Page 1


uvodnik MAGAZÍN KLASTRU ČESKÁ PELETA PODZIM 2012 vydavatel: Klastr Česká peleta, z.s.p.o. adresa: Ruská 294, 252 29 Dobřichovice telefon: 241 730 326 e-mail: predseda@ceska-peleta.cz web: www.ceska-peleta.cz statutární zástupce: Ing. Vladimír Stupavský, předseda představenstva mobil: 724 611 316 bankovní spojení: ČS Dobřichovice, č. účtu: 2246341349/0800 registrace: KUSK OVV, reg. č. 306/2010/PZ IČO: 72069686 pro Klastr Česká peleta časopis připravila:

MANOFI, s.r.o. Spáčilova 5 618 00 Brno tel.: 511 141 779 fax: 511 147 279 e-mail: brand@manofi.cz web: www.manofi.cz

Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a před sebou máte další vydání Komfortního teplíčka, které informuje o dění na trzích s peletami a tuhými biopalivy, kotli na biomasu a v neposlední řadě o Klastru Česká peleta. Klastr za poslední rok značně posílil svoji pozici na českém trhu a v povědomí veřejnosti, členská základna skoro dvojnásobně narostla a musím říci, že mě velice těší přístup a spolupráce českých firem i jednotlivců, kteří přes pochopitelné konkurenční soutěžení dokáží v klíčových bodech táhnout za jeden provaz. Že se dílo daří, můžeme pozorovat na vůli českých výrobců pelet i peletových kotlů spolupracovat s Klastrem, mezi členy se již přihlásili skoro všichni leadeři tohoto posilujícího odvětví. Klastr stále častěji ukazuje svoji sílu a zázemí, což se projevuje ve výhodách pro členy, jako jsou například kolektivní nákupy, osvěta, propagace a strategický lobbing za šetrné vytápění domácností. Úspěchem je například naše intervence v moravskoslezské Kotlíkové dotaci, která již v nových výzvách počítá s dotacemi pro automatické kotle ne pelety, posun v jednání o pokračování programu Zelená úsporám nebo nastavení jednoznačných pravidel a hodnocení kvality na základě certifikace dřevních pelet ENplus. V dalším roce nás čeká opět spousta tvůrčí práce a přeji do něho nejen členům Klastru Česká peleta, ale i ostatním firmám spojeným s naším odvětvím, další dobrý rok a hodně úspěchů. Ing. Vladimír Stupavský, předseda představenstva Klastru Česká peleta

vyšlo: 17. září 2012

Vláďa to napsal za se je

dnou v ýstižně , je n v tomhle časopisu dovíte zapomněl dodat, že nejvíc se díky kom entářům TE TY PELETY :-)

Klastr Česká peleta je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace.


obsah

6

25

Společně jsme silnější

Katalog našich členů

12 Česká peleta nejsou jen pelety

8

3

2

10 Anglikáni a buddhistky topí peletami

Rozhovor

Biomasa od A do Z

19

Evropa má nové normy

1

Úvodník

3

O vytápění biomasou od A až do Z

6

Společně jsme silnější

8

Pelety ve zdravotnictví? Jednoznačná volba Romana Šmuclera

10

Jak welští anglikáni i buddhistky vytápějí svoje centra peletami

12

Česká peleta nejsou jen pelety

14

Anketa: Instalace nových kotlů

16

Cena dřevěných pelet v Česku

19

Evropa má nové normy

20

Mezinárodní obchod s peletami

22

Rozhovor s Vladimírem Stupavským

24

Jak správně (ne)topit

25

Katalog našich členů

26

Kotle na biomasu

36

Pelety a ekopaliva

43

Poradenství a výzkum

48

Obchodní společnosti

52

Přidružené členství

53

Nabídka kotlů, dřevěných paliv a poradenství

53

Kotle na biomasu

71

Pelety a ekopaliva

80

Poradenství


svet pelet

O vytápění biomasou od A až do Z Zdroje obnovitelné a neobnovitelné Každý z nás potřebuje ke svému životu energii. Ať již ve formě tepla, světla, elektrické energie pro napájení počítače nebo třeba pro pohon automobilu. Zpravidla využíváme neobnovitelné zdroje energie získané ze země, tedy nejčastěji uhlí, ropu nebo zemní plyn. Vznikaly před mnoha tisíci lety dlouhými chemickými procesy ze zbytků rostlin a živočichů. Nyní je spotřebováváme, jejich zásoby jsou však omezené a jejich těžba často negativně ovlivňuje životní prostředí – povrchové doly nevratně mění charakter krajiny a ropné havárie znečišťují moře. Jejich zpracování je energeticky velmi náročné a vznikají při něm nebezpečné odpady.

Vzhledem ke klesajícím zásobám navíc stále roste jejich cena. Energii však můžeme získávat i z obnovitelných zdrojů – slunce, vody či větru. Zásoby jsou neomezené a jejich využíváním zatěžujeme přírodu jen velmi málo. Důležitým obnovitelným zdrojem energie, a to zejména v podmínkách České republiky, je i biomasa – organická hmota rostlinného a živočišného původu. Energie se většinou vyrábí z biomasy, která vzniká jako odpad v zemědělství, lesnictví nebo průmyslu, ale může být i cíleně pěstována. Biomasa navíc patří ke zdrojům energie s velmi příznivým dopadem na životní prostředí. Jejím spalováním se uvolňuje jen tolik oxidu uhličitého, kolik

předtím stromy a rostliny při svém růstu samy vytvořily – má nulovou bilanci CO2. K vytápění domů biomasou nejčastěji využíváme palivové dřevo anebo pelety a brikety, slisované malé části dřeva nebo rostlin.

Jaká paliva na bázi biomasy můžeme využívat? Pelety Co jsou pelety? Jsou ekologicky ušlechtilým palivem. Vyrábějí se především z dřevní a okrajově z rostlinné biomasy. Dodávají se v podobě malých slisovaných granulí kruhového průřezu. Spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety. Proč jsou výhodné? Jsou skladné a snadno se s nimi manipuluje. Spalují se v automatických kotlích bez obsluhy. Jsou maximálně ohleduplné k životnímu prostředí. Umožňují nezávislost na dodávkách fosilních paliv, jako je plyn nebo uhlí.

Víte, že…? Pelety se lisují pod tlakem za vysokých teplot. Neobsahují žádná chemická pojiva a jiné znečišťující látky. Vyrábějí se nejen ze dřeva, ale i ze slámy, sena, energetických rostlin a zemědělských zbytků. Většinou jsou vyráběny z místních zdrojů lokálními výrobci. Jejich popel lze využít jako ekologické zahradní hnojivo. Výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ/kg, a předčí tak i některé druhy uhlí. K vytápění průměrného rodinného domu je ročně zapotřebí pouze 4 – 5 tun pelet, pro jejichž uskladnění stačí například stávající uhelný sklad nebo palivové silo.

Brikety z biomasy Co jsou brikety? Stejně jako pelety jsou ekologicky ušlechtilým palivem a vyrábějí se z dřevní nebo rostlinné biomasy. Vyrábějí se většinou ve tvaru větších, plných válců nebo válců s otvory. Vznikají lisováním biomasy pod tlakem a za vysokých teplot. Mají nízkou vlhkost a vysokou výhřevnost.

Proč jsou výhodné? Jednoduše se s nimi manipuluje, zpravidla jsou baleny po pěti a snadno se skladují. Díky moderním kotlům je topení briketami snadné a pohodlné. Lze je použít i jako doplňkový zdroj tepla například v krbových kamnech i při centrálním vytápění plynem či elektřinou. Nezatěžují životní prostředí, jsou ekologické. Popel lze použít jako přírodní hnojivo. Víte, že…? Mohou být vyráběny z pilin, drtě, štěpky, hoblin, kůry, ale i rostlinných zbytků a dalších odpadních materiálů. Výhřevnost briket se pohybuje nad 18 MJ/kg (tedy vyšší než například u nejkvalitnějšího hnědého uhlí). Dají se v kotli kombinovat s kusovým dřevem a naopak. 3


svet pelet Kusové dřevo Jaké jsou vlastnosti dřeva? Dřevo je tradičním topivem, je to organický materiál přírodního původu. Výhřevnost dřeva záleží na jeho vlhkosti, při 20 % je to asi 15 MJ/kg. S rostoucím obsahem vody je při hoření dřeva potřeba více tepla na její přeměnu v páru, a tak se snižuje energetický zisk. Tvrdé dřevo z listnatých stromů nejlépe slouží k vytvoření stabilního a dlouhotrvajícího žáru v kotli, měkké dřevo z jehličnanů je naopak vhodné pro zapalování a také v případě, kdy chceme rychle vyhřát vytápěný prostor. Proč je výhodné? Patří mezi nejlevnější paliva používaná k vytápění.

Díky moderním kotlům s inteligentní regulací je topení dřevem snadné a pohodlné. Je to snadno dostupná a obnovitelná surovina, zdroje jsou při dobrém lesním hospodaření prakticky nevyčerpatelné. Popel lze použít jako přírodní hnojivo. Jaké jsou nevýhody topení dřevem? Větší časová náročnost a více práce s přikládáním, štípáním apod. Větší nároky na uskladnění – dřevo je nutné nechat přirozeným způsobem vysychat přibližně dva roky. Víte, že…? Dostatečné vysušení dřeva přírodním větráním může trvat až dva roky podle druhu dřeva, čerstvé nebo příliš vlhké dřevo by se ale rozhodně

nemělo spalovat. Spalováním nevysušeného dřeva se snižuje jeho výhřevnost, roste tedy spotřeba i nepříznivé emise při hoření. Spalováním vlhkého dřeva může dojít ke zkrácení životnosti kotle.

V jakých zařízeních můžeme biomasu spalovat? Pokojová kamna na pelety Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Při spojení s teplovodním výměníkem je lze využít i pro vytápění více místností nebo ohřívání vody. Obsluha peletových kamen je jednoduchá a zákazníci je vyhledávají především kvůli estetickému efektu hořícího ohně v místnosti. Předávání tepla probíhá sáláním a v případě zapojení ventilátoru také prouděním vzduchu. Tepelný výkon peletových kamen se reguluje ručně nebo automaticky přes termostat, pohybuje se od 6 do 10 kW, což odpovídá vytápěné ploše do 60 m2. Účinnost spalování dosahuje 90 %.

Kotel na pelety pro ústřední vytápění Moderní peletové kotle jsou plně automatizované a nevyžadují nijak složitou obsluhu. Mají dobré spalovací vlastnosti a nízké emise, a tedy jsou ekologicky šetrné. Jsou určeny pro vytápění jednoho i více rodinných domů, kanceláří a dílen nebo i přípravu teplé užitkové vody. Obdobně jako u plynových nebo uhelných kotlů, i při spalování pelet se teplo předává topnému médiu, kterým bývá nejčastěji voda. Tepelný výkon peletového kotle pro rodinné domy se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 až 30 kW a lze jej zpravidla automaticky regulovat podle požadované teploty. Účinnost kotle dosahuje až 94 %. Otopnou plochu lze orientačně stanovit na 200 m2 při tepelných ztrátách objektu 50 W/m2 a 10 kW výkonu kotle.

4

Zplyňovací kotel na dřevo Zplyňovací kotel na dřevo je vhodný pro ústřední vytápění rodinných domů nebo menších budov a pro přípravu teplé užitkové vody. Jedná se o úsporný, ekologický a komfortní kotel. Palivem mohou být polena nebo dřevěné brikety, některé kotle spalují i dřevní štěpku. Nižší pořizovací cena než u automatických kotlů na pelety je ovšem kompenzována nutností pravidelné obsluhy. Moderní zplyňovací kotle ale nabízejí funkci automatizovaného zapalování. Výkon se nejčastěji pohybuje v rozmezí 15 – 50 kW a je možno ho regulovat. Účinnost zplyňovacích kotlů na biomasu se pohybuje mezi 88 až 92 %. Otopnou plochu lze orientačně stanovit na 300 m2 při tepelných ztrátách objektu 50 W/m2 a 15 kW výkonu kotle.


svet pelet Co bychom dále měli vědět o vytápění biomasou? Výroba a distribuce pelet Výroba pelet Pelety jsou vyráběny peletováním – silným stlačením dřevních nebo zemědělských surovin a zbytků. Kromě vysokého tlaku má na jejich soudržnost vliv také obsah ligninu ve dřevě. Žádné přídavné směsi, pojiva nebo lepidla se nepoužívají. Peletováním vzniká biopalivo s vysokou energetickou hustotou a tepelnou výhřevností, se kterým lze velmi jednoduše manipulovat. Díky tomu je možné ekonomické skladování, jednoduchá doprava, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi. Víte, že…? Materiál pro granulaci by měl mít stabilizovanou vlhkost do 10 %. Velikost částic materiálu by neměla přesahovat 1/5 průměru finálních pelet. Pro vyšší soudržnost pelet se někdy při výrobě používá 2 - 3 % škrobu. Distribuce pelet se provádí: v pytlích o hmotnosti kolem 15 kg; ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny; komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet flexibilními hadicemi.

Schéma výroby a distribuce pelet

Vybavení kotelen

Peletová kotelna

Peletový kotel Kotel se nejčastěji instaluje ve sklepě. Při dopravě paliva šnekovým dopravníkem by měl být sklad pelet co nejblíže ke kotli, při použití pneumatického (nasávacího) potrubního systému se doporučuje maximální dopravní vzdálenost až do 25 m. Skladovací prostor paliva Variant pro uskladnění pelet v rodinných domech může být několik. V praxi se ukazují jako výhodné následující varianty: vybudování skladu pelet s pneumatickým dopravníkem ke kotli pro větší vzdálenosti například přes chodbu a více zdí; vybudování skladu pelet se šnekovým dopravníkem ke kotli pro kratší vzdálenosti například skrz jednu zeď; instalace speciálního textilního zásobníku nebo konstrukce pro zavěšení Big Bagu.

plynu se počítá s nejvyužívanějšími tarify a českými dodavateli (RWE a ČEZ). Ve výpočtu je uvažován modelový případ spotřeby tepla 70 GJ za rok a nejběžnější typy a účinnosti používaných kotlů. Náklady na paliva jsou zprůměrovány z měsíčních cen paliv pro domácnosti v průběhu celého roku.

Komfort při topení peletami Dodávka prostřednictvím cisterny dále rozšiřuje komfort vytápění peletami. Cisterna pomocí kompresoru a stlačeného vzduchu dopraví pelety hadicí přímo do skladovacího prostoru až do vzdálenosti 30 metrů. Součástí systému je certifikovaná váha, která měří hmotnost pelet. Z pohledu zákazníka se jedná o nejpohodlnější způsob zásobování. Pro bezobslužné plnění zásobníku je ovšem nutný kvalitně stavebně připravený objekt – suché silo či sklep, nejlépe s podavačem do kotle. Spojení cisternového zásobení peletami a podávacího systému přímo do kotle poskytuje ten nejlepší komfort.

1 - doprava pelet hadicí z cisterny přímo do skladovacího prostoru pelet 2 - dávkování pelet do kotle šnekovým dopravníkem 3 - automatický kotel na pelety 4 - akumulační nádoba pro přípravu topné i užitkové vody

Náklady na vytápění Následující graf zobrazuje výši nákladů vznikajících při použití různých typů paliva. Je patrné, že nejekonomičtějším palivem pro domácnosti je v současné době palivové dřevo. Dřevěné pelety jsou společně s hnědým uhlím hned na druhém místě, následované pak dřevěnými briketami. Vyšší náklady vyžaduje použití černého uhlí, zemního plynu a koksu. Vytápění pomocí topného oleje a elektřiny je nejméně ekonomické. Výpočet nákladů na vytápění vychází ze statistik cen paliv pro domácnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu, údajů CZ Biom a vlastního šetření. V případě cen elektřiny a zemního

Kolik stojí vytápění vašeho domu biomasou, si můžete pohodlně spočítat na kalkulačce na webu www.ceska-peleta.cz. Zde najdete i přehled cen paliv a možnosti, jakým kotlem vytápět vaše obydlí.

5


pořádně t e s u ještě dělal ete m bud tarej, když n pr ůj s

e obor je o j a k i t rge tvrďáky..

á

v ČEZu, řikal m poř ene

otáčet, jak

hezký, ale ještě

Společně jsme silnější

se

ze zivota klastru

dný

Co znamenal další rok České pelety pro členy Klastru, jak pomohl koncovým zákazníkům a trhu s peletami a čím přispěl české společnosti, to jsou bilanční otázky, které je dobré si položit právě ve druhém čísle našeho magazínu. A máme na co být hrdí – tento rok nám přinesl nové členy i zahraniční partnery, zavedení certifikačního systému, řadu veletrhů a seminářů i silnější hlas zastánců obnovitelných zdrojů energie v médiích a na internetu. Vyjadřujeme se na veřejnosti Nejvíc bylo Klastr Česká peleta slyšet v souvislosti s kontroverzní kotlíkovou dotací v lednu letošního roku, právě uprostřed topné sezony. Vyloučení kotlů na dřevěné pelety z dotačního programu pro čistší ovzduší v Moravskoslezském kraji jsme kritizovali v Událostech České televize, v Mladé frontě DNES i v rozhlase. Široká veřejnost tak možná poprvé viděla tváře a jména těch, kteří podporují šetrné a chytré způsoby vytápění pod značkou Česká peleta. Za účelem zlepšení silně znečištěného ovzduší v kraji vyhlásilo ministerstvo v lednu dotační program, který měl podpořit výměnu starých

kotlů na uhlí s nízkou účinností. Dotace se však vztahovaly jen na nákup automatických kotlů na spalování uhlí, ačkoli to je vždy doprovázeno většími emisemi než vytápění peletami, které naopak byly novou politikou konkurenčně znevýhodněny. Vystoupili jsme proto veřejně proti původním podmínkám dotace, které byly nelogické a navíc proti pravidlům hospodářské soutěže. Společné úsilí Klastru neslo ovoce, další výzva už s kotli na pelety počítala. Obyvatelům Moravskoslezského kraje se tedy rozšířily možnosti vytápění a celá republika měla příležitost sledovat aktivitu Klastru jako hlídacího psa české energetické politiky. V rámci naší činnosti jsme navíc navázali cenné kontakty s politiky i experty na energetiku a legislativu. Zahájili jsme věcnou diskusi například s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou nebo s Radkou Bučilovou, která je pověřena řízením Státního fondu životního prostředí. Potkáváme potenciální zákazníky Na Českou peletu by měli vždy narazit hlavně ti, kteří se právě rozhodují o způsobu vytápění svého rodinného domu, firmy nebo i spravované veřejné budovy. Za poslední rok měli tito koncoví zákazníci

6

příležitost promluvit s námi na všech nejdůležitějších tematických veletrzích – velké výstavní plochy České pelety nebylo možné přehlédnout. Kolektivní expozice na posledních ročnících veletrhů FOR THERM, Infotherma a Moderní vytápění byly návštěvníky velmi vyhledávané, protože zde dostali možnost vidět a porovnat řadu kotlů a kamen na pelety a biomasu na jednom místě a zároveň si prohlédnout i kvalitní paliva od renomovaných výrobců. Hlouběji s námi potom mohli zákazníci diskutovat na početných konferencích, kterých jsme se v průběhu roku zúčastnili (viz boxík).


ze zivota klastru Akce s účastí Klastru Česká peleta Veletrh FOR THERM v září 2011 Závody Biopaliva frčí o 106 v září 2011 Seminář Potenciál využití perspektivních OZE – biomasa v září 2011 Konference Energie pro budoucnost v říjnu 2011 Konference Bioenergie 2011 v listopadu 2011 Konference Biomasa & Energetika 2011 v listopadu 2011 Výstava Infotherma v lednu 2012 Veletrh Moderní vytápění v únoru 2012 Doprovodný program veletrhu FOR ELEKTRO v březnu 2012 Veletrh TECHAGRO – BIOMASA v březnu 2012 Konference Alternativní zdroje energie v červenci 2012

Spolupracujeme u nás i v zahraničí Na webových stránkách České pelety se samozřejmě profilují také členové Klastru, jejichž počet se stále rozrůstá. Již nyní můžeme konstatovat, že s námi spolupracuje většina českých firem, které to s vytápěním peletami a biomasou myslí vážně. Je to deset výrobců kotlů, deset producentů pelet, pět vysokoškolských a výzkumných institucí a pět obchodních společností. V červnu letošního roku jsme navíc navázali úzkou spolupráci s významnými subjekty, které se zabývají vytápěním peletami v zahraničí. Při spolupráci s rakouským sdružením proPellets čerpáme především jejich mnohaleté know-how, jak rozšovat peletové vytápění mezi české domácnosti a podniky tak, jako je to nyní běžné v Rakousku – zemi, která je rozlohou i počtem obyvatel podobná naší domovině. Protože je Česko členem Evropské Unie, je pro nás zásadní kontakt se sdružením European Pellet Council, které prosazuje zájmy našeho sektoru v Bruselu.

jednotný systém, který ulehčuje dovoz a vývoz pelet mezi evropskými zeměmi. Za méně než dva roky se v Evropě stal certifikát ENplus převládajícím systémem hodnocení kvality pelet. Rychlost, s jakou se certifikace ENplus zavádí, překvapila i mnoho odborníků. Již dnes má značku ENplus většina pelet vyrobených v Německu (1,4 mil. tun), Rakousku (0,8 mil. tun), Velké Británii (0,3 mil. tun) a Španělsku (0,3 mil. tun). V České republice má tento certifikát již polovina ze současných 160 tisíc tun vyrobených dřevěných pelet ročně. Ačkoli mohl být uplynulý rok z hlediska prodejů

Moderní zákazníci si ovšem nevybírají produkty jenom na veletrzích nebo v prodejnách, ale především na internetu. Naše webové stránky www. ceska-peleta.cz se staly vyhledávaným zdrojem informací pro odborníky i laickou veřejnost. Sledujeme ceny pelet, briket a dřeva a porovnáváme náklady na vytápění různými palivy. Díky tomu na webu funguje oblíbená automatická kalkulačka, kde si může každý spočítat, kolik by ušetřil při změně vytápění například z plynu, oleje, uhlí nebo elektřiny na pelety. Dále přinášíme statistiky o výrobě a spotřebě pelet nebo prodejích kotlů na biomasu a nabízíme i přehledný soupis automatických kotlů na pelety, které jsou k dostání na českém trhu. Třešničkou na dortu jsou vlastní videa Klastru nebo časopisy a letáky, které si můžete „prolistovat“ online.

Šéf proPellets Austria Christian Rakos (vpravo) a šéf Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský

Topení peletami jakožto obnovitelným zdrojem energie propaguje na celoevropské úrovni, zastřešuje totiž celkem šestnáct národních organizací. Zavádíme certifikační systém Součástí naší spolupráce s European Pellet Council je také zavádění celoevropského certifikačního systému ENplus, který přináší zákazníkům více komfortu v dodávkách a vyšší kvalitu pelet. Zatímco se mnoho let jednotlivé národní trhy s peletami vyvíjely nezávisle a používaly vlastní systémy hodnocení kvality, nyní máme dobře fungující

peletových kotlů daleko lepší, Klastr Česká peleta zažil úspěšný rok. Trend na českém trhu komentují vedoucí členové Klastru na str. 12–15 tohoto magazínu – většina z nich ho připisuje nejasné energetické a dotační politice. Díky spojení klíčových hráčů na trhu s peletami a kotli na biomasu v Klastru se však podařilo během prvního roku výrazně posílit náš hlas v energetickém odvětví, vylepšit naši pozici na evropském trhu díky spolupráci a certifikaci a také dát o sobě vědět koncovým zákazníkům na veletrzích, v tištěných médiích i na internetu. Uvidíme, co nám přinese příští rok.

7


ROZHOVOR

Pelety ve zdravotnictví?

Jednoznačná volba Romana Šmuclera Doc. Roman Šmucler je v české veřejnosti známý především jako oblíbený moderátor televizních pořadů a dále jako plastický chirurg. Méně se ví o jeho projektu sanatoria Na Pleši u Dobříše. To zrekonstruoval se svojí společností Asklepion do podoby objektu, který nejen důstojně vypadá, ale i důstojně vytápí. Během Vaší veřejné i medicínské kariéry jste odpovídal na mnoho otázek a mnoho jste jich také položil. Není ovšem lehké najít Váš názor třeba na to, jak jako lékař hodnotíte vztah mezi preventivní ochranou zdraví a praktickým zlepšováním životního prostředí. Může k němu přispět i šetrnější vytápění? Samozřejmě. My jsme v naší nemocnici uprostřed nádherných Brd topili mazutem a doslova jsme ho chrlili na vesnice v okolí. „Chytráci“ nám radili, jak obejít kontrolu a topit lacinějším sirným mazutem. To jsme odmítli. Není pochyb, že exhalace z mazutu zdraví nepřispívají. Jiná věc je, že zůstává uhlíková stopa. Mám radost, že je teď naše kotelna „Carbon-neutral“. Za Váš projekt rekonstrukce a revitalizace sanatoria Na Pleši jste byli oceněni ministerstvem průmyslu a obchodu. Vedly Vás při rozhodování o způsobu vytápění sanatoria tedy i důvody ekologické, nebo spíše rozhodla strategická ekonomická kalkulace, případně environmentálně zaměřené požadavky nějakých dotačních programů? Ono je to obojí. Já jsem tu nemocnici spolukoupil proto, že moje rodina pochází z nedalekého okolí a přispěla za Rakouska-Uherska na její stavbu. Není mi tedy jedno, že na obce v okolí čoudí mazutová kotelna. Ale současné vytápění po rekonstrukci je lacinější a navíc díky moderní regulaci se zlepšila tepelná pohoda pacientů. Samé plusy. Udělat nemocnici „na dřevo“, v tom jsme byli průkopníky a jsme rádi, že to vyšlo. Potvrdilo se během provozu, že u větších a starších budov se rychlost návratnosti investice do dražší kotelny na pelety zvyšuje kupříkladu oproti kotlům na zemní plyn poměrně razantně? Proti mazutu velmi razantně. S plynem nemáme praktickou zkušenost, tak bych mluvil jen teoreticky. 8

Vidíte nějaké nevýhody související se způsobem vytápění, který jste Na Pleši zvolili? Zatím ne. Otázka je, zda po větší popularizaci této možnosti nestoupnou ceny suroviny. Lesy jsou obnovitelné, ale nikoli nevyčerpatelné a rozhodující je vzdálenost od výroby. Kdyby bylo zle, máme v zásobě jiné kotle, ale byla by to škoda. Stát by to měl rozumně podporovat (nikoli excesy jako s fotovoltaikou), veškeré peníze zůstávají v ČR, neplatíme nikomu za plyn či ropu! Kdo přišel vlastně během rekonstrukce sanatoria Na Pleši s nápadem topit na pelety? Na nápad přišel náš už mezitím zemřelý kolega Ing. Hajzler. Brdy jsou plné dřeva, ale nikdo neuměl využít odpad - o peletky byl okrajový zájem. Musel jste svým partnerům a zaměstnancům zařízení vysvětlovat, jak takový způsob vytápění funguje a jaké jsou jeho výhody? Pro většinu lidí to byla novinka, ale hlavně měli radost, že končí mazut, oni tam totiž přímo bydlí. 300 našich zaměstnanců a členů jejich rodin bydlí v ose větru od komína. Nebáli jste se logistických problémů vzhledem k desítkám tun pelet, které takové zařízení v zimě protopí? Mohli jste už dopředu počítat s tím, že Vám dovozy pohodlně zajistí cisterna, která Vám je nafouká až k podavači u kotle nebo jste kotelnu spouštěli v době, kdy ještě tato služba nebyla v Česku k dispozici? Tato služba ještě k dispozici nebyla, dodávky od společnosti CDP jsou pro nás novinka. My máme 64 hektarů pozemku a kotelna je v technickém areálu, máme vlastní silnici, stranou od okolí. To je asi ideální situace pro takový projekt. Kolik tun pelet vlastně ročně průměrně protopíte? My protopíme 1000 tun ročně. To je trochu více, topíme i v létě - ohříváme například vodu.

Jak velký výkon kotelna má a kolik kotlů jste museli propojit, aby byla schopna vytopit celé sanatorium i při největších mrazech? My máme jeden kotel 1200 kW a ten vytápí nejenom nemocnici, ale i několik objektů v okolí včetně sídliště velikosti menší obce. Pro případ extrémních mrazů máme záložní kotle na LTO, které jsme pořídili, abychom zbytečně nepředimenzovali kotel na pelety. Ještě jsme je nepoužili, a to v zimě 2012 bylo docela chladno... Můžete prozradit, kolik lidí se musí starat o její chod? Jeden.


ROZHOVOR Vyskytly se při jejím provozování nějaké závady či problémy? Můžete porovnat zkušenosti s provozováním této kotelny s obdobnými kotelnami na jiná paliva? Je to obdobné s mazutem, jenom tam bylo potřeba více lidí v obsluze. Podařilo se Vám kotelny na pelety zrealizovat i v dalších projektech Vaší společnosti? O jak velké budovy se jednalo a jakým účelům případně slouží? Zatím ne, nutnost nějaké násypky je docela limitující pro větší projekty, ne všude „zdobí“. Třeba uprostřed Karlových Varů, nebo Prahy je to asi neřešitelný problém (skladování materiálu, doprava atd.) Často kritizujete ekonomiku veřejného zdravotnictví. Dovedl byste si představit, že i modernizace způsobu vytápění zdravotnických budov vlastněných veřejnou správou či samosprávou by mohla alespoň částečně přispět k lepší ekonomice v této rozpočtově nákladné oblasti? To nepochybně. Problém je, jak jsem řekl, že to není pro každého. Zásoba dřeva musí být blízko a nesmí být příliš velký zájem. Je to ideální u nás v Brdech, Šumava. Chtěl jsem to i do Mariánských Lázní, ale tam to zatrhli prý kvůli ekologii, čemuž moc nerozumím... Fandíte obecně rozvoji obnovitelných zdrojů energie, kam paří i pelety jako druh biomasy nebo důvěřujete spíše tradici fosilních paliv a jádra? Chce to strategii. Říci si kolik kterého obnovitelného zdroje máme (typicky dřevo) a nastavit to tak, aby se využil „akorát“. Podobné to mělo být s fotovoltaikou, tj. dát ji na střechy a zničenou krajinu a zakázat ji na pole. I zemědělská biomasa je dobrý nápad, ale v rozumném rozsahu (potřebujeme také potraviny) a tak, aby to třeba nezpůsobovalo záplavy.

toriu

i tě a akti v

še

epla pep

v tom

o nóbl

je h

ři je hyper ho

by p

dv

si kl

i ka

apík pořá

l e ch

jak to tenhl

stíhá chno ?

sana

Vlastníte nějakou soukromou nemovitost, kde byste si po zkušenosti z projektu Na Pleši dovedl do budoucnosti představit vytápění peletami jako komfortní a efektivní zdroj tepla? Pelety nejsou moc vhodné pro vilu uprostřed města, to je právě pro nemocnici, nebo nějaký statek, kde nevadí, že musí přijíždět nákladní auto s topivem, nebo nevadí násypka.

77


inspirace V minulém čísle jsme vás informovali o tom, jak se na pelety vytápí jeden ze symbolů královské moci ve Švédsku – Drottningholmský palác. Další příběh ze západní Evropy nám ukazuje, proč se pro pelety rozhodly pro změnu centra duchovní.

Jak velští anglikáni i buddhistky vytápějí svoje centra peletami Čím byste vytápěli přes tisíc let starý kostel, kdybyste z něj chtěli udělat volnočasové centrum? A jaké topivo byste doporučili buddhistkám, které chtějí mít co nejmenší uhlíkovou stopu? Ve Walesu se rozhodli pro pelety. Automatický kotel dnes najdeme jak v anglikánském kostele, tak v buddhistickém centru, které jsou od sebe vzdálené jen několik desítek kilometrů. Obě komunity jsou s dřevěnými peletami na výsost spokojené. Kostel svatého Petra ve velšském Peterschurch se v lednu tohoto roku nově otevřel již nejen jako anglikánský kostel, ale také volnočasové centrum. Místní komunita se zde tradičně schází již více než tisíc let, v šestém století se zde potkávali Keltové a části kamenného zdiva dnešní budovy pocházejí z 9. století z období Sasů. Starý kostel se ovšem dříve otevíral pouze dvakrát týdně na několik málo hodin – pro širší komunitní aktivity chybělo zázemí a také byla zima. Dřevo na prvním místě Proměny kostela ve volnočasové centrum se ujali architekti z firmy Communion Design, kteří za projekt získali v roce 2011 cenu Wooden Award. Ve všech jeho částech se totiž spolehli na dřevo. Zatímco kuchyň, toalety i knihovnu zabudovali do prostor starého kostela jako nové objekty ze dřeva, vytápění obrovské, staré kamenné budovy svěřili kotli na dřevěné pelety. Skryli jej v dřevěné chatě na hřbitově, odkud vedou do kostela spe-

10

ciálně izolované trubky. Veškeré práce na starém hřbitově probíhaly pod dohledem archeologů, přemístěno muselo být celkem šedesát ostatků. Stejně tak jako na hřbitově, také v kostele samotném bylo třeba zachovat pietu. Architekti z Communion Design prokázali, že je přesto možné starou, památkově chráněnou budovu vytopit a také vybavit zázemím. „Vzhledem k citlivé povaze místa z hlediska náboženského i památkového jsme se snažili stávající budovu měnit co nejméně,“ potvrdil Alex Coppock z Communion Designu. Příklad normanského kostela tak otevírá možnosti také pro mnohé jiné památkově či jinak chráněné budovy, které se mohou díky šikovnému projektu pustit do rekonstrukce i s peletovým vytápěním. Pelety přinesly úspory i rozvoj aktivit Volnočasové centrum funguje na dobrovolné bázi a je také financováno z dobrovolných darů nebo dotací. Dřevěné pelety si proto komunita zvolila jako výhodné topivo, jehož 75 kilowattový kotel navíc nepotřebuje žádnou složitou obsluhu. Protože pelety vytvářejí mnohem méně popela než dřevěné špalky nebo štěpka, vynášet se musí jen jednou za čtrnáct dní. Zateplením kostela samozřejmě nelze vytvořit zcela nízkoenergetickou budovu, i tak ovšem co nejúspornější topivo v podobě pelet přineslo významnou úsporu. Celý kostel se nyní při každodenním provozu vytopí za 6000 liber ročně. Každý den může kostel fungovat právě díky tomu, že se podařilo jej vytopit. Kromě anglikánských bohuslužeb tak nyní v kostele funguje také knihovna a centrum pro mladé rodiny s dětmi. Prostory starého kostela se zázemím v dřevěné kuchyni,

toaletách a balkonu v moderním stylu si často pronajímají různé spolky nebo sdružení, která zde pořádají konference a soustředění, patří mezi ně také břišní tanečnice nebo praktikující tai-či. Buddhistky a jejich uhlíková stopa Jen několik desítek kilometrů od kostela v Peterschurchi se nachází ženské buddhistické centrum pro meditaci v ústraní Taraloka. O celý dům, kam přijíždějí po celý rok meditující, se stará skupina několika málo anglických buddhistek, které také na svém blogu používají svá buddhistická jména. Zřejmě proto, že jedním z principů buddhismu je vědomé jednání, neobešla se výměna starého kotle na topný olej bez pečlivého zkoumání všech možností. Kulaprabha, jak si říká jedna z buddhistek, se začala intenzivně zajímat o možnost vytápění budovy. Kulaprabha spočítala, jakou celé buddhistické centrum zanechává uhlíkovou stopu, a tedy jak moc přispívají k produkci skleníkových plynů na


a to se u pelet? ...te da nic pro mě, ale třeb odlit

m slavnejch círke vní

ch resti ntů... t ue

planetě. Ačkoli zjistila, že jejich stopa je nižší než britský průměr, rozhodly se buddhistky stopu ještě snížit, a to přechodem na topení dřevěnými peletami doplněné o solární panely. „Váhala jsem, protože jsem měla pocit nejistoty při přechodu z fosilních paliv na dřevěné pelety. Byla jsem si ale jista, že pokud bychom pouze koupily nový kotel na topný olej, bylo by to ukvapené rozhodnutí se spíše krátkodobou perspektivou,“ popsala Kulaprabha. Jednoduchá obsluha i instalace se počítá I proto, že jde o výhradně ženské meditační centrum, uvítaly buddhistky snadnou obsluhu kotle na pelety. A protože podobně jako v Peterschurch také buddhistická komunita funguje na principu

osvítí někoho z těch

naši ch

dobrovolných darů a práce, zvolily dřevěné pelety i jako nejvýhodnější ze zdravých paliv. Přesto byla změna možná až tehdy, když získaly dotace od britských organizací podporujících snižování uhlíkové stopy. Aby byla co nejefektivnější, k vytápění dřevěnými peletami přidali taky solární panely. „Ten den jsme změnily program tak, abychom se nesnažily studovat právě o půl jedenácté, kdy měl přijet jeřáb následovaný potom v jedenáct hodin obrovským nákladním autem,“ popsala Kulaprabha, jak automatický kotel z Rakouska společně se zásobníkem a trubkami dorazil v roce 2010 do centra v Bettisfieldu již zabudovaný do osmitunového dřevěného kontejneru „Energy Box“. Na zahradu Taraloky ho přemístili velkým jeřábem a zapojili během několika hodin.

inspirace

Správci kostela v Peterschurch a buddhistky z Taraloky se stali příkladem hned v několika oblastech rozhodování ohledně vytápění velkých budov. Dokázali, že i ve velmi starých a památkově chráněných budovách je možné uvažovat o změně vytápění, která může otevřít novou etapu, protože je najednou možné pozvat návštěvníky častěji a na delší dobu. Dále prokázali, že pokud vybíráme topivo vědomě, zvážíme všechny výhody a rizika nejen pro nás, ale taky pro naše okolí, často skončíme u dřevěných pelet. A speciálně tehdy, když se opravdu pečlivě staráme o finance, které jsme získali třeba od rodiny, přátel nebo známých jako dary.

Zdroj fotografií k článku: Communiondesign.com

11


osobnosti klastru

Klastr Česká peleta nejsou jen pelety Představujeme členy, kteří excelují s dřevěnými briketami i komínovými systémy BIOMAC: Martin Černý, ředitel obchodního oddělení Na co se vaše společnost specializuje a ve které oblasti vaší činnosti dosahujete nejlepších výsledků? Chceme koncovému zákazníkovi dodat naše produkty co nejefektivněji, přímo z výroby a za co nejvýhodnější ceny. Velký důraz klademe na kvalitu našich paliv, jsme pod pravidelnou kontrolou rakouských a německých certifikačních úřadů. Zákazníkovi jsme schopni nabídnout až třináct druhů paliv v našich prodejnách po celé republice. Podle tipu topeniště nabízíme zákazníkovi takové palivo, které mu ušetří nejvíce peněz. Jak velkou část obratu tvoří prodej dřevěných briket a pelet? Z našeho obratu v Česku tvoří 80 % prodej dřevěných briket a 20 % dřevěných pelet. Daří se vám dřevěné brikety a pelety distribuovat i v zahraničí? Je tam o vaše produkty větší zájem než v Česku? V roce 2007 jsme se stali exportéry roku, 98 % naší produkce jsme vyváželi do zahraničí. V roce 2011 jsme již 45 % produkce (55 000 tun dřevěných briket a pelet) prodali na českém trhu. V letošním roce počítáme s tím, že prodáme 55 – 60 % naší celkové produkce na tuzemském trhu. Letos jsme také naši kapacitu navýšili o dalších 20 000 tun. Toto množství skončí v českých kamnech a topeništích. 12

Jaké vidíte přínosy vašeho členství v Klastru Česká peleta? Díky klastru se účastníme nejvýznamnějších veletrhů v oboru vytápění v Česku. Klastr nebereme jako prezentaci naší firmy BIOMAC, ale hlavně jako prezentaci a podporu topení ekologickými palivy. V podpoře ekologického topení stále ještě zaostáváme za vyspělou Evropou. České uhelné lobby a korupce nemá v Evropě obdoby, v tom jsme na prvním místě. A tak se nebojím říct, že má Klastr Česká Peleta ve srovnání s jinými evropskými zeměmi snad nejtěžší pozici. Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na dřevěné brikety a pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny? Toto je spíše otázka na výrobce kotlů. Trh velmi ovlivnil program Zelená úsporám, musím ale konstatovat, že žádná podobná akce takového rozsahu již v Česku neproběhne. Lidé stále ještě čekají s koupí nebo instalací kotle, jestli se program nebude opakovat. Je potřeba veřejně a „natvrdo“ říci, že aktuální prioritou státu není podpořit občana v této zemi, ale pokud možno co nejvíce prostředků z veřejných peněz rozkrást, moderně řečeno odklonit. Jaké hodnoty Vaše firma vyznává v rámci podnikání? Prioritou je spokojený zákazník, který se k nám každý rok vrací. Pokud máme za poslední dva roky nárůst

koncových zákazníků o 100 % ročně, mluví to snad za vše. Topíte vy sám ve firmě kotlem na pelety nebo dřevo? Ve firmě v Uničově máme nainstalované dva kotle Verner o výkonu 50 kW na dřevěné pelety. Majitel společnosti Ing. Zdenek Černý má ve svém domě kotel na dřevěné pelety Ponast, já osobně si instaluji také kotel na pelety od firmy Benekov.

t o je

dost, ž e po těch se nám tu představil kotlařskejch sympaťácích e d c b ř o evěnejch briket r ý v í c i pořádnej domá


když už se k nám do klastru dobr minický, tak to asi znamená, že to snad všechno ovolně hlásí i tyhle zkušený kluci ko neděláme úplně špatně...

osobnosti klastru

SCHIEDEL: Vojtěch Policar, ředitel společnosti

Na co se Vaše společnost specializuje a ve které oblasti vaší činnosti dosahujete nejlepších výsledků? Jsme výrobci a distributoři keramických a nerezových komínových systémů. Společnost Schiedel byla založena v roce 1946 v Německu, na českém trhu působíme od roku 1993. Prioritní oblastí jsou montované keramické komíny pro rodinné domy, které tvoří podstatnou část prodeje. V posledních pěti letech výrazně roste podíl nerezových komínových systémů a materiálů pro sanaci komínů. Jak velkou část obratu tvoří prodej komínových systémů pro kotle na pelety a dřevo? Tento podíl v posledních letech postupně roste, v současné době je to přibližně 27 %. Před deseti lety byl podíl komínových systémů pro plynové kotle cca 50%, nyní se snížil na 30% z důvodu nárůstu závěsných plynových spotřebičů s vertikálním odvodem spalin přes střechu. Naopak obliba krbových kamen a v posledních letech také kotlů na dřevo a pelety roste. Podle aktuální prognózy firmy Consult BRG z Velké Británie by u nás do roku 2016 mělo dojít k nárůstu těchto kotlů o 42%, což je velmi dobrý výhled i pro naše odvětví.

velmi rozdílný. Nejpříznivější je situace v Rakousku a Německu, kde podíl je 95% - 97%, naproti tomu jsou země jako například Polsko, kde je podíl pouze kolem 10%.

stanovených pravidel, zůstaneme daleko za vyspělými zeměmi. Určitě nás čeká ještě dlouhá cesta, ale kýžené úspěchy budeme sklízet, jen pokud se spojí lidé se zápalem pro věc.

Jaké vidíte přínosy vašeho členství v Klastru Česká peleta? Snažíme se potenciálním zákazníkům, kteří právě staví rodinný dům a rozhodují se ohledně vytápění, zdůraznit potřebu nezávislosti na energiích. Jsou pryč doby, kdy silní developeři stavěli domy bez komínů, a snažili se tak minimalizovat náklady. Budoucí uživatele tak postavili do situace, kdy nemají možnost vytápění změnit. Tehdy se například propagovalo vytápění elektrickými přímotopy, které byly navíc dotované státem. Nyní začíná převažovat individuální výstavba rodinných domů, a tak je investor lépe informovaný a volí kombinované zdroje vytápění, sekundárními zdroji jsou potom často krbová kamna nebo krbová vložka.

Jaké hodnoty vaše firma vyznává v rámci podnikání? Snažíme se, aby všichni naši zaměstnanci, a v současné době je jich 318, byli průběžně informováni o vývoji a trendech na trhu v České republice, ale také o vývoji ve skupině Schiedel. Na jaře letošního roku jsme provedli průzkum spokojenosti našich zaměstnanců a výsledky mne potěšily a zároveň ukázaly, kde je potřeba zlepšit komunikaci i motivaci. Spokojený a motivovaný spolupracovník je předpokladem k tomu, abychom dlouhodobě udrželi naši silnou pozici na trhu. Orientace na koncového zákazníka, kterým je u nás drobný investor, je a bude stále více rozhodujícím faktorem našeho úspěchu. Perfektní produkt, bezchybný servis a trvalé inovace portfolia výrobků jsou nezbytnou podmínkou.

Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na dřevěné pelety a brikety v České republice a kde vidíte jeho příčiny? Jednoznačně to souvisí s minimální podporou státu. Silná uhelná lobby brzdí změnu trendu k obnovitelným zdrojům. Zároveň nemáme v parlamentu ani ve vládě nyní žádnou politickou stranu, která by podporovala ekologické principy. Strana Zelených nešťastně vyklidila pozice, a tak jsou u nás přístup k ochraně životního prostředí i s ním spojená energetická politika diametrálně odlišné než u našich západních sousedů. Pokud nedojde k posunu v myšlení lidí, a tomu může pomoci jak osvěta, tak i sankcionování za nedodržení

Topíte vy sám nebo ve firmě kotlem na pelety nebo dřevo? Moje rodina se přestěhovala před čtrnácti lety ze sídliště Lužiny v Praze 5 do staršího rodinného domu do Čelákovic. Před pěti lety jsme si pořídili krbová kamna a pravidelně a hlavně o víkendech zde trávíme s manželkou příjemné chvíle. Ve firmě máme školící místnost zhruba pro 25 účastníků a zde pravidelně při našich akcích zatápíme v krbových kamnech a demonstrujeme přednosti tohoto doplňkového zdroje vytápění.

Daří se vám komínové systémy pro kotle na dřevěné pelety a dřevo distribuovat i v zahraničí? Je tam o vaše produkty větší zájem než v Česku? V jakých zemích se vám daří nejvíce? Naše společnost je obchodně aktivní pouze v Česku. Vyvážíme pouze šamotové vložky z našeho výrobního závodu ve Zlivi, kde export tvoří 83% produkce. V rámci skupiny Schiedel je distribuujeme do 25 zemí. Podíl komínových systémů pro kotle na dřevěné pelety a dřevo je v jednotlivých státech skupiny Schiedel 13


osobnosti klastru

Jak zvýšit počet instalací nových kotlů v Česku? Naši členové diskutují možnosti zlepšení MAYR-MELNHOF: Hynek Mandula, manažer prodeje pelet Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny? Hlavní důvod nízkého počtu instalací vidím v nestabilní dotační politice ze strany státu, která je založena na různých krátkodobých investičních pobídkách pro koncové spotřebitele. Ty nemají žádný dlouhodobý koncept podpory. Vznikají a zanikají tak rychle, že se v nich nestíhají orientovat ani firmy, které kotle instalují, a tak s nimi raději ani nepočítají. Větší aktivitu bych také očekával od výrobců kotlů, a to především směrem k osvětě týkající se vytápění peletami. Nelze spoléhat jen na dotace a čekat, co státní úředníci vymyslí. Jsem si jist, že topení peletami má pro koncového zákazníka řadu

nepopiratelných výhod – ekologie vytápění, dlouhodobá stabilita ceny paliva, nezávislost vytápění na velkých koncernech a státní politice a především nezávislost na ceně uhlí, plynu a elektřiny. Přitom je komfort vytápění srovnatelný s plynovým, a navíc je využit obnovitelný zdroj paliva z národního bohatství – našich lesů. Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po vašich peletách u českých zákazníků zvýšila? Jako výrobci a prodejci pelet jsme závislí na prodejích kotlů, a proto se snažíme především podpořit všeobecné mínění o peletách u veřejnosti. V tomto směru spolupracujeme s Klastrem Česká Peleta, který odvádí výbornou

práci. Klademe velký důraz na konstantní kvalitu Royal Pellets, aby spotřebitel dostal každý rok stejné palivo a měl v topení peletami důvěru. V letošním roce jsme zavedli certifikaci pelet ENplus, která garantuje koncovému zákazníkovi vynikající kvalitu paliva a pomůže mu zorientovat se v parametrech a kritériích, které jsou na pelety kladeny. Peletovému oboru určitě nepomáhají dovozy levných pelet z Východu, které jsou sice na první pohled „levnější“, ale to ještě neznamená výhodnější. Proměnlivá kvalita totiž způsobí koncovému spotřebiteli pouze problémy a v konečném důsledku i vyšší spotřebu a další náklady. Cena Royal Pellets je dlouhodobě stabilní a za posledních pět let se včetně sezónních výkyvů pohybuje na úrovni 5500,- Kč/t.

CDP: Marek Řebíček, ředitel Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny? Samozřejmě mě to netěší, příčinu vidím v pokřivení trhu dotacemi, kdy zákazníci, pokud nejsou okolnostmi přinuceni, obnovu cyklického zboží odkládají a doufají v budoucí podporu státu. Přidává se i malá důvěra společnosti v ekonomickou budoucnost.

pohledů smysl. Propagujeme české pelety nejvyšší kvality a podporujeme domácí výrobu před dovozem. Je nutné zákazníkům podávat pravdivé informace, nelákat je na cenu a nekvalitní zboží, jinak se z topení peletami stane pověstí nespolehlivá technologie.

vzhledem ování penzionu se kž tomu, že na prováovzaj, ádný dotace ned dině na ochranu neviditelný e j t a h a s tak můžu pří ruky TRHU

Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po vašich peletách u českých zákazníků zvýšila? Snažím se na trhu budovat pozitivní atmosféru, pelety jsou dobré rozhodnutí i bez státní podpory, je to investice do budoucnosti, která má pro zákazníka z mnoha

VERNER: Vladimír Verner, generální ředitel Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny? Stále jsou vysoké pořizovací náklady na realizaci. V minulosti, kdy probíhal dotační program Zelená úsporám, byla pro lidi celá realizace mnohem dostupnější. Dalším faktorem je stále nízká cena topení uhlím oproti peletám. Určitou roli v nízkém počtu instalací automatických kotlů spatřuji i v nedostatečné propagaci a informovanosti ze strany státu. Pelety jsou veřejnosti stále málo známé. 14

Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po Vašich kotlích u českých zákazníků zvýšila? Našim zákazníkům dlouhodobě garantujeme dodávky pelet, a to hlavně alternativních. Náklady na vytápění oproti dřevěným peletám jsou mnohem nižší. Abychom pokryli všechny naše zákazníky, instalujeme nové výrobny pelet. Upřednostňujeme individuální přístup k zákazníkovi a dokážeme mu nabídnout vhodnou technologii spalování a možnost financování tak, aby se zákazníkovi vždy vyplatila.


osobnosti klastru BENEKOV: Leopold Benda, ředitel obchodně ekonomického úseku Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny? Pokud bude z hlediska provozních nákladů vytápění kvalitními peletami srovnatelné s topením v kondenzačních plynových kotlech, bude pro kotle na pelety těžké se na trhu prosadit. Za těchto okolností mají šanci uplatnit se ve větší míře pouze tam, kde není plynofikace a objekty se vytápí elektřinou. Topení peletami totiž zatím u nás nemá velkou tradici. Navíc program Zelená úsporám přilákal na trh řadu „rychloprodejců“ nebo „rychlovýrobců“ peletových kotlů, kteří těmto výrobkům kazí pověst. Bez zkušeností s výrobou a provozem těchto zařízení začali na trh dodávat levné, ale málo účinné kotle, které umí spalovat pouze pelety nejvyšší kvality. Zákazníci, kteří

v normálním rodinném domě spálí v takovém kotli deset tun pelet za rok, zaplatí 50.000 Kč a ještě se upíšou na patnáct let, že takto budou muset topit dále, určitě nebudou kotle na pelety doporučovat dál. Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po vašich kotlích u českých zákazníků zvýšila? Samozřejmě neustále vyvíjíme nové modely kotlů na pelety, které lépe odpovídají aktuálním požadavkům trhu. V srpnu jsme například jako první česká firma certifikovali automat na pelety o jmenovitém výkonu 99 kW, model BENEKOV R 100. Stali jsme se tak první českou firmou, jejíž kotel byl oficiálně zařazen do vyšší než 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Kotel byl v době vydání certifikátu zatím jediný výrobek v ČR, který byl oficiálně zařazen do 4. třídy.

PONAST: Ctirad Bryol, ředitel Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny? Vzhledem k tomu, že Ponast je nejspíše jediná česká firma, která se specializuje pouze na výrobu kotlů na pelety, je jasné, že o příčinách tohoto trendu přemýšlíme. Protože ryba smrdí od hlavy, vidíme hlavní příčinu v nejasné politice České republice, a to nejen energetické, ale i týkající se ochrany životního prostředí, regionálního rozvoje, dopravy nebo zemědělství. Velkým problémem je absence koncepčních postupů na republikové i krajské nebo obecní úrovni. Ty jsou potom nahrazovány ekonomickými a mocenskými zájmy různých, nejen politických uskupení. Výsledkem je, že „obyčejný člověk“ vůbec nemá šanci orientovat se v tom, co by ho mohlo čekat. A po prožitých zklamáních, jako byly přímotopy, plyn nebo Zelená úsporám, je mnohdy značně nedůvěřivý ke všemu novému. Sdělovací prostředky se pro jistotu

těmto tématům vyhýbají nebo o nich pojednávají mnohdy značně zmateně. I pro politiky jsou obvykle „málo zajímavá“ vzhledem k tomu, že je firmy pohybující se v oblasti obnovitelných zdrojů energie nemohou „podporovat“ podobně jako mamutí plynařské a uhelné koncerny. Zavádíte nějaká opatření, aby se poptávka po vašich kotlích u českých zákazníků zvýšila? Snažíme se přispět ke zvýšení povědomí o vytápění peletami obecně při všech vhodných příležitostech a přitom neslibovat nesplnitelné, a tedy nelhat. To bohužel nelze říci o řadě prodejců technologií s dnes již nedostatečnými parametry kladenými na kvalitu a hospodárnost spalování. Proto provozujeme web, účastníme se výstav a prezentací, pořádáme přednášky, účastníme se aktivit České pelety a využíváme motivací sezónními slevami.

ATMOS: Petr Cankař, technický ředitel Co říkáte na pokračující trend nízkého počtu instalací kotlů na pelety v České republice a kde vidíte jeho příčiny? Hlavních příčin je několik a je těžké říci, která je ta největší. Jako první bych upozornil na dlouhodobě rostoucí cenu pelet s ohledem na stagnující cenu uhlí. Můžeme si o tom povídat, co chceme, ale lidé to vnímají negativně. První nadšení z topení peletami pak rychle opadá. Dále je třeba si všimnout politiky státu, která vysílá jasné signály obyvatelstvu, že to není pod-

le jejího gusta anebo že ji to nezajímá. Jako poslední bych zmínil neutěšenou politickou a ekonomickou situaci, kdy lidé investují do výměny kotle, teprve až musí. Přitom ve vedlejším Německu, kam naše kotle vyvážíme a kde je politická situace jiná, se prodeji daří. Naší firmě se tak oproti minulému roku zvýšil prodej o 10%, což je v dnešní době vynikající. Podle našich odhadů budeme právě v Německu do dvou let prodávat 60% kotlů na pelety a 40% na dřevo. Bohužel u nás tomu tak zatím není. 15


ANALÝZA TRHU

Cena dřevěných pelet se v Česku drží nízko Trh s palivy z biomasy se u nás stále rozvíjí – jedině kotle na biomasu v posledních letech zaznamenaly rostoucí trend v prodejích a tomu odpovídá také rostoucí tuzemská spotřeba dřevních pelet. Jejich cena se už pět let drží nízko, a tak představují pro majitele rodinných domů i jiných vytápěných objektů spolehlivé a komfortní palivo. Cena dřevěných pelet se už více než tři roky pohybuje kolem 5 000 Kč za tunu, tedy méně než cena černého uhlí nebo koksu. Rodinný dům tak vytopíte za 23 000 Kč ročně. Se zemním plynem nebo elektřinou, jejichž ceny od roku 2010 rostou, přitom zaplatíte až 40 000 Kč. Firmy i soukromníci proto zvažují koupi automatického kotle na biomasu. Investice se rodinám vrátí za 5 let, firmám a institucím s většími budovami ještě mnohem dříve. Kdo se včas rozhodne, ušetří v předsezónních slevách další tisíce. S rychlým rozhodnutím může pomoci pohled na vývoj cen různých druhů paliva v posledních letech. Dlouhodobý trend ukazuje, že zatímco ceny plynu a topného oleje se už blíží nejdražší elektřině, ceny dřeva, dřevěných pelet, dřevěných briket a hnědého uhlí se dlouhodobě drží nízko – od roku 2009 se nezměnily. Domácnosti a firmy, které dosud topily plynem nebo elektřinou, přecházejí k peletám na základě jejich stabilně nízké ceny. V některých krajích vnímají rodiny i podnikatelé pelety také jako cestu ke zlepšení vzduchu, který dýchají. Dosud vytápěli hnědým uhlím a na dřevěné pelety přecházejí kvůli rostoucímu podílu škodlivin v ovzduší. Například v Moravskoslezském kraji, kde lidé dýchají nejvíce škodlivých látek, mohou hnědé uhlí nahradit pelety z největší české peletárny, která sídlí v Paskově. Celkem najdeme v Česku sedm větších peletáren a několik desítek menších výrobců pelet.

Kotle na biomasu v Česku Hlavní podmínkou vytápění peletami nebo i jiným typem biomasy, například briketami nebo kusovým dřevem, je kotel na biomasu. Stejně jako se liší různá paliva na bázi biomasy, existují i různé konstrukce spalovacích zařízení. U nás se rozlišují tři hlavní kategorie: zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy, automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva a nakonec krbová kamna a krbové vložky. Zplynovací kotle najdeme nejčastěji v rodinných domech, kde se topí dřevěnými poleny nebo briketami vyrobenými z biomasy, ojediněle také dřevní štěpkou. Nejvíce klasických kotlů na kusové dřevo u nás vyrábí firmy Viadrus a Dakon, nejvíc zplyňovacích kotlů na kusové dřevo firma Atmos. Automatických kotlů na pelety a sypká ekopaliva, do kterých není při vytápění domu potřeba ani přikládat, se u nás zatím vyrábí méně. Různé typy nabízejí například firmy Verner, Atmos, OPOP, Benekov nebo Ponast. Krbová kamna a krbové vložky na dřevo a brikety jsou potom tepelné zdroje umístěné přímo v obytných místnostech, mnohdy jako zajímavé designové prvky. Celkový obrat sektoru výroby, prodeje, distribuce a servisu kotlů na biomasu se podle odhadů Klastru Česká peleta pohybuje okolo 1,3 mld. Kč za rok. Následující tabulky a grafy přinášejí podrobnější přehled o prodejích kotlů na biomasu pro domácnosti v České republice a porovnání s ostatními prodeji kotlů do výkonu 50 kW. Data o prodejích byla shromážděna od členů a z informačních zdrojů CZ Biom, Klastru Česká peleta a portálu tzb-info.

Vývoj prodejů kotlů na biomasu v ČR

25 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20 000

zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy

4 523

6 375

6 677

7 499

4 198

4 351

4 025

15 000

automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva

408

652

809

1 132

2 536

3 580

2 117

kotlů / rok

Druh kotle / rok

0

21 572 21 980 21 607 28 734 26 823 29 112 26 354

Vývoj prodejů kotlů do domácností v ČR 2006

2007

2008

2009

2010

2011

kotle na uhlí

34 968

42 524

32 506

33 502

33 587

31 531

28 083

kotle na biomasu

21 572

21 980

21 607

28 734

26 823

29 112

26 354

elektrokotle

10 207

Celkem

16

41 908 11 896

39 083 12 939

32 488 13 973

29 204 13 554

31 748 11 218

37 147 10 762

112 474 118 308 106 135 108 697 103 168 103 609 102 346

40 000 kotlů / rok

2005

45 727

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

50 000

Druh kotle / rok

kotle na plyn a topný olej

zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva

10 000 5 000

krbová kamna a krbové 16 641 14 953 14 121 20 103 20 089 21 181 20 212 vložky Celkem

krbová kamna a krbové vložky

kotle na uhlí

15 000

kotle na plyn a topný olej

30 000

kotle na biomasu

20 000 10 000

elektrokotle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

těžuj no jo, tak tady v těch tabulkách vypadá, že to pořád aspoň nějak roste, ale stejně si kluci z klastru s novejch instalací oproti civilizovanýmu zbytku Evropy sakra málo

ou, že je tě

ch


ANALÝZA TRHU Z vývoje v posledních letech lze vyčíst, že jedině objemy prodejů kotlů na biomasu mají rostoucí trend. Poměrně stabilní meziroční prodeje mají potom elektrokotle. Prodeje kotlů na uhlí, zemní plyn a topný olej vykazují za dané období naopak sestupnou tendenci. Pokud se blíže podíváme na statistiky prodeje kotlů na biomasu, dominantní jsou krbová kamna a vložky, ale také prodej automatických kotlů na pelety se od roku 2005 zvedl víc než sedminásobně. V roce 2010 se jich prodalo přes 4800, což bylo především zapříčiněno možností národní dotace z programu Zelená úsporám. Zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy zaznamenaly výraznější pokles prodejů mezi lety 2008 a 2009, současný stav je na úrovni roku 2005. V prodejích se v posledních dvou letech objevují i krbová kamna na pelety, nicméně jejich prodej je zatím okrajový. Úspěšní výrobci kotlů na biomasu vystavovali letos společně s producenty pelet na veletrhu Moderní vytápění. Výroba pelet v Česku Při výběru kotle je důležité se rozhodnout, kterým typem biomasy budeme vytápět. Jaký je rozdíl mezi vytápěním dřevem a dřevěnými peletami? Především v komfortu. Když se dřevní piliny a odpad slisují do tvaru malých válečků, vytápění s nimi je stejně pohodlné jako u plynu nebo elektřiny. Přímo k vám domů přijede cisterna, která pelety během chvíle nafouká do vašeho zásobníku, odkud už se automaticky doplňují do kotle podle potřeby. Kotel se sám zapíná a podává pelety. Tak si zatopíte zdravě a levně dřevem, aniž bys-

te ho museli štípat nebo chodit přikládat. Do kotelny stačí zajít jen několikrát v roce, abyste vysypali popel ze zásobníku. Popel je čisté přírodní hnojivo, kdo má zahrádku, určitě pro něj najde uplatnění. Česká republika je v současnosti ve výrobě dřevěných pelet především exportérem, domácí spotřeba je oproti vývozům nízká a nejsou využity všechny výrobní kapacity. Vývoj v oblasti využívání pelet je ale pozitivní – v roce 2010 bylo vyrobeno zhruba 145 tisíc tun dřevěných pelet, z toho vývoz činil 111 tisíc tun a dovoz přesáhl 13 tisíc tun. Vývoz mírně klesá, protože české pelety se hůře prodávají v zahraničí – tradiční trhy v Rakousku a Itálii obsazují výrobci z Rumunska a Bosny. V roce 2010 klesla i výroba, menší výrobci pelet se totiž potýkali s novým problémem – díky změnám v dřevozpracujícím průmyslu (veřejné tendry státního podniku Lesy České republiky) došlo k nedostatku, a tedy i rostoucí ceně vstupní suroviny. Minimálně v jednom případě to vedlo k ukončení výroby pelet, jinde pak k přechodu na výrobu rostlinných pelet. Tuzemská spotřeba ale vzrostla, a to především v sektoru domácností – v současnosti se pohybuje ve výši cca 50 tisíc tun. Perspektivně je možno předpokládat, že celá tuzemská produkce pelet se v budoucnu uplatní v České republice a že se jisté množství bude dovážet ze Slovenska, Polska, Ukrajiny či Ruska. Vývoj dovozů za první čtvrtletí roku 2011 odpovídá zhruba stejnému období roku předchozího. S ohledem na současný propad počtu prodaných kotlů na pelety (konec programu Zelená úsporám) je však nepravděpodobné, že bude česká výrobní kapacita vyčerpána v horizontu několika let.

Výroba a spotřeba pelet v ČR v tis. tun

Vývoj cen paliv z biomasy pro domácnosti

160

7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500

80

výroba pelet

40

spotřeba pelet

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kč / t

120

dřevěné pelety dřevěné brikety palivové dřevo 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lídrem trhu je největší česká pila Mayr-Melnhof v Paskově s výrobou okolo 60 tisíc tun. (kapacita je však 100.000 t) Druhý ve velikosti je Holzindustrie Chanovice v západních Čechách (společnost Haas Fertigbau) s výrobou okolo 20.000 t. Třetí je Holzindustrie Pfeifer v Trhanově u Domažlic (cca 15.000 t). Dále následují ryze čeští výrobci s kapacitou okolo 10.000 t ročně: Eurocorp v Odrách, Enviterm ve Ždírci nad Doubravou, příbramská Europelet Group a Euro Pellets z Golčova Jeníkova. Z malých výrobců okolo 5.000 t jsou uvedeni jen ti, kteří mají nějakou tradici a stabilitu na trhu: Eco-Vest z Uhlířských Janovic, táborský Latop, Zdeněk Kulda z Dobříše a Komterm v Březnicích. Význam výrobců okolo kapacity 2.000 t ročně je okrajový a lokální. Především je potřeba si uvědomit, že výroba pelet přirozeně kopíruje silný dřevozpracující průmysl či je ideálně jeho součástí. Dnes stojí řada českých peletáren na zelené louce a pilina je dovážena. Toto může být do budoucna neudržitelné, logistika prodražuje pelety, výrobSpolečný prestižní stánek jedenácti úspěšných firem z oboru biomasa na mezinárodním veletrhu Moderní vytápění 2012, Klastr Česká peleta, 2012

17


ANALÝZA TRHU

ce pelet nemá jasnou vazbu na surovinu a jeho výrobní stabilita je v zimě proměnlivá. Výrobou pelet výrazně zamíchá vybudování energocentra v pile Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou (pořez 1 mil. m3 kulatiny ročně), kdy od roku 2013 nebude pravděpodobně dostupná surovina pro výrobce pelet a briket v kraji Vysočina. Pro výrobu certifikovaných pelet je nutná čistá odkor-

Specializovaná cisterna pro dodávku pelet

18

se doplnit, že uhlí sloušfíous levnější, ale kdo je by chtěl pořád smrdět p

celym okolí a šp o kotelnu i hadry? init si

něná smrková pilina a nelze ji nahradit jako u briket jiným druhem. Pokud si výroba pelet v Česku projde stejným vývojem jako v cizině, lze očekávat, že se pelety budou vyrábět už pouze tam, kam se koncentrují dodavatelé výrobní suroviny, a tedy dřevěné pily. Lokální prodejci sáčkovaných pelet totiž nejsou připraveni na cisternový rozvoz, který jediný do budoucna znamená komfortní způsob rozvážení pelet koncovým zákazníkům. Největší producenti, kteří jsou také jako jediní schopni zajistit vysokou kvalitu pelet po celý rok, jsou dnes vlastněni rakouskými či německými dřevařskými koncerny a svoji produkci převážně exportují. Pokud ale stoupne prodej pelet v České republice, rádi zaměří svůj prodej na domácí trh, i pro ně je export pro dopravní náklady obtížný. Pokud se podíváme na dostupnost pelet v jednotlivých regionech ČR z pohledu koncového zákazníka, je situace uspokojivá. Po letech, kdy pelety byly spíše osobním hobby, jsou nyní k nalezení v každé lokální prodejně řeziva, řetězcích, u topenářů a také malí výrobci se zaměřují na osobní prodej. Obsluha zákazníka je problematičtější, většinou se prodejci spoléhají na odběr pár set kilo osobními auty, doprava je realizována místním nákladním automobilem s nevyrovnanou kvalitou služby. Za ideální standard se považuje nákladní auto s terénním manipulátorem, které umí paletované zboží uskladnit až zákazníkovi do garáže. Cisternové dodávky s celorepublikovým pokrytím se teprve rozjíždějí, ale již fungují. Ostatní dodavatelé dopravu řeší nájmem zemědělského přepravníku na krmiva či cementovou cisternou. Kvalita a spotřebitelská úroveň je však proměnlivá, auta nemají certifikované váhy, čímž se vystavují sankcím obchodní inspekce, nelze odsávat prach ze skladů apod. Nicméně cisternová přeprava je vnímána jako klíč pro rozšíření topení dřevěnými peletami.


m se, že byrokracii ráda nemám, a et da úpsřpiězšnnáě pokusila „ušetřit na peletách z Ukrajinlye vod tý doby, co jsem se ne

“,rači ra dim dávat si bacha...

ANALÝZA TRHU

Evropa má nové normy pro pelety a tuhá biopaliva Až dosud byly v každé zemi rozdílné standardy výroby dřevěných pelet i jiných tuhých biopaliv, absence společným norem potom komplikovala vývoz a dovoz i komunikaci mezi výrobci kotlů a paliv, a tak brzdila perspektivní odvětví obnovitelných zdrojů energie. Nové evropské normy přispívají k vysoké a srovnatelné kvalitě tuhých biopaliv, zákazníkům slouží k lepší orientaci na trhu a výrobcům spalovacích zařízení umožňují specifikovat požadavky na vhodné palivo. Technické specifikace předložil odborné veřejnosti k odzkoušení a k připomínkám Evropský výbor pro normalizaci CEN. Pro tuhá biopaliva bylo nakonec vydáno celkem šest klasifikačních norem řady EN 14961. Obecná norma z roku 2010 EN 14961-1 definuje klasifikaci tuhých biopaliv podle původu – rozlišuje dřevní, bylinnou a ovocnou biomasu. V roce 2011 potom vyšly další normy týkající se paliv pro neprůmyslové použití ve spalovacích zařízeních do 500 kW. Je to specifikace dřevních pelet (-2), dřevních briket (-3), dřevní štěpky (-4), palivového dřeva (-5) a nedřevních pelet (-6). Zatímco u obecné normy jsou parametry spíš informativní, tady jsou normativní a přísnější, protože malá spalovací zařízení v hustě zalidněných oblastech nedisponují nejnovějšími regulacemi, nečistí kouřové plyny a neobsluhují je profesionálové. Různé sledované parametry, například také obsah těžkých kovů, paliva dělí na několik tříd. Třídy A1 a A2 reprezentují pelety vyrobené z čistého, nepoužitého dřeva, které nebylo chemicky ošetřeno, s nízkým obsahem popela a dusíku. Pelety třídy B mohou obsahovat chemicky ošetřené vedlejší produkty dřevního průmyslu, přesto mohou být užívány v celé Evropské unii kromě Francie a Itálie. Jednotlivé vlastnosti tuhých biopaliv jsou většinou označovány velkým písmenem, které je odvozeno od anglického názvu, chemické prvky mají své obvyklé chemické značení. Zatímco normativní vlastnosti se musí vždy uvádět, informativní se uvádějí buď na vyžádání, nebo podle požadavku normy. V tabulce 1 je přehled označení jednotlivých vlastností. Průmyslové dřevní pelety spadají pod obecnou normu EN 14961- 1. Ta se nevztahuje pouze na pelety ze dřeva, a tudíž mají jednotlivé parametry velmi široká rozmezí, např. popel má deset tříd od min. 0,5 Tabulka 1 w-% do 10 w-% a výše. Odběratel však Parametr Anglický název Ozn. může specifikovat požadovanou hodprůměr diameter D notu u všech normativních, případně délka lenght L i informativních parametrů (například u chemicky ošetřeného dřeva se norvoda (vlhkost) moisture M mativně sledují i síra, dusík nebo chlór). popel ash A V normě EN 14961-2 pro neprůmyslohustota částic particle density DE vé použití pelet jsou normativně povelikost částic particle size P žadovány i hodnoty výhřevnosti a slevýhřevnost net calorific value Q duje se přítomnost osmi těžkých kovů mechanická mechanical (arsen, kadmium, chróm, měď, olovo, DU odolnost durability rtuť a nikl). Informativní je potom tavisypná hmottelnost popela. bulk density BD nost V tabulce 2 je uvedeno porovnání pomnožství jemamount of fines F žadavků obou norem, tj. EN 14961-1 ných částic (obecné požadavky) a EN 14961-2 tavitelnost deformation DT (neprůmyslové použití) včetně oznapopela temperature čení normativních a informativních dusík nitrogen N vlastností. síra sulfur S Oproti obecné normě jsou přísnější chlor chlorine Cl požadavky také v části pro neprůmyslové použití briket - EN 14961-3. Spadají sem spalovací zařízení jako krby, kamna, varné spotřebiče, pokojová topidla a saunová kamna. Požadována je tu opět výhřevnost, tavitelnost popela a přítomnost osmi těžkých kovů. Norma také uvádí příklady různých tvarů briket a návod pro měření rozměrů. Všechny uvedené vlastnosti jsou normativní. Řazení briket do tříd A1, A2 a B je stejné jako u pelet.

Tabulka 2 Vlastnost Normativní: Délka, cm Průměr, cm Voda, hmotnostní %, původní stav Popel, hmotnostní %, sušina Mechanická odolnost, hmotnostní %, původní stav Jemné částice, hmotnostní procento, původní stav Přísady Výhřevnost v původním stavu, MJ/kg

ČSN EN 14961-1

EN 14961-2 EN 14961-2 EN 14961-2 A1 A2 B

do 50 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 3,15 ≤ L ≤ 40 D06 až D25 D06, D08 D06, D08 D06, D08 M10 až M15 A0.5 až A10.0+DU97.5 až DU95.0 F1.0 až F 5.0+

M10

M10

M10

max. A0.7

max. A1.5

max. A.3

min. DU97.5 min. DU97.5 min. DU96.5 max. F1.0

max. F1.0

max. F1.0

max. 20 w-% max. 2 w-% max. 2 w-% max.w- 2 % min. vyhl. min. Q16.5 min. 16.3 % min. Q16.0 13/2009 Sb. BD550 až Sypná hmotnost, kg/m3 min. BD600 min. BD600 min. BD600 BD700+ Síra, hmotnostní %, sušina S0.02 až S0.20+ max. S0.03 max. S0.03 max. S0.04 Dusík, hmotnostní %, sušina N0.3 až N3.0+ max. N0.3 max. N0.5 max. N1.0 Cl0.02 až Chlor, hmotnostní %, sušina max. Cl0.02 max. Cl0.02 max. Cl0.03 Cl0.10+ Těžké kovy: arsen, kadmium, chrom, měď, olovo, rtuť, nikl, zinek – určené hodnoty Informativní: Tavitelnost popela stanovit stanovit stanovit stanovit

V tabulce 3 je uvedeno porovnání požadavků obou norem, tj. EN 14961-1 (obecné požadavky) a EN 14961-3 (neprůmyslové použití), včetně označení normativních vlastností. Výše uvedené normy se snaží komplexně pojmout problém kvality jednotlivých tuhých biopaliv. Vyžadují zveřejnění výčtu fyzikálních a chemických parametrů, a tak vyřazují z používání dřevo z demolic a chemicky ošetřené dřevo obsahující těžké kovy a halogenované organické sloučeniny. Výrobci a dodavatelé by si měli uvědomit, že je jejich odpovědností uvádět správné kvalitativní parametry tuhého biopaliva a učinit vše proto, aby byly uživateli k dispozici. Tabulka 3 Vlastnost Normativní: Délka, cm Průměr, cm Voda, hmotnostní %, původní stav Popel, hmotnostní %, sušina Hustota částic, DE Přísady Výhřevnost v původním stavu, MJ/kg Síra, hmotnostní %, sušina Dusík, hmotnostní %, sušina

ČSN EN 14961-1

EN 14961-3 EN 14961-3 EN 14961-3 A1 A2 B

L50 až L400+ D10 až D125+

stanovit stanovit

stanovit stanovit

stanovit stanovit

M10 až M15

M12

M15

M15

A0.5 až A10.0+- max. A0.7 max. A1.5 max. A.3 DE0.8 až D1.2+ min. DE1.0 min. DE1.0 min. DE0.9 max. 20 w-% max. 2 w-% max. 2 w-% max. w-2 % min. vyhl. č. min. Q15.5 min. Q15.3 % min. Q14.9 13/2009 Sb. S0.02 až S0.20+ max. S0.03 max. S0.03 max. S0.04 N0.3 až N3.0+ max. N0.3 max. N0.5 max. N1.0 Cl0.02 až Chlor, hmotnostní %, sušina max. Cl0.02 max. Cl0.02 max. Cl0.03 Cl0.10+ Těžké kovy: arsen, kadmium, chrom, měď, olovo, rtuť, nikl, zinek – určené hodnoty

RNDr. Alice Kotlánová, redakčně upraveno 19


ANALÝZA TRHU

Mezinárodní obchod s peletami – současnost a výhled do roku 2020

Celosvětový trh s peletami dosahuje každoročně nových rekordů a další rozvoj je dobře předvídatelný. Mimo rozvíjející se trhy v Asii bude největší poptávka po dřevných peletách i nadále v Evropě. V Severní Americe poroste výroba, avšak nové závody pro výrobu pelet budou zakládány celosvětově. Kromě klasické výroby ze dřeva se může rozšířit i výroba pelet ze zemědělských produktů a další specifické postupy, jako je například torrefikace. Žádný region ani technologie se však nestane lídrem celého odvětví. S téměř trojnásobným růstem do roku 2020 bude mít každý vlastní, do značné míry jedinečné podmínky pro rozvoj a vzájemné dodavatelsko-odběratelské vztahy. ve Velké Británii. Zároveň bude pokračovat růst trhů s  rezidenčním a komerčním vytápěním ve Skandinávii a dalších částech Evropy. Další růst bude určovat velký rozdíl mezi tím, na čem je v současné době založena výroba energie z lesní biomasy, a tím, co je uvedeno v Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje energie každého státu, kde výchozí podíl energie z dendromasy je 230 TWh. Je to dáno především rozdílnými cíli, které vycházejí z  podílu pelet na výrobě obnovitelné energie a které má každý stát v plánu definovány. V Severní Americe vychází předpokládaný růst na rozdíl od Evropy z posílení trhu s rezidenčním vytápěním, které je podporováno rostoucí cenou topného oleje ve srovnání s  peletami. Mírný nárůst je také předpovídán v průmyslové energetice,

ale ta má jen velmi malý význam pro státní pobídky, které by jinak mohly výrazně zvýšit objem využívání pelet. Čína se objevila na scéně jako významný budoucí spotřebitel a výrobce pelet s velkým množstvím projektů na výstavbu nových závodů. Potřebné vstupní suroviny zajistí zřejmě především z produkce čínského zemědělství, včetně zemědělských zbytků, jako jsou rýžové slupky. Čína očekává, že zatímco v současnosti poptává jen zanedbatelné množství pelet, v  roce 2020 bude vytvářet přes 20 % světové poptávky. Neočekává se však, že by Čína měla zásadní vliv na mezinárodní obchodní toky. Při mapovém zobrazení proto představuje Čína významný trh s peletami, který však výrazně neovlivňuje mezikontinentální obchod.

Celosvětová spotřeba pelet – současný stav a výhled pro roky 2015 a 2020

Mezinárodní obchod, resp. mezikontinentální obchod s peletami činil v roce 2010 přibližně 2 miliony tun pelet (včetně obchodů mezi východní a západní Evropou) a téměř většina z tohoto množství se odehrála mezi Severní Amerikou a západní Evropou. Relativně malý podíl mezikontinentálního obchodu se přestěhoval ze Severní Ameriky do Asie, z Kanady do USA a z východní do západní Evropy. Očekává se, že objem těchto stávajících toků bude narůstat současně s rozvojem obchodních toků z Jižní Ameriky a Ruska do západní Evropy, stejně jako z Austrálie a Oceánie do Japonska a Koreje. Celkový mezinárodní obchod by mohl dosáhnout v roce 2020 přes 18 mil. tun pelet nebo přibližně 40 % celkové produkce.

Současný celosvětový objem trhu s dřevnými peletami je asi 16 milionů tun za rok. Do roku 2020 se předpokládá jeho nárůst až na 46 mil. t/r, což představuje celkovou tržní hodnotu okolo 8 miliard USD (pro ceny v roce 2010). V mnoha částech světa je využívání pelet řízeno z velké části politickými rozhodnutími, resp. dotačními pobídkami. Zřejmě tomu tak bude i v dalších letech, což znamená určitou nejistotu ohledně skutečností navázaných na politická rozhodnutí a koncepce. Významnou roli bude v budoucnu hrát taky rostoucí cena fosilních paliv. Západní Evropa bude i nadále nejvýznamnější oblastí vzhledem ke spotřebě pelet (13 mil. t/r). Růst spotřeby tu bude závislý mimo jiné na míře vyrábění elektřiny v zemích Beneluxu, v Dánsku a

Západní Evropa 23,8

Rusko 0,03 0,03 0,05

16,4

Severní Amerika 5,6 3,4 4,3

10,8

Východní Evropa 0,4 0,6 0,8

Čína 10,0 0,6

Miliony tun 2010 2015 2020

20

Jižní Amerika 0,05 0,12 0,2

3,0

Japonsko a Korea 3,8 5,5 0,2

Austrálie a Oceánie 0,03 0,05 0,13

Za účelem podpory mezinárodního obchodu s peletami a dalšími ekopalivy byla v regionech s vysokou dostupností biomasy stavěna stále větší zařízení na výrobu pelet. Jedny z prvních takových zařízení byly spuštěny na západě Kanady za


ANALÝZA TRHU

a na

še p

olitic ká re p

rezent

k e j t e n zá p a d ace, tak a j ě n t aspoň v tom va vytápění by to mohl začít srovná

nější větřík

na výc hod p atří t

blémů a je zřejmé, že v současné době může být obtížné se v určitých regionech na trhu udržet. Technologie výroby, požadavky na kvalitu pelet, tržní prostředí i konečná cena se liší pro různé třídy pelet. Domácí trhy s peletami jsou obvykle trhy regionálními, a tak to zřejmě zůstane. Na těchto trzích se očekává průměrné zvyšování cen závislé na standardních ekonomických faktorech (inflace), na nárůstu cen vstupních surovin i na zvyšujících se cenách za jiné druhy energií a paliv. Na evropských trzích se i nadále bude odehrávat největší počet obchodů. Ceny průmyslových pelet v mnohém kopírují ceny komodit a nezávisí tolik na regionálních cenových fluktuacích. Tyto ceny zůstanou relativně stabilní. Předpokládá se, že velké množství dodávek přijde na trh z nových oblastí, zatímco dotační pobídky v Evropě společně s těmito dodávkami zvýší poptávku a zároveň budou působit jako jakýsi strop cen, které budou spotřebitelé pelet ochotni zaplatit. Velikost a další růst trhu s peletami je silně závislá na politické vůli EU i jednotlivých států a obecné podpoře „zelené“ energetiky a na souvisejících dotačních pobídkách. Tyto pobídky jsou v současné době obzvláště příznivé v zemích, jako je Holandsko, Dánsko, Belgie, Rakousko, Německo a Velká Británie. Kromě toho závisí poptávka na výši garantovaných výkupních cen, resp. zelených bonusů a jiných podpůrných systémů pro energii z alternativních zdrojů, které ovlivňují konkurenceschopnost tohoto paliva. To je zejména případ zemí, kde velká část poptávky pelet pochází z rezidenčního sektoru, například v Německu a Spojených státech. Existují také určité náznaky toho, že se uživatelé průmyslových pelet začínají vymezovat oproti hlavnímu proudu. Například společnosti RWE nebo Vattenfall staví svá vlastní zařízení na výrobu pelet v oblastech s vysokou dostupností biomasy. To jim může zajistit lepší kontrolu nad dodavatelskými řetězci, ale dodávky samotné to nezabezpečí. Mnoho malých výrobců pelet se navíc začíná integrovat – umožňuje jim to lepší kontrolu vlastní distribuce, nebo se spojují s jinými výrobci pelet, aby alespoň regionálně zvýšili svůj strategický podíl na trhu. To jsou známky pozitivního zrání trhu, i když na většině trhů se pelety kvůli rozdílnému stupni kvality a relativně krátké historii výroby zatím nestaly důležitou energetickou komoditou. Producenti se budou ve vlastním zájmu snažit udržet ceny na co nejnižší úrovni. Proto bude i nadále nezbytné najít způsoby, jak zlepšit efektivitu a zvýšit produktivitu na stále více konkurenčním trhu s peletami.

když už

účelem využití dobré dostupnosti dřevní biomasy z Mountain Pine Beetle. Další podniky následovaly na jihovýchodě USA a byly určeny ke zpracování méně kvalitního dřeva a lesních zbytků. Podobné projekty se zrodily také v Austrálii pro využití biomasy ze zbytků z plantáží eukalyptu. Teprve v nedávné době bylo v Rusku dokončeno největší zařízení na výrobu pelet na světě a další podniky v různém stádiu vývoje se nacházejí ve východní Evropě a v Jižní Americe. Velká část produkce těchto podniků je určena především k uspokojení rostoucí poptávky západní Evropy, ale je pravděpodobné, že tyto kapacity budou v relativně blízké budoucnosti směřovány také pro pokrytí poptávky severovýchodní Asie. Výrobci v regionech s nízkými náklady (vzhledem k pracovní síle, nákladům na energie, apod.) na rozvíjejících se trzích se mohou stát velkou konkurencí pro severoamerické výrobce pelet, kteří se již nyní pohybují v kategoriích nízkých ziskových marží. Je pravděpodobně, že tlak nabídky pochází z jihoamerických podniků, které mají výhody plynoucí z vyšší dostupnosti surovin, a druhá část plyne od východoevropských výrobců pelet, kteří mají mnohem nižší dopravní náklady. Nárůst poptávky bude i nadále přicházet ze západní Evropy, ale očekává se, že se v blízké budoucnosti přihlásí se svými požadavky také Japonsko a Korea. Poptávka Japonska a Koreje bude nejspíše uspokojována podniky ze západního pobřeží Severní Ameriky, z Austrálie a Oceánie. Afrika se také může zapojit do evropského trhu s peletami, ale hlavní rozvoj tohoto odvětví v Africe se pravděpodobně bude odehrávat až po roce 2020, tedy v těžko předvídatelné budoucnosti. Na opačné straně těchto mezinárodních trhů a velkovýroben pelet jsou domácí regionální trhy, které jsou velmi roztříštěny ve většině oblastí světa. Menší podniky svým počtem výrazně převyšují podniky s větší kapacitou. Malé podniky využívají zbytků z pil nacházejících se v okolí nebo jsou s pilami přímo spojeny. Avšak vzhledem k velmi častým výkyvům v poptávce po dřevních produktech a v dodávkách řeziva pro stavebnictví a na jiné trhy, neběží často mnohá z těchto zařízení na výrobu pelet na plnou kapacitu své výroby. Tato situace byla velmi častá především během hospodářského poklesu v předchozích dvou letech. V některých regionech tento stav trvá doposud. Výroba všech dřevních produktů se snížila, a proto bylo na trhu dostupné menší množství dřevních zbytků. V kontextu těchto skutečností se v letech 2008 a 2009 dostalo značné množství peletáren se zaměřením na domácí trhy do existenčních pro-

21


ě! hlav

m il o s r d n ě ho p ř e t á

padě, že by v p ří

Půl milionu domácností přiměje novela ke koupi nového kotle

htěl vlítnout do kote lny, n e

ákej ouřada c mi ň

ROZHOVOR

hnu koštětem po

Vladimír Stupavský odpovídá na otázky týkající se aktuální situace na trhu s peletami a budoucího vývoje v prodeji teplovodních kotlů na tuhá paliva. Objasňuje i budoucí legislativní opatření, které je dobrou zprávou pro čistší vzduch, pelety a kotle na biomasu. Jakou letos očekáváte spotřebu pelet? Pokud budou v zimě podobné teploty jako loni, očekáváme, že se spotřeba zvýší asi o 5%. Loňský rok byl však extrémní – na konci byly teploty velmi vysoké, české teplárny vykazovaly až o 20% méně dodaného tepla, než byl průměr za minulé roky. To se odrazilo i ve spotřebě pelet, kdy i přes nárůst počtu peletových automatů v domácnostech bylo ve výsledku potřeba méně paliva než v roce 2010. Spotřeba pelet na českém trhu tedy bude vyšší, ale konec roku ukáže, zda to bude o 5 nebo třeba 20 %. Začátek letošního roku už byl chladný, spotřeba v poslední části minulé topné sezony rostla. V exportu očekáváme pokles, například vývozy do Itálie zatím klesly o polovinu. Jak je to nyní obecně s prodeji kotlů na biomasu? Peletové kotle se stále prodávají, masivní nárůst však nečekáme. Prodeje ovlivňuje pozastavená dotace Zelená úsporám. V počátku prodejům automatických kotlů na pelety velice pomohla, nyní ale působí opačně – řada domácností s koupí čeká na opětovné spuštění Zelené úsporám. Zde názorně vidíme, jak dotace formují trh. Letos očekáváme podobné prodeje zplynovacích kotlů na biomasu jako loni, okolo 4 tisíc kusů, prodeje automatických kotlů na pelety ale pro letošní rok zřejmě budou spíš na úrovni roku 2008, kdy se prodaly 2 tisíce kusů. Pokud však bude v nejbližším období znovu spuštěna dotace Zelená úsporám, mohlo by se ročně prodávat opět okolo 4 tisíc automatů. Nyní je v českých domácnostech a menších sídlech v provozu asi 15 tisíc automatických kotlů na pelety do výkonu 50 kW. S tím souvisí Novela zákona o ochraně ovzduší, podle které má být zakázáno používání ekologicky nevyhovujících kotlů na dřevo a

22

uhlí. Odkdy začne novela platit a jaké povinnosti nám přinese? Novela zákona o ochraně ovzduší vstoupí v platnost 1. září 2012. Vymezuje určité nevyhovující typy spalovacích zařízení, které mají být ke konkrétním datům nejprve stáhnuty z prodeje a posléze má být ukončeno i jejich používání. Jak to bude probíhat a které typy kotlů budou podléhat revizím? Půjde i o krby, krbová kamna či kamna na chalupě? A co plynové kotle? K revizím kotlů bude zřejmě ještě vydána upřesňující prováděcí vyhláška Ministerstva životního prostředí. Novela schválená ve sněmovně říká, že je budou provádět servisní firmy proškolené výrobcem. Revize se budou týkat všech kotlů a krbů v domácnostech o jmenovitém výkonu od 10 do 300 kW s teplovodním okruhem. Lidé budou mít od 1. ledna 2017 povinnost revizi předložit na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností, jinak jim hrozit pokuta až 20 tisíc Kč. Zatímco revize na plynové kotle jsou povinné již dnes, novela zavádí povinnost revize i pro kotle na tuhá paliva, a to jednou za dva roky. Odhadovaná cena za revizi bude cca 1500 Kč, její součástí by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit jeho účinnost. Kolika domácností se opatření dotkne? Podle údajů z posledního sčítání lidu se to dotkne cca 650 tisíc domácností v ČR. Odhaduje se, že dnes cca 500 tisíc domácností používá do budoucna nevyhovující kotle 1. nebo 2. třídy podle ČSN EN 303-5 a pouze dalších cca 150 tisíc domácností má vyhovující kotle 3. nebo vyšší třídy. Co přesně se bude v rámci revize zkoumat? Když kotel neprojde, bude jeho další užívání zakázáno?

V rámci revize by se měly zkoumat definované hodnoty, zejména účinnost a emise CO. Od 1. září 2022 jsou domácnosti, které pro vytápění používají kotle na tuhá paliva od 10 do 300 kW, povinny prokázat, že jejich zařízení splňuje parametry maximální účinnosti a minimálních emisí nejméně na úrovni 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Kdo toto při revizi neprokáže, formálně nebude mít zákaz své zařízení používat, ale bude platit vysoké pokuty. Jaké sankce budou hrozit za porušení tohoto zákazu? Pokuta je stanovena na 20 tisíc Kč za to, když zákazník nepředloží po 1. lednu 2017 revizi svého kotle, a na 50 tisíc Kč, pokud se při revizi po 1. září 2022 prokáže, že kotel nesplňuje parametry


ROZHOVOR alespoň 3. třídy. Za používání paliv, která jsou zakázána (především odpad, uhelné kaly apod.), pokuta bude rovněž 50 tisíc Kč. Jaké typy kotlů budou povoleny? Píše se, že to budou vesměs ty s automatickým přikládáním. Dnes je možno prodávat kotle splňující parametry 1., 2. nebo 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Ročně se v posledních pěti letech v ČR prodávalo cca 40 tisíc kotlů na tuhá paliva, a z toho cca 75 % byly kotle 1. nebo 2. třídy. Od 1. ledna 2014 bude povoleno prodávat kotle pouze 3. třídy a vyšší. Do dvou let tedy přijde zákaz cca 75 % dnes prodávaných kotlů, ale většina výrobců dokáže pružně zareagovat. Vedle kotlů s automatickým přikládáním budou ale povoleny zplynovací kotle na dřevo a dřevěné brikety, které mají ruční přikládání, avšak parametry 3. a vyšší třídy většina jejich výrobců splňuje. Od 1. ledna 2018 pak bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší, které jsou pro Českou republiku teprve v přípravě. Jejich parametry ale lze přesně odhadnout díky platné legislativě našich západních sousedů. Parametry 4. a 5. třídy pohodlně splňují prakticky všechny kvalitní automatické kotle na pelety, ale pouze několik – odhaduji jeden nebo dva – českých výrobců automatických kotlů na uhlí. Předpokládá se, že kotle na uhlí s ručním přikládáním mohou zcela zmizet z trhu. Parametry 4. třídy ale pravděpodobně splní většina výrobců zplynovacích kotlů na kusové dřevo.

Kč. Cena za zplynovací kotle na kusové dřevo, které splňují parametry 3. i 4. třídy, se bude pohybovat od 35 tisíc Kč a výše. Cena automatických kotlů na pelety nebo na uhlí, které splní parametry 3. nebo 4. třídy, se bude pohybovat od 60 tisíc Kč a výše. Pomůže stát lidem, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení ekologičtějšího kotle? Bude možné žádat o dotaci, kdo ji dostane a jak bude vysoká? Dlouhodobě se jedná o tom, že ze Státního fondu životního prostředí se stane „Zelená banka“, která bude občanům půjčovat na pořízení nových technologií. Co se týče dotací, dnes nemáme dostatek informací o tom, co a jak by mohlo být do budoucna podporováno. Není jisté, jestli nějaké dotace na nové kotle budou. Je ale pravděpodobné, že by SFŽP měl do budoucna peníze půjčovat. Zabrání nové opatření spalování neekologického topiva? I do nového kotle lze přiložit plastovou láhev. Češi jsou národem kutilů, takže nové opatření nemůže na 100 % zastavit topení odpady. Ve většině případů ale povede k používání předepsaných paliv – bude tomu uzpůsobený technologie kotle a bude hrozit nesplnění povinné revize, pokuta, propadnutí záruky nebo povinnost vrácení dotace, pokud byla použita k nákupu kotle. Je to určitě významný posun oproti současnému stavu, kdy jeden nepřizpůsobivý občan dokáže svým jednáním zamořit půlku vesnice.

Jak budou probíhat kontroly? Budou kontroloři moci navštěvovat kotelny? Nový zákon ukládá povinnost předložit revizi obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit, protože občané ze zákona předloží revize sami. Ústavní právo na soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů a navíc je ověřený i v zahraničí, například v Německu. Revize budou vyžadovat i pojišťovny, protože na kotle nesplňující zákonem definované parametry nebo kotle bez revizí nebude možné uplatnit pojistné plnění. Jaký je názor Klastru Česká peleta na chystané opatření? Chystané opatření je určitě pozitivní, může velice přispět k čistotě ovzduší hlavně na vesnicích a v menších městech. Také zajistí vyšší bezpečnost a hospodárnost při provozu kotlů a vyřadí z prodeje některé nevyhovující typy kotlů včetně těch dovážených, které jsou často v ČR prodávány bez náležitých povolení a homologací. Opatření dávno funguje v sousedních zemích, a tedy byla jen otázka času, kdy přijde i k nám. Chytří výrobci, kteří sledují dění v oboru, jsou přichystáni. Mohu jen shrnout, že se již dnes nevyplatí kupovat kotle 1. nebo 2. třídy, protože za deset let bude za jejich používání pokuta až 50 tisíc Kč. Skoro 500 tisíc domácností v ČR bude muset během příštích deseti let své stávající kotle nahradit. Jestli jim k tomu pomůže nějaké funkční pokračování dotace Zelená úsporám, teprve uvidíme.

Budou nové kotle ekonomičtější? Novela povede zcela jistě k prodeji provozně výrazně hospodárnějších kotlů. U dnes prodávaných kotlů stačí dosáhnout účinnost 55 %, aby bylo možno je legálně prodávat. Kotle 3. třídy musí mít minimální účinnost 73 % a kotle 4. třídy budou muset mít minimální účinnost 82 %. Nové kotle nebudou jen účinnější, ale také budou vypouštět řádově méně emisí. Například běžné kotle na uhlí 1. třídy, které se dnes nejvíce prodávají i nejčastěji používají v domácnostech, emitují CO běžně na úrovni 9 tisíc mg/m3. Kotle 4. třídy budou moci emitovat maximálně CO na úrovni 1 tisíce mg/m3. Jaké jsou cenové relace starých, ekonomicky nevyhovujících kotlů a nových, které projdou revizí? Cena za do budoucna nevyhovující běžné kotle 1. nebo 2. třídy se pohybuje mezi 20 až 25 tisíci 23


TIPY NASICH CLENU

Jak můžete ovlivnit to, co vychází z vašeho komína Informace o tom, jak správně (ne)topit Způsobů vytápění a paliv je celá řada. Při volbě způsobu vytápění v podstatě záleží na tom, jaký komfort při topení požadujeme, jaký máme požadavek na úroveň ekologie provozu, jaké si představujeme provozní náklady a také na výši pořizovacích nákladů. Odpovědným přístupem a dobrou informovaností lze výrazně minimalizovat množství vypouštěných znečišťujících látek z malých spalovacích zdrojů. Jak se podílejí lokální topeniště na znečištění ovzduší prachem? Množství emisí tuhých znečišťujících látek v ČR v roce 2009

4) Jak topíme? ~ otázka instalace a toho, jak se o spalovací zařízení staráme

- optimální parametry jsou dosaženy při jmenovitém výkonu - předimenzování spalovacího zařízení = provoz při sníženém výkonu produkuje více emisí a účinnost zařízení klesá - akumulační nádoba = baterie tepla - navýšení doby, kdy je zařízení provozováno při jmenovitém výkonu (min. objem – 55 l na jednu instalovanou kW) - malý tah komínu – představuje bezpečnostní riziko = vyčištění komínu, správné napojení, použití odtahového ventilátoru - velký tah komínu – způsobuje zvýšení komínové ztráty, a tedy snížení účinnosti = regulátory tahu (použít klapu s přisávním za spalovacím zařízením) - údržba: čištění teplosměnných ploch a komínů - zajistit minimální teplotu vratné doby, která je daná výrobcem (např. 60ºC)

Jsou emise znečišťujících látek z komínů problémem? ANO, protože bilance dat z ČHMÚ říkají, že Co nejvíce ovlivní to, co vychází z našeho komína? 1) V čem topíme? ~ otázka správného výběru spalovacího zařízení

Typy spalovacích zařízení: - jednorázobvá ruční doprava paliva do ohniště - prohořívání (lokální a ústřední vytápění), odhořívání (ústřední vytápění, výjimečně lokální vytápění), zplyňování (ústřední vytápění) - automatická doprava paliva do ohniště - šnekový dopravník (ústřední vytápění), otočný rošt (ústřední vytápění)

2) Čím topíme? ~ otázka vhodného paliva pro dané spalovací zařízení

- odpad je dobré palivo, ale pouze pro spalovnu odpadů - základním pravidlem je spalova to palivo, pro které je kotel určen - co je to palivo? palivo = hořlavina + popelovina + voda - energetická hodnota paliva? Výhřevnost a spalné teplo v MJ/kg - obsah hořlaviny = energetická hodnota - popelovina a voda = složky pasivní (balast – to nechceme) - dřevo sušit minimálně 2 roky na dobře větraném místě = vyšší výhřevnost a nižší emise - tvrdé dřevo x měkké dřevo – mají přibližně stejnou výhřevnost - 2 až 4 kg dřeva = 1 m3 zemního plynu (obsah energie)

3) Kdo topí? ~ otázka kvality obsluhy

- aby hořlavina obsažena v palivu kvalitně shořela, potřebuje se setkat se vzdušným kyslíkem, proto: a) nedusit, tzn. nezavírat úplně klapky spalovacích vzduchů b) po přiložení nechat rozhořet - kombinace hodně paliva + málo vzduchu je podobná tomu, jako když do velkého kopce chcete v autě jet na pátý rychlostní stupeň

24

- cca 1/3 emisí tuhých znečišťujících látek, které se dostanou do ovzduší, pochází z lokálních topenišť - cca 2/3 emisí PAU* v ovzduší pochází z lokálních topenišť

* polycyklické aromatizované uhlovodíky – mají toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti

Tipy - nejlevnější je teplo, které nespotřebujeme: a) provést primární opatření: zateplení domu, výměna oken a dveří b) snížení teploty v místnosti o 1ºC znamená snížení ročních nákladů o 6 % - lepší je přikládat častěji a menší množství paliva, než velkou dávku paliva za dlouhou periodu - jak nejlépe vyčistit sklo na krbových kamnech? Nemusíte utrácet za drahé chemické ptostředky. Sačí vzít vlhký hadřík, poté jej „namočit“ do studeného popela a hadříkem sklo vyčistit. Nakonec čistým hadrem sklo vyleštit

Zpracováno pracovníky Výzkumného energetické centra VŠB Ostrava Ing. Jiřím Horákem, Ph.D. a Ing. Petrem Kubesou. VŠB je členem Klastru Česká peleta, viz str. 46.


KATALOG ČLENŮ KLASTRU ČESKÁ PELETA


AMTEO s.r.o. ADRESA AMTEO s.r.o. Sušilovo náměstí 15/23 683 01 Rousínov IČO: 292 92 662 DIČ: CZ29292662 KONTAKT tel. +420 517 325 560 fax: +420 517 325 556 e-mail: info@amteo.cz

WEB http://www.amteo.cz

26 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Vzhledem k nutnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a stále rostoucím požadavkům na ochranu životního prostředí, se naše společnost od počátku zaměřuje na výrobu nízkoemisních kotlů, teplovzdušných ohřívačů a krbových kamen spalujících dřevní pelety, alternativní pelety a kukuřičné zrno.“ Luďek Winter, ředitel

Jsme ryze česká společnost, která se zabývá výrobou plně automatických nízkoemisních zdrojů vytápění na spalování biomasy. Od roku 2006 vyvíjíme s naším týmem techniků a konstruktérů tepelné zdroje, které splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Naše nízkoemisní kotle a kamna jsou určeny pro spalování biomasy s orientací na dva druhy paliva – dřevní pelety a kukuřice. Naším cílem je podstatně zmenšit rozměry, dosáhnout výrazně nižších emisních limitů než stanovuje norma a to vše při dodržení vysoké efektivity výroby tepla. Toho dosahujeme specifickým konstrukčním řešením a zapojením moderní řídicí jednotky s vlastním regulačním algoritmem. Díky integrovanému dotykovému displeji se podařilo zvýšit uživatelskou přívětivost obsluhy.


Jaroslav Cankař a syn ATMOS ADRESA Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487 294 21 Bělá pod Bezdězem IČ: 11303344 DIČ: CZ450918088 KONTAKT informace, prodej a servis Tel: 326 701 404, 326 701 414 Fax: 326701492 e-mail: prodej@atmos.eu

WEB http://www.atmos.cz

„Atmos je rodinná česká firma a v současnosti jeden z největších evropských výrobců kotlů na tuhá paliva. Snažíme se vždy být v popředí co se týče kvality, funkčnosti a ceny, která je chápána jako humánní. Proto máme velmi aktivní vývoj výrobků a kontrolu kvality. Tím získá více lidí přístup k ekologickému, levnému a pohodlnému topení.“ Jaroslav Cankař Ing. Petr Cankař, technický ředitel

Rodinná firma byla založena v roce 1935 a navzdory všem nepříznivým režimům byla schopna si udržet přední místo ve vývoji a od roku 1991 ve výrobě kotlů na pevná paliva. Vyrábí především zplynovací kotle na dřevo, uhlí a dřevo, dřevěné brikety a automatické kotle na pelety. Firma exportuje více než 80% své produkce do zahraničí, především do Německa, Rumunska, Itálie, Francie, Švédska, Rakouska, Polska, Ruska, Bulharska, Dánska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Běloruska atd. Cílem firmy ATMOS je být jedním z nejlepších výrobců kotlů v Evropě. Být firmou, které záleží na své tradici, zkušenostech a značce ATMOS.

Naši nabídku naleznete na stranách 53–55.

Sídlo firmy ATMOS - Bělá pod Bezdězem

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 27


BENEKOVterm s.r.o. ADRESA BENEKOVterm s.r.o. Masarykova 402 793 12 Horní Benešov IČ: 258 39 811 DIČ: CZ258 39 811 KONTAKT Ludmila Maderová manažerka odbytu Tel.: +420 595 177 801 Fax: +420 554 748 009 GSM: +420 724 219 144 E-mail: prodej.kotlu@benekov.com

WEB http://www.benekov.com

28 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Patříme mezi špičkové evropské výrobce kotlů na biomasu. Největší důraz klademe na flexibilitu a přizpůsobování produktů zákazníkům, vývoj nových technologií a špičkový servis jak pro distributory, tak pro konečné zákazníky.“ Leopold Benda, ředitel obchodně-ekonomického úseku

Automatické kotle na pelety BENEKOV R a CosmoTHERM G AZ představují nejlépe vybavené automatické kotle na pelety vyráběné v ČR. Poskytujeme vše potřebné, co se týče kotlů – poradenskou činnost, prodej, montáž i servis. České kotle firmy BENEKOV jsou exportovány do 23 evropských zemí, vývozní teritoria sahají od Velké Británie až do Ruska. Kotle jsou využívány pro vytápění rodinných domů, škol, firem a jiných podobných objektů. Velkou část našich investic tvoří vývoj. Již od roku 1998 spolupracujeme s významnými výzkumnými centry a univerzitami v celé Evropě.

Naši nabídku naleznete na stranách 67–69.


Hostomský – krbová kamna, kotle ADRESA Pražská 193/43 Brandýs nad Labem (Stará Boleslav) 250 01 KONTAKT Tel.: 326 906 959 Fax: 326 906 959 E-mail: hostomsky.p@hostomsky.cz

„Našim zákazníkům chceme především dopřát příjemně vyhřátý domov, horkou plotnu i odpočinek s komfortním a šetrným vytápěním.“ Pavel Hostomský, majitel

Nabízíme interiérové kotle, krbové vložky a krbová kamna na pelety, dřevo a další paliva různých značek včetně zapojení a servisu. Soustřeďujeme se především na prodej špičkových kotlů a kamen na pelety, dřevěné brikety a palivové dřevo značek VERNER, ATMOS, HAPERO a THERMOROSSI. Jsme autorizovaným zástupcem rakouské firmy HAPERO pro český trh. Předností kotlů HAPERO je automatický, bezobslužný provoz, dlouhá doba hoření (2 dny až celá sezóna) a variabilní využití, jak do interiéru, tak i do kotelen o různém požadovaném výkonu.

WEB http://www.czhapero.cz/

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 29


LATOP s.r.o. ADRESA Latop s.r.o. U Čápova dvora 2762 390 05 Tábor IČ: 45022747 DIČ: CZ45022747 KONTAKT Jindřich Lachout jednatel E-mail: info@latop.cz

WEB http://www.latop.cz

„Firma Latop se specializuje na vytápění dřevěnými peletami již od roku 2002. Věříme v budoucnost pelet a proto jsme investovali do výrobní linky dřevěných pelet. Nabízíme Vám kompletní služby - projekt, montáž, servis a dodávku pelet.“ Jindřich Lachout, jednatel

Vyrábíme dřevěné pelety o průměru 6 mm. Pelety vyrábíme ze smrkových pilin bez kůry a bez přísad. Naše pelety zanechávají po spálení velmi nízký podíl popela. Naopak nabízejí vysokou výhřevnost. V České republice zastupujeme rakouskou firmu Ökofen, evropského specialistu a průkopníka mezi společnostmi zabývajícími se výrobou kotlů na pelety. Kromě kotlů instalujeme také krbová horkovzdušná nebo teplovodní kamna. Snažíme se vyjít vstříc také zákazníkům, kteří nedispnují finanční hotovostí. Proto oskytujeme prodej našeho zboží také na splátky.

Naši nabídku naleznete na straně 70.

30 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ, PELETY A EKOPALIVA


LING Krnov s.r.o. ADRESA LING Krnov s.r.o. nám. Osvobození 2057/8 794 01 Krnov IČ: 26834359 DIČ: CZ26834359 KONTAKT Ing. Zdeněk Lyčka Tel.: 775 617 070 E-mail: ling.krnov@centrum.cz

„Vidíme velkou budoucnost v peletách z biomasy, jako alternativnímu pevnému palivu pro malé zdroje. Proto se již od roku 1997 věnujeme vývoji a výrobě technologií pro spalování, skladování a transport pelet v domovních kotelnách.“ Zdeněk Lyčka, ředitel

Nosným programem firmy je výroba univerzálních retortových hořáků na tuhá paliva LING, které do svých sériově varáběných peletových kotlů montují přední čeští výrobci. Vyrábíme mimo jiné pneumatické podavače pelet pro peletové kotle, textilní zásobníky na pelety. Věnujeme se optimalizačnímu měření emisí v malých domovních kotelnách. Dále se zabýváme velkoobchodním prodejem topenářské techniky a optimalizačním měřením emisí z kotlů o výkonech do 300 kW. Nabízíme rovněž přestavbu litinových kotlů na komfortní kotel s retortním hořákem a automatickým provozem.

WEB http://www.ling.cz

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 31


OPOP spol. s r. o. ADRESA OPOP spol. s r. o Zašovská 750 Valašské Meziříčí, 757 01 IČ: 476 74 105 DIČ: CZ 476 74 105 KONTAKT Ing. Michal Dostál výkonný ředitel tel: 571 611 250 E-mail: dostal@opop.cz, sales@opop.cz

WEB http://www.opop.cz/

32 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

„Firma OPOP vznikla privatizací v roce 1994 jako nástupnická organizace bývalého státního podniku. Současná tvář firmy navázala na bohatou, více jak 60-ti letou tradici ve výrobě topenářské techniky a řadí se mezi přední české výrobce v tomto oboru.“ Michal Dostál, výkonný ředitel

Základ výrobního programu OPOP spol. s r.o. představuje výroba ocelových kotlů na tuhá paliva do výkonu 50 kW. V roce 1996 jsme dosáhli téměř 30-ti % podílu na trhu ČR v ocelových kotlích na tuhá paliva. Roku 1999 jsme uvedli na trh výrobek lázeňských kamen LK 100 (ohřev teplé vody na tuhá paliva) a v roce 2001 kamna na tuhá paliva LT 8 lux dle lokálního vytápění. Rok 2005 představuje počátek úspěšné spolupráce s dánskými partnery ve výrobě automatických peletkových kotlů. V roce 2008 jsme najeli na výrobu zplyňovací kotlů na dřevo a v loňském roce jsme rozšířili nabídku kotlů na tuhá paliva v litinovém provedení. Zákazníci se mohou setkat s našimi výrobky na trhu ČR, Slovensku, Francii, Řecku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bulharsku, Maďarsku, Dánsku, Německu, Rumunsku, Rusku, Ukrajině, Bělorusku a v Mongolsku.

Naši nabídku naleznete na stranách 56–58.


PONAST spol. s r.o. ADRESA PONAST spol. s r.o. Na Potůčkách 163 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 47678232 DIČ: CZ47678232 KONTAKT Tel: 800 700 068, 571 688 188 Fax: 571 688 115 E-mail: obchod@ponast.cz

WEB http://www.ponast.cz

„Společnost Ponast již 9 let vyvíjí kotle na pelety i jejich příslušenství se záměrem maximálního komfortu a minimálních nákladů na topení. Jsme jediný specializovaný výrobce kotlů na pelety v ČR, s čímž je spojeno intenzivní úsilí vyvíjet stále lepší technologie pro vytápění peletami. Naše zařízení se vyznačují plnou automatizací, snadnou údržbou a nízkými emisemi.“ Ctirad Bryol, ředitel

U automatizovaných kotlů společnosti PONAST zajišťuje obsluhu moderní řídící jednotka schopná spolupracovat s termostatem i ekvitermní regulací. Díky tomu zajišťujeme maximální komfort topení, navíc podpořený vícestupňovým systémem bezpečnosti. Číštění vyměníku kotle se zpravidla provádí jednou za týden jednoduchým pohybem kliky čištění kotle. U novějších kotlů řady KP x2 toto dokonce automaticky ovladá řídící jednotka kotle. Vynášení popela se provádí jednou za 2-3 týdny. Emisní parametry kotlů PONAST dosahují špičkových hodnot i v evropské konkurenci, splňují podmínky evropské normy ČSN EN 303-5 pro nejvyšší třídu kotlů 3. Díky tomu je možné ve 13 evropských zemích, kam naše kotle dodáváme, čerpat z různých ekologických programů na naše zařízení dotace.

Naši nabídku naleznete na stranách 59–61.

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 33


Schiedel, s.r.o. ADRESA Schiedel, s.r.o. Horoušanská 286 250 81 Nehvizdy KONTAKT Tel: 326 999 011 Fax: 326 999 010 schiedel@schiedel.cz

„Stoupajícím nárokům na ekologické topení dnes Schiedel vyhovuje v celém rozsahu díky univerzálním komínovým systémům a ukazuje tak nové cesty v oblasti komínové techniky. Pro Schiedel je to důležitý impuls se zaměřením do budoucnosti.“ Vojtěch Policar, ředitel

Od roku 1993 jsme předním výrobcem komínových systémů na českém trhu. Navazujeme na více než 65 let zkušeností v tomto oboru z Německa. Díky vytvoření stavebnicového komínového systému pro odvod spalin určeného pro novostavbu především rodinných domů jsme zaujali vedoucí pozici v celé Evropě. Nabízíme také systémy pro řízené větrání rodinných domů a moduly s integrovanými krbovými kamny KINGFIRE Parat.

WEB http://www.schiedel.cz/

34 kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ

Naši nabídku naleznete na stranách 62–63.


VERNER a.s. ADRESA VERNER a.s. Sokolská 321 549 41 Červený Kostelec IČ: 252 87 524 DIČ: CZ 252 87 524 KONTAKT Infocentrum společnosti VERNER Tel: 491 465 024 E-mail: info@verner.cz

WEB http://www.verner.cz

„Hledáme optimální řešení, která jsou především výhodná pro peněženky našich zákazníků, zároveň jsou komfortní a ekologická. Nevýhodnější z hlediska pořizovacích nákladů i cen paliv se v současnosti jeví vytápění biomasou, obzvláště peletami nebo jinými agropalivy.“ Vladimír Verner, ředitel

Vyrábíme a dodáváme krbová kamna, interiérové kotle, kotle na kusové dřevo a automatické kotle na dřevní pelety, obilí a agropelety, které v tomto sektoru představují vytápění budoucnosti. Naše kotle zajišťují plně automatický provoz od dopravy paliva a jeho zapálení až po transport popela. Základní násypka umožňuje několikadenní provoz bez nutnosti doplňování. Kotle společnosti VERNER jsou určeny pro rodinné domy, bytové jednotky, zemědělské budovy, školy, hotely, dílny, malé provozovny a obdobné objekty. Kotle jsou vyráběny z jakostní oceli a speciální žáruvzdorné keramiky. Při konstrukci kotlů maximálně využíváme všech zkušeností pro protikorozní řešení a tím výrazně prodlužujeme životnost našich kotlů.

Naši nabídku naleznete na stranách 64–66.

kotle na biomasu A PRÍSLUŠENSTVÍ 35


BIOMAC Ing. Černý, s.r.o. ADRESA BIOMAC Ing.Černý, s.r.o. Brníčko 1009 78391 UNIČOV IČ: 258 59 145 DIČ: CZ258 59 145 KONTAKT Ing. Zdeněk Černý jednatel Tel.: 585 053 534 Mob.: 733 577 905 E-mail: prodej@ekopaliva.com

WEB http://www.ekopaliva.com

36 PELETY A EKOPALIVA

„Společnost BIOMAC je největším výrobcem ekologických paliv v České republice. Naše ekopaliva jsou vyráběna převážně z dřevní hmoty. Jsme řazeni mezi největší výrobce a dodavatele ekologických paliv v Evropě a za naši práci jsme získali řadu významných ocenění.“ Zdeněk Černý, jednatel

Specializujeme se na výrobu a dopravu ekopelet, ekobriket a topného dřeva. K výrobě paliva požíváme čisté suroviny bez dalších příměsí a pojiv. Aby mohla být zaručena ta nejvyšší kvalita, je výroba našich ekopaliv BIOMAC kontrolována nezávislou rakouskou institucí. Snažíme se zřizovat nová prodejní místa blíže k zákazníkům, a tak jim do budoucna zaručit rychlejší dodávky a příznivější ceny. Najdete nás ve všech krajích a v téměř každém okrese České republiky.

Naši nabídku naleznete na stranách 71–73.


CDP.cz s.r.o. ADRESA CDP.cz s.r.o. Kostelecká 908 19600 Praha 9 – Čakovice IČ: 264 56 885 DIČ: CZ264 56 885 KONTAKT Marek Řebíček ředitel Tel.: +420 603 574 374 E-mail: rebicek@cdp.cz

WEB http://www.cdp.cz/

„Jsme nejvetším a nejkvalifikovanějším dodavatelem dřevních pelet, briket a krbového dřeva v České republice pro rodinné domy, firmy, školy a obce. Díky investicím do moderní techniky jsme se stali specialisty na snadné uskladnění pelet přímo tam, kam si zákazník ukáže.“ Marek Řebíček, ředitel

Dodáváme pelety a brikety kdekoliv v ČR za jednotnou cenu včetne dopravy a složení přímo ke kotli. Při objednávce převyšující 7 tun pelet dokonce zaručujeme dopravu zdarma. Disponujeme vlastním logistickým centrem a rozsáhlou autodopravou efektivně nakládající u partnerů po celé republice. Jako jediní Vám jsme schopni dovézt dřevené pelety vlastní cisternou či složit paletu z auta a zavést k domu terénním manipulátorem. Jsme partnerem výrobců kotlů a topenářů díky garanci dodávek paliva, každé léto naskladníme tisíce tun dřevěných pelet a briket.

Naši nabídku naleznete na stranách 74–76.

PELETY A EKOPALIVA 37


ECO-VEST, s.r.o. ADRESA ECO-VEST, s.r.o. Vestec 5 285 04 Uhlířské Janovice IČ: 270 75 044 DIČ: CZ270 75 044 KONTAKT Pavel Moc jednatel fax:+420 327 324 023 E-mail: ecovest@tiscali.cz

WEB http://www.ecovest.cz

38 PELETY A EKOPALIVA

„Naše firma se dlouhodobě zabývá výrobou a distribucí dřevěných pelet. Pokud váháte nad tím, jaké palivo zvolit pro vytápění vašich domácností nebo provozních prostor, pelety jsou ideálním řešením z hlediska ceny, výkonu a obsluhy.“ Pavel Moc, jednatel

Dřevěné palety vyrábíme již od roku 2003. Špičkové pelety naší výroby můžete využít pro moderní a vysoce komfortní způsob vytápění nebo je můžete stejně jako podestýlku pro uložení vašich domácích mazlíčků. Pelety vyrábíme v různých velikostech o průměru 6 a 8 mm a délce do 3 cm. Nabízíme Vám jak osobní odběr přímo v našich provozovnách tak odvoz na místo, které si sami zvolíte. Jsme nositeli české i rakouské certifikace pelet.


ENVITERM a.s. ADRESA ENVITERM a.s. Chotěbořská 573 582 63 Ždírec nad Doubravou IČ: 25936336 DIČ: CZ25936336 KONTAKT Martin Holan, výrobní ředitel Tel./fax: 569 694 617 E-mail: info@enviterm.cz

„Více jak deset let úspěšně podnikáme v oblasti výroby paliva z dřevní hmoty.“ Martin Holan, výrobní ředitel

Naše pelety představují vysoce výhřevné palivo s nízkým obsahem popelovin a vody a nízkými nároky na skladovací prostory. Zároveň jsou šetrné k životnímu prostředí. Vytápění peletami ve vašich domácnostech nabízí pohodlí srovnatelné s plynovým topením. Předčí jej však z hlediska cenového komfortu. A rozdíl mezi cenou pelet a fosilními palivy bude v budoucnu dále narůstat. Kromě pelet vyrábíme také dřevní brikety vhodné do krbů, kotlů na tuhá paliva a zahradních grilů. Naše výrobky splňují nejpřísnější rakouské a německé normy.

WEB http://www.enviterm.cz

PELETY A EKOPALIVA 39


EUROCORP s.r.o. ADRESA Sychrov 1061 766 01 Valašské Klobouky IČ: 25545973 DIČ: CZ25545973 KONTAKT Jan Hrnčiřík, jednatel Tel.: +420 577 321 500 Fax: +420 577 321 500 E-mail: eurocorp@eurocorp.cz

WEB http://www.eurocorp.cz

40 PELETY A EKOPALIVA

„Společnost Eurocorp se řadí k největším výrobcům dřevěných pelet v České republice. Moderní technologie výroby ve spojení s přesným řízením výrobního procesu a použitím kvalitních surovin, zaručují trvale vysokou kvalitu našich pelet. Jejich používáním topíme komfortně a na rozdíl od fosilních paliv neznečišťujeme vzduch, který sami dýcháme.“ Tomáš Černý, projektový manažer Dřevěné pelety vyrábíme od r. 2009. Výroba probíhá na moderní lince s kapacitou 15.000 t/rok. Pelety Eurocorp jsou certifikovány dle EN 14961-1. Hotové pelety dodáváme jak volně ložené (silo), tak i balené v 15kg PE pytlích (případně BB) po celé ČR.


EVANS spol. s r. o. ADRESA EVANS spol.s r.o. Baška 486 739 01 Baška KONTAKT tel +420 558 649 046 fax +420 558 649 029 gsm +420 777 006 314 evans@evans.cz

„Jsme rádi, že můžeme v našem regionu zprostředkovat špičkové výrobky od prověřených italských či rakouských partnerů. Právě díky kvalitě jejich kamen, krbů i pelet se k nám zákazníci opětovně vrací.“ Ivan Pasičnyk, majitel

Dodáváme kotle a kamna na pelety od italské firmy Thermorossi, specializujeme se na peletová kamna Ecotherm. Prodáváme kvalitní dřevěné pelety Royal Pellets a dřevěné brikety s označením „e-brikety hard“.

WEB http://www.evans.cz/

PELETY A EKOPALIVA 41


Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o. ADRESA Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o. Staříč 544 739 43 Staříč IČ: 277 69 747 DIČ: CZ 277 69 747 KONTAKT Ing. Marie Wagnerová jednatelka E-mail: pellets.paskov@mm-holz.com

WEB http://www.mm-pellets.com http://www.mm-holz.com http://www.mm-kaufmann.com

42 PELETY A EKOPALIVA

„S našimi peletami „Royal Pellets“ máte jistotu, že dostáváte přísně kontrolované a vysoce hodnotné palivo, které zajišťuje optimální využití vašeho topného zařízení a nejlepší výhřevnost. Zamezíte tomu, aby pelety horší kvality negativně ovlivňovaly funkceschopnost vašeho topného zařízení a zatěžovaly životní prostředí.“ Marie Wagnerová, jednatelka

Jsme členy mezinárodního holdingu, který patří mezi přední evropské špičky v oblasti zpracování dřeva. Od roku 2007 provozujeme největší a nejmodernější českou peletárnu v moravskoslezském Paskově. Nabízíme prvotřídní pelety Royal Pellets vyznačující se vysokou výhřevností a stálou kvalitou. Hlásíme se k trvale udržitelnému rozvoji ve smyslu pečlivé hospodárnosti, ochrany životního prostředí a zodpovědnosti vůči společnosti. Díky vysokému objemu výroby garantujeme jistotu dodávky pelet zákazníkovi po celý rok.

Naši nabídku naleznete na stranách 77–79.


CZ Biom – České sdružení pro biomasu KORESPONDENČNÍ ADRESA CZ Biom – České sdružení pro biomasu U Čtyř domů 1201/3 140 00 Praha 4 Tel.: 241 730 326 Mobil: 604 856 036 SÍDELNÍ A FAKTURAČNÍ ADRESA CZ Biom – České sdružení pro biomasu Drnovská 507 161 00 Praha 6 IČ: 61383929 DIČ: CZ61383929 KONTAKT Ing. Jan Habart, Ph.D. , předseda E-mail: habart@biom.cz WEB http://www.czbiom.cz http://www.biom.cz http://www.biopalivafrci.cz

„Na CZ Biom se můžete kdykoli obrátit pro odbornou radu, když budete chtít začít topit peletami nebo dřevěnými briketami. Stejně tak v případě, kdy se rozhodnete v těchto oborech podnikat. Díky týmu odborníků i letité znalosti trhu jsme schopni poradit ve všech oblastech vytápění či podnikání v oblasti ekopaliv.“ Jan Habart, předseda

Pro všechny občany rady pro odborníky i laiky, každý den nové informace na portálu www.biom.cz společně s experty z univerzit i firem: odborné studie, posudky, strategie i analýzy semináře a konference ve spolupráci s významnými českými i zahraničními institucemi vědecké a výzkumné projekty: nové poznatky v oblasti moderní energetiky a prosperující ekonomiky Pro naše členy sledujeme trh i legislativu v oblasti biomasy, komunikujeme se státní správou koordinujeme odborné členské sekce, kteří tvoří odbornou informační základnu pomáháme při získávání a tvorbě národních i evropských projektů a grantů poskytujeme pomoc s propagací a publikační činností našich členů v médiích

Naši nabídku naleznete na straně 80.

VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE 43


Česká zemědělská

univerzita v Praze ADRESA Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol IČ: 60460709 DIČ: CZ60460709 KONTAKT prof. Ing. Jiří Balík, CSc. rektor Tel.:+420 22438 4081 Email: balik@af.czu.cz

„Naši absolventi oceňují nejvíce dvojí charakter nasměrování univerzity. Za prvé k životodárným přírodním zdrojům, ekologii v nejširším slova smyslu a společensko-ekonomickým souvislostem vztahu člověka a přírody. A pak jedinečné prostředí založené na úzkém sepjetí pedagogické a badatelské práce, pozornosti k měnícím se potřebám praxe a respektu ke studentům. Tyto rysy rozvíjíme i nadále, jsme přece živá univerzita!“ Jiří Balík, rektor Jsme živou univerzitou Naše historie se odvíjí od roku 1906, dnes jsme třetí největší univerzitou v Praze. Klademe důraz na systematický výzkum Zejména oblasti tzv. life sciences - od fyziologie a molekulární biologie, přes životní prostředí, lesnictví či venkov až po související technologie, moderní hospodaření a management. Vzděláváme pro život Nejrůznější formy výuky, včetně rozsáhlé praxe ve školních podnicích - to vede k velmi dobrému uplatnění na trhu práce. Podporujeme vstřícnou atmosféru a mezinárodní spolupráci

WEB http://www.czu.cz

44 VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE


TÜV NORD Czech, s.r.o. ADRESA A KONTAKTY Centrála TÜV NORD Czech, s.r.o. Pod Hájkem 406/1 180 00 Praha 8 tel.: 296 587 201-9 fax: 296 587 240 tuev-nord@tuev-nord.cz Laboratoře a zkušebny Brno TÜV NORD Czech, s.r.o. Olomoucká 7/9 656 66 Brno mobil: 724 355 718 tel.: 545 110 120 kotlanova@tuev-nord.cz www.mechanicka-zkusebna.cz www.pelety-biomasa.cz WEB http://www.tuev-nord.cz

„Jsme inspekční a certifikační společnost s významným postavením ve středoevropském regionu a členem skupiny TÜV NORD Group v Německu.“ Jan Weinfurt, jednatel

Zabýváme se certifikacemi, inspekcemi, zkušebnictvím a provozujeme STK. Z oblasti zkoušení a certifikace biopaliv provádíme laboratorní analýzy tuhých biopaliv, pelet, briket a další biomasy. Certifikací tuhých biopaliv získáváte certifikát od prestižní společnosti. Vydáváme osvědčení o kvalitě paliv na základě provedené analýzy. Zabýváme se poradenstvím, pořádáním seminářů a poskytováním informací o normách z oblasti paliv z biomasy. Analyzujeme a certifikujeme kritéria udržitelnosti biopaliv (systém ISCC). V naší akreditované laboratoři provádíme také mechanické a metalografické zkoušky kovů a plastů, chemické zkoušky různých materiálů, uhlí, vody a olejů. Věnujeme se certifikacím výrobků, managementu (EN ISO), bezpečnosti potravin a krmiv (systémy HACCP, IFS, BRC, GMP+) a inspekcím.

VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE 45


VŠB Ostrava

Výzkumné energetické centrum ADRESA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava – Poruba KONTAKT Tel.: 597 32 42 85 Fax: 597 32 42 95 E-mail: vec@vsb.cz ZKUŠEBNA VEC http://vec.vsb.cz/zkusebna

„Lord Kelvin prý řekl: ‚Když nelze něco změřit, nelze to ani zlepšovat‘. Na zkušebně Výzkumného energetického centra umíme změřit hodně parametrů, které souvisí se spalováním paliv ve spalovacích zařízeních. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se tyto veličiny (hlavně účinnost a emise znečišťujících látek) zlepšit.“ Jiří Horák, vedoucí zkušebny

Jsme vysokoškolským ústavem zaměřeným na výzkum a vývoj zejména v oblasti spalování tuhých paliv, včetně biomasy, obecně pak v oblasti efektivní energetiky a jejích environmentálních vlivů. Další významnou činností je zkoušení kotlů a spalovacích zařízení, a to jak ve vlastní zkušebně, tak u provozovatele. Nejvýznamnějším oddělením při spolupráci v klastru je „Zkušebna spalovacích zařízení“. Ta je schopna poskytnout výrobcům spalovacích zařízení kvalitní podporu jak při vývoji nových, tak úpravách stávajících spalovacích zařízení.

WEB http://vec.vsb.cz

46 VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE


Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ADRESA Drnovská 507 161 06 Praha 6 – Ruzyně IČ: 00027006 DIČ: CZ200027006 KONTAKT Dr. Ing. Pavel Čermák ředitel Tel: +420 233022422 E-mail: pavel.cermak@vurv.cz

„Posláním VÚRV je částečně základní, hlavně však strategický a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinné výroby. Z hlediska tohoto členění zaujímá své místo mezi základním výzkumem prováděným většinou na univerzitách a ústavech Akademie věd a specializovaným aplikovaným výzkumem prováděným v privátních ústavech a stanicích.“ Pavel Čermák, ředitel

Zachování a využívání přírodních zdrojů. Specializované poradenství a přenos poznatků výsledků výzkumu. Garance a koordinace uchování a využití genofondu hospodářsky využitelných rostlin. Setrvalé zemědělství a ochrana krajiny.

WEB http://www.vurv.cz

VEDA, VÝZKUM, PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE 47


Dřevošrot a.s. ADRESA Dřevošrot a.s. Žitavského 496 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ: 276 02 231 DIČ: CZ27602231 KONTAKT Ing. Michal Wantulok Tel: +420 296 384 201 Fax: +420 296 384 206 E-mail: mwantulok@drevosrot.cz

WEB http://www.drevosrot.cz

48 OBCHODNÍ SPOLECNOSTI

„Dřevošrot, a.s. je společnost zabývající se výrobou biomasy a organizací celého zásobovacího řetězce biomasy pro energetické využití. Za naše čtyřleté působení jsme získali neocenitelné zkušenosti s produkcí, organizací a obchodem, které se odráží na kvalitě a množství vyprodukované biomasy.“ Michal Wantulok, člen představenstva

Získáváme biomasu z několika zdrojů. Jedná se především o těžební zbytky, větve po úklidech měst, silnic a vedení vysokého napětí. Získanou biomasu zpracováváme a prodáváme elektrárnám a teplárnám. Dřevošrot, a.s. je zakladatelem a hlavním členem Sekce výrobců dřevní biomasy při Českém sdružení pro biomasu – CZ Biom.


GIP energy, a.s. ADRESA Za Poříčskou branou 12 Praha 8 186 00 IČ: 276 02 231 DIČ: CZ27602231 KONTAKT Jaroslav Dvorský předseda představenstva Tel: +420 226 539 777 Fax: +420 224 814 041 E-mail: info@gipenergy.cz

„Jsme přesvědčeni, že změny v přístupu k výrobě a následné spotřebě energie jsou nezbytné a postupně přecházejí v realitu každodenního života. Tomuto trendu chceme být nápomocni.“ Jaroslav Dvorský, předseda představenstva

Nabízíme certifikované pelety a brikety. Zájemcům o výrobu pelet nabízíme komplexní dodávku a instalaci výrobní linky včetně projekčních prací a zaškolení personálu. Vše podstatné od výrobního potenciálu linky přes finanční stránku až po provozní a obchodní záležitosti se zákazníkem důsledně projednáme před vlastní realizací projektu.

WEB http://www.gipenergy.cz

OBCHODNÍ SPOLECNOSTI 49


Teplo z pelet, a.s. Teplo z pelet, a.s. nabízí dlouhodobé dodávky tepelné energie s použitím nejmodernějších ADRESA A KONTAKT technologií vytápění a ohřevu TUV dřevními peletami. Karlovo nám. 671/24 110 00 Praha – Nové město Pobočka: Veleslavínova 1, 746 01 Opava Email: info@teplozpelet.cz Tel.: +420 553 777 011 WEB http://www.teplozpelet.cz

Europecon, s.r.o. ADRESA A KONTAKT Dipl. Ing. Andrej Glatz Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 Tel: +420 212 235 717 Fax: +420 226 517 436 WEB http://www.europecon.cz

50 OBCHODNÍ SPOLECNOSTI

Europecon, s.r.o. se zabývá distribucí surovin a výrobků souvisejících s obnovitelnými zdroji, taktéž pelet a poradenskou a konzultační činností.


Europelet Group, a.s. ADRESA A KONTAKT Ing. Miloš Šivara Dubenec 116, P.O.BOX 65, 262 31 Milín Tel: +420 318 638 201 Fax.: +420 318 638 199

Europelet Group, a.s. vyrábí a distribuuje dřevní pelety, vlastní moderní výrobní linku s roční kapacitou 18 tisíc tun při zpracování více než 150 tisíc kubických metrů pilin a dřevní štěpky.

WEB http://www.europelet.cz

Triwetex, s.r.o. ADRESA A KONTAKT Martin Michálek Bělčická 2842 140 00 Praha 4 Tel: +420 569 622 100

Triwetex, s.r.o. se zabývá instalací peletových kotlů a příslušenství a je dodavatelem peletových kotlů českých výrobců a zařízení pro peletování.

PELETY A EKOPALIVA, OBCHODNÍ SPOLECNOSTI 51


DŘEVO – PRODUKT SV spol. s r. o. ADRESA A KONTAKT Uhelná 2641 / 4, 669 02 Znojmo e-mail: drevoprodukt@drevoprodukt.cz Tel. / fax: +420 515 241 848

DŘEVO - PRODUKT SV spol. s r. o. kromě řešení komplexní problematiky výroby tepla z biomasy a zpracování štěpky a palivového dříví nabízí technologie pro zpracování dřevního odpadu, výrobu palivového dříví a štěpky, vlhkoměry na biomasu a kotle na biomasu. Jsme autorizovaným zástupcem pro prodej, instalaci a servis rakouské firmy Hargassner pro český a slovenský trh.

WEB http://www.drevoprodukt.cz

Petrojet Trade s.r.o. ADRESA A KONTAKT U koupaliště 2707, 26901 Rakovník tel.: 777 700 096–97, mobil: 608 955 676 mail: info@horakypetrojet.cz WEB http://www.horakypetrojet.cz

52 PRIDRUZENÉ CLENSTVÍ

Automatické kotle PETROJET s unikátní technologií rotační spalovací komory dokáží spálit téměř jakékoliv pelety ze slámy, sena, řepky, slunečnice, dřeva s příměsí kůry a řady dalších materiálů, které najedete na našem webu s sekci testy paliv. Současně je možné topit také nejrůznějšími nepeletovanými agromateriály jako je např. oves, žito, odpady po čištění řepky, hořčice apod. Kotle PETROJET vynikají vysokou účinností, velmi nízkými emisemi a malými rozměry.


53


54


55


56


57


58


59


AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY 60

PARAMETR Jmenovitý výkon Výkonový rozsah Spotřeba paliva Účinnost při max.výkonu Účinnost při min. výkonu Teplota spalin Požadovaný tah Doporuč.teplota topné vody Hmotnost El. příkon Připojovací napětí

kW kW kg x hod-1 % % ºC mbar ºC Kg W

PARAMETR Jmenovitý výkon Výkonový rozsah Spotřeba paliva Účinnost při max.výkonu Účinnost při min. výkonu Teplota spalin Požadovaný tah Doporuč.teplota topné vody Hmotnost El. příkon Připojovací napětí

kW kW kg x hod-1 % % ºC mbar ºC Kg W

PARAMETR Jmenovitý výkon Výkonový rozsah Spotřeba paliva Účinnost při max.výkonu Účinnost při min. výkonu Teplota spalin Požadovaný tah Doporuč.teplota topné vody Hmotnost El. příkon Připojovací napětí

kW kW kg x hod-1 % % ºC mbar ºC Kg W

MOŽNOSTI KONFIGURACE Automatické zapalovaní Poloautomatické čištění výměníku Automatické čištění výměníku Automatické vynášení popela Ekvitermní regulace Modulace Komunikace SMS Komunikace internet Grafický display Odtahový ventilátor Řízení více topných okruhů

KP10/10E 14,9 4,5-14,9 ~1,25-3,7 88 85 155-207

KP11/11E KP12/12E 17 19 5,0-17 5,0-19 ~1,3-4 ~1,3-4 92 92 91 91 108-158 108-158 0,1-0,2 60-80 210 255 310 180 230VAC ± 10%, 50Hz ± 2Hz

КР20/20Е 25 7,5-25 1,61-6,25 88 85 150-205

КР21/21Е КР22/22Е 29 29 8,29 8,5-29 2-6,8 2-6,8 92 91,2 91 91 108-159 94-150 0,1-0,2 60-80 270 335 370 180 180 210 230VAC ± 10%, 50Hz ± 2Hz

КР50/50Е 48 13+48 3,9-12,9 91 90 90-155

КР51/51Е КР62/62Е 45,2 62 13,5-45,2 18-62 4,0-12,0 3,9-13,8 91 90,6 90 90 139-183 94-140 0,2-0,3 60-80 490 495 620 210 210 210 230VAC ± 10%, 50Hz ± 2Hz

ŘADA KPx0

ŘADA KPx1

ŘADA KPx2

5 stupňů

5 stupňů

10 stupňů

         

 STANDARD  VOLITELNÉ  NENÍ MOŽNÉ

PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: 800 700 068, 571 688 188, fax: 571 688 115 E-mail: obchod@ponast.cz, www.ponast.cz

         

         


Velkokapacitní pevné silo

různé způsoby dopravy paliva do denního zásobníku pneumatická nebo žlabová doprava paliva za vzdálenějšího skladu paliva výroba a dodávky kompletního příslušenství montážní a servisní síť partnerů v ČR a Evropě Více informací na www.ponast.cz nebo tel. zdarma 800 700 068. PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: 800 700 068, 571 688 188, fax: 571 688 115 E-mail: obchod@ponast.cz, www.ponast.cz

AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY

Velkokapacitní látkové silo

61


Univerzální komín je hitem současné komínové techniky Volba komína je pro každého investora novostavby, který si hodlá zajistit romantické chvíle u rozpáleného krbu nebo kamen, důležitým rozhodnutím. Bez kvalitního komína můžete na okouzlující pohled do plamenů a sálavé teplo otevřeného ohně zapomenout, a proto je v zájmu všech stavebníků vybrat opravdu optimální komínový systém – bezpečný, úsporný, nelimitovaný jediným typem spotřebiče nebo druhem paliva. Stále více uživatelů proto volí univerzální komínový systém. Přestože je při výběru komína nutno zohlednit především kvalitativní a bezpečnostní faktory, stále se najde dost uživatelů, kteří přihlížejí k nepodstatným vlastnostem (např. materiál vnějšího opláštění), nebo autoPrvky systému ABSOLUT maticky vybírají nejnižší cenu. Často přitom zapomínají na fakt, že komín si pořizujeme zpravidla na celý život, a proto je vhodné vybrat takový typ, který budeme moci v pozdějších letech bez problémů připojit k novému spotřebiči. Také rychlá výstavba a perfektní servis včetně pomoci se založením komína jsou faktory, které by měly rozhodnutí investora ovlivnit. Po zvážení těchto relevantních kritérií lze lépe pochopit, proč se tolik stavebníků rozhodlo pro prémiové řešení komína jménem Schiedel Absolut. Jediná vrstva tvárnic a integrovaná tepelná izolace Montáž většiny komínů probíhá tak, že se komínový plášť montuje na místě ze dvou částí. Univerzální komínový systém Schiedel Absolut lze namontovat pouze z jedné komínové tvárnice, která disponuje integrovanou tepelnou izolací. Proto tento komín vykazuje menší množství spojů a umožňuje rychlejší instalaci než komíny s tvárnicemi z více dílů. Úměrně nižšímu počtu spojů se snižují také rizika chyb

62

při výstavbě, což přináší významnou úsporu času a peněz. Prozíravý stavebník, který se chce vyhnout zbytečným pochybením a budoucím komplikacím, uvítá také nadstandardní servis předního evropského výrobce komínů. Specialisté společnosti Schiedel pomohou s odborným založením stavby, oblastní technici nebo obchodní zástupci poté zajistí profesionální poradenství během samotného provozu. Pro všechny typy spotřebičů i do nízkoenergetických domů Na komínový systém Schiedel Absolut lze napojit všechny typy spotřebičů včetně kondenzačních kotlů, s nízkou i vysokou teplotou spalin. Je výjimečně odolný vůči vlhkosti a vyhoření. Speciální konstrukce disponuje vlastním přívodem vzduchu do topeniště přímo komínem, což činí z tohoto


systému optimální řešení pro nízkoenergetické domy a pasivní stavby. Pro tento komín lze použít veškerá běžná paliva. Na komínový systém Schiedel Absolut je poskytována nadstandardní záruka 30 let. Šampion ověnčený prestižními cenami Při pořizování konkrétního komína bychom se měli spolehnout na kvalitní reference. Prémiový komínový systém Schiedel Absolut představuje v tomto směru tu nejlepší volbu. Na českém trhu neexistuje jiný komín, který by se mohl vykázat tolika prestižními oceněními z posledních let: Grand Prix For Arch 2005 Zlatá medaile Aqua-therm 2005 Zlatá medaile IBF 2006 Topenářská značka kvality 2006 Univerzální komínový systém Schiedel Absolut zakoupíte u všech dobrých prodejců stavebnin.

Pozor na polovičatá řešení a riskantní improvizace Komínový systém Schiedel Absolut představuje opravdový hit v komínové technice. Jeho univerzální použitelnost z něj činí optimální volbu téměř pro jakoukoli stavbu. Avšak také v případě, že vaše požadavky a nároky na komín budou velmi nestandardní, je rozumné obrátit se na výrobce s kompletní nabídkou komínových systémů. Pouze ten je totiž schopen nabídnout vám nejvhodnější řešení pro každou stavbu. Polovičatá řešení, improvizace, či dokonce nesystémové realizace komínů by se uživateli v budoucnu rozhodně nemusely vyplatit. Schiedel je přitom jedinou společností na českém trhu, která kompletní nabídkou komínů i veškerého příslušenství disponuje. Dlouhodobě se věnuje vývoji a výrobě komínových vložek a všech komponentů a na základě průběžného testování věrohodně garantuje jejich technické i užitné vlastnosti. Více informací o univerzálních komínových systémech získáte na webu www.schiedel.cz.

63


64


65


66


67


68


69


Firma Latop byla založena v roce 1992 Jindřichem a Hanou Lachoutovými. Za dobu působnosti na českém trhu jsme vybudovali velkoobchodní sklady v Táboře, Českých Budějovicích a v Pelhřimově. V Táboře je také maloobchodní prodejna se vzorkovnou na kamna, kotle a koupelny. V Chotovinách u Tábora jsme postavili výrobní závod na dřevěné pelety. Výrobnu pelet jsme se rozhodli postavit, abychom zákazníkům nabídli kompletní služby. Naše pelety jsou zákazníky vyhledávané a těší se dobré pověsti. Mají velmi vysokou výhřevnost a velmi nízké procento popela. Proto zákazníci spotřebují méně pelet - ušetří a nemusí často vynášet popel. Ve spolupráci s naší montážní firmou Vám nabízíme

navržení vhodného kotle na pelety – tuzemské i zahraniční projekt zdarma položkový rozpočet montáž kotle, uvedení do provozu a zaškolení záruční a pozáruční servis splátkový prodej pelety se slevou

V České republice zastupujeme rakouské kotle Ökofen, které Vám poskytují nadstandardní komfort při spalování pelet. Výhody kotlů Ökofen

řízení kotle přes internet dotykový displej senzor hlídající teplotu plamene automatické čistící zařízení výměníku automatické zapalování žhavící tyčinkou automatické odpopelnění terciární spalování spalovací komora z ušlechtilé oceli snadný přístup pro čištění a údržbu kotle integrované zařízení na zvýšení teploty vratné otopné vody tkaninové zásobníky výkony kotlů od 2 do 224 kW

Více informací získáte na www.latop.cz nebo nám napište na info@latop.cz. 70


71


72


73


VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ PELET I KOMFORTU

Jak to vidí majitel Marek Řebíček: „V naší práci, která vypadá na první pohled hodně technicky, nám jde o to dobře posloužit lidem. Jinak by nás nebavila. Chceme být šampionem v dopravě přírodních surovin pro pohodlné vytápění nebo další specifické účely. Nikdy nám nestačilo pelety a dřevěné brikety dovézt pouze před dům našich zákazníků. Naše ambice byly vždy vyšší. Díky investicím do moderní techniky jsme se stali specialisty na její snadné uskladnění přímo tam, kam si zákazník ukáže. Ať už ten, komu můžeme pelety nafoukat přímo z cisterny nebo ten, komu dřevěné palivo složíme na paletách do kotelny za pomoci šikovných vozíků nebo jeřábu.“

74

Prodej a distribuci nejkvalitnějších dřevěných paliv na trhu z naší strany nastartoval nedostatek dopravních kapacit výrobců pelet. Lidé, kteří chtěli topit na pelety moderně a komfortně, nemohli svůj sen realizovat. Dřevěné pelety si museli ze začátku sami často nepohodlně dovážet po malých dávkách a pracně skládat. Podobně to bylo s dřevěnými briketami. Po zakoupení první dodávky jsme postupně začali zvyšovat naší přepravní kapacitu a realizovat myšlenku co nejjednoduššího objednávání pelet přes internet. Pohodlná doprava velkých nákladů Naši zákazníci si navykli na snadné objednávání a svižné dovážení specifických přírodních produktů, které je potřeba přivážet ve větším než malém množství. Ať již se jedná o dřevěná paliva nebo nově i takové „Lidé topící dřevěnými pelesuroviny pro úpravu a vybavení tami a briketami se díky CDP zahrady, s nimiž se hůře manipupřestali namáhat a ztratili luje. strach z nedostatku pohodlí při dovozu pelet.“

Zlepšování a rozvoj služeb Každý rok zvyšujeme efektivitu našich služeb. Aktivně získáváme zpětnou vazbu od zákazníků, zlepšujeme informační systém a rozšiřujeme náš dopravní park. Umíme tak do 7 pracovních dnů dovézt jakoukoli zásilku na určené místo v České republice i některých oblastí Slovenska či Německa a pomoci našim zákazníkům topit nezávisle, pohodlně a bez obav z výpadků dodávek. Náš rozvíjející se vozový park s netradičním sortimentem představuje několikrát do roka zpestření ve stovkách obcí a měst, kam se naši řidiči pravidelně vracejí.


Doprava přímo ke kotli Naše dopravní služba stojí na prvotřídní manipulační technice, která šetří čas i peníze. Opravdu se snažíme o to, aby Vaše topení i realizace zahradních projektů byly maximálně komfortní. Skládáme pelety a další dřevěná paliva buďto přímo „ke kotli“ manipulačním vozíkem, za pomoci jeřábu nebo je nafoukáme hadicí z cisterny. Šetříme čas i peníze Snažíme se dovážet větší množství požadovaných surovin tam, kam si zákazník toužící po komfortním topení ukáže. A to za stejnou cenu, jakou naleznete u malých množství těchto produktů v obchodech. Ať již si je nakoupíte v menších obchodech či hypermarketech, musíte si je sami převážet k autu, nakládát, postupně dovážet a vykládat.

Doprava od 4 tun pelet a dřevěných briket zdarma Paliva i zahradnické substráty podle přání každého z našich zákazníků vozíme do těch nejzapadlejších vesnic v celé republice. Objednávky nad 4 tuny jsou dováženy zdarma. Garance dovozu všech produktů se zahrnutou dopravou v ceně znamená, že Vás konečný účet nemůže nepříjemně překvapit.

Komfortní topení díky mechanice Zboží k vám domů přiveze kvalifikovaný řidič, který je vybaven nadstandardní manipulační technikou. To znamená, že pelety nebo brikety nebudete ručně skládat. Řidič bezpečně složí pelety tam, kam potřebujete. Volně ložené pelety je možné nafoukat do sklepa nebo na jiné místo uskladnění. Jistota rozsáhlé autodopravy a logistických center Díky zázemí našeho vozového parku jsme schopni uspokojit požadavky na dopravu. Na českých silnicích neustále pendlují variabilní soupravy CDP, včetně přídavné mechaniky. Právě díky ní vám složíme vše přímo ke kotli. Naši logistiku řídí svižný informační systém propojující „Po objednání první cisterny centra CDP foukající pelety přímo v Čechách i na z hadice do vymezeného prosMoravě. toru u automatizovaného kotle si stovky českých občanů začaly od roku 2008 při topení peletami dopřávat stejný luxus jako Němci, Rakušani či Švédové.“

75


Novinky CDP pro rok 2012 Nejen dřevěná paliva, ale i STÁLE VĚTŠÍ VÝBĚR SUROVIN PRO ZAHRADNÍ PROJEKTY V CDP nadále inovujeme. V roce 2012 jsme opět vedle dovážek dřevěného paliva rozšiřovali sortiment zahradnických substrátů díky nové spolupráci s prověřenou českou značkou AGRO CS. Vedle pelet a briket si tak zákazníci mohou objednat více druhů substrátů, rašeliny, písku, trávníkových koberců, mulčovací kůry či obilí a opět je zákazníkům skládáme na vybraná místa na zahradách, v domech i zahradnictvích.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB NA SLOVENSKO Do Žilinského, Trenčínského, Trnavského a Bratislavského kraje dovážíme od začátku roku 2012 prioritně kvalitní a na Slovensku oblíbené Royal Pellets od našeho partnera Mayr Melnhof vyráběné v Moravskoslezském Paskově, kousek od slovenských hranic. „Naše záliba v řízení opravdu velkých aut a další manipulační nOVÉ PRODEJNY A CENTRA techniky přirozeně propojila české PRO OSOBNÍ KONTAKT SE ZÁKAZNÍKY zákazníky s výrobci pelet i kotlů.“ Rozšířili jsme nabídku přímo v našem zánovním sídle u Globusu v pražských Čakovicích. Zde si můžete zakoupit a vyzkoušet menší vzorky, které v zápětí dovážíme ve větším než malém množství. V Příboru, Valašském Meziříčí a Trnavě máme další nová prodejní místa, kde je možné zakoupit naše zboží.

www.cdp.cz

ČESKÝ I SLOVENSKÝ Web a e-shopY, kde rychle OBJEDNÁTE, co potřebujete Nový slovenský web s e-shopem www.cdp-pelety.sk doplnil portál www.cdp.cz pro české zákazníky. V současnosti si tak několika kliknutími myší objednáte dřevěné palivo či suroviny pro zahradu na našem webu, náš člověk obsluhující auto a techniku Vám ho naskládá tam, kam ukážete, a pak si již Váš automatizovaný kotel sám nabírá pelety a topí, jak potřebuje.

76


77


78


79


Jsme nevládní nezisková a profesní organizace, jejímž hlavním a základním cílem je podpora rozvoje a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Naší činností se prolíná sedm odborných sekcí: * Biopaliva v dopravě * Bioodpady a kompostárenství * Bioplyn * Teplo a elektřina * Pevná biopaliva * Zemědělství a lesnictví * Cíleně pěstovaná biomasa Sdružujeme velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy. Svou činností navazujeme na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM. Současně jsme členem Evropské kompostárenské sítě ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě a Světové asociace pro biomasu WBA. Co děláme? Pro všechny občany • rady pro odborníky i laiky, každý den nové informace na hojně navštěvovaném portálu www.biom.cz i ve zpravodaji BIOM • společně s experty z univerzit i firem: odborné studie, posudky, strategie i analýzy • semináře a konference ve spolupráci s významnými českými i zahraničními institucemi • vědecké a výzkumné projekty: nové poznatky v oblasti moderní energetiky a prosperující ekonomiky Pro naše členy • sledujeme trh i legislativu v oblasti biomasy, komunikujeme se státní správou • koordinujeme odborné členské sekce, kteří tvoří odbornou informační základnu • pomáháme při získávání a tvorbě národních a evropských projektů a grantů • poskytujeme pomoc s propagací a publikační činností našich členů v médiích Informování a osvěta – základ práce CZ Biom Propagace a poskytování informací jsou jedny ze základních funkcí našeho sdružení. Vydáváme čtvrtletník BIOM, ve kterém publikujeme velké množství zpráv, článků a prací zabývající se tematikou biomasy. Zároveň zde publikujeme informace o činnosti naší organizace. Dále provozujeme dvě informační webové stránky www.czbiom.cz, www. biom.cz a jeden web zabývající se propagací biopaliv www.biopalivafrci.cz. V rámci České republiky tak nabízíme nejobsáhlejší soubor informací z oblasti biomasy a bioodpadů. • www.czbiom.cz je webovou stránkou naší organizace, na které je možné najít informace o naší činnosti, tiskové zprávy, chystané akce a seznam našich členů. • www.biom.cz je rozsáhlý informační portál s odbornými články, elektronickými publikacemi a on-line nástroji zabývajícími se tematikou biomasy a bioodpadů. • www.biopalivafrci.cz je webová stránka informující o kampani na podporu vysokoprocentních kapalných biopaliv s názvem “Biopaliva frčí“. 80


Abecední rejstřík členů Klastru a čísla stran, kde se o nich dočtete podrobnosti Kotle na biomasu a příslušenství AMTEO ATMOS BENEKOV HOSTOMSKÝ LATOP LING OPOP PONAST SCHIEDEL VERNER

26 15, 27, 53–55 15, 28, 67–69 29 30, 70 31 32, 56–58 15, 33, 59–61 13, 34, 62–63 14, 35, 64–66

Pelety a ekopaliva BIOMAC CDP ECO-VEST ENVITERM EUROCORP EUROPELET EVANS MAYR-MELNHOF

12, 36, 71–73 14, 37, 74–76 38 39 40 51 41 14, 42, 77–79

Poradenství a výzkum CZ BIOM ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA TÜV NORD Czech VŠB OSTRAVA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY

43, 80 44 45 46 47

Obchodní společnosti DŘEVOŠROT EUROPECON GIP ENERGY TEPLO Z PELET TRIWETEX Přidružené členství

48 50 49 50 51

DŘEVO - PRODUKT SV PETROJET TRADE

52 52


mezid t těš obí í

ru

Doufám, že Vás topenáři z našeho klast ní á d a l i v l i a e z h e r l n o m c h o a d s m o u informací. Na e opě až

eta.cz

s A K Č Í MFORTNÍHO TEPL O K o h v í e íšt t ř ň p e u pom a z e n a o j . . . . . LETA E P A T Vaše TE š web á n t a v o sled

l e p www.ceska-

Profile for MANOFI

Komfortní teplíčko - podzim 2012  

Second issue of the Czech Pellet Cluster magazine with a catalogue of companies.

Komfortní teplíčko - podzim 2012  

Second issue of the Czech Pellet Cluster magazine with a catalogue of companies.

Profile for manofi
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded