__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

È

Ì

Ì 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

Í 19 26 3 10

ࡒÖåਯâåØƑƒņƏѵņƑƏƑƐ੉ëäࡒâ੫åØƏѵņƏƕņƑƏƑƐ हÑÛÝ੉éâÛÖßÑÞåÜ੒ãÖëäåëÞÑáड़ÙÖÝਯåëÞ

߮ 20 27 4 11

#12

¼òïîôÝúïùíå çéá ôé÷ ëáõèíåòéîÛ÷ óá÷ áîÀçëå÷ !!! ª”ƒ™¡‰ ܴ߮Êܴ‫ܴࡒࢀ࠵ݥ‬

ª¡—¢—Ÿ–

ØÝ੫ãहÜØâड़åæâ੫

MINI

ÝáâÛ×ढ़ÜÑÜÑÛÝड़ં

ࠕં×ड़ƕƏƏlѴ

-1€

7 35€ .

3 99€ .

0.73€

͔͏͉͊͋͜

0 58€

͔͏͉͊͋͜

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

KELLOGG‹S ÈØÝØåâÛÑहਯ

™Ž˜“”ƒ

͔͏͔͌ͅ

ÍáÑÔÔ੉åÛࠅड़ѵƔƏƏ]u

åÛÝ੒हÛÜĺƐķƓѵŨƐķƐƕŨ

o1oorvƒƕƔÔâ

9.90€

8 90€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

-20%

.

ŔÌä×ÝÕÝ१áÓÕÚÐâåÜÜÕä१èࡸåÝࡹÛÐäÐÖåÜÐáÚࡔ्‫ڞٿ܈َܖ‬É

VIVANTE áÑÔëåढ़ƑĺƏƏƏlѴŐƖƔƏ]uő ãåâÑåãÛÑå੉ÜÜÑņÝáÛãहढ़åड़

4.79€

3 79€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

3.99€

2 79€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƏķѵƓŨƕķƓƔŨ

-30%

-1€

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒ÜÛåâĺƐƓķƐƓŨƐƑķƕƐŨ

͔͏͔͌ͅ


2.59€

1 99€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

6 56€ .

͔͏͉͊͋͜

7.49€

5 89€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͉͊͋͜

͔͏͔͌ͅ

10.98€

8 49€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

-23%

1.80€

1 29€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

.

͔͏͉͊͋͜

3.50€

2 49€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͓͔ͅ

9.99€

6 98€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

2

͔͏͔͌ͅ


Καθηµερινό τραπέζι

0 59€

1 19€

0 99€

.

.

1 42€

͔͏͔͌ͅ

.

”ƒ¡™Ž‰ हâÛåã੫ÞÛÑƑƔƏÔâ

͔͏͔͌ͅ

ã੫åड़æņã੫हÑÜØäņÝÖØÜÛढ़ãáड़âड़

.

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

”ƒ¡™Ž‰âæ×ड़Ôहड़çâ੉åÖäƐƏƏÔâ

”ƒ¡™Ž‰ ÖÜÑçâਯ

ÝÖÑÜਯåÛߏÝÑÜÑ‫מ‬ëÞņÖáåਯãáड़âÖä

ãæÝáæहÞëÝ੉Þड़äéæÝढ़äåड़ÝਯåÑäÔĺçĺѵƖƏÔâ

1.61€

1 29€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƒķƑƑŨƑķƔѶŨ

2.14€

1 71€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

1.72€

˜©˜Ÿ¡‰ ࡸæÝढ़ä

0 60€ .

1 38€

1 53€

åÛÝ੒हÛÜĺƒķƓƓŨƑķƕƔŨ

åÛÝ੒हÛÜĺƒķѶƑŨƒķƏѵŨ

.

.

