Page 1

MARTINA NOVÁKOVÁ

P

O

R

T

F

O

L

I

O


Curriculum Vitae Martina Nováková t e a

+420 724 811 492 martinarchi@gmail.com Veronské náměstí 338 Praha 10 109 00

Studium 2011 - 2013

FA ČVUT Magisterský stupeň

2006 - 2011

FA ČVUT Bakalářský stupeň

Gymnázium Na Pražačce

2006

(výtvarné zaměření)

Pracovní zkušenosti Srpen 2011 – květen 2012

Technik vizualizací pro DEKRE s.r.o.

Zpracování návrhů plánů obchodních

prostorů pro Dekre s.r.o.

Zpracování 3D modelů vyvíjených a prodávaných výrobků Zpracování interiérů

Září 2010 – říjen 2010

Grafik pro PRO – ZETA spol. s.r.o. Praha

Grafické návrhy, příprava pro tisk

Dovednosti

Používaný SW: AutoCAD, Photoshop, InDesign, Illustrator Rhinoceros 5, V-Ray, Základní znalost programů: Solidworks, Flash, Premiere, Fryrender

Jazykové znalosti Ostatní

Anglický jazyk - aktivně Německý Jazyk - základy Řidičské oprávnění skupiny B


1

2

3

4

5

6


Projekty 1

2

3

Atriový dům

Bytový dům Kytínská

Zásahy v obci Předboj

Návrh atriového domu pro čtyřčlennou

Bydlení na okraji periferie/

Rehabilitace veřejných prostranství

rodinu na půdorysu dle zadaného

využití zbytkových prostor na sídlišti

vesnice, jež je součástí pražské suburbie/

regulačního plánu/

namísto extenzivního zastavování krajiny/

posílení významu historické části obce/

půdorys cca 15x20m/

hledání odpovídající podoby zástavby,

koncentrace aktivit podél cest/

výškové omezení/

která by doplnila stávající sídlištní

individualizace návsí/

rovná střecha/

strukturu/

dvě podlaží

3 typy bytů

4

5

6

Strategie pro centrum Kladna

Vize Prahy

Něco navíc

Zapojení izolovaného historického

Celostní pohled na metropoli/

Grafika/

centra v neobvyklé nestředové poloze do

priority budoucího rozvoje města/

letáky a obaly pro D.I.Y. label/

organismu města/

kompozice v celoměstském měřítku/

fotografie

akupunkturní urbanismus na rozhraní

práce v týmu při definování základních

odlišných struktur/

pojmů a utváření univerzální legendy pro

proměna průmyslového brownfieldu na

vize města/

novou čtvrť


(ulice) SOUKROMÝ (atrium)

SITUACE 02

0

100m

1:2000


Atriový dům [Typ v ideálním prostředí]

Předpokladem návrhu je regulace

Koncept atriového domu je založen na

fiktivního bloku rodinných domů, která

dvou základních principech. Prvním je

vymezuje uvnitř bloku společný prostor.

zajištění co nejsnadnějšího přístupu do

Děje se tak na úkor soukromých

atria a zároveň zachování jeho intimity,

zahrad jednotlivých domů - tím se toto

tak aby mohlo plnit úlohu dalšího pokoje

urbanistické řešení nápadně liší od

domu. K tomu slouží průchozí zádveří,

standardu. Devízou takového prostředí

kterým se vchází přímo z ulice do atria.

je sdílení prostoru, který můžou sousedé

Propojení hlavního obytného prostoru

naplnit libovolnými aktivitami a vlastními

s atriem je dosaženo zasklením celé

silami nahradit často nedostačující

jedné stěny místnosti, přičemž směrem

vybavenost.

do polosoukromého “vnitrobloku” jsou použity copility, které umožňují přístup světla nikoliv však průhled do místnosti. Otevřením posuvných dveří se obývací pokoj rozroste o prostor atria. Dalším cílem bylo navrhnout pokoje/ ložnice s odlišnými prostorovými kvalitami a odlišnými výhledy. Uplatněný prostorový princip vychází z členění na klidovou část v patře a rušnou část v přízemí.


