Page 1

È

Ì

Ì 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15

Í 18 25 2 9

ࡒÖåਯâåØƑƑņƏƖņƑƏƑƐ੉ëäࡒâ੫åØƏƔņƐƏņƑƏƑƐ हÑÛÝ੉éâÛÖßÑÞåÜ੒ãÖëäåëÞÑáड़ÙÖÝਯåëÞ

߮ 19 26 3 10

#18

ÓÐÏÕ¾ÛÐÚÎÆÈÊÂÕÐ ÌÂÖÉÎÆÓÊÏ¿ÔÂØÕÓÂѼÛÊ ÌùĹÁ¸

MILNER åæâ੫

ÝáâÛ×ढ़ÜÑहÑâ੉

ࠕÜÜÑÞÕ੫ÑäÎâÑå×ढ़ÜÑ

Ūŭūŭ

4 89€

6 95€

.

.

͔͏͉͊͋͜

˼°ÁƸª Ì੫åãÑ

ãæÝáæहÞëÝ੉Þड़äéæÝढ़äåड़ÝਯåÑäƔƏƏÔâ

Ūŭūŭ

7 49€ .

NESTLE FITNESS

»¦°Ä»¦° ªÆ°£¸ª हÜÑãÛहढ़ä

!o1hļ!oѴѴƐƒѶƏ]u

͔͏͔͌ͅ

-30%

ÕØÝØåâÛÑहਯƒƕƔÔâ

0.83€

3.24€

.

.

0 58€ 2 27€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƐķѵѵŨƐķƐѵŨ

͔͏͉͊͋͜

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺѶķѵƓŨѵķƏƔŨ

-30%

3.70€

2 59€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƖķѶѵŨѵķƖƏŨ


& ढ़ÜÖäड़ÛLOR हਯêड़æÜÖä

ƒ”©˜¡Ý¤©¢— Õड़éÖ੫ड़

2

3 99€ .

͔͏͉͊͋͜


Καθηµερινό τραπέζι 1.05€

0 79€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

1.21€

͔͏͔͌ͅ

0 90€

åÛÝ੒हÛÜĺƑķƐƏŨƐķƔѶŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

-25%

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƑķƓƑŨƐķѶƑŨ

1.16€

0 87€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƑķƒƑŨƐķƕƓŨ

MISKO ãáÑÔÔ੉åÛࠅड़ѵƔƏƏÔâņ

-25%

MISKO ढ़ÜÑåÑ×æÝÑâÛहਯ

MISKO हâÛÙÑâਯहÛ

ãáÑÔÔ੉åÛࠅड़ƕƔƏƏÔâņãáÑÔÔÖå੫ÞØࠅड़ƐƏƔƏƏÔâ

Ý੉åâÛड़ƔƏƏÔâņáÖÞਯहÛƔƏƏÔâ

ड़ÜÛह੒äÑÜ੉ãÖëäƔƏƏÔâ

3.55€

2 84€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

3.58€

1.93€

2 86€

1 54€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺѵķƔƕŨƔķƑѵŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

2.99€

2 39€

3.55€

2 84€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͔͌ͅ

.

åÛÝ੒हÛÜĺƕķƐѵŨƔķƕƒŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƔķƖѶŨƓķƕѶŨ

͔͏͔͌ͅ

AGRINO ÎÑãढ़ÜÛÑ߼੉åâÛÑ

ࡒड़æ߮ढ़ãÝड़æņÎÑãढ़ÜÛÑÇ੫ÔÑÞåÖäƔƏƏ]u

-20%

AGRINO âં×Û;Šo|b1 0-vl-|bƔƏƏÔâ

-20%

0 83€ .

͔͏͔͌ͅ

œ¾ÂÐÍÐÌÍÉÓ×μÏÉÔÆÊÓ¡ ÑÓÐÜ¿ÏÕ×ÏÆÇ¡ÎÊÍÍÉØÑÐÊ¿ÕÉÕÂØ ÎÆÕÂÆÑÒÏÚΠÌÂÊÑ¡ÏÕÂÔÆÂѾÔÕÆÚÕ ÙÂÎÉͼØÕÊμØ

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƕķѶѶŨѵķƒƏŨ

åÛÝ੒हÛÜĺƒķѶѵŨƒķƏƖŨ

-20%

HELLMANNS ह੉åãÑá

ÝÖãå੉ÒÛÑƔƓƏÔâņÝÑÔÛड़Þ੉×ÑѴb]_|ƓƔƏlѴ

0 99€ .