1.91€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

-20%

͔͏͔͌ͅ

ࡒड़ÝਯåÑäࡸਯâåÛÞड़ƔƏƏÔâ

ŽƒšŽ ࠵ં×Û߮Ñâड़Ü੫ÞÑƔƏƏ]uņ࠵ં×ÛࠅæéਯहÛƔƏƏ]uņ

࠵ં×Ûࡒંáड़æܴÝÖâÛह੒äƔƏƏ]uņ࠵ં×Û߮ÑãåÑÞढ़ƐƏĽƔƏƏ]u

3.94€

2.27€

2 76€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƓķƑѶŨƒķƓƑŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

1 59€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

2.99€

2 09€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͔͌ͅ

.

åÛÝ੒ÜÛåâĺƖķƐѵŨѵķƓƐŨ

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒ÜÛåâĺѶķƔƕŨƔķƖƖŨ

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒ÜÛåâĺѵķƒƖŨƓķƓƕŨ

BARILLA ࢔æÝÑâÛहਯ

ÒÑãÛह੒ãÖÛâਯहÑÛ×æÝÑâÛहਯड़ÜÛह੒ä

HELLMANN‹S ߼ÑÔÛड़Þ੉×Ñ$or o‰mƓƒƏlѴņ

-25%

߮੉åãÑá$or o‰mƓƕƕ]uņ߼ड़æãåਯâÕÑܴáÑÜ੒ƑѵƔ]u

6.13€

1.40€

4 90€

1 05€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

HEINEKEN

߼áંâÑƓŠƔƏƏlѴ

-20%

-30%

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͓͔ͅ

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒ÜÛåâĺƏķƖƒŨƏķƕƏŨ

7UP 1,5L

-25% 3


Καθηµερινό τραπέζι Ūŭūŭ

-25%

-25%

Για ένα απολαυστικό πρωινό !

1 30€ .

͔͏͔͌ͅ

3.05€

2 44€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

2.38€

1.15€

0 86€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

1 78€

.

͔͏͔͌ͅ

.

1.48€

1 11€

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƕķѵƒŨѵķƐƏŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƓķƕѵŨƒķƔƕŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

LIFE Îâड़æåड़éæÝढ़ä‫ݥ‬Öâંहड़हड़߼੒Üड़Ìड़âåड़हਯÜÛ"|;ˆb-ƐѴ|ņ߼੒Üड़Ìड़âåड़हਯÜÛ߮Ñâढ़åड़"|;ˆb-ƐѴ|ņ

ݔƒ¡™Ž‰ÝÝÑâÝÖÜਯÕÑãÖÕÛਯçड़âÖäÔÖંãÖÛäƒƕƏÔâņ ŽƒƒŽ¤—Ÿ–Ýह੉ÛहãÖÕÛਯçड़âÖäÔÖંãÖÛäƓƏƏÔâ

QUAKER ࠅÛçਯÕÖä‫ݥ‬âગÝØäÍÖÍÑहड़ંÜÑहÛƔƏƏ]u

-20%

-20%

1.18€

0 94€

ܴÔड़âਯ×ड़ÞåÑä ƑåÖÝĺåड़Ƒड़

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

1.57€

-40%

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺѶķƓƒŨѵķƕƓŨ

1 26€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

1.53€

1 22€

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƓķƒѵŨƒķƓƖŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƒķƏƏŨƑķƓƏŨ

݅Ž…Ž¡…¡©ƒ¡©ÝÎâæÔÑÞÛ੉äÍåÑâ੉ÞÛÖäŐƒƳƐőÈગâड़ -0,25€ / ÎâæÔÑÞÛ੉äÍ੫हÑÜØäƐƑƕķƔ]uŐƒƳƐÈગâड़ő