B

08

07

04

06

05

02

03

A

A'

09

10

01

B' B 06

04

05

02

01

A

A'

07

08

B'

02

10m

1:200

03

09


+ 6,150

+ 5,650

+ 3,000

+ 2,650

- 0,175

± 0,000

+ 6,150

+ 6,450

+ 5,400 + 5,650

+ 3,000

+ 3,900

+ 2,650

± 0,000

+ 2,350

- 0,175

+ 6,450 + 5,400

+ 3,000 + 2,500

± 0,000

- 0,175

+ 6,450

+ 6,450

+ 5,400

+ 5,400

+ 3,900

+ 3,000

+ 2,300 + 2,350 + 1,700 - 0,175

- 0,175

02

10m

1:200


PRŮMYSLOVÁ OBLAST

RETENČNÍ NÁDRŽ NA MĚCHOLUPSKÉM POTOCE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ KAPACITNÍ PARKOVIŠTĚ

KOLEJ HOSTIVAŘ UK SOŠ A SOU

PLAVECKÝ BAZÉN

SPORTOVNÍ AREÁL

SÍDLIŠTĚ HORNOMĚCHULUPSKÁ

CENTRUM SOUBORU OC

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

HLAVNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE

02 - SÍDLIŠTĚ HORNOMĚCHOLUPSKÁ SITUACE 0

20

100m

1:2000

KNIHOVNA


Bytový dům Kytínská Na okraji periferie]

Pražská jihovýchodní periferie - mix

Zadáním bylo hledání odpovídající podoby

velkých sídlištních souborů, pozůstatků

zástavby, která by doplnila stávající

vesnic, přírodních parků a výrobních

urbanistickou strukturu.

areálů. Součástí této městské kaše je i

Na okraj sídliště umísťuji dva domy, dva

sídliště Hornoměcholupská, vtěsnané mezi

body na hraně zelené plošiny nad retenční

průmyslovou zónu a hostivařský lesopark.

nádrží Měcholupského potoka.

Soubor ze 70. let je založen na obvyklém

Na pozemku je terénní zlom, který jsem

principu jednoduchých řad domů

využila v návrhu pro umístění podzemních

postavených kolmo k hlavní obslužné

garáží pro rezidenty. Návrh sestává ze

komunikaci. Mezi řady obytných domů ve

dvou šestipodlažních bytových domů s pěti

třech výškových hladinách (6, 8, 14 podlaží)

obytnými patry a společným podzemním

je umístěna základní vybavenost. Centrum

podlažím s technickým zázemím a

souboru signalizují tři čtrnáctiposchoďové

sklepními kójemi.

domy a nezbytný obchodní dům. Oproti sídlištím z 80. let má

Budovy nabízí tři typy bytů: malometrážní,

Hornoměcholupská vcelku příjemné

mezonetový a větší byt s oddělenou

měřítko - domy od sebe nejsou příliš

kuchyní. Fasáda budovy je konstrastně ke

vzdálené a většina dosahuje výšky

svému okolí pojata pouze ve dvou barvách:

šesti podlaží. Do domů se vchází z

bílé a zelené Trespa desky doplněné

úrovně terénu (tedy bez předsunutého

tyrkysovým skleněným zábradlím.

schodiště) a prostor před vchodem se podobá předzahrádce ohraničené nízkým zábradlím.


B

B

P

P

1

P

A

2

1

1

A'

A

A'

1

P

P

B'

B'

B 3.04

3.02

3.03

3 3.08

3.09

P

3.01 P

A

3

B'

0

2

10m

1:200

A'


A

B'

B A'

05

25m

1:500


STATEK

PROBLEMATICKÝ SATELIT NOVODOBÁ “VESNICE”

HOSPODA U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

ROZŠIŘUJÍCÍ SE SATELIT

VILA

ENKLÁVA

HLAVNÍ ULICE

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ PŮVODNÍ VESNICE

IZOLOVANÁ ENKLÁVA

PŘEDBOJSKÝ RYBNÍK

KOJETICKÝ POTOK

BÝVALÁ TVRZ GOLFOVÝ KLUB

SAMOTA

03 - PŘEDBOJ SITUACE 0

50

200m

1:5000


Zásahy v obci Předboj [Resuscitace srdce obce]

Předboj je malá vesnice, která se nachází

Motto: “...centra veřejných prostor stačí

památky obce. V jejím středu jsou

18 km severně od centra Prahy. Díky své

individualizovat, aby mohla být celé

umístěny kontejnery na tříděný odpad a

atraktivní poloze v příměstské oblasti

urbanistické tkanině vetknuta nová

obligátní skupina jehličnanů.

hlavního města se obec během posledních

životaschopná míza.”

