Page 1

Pakabukas “maðina“ su ámontuotu metru Kiekis: 54 vnt

Kuprinë – krepðys Kiekis: 280 vnt

Neaustos medvilnës stilingi bei tvirti maiðeliai su Jûsø logo Kiekis: 6 vnt dydis: 39,5x36 cm

Neaustos medvilnës bordo spalvos vynui maiðelis Kiekis: 101 vnt

Plastikinio pagrindo raðiklis Kiekis: 32 vnt

Iðskirtinio dizaino bei aukðtos kokybës porcelianinis puodelis Kiekis: 11 vnt

3,50 Lt/vnt + logo + pvm

3,73 Lt/vnt + logo + pvm

4,00 Lt/vnt + logo + pvm

0,77 Lt/vnt + logo + pvm

0,84 Lt/vnt + logo + pvm

29,99 Lt/vnt + logo + pvm

1,99 Lt/vnt + logo + pvm

1,99 Lt/vnt + logo + pvm

2,49 Lt/vnt + logo + pvm

0,35 Lt/vnt + logo + pvm

0,45 Lt/vnt + logo + pvm

23,96 Lt/vnt + logo + pvm

1 Pakabukas su atidarytuvu Kiekis: 21 vnt

Vëduoklë susimontuojanti aðtuoniukës forma á dëklà Kiekis: 50 vnt

2

Neaustos medvilnës maiðelis su uþtrauktuku Nr. 1 kiekis: 10 vnt Nr. 2 kiekis: 32 vnt

Baltos spalvos kaklajuostë Kiekis: 17 vnt

Porcelianiniø puodeliø rinkinys 1 pakuotëje 2 puodeliai su lëkðtutëmis 39 pakuotës

Klasikinis puodelis Kiekis: 49 vnt

3,60 Lt/vnt + logo + pvm

3,50 Lt/vnt + logo + pvm

3,24 Lt/vnt + logo + pvm

1,58 Lt/vnt + logo + pvm

35,00 Lt/pakuotë + logo + pvm

6,00 Lt/vnt + logo + pvm

1,63 Lt/vnt + logo + pvm

2,50 Lt/vnt + logo + pvm

1,55 Lt/vnt + logo + pvm

0,79 Lt/vnt + logo + pvm

19,00 Lt/pakuotë + logo + pvm

3,00 Lt/vnt + logo + pvm

1

2

Ðonininiø automobiliniø langø apsauga nuo saulës Kiekis: 41 vnt

Kuprinë susimontuojanti á kapsulæ Kiekis: 12 vnt

Raðiklis - liniuotë Nr. 1 kiekis: 133 vnt Nr. 2 kiekis: 11 vnt

Metalinis raðiklis Kiekis: 50 vnt

Universalios klasikinës mëlynos kepuraitës Kiekis: 12 vnt

Ðiltas pledas su rankovëmis Kiekis: 2 vnt

3,78 Lt/vnt + logo + pvm

6,21 Lt/vnt + logo + pvm

0,33 Lt/vnt + logo + pvm

10,26 Lt/vnt + logo + pvm

7,50 Lt/vnt + logo + pvm

39,65 Lt/vnt + logo + pvm

1,77 Lt/vnt + logo + pvm

3,50 Lt/vnt + logo + pvm

0,20 Lt/vnt + logo + pvm

3,99 Lt/vnt + logo + pvm

3,49 Lt/vnt + logo + pvm

22,00 Lt/vnt + logo + pvm


1

2

3

Ðerkðno pavirðiaus puodeliai Nr. 1 kiekis: 28 vnt Nr. 2 kiekis: 10 vnt Nr. 3 kiekis: 35 vnt

Þalio korpuso raðiklis Kiekis: 644 vnt

Briedþio formos figûra ið veltinio Kiekis: 400 vnt

Pakabukas su atidarytuvu Kiekis: 7 vnt

Ið prabangos kolekcijos rankø darbo nerûdyjanèio plieno peleninë Kiekis: 4 vnt

Raðiklio dëklas su ðturvalu bei kompasu Kiekis: 1 vnt

4,84 Lt/vnt + logo + pvm

0,75 Lt/vnt + logo + pvm

0,79 Lt/vnt + logo + pvm

16,50 Lt/vnt + logo + pvm

40,00 Lt/vnt + logo + pvm

145,00 Lt/vnt + logo + pvm

3,20 Lt/vnt + logo + pvm

0,55 Lt/vnt + logo + pvm

0,48 Lt/vnt + logo + pvm

12,52 Lt/vnt + logo + pvm

28,00 Lt/vnt + logo + pvm

80,79 Lt/vnt + logo + pvm

Vizitiniø dëklas Kiekis: 52 vnt

Þiûronai Kiekis: 3 vnt

Juodi maiðeliai susipakuojantys á piniginës formà Kiekis: 37 vnt

Ðokolado skonio mini saldainiukai nerûdyjanèio plieno dëþutëje Kiekis: 247 vnt

Brabangus „Hilser“ kolekcijos kelioninis laikrodis Kiekis: 4 vnt

Peleninë ið nerûdyjanèio plieno Kiekis: 48 vnt

13,98 Lt/vnt + logo + pvm

15,50 Lt/vnt + logo + pvm

3,50 Lt/vnt + logo + pvm

3,50 Lt/vnt + logo + pvm

170,50 Lt/vnt + logo + pvm

14,50 Lt/vnt + logo + pvm

9,26 Lt/vnt + logo + pvm

5,50 Lt/vnt + logo + pvm

1,99 Lt/vnt + logo + pvm

2,00 Lt/vnt + logo + pvm

120,00 Lt/vnt + logo + pvm

9,00 Lt/vnt + logo + pvm

Krepðys ið 600D polyster kietos bei tvirtos medþiagos Kiekis: 6 vnt

Klasikinis juodas raðiklis Kiekis: 100 vnt

Mini þaidimø rinkinys Kiekis: 2 vnt

Kûno apimèiø metras Kiekis: 400 vnt

Laikrodis-kompasas ðturvalas Kiekis: 7 vnt

Prabangus þiebtuvëlis su ámontuotu kompasu Kiekis: 407 vnt

15,50 Lt/vnt + logo + pvm

1,99 Lt/vnt + logo + pvm

35,50 Lt/vnt + logo + pvm

4,35 Lt/vnt + logo + pvm

32,00 Lt/vnt + logo + pvm

14,90 Lt/vnt + logo + pvm

7,80 Lt/vnt + logo + pvm

0,99 Lt/vnt + logo + pvm

25,50 Lt/vnt + logo + pvm

3,00 Lt/vnt + logo + pvm

20,00 Lt/vnt + logo + pvm

4,50 Lt/vnt + logo + pvm


Vonios druska su individualia etikete Kiekis: 32 vnt

Vyno aksesuarø rinkinys Kiekis: 8 vnt

Suvenyras - gaubliukai Kiekis: 30 vnt

Indas biriems produktams laikyti su ðaukðtu Kiekis: 17 vnt

Ðveicarø firmos daugiafunkcinis peiliukas odiniame dëkliuke (korpusas mëlynas) Kiekis: 5 vnt

6,50 Lt/vnt + pvm

50,40 Lt/vnt + logo + pvm

36,00 Lt/vnt + logo + pvm

30,00 Lt/vnt + logo + pvm

75,00 Lt/vnt + logo + pvm

3,41 Lt/vnt + pvm

40,32 Lt/vnt + logo + pvm

26,00 Lt/vnt + logo + pvm

15,00 Lt/vnt + logo + pvm

45,00 Lt/vnt + logo + pvm

Þiebtuvëlis apvalus Kiekis: 25 vnt

Liniuotës baltos Kiekis: 196 vnt

Eko inkilas pagamintas ið mdf plokðtës Kiekis: 19 vnt

Tamsiai pilkos spalvos termopuodelis Kiekis: 49 vnt

12,00 Lt/vnt + logo + pvm

0,99 Lt/vnt + logo + pvm

20,00 Lt/vnt + logo + pvm

25,00 Lt/vnt + logo + pvm

6,50 Lt/vnt + logo + pvm

0,69 Lt/vnt + logo + pvm

10,00 Lt/vnt + logo + pvm

15,00 Lt/vnt + logo + pvm

1

2

Medinë pjaustymo lentelë su peiliu Kiekis: 33 vnt

Lentelës su árankiais Kiekis: 3 vnt

Stilingas þiebtuvëlis su Jûsø kompanijos vardu. Nr. 1 kiekis: 424 vnt Nr. 2 kiekis: 98 vnt

Kelioninis rinkinys: pakaba, vizitiniø dëklas, lagaminui kortelë Kiekis: 7 vnt

8,50 Lt/vnt + logo + pvm

30,00 Lt/vnt + logo + pvm

1,30 Lt/vnt + logo + pvm

35,00 Lt/vnt + logo + pvm

4,00 Lt/vnt + logo + pvm

20,00 Lt/vnt + logo + pvm

0,90 Lt/vnt + logo + pvm

25,00 Lt/vnt + logo + pvm

Klaipëdoje Birutës g. 2 LT-91203 Klaipëda Tel. 8~46 380 676 Faks. 8~46 380 175 Vilniuje Naugarduko g. 32/2 LT-03011 Vilnius Tel./Faks. 8~5 210 1398 Mob. tel. 8~618 58 697

ssssss  

sssssssssdasdasdasdas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you