͔͏͔͌ͅ

0 58€ .

͔͏͔͌ͅ

0 82€ .

͔͏͔͌ͅ

߼ड़æãåਯâÕÑ ÑáÑÜ੒ņáÛहਯÞåÛहØƔƏƏÔâ

ࡒड़ÝÑåड़áड़Üåढ़ä ƓƐƏÔâ

࢔ਯéÑâØहÑãåÑÞ੒ ƑࡸƑƔƏÔâ

ÎÑâ੫ÞÑ ƔƏƏÔâ

1.98€

1 29€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺѶķƑƔŨƔķƒѵŨ

ELITE ࡸëâÛਯåÛहÖäÎâæÔÑÞÛ੉ä ÍåÑâ੉ÞÛÖäņ߼Öãड़æãਯÝÛƑƓƏÔâ

-35% 3


Καθηµερινό τραπέζι

0.75€

0 60€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

-

-20%

ÁÃËÁÃË ढ़ÜÖäड़Û áÑÕÛह੉äåâड़ç੉ä

Η προσφορά ισχύει για τις συσκευασίες Snickers 50γρ, Twix 50γρ και Mars 51γρ. ެáâड़ãçड़âਯÛãéંÖÛÔÛÑåÛäãæãहÖæÑã੫Öä"mb1h;uvƔƏ]uķ$‰bŠƔƏ]uķ-uvƔƐ]uş†Ѵ|br-1hĺ Κάποιες από τις εικονιζόμενες συσκευασίες ενδέχεται να μη διατίθενται σε ορισμένα καταστήματα. ߮ਯáड़ÛÖäÑáढ़åÛäÖÛहड़ÞÛ×ढ़ÝÖÞÖäãæãहÖæÑã੫ÖäÖÞÕ੉éÖåÑÛÞÑÝØÕÛÑå੫ÙÖÞåÑÛãÖड़âÛãÝ੉ÞÑहÑåÑãå੒ÝÑåÑĺ ®

®

®

1.40€

1 12€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƕķƔѵŨѵķƏƔŨ

2.25€

1 80€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

1.25€

åÛÝ੒हÛÜĺƔķѵƒŨƓķƔƏŨ

1 00€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƔķƓƒŨƓķƒƓŨ

CAOTONIC ࠵ढ़çØÝÑ

Íड़हड़ÜਯåÑäƓƏƏÔâ(-0,30€)

-20%

ŽƒƒŽ¤—Ÿ–Ýoo7‹ÝáÛãहढ़åÑƐѶƔÔâ

-20%

हÑÞ੉ÜÑņÒड़æåંâड़æņÑÝæÔÕਯÜड़æņÜÖÝढ़ÞÛå×੫Þå×Öâ

-20% ݅Ž…Ž¡…¡©ƒ¡©ÝÇÖÝÛãåਯƑáÜØ Ô੉ÝÛãØãड़हड़ÜਯåÑ੒हâ੉ÝÑƑƒƏÔâ

19.99€

16 99€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

19.99€

16 99€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

29.99€

25 99€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

LIPTON

ढ़ÜÖäड़ÛÔÖંãÖÛäƔƏƏlѴ

-25%

3.77€

2 83€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺѵķƑѶŨƓķƕƐŨ

SPIN SPAN

4

ÝÑâÝÖÜਯÕÑѵƏƏÔâ

-25%

LAYS 1_brvܴÜਯåÛ ƐƔƏÔâŐƑƳƐÈÐ࠵ࠕő

2 79€ .

