

Profesora, ¿cómo se escribe el futuro?

Margret Greiner

2003

La república islámica de Irán

María Jesús Merinero Martín

2004

El Islam plural

Maria-Àngels Roque (editora)

2003

Conocer Oriente

Matilde Torres i MªCarmen García

1986

Opción revolucionaria para Marruecos

Mehdi Ben Barka

1966

Història de l’Islam I

Mercé Viladrich

1996

Mujeres Argelinas, la libertad prohibida

Mery Varcna

1996

A tumba abierta. La crisis de la sociedad israelí

Michael Warschawski

2004

Israel-Palestina: la alternativa de la convivencia binacional

Michel Warschawski

2002

En la frontera: Israel-Palestina: testimonio de una lucha por la paz

Michel Warschawski

2004

Israel-Palestina. La casa de la guerra

Migueñ Ángel Bastenier

2002

Le livre vert

Moammar El Kadhafi

El legado filosófico árabe

Mohamed Ábed Yabri

2001


TÍTOL

AUTOR

ANY EDICIÓ

The Lybian deportees in the prisons of the italian islands

Mohamed al-Jefa’iri i altres

1989

El otoño de furia: el asesinato de Sadat

Mohamed Heikal

1993

Monarquí e Islam político en Marruecos

Mohamed Tozy

2000

La nueva Ásia central

Mohammad Reza Djalili-Thierry Kellner

2003

Écrivsind marocains. Du Protectorat à 1965

Mohammed Benjelloun Touimi i altres

1974

Le FLN Documents et histoire 1954-1962

Mohammed Harbi i Gilbert Meynier

2004

Vocabulari visual català-àrab

Montserrat Esteve (coordinadora)

2002

Los derechos de la mujer en el Islam

Morteza Motahari

1985

El hombre y la fe

Morteza Motahari

1985

Report on the social,economic, and political status of arab citizens of Israel

Mossawa center

2001

The palastinian arab citizens of israel: status, opportunities and challenges for an israeli-palastinian peace

Mossawa Center

2005

Des noms et des lieux. Mémoires d’une Algérie oubliée

Mostefa Lacheraf

1998

Resistencia y protesta en las sociedades musulmanas

Mounia Bennani-Chraïbi i Olivier Fillieule

2004

L’islam et les defis du monde contemporain

Mounir Chafik

1986

Pensée et devenir du monde Arabo-Islamique. Valeurs et puissance

Mustapha Hogga

1997

Toutes voiles dehors

Nadia Yassine

2003

Femmes et education. Bocages et impactes

Nadira Barkallil i altres

1992

Luqman. Annales des Presses Universitaires d’Iran

Nasrollah Pourjavady i altres

1988

The stupidity of power versus the palestinian resistance

Nassar Ibrahim i Majed Nassar

2003

Small dreams

Nassar Ibrahim i Majed Nassar

2006

El Islam político. Teorías, tradición y rupturas

Nazih Ayubi

2000

Política y sociedad en Oriente Próximo. La hipertrofia del estado árabe

Nazih N. Ayubi

1998

Qui a tué à Bentalha? Algerie: chronique d’un massacre annoncé

Nesroulah Yous

2000

La muerte en Bentalha. Guerra y manipulación política en Argelia

Nesroulah Yous

2001

The Status of Palestinian women Citizens of Israel

NGO Report

1997

Encore un siècle américain ? Les Etats Unis et le monde au XXI siècle

Nicholas Guyatt

2002

Ilusiones de Oriente Medio

Noam Chomsky

2003

El Triángulo Fatal: Estados Unidos, Israel y Palestina

Noam Chomsky

1999

Los vencedores: Una ironía de la historia

Noam Chomsky, Heinz Dieterich

1992

Historia del derecho islàmico

Noel J. Coulson

2000

La indústria del Holocausto

Norman G. Finkelstein

2002

Israel: teorías de la expansión territorial

Nur Masadha

2002

Políticas de la negación

Nur Masalha

2003

Waiting for Justice. A Document: The Story of the Elokbi Tribe in Israel

Nuri Elokbi

2004

El Islam laico ¿Un retorno de la Gran Tradición?