10 let dramaticky rozrostla a to nejen

Prostor u bývalé samoobsluhy dnes slouží

počtem obyvatel (v roce 2001 zde žilo 279

Cílem je posílit jádro obce. Protože

jako parkoviště. Přitom je to jedinečné

lidí, na konci roku 2010 již 606 lidí) ale

ho nelze se všemi novými částmi

místo, ze kterého se lze rozhlédnout dolů

především svou rozlohou.

prostorově provázat, návrh jde cestou

do útrob vesnice k potoku i na protější

pozvednutí významu “starého Předboje”

kopec. Přímo navazuje na Hlavní ulici -

Na historické jádro obce ležící na jižním

prostřednictvím koncentrace aktivit a

dopravní tepnu a páteř vesnice, která je

svahu se postupně „nalepily” enklávy

vybavenosti právě do této lokality. Nové

předělem mezi dvěma světy - “starým”

novodobé zástavby, která nese některé

budovy vybavenosti jsou umistěny na

a “novým” Předbojem. Svou polohou,

typické negativní rysy současného

cestě, která propojuje nejnavštěvovanější

měřítkem i formou je to příhodné místo

„developerského” rozvoje českých vesnic.

místa obce.

pro umístění budovy obecního úřadu.

Problémem je bujení zmíněných enkláv,

Východiskem pro úpravu veřejných

“Dolní” náves pod svahem disponuje

jež jsou uzavřené samy do sebe, bez

prostor byl původní charakter obce.

skrytým potenciálem v podobě Kojetického

návaznosti na ostatní části vesnice. Nový

Prostory - pokoje- vesnice bývaly otevřené,

potoka, který je tudy veden částečně v

Předboj vzniká jako těžko prostupný,

prostupné, provázané a nabízely výhledy

potrubí a jeho nezatrubněná část je téměř

rozložitý slepenec odlišných struktur s

do krajiny. Soustřeďovalo se zde dění, lidé

neznatelná mezi vzrostlými stromy a

výrazně odlišnými domy, který je navěšen

se setkávali, pracovali, trávili čas. Dnešní

keři. Náves se svým východním koncem

na původní vesnici, pro kterou je typická

neutěšený stav veřejných protstor brání

otevírá do krajiny, je to předěl mezi vesnicí

naopak určitá jednoduchost a jednota

tomu, aby se zde kdokoliv zdržoval.

a volnou přírodou.

výrazu. Práce s povrchy má podpořit jedinečný Centrem obce je i nadále historická část,

Náves u hospody se proměnila z

její význam je však oslabován odstředivým

rozlehlého nečleněného prostranství s

rozrůstáním na jedné straně a na druhé

mlatovými a zatravněnými plochami v

straně odlivem aktivit do míst na okraji

neprostupný parčík, který v sobě ukrývá

vesnice.

památník padlým a zvoničku - důležité

charakter návsí.


2

3 1

4

5


PRÁCE S PROSTOREM 1 NÁVES PŘEDBOJE Náves na Hlavní ulici je svorníkem starého Předboje s novou zástavbou narůstající na severu. Novostavba obecního úřadu na místě bývalé samoobsluhy potvrzuje význam návsi jako ústředního prostranství obce. Zvýraznění osy z místa výhledu do nitra starého Předboje zprostředkovává pěší propojení “horní” návsi u hlavní cesty a “dolní” návsi u potoka.

2 VSTUPNÍ PLÁCEK Místo, kterým se vstupuje z Hlavní ulice do starého Předboje, nabízí posezení na lavičce pod stromem. Vložením “nového kamene” - řady nových domů na místo přilehlého parčíku - je plácek uzavřen a tím i posílen jeho intimní charakter.

STAV

3 NOVÝ KÁMEN Proč mít na vesnici parčík, když má každý dům svou zahradu a na procházku se můžeme vydat do krajiny kolem? Svažitý parčík je téměř nevyužitelný pro pobyt. Nahrazuje ho řada nových domů citující založení vesnice podél cesty a jež pomáhá vymezit prostor plácku a prostoru návsi pod hospodou.

4 NÁVES POD HOSPODOU Nově uzavřený prostor očištěný od nevhodných dřevin a povrchů.

5 OKNO DO KRAJINY Výchozí bod cest do krajiny - dolní náves kolem malého rybníčku. Navržená cesta podél Kojetického potoka propojuje centrum s izolovanou enklávou nových

NÁVRH

domů pod kapličkou.


PRÁCE S POVRCHY 1 TRÁVNÍK/MLAT Mlat je povrch typický pro vesnici určený pro málo zatěžované a frekventované povrchy. Plynule přechází do trávy.

2 MLATOVÁ CESTA Pro málo frekventované a zatěžované cesty, příjezdové cesty a pěšiny.

3 ZÍDKA NAD SVAHEM Zděná sedací zídka nad svahem u hlavní návsi odděluje “tvrdý” prostor návsi vydlážděný žulovými odseky od “měkkého” zatravněného svahu.

4 SCHODIŠTĚ Dlažba ze žulových odseků. Lacinější a méně náročná varianta klasické žulové kostky.

5 KAČÍREK/ASFALT Povrchy zatěžovaných pojízdných ploch. Okraje asfaltových cest plynule přecházejí do trávy - bez obrubníků.


PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KLADNO-VÝCHOD

HISTORICKÉ CENTRUM

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

BROWNFIELD

ROZDĚLOV

KROČEHLAVY

04 - KLADNO SITUACE 0

500

1000m

1:25000


Strategie pro centrum Kladna [Urbanistické puzzle]

Projekt nastiňuje strategii rozvoje centra

Centrum Kladna je díky všem těmto

Kladna. Rozvoj města byl v minulosti

faktorům značně izolováno od zbytku

dominantně určován bezprostřední

města. Návrh se soustřeďuje na

blízkostí těžkého průmyslu. Původní

hledání způsobu zastavění proluk a

zemědělské městečko se v průběhu

prázdných míst tak, aby se nová zástavba

19. století vlivem těžby uhlí a hutního

bezkonfliktně napojila na značně

průmyslu živelně rozrůstalo a díky těžební

rozmanitou zástavbu stávající- jak

činnosti, která s sebou nesla i výstavbu

měřítkem, tak charakterem a organizací.

železnice a jejích vleček, vznikly v území pro další expanzi města značné bariéry. Historické jádro města se proto dnes nachází v asymetrické poloze vůči mladším “populačním” centrům s velkou koncentrací obyvatel - Kročehlavám a Rozdělovu. Díky této poloze, navíc v doteku s průmyslovým brownfieldem, není centrum příliš navštěvované a ani obývané. V průběhu 70. a 80. let proměnily zásadním způsobem podobu centra města rozsáhlé demolice původních dělnických nízkopodlažních domků tvořící úzké dlouhé bloky a následná výstaba panelových domů na takto vzniklých plochách. V současnosti je stále struktura centra nedostavěná a díky “kráterům” po demolicích nejsou definována jeho rozhraní s novějšími čtvrtěmi.


ŠIRŠÍ CENTRUM (POČET OBYVATEL: cca 5000) ROZDĚLOV (POČET OBYVATEL: cca 25 000) VZDÁLENOST OD CENTRA: 2150 m = cca 25 min

KROČEHLAVY (POČET OBYVATEL: cca 30 000) VZDÁLENOST OD CENTRA: 2300 m = cca 28 min

Strategie pro dostavby do stávající struktury 2-3 podla í

FÁZE 1

FÁZE 2 2-3 podla í

VELKÉ SOLITERY V ZELENI

FÁZE 3

3-4 podla í

Strategické cíle

2-3 podla í

MIX

2-3 podla í

2-3 podla í

2-3 podla í

2-3 podla í

8 podla í 2-3 podla í

RODINNÉ DOMY - SOLITERY

6 podla í


ŘÍDÍCÍ LINIE - VEŘEJNÉ PROSTORY Hlavní výzvou při utváření prostorové koncepce v areálu bývalé hutě bylo zaprvé navázání na hustou síť menších náměstí a dalších veřejných prostor města v místě doteku nové čtvrtě s centrem a zadruhé napojení této nové čtvrtě na projekt Kladno + 30, který se soustředil na možnou podobu rozvoje města na ploše průmyslového brownfieldu. Předložené řešení parafrázuje ukončení páteřní osy ve východní části - je zde situovaná dominanta budova vybavenosti, v tomto případě základní škola.