͔͏͓͔ͅ


Προϊόντα ψυγείου, κατάψυξης 3.27€

3.45€

2 62€

͔͏͔͌ͅ

2 76€

åÛÝ੒हÛÜĺƐƒķƏѶŨƐƏķƓѵŨ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƒķѶƏŨƐƐķƏƓŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

10.90€

š¢¡Ÿ¤—‰”ݤ–ŸÝ ˜Ž¢—ŽÝ‰¡©

8 18€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

¤ŽÝ˜Žƒ©¤”¢Ž ”¢ª¡Ÿ¤Ž—

BECEL ProActiv

-20%

हÜÑãÛहढ़ƑƔƏ]ņÝÖÖÜÑÛढ़ÜÑÕड़ƑƔƏ]

8 98€

-25%

+¡ƒ—¡‰ ࡒड़áÑâÑÕड़ãÛÑहढ़ ࡒæâ੫ÎâÑå×ढ़ÜÑ

ƵƧƦƬƻƳƤưƠ

ŔÌä×ÝÕÝ१áÓÕÚÐâåÜÜÕä१èࡸåÝࡹÛÐ  uo1|bˆƏƒƍÓáńƒƍƍÓá

͔͏͉͊͋͜

14.20€

.

11 36€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͉͊͋͜

.

͔͏͉͊͋͜

2.07€

1 66€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƏķƒƔŨѶķƑѶŨ

€¢Ž“—”¢Ž

PHILADELPHIA ࡒæâ੫

ܴÝçÛÜड़é੫ÑäÌࠕÌ

߮â੉ÝÑņo||-];_;;v;ƑƏƏ]u

7.96€

-20%

˼°ÁƸª

ÔÑÜड़áड़ંÜÑÒâÑãå੒੒हÑáÞÛãå੒

4.84€

6 37€

3 39€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

-20%

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͉͊͋͜

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƔķƑѵŨƒķѵѶŨ

2.74€

1 92€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

4.26€

3 20€

͔͏͔͌ͅ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

åÛÝ੒हÛÜĺѵķƏƖŨƓķƑѵŨ

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƔķƒƑŨƒķƖƖŨ

˼°ÁƸª

-20%

áਯâÛ×ÑÒâÑãå੒çढ़âÝÑ

ãçड़ÜÛਯåÑäƖƑƏÔâŊƒƏѷ

ÌÄ˪¸ ·Ë»¸

-30%

Ýáड़æÔਯåãÑÝÖहâ੉ÝÑƓƔƏÔâ

-25%

ALFA ߮ÜÑãÛहਯ

ࡒæâड़áÛåਯहÛÑ߮ड़æâड़ંѶƏƏÔâ

3.48€

3.62€

2 61€

2 72€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

-30%

˜ŽŸŽ˜— åæâड़áÛåਯहÛÑ

.

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƕķƕƒŨƔķѶƏŨ

åÛÝ੒हÛÜĺѶķƏƓŨѵķƏƒŨ

2 79€ .

5 69€

͔͏͔͌ͅ

.

-25% »¦°Ä»¦° ªÆ°£¸ª ļļ‫ݥ‬Ûड़Üड़ÔÛह੉äहÑÜÜÛ੉âÔÖÛÖ似 ÑâÑहਯäƓƔƏÔâņçÑãड़ÜਯहÛÑãåâड़ÔÔæÜਯƓƔƏÔâ

͔͏͉͊͋͜

”ƒ¡™Ž‰

ãáÑÞÑहढ़âæ×ड़ƐहÛÜड़ં

˜¡˜˜—Ÿ¡œŽ¢¡ Ñह੉çÑÜड़ƒƏƏŊƔƏƏÔâ

5


Κρεοπωλείο - Μαναβική

Συμφέρει

4 89€ .

4 89€

͔͏͉͊͋͜

.

͔͏͉͊͋͜

!!!

1.72€

1 38€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƒķƔѶŨƑķѶƕŨ

7 19€ .

“¡”—¡

ƒ¡©˜ŽŸ—˜ŽéëâÛਯåÛहÑ ÌùĹÁ¸áÑÞã੉åÑ

͔͏͉͊͋͜

áड़Þå੫हÛ

˜¢—‰Ý˜¢—‰ÝêëÝਯहÛÑ

v-m7‰b1_ņ_-l0†u];uƓѶƏÔâ

-20%

6.10€

3 28€

4 58€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

.

͔͏͉͊͋͜

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƑķƖѶŨƖķƕƒŨ

1.62€

1 30€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƑķƓƑŨƐķƖƓŨ

™—™—˜¡‰

™—™—˜¡‰

ड़Üढ़हÜØâड़Þëáढ़ हड़åढ़áड़æÜड़

ãÞ੫åãÖÜहड़åढ़áड़æÜड़ƓƕƏÔâ

-25% ˜¢—‰Ý˜¢—‰ÝÌ੫åÖäu;lb†l ÍåÑâ੉ÞÛÖäѶåÖÝਯéÛÑѵƕƏÔâ

1 55€

-20%

2.83€

.