Olivier Carré

1996

Radicalismes islamiques: Tome II Maroc, Pakistan, Inde, Youguslavie, Mali

Olivier Carré i Paul Dumont (directors)

1986

Radicalismes islamiques: Tome I Iran, Liban, Turquie

Olivier Carré i Paul Dumont (directors)

1985

La nueva Ásia Central o la fabricación de naciones

Olivier Roy

1998

L´Islam Mondialisé

Olivier Roy

2002

Genealogía del islamismo

Olivier Roy

2000

El Islam mundializado. Los musulmanes en la era de la globalización

Olivier Roy

2003

Fonética y fonología del bereber

Omar Ouakrim

1995

Occupied palestinian territory 2006

ONU

2006

MSR annotated bibliography 2002

Orient house

2002

Argelia entra en la historia

P. Bordieu i A. Sayad

1965

Arabia Saudí. El reino de las ficciones

Pascal Ménoret

2003

Mediterranee, Defis et enjeux

Paul Balta

2000

L’islam dans le monde

Paul Balta

1986

Stop the wall in Palestine

Pengon

2003

117


TÍTOL

AUTOR

ANY EDICIÓ

L´Islam a Catalunya (segles VIII-XIII)

Pere Balañà

2002

Jerusalén. El proceso de paz en Oriente Medio

Pere Vilanova

1999

El Islam y la ciencia. Razón científica y ortodoxia religiosa

Perez Hoodbhoy

1998

Mémories et territoires

Perspectives judéo-arabes

1988

Alá es grande. Encuentros con la revolución islámica

Peter Scholl-Latour

1984

La ciudad islámica

R.B. Serjeant (editor)

1982

Jomeini: el profeta de la guerra

Rafael Gómez Parra

1989

Les jeunes et les valeurs religieuses

Rahma Bourquia

2000

Historia oculta del sionismo

Ralph Schoenman

2002

La tempestuosa mar blava

Ramon Usall

2006

Identités sans frontières?

Raymond Benhaïm

1988

Palestina, toda una vida

Raymonda Hawa-Tawil

2001

L’aménagement du territoire et le développement de l’économie de montagne en Méditerranée

Rectorat de l’Université Abdelmalek Essaadi

1996

La guerra fallida de Israel contra Hezbolá

Renaud Girard

2007

Torture of Palestinian Political Prisoners in Israel Prisons

Ribhi Qatamish

2003

Nación Árabe: Palestina abandonada a su suerte

Ribhi Qatamish

2001

Torture of palastinian political prisoners in israeli prisons

Ribhi Qatamish

2003

El desafío de Ben Laden

Ricardo E. Rodriguez

2002

El Otro Israel

Roane Carey i Jonathan Shainin (coordinadors)

2004

La grande guerre pour la civilisation. L’occident à la conquête du Moyen-Orient (!979-2005)

Robert Fisk

La gran guerra per la civilització

Robert Fisk

2005

La gran guerra por la civilización. La conquista de Oriente Próximo

Robert Fisk

2005

Kosovo-Albània. La guerra a Europa

Roberto Morozzo della Rocca

2001

Palestina: Tierra de los mensajes divinos

Roger Garaudy

1987

El Islam En Occidente, Córdoba,capital del pensamiento unitario

Roger Garaudy

1987

Los mitos fundacionales de la política israelí

Roger Garaudy

Turisme sostenible a la mediterrània

Rosa Maria Fraguell

1998

Los niños de la Intifada

Roswitha von Benda

1991

El Sufismo. Su significado en el mundo de hoy

S. Fadhlalla Haeri

1992

Palestine & Palestinians

Sabri Giroud

Cactus

Sahar Khalifeh

1994

España, país de migraciones

Saïd Bouziri

2002

Lluny de l’horitzó perfumat

Salah Jamal

2004

Palestina, ocupació i resitència

Salah Jamal

2001

Aroma àrab

Salah Jamal

2003

Catalunya en quatre pinzellades

Salah Jamal

2001

En el nombre de Dios

Sami Naïr

1995

El hegemonismo de Estados Unidos y el desvanecimiento del proyecto europeo

Samir Amin

2001

Le monde arabe, enjeux sociaux-perspectives méditerranéennes. Forum du Tiers Monde

Samir Amin i Ali El Kenz

2003

El Mediterraneo en el mundo. La aventura de la transanacionalización

Samir Amin i Faycal Yachir

1989

El Choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial

Samuel Huntington

1997

La reseña kurda

Sarhad Sardar

1998

The Foundations of Islamique Doctrine

The Foundations of Islamique Doctrine

1988

El amante palestino

Sélim Nassib

2004

Islam i occicent

Several articles

2001

Las relaciones entre la unión europea y los países se la cuenca del mediterráneo

Diversos autors

1996

Hombre y naturaleza. La crisis espiritual del hombre moderno

Seyyed Hossein Nasr

1982


TÍTOL

AUTOR

ANY EDICIÓ

¿Cuál es el futuro de Israel?

Shlomo Ben-Ami

2002

Cicatrices de guerra, heridas de paz

Shlomo Ben-Ami

2005

Historia del otro. Israel y Palestina, un conflicto, dos miradas

Diversos autors

2003

La mujer palestina en Gaza

Sofía Arjonilla

2001

Identidades para la paz. Argelia por la reconciliación nacional

Soledad Obispo i Olga Rufins

1999

Sharon y mi suegra

Suad Amiry

2004

En la tierra de los olivos

Sumaya Farhat-Naser

2006

Israel-Palestina: cómo acabar con el conflicto

Tanya Reinhart

2003

Oriente Próximo: Genocidio, autodeterminación, literatura, feminismo

Tariq Ali, Edward W. Said i altres

2000

El islam minoritario. Cómo ser musulmán en la Europa laica?

Tariq Ramadan

2002

El reformismo musulmán. Desde sus orígenes hasta los Hermanos Musulmanes Tariq Ramadan

2000

Palestina. El hilo de la memoria

Teresa Aranguren

2004

The palestinian arab minority in Israel

The arab association for human rights

1998

Colon y la contribución judía a los viajes del descubrimiento

The Samson Trust

1993

El Islam en la Turquía actual

Thierry Zarcone

2004

Arafat, la biografía

Tony Walker i Andrew Gowers

2004

L’Alcorà

Traducció per Mikel de Epalza

2002

El Coran

Traducción Juan Vernet

Tras la puerta del patio. La vida cotidiana de las mujeres rifeñas

Ursula Kingsmill Hart

1998

The humanitarian impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities. March 2005

Nacions Unides

2005

Problemas en torno a un cambio de civilización

Diversos autors

1988

¡Palestina existe!

Diversos autors

1988

La compasión no basta

Vicenç Fisas

1995

Paz en el Mediterráneo

Vicenç Fisas

1987

Palestina. Entre la trampa del muro y el fracaso del derecho

Victor de Currea-Lugo

2005

España en el Rif (1908-1921)

Víctor Ruiz Albéniz

1994

Historia del pueblo judío I

Werner Keller

1985

Historia del pueblo judío II

Werner Keller

1985

Societé et pouvoir en Algérie. La décennie des ruptures

William B. Quandt

1998

Las naciones del profeta. Manual de geografía política musulmana

Xavier de Planhol

1998

Minorías en el Islam. Un geografia de la pluralidad

Xavier de Planhol

2002

Au nom de la Torah, une histoire de l´opposition juive au sionsime

Yakov M.Rabkin

2004

El islam shií

Yann Richard

1996

Study of the Children and Youth sector in Jerusalem

Youth development Department (Arab Studies Society)

2002

Hérodote: Les Centres de L’islam

Yves Lacoste (director)

1985

Hérodote: Géopolitique des Islams

Yves Lacoste (director)

1984

Hérodote: alertes en Méditerranée

Yves Lacoste (director)

1987

Hérodote: géographie / anticolonialisme

Yves Lacoste (director)

1978

119


LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE documentació està formada per 600 llibres i 18 publicacions periòdiques vives relacionades amb temàtiques de món àrab en general i de Palestina en particular. El fons documental es troba a la Casa Palestina de Barcelona, la consulta és oberta a tota la ciutadania i el servei de préstec resta restringit als socis de la coordinadora i als activistes i estudiosos de la qüestió palestina. No obstant això, val a dir que l’aposta principal del Grup de Documentació passa per la


provisió de continguts mitjançant les noves tecnologies de la informació, i concretament, a través del portal web “palestina.cat” que allotja milers d’articles, fotografies i recursos varis relacionats amb la qüestió palestina. Fruit del treball de col·laboració que des del 2006 van iniciar tots els col·lectius locals de solidaritat amb Palestina dels Països Catalans, el Grup de Documentació de la XEP va impulsar la fusió de totes les pàgines webs de solidaritat amb Palestina en llengua catalana en el portal web www.palestina.cat.

D’aquesta manera, a l’agost de 2008 s’ha inaugurat el portal web fusionat, que hereta els continguts i el capital humà dels diferents projectes webs que, fins aleshores, impulsaven la Comunitat Palestina de Catalunya, la Xarxa d’Enllaç amb Palestina de Barcelona, Palestina Lliure de València, Palestina Resisteix de Vilanova i la Geltrú, la Taula X Palestina de les Balears i Boicot Preventiu de Manresa. El portal pretén ser un punt de trobada virtual de tots els col·lectius locals de solidaritat amb Palestina, un espai on difondre els continguts

digitals del Centre de Documentació de la XEP (vídeos, fotografies, documents i recursos per a activistes), una agència d’informació alternativa sobre l’actualitat Palestina, i, finalment, un espai de generació i difusió d’idees, mitjançant l’allotjament en blocs, dels principals intel·lectuals i activistes del moviment de solidaritat amb Palestina a casa nostra.


OCUMENTA


“Perquè les persones anònimes són les grans oblidades del conflicte”

“Perquè sense veritat i justícia no es pot aconseguir la pau”

Palestina, la veritat assetjada Testimonis i reflexions per una pau justa

Documental adjuntat a la contracoberta

123


Palestina, la veritat ass Testimonis i reflexions per una pau justa

Producció

Localitzacions

Xarxa d’Enllaç amb Palestina (XEP) amb el suport i col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Secretaria General de Joventut, YDD (Youth Development Department), Mola TV i Montcau Produccions, Associació GR5 Cultura i Societat de la Informació

Gaza, Hebrón, Ramalla, Jerusalem, Nablus, Betlem, Natzaret, Haifa, Jericó Grafismes Mateu Marcet Música Mohammad Hadeeb Wisam Murad Basher Asadi Marwan

Guió Àlex Anfruns Laura Beamont Montserrat Capdevila Maria Freixas Fadi Hadeeb Àlex Hinno

Càmera Manuel Atuán Gerard Pifarré Marta Pi Helena Sala Correcció de color

Ajudants de guió i traduccions Fadi Hadeeb Fida’ Hammud Khalil Hinno Shadi Manassra Reena Mousa Anna Muñoz Santiago Sáez Haitham Tufkaji

Laura Sigón Traducció de subtítols K.M al arabi SL Muntatge Helena Sala Associació Audiovisual LaMalaVista


setjada PALESTINA, LA VERITAT ASSETJADA és un documental que cedeix la paraula al poble palestí. Una trentena d’homes i dones de diferents edats i territoris de la Palestina històrica expliquen com l’ocupació israeliana els condiciona la vida diària i reflexionen sobre el futur incert que els espera. D’aquesta manera, són els palestins els qui posen damunt la taula els assumptes claus per assolir un procés de pau just: els refugiats, el mur, les colònies, els atacs o el bloqueig a Gaza són alguns dels epígrafs d’aquesta història que explica allò que altres silencien.

Una trentena de testimonis relaten què han suposat més de 60 anys de conflicte i d’ocupació a Palestina i els efectes que ha tingut en la vida quotidiana de persones anònimes. Més enllà del “terrorisme” i les lluites internes, que acaparen les agendes dels mitjans de comunicació i monopolitzen el tractament del conflicte entre Israel i Palestina, el documental Palestina, la veritat assetjada aposta per cedir la paraula

a les opinions, reflexions i testimonis palestins silenciats perquè ens permet conèixer la incidència del conflicte sobre les persones. En contraposició a la passivitat, la connivència i el silenci dels organismes internacionals pel que fa a les violacions contínues per part d’Israel de la legalitat i els convenis internacionals, els palestins ens expliquen què suposa ser víctimes d’una ocupació i patir diàriament la violació dels drets humans i

de la legalitat internacional. Una violència massa sovint camuflada rere un procés de pau. Com a resposta a la inactivitat dels nostres governs, cal que la ciutadania estigui informada i exigeixi el compliment de la legalitat i dels convenis internacionals vigents pel que fa al conflicte entre Israel i Palestina, perquè aquest és un dels camins que garanteix aconseguir una pau justa a la zona.

Enregistrat a Palestina entre l’agost del 2007 i el gener del 2008

125


IOGRAFIE

ABELINGHOMMEL GALLEGOCL


johannes ABELING 1977. Viu a Amsterdam (Holanda). Va estudiar a la Reial Acadèmia d’Art de l’Haia. Des del 1999, treballa com a periodista free-lance per diferents diaris, revistes i organitzacions. Va guanyar el primer premi del De Zilveren Camera 2004 (un concurs de fotografia holandès) en la categoria de “notícies estrangeres. I el segon premi del mateix concurs, en aquest cas en la categoria de “política estrangera”. Pàgina web: www.abeling.nl

raul GALLEGO 1976. El 1998 comença a treballar com a periodista i càmera autònom per diferents mitjans, televisions i productores de televisió. El 2000 comença a col·laborar a TV3 (Televisió de Catalunya) com a reporter. El 2002 viatja a Israel i Palestina per reforçar la corresponsalia de TV3 a Jerusalem durant l’operació “Mur de Seguretat” i el 2003 s’hi integra com a membre permanent. Des del 2005, treballa com a càmera i productor de l’agència de notícies Associated Press Televison News amb base a Bangkok. Pàgina web: www.raulgaab.com

maysun AB-KHDEIR 1981. Fotoperiodista autònoma. Viu a Barcelona, però la major part del temps el passa viatjant arreu del món a la cerca d’històries per explicar. Ha treballat fotogràficament totes les perspectives relatives a allò que s’esdevé a Palestina amb l’objectiu de trobar la pròpia identitat, però també com a acte de responsabilitat. Darrerament ha treballat sobre la independència de Kosovo i el conflicte polític que es viu al Líban.

ronaldde HOMMEL 1970. És fotògraf autònom establert entre París i Amsterdam. Últimament ha treballat a Amèrica Llatina i al Pròxim Orient. Actualment, ho fa en diferents projectes internacionals a més de col·laborar en diverses revistes i ONG holandeses i internacionals. Una part del seu treball fotogràfic està representat per les agències “ANP fotografia” i “Digital Railroad”. Pàgina web: www.photofactory.nl/index.htm

mushir ABDELRAHMAN

jamal ARURI 1978. viu a Palestina. El 1990 comença a treballar en el camp de la fotografia com a càmera “freelance” amb la cadena de televisió anglesa WTN fins el 1997. Actualment, treballa com a fotògraf per l’Agència Francesa de Premsa (AFP) i pel diari palestí Al_Ayyam.

1981. Viu a Madrid. Graduat en fotografia a l’Escola de Fotografia de la Fundació Politècnica de Catalunya, el 2004 es trasllada a Palestina i treballa com a fotògraf autònom per diferents mitjans de comunicació, ONG palestines i per l’Autoritat Nacional Palestina (ANP). Col·labora amb l’agència de notícies palestina MaanNews Agency i des del 2006 amb l’agència Gran Angular. Pàgina web: www.mushirapalestina.com

oriol CLAVERA 1978. Viu Barcelona. Fotoperiodista autònom des del 2002 especialitzat en reportatge. És fotògraf dels diaris bascos Berria i Gara a Catalunya i col·labora amb diferents revistes nacionals i internacionals, així com amb el setmanari La Directa i amb el periòdic L’Accent. Pàgina web: www.oriolclavera.com

CLAVERAARURI ABU-KHDEIRABDELRAHMAN 127