KONCEPT NOVÉ ČÁSTI Základní koncepcí projektu jsou tedy 2 motivy: zakončení bulváru a vytvožení uzlového bodu, který by spojoval centrum Kladna s novou částí. Areál je díky své průmyslové historii obklopen velmi různorodou zástavbou. Jeho vydělenost od zbytku města podporuje především terénní zlom, který vznikl odtěžením. Projekt počítá s protažením plánované rychlodráhy z Prahy do Kladna právě do tohoto místa atraktivního svou polohou blízko centra. Návrh rovněž počítá s protažením rychlostní silnice R6, která by měla zredukovat množství automobilové dopravy v bezprostřední blízkosti centra města. Návrh reflektuje rozmanitost charakteru okolní zástavby, a snaží se o syntetické napojení na tyto části města.


2

1

4 3

5 04 - KLADNO - CENTRUM SITUACE 0

50

200m

1:5000


ZÁSAHY VE STARÉM MĚSTĚ 1 REDUKCE PŘEMÍRY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V BLÍZKOSTI NÁMĚSTÍ STAROSTY PAVLA Navržená regulace rozděluje velký blok domů za Floriánskou kaplí na dva. Mezi těmito bloky je ponechán úzký průchod, který parafrázuje podobné “myší díry” skrz zadní dvorky typické pro tuto část města. Předprostor zámečku je artikulován pomocí jasně definovaných rozhraní veřejného a soukromého prostoru.

2 BUS

ZAKONČENÍ SEVERNÍ ČÁSTI CENTRA Nový okraj centra je zároveň okrajem města. Motiv městských hradeb ztělesňuje dům na ostrohu. Dům za kostelem vytváří chybějící frontu náměstí. Protažením Slánské ulice se blok uzavírá.

3 DOPLNĚNÍ PRÁZDNÝCH MÍST VE STRUKTUŘE Stísněná ulice Plukovníka Stříbrného je rozšířena nálevkovitým prostorem ubývalé synagogy. Poštovní náměstí získává pevnou formu.

4 NOVÝ VSTUP DO CENTRA Předimenzované autobusové nádraží a supermarket je nahrazen čtyřmi bloky tvořící plnohodnotný vstup do města. Ulice Dukelských hrdinů je přeměněna na městskou třídu.

5 PŘEPAŽENÍ PARKU NA DVĚ ČÁSTI Otevřený prostor před panelovými domy je rozdělen na park trilobit a park se sportovišti.


Vize Prahy Od okraje ke středu [Manuál pro město]

Praha je rostoucím městem. Neustále

oddělujícím zbrázděný terén dolíku okolo

pro periferii, pro kterou je specifikem

si přisvojuje další okolní prostor, ačkoliv

Vltavy od roviny za kopci. Na pravém

přímá vazba na krajinu a zároveň velká

neumí efektivně pracovat s tím, který

břehu sehrává roli bariéry navíc i spleť

fragmentace jednotlivých lokalit, které

již zabrala. Metastázováním do krajiny

sítí dopravních infrastruktur. Za tímto

fungují izolovaně a dohromady nevytváří

dochází k unikání její energie a rozřeďuje

zlomem, začíná pražská periferie, která

městský charakter. Strategie doporučuje

se městský charakter. Možnou cestou jak

je tak s vnitřním městem minimálně

zahuštění dvěma směry – podél páteřní

těmto trendům čelit je vytvoření ucelené

provázána.Do periferie radiálně proniká

kompoziční linie, na kterou je periferie

koncepce budoucího rozvoje. Praha tak

krajina a je těmito „prsty“ členěna na [8]

navázána a na rozhraní se zelenými prsty,

stále čeká na svou velkou Vizi.

segmentů.

se kterými se periferie prolíná.

Aby bylo možné takovou koncepci

Zakládajícím principem Prahy je kontrast,

Druhá strategie se zaměřuje na aktivaci

formulovat, je třeba definovat město –

opozitum rozdílných částí - velikostí,

rozhraní města a periferie, tj. posílení

vymezit městské prostředí vůči okolní

charakterem, strukturou. Praha je

vazby mezi oběma částmi prostřednictvím

krajině pomocí hranice. Hranice musí

heterogenní, fragmentované prostředí,

„městských bran“. Jsou to vstupní body

být jasně určena, využívá proto stávající

které spojuje řeka jako centrální veřejné

napojení periferie na vnitřní město.

přirozené „hrany“ v území – hranu

prostranství.

Třetí strategie se zabývá lokalizací

zástavby spojitého města a hranu

iniciačních zásahů pro transformační

krajinnou. Zanechává přitom malé obce

Vize se soustřeďuje na obrácení trendu

oblasti okrajových částí jednotlivých čtvrtí

nezapojené do struktury města vně této

posilování periferie na úkor centra a na

centra města. Tyto cílené akupunktury

hranice.

nasměrování energie zpět do města.

mohou vést k rozvoji kolem bodu

Postupuje při tom „Od okraje ke středu“

koncentrované energie.

Do způsobu jakým byla Praha utvářena a

a pracuje s teorií meridiánů. Ty fungují

jak se i dále rozrůstá, se výrazně propisuje

jako energetické dráhy prostupující celým

Představené strategie pomůžou Praze

krajinná báze, která je z dlouhodobého

„tělem“. Energie postupně prochází všemi

znovu odhalit a využít její vnitřní potenciál.

hlediska relativně neměnná. Ve struktuře

drahami, které naplňují všechny orgány a

města je tak jasně patrný zlom, mez

systémy. Vedou po povrchu i uvnitř těla

kde přestane být město kontinuální a

a energie těch, které jsou na povrchu, se

provázané. Tato vnitřní hranice je na levém

koncentruje do akupunkturních bodů.

břehu tvořena právě terénním zlomem

V případě Prahy se tato teorie uplatní

doprovázeným zeleným prstencem parků,

ve třech strategiích. První strategie je


ORIENTOVANÁ HRANICE Obecně nějak směrovaná hranice nebo rozhraní (nemusí být přesné, ale jen systémové).

OSA Lineární těžiště definující organizaci určitého území. Nemusí se jednat pouze o souměrnost, osa může rovněž tvořit šev mezi dvěma částmi města.

METRO

SMĚR Je zpravidla znázorněn orientovanou šipkou. Chápeme jí jako vztah dvou míst, lokalit nebo jako průběh přesně definovaným směrem.

SUBCENTRUM Významná část města – místo, kde se koncentruje energie města. Dominuje určitému území a vyznačuje se vyšší hustotou lidí, staveb i dějů. Značka subcentra slouží k lokalizaci „energetických“ potenciálů a k označení stávajících center tak, aby byly zřejmé jejich vzájemné vztahy a hierarchie.

DOMINANTA Dominanta je orientační bod, „maják“. Signalizuje, kde se nachází důležité místo nebo centrum. Nemusí se jednat o výškovou dominantu.

„MAGICKÉ“ MÍSTO Konkrétní potenciál s jedinečnou identitou. Nejde o polohu centrální, přesto je zrovna tato poloha přínosná pro vizi Prahy. Nemusí jít ani o „dominantu“, ve struktuře má však nenahraditelný význam.

VÝŠKOVÁ ZÁSTAVBA Území, které je z hlediska celkové kompozice města vhodné ke zvyšování hladiny zástavby.

UZEL Zastávka, křížení, přestupní místo či jiný bod dopravní sítě, kde se střetávají proudy lidí a energie města. Vzhledem ke svému městotvornému charakteru se dopravní uzel stává důležitým prostředkem urbanizace území.

BRÁNA Je místem prostupu z jednoho prostředí do druhého důležité svou polohou na rozhraní.

HRANICE Čára značí rozhraní výrazně odlišných struktur nebo charakterů. Vnější hranice města vymezuje městské prostředí vůči okolní krajině. Vnitřní hranice města pak může odlišovat vnitřní město a periferii, popřípadě „ jádro“ města vůči „tělu“.

„MAGICKÁ“ LINIE Lineární „magické místo”. KOMPOZICE

Záměrné uspořádání města jako celku vůči obklopující krajině. Způsob uspořádání jednotlivých částí města a jejich plošných a prostorových prvků.

Podzemní, městská elektrická rychlodráha. Vytváří páteřní síť veřejné dopravy města a determinuje vznik nových příležitostí v dosahu uzlů.


[5]

SEVEROZÁPADNÍ PERIFERIE

[4]

ZÁPADNÍ PERIFERIE

[ ]

[6]

SEVERNÍ PERIFERIE

[3]

JIHOZÁPADNÍ PERIFERIE

[2]

JIŽNÍ PERIFERIE

[1]

JIHOVÝCHODNÍ PERIFERIE

[7]

SEVEROVÝCHODNÍ PERIFERIE

[8]

VÝCHODNÍ PERIFERIE


výstava Vize Prahy 2 x obraz 1:10000 1 x kniha 10 x výkres 1:25000 (na stolech/na oknech) + něco na podlaze + zvuky

výstava BC + promítání

výstava Mrakodrapy 6 x 750x2250 + modely


Něco navíc


2

0

1

3

Portfolio 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you