݅Ž…Ž¡…¡©ƒ¡©Ýu;-lu-1h;uv

݅Ž…Ž¡…¡©ƒ¡©ÝÇÖÝÛãåਯƑáÜØ

Í੫åड़æƐƓƏ]uņࡸëâ੫ä࢔ਯéÑâØƐѵƔ]u

Ô੉ÝÛãØãड़हड़ÜਯåÑ੒हâ੉ÝÑƑƒƏÔâ

ŔÌä×ÝÕÝ१áÓÕÚÐâåÜÜÕä१èࡸåÝࡹÛÐäÐ1u;-l1u-1h;uvĸ‫ڞ‬ÞÐÚáࡸঠÝäÐÚࡸÚàࡸÛåâåâࡔÕåÐâউÕãĸ

0.99€

0 79€

2.30€

1 61€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƓķƖƔŨƒķƖѵŨ

3.37€

2 70€

1.45€

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƓķѵƔŨƐƏķƑѵŨ

1 02€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƔķƑѵŨƐƏķѵѶŨ

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƔķƖƐŨƓķƕƒŨ

MERENDA

ÌâÑÜ੫ÞÑÎड़æÞåड़æहÛड़ંƔƕƏ]u

-20%

”ƒ¡™Ž‰Ý×ÖÜ੉

ãÖÕÛਯçड़âÖäÔÖંãÖÛäƑƏƏÔâ

-20%

BRAVO ‫ބ‬ÜÜØÞÛहढ़ä߮Ñç੉ä

-30%

߮ÜÑãÛहढ़äƖƔ]uņ߮ÑçÖहड़áåÖ੫ड़ƐƔƕ]u

1.79€

1 34€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƓķƒƑŨƐƏķƕƓŨ

17.84€

15 84€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒ÜÛåâĺƑƔķƓƖŨƑƑķѵƒŨ

NESCAFE oѴ1;†v|oş 1;7-rr†11bmo

4

-25%

-25%

GRANTS

ड़æ੫ãहÛƕƏƏlѴ

-2€


Προϊόντα ψυγείου, κατάψυξης 3.27€

2.59€

2 07€ .

3.45€

2 62€

͔͏͔͌ͅ

2 76€

åÛÝ੒हÛÜĺƐƒķƏѶŨƐƏķƓѵŨ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƒķѶƏŨƐƐķƏƓŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

1 97€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

.

͔͏͔͌ͅ

¤ŽÝ˜Žƒ©¤”¢Ž ”¢ª¡Ÿ¤Ž—

KINDER ÇÑÜÑहåड़ç੉åÖäƔŠƐƓƏ]uņ ;uu;uo

BECEL ProActiv

-20%

हÜÑãÛहढ़ƑƔƏ]ņÝÖÖÜÑÛढ़ÜÑÕड़ƑƔƏ]

bm7;ubm]†bܴçâਯåड़߮੉ÛहƓåÖÝਯéÛуƏ]u

ŔÌä×ÝÕÝ१áÓÕÚÐâåÜÜÕä१èࡸåÝࡹÛÐ  uo1|bˆƏƒƍÓáńƒƍƍÓá

ƵƧƦƬƻƳƤưƠ

6 45€

1.04€

0 83€

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

š¢¡Ÿ¤—‰”ݤ–ŸÝ ˜Ž¢—ŽÝ‰¡©

2.46€

-20%

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͉͊͋͜

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺѵķƖƒŨƔķƔƔŨ

14.20€

-20%

™”“€ŽƒÝ

11 36€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

©šŽŸ¤–‰ÝÔÑÜड़áड़ંÜÑ

u;l;߮ÑâÑÝÖÜ੉ƐƔƏ]u

.

͔͏͉͊͋͜

ÒâÑãå੒੒हÑáÞÛãå੒

-20%

DIROLLO

Ѵ-vvb1ÎâÑå×ढ़ÜÑƐƓѷÜÛáÑâਯ

3.27€

2 45€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

3.47€

2 60€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

3.48€

2 61€

͔͏͔͌ͅ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

Ūŭūŭ

1 39€ .

͔͏͔͌ͅ

FRESH FROST

áÑåਯåÖäáâड़åØÔÑÞÛãÝ੉ÞÖäƐहÛÜड़ં

™…Ž¢™…ŽÝ‰¤Ž‚–‰ÝÑâÑहਯäƐĺƏƏƏÔâņ

çÑãड़ÜਯहÛÑãåâड़ÔÔæÜਯƐĺƏƏƏÔâņçÑãड़ÜਯहÛÑáÜÑåÛਯƐĺƏƏƏÔâ

4.94€

2 68€

3 95€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺѵķƐѶŨƓķѵƒŨ

͔͏͔͌ͅ

-25% Ūŭūŭ

3 70€

3.83€

.

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƓķƕƖŨƒķƒƔŨ

4.04€

3 03€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƔķƒƖŨƓķƏƓŨ

KANAKI

ãçड़ÜÛਯåÑѶƏƏ]

-30%

ALFA ÈÛÑÜÖéåਯࡒæâड़áÛåਯहÛÑ

߮ÑåÖêæÔÝ੉ÞÑƕƔƏ]uņ߮Ûé੫Ì੫åÑࡒæâ੫ѶƏƏ]u

-25%

…Ž€˜Ž‰—¡©‰Ý

çÛÜ੉åड़ãæãहÖæÑã੫ÑƐहÛÜड़ં

5


Κρεοπωλείο - Μαναβική

4 89€

2 20€ .

.

͔͏͉͊͋͜

Ūŭūŭ

3 65€

͔͏͉͊͋͜

Ž™“¢¡‰—Ž–‰

ª¡—¢—Ÿ–

Ýáड़ંåÛहड़åढ़áड़æÜड़Þëáढ़ÖÜÜØÞÛहढ़

åØÔÑÞÛਯ

.

FIX ߼áંâÑ߮ड़æå੫

͔͏͓͔ͅ

ƔƏƏlѴŐƒƳƐÈÐ࠵ࠕő

5.86€

4 10€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƑķƓƕŨѶķƕƒŨ

2.85€

2 28€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

4 99€

͔͏͓͔ͅ

4.22€

3 38€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͉͊͋͜

ƒ¡©˜ŽŸ—˜Ž

™—™—˜¡‰ãÞ੫åãÖÜÑáढ़

éëâÛਯåÛहÑ

çÛÜ੉åड़हड़åढ़áड़æÜड़æƓƕƏÔâ

.

-30%

͔͏͓͔ͅ

3.50€

2 80€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

0 63€

0 85€

.

.

͔͏͉͊͋͜

͔͏͉͊͋͜

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒हÛÜĺƐƓķƏƏŨƐƐķƑƏŨ

¡ƒ©™…¡‰Ýहâ੉ÝÑÔਯÜÑहåड़ä

ƒƔѷƒࡸƑƏƏlѴņƑƏѷƒࡸƑƏƏlѴņ Òड़ંåæâड़ÑÔÖÜਯÕड़äѶƑѷƑƔƏÔâ

-20%

1.80€

1 44€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

…Ž¤Ž¤”‰

˜¡ƒ¡˜©‚—Ž

ÖÔéગâÛÖä

ެÜÖ੫Ñä

.

͔͏͓͔ͅ

2 45€ .

-20%

͔͏͉͊͋͜

˜¢—‰Ý˜¢—‰ÝêëÝਯहÛÑ0ubo1_;_-l0†u];u ƒѵƏÔâņ0ubo1_;v-m7‰b1_ƒƓƑÔâ

¢¡Ž˜—ŸŽ

2 99€ .

ÖÜÜØÞÛहਯ

“”¢—˜¡˜Ž

͔͏͉͊͋͜

ÖÜÜØÞÛहਯ

ƈƜƕƓ

4 49€ .

˜”¢Ž‰—Ž &*

06 6

͔͏͉͊͋͜

Ž€¡¢Ž•¡Ÿ¤Ž‰Ý੉ÞÑ0bv1o||bÝÖáड़âåड़हਯÜÛ åड़߼ਯÞÞÑÕગâड़੉ÞÑहâÛäहâÛäãåÑâ੉ÞÛड़ƒƔƏ]


Προϊόντα προσωπικής φροντίδας - Απορρυπαντικά š¢¡Ÿ¤—•”—Ý€—ŽÝ¤ŽÝ™Žƒƒ—ŽÝ‰¡© š¢¡Ÿ¤—•”—Ý€—ŽÝ¤¡ŸÝ…ƒŽŸ–¤–

আࢫࢦ੆

ÍࢀÍ߮‫ܴࢀބ‬Íߏ‫ބ‬Í߼‫߮ࢀܴ߮ࠅܴބ‬ÊÐ߼‫ࠕࠅބ‬ şܴࠅܴ߮ࢀ߮ÊÐÍߏ߼ࠕÌÊܴÍࡒߏ߮ࠕ

Ūŭūŭ

2 79€ .

Ūŭūŭ

4 48€ .

Ūŭūŭ

2 89€ .

ܴ߮ࠅ‫ߏބ‬ÍÈ‫ࠅބ‬ ࠅࠕߏܴ࢔‫ߏܴࡒބ‬ ࠕÍࠕࡒࠕ ((

ELVIVE

ÇߏܴࡒߏÍܴÍܴËߏ࢔‫ߏބ‬ĺ

7u;-lѴom] ãÑÝáड़æਯÞƓƏƏlѴ

ELVIVE

7u;-lѴom] ÝਯãहÑÝÑÜÜÛગÞƒƏƏlѴ

3.39€

2 37€

8.53€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

5 97€

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

ELVIVE

1oѴouˆbˆ; ãÑÝáड़æਯÞƓƏƏlѴ

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

3.99€

5.95€

2 00€

2 98€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

-30%

NIVEA ;m=|;u"_-ˆ;

";mvb|bˆ;ƐƏƏlѴņ;m߮â੉ÝÑƕƔlѴ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

ENDLESS "†r;u"|uom]࠵ड़Üढ़߮ड़æ×੫ÞÑäƒÎંÜÜëÞƑâड़ÜਯÍÖࡸਯâåÛÞØÍæãहÖæÑã੫Ñņ

ŔÌä×ÝÕÝ१áÓÕÚÐâåÜÜÕä१èࡸåÝࡹÛÐäÐ  $ !"( 0-Ѳv-lvńѲo|bomvńࡔá१ÜÕã

ol=‹ ;;ѴࡸÑâå੫ࢀÔÖ੫ÑäƒÎæÜÜड़ѶਯâÛÍÖࡸਯâåÛÞØÍæãहÖæÑã੫Ñ

3.40€

3.25€

2 72€

2 60€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒ÜÛåâĺƐķƕƏŨƐķƒѵŨ

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒ÜÛåâĺƐķѵƒŨƐķƒƏŨ

Ūŭūŭ

5 69€

Ø हÑÛØÑáड़ÜંÝÑÞã हÛŅĴ Õਯ ÞÛ Ûé áÑ Ûń Ô੫ÞÖåÑ

.

͔͏͔͌ͅ

ESSEXæÔâढ़áÜæÞåØâ੫ड़æ

-20%

KLINEX †Ѵ|u-ruo|;1|bomѴ;lomƑņ

âड़ંéëÞl†Ѵ|bņ|o†1_ѵƔÝ

éÜëâ੫ÞØ7ˆ-m1;Ƒ

6.30€

4 41€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

2.96€

2 07€

.

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

-30%

͔͏͔͌ͅ

9.98€

6 99€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

VILEDA"†r;u߮ड़ÞåਯâÛÍçड़æÔÔÑâ੫ãåâÑäņ

͔͏͔͌ͅ

ÍÖå߮ड़æÒਯäŊÍå੫çåØä-3€ ņÍçड़æÔÔÑâ੫ãåâÑѴ-vvb1ƐƳƐÈગâड़

˜Ž‚Ž¢¡Ý‰…—¤— Ý €”™Ž¤¡Ý•– 7


ƄƨƠƬƮƫƝ ƩƠƳ·ƮƞƩƮƬ 26210 81136

-50%

PERSIL æÔâढ़ Ñáड़ââæáÑÞåÛहढ़ ƑƔÝÖ×ĺ

6.36€

4 13€ ̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

åÛÝ੒ÝÖ×ĺƏķƑƔƓŨƏķƐѵƔŨ

NIVEA

7;Ѵ†Š; ƑŠƔƏ]

3.19€

2 39€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

ÑÞåØÜÛÑहਯ

No 1

BREF WC

͔͏͔͌ͅ

Καταπολεμά το 99,9% των βακτηρίων που προκαλούν κακοσμία

ΜΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ*

Θέλετε απολύμανση της τεχνητής οδοντοστοιχίας σας;

COREGA 3 minutes καθαριστικά δισκία 48τεμ.

6.50€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

5 20€ .

br|om ;lom ƐķƔ

COREGA whitening καθαριστικά δισκία 48τεμ.

6.94€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͔͌ͅ

5 55€ .

͔͏͔͌ͅ

2.04€

PM-GR-PLD-21-00008

Θέλετε να απολαμβάνετε τα φαγητά που αγαπάτε;

* Στοιχεία πωλήσεων σε Αξία, Κατηγορία Τεχνητής Οδοντοστοιχίας, MAT Ιούνιος 2020

COREGA Super στερεωτική κρέμα 70g

7.17€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

7.17€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͔͌ͅ

͔͏͔͌ͅ

;7b]u;;!o7;o ߼Ö߼ड़ãéਯâÛƓåÖÝ

̥͉͍́͏͌̾

8 ͔͊́ ͏̿͊͏͍ 26210 81136

͔͏͔͌ͅ

.

͔͏͔͌ͅ

5 74€ .

͔͏͔͌ͅ

br|omu;;m$;- éëâ੫ä×ਯéÑâØ

2 17€ .

͔͏͔͌ͅ

;7b]u;; ;m|-v|bŠ "l-ѴѴ o]ƐƐƏ]u

2 29€ .

͔͏͔͌ͅ

br|omѴ-1h;-1; Œ;uov†]-uƐķƔ

2.30€

2+1 ÈÐ࠵ࠕ

.

åÛÝ੒ÜÛåâĺƐķƒѵŨƐķƏƑŨ

.

Το ποσοστό -20% ισχύει για όλα τα προϊόντα COREGA. Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα. Διευκρινίζεται ότι σε ορισμένα καταστήματα πιθανώς να μη διατίθενται κάποια από τα προϊόντα που απεικονίζονται, ανάλογα με την ποικιλία τους.

1 49€

1 53€

åÛÝ੒ÜÛåâĺƐķƒѵŨƐķƏƑŨ

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

COREGA Neutral στερεωτική κρέμα 70g

5 74€ .

2.04€

1 53€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

Δυνατή συγκράτηση που αυξάνει κατά 65% τη δύναμη του μασήματος

br|om u;;m$;- ƐķƔ

1 73€

åÛÝ੒ÜÛåâĺƐķƔƒŨƐķƐƔŨ

åÛÝ੒ÜÛåâĺƐķƔƒŨƐķƐƔŨ

.

2 99€ .

2.30€

1 73€

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

͔͏͔͌ͅ

-25%

͔͏͔͌ͅ

;7b]u;;߼ड़ãéਯâÛ߮ड़åढ़áड़æÜड़şÊÑéÑÞÛहਯƓŠƐƏƏ]uņ ;7b]u;;bv1uohÇÖæãåÛहਯ߼áÛãहढ़åÑƔƏƏ]u

̢͉͔͉͑͗͊̾͌̾

.

͔͏͔͌ͅ

˗˦˥ˡ˗˪˨˝

ˢ˝˚˛ˣ ˢ˝˚˛ˣ ˜˗ˬ˗˧˝ ˜˗ˬ˗˧˝

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. Ηλείας: 1. Ρήγα Φεραίου 59 - Πύργος, τηλ.: 26210 81136 2. Γερµανού 34 - Πύργος, τηλ.: 26210 20490 3. Mανωλοπούλου 42- Πύργος, τηλ.: 26210 81240 4. 4o χλµ. Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου / Κόµβος Πλατάνου, τηλ.: 26240 22338 5. Ν. Φιγαλεία, τηλ.: 26250 41240 6. Καλλίκωµο, τηλ.: 26250 22002 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. • ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. • ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ.

Profile for mantzouranistella

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΟ ΤΑ SUPER MARKETS ΤΕΡΖΗΣ!! ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ 23/06!!!!  

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΟ ΤΑ SUPER MARKETS ΤΕΡΖΗΣ!! ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ 23/06!!!!  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded