Page 1

ANUNŢ 27.01.2018 Liceul „Carol I” Bicaz organizează CONCURS în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post de bucătar. 

Data desfăşurării concursului : 19.02.2018, ora 1100

Probe de concurs : - Proba scrisă în data de 19.02.2018, ora 1100 , - Interviu în data de 19.02.2018, ora 1400 , - Proba practică în data de 19.02.2018, ora 1500 ,  Bibliografie concurs  

 

 

HG 857/2011 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice - Capitolul X – Art. 41;42;43;44;45 Ordin 976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor - Norme generale Cap.1, Art.8;11 - Norme privind producţia, Cap.2, Art. 21,24 - Norme privind prepararea alimentelor (alimentaţia publică şi colectivă), Cap.3 - Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor, Cap.4 - Norme privind personalul unităţilor alimentare, Cap.7, Art. 86 – 88 OMPS nr. 1563/12.09.2008 HG nr. 924/2005 – privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare - Anexa 2 - Capitolul II – Cerinţe specifice pentru încăperile unde sunt preparate, tratate sau procesate produsele alimentare - Capitolul VI – Deşeuri alimentare - Capitolul VIII – Igiena personalului Regulamentul de Odine interioară a „Liceului „Carol I” Bicaz (a se vedea site-ul liceului) Atribuţii şi responsabilităţi

 Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul liceului, str. Republicii nr. 21, Bicaz, până pe data de 09.02.2018 şi va conţine :  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;  cazierul judiciar;  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  curriculum vitae; DIRECTOR, Prof. Iorga Rodica

Anunţ bucatar 2018  
Anunţ bucatar 2018  
Advertisement