Page 1

โครงการ แข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2555 ด้วยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กาหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ นักเรียนและโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ส่งใบสมัครและแบบรายงานจานวน นักเรียนที่สมัครแข่งขันของโรงเรียนพร้อมธนาณัติค่าสมัครสั่งจ่ายในนาม “ นางนันทวรรณ ประเสริฐนพคุณ” มายังโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 สามารถดาวน์โหลใบสมัครได้ที่ www.psc.ac.th ภายใน 15 สิงหาคม 2555 – 4 ธันวาคม 2555

ซอฟต์แวร์ให้ใช้ฟรี ภายใต้โครงการ 84 โครงการ 84 พรรษามหาราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ sipa ได้ให้การสนับสนุนการ พัฒนาซอฟต์แวร์แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์จานวน 84 ทุนทั่วประเทศภายใต้โครงการ 84 โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระ ชนมพรรษา 84 พรรษา ซอฟต์แวร์ที่ให้ใช้ฟรีได้แก่ - ฉันยอดเยี่ยมที่สุด ( website เพื่อฝึกทาข้อสอบก่อนลงสนามสอบจริง) - 84 โรงเรียนเก่งภาษา 84 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน (โปรแกรมพจนานุกรมอัจฉริยะ MagaDict) - สื่อการสอนและการทดลองเหมือนจริง วิชาเคมีพื้นฐาน (สื่อการสอนและทดลองเสมือนจริง วิชาเคมีพื้นฐาน) ให้ใช้ฟรี เฉพาะโรงเรียนที่ตอบรับผ่านระบบออนไลน์มาที่ www.84project.im-excellent.com หรือ e-mail: khonkaen@sipa.or.th หรือ 043-271700 ภายใน 27 กันยายน 2555 เท่านั้น


โครงการประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู สานักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดโครงการ “ ประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งสร้างขวัญกาลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ได้นาเสนอแนวคิด และมุมมองที่ ประทับใจ ที่มีต่อครูผ่านภาพถ่าย ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555 ที่สานักงาน ก.ค.ศ. หรือตู้ปณ. 32 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ 10124 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.otepc.go.th

โครงการทุนการศึกษา Tollway Smart Way บริษัทยกระดับดอนเมือง จากัด(มหาชน) ได้จัดโครงการทุนการศึกษา Tollway Smart Way ขึ้น โดยเริ่มมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการยกระดับโอกาสการศึกษาของ เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สาหรับผู้ที่สอบผ่าน การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใน 4 สถาบันอุดมศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล และ 8 สาขาที่ได้รับการ พิจารณาทุนคือ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครุศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ โดยจะให้ทุนการศึกษาแบบเต็มจานวน ผู้ที่สนใจ สมัครขอรับทุนที่ งานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัททางยกระดับดอนเมือง จากัด(มหาชน) 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02 7926523 และ 027926525 หรือ 081-3745850 085-4829184

เอกสารหมายเลข 6/2555 งานประชาสัมพันธ์ สพม.22

test  
test  

xxxxxxxxxxx

Advertisement