2 23€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͉͊͋͜

.

0 56€ .

͔͏͉͊͋͜

˜¡©Ÿ¡©…——

˜¢”™™©—Ž

ÖÔéગâÛड़

ƒ”™¡Ÿ—Ž

ßÖâਯÖÔéગâÛÑ

ܴâÔÖÞåÛÞ੒ä

1 69€ .

1 68€ .

͔͏͉͊͋͜

͔͏͔͌ͅ

-0,60€ ÆÃ »°ÁÁ°

ÌÑßÛÝਯÕÛ Í੫हÑÜØäƓƏƏÔâ

2.36€

1 89€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƔķƑƓŨƓķƐƖŨ

͔͏͉͊͋͜

2.93€

2 34€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺѶķƒƕŨѵķѵƖŨ

¢¡Ž˜—ŸŽ ÖÔéગâÛÑ

06 6

1 99€ .

͔͏͉͊͋͜

™–ƒŽÝ˜¡˜˜—ŸŽ &*ÖÔéગâÛÑ

“”™áÑÞå×ਯâÛÑƓƔƏÔâņ

áÛáÖâÛ੉äÎÜëâ੫ÞØäƒƔƏÔâ

-20%


Προϊόντα προσωπικής φροντίδας - Απορρυπαντικά

8 68€

4 23€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

15 08€

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

7.70€

15.78€

27.42€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

2%8/.! Ý5,42%8 Ý!)-Ýݎª” ࠖÜÑåÑáâड़‫מ‬ढ़ÞåÑ

-50%

5.66€

3 11€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

-45%

.

͔͏͔͌ͅ

PALETTE

ÒÑç੒ÝÑÜÜÛગÞƔƏlѴ

5.78€

4 33€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

3.29€

2 30€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒ÜÛåâĺƔķƏѵŨƒķƔƓŨ

BABYCARE_-lolbѴ;

߼ëâड़ÝਯÞåØÜуŠƕƑåÖÝ(-6€)

-25%

22/09 - 05/10

߼ࠕࠅࠕ

߼ࠕࠅࠕ SERVINéÑâå੫æÔÖ੫Ñä ƓçæÜÜड़ƐƏƔÔâƐƏÑâÛ

3 08€ .

͔͏͔͌ͅ

1 99€ .

SERVIN

͔͏͔͌ͅ

࠵ड़Üढ़हड़æ×੫ÞÑäѶƏƏÔâ

7


ƄƨƠƬƮƫƝ ƩƠƳ·ƮƞƩƮƬ 26210 81136

9 80€ .

7.38€

6.65€

5 16€

3 33€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

2.99€

2.39€

2 09€

1 67€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

͔͏͓͔ͅ

߼ࠕࠅࠕ ߼ࠕࠅࠕ

0 45€

0 45€

߼ࠕࠅࠕ

߼ࠕࠅࠕ

߼ࠕࠅࠕ

.

͔͏͔͌ͅ

7 89€ .

͔͏͔͌ͅ

.

͔͏͔͌ͅ

0 34€ .

͔͏͔͌ͅ

̥͉͍́͏͌̾

8 ͔͊́ ͏̿͊͏͍ 26210 81136

1 85€ .

͔͏͔͌ͅ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. Ηλείας: 1. Ρήγα Φεραίου 59 - Πύργος, τηλ.: 26210 81136 2. Γερµανού 34 - Πύργος, τηλ.: 26210 20490 3. Mανωλοπούλου 42- Πύργος, τηλ.: 26210 81240 4. 4o χλµ. Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου / Κόµβος Πλατάνου, τηλ.: 26240 22338 5. Ν. Φιγαλεία, τηλ.: 26250 41240 6. Καλλίκωµο, τηλ.: 26250 22002 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. • ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. • ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ.

Profile for mantzouranistella

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΕΡΖΗΣ ΑΠΟ 22/09/2021 ΕΩΣ 05/10/2021  

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΕΡΖΗΣ ΑΠΟ 22/09/2021 ΕΩΣ 05/10/2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded