Page 1

Nr. 3527 din 02.11.2017

Aprobat în CA din 31.10.2017

Director:

Prof. Iorga Rodica

Director adjunct:

Prof. Lazăr George

Consilier educativ:

Prof. Sîrbu Xenia 1


CUPRINS I.

COMPONENTA SITUAȚIONALĂ I.1. Argument I.2. Scurt istoric I.3. Context legislativ II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN II.1. Context european II.2. Context național II.3. Context local II.3.1. Localizare geografică II.3.2. Situația demografică a orașului II.3.3. Situația economică II.3.4. Situația socio-culturală II.3.5Analiza socio-demografico-economicǎ a mediului familial al elevilor din liceul „Carol I „ Bicaz și influența acesteia privind rezultatele școlare III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN III.1. Repere generale ale unităţii şcolare III.2. Profilul actual al liceului III.3. Populaţia şcolară III.4.Informaţii privind rezultatele, şcolarizarea şi frecvenţa elevilor III.4.1. Informaţii generale III.4.2. Rezultate şcolare III.4.3. Examenul de bacalaureat III.4.4. Examene de certificare a competenţelor profesionale III.4.5. Concursuri şi olimpiade şcolare III.5. Personalul liceului III.6. Resurse materiale III.7. Resurse financiare III.8. Informaţii privind managementul şcolar III.9. Asigurarea calităţii în educaţie III.10. Oferta curriculară şi extracurriculară III.10.1. Oferta curriculară III.10.2.Programul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare III.11. Cultura organizaţională III.12. Analiza SWOT III.13. Analiza PESTEL III.14. Nevoi educaţionale derivate din analiză IV. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII V. ŢINTE STRATEGICE VI. OPŢIUNI STRATEGICE VII. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI CONTROL VIII. PLAN OPERAȚIONAL AN ȘCOLAR 2017 – 2018 ANEXA1. PLANUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 2017 – 2018 ANEXA 2. IMAGINI BAZĂ MATERIALĂ ANEXA 3. IMAGINI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

I.1. ARGUMENT 2

pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 12

pag. 14 pag . 14 pag. 16 pag. 19 pag. 19 pag. 20 pag. 25 pag. 25 pag. 29 pag. 31 pag. 32 pag. 34 pag. 35 pag. 37 pag. 43 pag. 43 pag. 44 pag. 48 pag. 53 pag. 54 pag. 55 pag. 55 pag. 62 pag. 64 pag. 76


Integrarea României în Uniunea Europeană a generat noi oportunităţi, dar, în acelaşi timp, şi alte cerinţe în domeniul educaţiei şi formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod evident şi prin opţiunile politice o prioritate absolută, deoarece România trebuie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european. Decalajele existente faţă de alte state din U.E. pot dispărea rapid printr-o abordare realistă a fenomenului educaţional nu numai la nivel naţional, dar şi la nivel local în fiecare unitate școlară. Ne bazăm în demersul nostru de concepere al unui P.D.I. specific pentru Liceul ,,Carol I” Bicaz pe documentele U.E. în domeniu, pe Programul de Guvernare – Politica în domeniul Educaţiei, precum şi pe evaluările proprii în ceea ce priveşte situaţia în care se găseşte colegiul nostru. Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă; ea poate emana numai de la convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Perspectiva propriei deveniri constituie resortul de bază al oricărei activităţi cognitive. P.D.I.-ul de faţă este elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în UE. Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii. În mod deosebit, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă, absolută impusă de apariţia unei economii bazate pe cunoaștere. Specializarea extremă şi perfecţionarea continuă devin un factor determinant în crearea bunăstării bazate pe tehnologii performante. Dezvoltarea durabilă şi progresul general al omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de educaţie performant şi flexibil. Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, dar şi disponibilitatea de a coopera. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trai decent şi sigur în societate şi orice tip de comunitate. Şcoala devine o premisă a incluziunii sociale active, în contextul globalizării tuturor domeniilor de activitate. Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţământ constituie un generator de avantaje, în condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem deci nevoie de un sistem educativ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea transeuropeană şi cooperarea la toate nivelurile. Planul de dezvoltare instituţională al Liceului ,,Carol I” Bicaz este elaborat şi fundamentat în strânsă concordanţă cu mediul şi condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, ţinându-se cont de factorii care influenţează eficienţa activităţii educaţionale: o Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalităţii; o Competiţia tot mai accentuată între licee o Schimbările educaţionale şi manageriale generate de reformele educaţionale; o Politica managerială a liceului şi a comunităţii locale. Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoală de nivel european, iată 3


dezideratul școlii pe care o reprezentăm I.2. SCURT ISTORIC Pe meleagurile Bicazului învăţătura de carte a început să se practice în epoca medievală, şcolile funcţionând la început în trapezele mănăstirilor sau ale bisericilor, învăţători fiind călugării sau dascălii de biserici. Atestări documentare referitoare la existenţa unei asemenea şcoli la Bicaz nu avem pentru această perioadă, ele având să apară după anul 1855 când Bicazul a devenit târg. Este normal ca odată cu acest fapt, locuitorii să pretindă înfiinţarea unei şcoli care să le dea copiilor măcar o pregătire elementară, cititul, scrisul şi socotitul. Începând cu anul 1858 este atestată documentar existenţa unei şcoli la Bicazşi astfel începând din1859 găsim o serie de cataloage pentru „Şcoala de băieţi din satulBicaz" aceasta însemnând că şcoala respectivă apăruse deja cu un an în urmă. Din anul 1859 datează şi primul catalog în care învăţătorul Constantin Istrate menţiona la rubrica intrăriîn şcoală, 15 elevi. Înfiinţarea şcolii din Bicaz în anul 1858 este consemnată şi de către învăţătorul Ion Cădere din satul Buhalniţa, care într-un manuscris al său intitulat „Memoriu asupra satului Buhalniţa" arată că „şcoli publice nu erau, afară de şcolile din Bicaz şi cea din Galu, înfiinţate în 1858”. Către sfârşitul sec. al XX-lea în anul 1881 în comuna Bicaz funcţionau două şcoli mixte cu doi învăţători, din care una la Chisirig şi una în centrul comunei, în care învăţau 86 de elevi. Prin intermediul monografiei preotului Gheorghe Verşescu, tatăl „doamnei acuarelei româneşti” pictorul Iulia Hălăucescu, aflăm că în anul 1895, învăţător la şcoala din Bicaz era C. Teofănescu Gribincea. După constituirea Domeniului Coroanei la Bicaz în 1884 funcţionau trei şcoli mixte, la Bicaz, Cârnu şi Taşca, cea din Bicaz este transformată în anul 1900 în şcoală de meserii. În anii 1918-1919, din dispoziţia ministrului Al. Marghiloman în Bicaz a funcţionat şi o şcoală pregătitoare de meserii pentru fete cu două clase a câte 18 eleve. Reforma învăţământului din august 1948 a reorganizat şcoala românească pe noi coordonate. În anul 1950 Ministerul Învăţământului Public a repartizat judeţului Neamţ sumele necesare pentru construirea şcolilor de la Izvorul Muntelui, Potoci, Izvorul Alb şi Buhalniţa. În 1952, în perioada când Bicazul devenise cel mai important şantier naţional al României prin construirea sistemului hidroenergetic şi a fabricii de ciment, s-a înfiinţat Şcoala profesională din Bicaz care va funcţiona până în 1960, având sediul în cartierul Dodeni. În anul 1953 a luat fiinţă liceul din Bicaz mai întâi cu secţia serală iar în anul 1954 a luat fiinţă liceul cu învăţământ cursuri de zi. Chiar de la început liceul din Bicaz s-a afirmat ca o unitate de învăţământ de elită în cadrul regiunii Bacău prin activitatea unei valoroase pleiade de profesori ca soţii Veronica şi VasileMihăieşu, soţii Emilia şi Cicerone Gheorghiu, Vasile Ţifui, Valeriu Popa, Mihai Lupuşoru, Ruga Vsevolad, Virgiliu Radulian, Mihai Mancaş, Dan Ştirbulov. În 1964 s-a construit noul sediu al liceului cu 16 săli de clasă, actualul sediu al Şcolii 4


Gimnaziale Mărceni. În anul 1969 liceul s-a desprins de şcoala generală şi a început să funcţioneze ca unitate de învăţământ distinctă cu buget propriu. Până în anul 1977 Liceul din Bicaz a avut statut de Liceu Teoretic. Din acel an 1977, de la 01 septembrie, Liceul real-umanist Bicaz, devine Liceul Industrial pentru materiale de construcţii, având clase de electrotehnică, mecanică, operatori lianţi, mineri şi şcoală profesională pregătind prioritar forţă de muncă pentru fabricile de ciment din România. În urma evenimentelor din decembrie 1989, liceul nostru a redevenit Liceul teoretic, pentru ca ulterior având pe lângă clasele de matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, umanist-filologie şi clase în filieră tehnologică, silvic, economic şi şcoală de arte şi meserii, să poarte denumirea de Grupul Şcolar Bicaz. I.3. CONTEXT LEGISLATIV Prezentul Proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar  Regulamentul de Organizare și funcționare a Liceului ,,Carol I” Bicaz  R A P O R T privind starea economică, socialã și de mediu a orașului Bicaz pe anul 2015;  Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;  Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial;  Planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamț;  HG 1534/2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;  HG 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3597/18.06.2014pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/2011  ORDIN nr.5132/10.09.2009 Reglementari privind activitatea educativa şcolară şi extraşcolară;  Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2017;  Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5561/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare;  Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a 5


programelor de formare oferite de aceștia anexă la Ordinul Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5564/07.10.2011; Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II.1. CONTEXT EUROPEAN Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra sistemului de învăţământ – a constituit unul dintre cele mai controversate procese de schimbare care s-au produs în învăţământul românesc după decembrie 1989. Considerată de unii ca fiind cea mai importantă „comutare de paradigmă“ educaţională din ultimii o sută de ani, contestată de alţii, schimbarea din domeniul curriculumului va stârni probabil încă multă vreme polemici și pasiuni. În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspectiva cerinţelor societăţii și economiei bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul european actual oferă o serie de documente de referinţă, cu rol important în regândirea, reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva asigurării calităţii educaţiei și a mobilităţii profesionale și de studiu. Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF). Acestea au rol de repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformare a învăţământului preuniversitar din România și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia educaţiei permanente. Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competenţă. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care urmează să fie formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează atât domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în matematică, știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și trans- disciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curicuare. II.2. CONTEXT NAŢIONAL Așa după cum reiese din Programul de guvernare, ,,Educaţia trebuie să fie: captivantă, continuă și coerentă. Captivantă poate sa devină pentru cei şcoliţi prin contactul cu lumea reală, centrată pe „a face” în totală concordanţă cu „a şti“ pentru a motiva şi interesa elevul şi studentul aflat în procesul de învăţare. Continuă – păstrarea interesului şi 6


motivaţiei pe toată durata şcolarizării, de la ciclul primar şi până la finalizarea studiilor superioare. Coerentă – prin viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel naţional, să asigure o abordare integrată, cu infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de învăţământ și să aibă o abordare de tip antreprenoriat cu accent pe creativitate şi inovare. Nu în ultimul rând, trebuie să stimuleze şi să asigure continuitatea abordărilor şi prin activitățile extracurriculare şi interdisciplinare relevante. Pentru atingerea acestor deziderate Misterului Educaţiei Naționale va acționa în perioada menționată în următoarele direcții: o Implementarea principiului egalității de șanse în educație, îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv sunt cheia pentru creștere economică și prosperitate. o În condițiile unui declin demografic accentuat, reducerea abandonului școlar, care a atins cote îngrijorătoare și este în creștere, a devenit crucială pentru dezvoltarea sustenabilă a României, permițând valorificarea potențialului fiecărui copil. o Crearea de noi locuri de muncă, creșterea gradului de ocupare, mai ales în rândul tinerilor, astfel încât aceștia să poată avea o viață profesională și personală împlinită, pot fi realizate numai printr-un învățământ ancorat în realitățile pieței muncii, care, pe lângă 59 competențele profesionale, pune accent pe spiritul antreprenorial și competențele socio-emoționale, precum și prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții. o Nu în ultimul rând, se are în vedere creșterea prestigiului internațional al României, prin valorificarea potențialului domeniului educației și cercetării, spre exemplu, prin sprijinirea tinerilorcarepotfaceperformanță,darșiprininternaționalizareauniversitățilorromânești. o Este absolut necesară creșterea alocărilor bugetare, pe măsura importanței domeniilor educației și cercetării științifice pentru dezvoltarea României moderne, astfel încât să poată fi atinse obiectivele propuse. Eficiența intervențiilor, în ceea ce privește atât rezultatele obținute, dar și resursele investite, nu poate fi atinsă decât prin elaborarea unor politici publice integrate, între domeniul educației, sănătate și cel social. Măsuri preconizate pentru atingerea țintelor propuse prin Programul de guvernare 2017 – 2020: 1. Pachetul social garantat pentru educaţie 2. Dezvoltarea sistemului de educație timpurie 3. Programe de antreprenoriat de la școala primară până la universități 4. Profesori motivați și binepregătiți 5. Cadre didactice și cercetători devârf 6. Cetățeni activi pe piațamuncii 7. Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării și comunicării 8. Creșterea participării la educație de calitate, de la creșă, până la absolvirea unei forme de învățământ care să asigure acces pe piața muncii sau tranziția către învățământul universitar 7


9. Acces egal la învățământ de calitate și incluziv la nivel preuniversitar 10. Învățarea limbii române, a elementelor de istorie și civilizațieromânească– un drept pentru orice român 11. Excelența îneducație 12. Învățarea pe tot parcursul vieții II.3. CONTEXT LOCAL II..3.1. Localizarea geografică:

Orașul Bicaz se afla la poalele Munților Ceahlău, la intersecția drumurilor naționale care duc spre Piatra Neamț (26 km), spre Durau (50km) sau spre Lacul Roșu (30km). Situat la o altitudine de 432 m si la confluenta râului Bicaz cu râul Bistrița, orașul Bicaz este străjuit de munțiîmpăduriți ca: Sima – 1147 m, Batca Stegea – 1316 m si Cosmita – 1014,5 m. Bicazul a fost o așezare rurala, cu o vechime de peste 400 de ani, care a devenit cunoscuta începând cu anul 1951 când s-au demarat lucrările de construcție a barajului Bicaz. Astfel, satul de munte a devenit o colonie muncitoreasca formata din mii de oameni din întreaga tara, care au fost aduși in zona de regimul comunist, pentru a contribui la ridicarea Hidrocentralei şi a Lacului de acumulare. In anul 1952 se înființează Fabrica de Ciment Bicaz necesara asigurării cantităților mari de ciment pentru construcții, iar in anul 1979, se va înființa a doua linie de fabricație prin Fabrica de Ciment Tașca-Bicaz, complexul denumit „Combinatul de Lianți şi Azbociment Bicaz”, care a devenit cel mai mare producător de ciment din tara la acea data. In anul 1960, odată cu terminarea lucrărilor la baraj si la Hidrocentrala “Stejaru”, Bicazul a fost declarat oraș. Astăzi, orașul Bicaz se întinde pe o suprafața de 144 de km2, deține patru sate in administrare: Izvoru-Alb, Izvorul Muntelui, Potoci si Secu si are sub 9 mii de locuitori. Din punct de vedere economic, populația orașului se ocupa cu exploatarea si prelucrarea lemnului, a cimentului, creșterea animalelor, agricultura, comerț, turism si agroturism. Cea mai mare fabrica din zona este “Moldocim” deținută de compania germana Carpat Cement care se 8


ocupa cu valorificarea marnelor si calcarelor din cariere. In ultimii ani, administrația locala se implica in dezvoltarea din punct de vedere turistic a zonei, in special in satele Izvorul Muntelui si Potoci. Astfel ca, o destinație atractiva pentru agrement o reprezintă lacul “Izvorul Muntelui”, fiind singurul lac din tara situat într-o localitate de munte pe care se sărbătorește la data de 15 august Ziua Marinei. II.3.2. Situația demografică a orașului În anul 2011 populaţia oraşului Bicaz s-a cifrat la 8.386 locuitori, în scădere cu aproximativ 1,04% faţă de anul 2010, şi cu circa 2% faţă de anul 2008. Scăderea demografică înregistrată în ultimii ani are drept cauză principală fenomenul de migraţie externă. Numărul persoanelor plecate la muncă în străinătate sub o formă legală sau nu, definitiv sau temporar este aproape imposibil de cuantificat având în vedere lipsa unor date oficiale referitoare la acest aspect demografic important. Conform datelor înregistrate la recensământul din 2011, în oraşul Bicaz ponderea populaţiei stabile era de aproximativ 75% din populaţia totală (6.298 persoane din totalul de 8.386). Existenţa obiectivelor industriale din zonă (fabrica de ciment situată în apropiere, hidrocentrala Stejaru) oferă oportunităţi de ocupare a populaţiei, însă nu sunt suficiente în raport cu necesităţile populaţiei oraşului Bicaz. Se impune suplimentarea acestora prin atragerea de investitori şi stimularea creşterii numărului de întreprinderi care să activeze pe plan local, pentru a stopa sau diminua gradul de migraţie a populaţiei spre zone mai dezvoltate din punct de vedere economic. Analizând piramida vârstelor populaţiei oraşului Bicaz, se constată prezenţa fenomenului de îmbătrânire demografică, cauzat în principal de raportul negativ dintre natalitate şi mortalitate şi de soldul migratoriu negativ din ultimii ani. Dacă la nivelul anului 2006, se înregistra o rată pozitivă, începând cu anul 2007, raportul dintre rata natalităţii şi rata mortalităţii este negativ, ecartul cel mai mare fiind înregistrat în anul 2011 (- 5‰). Astfel, rata de înlocuire a forţei de muncă în oraşul Bicaz este de 679‰, ceea ce înseamnă că, peste aproximativ 10-15 ani, fiecare 1.000 locuitori stabili ce vor ieşi din câmpul muncii vor fi înlocuiţi de 679 persoane. Practic, deficitul de forţă de muncă este de 321 de persoane. De asemenea ponderea din ce în ce mai scăzută a populaţiei tinere, concomitent cu creşterea progresivă a populaţiei vârstnice din ultimii ani, conduc la exercitarea unei presiuni socioeconomice ridicate a populației dinafara vârstei de muncă asupra populaţiei care contribuie la economia locală, raportul dependenței demografice înregistrat în anul 2010 fiind de 610‰. Un aspect pozitiv în perioada de analiză demografică 2006 - 2011 a oraşului Bicaz reliefează un trend descendent al numărului de născuţi morţi de la 2 în 2007 la 0 în anul 2011. II.3.3. Situația economică În ultimii 2 ani (analiză la nivelul anului 2014) se constată diminuarea cu aproximativ 12% a numărului total de întreprinderi, de la 135 în anul 2010, la 118 în anul 2011, situaţie care a determinat consecinţe negative în plan socio-economic, atât asupra evoluţiei numărului de angajaţi, care a scăzut cu 8,5% în perioada analizată, cât şi a cifrei de afaceri totale, care a 9


înregistrat o reducere semnificativă, de aproximativ 50%. Această schimbare majoră produsă la nivelul cifrei de afaceri totale a fost determinată atât de intrarea în insolvenţă a unor întreprinderi, cât şi de situaţia nefavorabilă din punct de vedere economico-financiar a unor firme care şi-au menţinut cu greu starea de funcţionare, instabilitatea economică determinată de criza din ultimii ani fiind astfel amplu resimţită şi la nivel local. Domeniul economic de activitate cu rol determinant în reducerea majoră a cifrei de afaceri totale înregistrate, este reprezentat de comerţul cu amănuntul, care a anihilat creşterile vânzărilor înregistrate de unităţile din alte domenii, înregistrând o scădere cu peste 70% în anul 2011 faţă de anul 2010. Pe lângă încetarea activităţii unor firme din acest sector, un alt factor care a stat la baza acestei schimbări negative este şi scăderea puterii de cumpărare a populaţiei Bicazului. Un aspect pozitiv este faptul că în ultimii ani, mediul de afaceri local începe să se orienteze spre valorificarea resurselor existente pe plan local, având în vedere creşterile cifrei de afaceri înregistrate din activitatea de prelucrare a lemnului (cu aproximativ 30% în anul 2011), şi respectiv din activitatea turistică a unităţilor de cazare (cu 356% în anul 2011 raportat la anul 2010). O pierdere importantă pentru mediul de afaceri local este reprezentată de încetarea activităţii sucursalei fabricii Heidelberg Cement, pe teritoriul administrativ al oraşului. În prezent, clădirea în care aceasta îşi desfăşura activitatea este într-o stare de degradare accentuată, fiind necesare investiţii pentru reconsolidarea sa, în condiţiile în care în cadrul acesteia îşi desfăşoară activitatea mici întreprinderi din domeniul prelucrării lemnului şi nu numai. Producţia de ciment reprezenta o tradiţie în oraşul Bicaz, având în vedere că înfiinţarea vechii fabrici de ciment a avut loc încă din anul 1951, încetarea activităţii în acest domeniu având repercusiuni asupra dezvoltării socioeconomice locale. Motivul mutării fabricii de ciment din oraş a fost reprezentat de insuficienţa terenului necesar extinderii capacităţii de producţie, indisponibilitatea unor suprafeţe mari de teren pentru investiţii majore fiind un impediment important în atragerea şi păstrarea marilor investitori în oraşul Bicaz. Noua locaţie a fabricii intră sub administrarea comunei Taşca, la doar 5 km de oraşul Bicaz, contribuţiile financiare fiind direcţionate către bugetul local al acestei localităţi, fiind o pierdere semnificativă pentru mediul economic local al oraşului. În anul 2009, fabrica de ciment din Comuna Taşca a fost modernizată, extinzându-şi capacitatea de producţie la 3 milioane tone de ciment pe an, oferind locuri de muncă, în prezent, unui număr de 216 persoane. Deşi nu mai activează în Bicaz, Heidelberg Cement reprezintă o importantă resursă de locuri de muncă pentru locuitorii din oraşul Bicaz. Implicații pozitive asupra comunităţii oraşului Bicaz sunt determinate şi de funcționarea Hidrocentralei Stejaru, care este localizată în comuna Pângăraţi, la aproximativ 15 km distanţă, oferind oportunităţi de ocupare a populației active din oraşul Bicaz. Hidrocentrala a fost pusă în funcţiune în anii 1960 - 1961, având peste 50 de ani de operare în Sistemul Energetic Naţional. II.3.4. Situația socio-culturală Învățământul și cultura sunt condiții de bază prin care se poate măsura starea de bine a unei societăți, a unui popor, este o variabilă care se referă la gradul de dezvoltare, de evoluție a acestuia. Tocmai datorită acestui aspect Primăria orașului Bicaz a depus eforturi deosebite 10


pentru a aduce în patrimoniul orașului o Casă de Cultură. Deși nou intrată în patrimoniu, Casa de Cultură și-a diversificat mult principalele direcții de activitate, punând accent pe calitatea actului cultural, pe diversificarea activităților, aspecte materializate prin: o organizarea unor manifestări cultural-artistice diversificate și de înaltă ținută; o perfecționarea și creșterea calitativă a activităților Ansamblului ,,Floricică de la munte”; o realizarea de parteneriate cu instituțiile de cultură și învățământ; o organizarea de activități de training pe diverse teme și specialități; o organizarea de activități de petrecere pentru copii cu ocazia diverselor evenimente din viața lor; o desfășurarea de activități la sala de fitness; o Pe parcursul anului 2015 sub egida Casei de Cultură au fost organizate câteva activități de excepție. Este vorba despre: o organizarea unei expoziții filatelice, de cărți poștale și documente vechi cu ocazia lansării plachetei omagiale dedicate împlinirii a 140 de ani de la nașterea Reginei Maria și a 150 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand; o sărbătorirea ,,Cuplurilor de aur” a familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie; o desfășurarea primei ediții a Festivalului de folclor pentru elevii liceeni, acțiune la care au participat elevi de la toate liceele din județul Neamț; o organizarea și desfășurarea ,,Festivalului Datina”- a datinilor și obiceiurilor de iarnă la care, de asemenea, au concurat elevi din toate liceele din județul Neamț. Un loc prioritar în viața comunității bicăjene își află Biblioteca orășenească ,,Mihai Eminescu”, una dintre instituțiile cu rol esențial în devenirea cultural-spirituală a comunității locale. Biblioteca ,,Mihai Eminescu” Bicaz este, conform statutului unei astfel de instituții, una modernă, grație atât programului de modernizare a bibliotecilor publice, Biblionet, cât și grijei administrației locale de a investi în viitorul acesteia. Biblioteca este dotată cu cele necesare bunei funcționări și are menirea de a trezi în sufletele tinerilor, și nu numai, dorința de a se apropia de carte, de lectură, comunicare și implicare în viața comunitară. Anul 2015 a însemnat continuarea acțiunii de dotare, modernizare, de achiziționare de noi publicații, stocare/diseminare de noi informații. Toate acestea au creat la finele anului 2015, în rândurile populației, imaginea unei instituții favorabile, ce stochează în condiții optime 56146 volume, din care 27637 titluri de cărți și 50 de titluri de periodice, care sunt oferite utilizatorilor prin cele două secții de împrumut – adulți și copii – și prin cele două săli cu acces liber, dar și studiu la sală, care totalizează 29 de locuri. La acestea se adaugă cele 7 calculatoare cu acces gratuit la Internet, din care 4 la adulți și 3 la copii. Abordând clasica situație statistică, în anul 2015 biblioteca a fost frecventată de 961 de utilizatori activi, din totalul înscrișilor de 1605. Publicul bicăjean și cu precădere utilizatorii serviciilor bibliotecii au fost beneficiarii a 60 de manifestări culturale, ce au adunat în spațiile instituției nu mai puțin de 3057 participanți. Dintre acestea, s-au detașat prin calitatea actului cultural întâlnirile cu scriitorii Lucian Strochi, Cristian Livescu, Eugen Neculai Vrâjitoru, Aurel Ștefanachi, Valeriu Stancu, istoricul Daniel Dieaconu, Dan Iacob cu teatrul de lectură, dar și Mihai Coșerariu și Ioana Marin, care și-au lansat volumele de poezii publicate. Ar mai fi de adăugat faptul că Biblioteca Mihai Eminescu în 2015 a fost singura instituție culturală, care s-a implicat în viața Asociației 11


Culturale Piatra Corbului și editarea revistei cu același nume. Apoi, aceeași instituție a punctat, printr-o acțiune amplă, Zilele Orașului Bicaz, dezvelindu-se cu această ocazie bustul lui Mihai Eminescu și inaugurându-se noul complex arhitectural ridicat în spațiul din fața bibliotecii prin investiția finanțată de Primăria Bicaz II.3.5. Analiza socio-demografico-economicǎ a mediului familial al elevilor din liceul „Carol I „ Bicaz și influența acesteia privind rezultatele școlare în întreg demersul instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017 Rezultatele la disciplinele de studiu ale elevilor din unitatea noastră, pe fiecare nivel și/ sau specializare, participările la concursuri, activități extrașcolare și promovarea la examenul de bacalaureat sunt influențate și de o serie de variabile dependente și independente, ale mediului familial, social, economic din care aceștia provin. Trebuie menționat că analiza noastră se bazează pe datele strict numeric, însumate la fiecare clasă, privind situația familială a elevilor din unitatea noastră, având în vedere mai mulți factori pe care-i vom detalia în continuare. Pentru că nu am folosit instrumente de cercetare științifice, teste sau chestionare ce se caracterizează prin validitatea și fidelitatea rezultatelor, interpretarea noastră va avea în vedere o serie de ipoteze și corelații formulate pornind de la cifrele existente în anul școlar 2016-2017. 1. Există o corelație între studiile părinților și rezultatele elevilor la obiectele de studiu și la examenul de bacalaureat Conform datelor înregistrate la fiecare clasă, 112 părinți au doar studii generale, 207 au studii medii și 115 dintre părinți au studii superioare. Este de interes o comparaţie a rezultatelor şcolare, a progresului şcolar şi a promovării examenului de bacalaureat între elevii ai căror părinţi au studii generale, medii sau superioare. Fără a avea date statistice, concluzia desprinsă se referă la atitudinea părinţilor şi interesul d-lor pentru educaţia copiilor , pentru a studia cât mai mult, ceea ce le-ar asigura în viitor o profesie , un loc de muncă şi un trai pe măsură. Fiecare generaţie de părinţi doreşte ca ai ei copii să-i depăşească la nivelul studiilor şi să evolueze ca statut, deşi sunt şi influenţe negative din societatea actuală care vin ca şi contraargument. 2. Există o corelație între rezultatele școlare ale elevilor și faptul că ei provin din familii monoparentale În unitatea noastră, în anul școlar 2016-2017, au fost 87 de elevi proveniți din familii monoparentale. Aici pot fi analizate mai multe situații: dacă părintele este singurul aducător de venituri și sunt mai mulți frați elevi; dacă statutul de familie monoparentală este în urma divorțului pronunțat juridic dintre părinți sau doar o separare; dacă unul dintre cei doi părinți este decedat; dacă mama/ tata își asumă creșterea și educarea copilului/ copiilor singură, având ca statut familia monoparentală. Considerăm important interesul părintelui pentru educația copilului/ copiilor și aspectul financiar care să-i permită susținerea sa la școală. Avem în vedere bursele sociale și cele din programul Bani de Liceu de care, elevii provenind din familii cu venituri foarte mici, pe membru de familie, pot beneficia. 3. Există o corelaţie între rezultatele şcolare ale elevilor şi faptul că ei sunt lăsaţi în grija bunicilor

12


În unitatea noastră, în anul şcolar 2016-2017, au fost 25 de elevi din toate cele 24 de clase existente, care au fost în grija bunicilor. Din această perspectivă, sunt o serie de aspecte de analizat: dacă bunicii manifestă aceiaşi autoritate a stilului parental pe care ar avea-o părinţii, dacă sănătatea, vârsta le permite bunicilor o atentă supraveghere a copiilor (control, ajutor la teme, comunicarea cu adolescenţii ce fac parte din altă generaţie, alta decât proprii copii), dacă situaţia financiară le poate asigura investiţia în educaţia copiilor, mai ales în situaţiile în care părinţii nu sunt sau nu acordă sprijin. Desigur, sunt şi bunici extrem de implicaţi ce asigură ,totodată, şi transmiterea valorilor de care adolescenţii au nevoie în societate. 4. Rezultatele şcolare ale elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în unitatea noastră În anul şcolar 2016-2017, în Liceul „Carol I” Bicaz au fost înregistraţi 11 elevi cu C.E.S. Dintre aceştia, 9 au avut şi certificat de orientare şcolară eliberat de Comisia S.E.O.S.P. din cadrul C.J.R.A.E. Neamţ. Se impune o diferenţiere a tipului de deficienţă, fizică sau mentală şi cum influenţează aceasta rezultatele la învăţătură, progresul şcolar şi promovarea examenului de bacalaureat. Din rezultatele existente, putem afirma că un elev, având deficienţă fizică şi fiind susţinut foarte mult de familie şi de corpul prefesoral, de cel auxiliar din liceu, reuşeşte să obţină media cea mai mare la nivelul clasei sau să promoveze examenul de bacalaureat şi să-şi continue studiile postliceale. În situaţiile deficienţelor mentale (retard în dezvolatrea intelectuală), elevii au nevoie de conţinuturi adaptate nivelului de dezvoltare, de consiliere psihologică, de un efort de parcurgere a programelor, dar şi de modalităţi diferite de evaluare, toate acestea ducând la integrarea lor în învăţământul de masă. 5. Pregătirea elevilor pentru şcoală, rezultatele şcolare depind în mare măsură şi de distanţele şi timpul parcurs până la şcoală În anul şcolar 2016 – 2017, în Liceul „Carol I” Bicaz, situaţia accesului elevilor către şcoală şi naveta zilnică a fost următoarea: 239 de elevi au de parcurs distanţa până la liceu în mai puţin de 30 de minute; 195 de elevi între 30 şi 60 de minute; 13 elevi parcurg distanţa în mai mult de 60 de minute. Referitor la domiciliu, 223 de elevi au domiciliul în localitate, 396 au efectuat zilnic naveta pe distanţele menţionate anterior, 34 de elevi au fost înscrişi la internat, fiind din localităţi unde nu sunt posibilităţi de navetă, din zone izolate sau foarte îndepărtate. Au folosit mijloace de transport în comun un număr de 435 de elevi, cu transportul şcolar, 6 elevi. Chiar dacă au efectuat naveta pe distanţe mai mari sau mai mici, elevii au fost prezenţi la ore, fără ca unii să întârzie. Trebuie menţionat, însă, un aspect ce intervine la elevii navetişti, faptul că aceştia s-au trezit mult mai devreme sau au ajuns mai târziu la domiciliu, decât cei ce locuiesc în localitate sau în apropierea şcolii. La elevii navetişti, mai ales pe distanţe mari, îşi pune amprenta oboseala fizică ce poate influenţa pregătirea lor pentru şcoală, având în vedere că programul începe la ora 7.30 şi se termină pentru cei de după amiază la ora 18.20. 6.

Există o corelaţie între rezultatele şcolare ale elevilor şi faptul că ei au părinţii sau unul dintre părinţi plecaţi la muncă în străinătate

13


În Liceul „ Carol I” Bicaz, în anul şcolar 2016-2017 au fost 355 de elevi care au avut unul dintre părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi 3 elevi care au avut ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Ne-am confruntat cu acest aspect legat de latura economică a familiilor din localitatea Bicaz şi din comunele învecinate, anume, părinţi nevoiti să plece la muncă în străinătate, lăsând copiii cu mama sau cu tata sau în grija bunicilor , ale rudelor sau la internat. Aspectul ce se impune analizat este lipsa controlului parental, a autorităţii părinţilor, deşi au fost şi bunici foarte implicaţi, alături de copiii lăsaţi în grijă şi care nu au întâmpinat dificultăţi la învăţătură.

III.1. REPERE GENERALE ALE UNITĂȚII ȘCOLARE Unitatea şcolară: Liceul ,,Carol I” Bicaz Adresă: Str. Republicii, nr. 21, 615100 Bicaz, Jud. Neamț Tel/fax: +40 0233 253 541 Site: www.liceulcarolbicaz.ro E-mail: liceulbicaz@yahoo.com Tipul instituţiei: liceu Forme de învăţământ: zi Forme de finanţare: buget stat, buget local, surse extrabugetare. Limba de predare: limba română; III.2. PROFILUL ACTUAL AL LICEULUI In prezent Liceul ,,Carol I” Bicaz pregătește elevi atât în filiera teoretică, cât și în filiera tehnologică, după cum urmează: 1. Filiera teoretică, specializările:  Matematică – informatică  Științele naturii  Științe sociale 2. Filiera tehnologică, specializările:  Economic  Protecția mediului  Prelucrarea lemnului

Filiera Teoretică

Profil/domeniu Real

Specializarea (calificarea profesională) Matematică informatică

14

Număr clase IX

X

XI

XII

1

1

1

1


Real Uman

Ştiinţele naturii

1

1

1

Ştiinţe sociale

1

1

1

Servicii

Tehnician în activităţi economice Resurse naturale şi Tehnician ecolog şi protecţia mediului protecţia calităţii Tehnologică mediului Fabricarea produselor Tehnician în din lemn prelucrarea lemnului Învățământ Fabricarea produselor Tâmplar universal profesional de 3 ani din lemn Total clase liceu pe nivel Total clase liceu

1

1

1 1

1

1

1

1

2

1

-

1

-

1

1

-

-

-

6

6

6

6

24

Începând cu anul școlar 2017 – 2018, specializarea prelucrarea lemnului a trecut de la forma de învățământ liceu la învățământul profesional de 3 ani, calificarea tâmplar universal. III.3. POPULAȚIA ȘCOLARĂ Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2017 - 2018:  Număr de elevi: 675  Număr de clase: 24  Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu şi superior, din mediu urban şi rural, în procent important, pensionari, fără ocupaţie sau plecaţi la 15


muncă în străinătate. An şcolar 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 –2013 2013 – 2014 2014 - 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 - 2018

Elevi înscrişi la începutul anului şcolar 623 648 673 705 700 683 685 687 677 675

Elevi din Republica Moldova 14 14 12 11 9 3 2 4 11 11

Provenienţa elevilor :  33% mediul urban ( orașul Bicaz)  64% mediul rural ( localități de pe Valea bistriței și Valea Bicazului)  Situaţia mediilor de admitere An şcolar 2008–2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2016

LICEU Medie max. 9,76 9,90 9,82 9,80 9,82 9,83 9,48

Teoretic Medie min. 7,53 7,46 5,54 7,31 5,45 7,75 5,87 16

Tehnologic Medie max. Medie min. 8,46 7,26 8,27 6,43 9,44 4,77 9,72 4,85 9,00 4,10 9,58 3,63 8,63 3,51


An şcolar

LICEU Teoretic

2015-2016 2016-2017

9,83

Tehnologic 6,91

9,71

9,46

4,17

4,64

8,30

4,21

2017 - 2018 Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX-a Liceul ,,Carol I” Bicaz 20162017 a elevilor de la şcolile generale din zonă Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nr. absolvenţi 2015-2016 Şc. Nr. 1 Bicaz 52 Şc. Taşca 19 Şc. Tarcău 17 Şc. Bicazu Ardelean 27 Şc. Bicaz Chei 40 Şc. Dămuc 24 Şc. Hangu-Buhalniţa 30 Șc Stejaru + Sc. Oanțu 30 Total 239

Veniţi la Liceul ,,Carol I” BicazAn şc. 2016-2017 48 11 9 20 22 16 11 7 144

Procent 92,3% 57,9% 52,9% 74% 55% 66,66% 36,66% 23,33% 60,25%

Prima repartiţie pe specializări la clasa a IX-a Liceul ,,Carol I” Bicaz 2017-2018 a elevilor de la şcolile generale din zonă Nr. crt.

Specializare Şcoala

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Şc. 1şi 2 Bicaz Şc. Taşca Şc. Tarcău Şc. Bicaz Ard. Şc. Bicaz Chei Lic. Tehn. Dămuc Şc. Hangu Şc. Stejaru Pângăraţi Şc. Poiana Teiului Şc. Ceahlău Şc. Dulceşti Şc. Grinţieş Lic. Spiru Haret P.N. Total

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

M.I. 9,85 -8,03

13 5 3 6 1

Ş.S. 8,53 – 6,26

Ş.N. 9,08 – 5,70

EC. 9,18 – 6,45

R.N. 6,38 – 3,93

F.P.L. 5,62 – 1,99

8

4

2 4 3 6 11

5 3

1

5 4 4

3

%

32 13 9 25 26 23

21,77% 8,84% 6,12% 17% 17,69% 15,65%

11 3

7,48% 2,04%

1

1

0,7%

1 1 1 1

1 1 1 1

0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

147

99,9%

2 3 2 6

4 8 3 9

2

28

TOT.

2

28

28

17

28

4 3

28

3

7


Procent admitere clasa a 9-a Liceul ,,Carol I” Bicaz 2017-2018 Nr. crt.

Nr. absolvenţi 2016-2017 participanţi la Evaluarea naţională, inclusiv cei care au optat pentru IP

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Şc. Nr. 1 Bicaz (inclusiv Şc. Dodeni) 50 (44+6) Şc. Taşca 15 Şc. Tarcău 22 Şc. Bicazu Ardelean 37 Şc. Bicaz Chei 45 Şc. Dămuc 34 Şc. Hangu-Buhalniţa 31 Com. Pângăraţi total 30 Total 264 Fără Hangu-Buhalniţa, Pîngăraţi 203

*

Veniţi la Liceul ,,Carol I” Bicaz An şc. 2016-2017 32 13 9 25 26 23 11 3 142 128 (142-14)

Procent

64% 86,67% 40,91% 67,57% 57,8% 67,65% 35,48% 10% 53,8% 63,1%

III.4. INFORMAȚII PRIVIND REZULTATELE, ȘCOLARIZAREA ȘI FRECVENȚA ELEVILOR III.4.1. Informaţii generale rata abandonului şcolar: 1,54% rata de promovabilitate: 98,22% ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune: 531 elevi – 80,1% frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare: 107 note – 16,4% promovabilitatea la bacalaureat:  71,73% - sesiunea iunie – iulie  14,28% - sesiunea august Promovabilitatea la examenele de certificare a competențelor profesionale: 100% III.4.2. Rezultate școlare 18


Înscrişi la începutul anului şcolar Rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar Promovaţi 5-6,99 Cu medii 7-8,99 9-10 Promovabilitate Repetenţi, exmatriculați

2015 - 2016 687 673

2016 – 2017 677 663

660 98 14,8% 456 69% 107 16,2% 98,22%

652 121 18,25% 442 67,8% 89 13,42% 98,34%

13; 1,96%

11 1,66%

III.4.3. Examenul de bacalaureat În sesiunea iunie – iulie s-au înscris la examenul de bacalaureat 141 elevi din care 25 din seriile precedente, s-au prezentat 138. Au promovat examenul 99 candidați, ceea ce reprezintă un procent de 71,73%, cu 19,8 procente mai mare decât cel înregistrat în anul şcolar precedent. Nr elevi inscr.

Nr. elevi prez.

Nr. elevi elim.

Nr. eleviresp.

Zi Seral Frecv. redusă

139 1

136 1

0 0

1

1

TOTAL

141

138

Forma de înv.

Din care cu medii:

37 1

< 5 29 1

55.99 8 0

0

1

0

1

0

39

30

9

Nr. elevi reusiti

Din care cu medii:

99 0

6 - 6.99 24 0

7 - 7.99 34 0

8 - 8.99 27 0

9 - 9.99 14 0

10 0 0

0 99 71,73%

0 24 24,24%

0 34 34,34%

0 27 27,27%

0 14 14,14%

0 0 0%

19


În sesiunea august-septembrie, s-au înscris 38 candidaţi, din care 10 nu s-au prezentat, 24 au fost respinşi, doar 4 fiind declaraţi reuşiţi, toți din seria curentă, procent de promovabilitate 14,28%, cu 4,2 procente mai mic decât în anul școlar anterior.

Nr elevi inscrisi

Nr. elevi prezenti

Zi Seral Frecvență redusă

38 0

28 0

0

0

TOTAL

38

28

Forma de invatamant

Nr. elevi eliminati

0 (0%)

Din care cu medii:

Nr. elevi respinsi

<5

55.99

24 0

18 0

6 0

0

0

0

24

18

6

Rezultate iulie comparative cu anii școlari precedenți:

20

Nr. elevi reusiti

Din care cu medii: 66.99

77.99

88.99

4 0

3 0

1 0

0 0

0 4 14,28%

0

0

0

3

1

0

99.99 10

0 (0%)


Rezultate obţinute pe discipline, la probele scrise, seria curentă, liceu-zi :

Pe discipline situația se prezintă după cum urmează: 1. LIMBA ROMÂNǍ

21


Așa după cum era de așteptat, creșterea exigenței în evaluare a condus la îmbunătățirea procentului de promovabilitate. În același timp, nivelul din ce în ce mai slab de pregătire generează creșterea ponderei elevilor cu rezultate mediocre, în detrimentul celor cu rezultate bune și foarte bune. Ca și în anul școlar trecut, nici un elev nu a reușit să obțină nota maximă, iar numărul elevilor cu note peste nouă este în scădere.

2. MATEMATICǍ

Situația evidențiată la limba română se repetă, așa după cum era de așteptat și la matematică, disciplina considerată cea mai dificilă la examenul de bacalaureat. Eforturile comune ale elevilor și cadrelor didactice, în special după rezultatele foarte slabe obținute la simulare, au dat roade, evidențiate în scăderea pronunțată a numărului de elevi respinși. Mai mult, acești elevi se regăsesc, în cea mai mare parte printre cei cu medii mai mari de 7, și nu în prima jumătate a clasamentului, cum se preconiza. Se remarcă și un număr de 15 elevi cu note peste 9, dintre care 4 note de 10. 3. BIOLOGIE

22


La fel ca la celelalte discipline și la biologie se observă scăderea remarcabilă a procentului elevilor respinși, deplasarea ponderii de la notele mici, cuprinse între 5 și 8, spre notele mari și foarte mari, de peste 8, dar și absența notelor de 10. 4. GEOGRAFIE

Deși procentul elevilor respinși s-a menținut, îmbunătățirea generală a rezultatelor este evidentă. În cazul acestei discipline, susținută la examen de elevi cu rezultate școlare peste medie, de la specializările științe sociale și economic, saltul calitativ înregistrat poate fi pus exclusiv pe seama unei mai temeinice pregătiri a elevilor, ajutați de cadrele didactice. Și la această disciplină au reapărut notele de 10, ponderea deplasându-se de la notele de 5, 6 , chiar 7, spre cele de 8 și 9.

5. ISTORIE

23


Situația seamănă izbitor cu cea înregistrată la disciplina geografie, dată fiind proveniența elevilor care au susținut această disciplină la examenul de bacalaureat. De această dată au dispărut notele de 10, dar s-a dublat procentul elevilor cu medii perte 9, în detrimentul celor cu medii mai mici. 6.

DISCIPLINE SOCIO - UMANE

Cu excepția revenirii la promovabilitatea maximă cu care eram obișnuiți la aceste discipline, se remarcă o constanță deosebită a rezultatelor, procentele de note până la 7 și peste 7 fiind identică în cei doi ani. 7. INFORMATICǍ

În cei doi ani consecutivi toți elevii au promovat cu medii de peste 7. III.4.4. Examene de certificare/atestare a competenţelor profesionale 24


În anul şcolar 2016 – 2017 examenele de certificare /atestare a competenţelor profesionale au fost organizate şi s - au desfăşurat în conformitate cu următoarele documente :  Ordin MECS nr. 4432/29.08.2014 – pentru examenele de certificare a calificărilor profesionale ale absolvenţilor din învăţământul liceal, filiera tehnologicáşi tehnic  Ordin MECI nr. 4843/27.08.2009 – pentru absolvenţii specializării matematică – informatică Rezultatele obţinute au fost următoarele : Examenul

Nr. elevi Nr. existenţi elevi înscrişi Certificare a competenţelor profesionale ale 48 38 absolvenţilor de liceu – filiera tehnologică nivelul 4 de calificare – tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Certificare a competenţelor profesionale ale 31 29 absolvenţilor de liceu – filiera tehnologică nivelul 4 de calificare – tehnician în activităţi economice Atestare a competenţelor profesionale pentru 26 26 absolvenţii claselor de matematică – informatică Certificare a competenţelor profesionale ale 15 12 absolvenţilor de liceu – filiera tehnologică nivelul 4 de calificare – tehnician în prelucrarea lemnului

Nr. elevi Promo promo vabilit. vaţi 38 100%

29

100%

26

100%

12

100%

Elevii neprezentaţi au înregistrat corigenţe la finalul anului, sau au ales să nu se înscrie în prima sesiune, deci ar fi trebuit să sustină examenul în sesiunea din luna august, dar au ales să nu se prezinte. Trebuie analizate şi înlăturate cauzele acestui comportament, ţinând cont de importanţa atestatului profesional în vederea intrării absolvenţilor noştri pe piaţa muncii. III.4.5. Concursuri şi olimpiade şcolare Pe parcursul anului școlar 2016 - 2017, elevii Liceului ,,Carol I” au obţínut următoarele rezultate la concursurile la care au participat: NR. CRT. 1.

2. 3. 4.

NUME ȘI PRENUME SÎRBU DANIEL

CLASA

PREMIUL

12A

I

FLUERAŞ PATRICIA IAUTĂ PAUL

11A

I

9A

I

CATRINOI ANDREEA

9B

I

25

OLIMPIADĂ/ CONCURS CONCURS JUDEȚEAN CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

PROFESOR

SOLIŞTI VOCALI FESTIVAL

POPOVICI PETRUŢ

SÎRBU XENIA APOPEI MIHAI


5.

GRUP TRADIŢII ŞI OBICEIURI

I

6.

ECHIPA HANDBAL LICEU GHEORGHIŢĂ MARIA BALTĂ CRISTIAN PANŢÎR ALINA

I

7.

12A

I

12D

I

12D

I

10A

I

9D

I

XII D

I

XI D

I

XI D

I

XI D

I

XI D

I

XD

I

XD

I

IX D

I

XI D

I

IX D

I

22.

TOPLICEAN MEDEEA SCURTU LAVINIA BUCUR SORANA SANDU ALEXANDRU BÎRGĂOANU DIANA VLAD TEODORA BOATCĂ DRAGOŞ BURGHELEA DANIELA BOCĂNEŢ IONUŢ SCURTU LAVINIA PANCU DAMIAN SCURTU LAVINIA SÎRBU DIANA

IX D

I

23.

GRAMA TUDOR

IX A

I

24.

BALTĂ CRISTIAN DASCĂLU DAIANA TOPLICEAN MEDEEA PÂRÂU LORIN MIHNEA

XII D

I

XB

I

XA

I

XII B

I

PÂRÂU LORIN

XII B

I

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

25. 26. 27.

28.

26

JUDEȚEAN DATINA FESTIVAL JUDEȚEAN DATINA OLIMPIADA JUDEȚEANĂ CONCURS JUDEȚEAN CALENDARUL EMOŢIILOR

POPOVICI PETRUŢ COTFASĂ DUMITRU CENUŞĂ MANUELA APETROEI MIHAELA HRENIUC GIANINA

CONCURS JUDEȚEAN ZIUA EUROPEI

HRAP SUZANA

CONCURS NAȚIONAL LUMEA PE CARE NE-O DORIM

HRENIUC GIANINA

CONCURS NAȚIONAL LUMEA PE CARE NE-O DORIM

APETROEI MIHAELA

SIMPOZION EDUCAŢIA MODERNĂ ÎN ERA INTERNETULUI CONCURS REGIONAL

CEHAN GABRIELA

FODOR ELENA


29.

BLAGOCI COSMIN

XD

I

30.

SAVA CARMEN

XI C

I

31.

BARB IONUŢ GABRIEL MOŢCO ELENA LIDIA

XI C

I

11A

II

32. 33.

CURECHERIU C-TIN

11E

II

34.

CAJVAN GEORGIANA

12E

II

35.

12B

II

36.

PÎRĂU LORIN MIHNEA POPOVICI IOAN

12 B

II

37.

HUMĂ FLAVIA

IX A

II

38.

UNGUREANU ALIN CERCELARU FREDERIC ŞTIRBU DIANA

IX A

II

IX A

II

IX A

II

IX A

II

IX A

II

43.

CHERCHEJA ALINA ZĂNESCU IULIA STAHIE ANDREI

IX A

II

44.

BOROŞ MIHAI

IX A

II

45.

BALTĂ ROBERTA MUTU BIANCA

IX D

II

IX B

II

47.

VOAIDEŞ FELICIA

11 B

II

48.

CURECHERIU C-TIN

XI E

II

49.

GHEORGHIŢĂ MARIA

12A

II

39. 40. 41. 42.

46.

27

CREAŢIE LITERARA CONC. INTERNAŢ. CREAŢIE LB. FRANCEZA CONCURS JUDEȚEAN ,,PĂMÂNTUL,PĂD UREA, VIAŢA” OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LOGICĂ OLIMPIADA JUDEȚEANĂ ECON. ADMINISTR. OLIMPIADA JUDEȚEANĂ ECON. ADMINISTR. CONCURS ,,C. BURDUJA” BIOLOGIE

SMĂRĂNDEANU ANGELA CUCIUC ANTONELA LAZĂR GEORGE BALINT VALERIA CONSTANTIN CARMEN BALINT VALERIA CONSTANTIN CARMEN DUMITRAŞCU ROXANA

CONC. SANITARII PRICEPUŢI

DUMITRAŞCU ROXANA

CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA LA JUD.

CENUŞĂ DIANA

BIOL. CONC. DESC. O LUME SĂNĂTOASĂ CONC JUDEŢEANDISCIPLINE ECONOMICE CONCURS LIT. ROM. BIBL. MUNICIPALĂ TECUCI

DUMITRAŞCUROX ANA BALINT VALERIA CAPŞA MIHAI


50.

BUTUNOI CARMEN

XII B

II

51.

ŞARPE MIHAELA

XII F

II

52.

SANDU ALINA

XII F

II

53.

SCURTU MAGDALENA DAVID SABINA

XI F

II

XI F

II

55.

CAJVAN GEORGIANA

XII E

II

56.

BUTUNOI CARMEN

XII B

II

57.

TOPLICEAN MEDEEA

XA

II

58.

LEONTE ALEXANDRA

XI C

II

59.

CUCOŞ LAURIAN HUMĂ FLAVIA

11A

III

9A

III.

ABERCI CIUTĂ MAGDALENA CONSTANTINES CU LIVIU

12F

III

XI E

III

63.

ONIGA MARIA

11A

III

64.

CONSTANTINES CU LIVIU

XI E

III

65.

ZAIŢ RAMONA GABRIELA

XC

III

66.

DASCĂLU REBECA

XA

III

67.

CONSTANTINES

XI E

III

54.

60. 61. 62.

28

SIMPOZION EDUCAŢIA MODERNĂ ÎN ERA INTERNETULUI SIMPOZION EDUCAŢIA MODERNĂ ÎN ERA INTERNETULUI SIMPOZION EDUCAŢIA MODERNĂ ÎN ERA INTERNETULUI SIMPOZION EDUCAŢIA MODERNĂ ÎN ERA INTERNETULUI SIMPOZION EDUCAŢIA MODERNĂ ÎN ERA INTERNETULUI CONCURS REGIONAL CREAŢIE PLASTICĂ CONC. INTERNAŢ CREAŢIELB. FRANCEZA CONCURS JUDEȚEAN ,,PĂMÂNTUL,PĂD UREA, VIAŢA” OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE LOGICĂ

CUCIUC ANTONELA

OLIMP. DE PREL. LEMNULUI CONC REGIONAL BACĂUDISCIPLINE ECONOMICE SOLIŞTI VOCALI FESTIV. DATINA CONC JUDEŢEANDISCIPLINE ECONOMICE CONCURS JUD. ,,ZIUA INTERNAŢ. A ZONELOR UMEDE CONC. INTERNAŢ CREAŢIE LB. FRANCEZA CONCURS

CEHAN GABRIELA

CEHAN GABRIELA

CEHAN GABRIELA

CEHAN GABRIELA

FÎRŢALĂ MIRELA

FODOR ELENA

SMĂRĂNDEANU ANGELA CUCIUC ANTONELA LAZĂR GEORGE

BALINT VALERIA

VASILACHE GETA BALINT VALERIA CUCIUC ANTONELA SMĂRĂNDEANU ANGELA BALINT VALERIA


CU LIVIU 68.

GRAMA TUDOR

9A

69.

MÎRZA ALINA

XII E

70.

BOSTAN DIANA

11D

MENŢIUNE

71.

CHIRILĂ LILIANA BLAGOCI COSMIN POSTOLACHI ANDREEA CHIRILĂ DENISA

12D

MENŢIUNE

10D

MENŢIUNE

11D

MENŢIUNE

10A

MENŢIUNE

75.

AILENEI IOANA

10A

MENŢIUNE

76.

CHIRILĂ MĂRIUŢA GRASU ROMINA PANŢÎR ALINA

11 B

MENŢIUNE

11 B

MENŢIUNE

XII D

MENŢIUNE

PINTILIE CODRIN VOLINTIRU ANDREEA EREMA TEODORA MÎRZA ALINA

XE

MENŢIUNE

XE

MENŢIUNE

XE

MENŢIUNE

XII E

MENŢIUNE

83.

VIVIRSCHI VLAD CĂTĂLIN

XC

MENŢIUNE

84.

CURECHERIU C-TIN PINTILIE CODRIN

XI E

MENŢIUNE

XE

MENŢIUNE

72. 73. 74.

77. 78. 79. 80. 81. 82.

85.

MENŢIUNE MENŢIUNE

CONTABILITATE FACULTATEA ,, A.I. CUZA” IAȘI OLIMPIADA JUD. DE LOGICĂ CONC REGIONAL BACĂUDISCIPLINE ECONOMICE OLIMPIADA DE SOCIOLOGIE

LAZĂR GEORGE BALINT VALERIA

HRAP SUZANA

OLIMPIADA DE ISTORIE OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE RELIGIE OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE RELIGIE CONCURS NAȚIONAL , DESC. O LUME SĂNĂTOASĂ” CONCURS INTERVIU ANGAJARE CONC JUDEŢEANDISCIPLINE ECONOMICE

SÎRBU XENIA

ZIUA INTERNAŢ. A ZONELOR UMEDE CONCURS CONTABILITATE FACULTATEA ,, A.I. CUZA” IAȘI

CUCIUC ANTONELA

PURCARU CRISTINA PURCARU CRISTINA DUMITRAŞCU ROXANA HRAP SUZANA BALINT VALERIA

BALINT VALERIA

III.5. PERSONALUL LICEULUI Număr de cadre didactice: 45 Încadrarea la liceu este realizată în procent de 100% cu personal didactic calificat: a) 35 profesori titulari, din care:  22 cu gradul didactic I 29


 7 cu gradul didactic II  6 cu definitivat b) 10 profesori suplinitori calificaţi, din care  2 cu gradul didactic I  2 cu gradul didactic II  6 cu definitivat Personal didactic auxiliar: 9 Personal nedidactic : 15 Număr total de cadre didactice

Număr Număr de cadre de norme didactice cu norma didactice de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane

45

41,98

35/45=78%

Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi

35/41,98=83,37%

Număr de cadre calificate / procent din număr de cadre didactice

Modalitatea angajării pe post

45/45=100%

Titularizare Suplinire Detaşare

Număr personal didactic calificat:

Cu

Cu gradul I doct orat 1

24

Cu gradul II

9

Număr personal didactic necalificat

Cu definitivat Debutanți și maiștri instruct ori 12

30

-

0


Se remarcÄ&#x192;: 31


   

Creşterea continuă a procentului de cadre didactice titulare Creșterea calitățíi corpului profesoral în urma perfecțíonării prin grade didactice Eliminarea suplinitorilor nacalificaţi Creşterea stabilităţii corpului profesoral; în anul şcolar 2017-2018 un singur profesor nou s-a adăugat colewctivului liceului nostru III.6.RESURSE MATERIALE

Spaţiul de şcolarizare şi dotarea actuală  11 săli de clasă  3 laboratoare (fizică, chimie, biologie);  2 cabinete de informatică;  1 sală de sport  2 terenuri de sport;  1 cabinet de religie  1 cabinet psihologie şcolară;  1 centru de documentare şi informare  1 bibliotecă cu 11300 de volume;  internat şi cantină  2 ateliere de tămplărie Aparatura audio-video şi de informatică:  93 de calculatoare;  8 laptop-uri  6 videoproiectoare + ecrane  1 scaner;  conectare permanentă la internet;  7 imprimante multifincționale  2 IMPRIMANTE SIMPLE  1 radio-casetofon;  1 combină muzicală;  4 televizoare;  3 copiatoare; III.7. RESURSE FINANCIARE În anul şcolar 2016-2017, Liceul „Carol I Bicaz” a fost creditat cu fonduri, astfel: 1. De la bugetul de stat-respectiv Inspectoratul Şcolar cu suma de 254 791 lei, sumă ce a fost consumată în întregime astfel:  burse elevi din Republica Moldova şi „Bani de liceu” în valoare de 171 506 lei,  transport elevi în valoare de 57 012 lei.  bunuri şi servicii în valoare de 2 472 lei ( deplasări pentru examenele naționale), 32


 cheltuieli de personal in valoare 23 801 lei ( examene naționale). 2. Bugetul local – Primăria Oraşului Bicaz – sumă de 3 066 762 lei, care a fost cheltuită astfel:  investiții – alte active fixe – 14 295 lei reprezentând un xerox copiator WorkCentre 5022 si instalație aer condiționat pentru laboratoarele de informatica  cheltuieli de personal în valoare de 2 598 798 lei – plata drepturilor salariale si naveta cadre.  burse sociale, de merit şi studiu – 18 200 lei,  activităţi cu caracter cultural – 37 000 lei  asistenta sociala ( ajutoare in numerar pentru elevii cu CES – 20 310 lei  cheltuieli materiale în suma de 378 159 lei – reprezentând următoarele:  materiale curăţenie – 10 546 lei,  furnituri de birou – 4 624 lei  energie electrică, gaze naturale si lemne foc – 221 085 lei,  apa, canal, salubritate – 21 532 lei,  carburanți – 2 500 lei,  poşta, telecomunicaţii, tv, internet – 7 720 lei,  materiale si prestări servicii – 1 547 lei  alte obiecte de inventar – 29 060 lei,  alte bunuri şi servicii pentru întreținere şi funcționare – 33 010 lei  deplasări – 1 319 lei,  cărţi,publicații şi materiale documentare – 3 350 lei,  reparaţii curente – 30 519 lei  pregătire profesionala – 550 lei  alte cheltuieli – 10 797 In anului şcolar 2016 – 2017 s-au realizat lucrări de reparații la instalația termica, la prelungirea acoperișului centralei termice sub care se afla fumurile, situat in str. Republicii, nr.21 si s-a înlocuit podeaua cu parchet laminat la cabinetul de informatica I. S-a organizat Festivalul de datini si obiceiuri pentru licee „Datina” si Festivalul de cântece si dansuri populare „Floare de colt”, finanțate de Consiliul Județean si Orașul Bicaz. S-a dotat liceul cu 70 de scaune pentru elevi si internatul școlar cu următoarele obiecte de inventar:  televizor,  mașina de spălat,  frigider,  pilote,  perne  cuverturi necesare elevilor cazați, Cabinetul de informatica a fost dotat cu :  15 PC  6 monitoare 33


Pentru elevii echipajului „ Sanitarii pricepuți” s-a achiziționat echipament si materiale sanitare in vederea participării la concursuri. In urma controlului ISU Petrodava Piatra Neamț s-a efectuat curatarea coșului de fum de la centrala termica a liceului. Unitatea școlara a fost finanțata din costul standard pe elev şi de la bugetul local cu suma de 156 300 lei, prin rectificări bugetare pentru următoarele:  lemn de foc an școlar 2017-2018 – 65 500 lei,  retezat, despicat, stivuit lemn foc – 18 000 lei,  festivaluri – 32 000 lei,  excursie olimpici – 5 000 lei,  bunuri si servicii – 35 800 lei. 3. Autofinanțate – fiindcă liceul nostru are o cantină şcolară unde se servesc trei mese pe zi, compartimentul nostru, împreuna cu cel administrativ a făcut aprovizionarea cu legume, zarzavaturi pentru perioada de iarnă. S-a achiziționat o motocositoare si bormașina pentru compartimentul administrativ in vederea întreținerii spatiilor verzi din administrare, respectiv executarea lucrărilor de întreținere. Tot în această perioadă compartimentul contabilitate s-a preocupat de o execuţie bugetară cât mai bună, a creditelor bugetare aprobate de bugetul local şi de stat, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor, întocmindu-se bilanțuri contabile la încheierea anului financiar ( 31 decembrie 2016) si trimestriale, precum şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017. III.8. INFORMAȚII PRIVIND MANAGEMENTUL ȘCOLAR. CALITATEA MANAGERIALĂ ȘI STILUL DE CONDUCERE Directorii practică un management participativ, bazat pe mobilizarea, încurajarea şi antrenarea întregului personal al unităţii în proiectarea şi derularea activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor dorite. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu. În anii şcolari precedenți, conducerea liceului a considerat ca fiind prioritară asigurarea eficienţei manageriale, acţionând, în acest sens, în mai multe direcţii: o menţinerea climatului optim de muncă, prin dezvoltarea responsabilităţii profesionale şi manageriale; o proiectarea activităţilor la nivelul şcolii, al comisiilor, al colectivelor de catedră, al cadrelor didactice, respectând Curriculum-ul Naţional, structura anului şcolar şi noul model de proiectare didactică; o constituirea şi actualizarea permanentă a bazei de date informatizate privind încadrarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, legislaţia, evidenţa şi mişcarea elevilor, informarea şi documentarea cadrelor didactice, manuale şcolare, fondul de carte, materiale şi mijloace didactice, audio/ video/ informatice ş. a.;

34


o evaluarea personalului didactic conform fişei de evaluare elaborate de MECTS, în corelare cu fişa individuală a postului şi cu prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel de învăţământ; o asigurarea unui feed-back permanent între echipa managerială, Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral şi Comitetul de părinţi. O altă prioritate a reprezentat-o asigurarea resurselor materiale necesare asigurării climatului optim de funcţionare a şcolii prin: o asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea şcolii privind instalaţiile sanitare, electrice şi de încălzire; o asigurarea funcţionalităţii tuturor spaţiilor destinate procesului de învăţământ; o gestionarea, îmbunătăţirea şi utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale existente. În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, echipa managerială a Liceului ,,Carol I” Bicaz se defineşte prin calităţi şi abilităţi precum: o gândire logică, o capacitate de conceptualizare, o capacitate de diagnoză, o capacitate de decizie, o obiectivitate în perceperea şi judecarea altora, o adaptabilitate, o centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, o spirit colegial, o comunicare facilă, o încurajarea creativităţii, o atitudini pozitive, o atribuţii delegate într-o pondere considerabilă. Echipa managerială de la Liceul ,,Carol I” Bicaz promovează un stil de conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele variabile: o cerinţele sarcinii, o nevoile grupului, o nevoile indivizilor. Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai corpului didactic şi nedidactic. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora. III.9. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni transparente de elaborare, planificare şi implementare de programe de educaţie prin care se formează şi se dezvoltă încrederea beneficiarilor că furnizorul de servicii de educaţie satisface standardele referitoare la calitate. Calitatea educaţiei este asigurată de: o actorii educaţionali (cadrele didactice, elevii, părinţii, conducerea şcolii etc.) – cu rol în producerea şi generarea educaţiei de calitate; 35


o Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, care are rol în asigurarea calităţii şi în evaluarea internă a calităţii educaţiei; o Inspectoratul şcolar, care are rol în controlul calităţii; o Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, care are rolul de evaluare externă a calităţii educaţiei. Strategia pentru calitate a Grupului Şcolar Bicaz: o Orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate; o Atitudinea proactivă a conducerii instituţiei în problema calităţii; o Abordarea problemei calităţii în termeni strategici: misiune, valori, principii, politici, strategii, obiective; o Îmbunătăţirea continuă a proceselor din instituţie; o Implicarea şi responsabilizarea personalului; o Preocuparea pentru crearea unei culturi a calităţii o Identificarea unor indicatori relevanţi ai calităţii; o Organizarea de activităţi care să permită identificarea şi preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurării calităţii. Obiective prioritare ale conducerii unităţii privind asigurarea şi creşterea calităţii  Planificarea strategică a activităţii instituţiei, inclusiv în domeniul asigurării calităţii;  Revizuirea abordării actului educaţional şi managerial în vederea alinierii la standardele moderne;  Dezvoltarea resurselor;  Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului de conducere;  Crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii Proceduri pentru calitate :  Corelarea demersurilor unităţii cu politica MECT în domeniul calităţii în educaţie;  Monitorizarea activităţii Comisiei pentru asigurarea calităţii;  Utilizarea concluziilor oferite de rezultatele evaluării de progres şi finale, realizate prin examene şi evaluări naţionale, la diagnoza privind Starea învăţământului şi aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;  Desfăşurarea unor activităţi care să permită identificarea şi preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurării calităţii  Aplicarea criteriilor obiective de evaluare şi promovare în carieră a personalului didactic  Promovarea intereselor şcolii printr-un management educaţional bazat pe valori profesionale şi morale;  Implicarea efectivă a familiei în viaţa şcolii. Conform legii 87/2006 privind asigurarea calităţii, în cadrul liceului nostru a fost constituită comisia în domeniu, formată din şapte persoane din care 4 cadre didactice. Atribuţiile comisiei se referă la aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare, 36


elaborarea raportului de evaluare internă şi formularea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei în şcoală. Chiar şi în aceste condiţii membrii comisiei au elaborat un regulament de funcţionare şi un plan operaţional anual care este structurat pe obiective specifice, activităţi, termene şi responsabilităţi, indicatori de realizare, astfel încât fiecare membru al comisiei să aibă responsabilităţi clare. Procesul autoevaluării se face pe baza standardelor de evaluare periodică şi a standardelor de calitate elaborate de ARACIP în mod oficial în luna ianuarie 2007 şi vizează 3 domenii esenţiale: capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii, fiecare cu criterii specifice. Membrii comisiei au acţionat şi acţionează în direcţia colectării de material informaţional divers, cum ar fi resursele umane şi baza materială a şcolii, programele de studiu şi rezultatele învăţării, activitatea metodică şi financiară, baza de date şi transparenţa informaţională, accesibilitatea la resurse, strategii şi proceduri de management etc. care sunt interpretate pentru constituirea raportului anual de autoevaluare. Acesta este public şi stabileşte nivelul de evoluţie calitativă a educaţiei în şcoală oferind şi măsuri de optimizare ulterioară a procesului educativ. În prezent se pune un accent deosebit asupra monitorizării învăţământului profesional şi tehnic din unităţile şcolare iar pentru acest lucru, conform indicaţiilor ARACIP, C.N.D.I.P.T. şi ISJ Neamţ, se elaborează Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) care urmăreşte prezentarea de obiective, date şi aprecieri privind evoluţia progresului şcolar. În acest context menţinem propunerea de utilizare a unei noi fişe de observare a lecţiei (afişată la panoul asigurării calităţii) aplicabilă, deocamdată, pentru lecţiile desfăşurate de profesorii de discipline tehnice şi care prezintă o structură deosebită faţă de fişele de observare folosite anterior. Sunt elaborate rapoarte de către membrii comisiei privind îndeplinirea obiectivelor din PAS şi evoluţia ÎPT din şcoală. Un aspect important al procesului, îl reprezintă preocuparea ARACIP de asigurare a evaluării progresului pe fiecare disciplină. De aceea pornind de la rezultatele testelor iniţiale de evaluare este necesară analiza progresului şcolar al elevilor ca urmare a aplicării testelor sumative. În acest sens membrii comisiei poartă discuţii cu şefii catedrelor în vederea elaborării obiectivelor şi temelor specifice testelor sumative. Menţionăm receptivitatea cadrelor didactice privind menţinerea activităţii comisiei şi conştientizarea faptului că orice apreciere din Raportul de evaluare trebuie susţinută cu dovezi concrete şi documente corespunzătoare. Pe baza analizei activităţii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, prezentăm câteva aspecte ce necesită posibilităţi de îmbunătăţire pentru perioada următoare :  Gradul de implicare a tuturor membrilor personalului în asigurarea calităţii nu este cel aşteptat.  Adaptare mai lentă în implementarea măsurilor corective şi a procedurilor necesare în cazul nerespectării regulilor. 37


 Disponibilitatea informaţiilor despre rezultatele şcolii, ale elevilor şi membrilor personalului.  Valorificarea sugestiilor elevilor în revizuirea programelor de învăţare.  Sprijinul acordat membrilor personalului cu experienţă redusă.  Colectarea şi înregistrarea informaţiilor referitoare la progresul elevilor după absolvire.  Perfecţionarea instrumentelor şi metodelor de evaluare sumativă III.10. OFERTA CURRICULARǍ ŞI EXTRACURRICULARĂ III.10.1. Oferta curriculară În contextul asumării finalităţilor care propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială, s-a impus necesitatea gândirii unui nou mod de abordare a curriculumului, pornind de la elementele specifice politicii curriculare şi terminând cu cele legate de implementare şi evaluare. Dimensiunile noutăţii avute în vedere în proiectarea curriculară la nivelul şcolii sunt:  Prioritatea acordată procesului de învăţare şi intereselor elevului;  Centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază necesare pentru continuarea studiilor şi /sau pentru încadrarea pe piaţa muncii;  Diversificarea graduală a ofertei curriculare conform profilului şi specializării şi multiplicarea posibilităţilor elevului de a alege;  Conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în cadrul căreia elevul să fie permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare;  Creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi diversificarea implicării acesteia în viaţa comunităţii locale. În acest context oferta curricularǎ a liceului nostru pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii, pentru anul şcolar 2017 – 2018 a fost urmǎtoarea: Nr. crt. 1.

2.

Clasa

Profil/specializare

Discipline propuse

a IX-a o oră

Matematică – informatică

Educaţie pentru sănătate Matematică-aprofundare Chimia şiviaţa Educaţie pentru cetăţenie democratică

Ştiinţele naturii

Educaţie pentru sănătate Fizică - aprofundare Chimia şiviaţa Matematică – aprofundare

38


3.

Ştiinţe sociale

Istorie – aprofundare Personalitate şi caracter Mari istorici şi operele lor Educaţie pentru cetăţenie democratică

Matematică - informatică

Matematică – aprofundare Fizică - aprofundare Educaţie pentru sănătate Educaţie pentru cetăţenie democratică

5.

Ştiinţele naturii

Surse de poluare si combaterea lor Chimie - aprofundare Matematică – aprofundare Educație pentru sánátate

6.

Ştiinţe sociale

Educaţie pentru sănătate Personalitate şi caracter Psihologie aplicată Educaţie pentru cetăţenie democratică

4.

7.

8.

a X-a o oră

a XI-a

Matematică – informatică Educaţie pentru sănătate – 3 ore Învăţarea pentru societatea cunoaşterii Birotică Matematică – aprofundare Fizică – aprofundare Chimie – aprofundare Ştiinţele naturii

Educaţie pentru sănătate Chimia şi viaţa Introducere în fizica atmosferei. Poluarea atmosferei Matematică – aprofundare Fizică – aprofundare Chimie – aprofundare Biologie – aprofundare Educaţie pentru cetăţenie democratică

39


9.

Ştiinţe sociale – 5 ore

10. a XII-a

Matematică – informatică Educaţie pentru sănătate – 4 ore Fizică – aprofundare Chimia şi viaţa Chimie – aprofundare Birotică Matematică – aprofundare Biologie – aprofundare Tehnici de redactare

11.

Ştiinţele naturii – 5 ore

40

Lectura – liniştea sufletului, bogăţia minţii Web design Invenţii şi inovaţii ale secolului XX Educaţie civică Dezbatere, oratorie si retorică România în perioada modernă şi contemporană Economie - aprofundare Educaţie pentru sănătate Munţii Neamţului – legendă, tradiţie şi istorie Tehnici de redactare

Educaţie pentru sănătate Chimia şi viaţa Tehnici de redactare Introducere în fizica atmosferei. Poluarea atmosferei Matematică – aprofundare Fizică – aprofundare Chimie – aprofundare Biologie – aprofundare Birotică Educaţie pentru cetăţenie democratică


12.

Ştiinţe sociale – 6 ore

Filozofie şi spiritualitate Tehnici de redactare Educaţie pentru sănătate Probleme actuale de genetică Istoria filosofiei Oameni politici români în perioada modernă şi contemporană Psihologie aplicată Mari bătălii în istoria lumii Birotică Istorie – aprofundare Educaţie interculturală Munţii Neamţului – legendă, tradiţie si istorie

Conform opţiunilor elevilor, disciplinele din curriculum la decizia şcolii în anul şcolar 2017-2018 sunt:

CLASA

SPECIALIZAREA

Matematică

Aprofundare

1

a IX- a

Matematicăinformatică Ştiinţele naturii

Biologie

Aprofundare

1

Ştiinţe sociale

Istorie

Aprofundare

1

Matematicăinformatică Ştiinţele naturii

Matematică

Aprofundare

1

Chimie

Aprofundare

1

Ştiinţe sociale

Psihologie aplicată – educaţia viitorilor părinţi Matematică Chimie Educaţie pentru sănătate

Disciplină nouă Aprofundare Aprofundare Disciplină nouă Aprofundare Disciplină nouă Aprofundare Aprofundare Disciplină nouă Disciplină nouă

1

a X- a

Matematicăinformatică

Științele naturii a XI-a

Ştinţe sociale

TITLUL DISCIPLINEI OPŢIONALE

Matematică Educaţie pentru sănătate Fizicǎ Chimie Tehnici de redactare Munţii Neamţului – legendă, tradiţie şi istorie 41

TIP CDŞ

NR. ORE

1 1 1 1 1 1 1 1 1


WEB DESIGN

Matematică Birotică

Disciplină nouă Aprofundare Disciplină nouă Aprofundare Disciplină

Biologie Tehnici de redactare

nouă Aprofundare Disciplină

1 1

Regimul comunist în România

nouă Disciplină

1

Istorie Istoria filosofiei

nouă Aprofundare Disciplină

1 1

Educaţie interculturală

nouă Disciplină

1

Birotică

nouă Disciplină

1

Fizică Chimie Biologie Matematică Tehnici de redactare

nouă Aprofundare Aprofundare Aprofundare Aprofundare Disciplină

1 1 1 1 1

Sociologie Dezbatere, oratorie si retorică Matematicăinformatică

Ştiinţe sociale a XII-a

Ştiinţele naturii

1 1 1 2 1

nouă

Pentru anul şcolar 2017-2018 disciplinele propuse şi aprobate pentru curriculum în decizie locală, rezervate claselor din filiera tehnologică sunt: 42


CLASA PROFILUL /DOMENIUL

NIVEL

IX C

Resurse naturale şi protecţia mediului/Protecţia mediului

Liceal

IX E

Servicii/Economic

Liceal

IX F

Fabricarea produselor din lemn

XC

Resurse naturale şi protecţia mediului/Protecţia mediului

DENUMIRE CDL Ameliorarea terenurilor silvice degradate

NR. ORE 90 ore/an

Documente financiar contabile Profesional Valorificarea lemnului prin prelucrare manuală Liceal Spaţii verzi şi plante medicinale

90 ore/an 150 ore/an

90 ore/an 90 ore/an

XE

Servicii/Economic

Liceal

XF

Fabricarea produselor din lemn

Liceal

Procedeele metodei contabilităţii Calitatea suprafeţelor prelucrate mecanic

90 ore/an

III.10.2. Programul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare În societatea contemporană problematica educației extracurriculare dobândește noi conotații, provocate de schimbările produse în toate domeniile vieții sociale. Educația depășește limitele exigențelor și valorilor naționale și tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comunal umanității. Din acest motiv un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversității umane, iar dezideratul educației permanente tinde să devină o realitate de contestat. Ținând cont de aceste lucruri, dar și din dorința de a oferi elevilor noștri șansa identificării și cultivării corespondenței optime dintre dorințe, aptitudini și talente, a cultivării unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ in diferite domenii antrenarea în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activitățile socio – culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, am propus pentru anul școlar 2017 – 2018 activitățile cuprinse în anexa 1. III.11. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ  Este axată pe integritate profesională şi socială, pe stimularea şi gratificarea performanţei, competenţei, iniţiativei şi spiritului novator. 43


Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a unui număr mare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. În cea mai mare parte, membrii instituţiei sunt deschişi faţă de neînţelegerile apărute.  Valorile dominante sunt: şanse egale, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare, dorinţa de cultivare a imaginii şcolii în cadrul comunităţii. Se întâlnesc rar: cazuri de elitism profesional, individualism,competiţie neprincipială, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.  Interacţiunea şi comunicarea au loc la toate nivelurile şi colaboratorii au grad înalt de responsabilitate.  Conducerea şcolii, după consultarea colectivului didactic, a Consiliului Elevilor şi a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, a elaborat Regulamentul de ordine interioară, care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice, reflectând specificul valorilor şi climatul proprii unităţii noastre şcolare.  Directorii sunt deschişi dialogului şi ascultă sugestiile profesorilor, fac aprecieri frecvente, discrete şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie şi facilităţi pentru exercitarea iniţiativelor personale, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.  Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

III.12. ANALIZA SWOT Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnică) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:

PUNCTE TARI  Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, etc.).  Criteriul esenţial în constituirea ofertei CDŞ, în structurarea programelor şi a suporturilor de curs aferente, îl reprezintă formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază; disciplinele opţionale propuse oferă posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor.  Interes crescut pentru valorificarea metodelor moderne de predare-învăţare,, pentru schimb de experienţă prin interasistenţă şi lecţii demonstrative cu caracter interdisciplinar;  Valorificarea abilităţilor individuale ale unor cadre didactice în contextul disciplinelor opţionale  Rezultate bune obținute de elevi la concursurile și olimpiadele școlare; 44


PUNCTE SLABE  Organizarea defectuoasă a CDŞ:  Legislativ/managerial - oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor;  Resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor  opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei;  Insuficienta conştientizare, din partea elevilor, dar şi a unor cadre didactice, a importanţei disciplinelor opţionale în articularea traseelor individuale de dezvoltare intelectuală şi profesională  concentrarea activităților pe conținuturi și nu pe nevoile de formare ale elevilor;  utilizarea redusă a platformelor educaționale de către cadrele didactice;  rezistenţa la schimbare (reală sau invizibilă) în condiţiile avalanşei de informaţii, reglementări şi revizuiri ale politicilor educaţionale privind descentralizarea curriculară;  recurgerea, în mod sporadic, la metode didactice învechite, la tehnici de predare care solicită memorarea şi favorizează reproducerea mecanică a conţinuturilor (îngrădirea creativităţii şi a gândirii critice);  nu sunt generalizate întotdeauna experienţele pozitive sau, când se încearcă, acestea nu au rezonanţa potrivită  pregătire deficitară în management educațional a unor profesori OPORTUNITĂŢI  Colaborarea cu alte şcoli şi instituţii apropiate ei (asociaţii de tineret, ONG-uri etc.) în vederea optimizării aplicării curriculumului şi a extinderii experienţei elevilor în domenii extracurriculare;  Posibilitatea valorificării surselor de finanţare ( programe de granturi, FSE), care sprijină formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice  Posibilitatea demarării de proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă privind dezvoltarea şcolară prin diferite tipuri de activităţi;  Existenţa unei diversităţi de manuale alternative, auxiliare didactice şi ghiduri profesionale la care cadrele didactice au acces fără eforturi; AMENINŢĂRI  Comunicarea încă deficitară între şcoală, CCD şi Inspectoratul Şcolar poate afecta buna organizare a curriculumului şcolii.  Întârzierea descongestionării programelor naţionale duce la supraîncărcarea elevilor şi la randamente scăzute în activitatea de învăţare  Instabilitatea încadrării afectează continuitatea CDŞ. b. RESURSE UMANE PUNCTE TARI  Personal didactic calificat în proporţie de 100 %  Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este mare; 45


 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;  Ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului elevilor;  Existenţa cabinetului de consultanţă psihopedagogică;  Parcurgerea de către un număr mare de cadre didactice a cursurilor de formare -iniţiere IT, utilizare AEL, consiliere şi orientare, comunicare relaţională, cursuri de mentorat şi de formatori şi aplicarea cunoştinţelor dobândite în procesul instructiv – educativ. PUNCTE SLABE  Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este relativ redusă  Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;  Interes doar pentru acumularea de credite și nu pentru dezvoltarea personală reală  Finanțarea modestă a activităților de formare  Reticenţa unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului, colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.  Scăderea prestigiului colectivului didactic prin pensionarea unor profesori recunoscuţi pe plan local;  Nivel deosebit de scăzut al cunoştinţelor unui număr mare de elevi care optează pentru liceul nostru, în special la filiera tehnologică. OPORTUNITĂŢI  Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD,I.S.J.  Posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice – gradaţii de merit;  Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună;  Singura unitate liceală din zona Bicaz.  Ecoul social pozitiv al şcolii de-a lungul a zeci de ani de activitate cu rezultate de calitate. AMENINŢĂRI  Absenţa din familie – criza de timp a părinţilor, datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor.  Slabă motivare a cadrelor didactice, datorită salariilor mici;  Autonomia redusă a unităţii în selectarea personalului didactic conduce la lipsa de continuitate şi la semnale negative, din acest motiv, din partea comunităţii.  - scăderea prestigiului cadrelor didactice în societate - salarizarea mică a cadrelor didactice - modificări multiple ale sistemului educativ la care nu ne putem adapta lipsa motivației de formare și perfecționare  Scăderea populaţiei şcolare;  Scăderea prestigiului cadrelor didactice în societate 46


 Salarizarea mică a cadrelor didactice  Modificări multiple ale sistemului educativ la care nu ne putem adapta  Lipsa motivației de formare și perfecționare c. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE PUNCTE TARI  Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;  Şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare;  Şcoala are bibliotecă, iar fondul de carte este recent reactualizat  Există sală de sport  Există cabinet de consiliere psihopedagogică  Există internat şi cantină pentru elevi PUNCTE SLABE  Lipsa acută de spațiu; elevii învață în două schimburi, laboratoarele sunt săli de clasă, orele de pregătire suplimentară sunt greu de introdus în program, pentru activitățile extracurriculare există un singur spațiu, CDI.  Materialul didactic este insuficient şi depăşit la unele discipline  Lipsa softului educaţional pentru Sistemul AEL la anumite discipline  Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor,pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice  Insuficienta dotare a cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline: informatică, fizică, chimie şi biologie şi inexistenţa laboratoarelor şi cabinetelor de limba română, limbi străine, precum şi a unui cabinet Comenius pentru activităţiproiecte europene;  Numărul calculatoarelor din şcoală este insuficient şi nu toţi profesorii au abilităţi de operare PC  Dotare insuficientă pentru desfăşurarea în condiţii optime a instruirii practice şi a disciplinelor opţionale la specializările din filiera tehnologică OPORTUNITĂŢI  Descentralizare şi autonomie instituţională;  Parteneriate cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme;  Existenţa unor spaţii (ex. sala de sport, cantina, camere cazare, cabinetul de informatică) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti;  Participarea la proiecte europene AMENINŢĂRI  Administrarea restrictivă a resurselor materiale şi financiare existente;  Degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii;  Responsabilitate redusă a unora dintre elevii care optează pentru liceul nostru privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare;  Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente 47


 Slaba implicare a unor părinţi în recuperarea daunelor provocate de elevi  Lipsa unei legislaţii care să stimuleze agenţii economici în relaţiile de parteneriat cu şcoala (pentru acordarea de burse şi alte facilităţi)  Situația economică din regiune  Un cadru legistativ suspus unor modificări dese d. RELAŢIILE CU COMUNITATEA PUNCTE TARI  Semestrial comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai poliţiei în scopul prevenirii delicvenţei juvenile  În şcoală se desfăşoară programe educaţionale  Întâlniri semestriale cu comitetul reprezentativ al părinţilor suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;  Dezvoltarea relaţiei profesori - elevi - părinţi se realizează şi prin intermediul activităţilor extracurriculare culturale;  Contractele de parteneriat cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile, introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor;  Existenţa Centrului de Documentare şi Informare  Există legături de parteneriat cu primăria. PUNCTE SLABE  Slabe legături de parteneriat cu ONG-uri;  Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor.  Carenţe de percepţie asupra multiculturalităţii şi a diversităţii etnice;  Absenţa educaţiei pentru colaborare şi a spiritului civic la unii elevi OPORTUNITĂŢI  Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, ONG-uri, biserica, poliţia Casa de cultură, Biblioteca orăşenească)  Interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat;  Interesul altor şcoli, instituţii omoloage, pentru schimburi de experienţă.  Înfiinţarea Asociaţiei Părinţilor şi realizarea de programe educaţionale în parteneriat  Lobby din partea părinţilor şi a foştilor absolvenţi privind calitatea educaţiei oferită de unitatea noastră şcolară. AMENINŢĂRI  Organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate;  Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a acestora în viaţa şcolară;  Carenţe atitudinale şi comportamentale ale unor părinţi faţă de şcoală, de copii, de muncă;  Instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere  Implicare formală (la nivel declarativ), dar fără o disponibilitate de timp și efort din 48


partea părinților III.13. ANALIZA P.E.S.T.E.L. Mediul extern (respectiv factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici şi legislativi/ juridici) influenţează puternic întreaga organizaţie, întrucât aceasta este un sistem deschis, ce presupune o puternică interacţiune cu mediul situat în afara ei şi în întâmpinarea căruia vine cu întreaga sa ofertă educaţională. Contextul politic Actualmente, stabilitatea politică a ţării oferă premisele necesare remedierii multora dintre vechile probleme ale şcolii, iar factorii de conducere din MEN acţionează deopotrivă în direcţia aducerii în atenţia societăţii a problemelor generale ale învăţământului şi rezolvării la nivel macro a acestora, ca şi în direcţia descentralizării acestui domeniu de activitate. Deşi există stabilitate politică şi bune intenţii la nivelul conducerii MEN, numeroase aspecte în planul politicii educaţionale actuale/ hotărâri luate în forurile superioare de conducere au ca efect bulversarea activităţii organizaţiei şi/sau îngreunarea demersurilor de eficientizare ale acestei activităţi. Contextul politic generează, pentru Liceul ,,Carol I” Bicaz nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:  în domeniul „resurse umane”, se impune ca managementul și colectivitatea didactică să manifeste o atenție sporită faţă de particularitățile actului comunicațional, astfel încât atmosfera de lucru să nu fie afectată de disputele politice;  în domeniul „curriculum” se impune fructificarea disponibilităţilor extracurriculare pentru a consolida sentimentul de respect reciproc şi a genera un spor de responsabilitate tuturor factorilor implicaţi (colectiv didactic, beneficiari direcţi şi indirecţi), ca premise ale depăşirii oricăror diferenţe ideologice sau de altă natură.

Contextul economic Situaţia economică în care se află întreaga societate se răsfrânge, firesc, asupra bugetului local şi influenţează puternic şi instituţia şcolară, cu tot ceea ce presupune ea. Instituţia noastrǎ are în primul rând nevoie de extinderea spaţiilor de învǎţǎmânt, ţinând cont de faptul cǎ funcţionǎm în douǎ schimburi, motiv major de nemulţumire pentru elevi, profesori şi pǎrinţi. Pentru acest lucru sunt necesare fonduri extrem de dificil de identificat şi obținut. Contextul economic influenţează activitatea organizaţiei sub toate aspectele, dar în măsură diferită:  realizarea planului de şcolarizare nu a întâmpinat deloc dificultăţi, eforturile depuse şirezultatele bune obţinute în timp de personalul didactic generând o mare deschidere şi disponibilitate printre educabili de a urma cursurile acestei unităţi;  în unitatea şcolară există şi elevi cu o situaţie materială mai modestă, dar starea materială deficitară, deşi constituie un impediment, nu are, totuşi, o relevanţă covârşitoare asupra interesului lor pentru şcoală;

49


 pe fondul situaţiei economice precaree, aportul şi interesul agenţilor economici în sprijinirea material-financiară, în acordarea de sponsorizări sau de donaţii pentru diferitele activităţi derulate sunt scăzute;  Asociația de părinţi a acordat un foarte slab sprijin în derularea activităţilor Contextul economic generează, pentru Liceul ,,Carol I” Bicaz, nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:  în domeniul „resurse financiare şi materiale”, managementul trebuie să găsească soluţii de a atrage mai multe fonduri extrabugetare;  în domeniul „curriculum”, se impune ca întreaga colectivitate didactică să acţioneze în direcţia formării, la elevi, a celor abilităţi care presupun o reacţie economică optimă: abilităţi antreprenoriale, spirit participativ, responsabilitate faţă de tot ceea ce constituie bază materială a unităţii. Contextul social Din această perspectivă, liceul beneficiază de un context favorizant, datoritǎ caracteristicile demografice ale zonei: există în oraş şi în împrejurimi un număr suficient de mare de copii, astfel încât bazinul de recrutare a educabililor să poată fi considerat generos, cu atât mai mult cu cât liceul nostru este singura unitate licealǎ din zonǎ. Activitatea colectivității școlare este influenţată de contextul socio-cultural, întrucât:  zona Bicaz este una favorabilă instruirii şi educaţiei, mulţi dintre membrii comunităţii fiinddeschişi către ideea de continuare a şcolarizării până la/ inclusiv la nivel universitar;  expectanţele socio-culturale şi profesionale ale educabililor, cărora organizaţia le răspunde prin accentul pus, printre altele, pe studiul educaţiei antreprenoriale, al educaţiei pentru sănătate, pe dezvoltarea deprinderilor de leadership, de comunicare, precum şi pe promovarea unor valori bazate pe participare, flexibilitate şi toleranţă, pe autoperfecţionare şi educaţie permanentă, pe colaborarea cu parteneri internaţionali – toate menite să asigure o educaţie de calitate;  în zona şcolii delincvenţa juvenilă este aproape inexistentă; există puţine riscuri din exterior, datorită inclusiv autorităţilor cu rol în protejarea populaţiei, în special Poliţia, care acordă sprijin rapid şi desfăşoară acţiuni de educare şi de prevenire a abaterilor, dar şi Primǎriei Bicaz care în anul şcolar 2017 – 2018 finanţeazǎ un post de pazǎ. Contextul social generează, pentru Liceul ,,Carol I” Bicaz, nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:  în domeniul „dezvoltarea relaţiilor comunitare”, factorii de decizie din unitate, ca şi diriginţii şi restul cadrelor didactice, sunt provocate să identifice modalități de optimizare a comunicării cu familiile tuturor elevilor,  în domeniul „resurse umane”, apare ca necesară identificarea de modalităţi de stimulare şi susţinere a implicării cadrelor didactice, de recompensare a acestora pentru eforturile suplimentare, adesea consistente, depuse în vederea suplinirii golurilor rămase în educaţia copiilor prin plecarea sau nepǎsarea unor pǎrinţi. Contextul tehnologic

50


Nivelul de dezvoltare tehnologică şi informaţională a comunităţii este unul bun – efect al deschiderilor culturale şi al migrării unei părţi a populaţiei apte de muncă în afara graniţelor (lucru ce a impulsionat achiziţionarea, de către populaţie – inclusiv de către o mare parte a elevilor noştri – a aparaturii necesare, dar şi utilizarea noilor tehnologii). În pas cu noul, instituţia a fructificat oportunităţile din domeniul tehnologic – îndeosebi în vederea derulării mai eficiente a activităţii didactice şi a comunicării interne şi externe. Ca atare, organizaţia beneficiază de avantajele unui context tehnologic favorizant:  toate familiile elevilor au acces la televiziune prin cablu, majoritatea elevilor au calculatoare personale conectate la internet, echipamente audio-video şi telefoane mobile.  membrii colectivului didactic derulează activităţi care beneficiază şi de dotarea unităţii, din resurse bugetare şi extrabugetare, cu aparatură audio-video şi cu mijloace de învăţământ specifice, cu sistem de monitorizare video a spaţiului şcolar (curte, holuri);  comunicarea internă, dar şi cea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi şi cu partenerii externi se realizează electronic (comunicări prin email, site, facebook etc.). Dincolo de beneficii, acest context presupune și anumite dezavantaje, îndeosebi la nivelul colectivității elevilor (dezavantaje constând în potențialul exces de comunicare online, în pericolul ruperii de realitate și de lumea valorilor autentice, în pericolul includerii copiilor în anturaje nedorite sau al atragerii lor în acțiuni și/ sau grupuri cu efecte negative etc.) Ca atare, contextul tehnologic generează, pentru Liceul ,,Carol I” Bicaz, nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:  în domeniul „curriculum”, este necesară o îmbunătățire a ofertei curriculare, astfel încât să li se formeze elevilor competențele necesare unei receptări și utilizări adecvate a realităților tehnologice;  în domeniul „resurse umane” se impune ca, în acțiunile de formare a cadrelor didactice, să se țină cont de necesitatea dezvoltării abilității acestora de a aborda corect potențialele riscuri aduse de boom-ul tehnologic în viața elevilor și de a-i ajuta pe aceștia să îi facă față;  în domeniul „dezvoltarea relaţiilor comunitare”, factorii de decizie din unitate, alături de întregul corp profesoral, au provocarea de a identifica acțiuni și modalități de optimizare a comunicării cu familiile tuturor elevilor, astfel încât conjugarea eforturilor ambelor instanțe cu rol în formarea elevilor (școala și familia) să aibă efectul scontat inclusiv în privința depășirii potențialelor pericole presupuse de contextul tehnologic. Contextul ecologic Şi contextul ecologic al unităţii este unul pozitiv, favorizant:  liceul dispune de un numǎr mare de clase cu specializarea ,,Protecţia mdiului”, care în timp s-au dovedit adevǎrate ,,motoare” în organizarea şi derularea activitǎţilor de acest tip.  zona este una fără unităţi industriale poluante, însă cu un trafic auto mai intens, apropiatǎ de albia râului Bistriţa şi la 15 km de Parcul Naţional Ceahlǎu. Acest context ecologic reprezintă o oportunitate şi o provocare pentru organizaţie, întrucât este un stimulent în antrenarea facilă a elevilor în întreţinerea zonei şi permite/facilitează iniţierea de proiecte şi programe de ecologizare şi educarea elevilor în spiritul respectării mediului şi păstrării curăţeniei acestuia;

51


Contextul ecologic generează, pentru Liceul ,,Carol I” Bicaz, nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:  în domeniul „resurse financiare şi materiale”, echipa managerială trebuie să găsească soluţii de susținere financiară a acțiunilor de ecologizare și a tuturor celorlalte activități care vizează înfrumusețarea arealului;  în domeniul „curriculum”, având în vedere gravele perturbări ale sănătății mediului derivate din acțiunile neglijente (sau chiar iresponsabile, pe alocuri) ale omului, este necesar ca personalul didactic să acţioneze în direcţia consolidării puternice, la elevi, prin proiecte şi acțiuni extracurriculare aplicate, a respectului pentru tot ce este viu, a unei atitudini de prețuire, conservare și apărare a datului natural – într-un cuvânt, în direcţia competenţelor ecologice. Contextul legislativ Activitatea din cadrul unității se derulează cu respectarea prevederilor legislaţiei generale şi ale celei specifice pentru sistemul de învăţământ preuniversitar, funcţionând cu respectarea legilor/actelor normative, a ordinelor şi notificărilor emise de către instituţiile supraordonate: M.E.N.. şi/sau I.S.J. Neamţ. Cadrul normativ general este constituit de:  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi actele normative subsecvente acesteia:  ORDIN. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar  ORDIN nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare  ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual  OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar  ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar  ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învățământ preuniversitar  ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice  ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ  ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile  ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar  O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare

52


 

Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007 O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 418/2015. III.14. NEVOI EDUCAȚIONALE DERIVATE DIN ANALIZĂ

DOMENIUL CURRICULUM  Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung.  Promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare de dezvoltare a spiritului şi culturii antreprenoriale şi educaţia pentru o cetăţenie activă.  Dezvoltarea soft-urilor educaţionale în toate domeniile şi ariile curriculare.  Creşterea ofertei de educaţie relevante pentru nevoile individuale de învăţare şi piaţa muncii.  Promovarea T.I.C. şi a noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare iniţială. DOMENIUL RESURSE UMANE  Implicarea şefilor/responsabililor comisiilor metodice în monitorizarea activităţilor specifice organizate la nivelul şcolii în vederea eliminării formalismului şi creşterii eficienţei acestora în cadrul formării continue.  Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice şi monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate.  Promovarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice în revista școlii, pe site, pe pagina de facebook şi în şedinţele consiliului profesoral în scopul motivării, cel puţin morale a acestora  Formarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a cadrelor didactice în elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea instituţională.  Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în vederea creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de educaţie  Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate pentru diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar  Asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de dezvoltare intelectuală al elevilor. DOMENIUL RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE  Atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru finanțarea activităților extrașcolare și extracurriculare  Utilizarea eficientă a resurselor financiare bugetare pentru dezvoltarea bazei materiale (săli de clasă, laboratoare, cabinete, ateliere) 53


 Colaborarea cu autoritățile locale în vederea reabilitării spațiilor existente și a extinderii acestora DOMENIUL RELAŢII COMUNITARE :  Dezvoltarea programelor de furnizare de educaţie a adulţilor  Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile locale, în scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar.  Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu autorităţile locale, părinții, factorii educativi locali, agenții economici din zonă

1.

Ce reprezintă Liceul Teoretic Bicaz?

Liceul ,,Carol I” Bicaz reprezintă: o principalul focar de cultură şi educaţie al oraşului Bicaz; o o unitate de învăţământ cu o puternică personalitate şi tradiţie în educaţia nemţeană; o un loc al formării, informării, deschiderii către viitor; o un spaţiu al comunicării tolerante şi al manifestării libere, creative şi responsabile; o un locaş al educaţiei europene ce promovează valoarea şi democraţia.

2.

Viziunea Liceului ,,Carol I” Bicaz

Viziunea Liceului” Carol I”, Bicaz constă în interacţiunea eficientă cu mediul social, cultural şi economic, pe baza parteneriatului. Unitatea noastră şcolară îşi propune să fie un furnizor de servicii educaţionale de calitate, asigurând elevilor săi posibilitatea integrării sociale şi formarea valorilor democratice.

3.

Misiunea Liceului ,,Carol I”Bicaz

Misiunea Liceului “Carol I” , Bicaz este de a asigura valorificarea calităţilor individuale necesare elevilor prin perfecţionarea şi dăruirea cadrelor didactice. Demersul nostru promovează respectul pentru diversitatea umană, ideea de egalitate a şanselor şi implicarea elevilor în acţiuni şi proiecte de însuşire a valorilor europene.

4.

Deviza:

54


„Calitatea, responsabilitatea şi dăruirea în educaţia ta ne aparţin. Depinzi şi de noi, reuşeşti şi prin noi, deci ne reprezinţi!”

1. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului liceului printr-un parteneriat educativ eficient 2. Creșterea ratei promovabilității la examenul de bacalaureat și a șanselor de inserție pe piața muncii 3. Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele educabililor şi comunităţii, promovarea unor programe educaţionale specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în şcoală. 4. Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanţări extrabugetare, în conformitate cu nevoile informaţionale, tehnologice, de igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor la educaţie. 5. Modernizarea demersului didactic şi dezvoltarea unui învăţământ incluziv în spiritul stimulării excelenţei şcolare şi a competitivităţii Liceului ,,Carol I” Bicaz la nivel județean și național

ȚINTA STRATEGICĂ 1 Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii prin dezvoltarea unui parteneriat eficient cu autoritățile locale, părinții, factorii educativi locali, agenții economici din zonă Opțiunea curriculară

o Crearea de condiții optime pentru realizarea instruirii practice a elevilor

Opțiunea investiției în

Opțiunea financiară și

Opțiunea relațiilor

resursa umană

a dotărilor materiale

comunitare

o Responsabilizarea și motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii școlii

55

o Atragerea de resurse o Realizarea unor pentru realizarea parteneriate cu activităților instituții/ organizații/ extrașcolare massmedia, implicate în o Atragerea de resurse promovarea imaginii


o Dezvoltarea privind o Creșterea activitatea de contribuției marketingpărinților pentru publicistică îmbunătățirea o Creșterea gradului de condițiilor de instruire și consultare al atragerea lor ca părinților în alegerea parteneri ai actului disciplinelor de educație. opționale și acordarea conținutului acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali.

pentru realizarea unor materiale de promovare a imaginii școlii

școlii și/sau interesate de educație o Dezvoltarea unor parteneriate cu instituții de învățământ din alte localități. o Informarea cetățenilor orașului cu privire la activitățile desfășurate în cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz

ȚINTA STRATEGICĂ 2 Creșterea ratei promovabilității la examenul de bacalaureat și a șanselor de inserție pe piața muncii

Opțiunea curriculară

o Realizarea de programe de pregătire suplimentară adaptate nevoilor elevilor o Utilizarea în mai mare măsură a metodelor active în scopul ridicării nivelului de înțelere al elevilor o Eficientizarea activității de instruire practică

Opțiunea investiției în resursa umană

o Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare și aplicarea cunoștințelor /deprinderilor dobândite în procesul instructiv – educativ o Stimularea performanței și a progresului elevilor prin recompense/ premii/popularizarea rezultatelor

Opțiunea financiară și a dotărilor materiale

o Utilizarea eficientă a resurselor oferite de proiectul ROSE o Atragerea de sponsorizări în vederea oferii de premii elevilor cu performanțe școlare/extrașcolare deosebite

Opțiunea relațiilor comunitare

o Realizarea de parteneriate cu instituții de învățământ postliceal și superior în vederea promovării ofertelor o Realizarea de parteneriate cu agenții economici din zonă în vederea realizării instruirii practice

o Adaptarea ofertei curriculare în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial TINTA STRATEGICĂ 3 Optimizarea ofertei educaționale școlare și extrașcolare centrată pe nevoile și interesele educabililor și comunității, promovarea unor programe educaționale specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în școală. 56


Opțiunea curriculară

Opțiunea investiției în resursa umană

Opțiunea financiară și a dotărilor materiale o Dezvoltarea o Accesarea o Crearea bazei unor discipline resurselor educaționale materiale pentru opționale adecvate europene. susținerea promovării integrării europene și dimensiunii europene egalității de șanse în o Dezvoltarea și a egalității de șanse educația elevilor. abilităților personale în educația elevilor de ale profesorilor, a către cadrele didacticeo o Asigurarea deprinderilor sociale și o Dezvoltarea unui fond documentar tehnice, de promovare bazei materiale, cu pluridisciplinar pe a dimensiunii prioritate pentru suporturi multiple europene și egalității dotarea cabinetelor, a adaptat nevoilor de șanse în educația laboratoarelor utilizatorilor și elevilor o precum și cu specificului liceului o Înființarea tehnică de calcul comisiei pentru o Realizarea de achiziții și formarea o Atragerea de proiecte de prin cursuri a unor fonduri extrabugetare dezvoltare a salariați ca experți în inclusiv pentru abilităților de achiziții publice dezvoltarea bazei comunicare, a materiale spiritului civic, de oDotarea cu mijloace o Perfecționarea promovare a de învățământ și cu tuturor cadrelor valorilor europene auxiliare curriculare didactice și a o Extinderea personalului în o Utilizarea de fondului de carte al utilizarea materiale educaționale bibliotecii, dotarea cu calculatoarelor în adecvate tehnologie informatică activitatea curriculumului școlar și de comunicare profesională. o Participarea o Eficientizarea cadrelor didactice la activităților ce cursuri de inițiere în încurajează spiritul de managementul echipă, cooperarea, calității. înțelegerea, susținerea o Formarea/abilit reciprocă, exprimarea area personalului opiniilor, negocierea; didactic pentru revalorificarea o Selecționarea metodelor clasicofertei de manuale și tradiționale pe fond materialului didactic în problematizat și funcție de modul în abordarea metodelor care acestea răspund active de grup. cel mai bine particularităților claselor de elevi.

57

Opțiunea relațiilor comunitare o Colaborare cu reprezentanți ai ONGurilor, instituțiilor de cultură din țară și din străinătate Asigurarea resurselor materiale și financiare pentru derularea optimă a programelor propuse o Diversificarea și extinderea relațiilor cu partenerii educaționali dispuși să contribuie inclusiv la dezvoltarea bazei materiale a liceului o Colaborarea cu Asociația părinților pentru atragerea de resurse materiale o Fructificarea tuturor oportunităților oferite de proiecte de colaborare locale, regionale și europene.


o Transformarea procesului învățării într-unul activ, antrenant și atractiv pentru elevi o Transformarea elevului în partener de învățare. o Învățarea pe fond problematizant; abordarea metodelor active. ȚINTA STRATEGICĂ 4 Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanţări extrabugetare, pentru crearea unui ambient favorabil educației, în conformitate cu nevoile informaţionale, tehnologice, de igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor la educaţie. Opțiunea curriculară

Opțiunea investiției în resursa umană

o Asigurarea unui fond documentar pluridisciplinar pe suporturi multiple adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului liceului.

o Participarea unui cadru didactic, cel puțín, la cursuri de formare ]n domeniul investițiilor publice

o Utilizarea de materiale educationale adecvate curriculumului şcolar, aprobate de MEN sau solicitate de părinți în colaborare cu cadrele didactice

o Înființarea comisiei de achiziții publice; asigurarea transparenței și corectitudini activității acesteia

o Promovarea inovaţiei pedagogice şi introducerea noilor tehnologii în practicile educative curente 58

Opțiunea financiară Opțiunea relațiilor și a dotărilor comunitare materiale o Dezvoltarea bazei o Diversificarea şi materiale, cu extinderea relaţiilor prioritate pentru cu partenerii dotarea cabinetelor, educaţionali atât la a laboratoarelor nivel local cât şi la precum şi cu tehnică nivel regional şi de calcul european o Atragerea unor surse o Dezvoltarea de finanţare prin relațiilor cu proiecte și Consiliul Local în programe, privind vederea sprijinului dotarea în dezvoltarea bazei laboratoarelor materiale şcolare


ȚINTA STRATEGICĂ 5 Modernizarea demersului didactic şi dezvoltarea unui învăţământ incluziv în spiritul stimulării excelenţei şcolare şi a competitivităţii Liceului ,,Carol I” Bicaz la nivel județean și național Opțiunea curriculară

Opțiunea investiției în resursa umană

o Eficientizarea activităţilor ce încurajează spiritul de echipă, cooperarea, înţelegerea, susţinerea reciprocă, exprimarea opiniilor, negocierea;

o Perfecţionarea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea profesională. o Selecționarea ofertei de o Participarea cadrelor manuale şi materialului didactice la cursuri didactic în funcţie de de iniţiere în modul în care acestea managementul răspund cel mai bine calităţii. particularităţilor o Formarea/abilitarea claselor de elevi. personalului didactic pentru o Transformarea revalorificarea procesului învăţării metodelor clasicîntr-unul activ, tradiţionale pe fond antrenant şi atractiv problematizat şi pentru elevi abordarea metodelor active de grup. o Transformarea elevului în partener de învăţare.

Opțiunea financiară și a dotărilor materiale o Dotarea cu mijloace de învățământ și cu auxiliare curriculare o Extinderea fondului de carte al bibliotecii, dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare o Optimizarea rețelei de internet, inclusiv la internatul liceului o Realizarea de parteneriate cu Asociația părinților, inclusiv pentru dotarea/modernizare a spațiilor de învățământ

o Învăţarea pe fond problematizant; abordarea metodelor active. REZULATE AŞTEPTATE

ŢINTA STRATEGICĂ

REZULTATE AŞTEPTATE 59

Opțiunea relațiilor comunitare o Fructifica rea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale şi europene.


 Realizarea planului de şcolarizare  Implicare mai mare a părinţilor în rezolvarea problemelor, materializată ( în corelaţie şi cu celelalte măsuri) în :  Diminuarea cu 50% a abandonului şcolar  Creşterea cu 10 % a promovabilităţii semestriale şi depǎşirea procentului de 98% a promovabilitǎţii anuale  Diminuarea cu 25 % a absenteismului  Diminuarea cu 25% a numărului de elevi cu note scăzute la purtare  Creşterea cu 25% a sumelor realizate prin sponsorizări Creșterea ratei promovabilității la  Desfășurarea eficientă a activităților cuprinse în examenul de bacalaureat și a șanselor proiectul ROSE  Creșterea cu 2 procente a promovabilității la de inserție pe piața muncii examenul de bacalaureat  Procent de promovabilitate mai mare de 80% la examenele de certificare a competenţelor profesionale nivel 3 – specializările tehnician în protecţia mediului şi tehnician în fabricarea produselor din lemn  Procent de promovabilitate de 100% la examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 3 – specializarea tehnician în activităţi economice  Procent de promovabilitate de 100%% la examenul de certificare a competenţelor – matematică informatică  Creşterea cu 25% a numărului absolvenţilor care continuă studiile sau ocupă un loc de muncă Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii prin dezvoltarea unui parteneriat eficient cu autorităţile locale, părinții, factorii educativi locali, agenții economici din zonă

Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele educabililor şi comunităţii, promovarea unor programe educaţionale specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în şcoală.

 Creşterea cu 50% a parteneriatelor cu şcoli din ţară  Creşterea cu 15% a numǎrului elevilor participanţi la activitǎţi extraşcolare şi extracurriculare  Depunerea unui proiect cu finanţare europeanǎ  Diversificarea ofertei curriculare

Dezvoltarea şi modernizarea resurselor  Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a materiale, atragerea de finanţări procesului instructiv-educativ extrabugetare, pentru crearea unui  Creşterea cu 25% a fondurilor extrabugetare ambient favorabil educației, în conformitate cu nevoile 60


informaţionale, tehnologice, de igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor la educaţie. Modernizarea demersului didactic şi  Servicii de calitate oferite de şcoală dezvoltarea unui învăţământ incluziv  Creşterea cu 10% a numǎrului de elevi participanţi la etapa localǎ si judeţeanǎ a concursurilor/ în spiritul stimulării excelenţei şcolare olimpiadelor şcolare şi a competitivităţii Liceului ,,Carol I”  Creşterea cu 5% a elevilor pregǎtiţi în Centrul de Bicaz la nivel județean și național Excelenţǎ Neamţ  Creşterea cu 25% a numǎrului elevilor participanţi la activitǎţi extraşcolare proveniţi din medii dezavantajate, a elevilor cu rezultate mai slabe, a elevilor cu CES,

61


1. NR. CRT. 1.

MONITORIZAREA INTERNĂ ACȚIUNEA

RESPONSABIL PARTENERI

TERMEN

Elaborarea şi afişarea proiectului de dezvoltare instituţională Curriculum la Decizia Şcolii: proiectare şi aplicare

Director

Septembrieoctombrie Semestrul I

Proiect CDȘ

Fișe de evaluare

Standarde de evaluare

3.

Înscrierea la cursuri de formare

Director

Responsabilii comisiilor metodice CEAC Responsabilii comisiilor metodice Profesorii diriginți Responsabil formare continuă

ÎNREGISTRAREA INSTRUMENTE INDICATORI REZULTATELOR Produsul final Fișă de apreciere Criteriile de realizare a PDI

Pe parcursul derulării proiectului

Înscriere în baza de date a școlii

Nr. de cadre didactice înscrise

4.

Starea de funcționalitate Director adjunct a clădirii

Diriginți, elevi, personal administrativ

Săptămânal

Registrul de evidență a reparațiilor

Statistica prezenței și absolvirii cursurilor Analize, rapoarte

1.

Proiecte de parteneriat în derulare sau în pregătire Imaginea școlii reflectată în massmedia

Director adjunct

Consilier educativ

Lunar

În baza de date a școlii

Analize, fișe de evaluare

Director

Responsabil Comisia de promovare

Permanent

În baza de date a școlii

Situații statistice

2.

6.

Director adjunct

2. MONITORIZARE EXTERNĂ – Va fi realizată de reprezentanţii ISJ Neamţ, MEN.

62

Volumul cheltuielilor pentru reparații curente Număr proiecte Dosar de presă


3.

EVALUARE INTERNĂ

NR. CRT. 1.

ACȚIUNEA

RESPONSABIL PARTENERI

TERMEN

Disciplinele opţionale realizate în urma chestionării elevilor şi părinţilor

Director adjunct

Responsabilii comisiilor metodice CEAC

La finalul acțiunii

2.

Creşterea calităţii procesului de predare învăţare reflectată în rezultatele elevilor

Director

Semestrial

3.

Situaţia spaţiilor de Director adjunct învăţământ şi a clădirilor şcolare Proiecte de parteneriat Director adjunct realizate

Responsabilii comisiilor metodice CEAC Comisia de curriculum CEAC Administrator patrimoniu Consilier educativ Responsabil Comisia de promovare

Semestrial

4.

5.

Realizări ale şcolii reflectate în mass media locală şi naţională 4.

Director

Semestrial Semestrial

EVALUAREA EXTERNĂ – Va fi realizată de reprezentanţii ISJ Neamţ, MEN.

63

ÎNREGISTRAREA INSTRUMENTE INDICATORI REZULTATELOR La nivelul comisiilor - chestionare, fişe - descriptori de metodice de apreciere, fişe performanţă, număr de analiză a persoane documentelor chestionate, număr - fişe de aprobare discipline opţionale a CDS propuse realizate În rapoartele Analize, statistici - numărul cadrelor semestriale și anuale didactice formate, numărul elevilor promovaţi,mediocri şi cu rezultate de performanţă În baza de date a Analize, rapoarte Creșterea/scăderea școlii cheltuielilor de întreținere În baza de date a Analize, rapoarte Numărul de școlii proiecte de parteneriat aprobate În baza de date a Situații statistice, Numărul de apariții școlii rapoarte positive în massmedia


PLAN OPERAŢIONAL – AN ŞCOLAR 2017 – 2018 ŢINTA STRATEGICĂ 1 : Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii prin dezvoltarea unui parteneriat eficient cu autoritățile locale, părinții, factorii educativi locali, agenții economici din zonă OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

a. Dezvoltarea culturii organizaționale

Realizarea de activitǎţi de promovare a liceului în cadrul programelor dedicate ,,Zilelor oraşului” Administrarea site – ului liceului Administrarea paginii de facebook a liceului Editarea revistei ,, Ecouri” şi distribuirea ei în plan local

TERMENE 25 – 28.10.2017

Permanent Permanent Semestrial

RESPONSABIL PARTENERI I Directorii Consiliul Cadre didactice Local al Oraşului Bicaz Primǎria Bicaz Manole Felicia Graţiela Botezatu carmela Hreniuc Geanina Dumitraşcu R.

64

Sponsori

INDICATORI DE REALIZARE Organizarea activitǎţilor

Funcţionalitatea siteului Funcţionalitatea paginii Existenţa revistei

COSTURI 1000 lei

SURSA DE FINANŢARE Extrabugetare

200 lei

extrabugetare

Extrabugetaresponsorizări


Organizarea de activităţi extraşcolare cu impact asupra culturii organizaţionale

b. Promovarea imaginii liceului

Când este cazul

Dumitraşcu Roxana Directorii Diriginţii

Reactualizarea ,,Ofertei Decembrie educaţionale” 2017

Directorii

Realizarea pliantului ofertei şcolare pentru 2018-2019 Realizarea ,,Caravanei ofertei şcolare”

Martie 2017

Directorii Responsabilii de catedre Directorii

Realizarea de proiecte de parteneriat cu şcolile generale din zonă pe problematica OSP Participarea la Târgul de oferte şcolare Diseminarea aspectelor deosebite din activitate prin intermediul presei locale

Sem. II

Directorii Psiholog şcolar

Şcolile generale din zonă

Aprilie 2017

Directorii

ISJ Neamţ

Sem. II

Când este cazul

Directorii şcolilor gimnaziale din zonǎ

Directorii Coordonatorii de proiecte

65

Publicaţiile locale Site Facebook

Sărbătorirea în colectiv a zilelor de naştere, a unor date importante : 8 martie, Crăciunul Marşul absolvenţilor Banchetul de absolvire Balul bobocilor Postarea ofertei pe site-ul liceului şi pe pagina de facebook Difuzarea pliantelor

Conform bugetului de proiect

Extrabugetare

-

-

100 lei

Buget

Procese verbale ale activitǎţilor Creşterea cu 5% a elevilor care opteazǎ pentru liceul nostru Realizarea planului de şcolarizare

1 000 lei

Buget

Conform bugetului de proiect

Buget local

100 lei

Extrabugetare

-

-

Realizarea standului Articolele din presă, postǎri


c. Întâlniri tematice de Parteneriatul cu informare-educare a instituţiile elevilor şi încheierea comunitare de protocoale de colaborare Realizarea de proiecte în parteneriat cu asociaţii non-profit şi ONG-uri Activităţi în parteneriat cu Biblioteca Orăşenească d. Reactualizarea Parteneriatul cu acordurilor de agenţii parteneriat cu agenţii economici economici pentru utilizarea bazei materiale necesare instruirii practice

e. Atragerea părinţilor şi

Semestrial

Directorii Diriginţii

Poliţie, pompieri, DSP

Protocoale de colaborare

Semestrial

Consilier educativ Diriginţi

ONG-uri Asociaţii nonprofit

Conform parteneriate lor încheiate Septembrie 2017

Consilier educativ Profesori Directorii Maiştrii instructori şi profesorii de specialitate

Realizarea CDL-urilor Conform în parteneriat cu agenţii planificǎrilor economici

Maiştrii instructori şi profesorii de specialitate

Realegerea Consiliului Consultativ al Părinţilor

Consilier educativ Diriginţi

Septembrie 2017

66

-

-

Derularea activităţilor din proiecte

Conform bugetului de proiect

Extrabugetare

Biblioteca

Derularea activităţilor din proiecte

Extrabugetare

Agenţii economici

Acordul de parteneriat

Conform bugetului de proiect -

Agenţii economici

Existenţa şi derularea CDL-urilor

-

-

Tabel nominal cu componenţa Consiliului

-

-

-


implicare activă a acestora în rezolvarea problemelor liceului

Desfăşurarea lectoratelor cu părinţii

Semestrial

Directorii Consilierul educativ

Procese verbale ale lectoratelor

-

-

ŢINTA STRATEGICĂ 2 : Creșterea ratei promovabilității la examenul de bacalaureat și a șanselor de inserție pe piața muncii OBIECTIVE a. Implementarea proiectului ROSE

ACTIVITĂŢI

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

Realizarea tuturor condiţiilor pentru buna derulare a proiectului Realizarea activitǎţilor din proiect Diseminarea rezultatelor şi a modului de realizare a activitǎţilor Recompensarea elevilor care realizeazǎ progrese în pregǎtire

Conform cerinţelor si graficelor din proiect Conform graficelor

Directorii

Primǎria Bicaz

Conform graficelor

Echipa de proiect

Conform graficelor

Echipa de proiect

INDICATORI DE REALIZARE Derularea activitǎţilor conform planificǎrii

Echipa de proiect

67

Parteneri media

Premii acordate

COSTURI Conform bugetului de proiect

SURSA DE FINANŢARE Fonduri europene

Conform bugetului de proiect

Fonduri europene

Conform bugetului de proiect

Fonduri europene

Conform bugetului de proiect

Fonduri europene


c. Implementarea mǎsurilor în vederea îmbunǎtǎţirii rezultatelor la examenul de bacalaureat

Organizarea activitǎţii de pregǎtire suplimentarǎ Consiliere oferitǎ elevilor în vederea opţiunilor pentru disciplinele de bacalauret Realizarea periodicǎ a şedinţelor/întâlnirilor individuale cu pǎrinţii elevilor cl. a XII-a Organizarea şi derularea simulǎrii examenului de bacalaureat Realizarea planului de mǎsuri remediale şi implementarea acestuia

Octombrie 2017 Octombrie 2017

Când este cazul, în funcţie de rezultatele școlare Conform grafic MEN

Ulterior simulǎrii

Directorii Responsabilii de comisii/catedre Profesorii

Diriginţii

Pǎrinţi

Derularea activitǎţilor conform graficelor

-

-

Pǎrinţi

Opţiuni apropiate de rezultatele şi pregǎtirea realǎ

-

-

Pǎrinţi

Procese verbale ale şedinţelor/întâlnirilor individuale

-

-

Prezenţǎ 100% la examen ul de simulare

500lei

Buget

-

-

Directorii

I.S.J. Neamţ

Directorii Profesorii Diriginţii

Pǎrinţi

68

Procent promovabilitate la bacalaureat cu cel puţin 30% mai mare decât la simulare


e. Popularizarea exemplelor pozitive şi stimularea performanţei şcolare

g. Dezvoltarea activitǎţii de orientare profesionalǎ

Popularizarea prin mijloace proprii – site, facebook , panoul olimpicilor – presa localǎ şi judeţeanǎ a rezultatelor deosebite obtinute de elevi la olimpiade/concursuri şcolare şi extraşcolare Recompensarea elevilor premiaţi prin acordarea de premii în premii în bani/obiecte/excursii Consiliere în vederea alegerii parcursului profesional Încheierea de parteneriate cu instituţii de învǎţǎmânt superior/postliceal în vederea promovǎrii ofertelor

Când este cazul

Profesori Responsabil site liceu Responsabil paginǎ facebook

Parteneri media

Articole/postǎri

Festivitate final de an

Directorii Profesorii

Sponsori

Premiile acordate

Permanent

Consilier şcolar

Permanent

Directorii

Instituţii partenere

69

-

-

5 000 lei

extrabugetare

Raport consilier şcolar

-

-

Existenţa parteneriatelor

-

-


Consiliere elevpărinte privind creşterea interesului acordat procesului instructiveducativ şi alegerea carierei

Semestrial

Diriginţii

Părinţi

Procese verbale şedinţe

-

-

ŢINTA STRATEGICĂ 3 : Optimizarea ofertei educaționale școlare și extrașcolare centrată pe nevoile și interesele educabililor și comunității, promovarea unor programe educaționale specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în școală. OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

TERMENE

a. Consiliul profesoral Ianuarie Dezvoltarea de analiză a 2017 abilităţilor de propunerilor pentru comunicare fundamentarea socială şi CDŞ/CDL antreprenoriat la Continuarea activităţii An şcolar elevi firmei de exerciţiu 2017 – 2018 Participarea la proiecte/concursuri judeţene de educaţie antreprenorială

Conform graficelor

RESPONSABILI

PARTENERI

INDICATORI DE REALIZARE Aprobare CDŞ/CDL

COSTURI -

SURSA DE FINANŢARE -

Firma din zonă

Participarea la concursurile de profil

100 lei

Extrabugetare

I.Ş.J. Neamţ

Rezultate obţinute la concursuri

100 lei

Buget

Cond. Şcolii Şefii de catedră

Profesori discipline economice Prof. de specialitate

70


b. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu şcoli din România şi din ţări europene c. Promovarea valorilor europene

Realizarea de parteneriate cu ONGuri, instituţii interesate în problematica educaţiei antreprenoriale Realizarea de noi proiecte Comenius, Leonardo, POSDRU Realizarea de parteneriate cu şcoli din ţară

Permanent

Directori

Conform graficelor

Comisia pentru proiecte europene

-

Semestrul I

Directorii

Şcoli din ţară

Continuarea activităţii clubului de Istorie „Carol I”

bilunar

Întreţinerea site-ului Cercului de Istorie Carol I” Comemorarea Holocaustului

Permanent

Aniversarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

1 dec.

ONGuri/instituţii partenere

Clubul de Istorie Carol I”

9 oct.

Clubul de Istorie Carol I” Conducere Clubul de Istorie Carol I” Consilier educativ Clubul de Istorie Carol I” Cons. Educ.

71

ISJ Neamţ Conducerea şcolii

Existenţa parteneriatelor Procese verbale ale activitǎţilor derulate

Conform proiectelor

Extrabugetare

Depunerea proiectelor

-

-

Existenţa parteneriatelor

-

-

Articol pe site-ul Clubului „Carol I”

-

-

150 lei

Extrabugetare

Promovarea publică a site-ului Conducerea şcolii

Activitatea de prezentare

-

-

Primăria Bicaz Conducerea şcolii

Participarea la o festivitate publică dedicată evenimentului

-

-


Participarea la concursul „Istorie şi societate în dimensiune virtuală” Participarea la concursul de „Istorie şi civilizaţie românească” Organizarea evenimentului „Ziua Europei” Ziua Francofoniei

Decembrie

Clubul de Istorie Carol I”

Ianuarie

Clubul de Istorie Carol I”

mai

Conducerea şcolii

Ziua Mediului

Iunie

Parteneriate cu ONGuri pentru derularea de activitǎţii împotriva traficului de persoane, lupta anti – SIDA, consum de droguri şi alcool

Permanent

Clubul de Istorie Carol I” Consilier educativ Smărăndeanu Angela Consilier educativ Profesori protecţia mediului Directori Profesori

Organizarea și derularea activităților propuse în Planul activităților educative

Conform planului

Conform planului

Martie

ŢINTA STRATEGICĂ 4 : Dezvoltarea şi modernizarea

ISJ Neamţ CN de Informatică Piatra Neamţ Conducerea şcolii

Locul obţinut la concurs

100 lei

Buget local

Proiectele multimedia, Referatele Locul obținut la concurs Activitate în cadrul şcolii

100 lei

Buget local

-

-

ISJ

Activităţile din program

-

-

Prim Bicaz şi Ocolul Silvic Partenerii de proiecte

Plantarea de puieţi

-

-

Existenţa parteneriatelor Procese verbale ale activitǎţilor

Conform bugetelor de proiect

Extrabugetare

Conform planului

Realizarea în procent de 80% a activităților propuse

Conform planului

resurselor materiale, atragerea 72

de

Conform planului

finan ţări


extrabugetare, pentru crearea unui ambient favorabil educației, în conformitate cu nevoile informaţionale, tehnologice, de igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor la educaţie. OBIECTIVE a. Dezvoltarea resurselor materiale

b. Atragerea de fonduri extrabugetare

ACTIVITĂŢI Înfiinţarea comisiei de achiziţii în vederea utilizǎrii mai eficiente a resurselor financiare Realizarea proiectului de buget pe baza referatelor de necesitate de la toate comisiile/compartime ntele Îmbogǎţirea fondului de carte din donaţii şi surse extrabugetare Atragerea de fonduri de la Asociaţia pǎrinţilor în vederea îmbunǎtǎţirii condiţiilor ambientale în sǎlile de clasǎ Realizarea de fonduri din închiriere terenuri/sǎli clasǎ/cazare/cabinet informaticǎ

TERMENE

RESPONSABILI

Octombrie 2017

Directorii

Decembrie 2017

Directori Contabil Comisie achiziţii

Bibliotecar Director

PARTENERI

COSTURI -

SURSA DE FINANŢARE -

Aprobare proiect în CA

-

-

Cel puţin 100 volume achiziţionate Fonduri utilizate de la Asociaţia Pǎrinţilor

2 000 lei -

-

Fonduri din închirieri

-

-

extrabugetare Permanent

Donatori

Directori diriginţi

Permanent

Pǎrinţii

Directori CA Contabil

Permanent

Cesionari

ŢINTA STRATEGICĂ 5 : Modernizarea demersului

INDICATORI DE REALIZARE Aprobarea comisiei în CA

didactic

dezvoltarea unui învăţământ incluziv în

şi 73


spiritul stimulării excelenţei şi şcolare şi a competitivităţii Liceului ,,Carol I” Bicaz la nivel județean și național OBIECTIVE a. Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice

b. Modernizarea procesului didactic

ACTIVITĂŢI

TERMENE

Participarea la toate activităţile de formare continuă, atât la nivelul şcolii, cât şi la nivel judeţean Participarea la cursuri de formare în vederea acumulǎrii creditelor necesare Înscrierea la grade didactice şi pregătirea responsabilă pentru inspecţiile curente, speciale şi pentru participarea la examen. Utilizarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite prin formare, în procesul instructiv-educativ

Conform graficelor

Conform graficelor

Conform graficelor

Permanent

RESPONSABIL I Comisia de perfecţionare Responsabilii de comisii /catedre

PARTENERI

Comisia de perfecţionare Responsabilii de comisii /catedre Comisia de perfecţionare

CCD, ISJ, Instituţii abilitate

Cadrele didactice

CCD, ISJ, Instituţii abilitate

ISJ Neamţ

INDICATORI DE REALIZARE Procese verbale ale şedinţelor din catedrecomisii metodice Atestate de participare; Adeverinţe/atestate/ diplome

Adeverinţe de promovare e examenelor.

Calificativele obţinute la inspecţiile pentru grade didactice şi asistenţe

74

COSTURI 5 000 lei

SURSA DE FINANŢARE Buget

2 000 lei

Buget

-

-

1 000 lei

Buget


Stabilirea tematicii şedinţelor de catedră centrate pe metodica activ-participativă Îmbinarea echilibrată, coerentă şi de calitate a tradiţiei cu inovaţia

c. Oferirea de şanse egale la educaţie tuturor elevilor

Deplasarea accentului de pe latura informativă pe cea formativă în demersul didactic Participarea unui numǎr cǎt mai mare de elevi şi profesori la activitatea Centrului de Excelenţǎ Neamţ Realizarea de ore de pregǎtire suplimentarǎ cu elevii care dovedesc mari lacune la testele iniţiale Oferirea de consiliere elevilor cu probleme comportamentale

Septembrie 2017

Responsabilii de comisii/catedre

Evaluarea Planului managerial al catedrelor metodice

-

-

Permanent

Cadre didactice Responsabilii comisiilor/catedr elor

Existenţa planificǎrilor şi a proiectelor unitǎţilor de învǎţare

-

-

Cadre didactice Responsabilii comisiilor/catedr elor

Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale cu accent pe activităţile cu caracter aplicativ Numǎrul cadrelor didactice şi a elevilor participanţi

-

-

500 lei

Buget

Permanent

Permanent

Sǎptǎmânal

Când este cazul

Cadre didactice

Centrul de Excelenţǎ Neamţ

Cadrele didactice

Creşterea procentului de promovabilitate

-

-

Consilier şcolar

Diminuarea numǎrului de note scǎzute la purtare

-

-

75


Atragerea în activitǎţi extraşcolare stimulative a elevilor cu rezultate mai slabe la învǎţǎturǎ, a celor proveniţi din medii dezavantajate, a elevilor cu CES

Permanent

Diriginţi Consilier educativ

Pǎrinţii

Imbunǎtǎţirea situaţiei şcolare

-

-

Anexa 1

Planul activitatilor educative 76


an Școlar 2017-2018

Nr. Crt

Denumirea activităţii

Perioada de desfăşurare

1.

Prevenirea traficului de persoane

12. 09.2017

2.

Ziua Contabilului

21.09.2017

3.

Nocturna Bibliotecii

29.09 2017

4.

Ziua Europeană a Limbilor Moderne

26.09.2017

5. 6.

Ziua internațională a turismului – prezentări proiecte Ziua mersului pe jos – drumeție la Observator

27.09.2017 3. 10. 2017

Responsabili Prof. Cehan Gabriela Prof. Fodor Elena Prof. Fîrțală Mirela Prof. Hreniuc Gianina Prof. Vancea Ioan Prof. Psih. Manuela Cenușă Catedra de discipline economice Prof. Mihaela Apetroei ; Prof. Gianina Hreniuc;Prof. Xenia Sîrbu ;Prof. Mihai Apopei; Prof. Roxana Dumitraşcu; Prof. Geta Vasilache Prof. Popescu Iulia Prof. Şerban Mariana Prof. Uţă Angela; Prof. Durican Oana Prof. Magda Ursuț Prof. Magda Ursuț

7.

Firma de exerciţiu

Sept.2017-Iunie.2018

Prof. Balint Valeria

8.

Program internațional ,,Economia și succesul

Oct 2017- Mai 2018

Prof. Constantin Carmen Prof. Cenușă Diana 77

Participanţi

Voluntari de la Liceul Carol I Bicaz Elevi de la profilul Economic Elevi clasa a IX-a D; X a D; a XI-a A; a X-a A

Observaţii

Partener: „Asociația Valoare – Plus” Bacău

CDI Parteneriat cu Biblioteca Mihai Eminescu Bicaz

Clasele a X-a A, X-a D; şi a XI-a A; XI-a D; XIIaD Clasele a IX-aD; a XI-a D Clasele a IX-ad; a X-aD; a XI-a D Elevii claselor a XI E– XII Clasele a IX-aE și aX-a E Clasa a XI-a C

Parteneriat cu Junior Achievement


9.

10.

11.

12.

Mini Compania” Program internațional ,, Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție”

Ziua Mondială a Educaţiei – conform graficului

Comemorarea HOLOCAUSTULUI Activitate –dezbatere‘’Siguranța datelor personale în Sistemele informatice’’

Oct 2017- Mai 2018

5.10.2017

5 Octombrie 2017

Octombrie 2017

Prof. Cenușă Diana

Clasa a XII-a C

Prof. Hrap Suzana; Prof. Xenia Sîrbu; Prof. Botezatu Carmela; Prof. Manole Grațiela; Prof. Șerban Mariana Prof. Manolică Laura Prof. Apetroei Mihaela Prof. Hreniuc Gianina Prof. Constantin Carmen; Prof. Uță Angela; Prof. Rugină Delia; Prof. Scurtu Mihaela Prof. Fîrțală Mirela Prof. Fîrțală Viorica Prof. Pamp Ana Maria Prof. Mihai Apopei Prof. Balint Valeria Prof. Popescu Iulia; Prof. Roxana Dumitrașcu; prof. Cenușă Manuela

Elevii liceului

Prof. de istorie

Prof. George Lazăr Prof. Hrap Suzana

78

Parteneriat cu Junior Achievement

Clubul Carol I Prof.SirbuXenia, prof. ApopeiMihai

Biblioteca Mihai Eminescu

Elevi din clasele a X-a D, a XI-a D. a XII-a D

CDI


13.

Ziua armatei române

25 Octombrie 2017

14.

Toamna bacoviană

Octombrie 2017

Prof. lb. română Prof. Șerban Mariana

Octombrie 2017

Prof. Ursuț Magda

Octombrie 2017

Prof. de educaţie fizică

Octombrie 2017

Prof. de educaţie fizică

Octombrie 2017

Prof. de biologie

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22.

23. 24.

Drumeție Baraj – Izvoru Muntelui Cupa liceului – handbal fete Cupa liceului – fotbal băieţi Elevii şi alimentaţia sănătoasă – dezbatere Balul Bobocilor Proiect educațional ,,Săptămâna Educaţiei Globale” Olimpicii cunoaşterii Activitatedezbatere‘’Fumatul- Între obișnuință și pasiune negativă ‘’ Rezolvarea conflictelor prin non-violenţă Adrian Păunescu- flacăra

Prof. de istorie

Elevi din scoală, cadre didactice, directori Clubul Carol I Prof.SirbuXenia, Prof. Apopei Mihai

Vizite la Monumentele eroilor din localitate Acțiune în parteneriat cu Asociația „Cultul eroilor”, cu institutii ale autoritatii locale, cu Biblioteca Mihai Eminescu

Clubul Transcendentalia

CDI

Clasa a IX-a D Elevii claselor IX –XII Elevii claselor a IX a – a XII a Elevii clasei a XI a A (EPS)

27 Octombrie 2017

Prof. Huțanu Florin Clasa a XII a A

Elevi şi profesori

13 - 21.11.2017

Prof. Popescu Iulia Prof. Scurtu Mihaela

Clasa a XII-a C Elevii selectați

Noiembrie 2017

Prof. lb. română

Noiembrie 2017

Noiembrie 2017 Noiembrie 2017

Prof. George Lazăr Prof. Hrap Suzana Prof. Cenușă Manuela Prof. psiholog M. Cenuşă Prof. S.Hrap, Prof. G. Lazăr Prof. lb. română 79

Sala de sport Sala de sport CDI Restaurant Ceahlău Bicaz

Elevii claselor IX - XII

Elevi din clasele a X-a D, a XI-a D. a XII-a D

CDI

Elevi si prof. Clubul Transcendentalia

CDI


25.

26.

poeziei româneşti Influenţa internetului asupra dezvoltării intelectuale şi psihice a elevilor Educația juridicănecesitate și obligație cetățenească

Noiembrie 2017

Noiembrie 2017

27.

Proiect educațional ,,Omul și universul lui” – dezbatere, concurs de eseuri

Noiembrie – aprilie 2017

28.

Cercul ,,Luca Paciolo’’

Noiembrie 2017 – Mai 2018

29.

Tinerii Gardieni ai Mediului

Octombrie – Iunie 2017

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Ziua mondială de luptă anti-SIDA Politeţe şi respect – bazele unei societăţi democratice Fizicieni celebri Cupa 1Decembrie – tenis de masă Calendarul emoţiilor – Concurs judeţean Concurs blog-uri Campania anti-drog

Prof. Cătălina Sasu

Prof. psiholog M. Cenuşă Prof. S.Hrap, Prof. G. Lazăr

Prof. Hrap Suzana Prof. Uță Angela Prof. V. Balint Prof. Constantin Carmen Prof. Rugină Delia Prof. M.Scurtu Prof. Cenușă Diana Prof. Fodor Elena Prof. Cuciuc Antonela

Clasa a X- a B

Elevi din clasele IX- XII

Cabinet infornatică Activitate cu invitați – reprezentanti ai Poliției Bicaz CDI

Elevi IX – XII

Muzeul de Artă/CDI In parteneriat cu Complexul Muzeal Neamț

Elevi din clasele IX – XII Economic

CDI

Elevi şi profesori

HEIDELBERG CEMENT

Decembrie 2017

Prof. de biologie

Elevi si prof.

CDI

Decembrie 2017

Prof. C.Botezatu

Clasa a IX-a B

CDI

Decembrie 2017

Prof. de fizică

CDI

Decembrie 2017

Prof. de educaţie fizică

Elevi și prof. Elevii claselor a IX a – a XII a

Decembrie 2017

Prof. psiholog M. Cenuşă

Elevi si prof.

Parteneriat cu CNI

Decembrie 2017 Decembrie 2017

Prof. de informatică Prof. psiholog M. Cenuşă

Elevi si prof. Elevi si prof.

Colaborare cu Asociaţia

80


anti – drog P.Neamţ

37.

1 Decembrie-Ziua Naţională a României

Decembrie 2017

Prof. de istorie

38.

Tradiţii de Crăciun

Decembrie 2017

Cadrele didactice

39.

Festivalul „Datina”(ediția a III-a)

40.

41. 42. 43.

Specificul național al popoarelor Europei proiect educație interculturală, PPT ECO – Crăciunul – expoziţie cu ornamente din materiale reciclabile Geometria naturii Mihai Eminesculuceafărul poeziei românesti

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Directori și prof. coordonatori Prof. Hrap Suzana, Popescu Iulia, Șerban Mariana, Uță Angela Catedra de protecţia mediului

CDI

Elevii de la profilul “Protecţia mediului”

Liceu

Ianuarie 2018

Prof. lb. română Prof. Șerban Mariana

Clubul Transcendentalia

CDI

Elevi si prof.

Activitati desfasurate in inparteneriat cu institutii ale autoritatii locale

Prof. de istorie

45.

« Porni Luceafărul » recital bilingv

Ianuarie 2018

Prof. M. Şerban Prof. Popescu Iulia

46.

Concursul Haimovici

Ianuarie 2018

Prof. de matematică

Ianuarie – Aprilie 2018

Prof. Cenușă Diana

49.

Elevi IX – XII

Clasa a IX-a C

Ianuarie 2018

48.

Elevi și profesori din județ Casa de Cultură

Prof. Costin Cristian

24 Ianuarie- Unirea lui Al. I. Cuza

Concursul « Cu viaţa mea apăr viaţa » De Dragobete iubeşte româneşte Concurs „Alege, este

Elevi şi prof. Elevi si prof. Ansamblul „Floare de colț”

6 Decembrie 2017

44.

47.

Elevi si prof.

Activitatidesfasurate in inparteneriat cu institutii ale autoritatii locale

Elevii claselor a IX a – a XII a Elevii claselor a IX a – a XII a Echipajul liceului format din 4 elevi – XA; XB;XD

CDI Liceu Conform graficelor

Februarie 2018

CŞE

Elevi IX – XII

Liceu

Februarie 2018

Prof. Constantin Carmen

Clasa a X-a E

Conform calendar

81


50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

dreptul tău!” Matematica și poezia „Valentine’s Day” – concurs de poezii și felicitări în limba engleză Ora de Voluntariat Sport - contra violenţă – concursuri sportive Matematicieni care au marcat lumea 8 Martie – Concurs de poezii dedicate mamei “Mother’s Day în U.K.” – prezentări piese de teatru

Ianuarie 2017 Februarie 2018

CDI

Prof. de educaţie fizică

Februarie 2018

Prof. .Manolică Laura

Clasa a IX a A

Martie 2018

Prof. Şerban Mariana

Clasa a XI- a B

Elevi din clasele a X a si a XI a Elevii claselor a IX a – a XII a

Sala de sport CDI CDI CDI

Martie 2018

58.

Pledoarie pentru nonviolenta și negocierea conflictelor în relatiile interumane

Martie 2018

59.

Ziua mondială a drepturilor consumatorilor

62.

Elevi si prof.

Februarie 2018

Martie 2018

61.

MEN CDI

Prof. Ursut Magdalena Prof. Pavăl Constantin

Aplicaţii ale calculului matriceal în economie

Matematica poetică- Ion Barbu Ziua Internaţională a francofoniei Stand de eco-mărţişoare

Prof. Popescu Iulia

Clasa a IX-a B

Februarie 2018

57.

60.

Prof. Botezatu Carmela

15 - 16.03.2018

Clasele: IX-D; XI-D Prof. Popescu Iulia Prof. Cătălina Sasu Prof. L. Manolică

Prof. George Lazăr Prof. Suzana Hrap Prof. Manuela Cenușă Prof. Constantin Carmen Prof. Balint Valeria, Prof. Delia Rugină Prof. Cuciuc Antonela

18.03.2018

Prof. Costin Cristian

20.03.2018

Prof..Şerban Mariana

Martie 2018

Catedra – Protecţia mediului 82

XI A; XI E; XII D

CDI

Elevi din clasele IX-a D și a X-a D

CDI

Elevii claselor de la Profilul Economic

CDI

Clasa a XI-a B Elevii claselora IX a – a XII a Clasele de profil

CDI CDI Hol liceu


63. 64. 65. 66. 67.

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Imbinăm matematica cu informatica Concurs tematic pentru marcarea Zilei Internaţionale a Apei Ion Creangă- arhivar de traditii Simpozion” Energia verde ‘’ Acţiune de ecologizare a râului Bicaz Concurs regional Children’s Business School- Târgul ideilor de afaceri Istorisiri despre matematică Concursul de reviste şcolare Concurs național ,,Cultură şi Civilizaţie în România” Concurs național ,,Ecofotografia anului 2018” Ziua Pământului – vizionare filme documentare Sesiunea stiintifică de referate pentru elevii de liceu – BIOLOGIE “Bucuria de a dărui” voluntariat

Martie 2018

Prof..Manolică Laura

Clasa a a IX A;X a A

Cabinet informatică

22.03.2018

Catedra – Protecţia mediului

Elevii de la profilul “Protecţia mediului”

CDI Colaborare cu SGA Neamţ şi APM

Martie 2018

Prof. lb. română

Clubul Transcendentalia

CDI

31.03 – 4.04. 2018

Catedra – Protecţia mediului

31.03 – 4.04. 2018

Catedra – Protecţia mediului, prelucrarea lemnului Profesorii de geografie

Aprilie- Mai 2018 13 Mai 2018 Martie - Aprilie 2018

Elevii de la profilul “Protecţia mediului” Elevii de la profilurile “Protecţia mediului” / Prelucrarea lemnului

CDI

Prof. Constantin Carmen

Clasa a X a A Clasa a X a E

Organizat de Centrul Europe Direct N-E, ADR N-E și Rubik Hub

Prof. Costin Cristian

Clasa a XI-a B

CDI

Prof. Hreniuc Gianina Prof. R. Dumitraşcu Eleviidin CŞE

Elevii din CŞE 3 elevi

Conform calendar MEN

Cadrele didactice

Elevi şi profesori

Conform calendar MEN

Prof. Ursuț Magda

Elevi de la IX DF ; XD ; XE

CDI

Aprilie 2018

Prof. de biologie

Elevi si prof. de biologie

Aprilie 2018

Cadrele didactice

Elevi şi profesori

Martie-Iunie 2018

Prof. de istorie

Martie-Iunie 2018 22 Aprilie 2018

83


76. 77. 78. 79.

Ziua mondială a proprietăţii intelectuale Ziua internatională securităţii şi sănătăţii în muncă Concursul de biologie „Constantin Burduja” Concursul de chimie “Magda Petrovanu”

83.

Campionat Counter Strike Concurs P.P.T Tradiţii Pascale Parteneriat educaţional cu organizaţia“Salvaţi Copiii” Proiect educațional ,,Dor de părinți” Cupa liceului Baschet

84.

Ziua Eroilor

80. 81.

82.

85. 86. 87. 88.

Suntem români. Suntem europeni. Ziua independenței României Concursul “Sanitarii Pricepuţi” Prezentări Power Point – Fizicieni celebri Sesiunea de referate – De

CDI 23.04.2018 28.04.2018

Prof. Elena Fodor

Clasa a XII a E CDI

Prof. Elena Fodor

Clasa a XI a E

Aprilie 2018

Prof. de biologie

Elevi de la Profilul Tehnologic

Aprilie 2018

Prof. de chimie

Elevi din clasele X-XII

Aprilie 2018

Prof. de informatică

Elevi din clasele IX – XII

Cabinet informatică

Aprilie 2018

Comisia metodică fizică – informatică

Elevi din clasele IX – XII

CDI

Decembrie – aprilie 2018

Prof. Hrap Suzana, FîrţalăMirela, psiholog Cenuşă Manuela

Elevi selectionaţi din clasele a IX a şi a XII a

Se organizează in sem. II o săptămână de activități extrașcolare cu invitați(personalități ale comunității locale) Sala de sport Acțiune în parteneriat cu reprezentantul Asociației Cultul Eroilor

Aprilie 2018

Prof. de Educaţie Fizică

Aprilie 2018

Profesorii de istorie

Elevii claselor IX- XII

9.05.2018

Cadrele didactice Profesorii de istorie

Elevi si prof.

Liceu

Mai 2018

Prof.Dumitraşcu Roxana

Echipajul liceului – 6 elevi din clasa a XI a A

Mai 2018

Prof. Manuela Grațiela

Elevii implicați

Conform calendar MEN CDI

Mai 2018

Prof. Botezatu Carmela

Elevii claselor IX-XII

84

Elevii cls. IX-XII

Conform calendar ISJ Neamț Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” – Iași

CDI


89. 90. 91. 92. 93. 94.

95.

96. 97.

ce ne place matematica? Concurs Carmen Sylva Activitate dedicată traficului de persoane Concursul “Descoperă o lume sănătoasă” ,,Prejudecată și discriminare” Proiect de educație interculturală Cupa liceului – fotbal băieţi Sesiunea de referate Istorie Noaptea Muzeelor

Ziua Europeană a Parcurilor Naționale dezbateri, prezentări Ziua mondială fară tutun – dezbateri, prezentări

Mai 2018

Clubul Transcendentalia Elevii de la Ştiinţe Sociale Elevi din clasele a X a şi a XII a

Conform calendar MEN

Elevi ai clasei a XII a D

CDI

Eleviiclaselor IX - XII

Teren sport

Elevii selectați

CDI

Prof. Hrap Suzana, Sîrbu Xenia; prof. Uță Angela

Elevi si profesoriinvitaţi pentru a susţine proiecte premiate la nivel judeţean şi programme artistice demonstrative

Activitaterealizata in parteneriatcuMuzeul de Istorie, PiatraNeamt

24 mai 2018

Prof. Ursuț Magda

Elevi de la Științe Sociale

CDI

30 mai 2018

Prof. de biologie

Elevi si prof.

CDI

Clasa a IX a F

Aprilie 2018

Prof. lb. română Prof. Manuela Cenuşă; prof. Hrap Suzana

Semestrul II 2018

Prof. Dumitraşcu Roxana

Mai 2018

Prof. Hrap Suzana, Dir.Adj. Lazăr George prof. Firtală Mirela Psiholog Cenușă Manuela

Mai 2018

Prof. de educaţie fizică

Mai 2018

Prof. de istorie

Mai 2018

98.

Drumeţie – Izvorul Muntelui

Mai 2018

Prof. Cehan Gabriela

99.

Banchetul absolvenţilor

Mai 2018

Diriginţii claselor a XII a

Iunie 2018

Prof. Popescu Iulia

Iunie 2018

Prof. F.Huţanu Prof. Xenia Sîrbu

100. 101.

,,Ziua copilului” – spectacol Proiect educațional ,,Violenţa ucide zâmbetul”

85

CDI CDI

Profesorii şi elevii claselor a XII a Elevi IX – XII

CDI

Elevii implicați în proiect

CDI


102.

Festivalul de cântece și dansuri populare „Floare de colț”(ediția a IV-a)

103.

Proiect educațional ,,Spunem NU! Consumului de droguri”

104. 105. 106. 107.

Concurs Proiecte „Lumină și culoare” Ziua Mondială a Mediului Expoziţie cu produse de mobilier Excursia Olimpicilor

Profesorii coordonatori Conducerea liceului

Elevii liceului

Casa de Cultură

Iunie 2018

Prof. Cenuşă Manuela

Elevi de la clasa a IX-a D X-a D; a XI-a D Voluntari de la Piatra Neamţ

CDI

Iunie 2018

Prof. Manole Grațiela

Clasele a IX-a și a X-a

CDI

Mai-Iunie 2018

5 iunie 2018 Iunie 2018 Mai-Iunie 2018

Prof. Ursuț Magda Prof. G. Cehan Prof. G.Lazăr Prof. Mihai Apopei

86

Clasele a IX B; IX D; IX E; XD Elevii claselor IX - XII F Elevii cu rezultate bune la concursuri și olimpiade

Liceu


ANEXA 1 ASPECTE IMAGISTICE LEGATE DE SPAŢIUL DE ŞCOLARIZARE ŞI DOTAREA ACTUALĂ 11 SĂLI DE CLASĂ;

3 LABORATOARE (FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE);

87


2 CABINETE DE INFORMATICÄ&#x201A;;

88


1 SALÄ&#x201A; DE SPORT

2 TERENURI DE SPORT; 1 CABINET DE RELIGIE

89


1 CABINET PSIHOLOGIE ŞCOLARĂ;

1 CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 1 BIBLIOTECĂ CU 11300 DE VOLUME;

90


INTERNAT ŞI CANTINĂ

91


2 ateliere de tÄ&#x192;mplÄ&#x192;rie

92


93


ANEXA 3

IMAGINI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

94


95


96


97

Profile for Manole G

Pdi 2017 2021  

Pdi 2017 2021  

Profile for manoleg
Advertisement