Page 1

KP WOA NRT ATT

F

M OO OLN RI A TO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


8

199 7

199

6 199 5 199 4 199 3 199

199


นาย ขวัญทัศ มูลรัตน ที่อยู : 360/23 ซอยรัตนสาขา ตำบลแมเหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 โทร : 086-6723300 E-Mail : basuang@hotmail.com 2010 ฝกงานบริษัท บัณลิต เวียงจันทร ประเทศลาว

2011-ปจจุบัน สถาปนิกอิสระ

2006 - 2011 คณะสถาปตยกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2003 - 2006 โรงเรียนมงฟอรต วิทยาลัย แผนกมัธยม

9

Computer Revit Architecture , Sketup , LayOut , Auto Cad , Photoshop , Illustrator Microsoft Office

น

1

201

0

201

9

8

200

7

200

6

200

5

200 4

200

3

200

2

200

1

200 0

200

199

2000 - 2003 โรงเรียนมงฟอรต วิทยาลัย แผนกประถม

200

2008 ฝกงานสรางอาคารหอพัก ที่โรงเรียนถ้ำลอด อำเภอปางมะผา จังหวัดแมหองสอน

ปจจุป

2009 ฝกงานสรางหองน้ำชาย ที่โรงเรียนถ้ำลอด อำเภอปางมะผา จังหวัดแมหองสอน


WOODEN

2007

SHELTER

โครงการศาลาไม สำหรับผูปวยวัณโรค

STUDIO II


SPORTS

COMPLEX อาคารตึกสูงศูนยกีฬาจังหวัดเชียงใหม

2008

STUDIO III


แนวความคิดหลักของ อาคารมาจากระบบ “กลามเนื้อ”เนื่องจาก อาคารเป น โครงการ เกี่ยวกับกีฬาจึงนึกถึง ระบบกลามเนือ้ ภายใน รางกายมนุษยทม่ี คี วาม ยืดหยุน และแข็งแรงเพือ่ ทำใหอาคารโดดเดนเปน ตึกสูงทีม่ คี วามสงางาม ไมดูแข็งจนเกินไปใน เมืองเชียงใหมฟงชั่น ของอาคารในโซนชั้น ลางจะเปนหางสำหรับ ขายอุปกรณกีฬา สวน ชัน้ บนจะเปนสนามกีฬา

ระดบัดนิ

ระดับดนิ

ระดบัดนิ

ระดับดนิ

ระดับดนิ

ระดับดนิ

STORAGE +�.�� RESTROOM +�.�� GENERATOR ROOM +�.��

MDB ROOM +�.��

RESTROOM +�.��

CHILLER ROOM +�.�� STORAGE +�.�� ระดับดนิ

ELEVATOR SERVICE

ระดับดนิ

WATER SUPPLY +�.��

ระดับดนิ

ระดบัดนิ

STORAGE +�.�� RESTROOM +�.�� RESTROOM +�.��

RESTROOM +�.�� ELEVATOR SERVICE

STORAGE +�.��

STORAGE +��.�� RESTROOM +��.�� RESTROOM +��.��

RESTROOM +��.��

ELEVATOR SERVICE STORAGE +��.��

RESTROOM +��.��

TENNIS COURT +��.��

+��.��

TENNIS COURT +��.��

BOOT SPORT +��.��

DEPARTMENT STORES

BOOT SPORT +��.��

RESTROOM +��.��

ELEVATOR SERVICE

เส้ือผา้ชาย +��.��

เส้ือผา้หญิง +��.��

DEPARTMENT STORES

RESTROOM +��.��

ELEVATOR SERVICE

อปุกรณก์ีฬา +��.��

DEPARTMENT STORES อปุกรณก์ีฬา +��.��

RESTROOM +��.��

ELEVATOR SERVICE

อปุกรณก์ีฬา +��.��

DEPARTMENT STORES อปุกรณก์ีฬา +��.��

RESTROOM +��.��

RESTROOM +��.��

STORAGE +��.�� ELEVATOR SERVICE ELEVATOR SERVICE

ชัน้ 9 - 13 สวนสนามกีฬา

DEPARTMENT STORES

RESTROOM +��.��

RESTROOM +��.�� ELEVATOR SERVICE

ELEVATOR SERVICE

STORAGE +��.��

RESTROOM +��.��

RESTROOM +��.��

ELEVATOR SERVICE

STORAGE +��.��

SERVICE HALL +��.��

ELEVATOR SERVICE STORAGE +��.��

RESTROOM +��.��

RESTROOM +��.��

ELEVATOR SERVICE

STORAGE +��.��

SERVICE HALL +��.��

ELEVATOR SERVICE

STORAGE +��.��

ชัน้ 1 - 8 สวนขายอุปกรณกฬี า


SPORTS

COMPLEX อาคารตึกสูงศูนยกีฬาจังหวัดเชียงใหม

การถอดฟอรมของระบบกลามเนือ้


LANNA

2009

MUSEUM

พิพิธภัณฑลานนาใน อดีต - ปจจุบัน

STUDIO IV


CHIANG MAI

2009

CULTURAL CENTER

โครงการศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

STUDIO IV


โครงการศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูบริเวณตรงขามสนามกีฬา 700 ป ภายในโครงการจะเนนเปดเปนพื้นที่โลง บริเวณนอกอาคารเนือ่ งจากทำเลทีต่ ง้ั ของ โครงการมีบรรยากาศทีด่ เี ต็มไปดวยตนไม และธรรมชาติมองเห็นภูเขา


CHIANG MAI

CULTURAL CENTER โครงการศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

กลองปูจา หรือ กลองบูชา เปน ศิลปะอยางหนึ่งที่ไดนำชื่อเสียง ทางดานวัฒนธรรมพื ้ น บ า นสู ลานนาและบทบาทของกลอง บูชาจึงอยูในฐานะการแสดงใน งานวัฒนธรรมตางๆ มากมาย จึงไดนำมาเปนแนวความคิดใน

การออกแบบแลวไดถอดรูปทรง ของกลองและการสะทอนเสียง ของกลองออกมาเพือ่ ใชประกอบ ในการวางผัง สวนโครงสราง อาคารไดดึงรูปแบบมาจากการ ขึงหนังกลองกับกลอง ดวยเชือก


อาคารจะแยกออกเปน 2 อาคารหลัก ๆ โคยจะแยกเปน สวนโรงละครหนึ่งอาคาร และ เปนโรงอาหารและหองสมุดอีก หนึ่งอาคาร


CHIANG MAI

2010

SPORTS SCHOOL

โครงการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม

THE SIS

STUDIO V


การพัฒนาวงการกีฬาไทย

+

การขาดทักษะขัน้ พืน้ ฐาน

การสนับสนุนวงการกีฬาไทย รูปทรง เนื่องจากในปจจุบันนักกีฬาในจังหวัดเชียงใหม มีจำนวนเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งแตยงั ขาดสถานที่ สำหรับรองรับนักกีฬาเหลานัน้ จึงเปนทีม่ าของ การสรางโครงการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม นีข้ น้ึ มา เพือ่ สงเสริมและพัฒนานักกีฬาใหมที กั ษะ ที่ดีขึ้น

องคประกอบของอาคารเปรียบเสมือนโครงสราง รางกายของมนุษย จึงไดนำเอาระบบโครงสราง รางกายมาเปนแนวความคิด ขึน้ รูปทรงและจัด วางผังของโครงการ

ทางสัญจร

โครงสราง

ฟาสาด


CHIANG MAI

SPORTS SCHOOL

โครงการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม

MASTER PLAN


ผังพื้นอาคารโรงยิม


ผังพื้นอาคารเรียน


2010

ฝกงาน เวียงจันทร ประเทศลาว

INTERNSHIP


HOUSE

2010

LANNA COLONIAL

บานพักอาศัย 2 ชั้น 4 หองนอน 5 หองน้ำ

FREELANCE


HOUSE

LANNA - COLONIAL

บานพักอาศัย 2 ชั้น 4 หองนอน 5 หองน้ำ


HOUSE

LANNA - COLONIAL

บานพักอาศัย 2 ชั้น 4 หองนอน 5 หองน้ำ


2011

งานวิจัยกูเจาหลวงเชียงใหม

FREELANCE


2011

แบบรางวัดหางดง

FREELANCE


LANNA

2011

RESTAURANT

ร า นอาหารล า นนาสมั ย ใหม

FREELANCE


SAVANNKHET

2012

DUTYFREE

ดิ้วตี้ฟรีจังหวัดสวรรณเขต

FREELANCE


HOUSE

2013

LANNA MOROCCO

บานพักอาศัย 2 ชั้น 5 หองนอน 6 หองน้ำ

FREELANCE


HOUSE

LANNA - MOROCCO บานพักอาศัย 2 ชั้น 5 หองนอน 6 หองน้ำ


COFFEE SHOP

2013

CAFE DE’ MUSEUM

รานการแฟ CADE DE’ MUSEUM

FREELANCE


COFFEE SHOP

CAFE DE’ MUSEUM รานกาแฟ CAFE DE’ MUSEUM


2013

LOFT WAREHOUSE

อาคารสำนักงานและโกดังเก็บของ

FREELANCE


2013

TOWNHOME

ปรับปรุงอาคารตึกแถว 2 ชั้น 2 หองนอน

FREELANCE


TOWNHOME ทาวโฮม

Profile  
Profile  
Advertisement