Page 1

หนังสืออ่านเพิม่ เติม ตามรอยประวัติศาสตร์ ชาติยุโรป Trace the History of European

นางวิไลวรรณ พรมสิ ทธิ์ โรงเรียนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น


คานา หนังสื ออ่านเพิ่มเติม “ตามรอยประวัติศาสตร์ ชาติยโุ รป ” จัดทาขึ้นเพื่อเสริ มความรู ้และทักษะในการ เรี ยนรู ้รายวิชา ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 2 เหตุการณ์โลก น่ารู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่นกั เรี ยนควรสนใจ ใฝ่ เรี ยนรู้ หาความรู ้เพิ่มเติม และนาความรู ้ไปใช้ในการพัฒนา การ เรี ยนรู ้ การเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ พัฒนาการและความเจริ ญก้าวหน้ามาจนถึงปั จจุบนั ภายในเอกสารประกอบด้วยสาระความรู ้เกี่ยวกับ เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์สมัยกลาง-สมัยใหม่ ในยุโรป พร้อมภาพประกอบ ข้อคิด และคาถามชวนคิด ให้นกั เรี ยนได้วเิ คราะห์หรื อแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรี ยน สามารถศึกษาด้วยตนเองทั้งในและนอกเวลาเรี ยน ซึ่ งผู ้ เรี ยบเรี ยงได้สืบค้นข้อมูลจากหนังสื อเรี ยน เว็บไซต์ ให้ สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 โดยนาองค์ ความรู ้มาศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุ งเนื้อหาให้เข้าใจ ง่ายยิง่ ขึ้น


ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพ ของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม และนักเรี ยนที่ช่วยประเมินและ ให้ขอ้ เสนอแนะ จนสาเร็ จเรี ยบร้อย มา ณ โอกาสนี้ วิไลวรรณ พรมสิ ทธิ์ ฉบับปรับปรุ ง 2557


สารบัญ หนังสื ออ่ านเพิม่ เติม ตามรอยประวัติศาสตร์ ชาติยุโรป มรดกวัฒนธรรมของสังคมฟิ วดัล....................................1 ปาเลสไตน์ ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ..................................10 โรเมโอ จูเลียต..............................................................14 โมนา ลิซา ....................................................................18 พระราชวังแวร์ ซายส์....................................................22 ยอดนักสารวจทางทะเล เจ้าชายเฮนรี่ นาวิกราช...........27 คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส ..................................................31 แหลมกู๊ดโฮป อันตรายจริ งหรื อ....................................33 เหตุการณ์ราชฑูตสยามเรื อแตก.....................................35 มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ .................................................38 โลกยุคหลังปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์......................................42 โลกยุคหลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม...............................51 แนวคิด-นักคิดหลังปฎิวตั ิอุตสาหกรรม.........................58 สัญญลักษณ์ความทันสมัย...หอไอเฟล..........................58 บรรณานุกรม.................................................................64 อ้างอิงภาพ.....................................................................68 ประวัติผเู้ รี ยบเรี ยง.........................................................76


สารบัญภาพ ชนชั้นสังคมฟิ วดัล...........................................................2 มงกุฎกษัตริ ยแ์ ละขุนนางยุโรป........................................3 ขุนนางอังกฤษ.................................................................5 การให้เกียรติสตรี ในการลีลาศของชาวตะวันตก.............7 แผนที่ดินแดนปาเลสไตน์และประเทศอิสราอล............10 นครเยรู ซาเล็ม ประเทศอิสราเอล..................................11 มัสยิดชาวมุสลิมและโบสถ์ชาวคริ สต์............................12 โรเมโอ จูเลียต...............................................................14 งานเลี้ยงที่คฤหาสถ์ของจูเลียต.......................................15 ช่วงโศกนาฏกรรมของโรเมโอ จูเลียต..........................16 ความสู ญเสี ยของทั้งสองตระกูล.....................................17 โมนา ลิซา.....................................................................18 นางแบบโมนา ลิซา.......................................................20 พระราชวัง แวร์ซายส์....................................................22 เครื่ องประดับและความหรู หราภายในพระราชวังฯ.......24 สวนภายในพระราชวังแวร์ซายส์ ...................................25 เจ้าชายเฮนรี่ นาวิกราช..................................................27


สารบัญภาพ (ต่ อ) แผนที่เดินเรื อของโปรตุเกสมายังโลกตะวันออก.........28 คริ สต์โตเฟอร์ โคลัมบัส..............................................31 แผนที่การเดินทางของโคลัมบัส...................................32 แผนที่แหลมกู๊ดโฮป ทวีปแอฟริ กา..............................33 แหลมกู๊ดโฮป................................................................34 ภาพวาด ออกขุนชานาญใจจง......................................35 มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ ................................................38 รู ปปั้ นนักบุญเซนต์ ปี เตอร์ ...........................................39 ภายในมหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ .....................................40 ยามค่าคืนที่มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ ..............................41 เซอร์ไอแซค นิวตัน......................................................43 นิโคลัส โคเปอร์นิคสั ...................................................44 กาลิเลโอ........................................................................44 ชาร์ลส์ ดาวิน................................................................45 ดาวเทียมสื่ อสาร............................................................47 ดาวเทียมพยากรณ์อากาศของจีน...................................48 ดาวเทียมสารวจทรัพยากรของสหรัฐ............................49


สารบัญภาพ (ต่ อ) หุ่นยนต์เอสกิโม...........................................................50 การใช้หุ่นยนต์ทางานแทนนักดนตรี ............................50 เบอร์ มิงแฮม เมืองแห่งผูป้ ระกอบการยุโรป................51 สิ นค้า : รถแข่งในเบอร์มิงแฮม...................................52 เมืองแมนเชสเตอร์ ........................................................53 แฟชัน่ หมวกผูด้ ีองั กฤษ................................................53 ภูมิประเทศในเยอรมันนี..............................................54 การใช้พลังงานลมในเยอรมันนี ...................................55 กังหันลมในเยอรมันนี.................................................56 จอห์น ล็อก.................................................................59 คาร์ล มาร์กซ์...............................................................60 หอไอเฟลใกล้แม่น้ าแซน.............................................61 ทัศนียภาพยามค่าคืนที่หอไอเฟล.................................62


1

ตามรอยประวัติศาสตร์ ชาติยุโรป ประวัติศาสต์ชาติยโุ รปช่วงสมัยกลาง-สมัยใหม่ มี เหตุการณ์ที่น่ารู ้ น่าศึกษา นับเป็ นความเจริ ญที่เกิดขึ้นและมี พัฒนาการมาจากอารยธรรมยุคโบราณตั้งแต่อารยธรรมลุ่ม แม่น้ าไทกริ ส-ยูเฟรติส จนถึงอารยธรรมโรมัน การศึกษา เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ชาติยโุ รปนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยน เข้าใจถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และอิทธิ พลที่มีต่อโลก ยุคปั จจุบนั โดยมีสาระที่น่าสนใจดังนี้ มรดกวัฒนธรรมของสั งคมฟิ วดัล (ระบบศักดินาสวามิภักดิ์) ในช่วงยุโรปสมัยกลาง ค.ศ. 467-1492 (ศตวรรษที่ 414) มีการปกครองแบบกระจายอานาจจากกษัตริ ยไ์ ปยังขุนนาง หรื อที่เรี ยกว่าระบบฟิ วดัล ผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิในการครอบครอง ที่ดินเรี ยกว่าเจ้านายหรื อลอร์ ด ส่ วนผูท้ ี่ได้รับมอบที่ดินเรี ยกว่า วัสซัล(ข้า) แล้วนาไปจัดตั้งเป็ นเขตแมเนอร์ มีการบริ หาร จัดการที่ดินและปกครองตนเองแบบเบ็ดเสร็ จ โดยมีวสั ซัล เป็ นเจ้านายของแต่ละแมเนอร์ มีชาวนาและข้าทาสป็ นผูใ้ ต้ ปกครอง มีหน้าที่ทานาและรับใช้เจ้านาย ในขณะเดียวกัน เจ้านายก็ให้ความคุม้ ครองชาวนาและข้าทาส จึงเกิด


2

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเจ้านายกับข้าซึ่ งเป็ นจุดเด่น ของระบอบฟิ วดัล ประเทศที่เคยใช้ระบบฟิ วดัล เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน สั งคมในระบอบฟิ วดัล ประกอบด้ วย 1. กษัตริ ย ์ มีฐานะเป็ นเจ้านายสู งสุ ด 2. ขุนนาง (ผูท้ ี่ได้รับกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินจากกษัตริ ยแ์ ละ เป็ นเจ้าของชาวนา ,ข้าทาส) 3. อัศวิน (บุตรของขุนนาง/ผูก้ ล้าหาญ) 4. ชาวนา , ข้าทาส

ชนชั้นสังคมฟิ วดัล ที่มา : http://www.thaigoodview.com/

หลังจากที่ระบบฟิ วดัลเสื่ อมลง ซึ่ งเกิดจากการฟื้ นฟู ทางการค้า มีการไถ่ตวั ข้าทาส ประกอบกับการเกิดโรคระบาด และสงคราม ทาให้กษัตริ ยก์ ลับมามีอานาจตามเดิม มรดกทาง


3

วัฒนธรรมของสังคมฟิ วดัลยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั และ มีอิทธิ พลต่อชาวยุโรปและประเทศอื่น ๆ ดังนี้ 1. ยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนาง หมายถึงระบบชั้น และชั้นยศของขุนนางในทวีปยุโรป ปรากฏมากที่สุดใน ส หราชอาณาจักร สก็อตแลนด์ บริ เตนใหญ่และ ไอร์แลนด์ เหนือ แต่ก็มีปรากฏในประเทศอื่นๆ เช่น เดนมาร์ก หรื อ สวีเดน เป็ นต้น ระบบยศของขุนนางทางฝั่งภาคพื้นยุโรปนี้ เป็ นยศสื บตระกูล ซึ่งถ้าเป็ นขุนนางในประเทศไทย (หรื อ สยาม) บรรดาศักดิ์น้ นั จะคงอยูเ่ ฉพาะตัวคน ๆ นั้นเท่านั้น ไม่ สื บทอดต่อไป

มงกุฏกษัตริ ยแ์ ละขุนนางยุโรป ที่มา : http://www.dek-d.com/


4

บรรดาศักดิ์ขุนนางในยุโรป แบ่งออกเป็ น 5 ลาดับขั้น ได้แก่ 1. Duke ดยุค (เทียบได้กบั หม่อมเจ้า หรื อเจ้าพระยา ของไทย) เป็ นบรรดาศักดิ์สูงสุ ดในสภาขุนนาง ตาแหน่งทาง ฝ่ ายหญิง คือ Duchess ดัชเชส 2. Marquis มาร์ควิส ตาแหน่งฝ่ ายหญิง คือ Marchioness มาร์ ชนั่ เนส 3. Earl เอิร์ล (หรื อ Count เคานท์ สาหรับประเทศทาง ยุโรป เทียบได้กบั ตาแหน่ง พระยา) ฝ่ ายหญิง คือ Countess เคาน์เตส 4. Viscount ไวส์เคานท์ ฝ่ ายหญิง คือ Viscountess ไวส์เคาน์เตส

5. Baron บารอน ฝ่ ายหญิง คือ Baroness บารอนเนส เป็ นตาแหน่งต่าสุ ดในสภาขุนนาง นอกจากนี้ยงั มี ตาแหน่ง เซอร์ สไควร์ ซึ่ งไม่มีสิทธิ เข้าร่ วมในสภาขุนนาง แต่มีศกั ดินาถือครองที่ดิน การเรี ยก บรรดาศักดิ์ขนุ นางตั้งแต่บารอนขึ้นไปอย่างย่อ ๆ ว่า ลอร์ ด สาหรับผูห้ ญิงใช้ เลดี้


5

ขุนนางอังกฤษ

ที่มา : http://www.dek-d.com/board/view/

คาว่า ลอร์ ด (Lord) เป็ นบรรดาศักดิ์ของชนชั้นสู งที่มี ศักดินาถือครองที่ดินรวมถึงผลผลิตและแรงงานของข้าทาสที่ อาศัยอยู่ และ ยังจะใช้เป็ นคาสุ ภาพอีกด้วย ในบรรดาศักดิ์ของ ประเทศอังกฤษนั้น ไวส์เคานต์ และ บารอน นิยมใช้คานาหน้า ชื่อว่า ลอร์ ด (Lord) และฝ่ ายหญิง หรื อภรรยาของ ไวส์เคานต์ และ บารอน ใช้คานาหน้าชื่อว่า เลดี้ (Lady) ในวัฒนธรรม ยุโรป ลอร์ด อาจหมายถึงคานาหน้าชื่อเทียบเท่ากับคาว่า มิสเตอร์ (Mr.) ในภาษาอังกฤษ (ซินญอร์ ในภาษาอิตาลี หรื อ แฮร์ ในภาษาเยอรมัน) หรื ออาจจะเป็ นคาสุ ภาพใน ภาษาอังกฤษที่หมายถึง คุณ เป็ นต้น


6

ส่ วนคาว่า เซอร์ sir หมายถึง คุณผูช้ าย ท่านคุณ หรื อ ท่านเจ้าคุณ อังกฤษ เอามาใช้แทนยศ เช่น sir พวกที่ได้รับ sir คือคนที่ทาคุณประโยชน์ หรื อสร้างชื่อเสี ยงให้กบั สังคม อังกฤษ เช่น เซอร์ ไอแซค นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ กษัตริ ย ์ เป็ นผูพ้ ระราชทาน sir ให้ถือว่าเป็ นคานาหน้าที่มี เกียรติสูงสุ ดของคนอังกฤษ เมื่อได้รับคานาหน้าว่า sir แล้ว จะไม่มีการเรี ยก Mr. (มิสเตอร์ ) อีกในอังกฤษ 2. มารยาทสั งคมชาวตะวันตก การเป็ นอัศวินของระบบฟิ วดัล ต้องปฏิบตั ิตามกฏ ระเบียบอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งต้องฝึ กมารยาทของราชสานัก ด้วย ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั ระบบฟิ วดัลจะเสื่ อมสลายไปแล้ว แต่ขอ้ ปฎิบตั ิของอัศวินบางส่ วนได้กลายมาเป็ นมารยาทสังคมของ ชาวตะวันตกมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น - Live one's life so that it is worthy of respect and honor. อยูอ่ ย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี - Live for freedom, justice and all that is good. อยูเ่ พื่ออิสระ, ความยุติธรรมและความดี - Avoid lying to your fellow man. ไม่โกหกเพื่อนร่ วมโลก - Avoid cheating. ไม่คดโกง, ไม่ข้ ีโกง


7

-

Administer justice. ส่ งเสริ มความยุติธรรม Protect the innocent. ปกป้ องผูบ้ ริ สุทธิ์ Exhibit self control. รู้จกั ควบคุมตนเอง Show respect to authority. แสดงความเคารพต่อกฏหรื อผูม้ ีอานาจ - Respect women. เคารพและให้เกียรติสุภาพสตรี เสมอ

การให้เกียรติสตรี ในการลีลาศของชาวตะวันตก ที่มา : http://www.board.palunjit.com/ภาพเต้นราซินเดอเรลล่า

- Exhibit Courage in word and deed. รับผิดชอบต่อคาพูดและการกระทา


8

- Defend the weak and innocent. ปกป้ องผูอ้ ่อนแอและผูบ้ ริ สุทธิ์ - Never abandon a friend , ally, or noble cause. จงอย่าทอดทิง้ เพื่อน , พันธมิตรและเกียรติภูมิของตนเอง - Always maintain one's principles. ยึดมัน่ ในกฏเกณฑ์ - Avoid deception. อย่าหลอกลวง - Respect life and freedom. ให้ความเคารพในชีวติ และอิสระ - Exhibit manners. มีกิริยามารยาทที่ดี - Be polite and attentive. สุ ภาพและช่างเอาอกเอาใจ - Be respectful of host, women, and honor. เคารพและให้เกียรติผทู ้ ี่ให้พกั อาศัย, สตรี และศักดิ์ศรี ของตนเองและผูอ้ ื่น - Loyalty to countrying, honor,freedom, and the code of chivalry. จงรักภักดีต่อแผ่นดิ นองค์กษัตริ ย ์ เกียรติอิสระภาพและ กฏของอัศวิน - Exhibit Courage in word and deed. รับผิดชอบต่อคาพูดและการกระทา


9

- Defend the weak and innocent. ปกป้ องผูอ้ ่อนแอและผูบ้ ริ สุทธิ์ - Eirtrust in thee. ภักดีต่อเพื่อนและผูท้ ี่ไว้ใจ จากการนาข้อปฏิบตั ิของอัศวินมาใช้ในสังคม ชาวตะวันตก ส่ งผลให้ชาวตะวันตกได้รับยกย่องว่าเป็ นผูม้ ี มารยาทที่ดี โดยเฉพาะชาวอังกฤษ จนมีคากล่าวว่าผูด้ ีองั กฤษ เป็ นต้น การเลือกนามาใช้ในสังคมไทยน่าจะเป็ นเรื่ องที่ดีและ มีคุณค่า คาถามชวนคิด 1. บรรดาศักดิ์ขนุ นางในยุโรปต่างจากประเทศไทย อย่างไร 2. มารยาทสังคมชาวตะวันตกในเรื่ องใดที่เหมาะสม และควรนามาใช้ในสังคมไทย


10

ปาเลสไตน์ ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ปาเลสไตน์เป็ นดินแดนที่ถูกเรี ยกว่าเป็ นดินแดนอัน ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวคริ สต์และอิสลาม โดยเฉพาะนครเยรู ซาเร็ ม ซึ่งปัจจุบนั เป็ นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอล

แผนที่ดินแดนปาเลสไตน์ แผนที่ประเทศอิสราเอลในปั จจุบนั ที่มา : http://www.islammore.com/ , http:// www.bloggang.com/

ในอดีตดินแดน ปาเลสไตน์ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งตะวัน ตก ของทะเลเม ดิ เตอร์ เรเนียน มีเขตที่อุดมสมบูรณ์อยูห่ ลายแห่ง ด้วยกัน เพราะมีแม่น้ าจอร์ แดนไหลตัดผ่าน มายัง ทะเลเดดซีที่ มีความเค็มจัด ชาวอาหรับเผ่ากันอาน ซึ่ งมีเชื้อสายมาจากกัน อานบุตรฮามบุตรท่านนบีนูหฺ เป็ นชนกลุ่มแรกที่อาศัยอยูบ่ น พื้นดินปาเลสไตน์ ช่วง 3 ,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ดินแดน


11

ปาเลสไตน์ เป็ นศูนย์กลางของเส้นทางต่าง ๆ ที่เชื่อมระหว่าง 3 ทวีป ทาให้พ้นื ที่แห่งนี้เป็ นศูนย์กลาง ทางสังคมโดยเฉพาะ ด้าน ศาสนา และร่ องรอยของวัฒนธรรม ของชาติที่เคยมา ปกครองในอดีตเช่น อียปิ ต์ ฮิบรู (ชาวยิว) เปอร์ เซี ย ตุรกี กรี ก โรมัน และอังกฤษ

ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ นครเยรู ซาเล็ม ประเทศอิสราเอล ที่มา : http://www.mundoyo.com/

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มติสหประชาติได้แบ่ง ดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 57 ส่ วนแรกให้เป็ น ของชาวยิวและชาวยิวได้มีการจัดตั้งเป็ นประเทศอิสราเอลขึ้น ส่ วนที่เหลือให้เป็ นพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์โดยไม่มีการขอ ความเห็นชอบจากชาวอาหรับ จึงเป็ นที่มาของความขัดแย้ง


12

เรื่ องดินแดนระหว่างชาวปาเลสไตน์(อาหรับ)กับชาวยิว มา จนถึงทุกวันนี้

มัสยิดอัลอักซอกิบลัดชาวมุสลิม โบสถ์ชาวคริ สต์ในนครเยรู ซาเล็ม ที่มา : http://www.manager.co.th/ , http://www.cs.buu.ac.th/

เหตุที่ได้เรี ยกว่าเป็ นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงที่ โรมันเข้าครอบครองดินแดนปาเลสไตน์จกั รพรรดิ์เฮลีนาได้ ประกาศให้ศานาคริ สต์เป็ นศาสนาประจาชาติ และใช้เมือง เยรู ซาเล็มเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่ วนชาว ปาเลสไตน์ ซึ่ งนับถือศาสนาอิสลาม ก็เคยใช้เมืองเยรู ซาเล็ม เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นกัน โดยมี มัสยิดอัลอักซอกิบลัตแห่งแรกในการละหมาดของชาวมุสลิม และเป็ นมัสยิดที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดเป็ นอันดับสามของ อิสลามใน ดินแดนปาเลสไตน์


13

จากประวัติของดินแดนปาเลสไตน์ที่กล่าวมา ชาวคริ สต์และอิสลามต่างให้ความสาคัญและยกย่องเป็ น ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ “นครเยรู ซาเร็ ม” (ชาวอาหรับเรี ยกว่า อัลกุดซุ ) จึงเป็ นเรื่ องที่ท้ งั สองศาสนาควรหันมาร่ วมมือและ ให้เมืองเยรู ซาเร็ มเป็ นเมืองศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกันที่สองศาสนาควร มีอิสระ ในการมาใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเสรี แม้วา่ ในอดีตชาวปาเลสไตน์หรื อชาวอาหรับจะเคยครอบครอง ดินแดนปาเลสไตน์มาก่อนชาวยิว ทั้งสองชาติต่างก็เคยสร้าง ความเจริ ญในดินแดนเดียวกันมาก่อน จึงควรที่จะร่ วมมือกัน เพื่อความสงบสุ ขในการอยูร่ ่ วมกันต่อไป คาถามชวนคิด 1. เหตุใดนครเยรู ซาเล็มจึงเป็ นนครศักดิ์สิทธิ์ ของชาว คริ สต์และอิสลาม 2. การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชาวอิสลามกับ ชาวคริ สต์ควรทาอย่างไร


14

โรเมโอ จูเลียต ในช่วงประวัติศาสตร์ สมัยกลางตอนปลาย ค.ศ. 1350-1650 มีการฟื้ นฟูศิลปวิทยาการโดยมีศูนย์กลางที่นคร รัฐอิตาลี มีความเจริ ญที่สาคัญคือด้านศิลปกรรม และด้าน วรรณกรรมโดยมีนกั เขียนที่สาคัญเช่น เปทราก นิโคโล วิลเลียม เชคเปี ยร์ เป็ นต้น ผลงานประพันธ์ที่สร้างชื่อเสี ยง ให้กบั วิลเลียม เชคเปี ยร์ คือบทละครเรื่ อง โรเมโอ จูเลียต ที่ปัจจุบนั ได้นามาสร้างเป็ นภาพยนต์ซ่ ึงได้รับความนิยมมาก เป็ นละครโศกนาฏกรรมที่สะท้อนชีวติ สังคม วัฒนธรรมของ ชาวยุโรปช่วงสมัยกลางตอนปลายได้อย่างน่าสนใจและชวน ติดตาม

โรเมโอ จูเลียต ที่มา : http:// www. Pichate1964.com/


15

เรื่องย่ อของบทละคร เรื่องโรเมโอ จูเลียต เรื่ องนี้เกิดขึ้น ณ เมืองเวโรนา นครรัฐอิตาลี ได้มี 2 ตระกูลใหญ่ คือ ตระกูลคาปุเล็ตและมอนตะคิวซึ่ งไม่ถูกกันมา ช้านาน เรื่ องเริ่ มขึ้นเมื่อโรเมโอแห่งตระกูลมอนตะคิวได้แอบ แฝงกายเข้าไปในงานเลี้ยงของตระกูลคาปุเล็ตและได้พบกับ จูเลียต เพียงทั้งคู่สบตากันทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกัน แต่กลับมี อุปสรรคเพราะความบาดหมางกันของทั้ง 2 ตระกูล โรเมโอ กับจูเลียตจึงได้จดั การแต่งงานกันอย่างลับๆ

งานเลี้ยงที่คฤหาสถ์ของจูเลียต ที่มา www. Pichate1964.com/

อยูม่ าวันหนึ่งเมอร์ คิวชิโอ เพื่อนรักของโรเมโอเกิดการ ทะเลาะวิวาทกับน้องชายของจูเลียต และน้องชายของจูเลียตก็ ได้ฆ่าเพื่อนรักของโรเมโอตาย โรเมโอโกรธมากจึงได้พลั้งมือ


16

ฆ่าน้องชายของจูเลียตตาย โรเมโอจึงได้รับคาตัดสิ นให้เนรเทศ ออกนอกเมืองตลอดกาล ตระกูลของจูเลียตบังคับให้ จูเลียตเข้าพิธี แต่งงานโดยที่ จูเลียตไม่ตอ้ งการ จูเลียตจึงพยายามหาทางที่จะหลีกหนีงาน แต่งงาน บังเอิญจูเลียตได้รู้เรื่ องยาวิเศษที่ทาให้เหมือนตายจริ ง จึงกินเข้าไป โดยเชื่อ ว่าเมื่อโรเมโอรู ้ข่าวการแต่งงาน โรเมโอ จะต้องมาหานางที่บา้ นถึงเวลานั้น นางก็จะฟื้ นพอดี เมื่อ โรเม โอมาถึงที่บา้ น เข้าใจว่าจูเลียตตายจริ งๆ จึงเสี ยใจมากและได้ ฆ่าตัวตายตามจูเลียตไป พอจูเลียตฟื้ นขึ้นมา จูเลียตก็ฆ่าตัวตาย ตามโรเมโอ และทั้งคู่ก็ได้จบชีวติ ลงด้วยใจที่ผกู พันต่อกัน

โศกนาฎกรรมของโรเมโอ - จูเลียตที่มา : http://news.tlcthai.com/

บิดามารดาทั้งสองฝ่ ายถึงกับโศกเศร้ามาก จึงตกลงเลิก เป็ นศัตรู และการวิวาทบาดหมางกันนับแต่น้ นั เป็ นต้นมา


17

ความสูญเสี ยทั้งสองตระกูล ที่มา : http://www.thaigoodview.com/

โศกนาฏกรรมครั้งนี้ เป็ นเรื่ องที่เกิดจากความขัดแย้ง ระหว่างสองตระกูลที่ไม่ยอมปรองดองกัน ส่ งผลทาให้ความ รักของโรเมโอและจูเลียตต้องผิดหวัง และยอมทาลายชีวติ ของทั้งคู่ลงอย่างน่าสงสาร การทะเลาะวิวาทบาดหมางกันจึง ก่อให้เกิดอคติที่ไม่ดีต่อกัน และนามาซึ่ งความแตกแยกใน ที่สุด การเป็ นมิตรที่ดีต่อกันย่อมนามาซึ่ งความสงบสุ ข คาถามชวนคิด 1. นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรต่อบทละครโรเมโอ จูเลียต 2. แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสอง ตระกูลควรทาอย่างไร


18

โมนา ลิซา

ภาพวาดโมนา ลิซา ที่มา : http://www.wikipedia.org/

โมนา ลิซา เป็ นภาพวาดผลงานของลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรชาวอิตาลี ในสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ปั จจุบนั เก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประเทศฝรั่งเศส เป็ นภาพวาดที่มีความงาม เป็ นธรรมชาติ เป็ นแม่แบบให้กบั ศิลปิ นชาติอื่น ๆ ในยุโรป และมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ความโด่ งดังของภาพโมนา ลิซา ตัวอย่างบทวิจารณ์ของทรู ปลูกปัญญา ได้แสดงความ คิดเห็นไว้วา่ ภาพวาด โมนา ลิซ่า เป็ นภาพเหมือนที่ยอดเยีย่ ม


19

ที่สุดตลอดกาล ภาพนี้ปรากฏในโฆษณานับไม่ถว้ น เป็ นแรง บันดาลใจให้เกิดบทกวี รู ปปั้ น งานลอกเลียนแบบ และการ ขโมยหลายครั้ง ภาพวาด โมนา ลิซ่า มีขนาดค่อนข้างเล็ก แค่ 30x21 นิ้วเท่านั้น (ประมาณ 77x53 เซนติเมตร) สี ที่ใช้ก็ดูทึมๆ ภาพด้านหลังก็ดูอา้ งว้างและน่ากลัว ส่ วนคนในภาพก็ไม่ได้ เป็ นบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ใด ๆ เลย การที่ภาพนี้ได้รับความนิยม คงเป็ นเพราะแววตาน่า หลงใหลและรอยยิม้ ที่ดูลึกลับของเธอหรื อ ความคิดริ เริ่ มที่ ยอดเยีย่ มที่สุดของ ดา วินชี ในรู ปนี้ก็คือการวาดแบบให้เห็น แค่ 3/4ของร่ างกาย ที่ดูผอ่ นคลายและไม่เป็ นทางการ ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั การจัดท่าแบบในภาพ โมนา ลิซ่า จะดูธรรมดาและ เป็ นเรื่ องเล็กน้อย แต่มนั เป็ นเหมือนการปฏิวตั ิวงการในสมัย ต้นศตวรรษที่ 16 ก่อนหน้านี้ ภาพเหมือนจะดูแข็งๆและ เหมือนถูกจัดวาง โดยจะวาดจากมุมด้านข้างเป็ นส่ วนใหญ่ การจัดท่าแบบ โมนา ลิซ่า เป็ นรากฐานให้เกิดการวาด ภาพเหมือนในสไตล์ใหม่ ซึ่ งยังคงเป็ นมาตรฐานที่นิยมกันอยู่ จนถึงปั จจุบนั นับเป็ นเวลานานกว่า 500 ปี มาแล้ว นอกจากนี้ยงั มีความเห็นอื่น ๆ ที่ลว้ นแต่แสดงความ ชื่นชมในความสวยงาม ชวนมองและมีคุณค่าของภาพ


20

ประวัติโมนา ลิซา

นางแบบโมนา ลิซา ที่มา : http://www.wikimedia.com/

ประวัติ โมนา กับ ลิซ่าสองพี่นอ้ ง สาวสวย แห่งเมือง อิตาลี ที่ มีความคล้ายคลึง กันมาก ทั้งรู ปร่ าง หน้าตาและกิริยา ท่าทาง ความแตกต่างที่คน ภายนอก มองเห็น คือ โมนาผูพ้ ี่เก่ง เย็บปั กถักร้อย ส่ วนลิซ่าผูน้ อ้ ง เก่ งทาอาหาร โมนาผูพ้ ี่น้ นั แต่งงานแล้วกับวิศวกรหนุ่ม ซึ่ งเคยเป็ นแฟนกับลิซ่าผูน้ อ้ ง มาก่อน วั นหนึ่งมีประกาศหาสาวสวยเพื่อเป็ นนางแบบ ภาพเขียนให้ศิลปิ นชื่อก้องโลก "ลีโอนาโด ดาวินชี" โดยโมนา ถูกคัดเลือกให้เป็ นแบบ วาดรู ป ส่ วนลิซาได้แอบ ปรุ งยาพิษ ใน ขนมให้โมนาและสามีกิน โดยทุกคนเชื่อว่าอาหารเป็ นพิษ หลังจากโมนาเสี ยชีวติ แล้ว ดาวินชี ได้ให้ลิซามาเป็ นแบบ ซึ่ง


21

เหลือเพียงแ ต่ ส่วนปากเท่านั้น และต่อมา ลิซ่าก็ถูกจับข้อหา ฆาตกรรม การทาแผนฆาตกรรมมีการทาขนมพิษประกอบ การทาแผน จึงเป็ นที่มาขนมพิษซาหรื อพิซซาในปัจจุบนั นอกจากนี้ยงั มีนกั วิจารณ์คนอื่น ๆ ที่กล่าวถึงประวัติ ของนางแบบโมนา ลิซา ในมุมมองที่ต่างกัน ประวัติที่นามา ให้ศึกษานี้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามจากประวัติความโด่งดังของภาพ และ ประวัตินางแบบโมนา ลิซา เป็ นผลงานที่ได้รับความนิยม มี การนามาเป็ นแบบในงานศิลปะอื่น ๆ ที่ปรากฏให้เห็นจนถึง ปั จจุบนั นับว่าเป็ นความสามารถและความตั้งใจของลีโอนาโด ดาวินชี ที่ควรไดรับการยกย่องตลอดไป คาถามชวนคิด 1. นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรต่อภาพโมนา ลิซา 2. ภาพโมนา ลิซา มีความสาคัญอย่างไรในปั จจุบนั


22

พระราชวังแวร์ ซายส์

พระราชวังแวร์ซายส์ ที่มา : http://www.henryaroundtheworld.co.

สร้างขึ้นในยุคสมัยฟื้ นฟูศิลปะวิทยาการ เป็ นศิลปะ แบบบาโรก (Baroque) ที่เน้นความหรู หรา อลังการ สร้างใน สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง ค.ศ. 1643-1715 ใช้เวลาประมาณ 30 ปี เป็ นพระราชวังที่ ยิง่ ใหญ่ และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็ น หนึ่ง ในเจ็ดสิ่ ง มหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบนั ประวัติพระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังแวร์ซายส์ (ภาษาฝรั่งเศส: Château de Versailles) เป็ นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูท่ ี่เมืองแวร์ ซายส์ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของ


23

กรุ งปารี ส ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นส่ วนหนึ่งของมหานครปารี ส พระราชวังแวร์ซายส์ เดิมนั้น เมืองแวร์ ซายส์เป็ นเพี ยงเมือง เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง มีผคู ้ นอาศัยอยูเ่ บาบาง บริ เวณส่ วนใหญ่เป็ น ป่ าเขา เยีย่ งชนบทอื่น ๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยม ล่าสัตว์ในป่ า และทรงเห็นว่าตาบลแวร์ ซายส์น่าจะเหมาะแก่ การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนัก ขึ้นมาใน ค.ศ. 1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สาหรับพักชัว่ คราวเท่านั้น เมื่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ขึ้นครองบัลลังก์ มีประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็ นศูนย์กลางใน การปกครองของพระองค์ จึงเริ่ มปรับปรุ งพระตาหนักเดิมในปี ค.ศ. 1661 ใช้เงินทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์ (3,115 ล้านบาท) คนงาน 30,000 คน และใช้เวลาถึง 30 ปี จึงแล้วเสร็ จใน ค.ศ. 1688 ทุกส่ วนทาด้วยหิ นอ่อนสี ขาว เป็ นแบบอย่างศิลปกรรม ที่งดงามมาก ภายในแบ่งออกเป็ นห้องต่าง ๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสาราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่ องประดับงดงาม ตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสี ยง ภายในพระราชวังมี ภาพวาด ภาพแกะสลักซึ่งแสดงให้เห็นเรื่ องราวทาง


24

ประวัติศาสตร์ ของฝรั่งเศสหลายสมัย สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็ น ที่เซ็นสัญญาสงบศึกกับอเมริ กาในปี ค.ศ 1783 อีกด้วย

เครื่ องประดับและความหรู หราภายในพระราชวังแวร์ซายส์ ที่มา : http://www.writer.dek-d.com/

พระราชวัง แวร์ซายส์ นับเป็ นส่ วนหนึ่งของ แรงผลักดันที่ก่อให้เกิ ดการปฏิวตั ิครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1789 ต่อมาในปี ค.ศ. 1815 พระเจ้าหลุยส์-ฟิ ลิปป์ ได้ เปลี่ยนสภาพพระราชวังแห่งนี้ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ และใช้เป็ น สถานที่ลงนามในสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่าง ฝ่ ายสัมพันธมิตรกับเยอรมัน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1919 นอกจากเครื่ องประดับที่เก่าแก่และสู งค่าแล้ว การจัดสวนก็ เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่างดงามยิง่ นัก เพราะมีการตกแต่ง


25

ประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสี บริ เวณป่ าสาหรับล่าสัตว์ เดิมนั้น ปัจจุบนั ให้ผเู ้ ข้าชมไปเดินเล่น พักผ่อน และมีมา้ หิ น อ่อน ให้นงั่ เล่นเป็ นระยะๆ

สวนภายในพระราชวังแวร์ซายส์ ที่มา : http://panwassa.mystudent.in/

การก่อสร้างพระราชวังแวร์ ซายส์แห่งนี้ ใช้เงินจาก ค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาจึงได้มีกองทัพ ประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารชีวติ ด้วยเครื่ อง "กิโยติน" (เครื่ องตัดคอ) ในวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) ปัจจุบนั พระราชวังแวร์ซายส์ ได้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์และ เปิ ดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแก่ผสู ้ นใจเข้าเยีย่ มชมความสวยงาม


26

หากนับเวลาตั้งแต่ก่อสร้างเสร็ จ พระราชวังแห่งนี้ก็มีอายุยนื นานถึง 300 ปี เศษ ที่ยงั คงความ สวยงามอยูโ่ ดยไม่เสื่ อมคลาย ปัจจุบนั พระราชวังแวร์ซายส์ได้รับจดทะเบียนให้เป็ น มรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 เมื่อปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ที่ประเทศอียปิ ต์ จึงเป็ น สถาปั ตยกรรมที่มีค่าที่สุดของฝรั่งเศส และสะท้อนความเจริ ญ สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการที่ทรงคุณค่าต่อการศึกษา ประวัติศาสตร์ โลกยิง่ นัก คาถามชวนคิด 1. นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการก่อสร้าง พระราชวังแวร์ซายส์ที่สวยงามและอลังการ 2. พระราชวังแวร์ ซายส์มีความสาคัญอย่างไรใน ปัจจุบนั


27

ยอดนักสารวจทางทะเล ในตอนต้นยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ชาวยุโรปหันมา สนใจด้านธรรมชาติ ความลี้ลบั ของท้องทะเล ประกอบกับ แสวงหาเส้นทางการค้า การเดินเรื อใหม่ทางโลกตะวันออก จึงเกิดการสารวจทางทะเลขึ้น โดยมีนกั สารวจทางทะเลที่ สาคัญที่นามาให้ศึกษาดังนี้ เจ้ าชายเฮนรี่ ราชนาวิก เป็ นบุคคลสาคัญที่มีคุณูปการต่อการเดินเรื อ เป็ น พระราชโอรสองค์ที่สามในพระเจ้าจอห์นที่ 1 แห่งโปรตุเกส ทรงจัดตั้งโรงเรี ยนราชนาวีข้ ึนที่แหลมซาเกรส (Cape Sagres) ให้เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้วทิ ยาการสมัยใหม่ของการเดินเรื อ

เจ้าชายเฮนรี่ ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/.


28

ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 การออกสารวจเส้นทาง เดินเรื อค้าขายจากยุโรปมาอินเดียและทางตะวันออก เป็ นความ ใฝ่ ฝันกันมากของนักเดินเรื อและนักการค้าทั้งหลาย เพราะทาง ตะวันออกเป็ นแหล่งสิ นค้าที่มีค่ามากมายถ้าใครนาเรื อมาถึงได้ ก็ร่ ารวยมหาศาลเท่านั้น และในสมัยนั้นประเทศโปรตุเกสกับ สเปนมีการแข่งขันกันในทางการเดินเรื อสารวจค้นคว้า ในราช สานักของพระเจ้าจอห์น แห่งโปรตุเกสมีการคิดหาช่องทางนา เรื อมาค้าขายกับอินเดียให้ได้

แผนที่เดินเรื อของโปรตุเกสมายังโลกตะวันออก ที่มา : http://www.haab.catholic.or.th /

โดยเชื่อว่าถ้านาเรื อวิง่ ลงมาทางใต้เลียบฝั่งของทวีป แอฟริ กาต่อไปแล้วคงมีหนทางไปสู่ อินเดียได้ แต่ความคิดนี้ถูก


29

พระเจ้าจอห์นที่ 1 คัดค้านว่าเป็ นไปไม่ได้ เพราะว่ายิง่ นาเรื อ ลงไปทางใต้มากเท่าใด อากาศจะร้อนยิง่ ขึ้นทุกที จนในที่สุดก็ จะไปถึงทะเลเดือดที่ไม่มีชีวติ ใด ผ่านไปได้ เจ้าชายเฮนรี่ ซ่ ึงเป็ นราชโอรสของพระองค์ ได้ยนิ เรื่ องทะเลเดือดนี้พระองค์จึงรับสั่งให้นกั เดินเรื อคนสาคัญ ๆ เข้าเฝ้ า และให้หาหนังสื อภูมิศาสตร์ และแผนที่ต่าง ๆ เท่าที่จะ หาได้มาให้พระองค์ดู แต่ต่อมาพระองค์ก็เปิ ดโรงเรี ยนสอน วิชาการเดินเรื อและการต่อเรื อขึ้น เจ้าชายสั่งสอนให้นกั ศึกษา ของพระองค์วา่ โลกนี้กลมและฝึ กหัดให้รู้จกั ใช้เข็มทิศ ตลอดจนสอนให้รู้จกั การต่อเรื อที่มีเสาใบ 3 เสาขึ้นใช้ เมื่อนักเรี ยนเดินเรื อเหล่านี้เรี ยนจบแล้ว พระองค์ก็ส่ง ผูท้ ี่ฉลาดที่สุดให้เป็ นผูค้ วบคุมการเดินเรื อไปสารวจฝั่งทวีป แอฟริ กา ทางมหาสมุทร แอตแลน ติคตอนใต้เพื่อหาเส้นทาง เดินเรื อไปอินเดียให้ได้ เป็ นเวลาหลายปี ที่เจ้าชายเฮนรี่ อบรม สั่งสอนนักเดินเรื อของพระองค์แล้วส่ งให้ไปสารวจทางเรื อ นักเดินเรื อเหล่านั้นได้สารวจทาแผนที่ฝั่งของทวีป แอฟริ กาลง ไปทางใต้ ถึง 2,000 ไมล์ จนถึงกับไปตั้งรกรากทาการค้าอยูท่ ี่ หมู่เกาะปอร์ โต ซานโต มาเดรา และค้นพบหมู่เกาะอาโซเรส ในมหาสมุทร แอตแลนติก กับหมู่เกาะเคปเวเด นอกฝั่ง


30

ตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริ กาอีกด้วย การส่ งเสริ มการเดินเรื อ ค้นคว้าของเจ้าชายเฮนรี่ อย่างจริ งจังนี้เอง ทาให้ โปรตุเกสมี อานาจทางเรื อมากที่สุดในเวลานั้น และพระองค์ก็ได้รับสมญา นามว่า “เจ้าชายเฮนรี่ นาวิกบุรุษ ” พระองค์ถึงแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1460 (พ.ศ. 2003) แนวความคิดทางการเดินเรื อค้นคว้าของพระองค์ได้ ถูกถ่ายทอดยังนักเดินเรื อรุ่ นต่อมา จนทาให้โคลัมบัสพบทวีป อเมริ กา และวาสโกดากามา พบทางไปสู่ อินเดียทางเรื อได้ใน ที่สุด คาถามชวนคิด 1. เจ้าชายเฮนรี่ มีความสาคัญอย่างไรต่อยุคสารวจ ทางทะเล 2. เหตุใดการสารวจทางทะเลในปัจจุบนั จึงลด ความสาคัญลง


31

คริสเฟอร์ โคลัมบัส

คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส กับการเดินทางสารวจทางทะเล ที่มา : http://www.men.postjung.com/

คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักสารวจชาวอิตาเลียน ผูค้ น้ พบทวีปอเมริ กาในยุคใหม่ โคลัมบัส เกิดที่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี เมื่อปี ค.ศ. 1451 ในสมัยนั้นผูค้ นยังเชื่อว่าโลก แบน แต่โคลัมบัสต้องการค้นหาดินแดนแห่งเครื่ องเทศและผ้า ไหม ที่เรี ยกว่าอินเดียและจีน เขาเสนอตัวเป็ นผูส้ ารวจ ดินแดนให้กษัตริ ยโ์ ปรตุเกสแต่ไม่สาเร็ จ จึงเดินทางไป ประเทศสเปนและเสนอต่อพระเจ้าเฟอร์ ดินานด์ ที่ 2 และพระ นางอิสซาเบลลา ที่ 1 โดยออกสารวจอินเดียและจีน เพื่อทา การค้าเครื่ องเทศและผ้าไหม ในที่สุดเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม ค.ศ. 1492 โคลัมบัสและลูกเรื อ 90 คนและเรื ออีก 3 ลาออกเดินเรื อ ค้นหาทวีปเอเชียและจีน โดยแล่นเรื อไปทางทิศตะวันตกข้าม


32

มหาสมุทรแอตแลนติค และไปถึง เกาะบาฮามาส์ ทาง ตะวันออกของฟลอริ ดา ประเทศสหรัฐอเมริ กาปัจจุบนั และ ตั้งชื่อว่า "ซาน ซัลวาดอร์ " เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1492 (พ.ศ. 2035 ) ซึ่ งเขาคิดว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของเอเชีย

แผนที่การเดินทางของโคลัมบัส ที่มา : http://www.vcharkarn.com/

จากนั้นเขาเดินเรื อต่อไปจนถึงคิวบา ฮิสปานิโอลา เปอร์โตริ โก จาเมกา ตริ นิแดด เวเนาซุเอลา และคอคอด ปานามา โคลัมบัสเชื่อมาตลอดจนเสี ยชีวติ ว่าดินแดนที่เขา ค้นพบนั้นคือทวีปเอเชีย ภายหลังได้มีการกาหนดให้วนั ที่ 12 ตุลาคมของทุกปี เป็ น "วันโคลัมบัส" มีการเฉลิมฉลองกันใน สหรัฐอเมริ กาและประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริ กาใต้ การค้นพบทวีปอเมริ กาของโคลัมบัส เป็ นการลบล้าง ความเชื่อเก่า ๆ ที่เชื่อว่าโลกแบนและเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้


33

อารยธรรมตะวันตกหลัง่ ไหลไปยังทวีปอเมริ กาพร้อมกับการ อพยพของชาวยุโรปในเวลาต่อมา นับว่าเป็ นการค้นพบที่ คุม้ ค่าและมีผลต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของโลก คาถามชวนคิด 1. การค้นพบทวีปอมริ กาของโคลัมบัส ก่อให้เกิด ผลดีอย่างไร 2. เหตุใดจึงมีการจัดงาน”วันโคลัมบัส”ขึ้น แหลมกู๊ดโฮป อันตรายจริงหรือ

แผนที่แหลมกู๊ดโฮป ทวีปแอฟริ กา ที่มา : http://www.isriya.com/

แหลมกูด๊ โฮป (Cape of Good Hope) เดิมชื่อว่าแหลม แห่งพายุ เป็ น แหลมที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อยูห่ ่าง


34

จากเมืองเคปทาวน์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ ประมาณ 60 กิโลเมตร ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุ ดของแหลมมีประภาคารเห็นรอยตะเข็บที่ มหาสมุทรอินเดียกับ มหาสมุทรแอตแลนติกมาพบกันได้อย่าง ชัดเจน บนผิวน้ าอากาศบริ เวณนี้จะแปรปรวน ในทะเลมี หมอกจัดเพราะกระแสน้ า เย็นจากมหาสมุทรแอตแลนติกมา ปะทะกับกระแสน้ าอุ่นจากมหาสมุทรอินเดีย ที่มีอุณหภูมิไม่ เท่ากัน มีพายุที่รุนแรง ทาให้ ยากต่อการเดินเรื อในสมัยโบราณ และก่อให้เกิดภาพหลอนมิติอนั ลึกลับและเรื่ องเล่า ขาน เกี่ยวกับ เรื อ ฟลายอิ้งดัตซ์แมน ซึ่งเป็ น เรื อที่พยายามจะอ้อม ผ่านแหลมกู๊ดโฮปแต่ทาไม่สาเร็ จ และ สู ญหายไปเป็ นเวลา หลายศตวรรษมาแล้วในทะเลหมอกที่หนาทึบนี้

แหลมกู๊ดโฮป ที่มา : http://www.sntsky.com/


35

เหตุการณ์ ราชฑูตสยามเรือแตก ในสมั ย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ส่ง ออกขุน ชานาญใจจง เป็ น สมาชิกของคณะทูตชุดแรกที่ถูกส่ งไปยัง โปรตุเกส โดยออกเดินทางจากสยามในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1684 (พ.ศ. 2227) คณะทูตสยามได้เดินทางไปพร้อมกับคณะ ทูตโปรตุเกสที่กาลังเดินทางกลับจาก อาณาจักรอยุธยา โดย สมเด็จพระเจ้าเปโดรที่ 2 แห่งโปรตุเกส คณะทูตสยามยังได้ นาของขวัญเตรี ยมถวายแด่พระมหากษัตริ ยฝ์ รั่งเศส พระเจ้า หลุยส์ที่ 14 และกาหนดให้มีเอกอัครราชทูตสามคนเดินทางไป เข้าเฝ้ า

ภาพวาดออกขุนชานาญใจจง ที่มา : http://www.wikipedia.org/


36

การเดินทางขาไปบนเรื อของสยาม บัญชาการโดย กัปตันเรื อชาวโปรตุเกสในรัฐกัว (อินเดีย) หลังจากรอเป็ นเวลา กว่า หนึ่งปี คณะทูตได้เดินทางต่อด้วยเรื อโปรตุเกส แต่กลับ ประสบอุบตั ิเหตุเรื อแตกกลางทะเลเนื่องจากเรื อไปชนปะการัง นอกแหลมอะกัลลัส เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1686 มีการ ผจญภัยหลาย วัน ออกขุนชานาญใจจงและชาวสยามที่เหลือ รอดชีวติ สามารถเดินเท้าผ่านภูมิประเทศต่างๆในแอฟริ กาจน ไปถึงอาณานิคมดัตช์ ที่แหลมกู๊ดโฮปได้ในที่สุด ในเวลาหลายเดือนต่อมา คณะทูตได้เดินทางกลับไป ทางตะวันออกโดยเรื อของฮอลันดาผ่า นเมืองปัตตาเวีย (อินโดนีเซีย) ก่อนจะถึงสยามในเดือนกันยายน ค.ศ. 1687 (พ.ศ. 2230) ในระหว่างการเดินทาง ออกขุนชานาญใจจงได้ เรี ยนภาษาโปรตุเกส อันเป็ นการเตรี ยมการสาหรับการเจรจา กับประเทศตะวันตกในภายภาคหน้า ออกขุนชานาญใจจง ได้ ประจาอยูท่ ี่ บางกอกในเดือนตุลาคมระหว่างการต้อนรับคณะ ฑู ตฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1687 อันประกอบด้วยเรื อรบ 5 ลา นาโดยซีมง เดอ ลาลูเบเรอ และโคลด เซเบอเร็ ต ดูวบ์ ู ล เล ผูอ้ านวยการบริ ษทั อินเดียตะวันออกของฝรั่งเศส


37

จากเหตุการณ์ที่กล่าวมา ทาให้มีความเชื่อว่าเป็ น แหลมที่อนั ตราย ซึ่งสาเหตุมาจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ นัน่ เอง ในปั จจุบนั การเดินเรื อมีความเจริ ญก้าวหน้าและ ทันสมัย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮป ได้อย่างปลอดภัยหรื อจะเลือกใช้เส้นทางบกก็สะดวกดีเช่นกัน การตั้งชื่อแหลมกู๊ดโฮป จึงเป็ นหลักจิตวิทยาที่จะช่วยให้ นักเดินเรื อสารวจมีความรู้สึกที่ดี และมีความหวัง นอกจากนี้ ยัง หมายถึงภูมิภาคที่เป็ น จังหวัดเคป ประเทศสาธารณรัฐ แอฟริ กาใต้ ในปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) อีกด้วย คาถามชวนคิด 1. แหลมกู๊ดโฮปมีอนั ตรายจริ งหรื อไม่อธิ บายเหตุผล 2. แหลมกู๊ดโฮปมีความสาคัญอย่างไรต่อนักสารวจ ทางทะเล


38

มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์

มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ ที่มา : http://www.bonus-bd.exteen.com/

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ตั้งอยูใ่ นนครรัฐวาติกนั เป็ น ดินแดนที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโรม ประเทศอิตาลี เป็ นนครรัฐ อิสระและประเทศที่เล็กที่สุดในโลก เป็ นที่ประทับของ pope (พระสันตะปาปา) ประมุขสู งสุ ดแห่งศาสนาคริ สต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ศูนย์กลางคือ มหาวิหาร St. Peter ที่ออกแบบโดยอัจฉริ ยะบุคคลที่ชื่อว่า Michelangelo เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบบาโรกในยุคฟื้ นฟู ศิลปวิทยาการ


39

ประวัติมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ใหญ่และ สาคัญที่สุดในนครรัฐวาติกนั มีการสร้างทับวิหารเดิมที่ชื่อ เดียวกัน ส่ วนโดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สูงโดดเด่น สามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรม วัดนี้ต้ งั อยูใ่ นเนื้อที่ ประมาณ 2.3 เฮกตาร์ สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน เป็ น สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดที่หนึ่งของคริ สตศาสนิกชนนิกาย โรมันคาทอลิก ที่ต้ งั วัดเชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังร่ างของ นักบุญ ปี เตอร์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสาวกสิ บสององค์ของพระเยซู

รู ปปั้ นนักบุญเซนต์ ปี เตอร์ ที่มา : http://www.okanation.net/

นักบุญปี เตอร์เดิมเป็ นบาทหลวงองค์แรกของอันติโอก (Antioch) ต่อมาก็ได้สถาปนาขึ้นเป็ นพระสันตะปาปาองค์แรก ของโรม เพราะนิกายโรมันคาทอลิกเชื่อกันว่าร่ างของนักบุญ


40

ปี เตอร์ ถูกฝังไว้ที่นี่จึงเป็ นประเพณี สืบต่อกันมาว่า พระ สันตะปาปาทุกองค์ ต้องฝังร่ างไว้ที่วดั แห่งนี้

ภายในมหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ ที่มา : http://www.toritarynow.com/

ตัวมหาวิหารปั จจุบนั เริ่ มสร้างเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1506 บนวัดแบบคอนแสตนทีน และเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1626 แต่เดิมนั้นมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มิได้เป็ นสถานที่พานัก ประจาตาแหน่งของ พระสันตะปาปาเช่นปั จจุบนั นี้ (สถานที่ ประจาตาแหน่งของสันตะปาปาเดิมอยูท่ ี่มหาวิหารเซ็นต์จอห์น แลเตอร์รัน) ถึงกระนั้นก็ยงั ถือกันว่าเป็ นวัดสาคัญวัดหนึ่ง เพราะวัดนี้ต้ งั อยูใ่ นตัวนครรัฐวาติกนั เอง และมีเนื้อที่มาก การทาพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปาก็จะมาทากันที่นี่ นอกจากนั้นก็ยงั มีบลั ลังก์บิชอปปี เตอร์ ( Cathedra Petri) ซึ่ง เชื่อกันว่าเป็ นบัลลังก์ของนักบุญปี เตอร์ เองเมื่อดารงตาแหน่ง


41

เป็ น สันตะปาปาที่นี่ แต่ปัจจุบนั นี้เก้าอี้น้ ีไม่ได้ใช้เป็ นบัลลังก์ บิชอปอีกแล้ว แต่ยงั เก็บไว้ ใต้ฐานแท่นบูชาที่ออกแบบโดย จานลอเรนโซ เบร์นินี

ภาพยามค่าคืนที่มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ ที่มา : http://www.thewesternart.blogsport.com/

การเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์มีการ ควบคุมอย่างเข้มงวด มีการตรวจตราสิ่ งของสัมภาระที่นา ติดตัวเข้าไป โดยผ่านเครื่ องเอกซ์เรย์ เช่ นเดียวกับที่ตรวจ ผูโ้ ดยสารก่อนขึ้นเครื่ องบิน เพื่อป้ องกันการก่อเหตุร้ายและ ความปลอดภัยอื่น ๆ ปัจจุบนั มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ เป็ น สถานที่สาคัญของชาวคริ สต์ที่เชื่อว่า “เป็ นประตูส่ ู แดน สวรรค์ ” กล่าวคือเป็ นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนักบุญ


42

เซนต์ปีเตอร์ ผซู ้ ่ ึ งมีหน้าที่ดูแลรักษากุญแจที่เปิ ดประตูสู่สวรรค์ นัน่ เอง คาถามชวนคิด 1. มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ มีความสาคัญต่อชาว คริ สต์อย่างไร 2. หากต้องการเข้าชมมหาวิหารฯ ควรปฏิบตั ิตน อย่างไร โลกยุคหลังการปฏิวตั ิวทิ ยาสตร์ การปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาความ เจริ ญก้าวหน้า ด้าน วิทยาการขอ ง โลกตะวันตก ใน คริ สต์ศตวรรษที่ 17 มีการค้นคว้าแสวงหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ ธรรมชาติ โลก และจักรวาล ทาให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นผลให้ชาติตะวันตกพัฒนาควา มเจริ ญก้าวหน้า ในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว นักวิทยาศาสตร์ สาคัญในสมัยปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ ในช่วงสมัยปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ ได้มีนกั วิทยาศาสตร์ ให้ความสนใจในการศึกษาความจริ งของโลก ผลงานของแต่ ละคนล้วนมีคุณค่าต่อพัฒนาของโลกจนถึงยุคปั จจุบนั เช่น


43

เซอร์ ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton)

เซอร์ไอแซค นิวตัน ที่มา : http:// www.metricsyst.wordprees.com/

การค้นพบความรู ้หรื อทฤษฎีใหม่ของ เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ในตอนปลายคริ สต์สตวรรษที่ 17 มี 2 ทฤษฏี คือ กฎแรงดึงดูด ของจักรวาลและกฎแห่งความโน้มถ่วง ความรู้ที่พบกลายเป็ น หลักของวิชากลศาสตร์ ทาให้นกั วิทยาศาสตร์เข้า ใจ ใน เรื่ องราวของเอกภพ สสาร พลังงาน เวลา และการเคลื่อนตัว ของวัตถุในท้องฟ้ า โดยใช้ความรู้และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ช่วยค้นหาคาตอบ


44

นิโคลัส โคเปอร์ นิคัส (Nicholaus Copernicus)

นิโคลัส โคเปอร์นิคสั ที่มา : http://www.writer.dek-d.com/

นิโคลัส โคเปอร์นิคสั ชาวโปแลนด์ เป็ นผูค้ น้ พบ ทฤษฎีระบบสุ ริยจักรวาล คือดวงอาทิตย์เป็ นศูนย์กลางของ จักรวาล โดยมีโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ โคจรโดยรอบ ทาให้ชาวตะวันตกให้ความสนในเรื่ องราวลี้ลบั ของธรรมชาติ กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

กาลิเลโอ ที่มา : http://www.thaigoodview.com/


45

การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ (Telescope) ของ กาลิเลโอ ชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1609 ทาให้ความรู้เรื่ องระบบ สุ ริยะจักรวาลชัดเจนยิง่ ขึ้น เช่น ได้เห็นจุดดับในดวงอาทิตย์ได้ สังเกตการเคลื่อนไหวของดวงดาว และได้เห็นพื้นขรุ ขระของ ดวงจันทร์ เป็ นต้น ชาร์ ลส์ ดาวิน

ชาร์ลส์ ดาวิน ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/

ชาร์ลส์ ดาวิน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้คน้ พบ ทฤษฏีววิ ฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ ที่หมู่เกาะกาลาปากอส ประเทศเอกวาดอร์ ทวีปอเมริ กาใต้ วันที่ 16 กันยายน 2378 นับเป็ นวันสาคัญของประวัติศาสตร์โลก ผลงานการค้นพบทา ให้ดาวิน ได้รับการยกย่องว่าเป็ น”บิดาแห่งวิชาพันธุ ศาสตร์ ” นอกจากนี้ยงั มีนกั วิทยาศาตร์ คนอื่นๆ ที่ได้คน้ พบองค์ ความรู ้และมีการต่อยอดความรู ้มาจนถึงปั จจุบนั


46

ผลจากการปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ ในคริสต์ ศตวรรษที่ 17 การปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ เป็ นสาเหตุผลักดันให้เกิดการ ปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ทาให้ประเทศ ใน ยุโรปพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าในด้านการผลิตจนกลายเป็ น ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาของโลก การปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์ ทาให้เกิด “ยุคภูมิธรรม ” หรื อ “ยุคแห่งการรู ้แจ้ง ” ทาให้ชาวตะวันตกเชื่อมัน่ ในเหตุผล ความสามารถและภูมิปัญญาของตน เชื่อมัน่ ว่าโลกจะก้าวหน้า พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทาให้ มีความ มุ่ง มัน่ ใน การ แสวงหาความรู ้ต่อไปไม่มีวนั สิ้ นสุ ด โดยอาศัยเหตุผลและ สติปัญญาของตน ตัวอย่างความเจริญด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในปัจจุบนั โลกของเราได้พฒั นาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาตั้งแต่ยคุ ปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์ และมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด สะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม ในการศึกษาข้อเท็จจริ ง สิ่ งที่ปรากฏในโลก ดังตัวอย่างใน การพัฒนาทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียต่อไปนี้


47

ดาวเทียม

ดาวเทียมสื่ อสาร ที่มา : http://www.baanjomyut.com/

ในโลกปัจจุบนั มีการนาดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ใน ด้านต่างๆทาให้การสื่ อสาร การสารวจของโลกเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประโยชน์ของดาวเทียมมีดงั นี้ 1. การสื่ อสาร ดาวเทียมสื่ อสารเป็ นดาวเทียมที่ทา หน้าที่เป็ นสถานีรับส่ งคลื่นวิทยุเพื่อการสื่ อสารและ โทรคมนาคมทั้งที่เป็ นการสื่ อสารภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ ส่ วนใหญ่ใช้สาหรับกิจการโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร รวมทั้งการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณ วิทยุ


48

2. การพยากรณ์อากาศ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ทาหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศที่ประกอบด้วยข้อมูล ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น จานวนและชนิดของเมฆ ความ แปรปรวนของอากาศ ความเร็ วลมความชื้น อุณหภูมิ ทาให้ สามารถเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะการเกิด ลมพายุ

ดาวเทียมพยากรณ์อากาศของประเทศจีน ที่มา : http://www.technology.thaiza.com/

3. การสารวจทรัพยากรธรรมชาติ ดาวเทียม สารวจทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นดาวเที่ยมที่ถูกใช้เป็ นสถานี เคลื่อนที่สารวจดูพ้นื ที่ผวิ โลกและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ทาให้ทราบข้อมูลทั้งทางด้านธรณี วทิ ยา นิเวศวิทยา เป็ นประโยชน์ดา้ นการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากร


49

ธรรมชาติ ดังภาพ

ดาวเทียมสารวจทรัพยากรของสหรัฐ ที่มา : http://teletungha.com/

ในปัจจุบนั เป็ น ที่ ยอมรับกันทัว่ ไปว่า ประเทศที่ พัฒนาแล้วจาเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ไปสู่ การ กินดี อยูด่ ี ของประชากรโดย ตรง คือ การมีฐานทาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง มีการพัฒนา และนา เทคโนโลยี ไปใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างจริ งจัง เพื่อเป้ าหมาย สู งสุ ด คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ดังคากล่าวที่วา่ “ผูใ้ ดครองทคโนโลยี ผูน้ ้ นั ครองเศรษฐกิจ ผูใ้ ดครอง เทคโนโลยี ผูน้ ้ นั ครองอานาจ ” ความเจริ ญก้าวหน้าเหล่านี้ ได้แพร่ หลายไปทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก


50

ตัวอย่างความเจริญด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทวีปเอเชีย

หุ่นยนต์เอสกิโม การใช้หุ่นยนต์ทางานแทนนักดนตรี ที่มา : http://www.oknation.net/

ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงเร่ งพัฒนาประเทศเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้อยูด่ ี กินดีนนั่ เอง คาถามชวนคิด 1. ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เกิดผลดีต่อมนุษย์อย่างไร 2. นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่กบั คากล่าวที่วา่ “ผูใ้ ดครอง เทคโนโลยี ผูน้ ้ นั ครองเศรษฐกิจ ผูใ้ ดครองเทคโนโลยี ผูน้ ้ นั ครองอานาจ” อธิบายเหตุผล


51

โลกยุคหลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม หลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 แล้ว ประเทศต่าง ๆ ได้หนั มาพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ของตนเพื่อสร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจและการมีคุณภาพ ชีวติ ที่ดี ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของโลก ตะวันตกดังต่อไปนี้ ความก้ าวหน้ าด้ านอุตสาหกรรมในอังกฤษ จากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่ประเทศอังกฤษนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิต มาอาศัยเครื่ องจักรแทน แรงงาน ทาให้มนุษย์มีสินค้าและบริ การที่มีคุณภาพ ปัจจุบนั อังกฤษได้พฒั นาประเทศด้านอุตสาหกรรม โดยมีเมือง อุตสาหกรรมสาคัญเช่น เมืองเบอร์ มิงแฮม

เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ เมืองแห่งผูป้ ระกอบการของยุโรป ทีม่ า : http://www.tcdcconnect.com/


52

เบอร์มิงแฮม เป็ น ศูนย์กลางการผลิตและที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น บริ ษทั รถยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็คโทรนิกส์ เทคโนโลยี และ อื่นๆ อีกกว่า 42,000 บริ ษทั 10 ปี นับจากนี้ไป คณะผูบ้ ริ หารใน เมือง ฯคาดกันว่าในระยะแผนพัฒนา จะเพิ่มการลงทุนใน ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็ นเม็ดเงินถึง 17,500 ล้านปอนด์ หรื อประมาณ 930,000 ล้านบาท เพื่อปูทางสู่ การเป็ นเมืองแห่ง ผูป้ ระกอบการโดยแท้จริ ง

สิ นค้า : รถแข่งในเบอร์บิงแฮม ที่มา : http://www.autospinn.com/

เมืองแมนเชสเตอร์ ได้รับการยอมรับให้เป็ นเมืองรอง (Second City) ของสหราชอาณาจักร ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของอังกฤษ


53

เมืองแมนเชสเตอร์ ที่มา : http://www.kbeautifullife.askkbank.com/

มีชื่อเสี ยงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของ โลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่ อ และธุ รกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมทอผ้าในอดีต และมีส โมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสี ยง ระดับโลกอย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต้ ี นอกจากนี้ ยังมีการผลิตหมวกสวยและหรู ในกรุ งลอนดอน ที่สตรี สวมใส่ ในงานพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลี่ยม และ เคท มิดเดิลตัน ในเดือนเมษายน 2554 ที่กลายเป็ นแฟชัน่ นิยม

แฟชัน่ หมวกผูด้ ีองั กฤษ ที่มา : http://www.jeban.com/viewtopic.


54

ตัวอย่างที่นามาเสนอ เป็ นพัฒนาการของอังกฤษใน ด้านอุตสาหกรรม ซึ่ งมีความก้าวหน้าและมีสินค้าที่ได้รับ ความนิยมทั้งภายในและต่างประเทศ คาถามชวนคิด 1. หากไม่มีการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมจะเกิดผลอย่างไร 2. เมืองเบอร์ บิงแฮมของอังกