Page 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LICEUL „CAROL I” BICAZ Str. Republicii nr. 21, cod 615100, Loc. Bicaz, Jud. Neamţ, CUI: 2614465 Tel: 0233253541, Fax: 0233253036, E_mail: liceulbicaz@yahoo.com

Nr. _1.838_din_23.05.2019_

ANUNŢ ANGAJARE LABORANT LICEUL ,,CAROL I „ BICAZ anunţă scoaterea la concurs a următorului post contractual vacant temporar: -

Laborant – 1 post (normă întreagă), compartiment didactic auxiliar

Concursul se va desfăşura conform Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionaleimediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – HG 286/2011, actualizat cu modificările şi completările ulterioare prevăzute în HG 1027/2014 Condiţii de desfăşurare a concursului pentru postul de laborant Calendarul concursului: -

Proba scrisă în data de 07.06.2019 ora 09 Proba practică în data de 07.06.2019 ora 11 Proba de interviu în data de 07.06.2019 ora 13

Toate probele se desfăşoară în incinta Liceului ,,Carol I” Bicaz Data până la care se depun dosarele de înscriere: candidaţii depun dosarele de concurs în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 30.05.2019 Desfăşurarea concursului: Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape: • • •

Selecţia dosarelor – admis/respins Proba scrisă – minim 50 puncte din 100 puncte Proba practică – minim 50 puncte din 100 puncte Proba de interviu – minim 50 puncte din 100 puncte Candidaţii care nu obţin minim 50 puncte la oricare din probe nu mai pot participă la proba următoare. Punctajul final al candidaţilor se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele trei probe Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului candidatul care obţine cel mai mare punctaj (cu condiţia să fi obţinut punctajul minim necesar de 50 puncte) CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

a. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d. Are capacitate deplină de exerciţiu; e. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f. Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;


CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

- studii : învățământ superior, școală postliceală sau liceul în domeniu - vechime în muncă cel puțin 3 ani; ACTELE NECESARE LA DOSAR PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii de învăţământ organizatoare; 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului, solicitate de instituţia publică; 4. Copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă REVISAL - completate la zi în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 5. Cazierul judiciar/declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate; 7. Curriculum vitae ;

Actele specificate la punctele 2-6 vor fi prezentate în original, în vederea verificării conformităţii copiilor. În cazul documentului de la punctul 5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. BIBLIOGRAFIA – CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT TEMPORAR DE LABORANT 1. Lucrări experimentale în laboratorul de fizică în ciclul liceal:

- lucrări practice de fizică în liceu - manual de fizică liceu – lucrări experimentale (clasele IX-XII) 2. Lucrări experimentale în laboratorul de chimie în ciclul liceal:

- lucrări practice de chimie în liceu - manual de chimie liceu – lucrări experimentale (clasele IX-XII) Lucrarile practice din manualele de biologie pentru liceu: 1. Clasa a IX a - Editura All - Autori: I. Ariniş , A. Mihail 2. Clasa a X a - Editura LVS Crepuscul - Autori: S. Ene, G. Sandu, G. Gămăneci 3. Clasa a XI a - Editura Corint - Autori: I. Roşu, C. Istrate, A. Ardelean 4. Clasa a XII a - Editura Gimnasium - Autori: S. Ene, G. Brebenel, E. Iancu PREȘEDINTE CONCURS Dir. Adj. Prof. Lazăr George

Profile for Manole G

anunt_laborant  

anunt_laborant  

Profile for manoleg
Advertisement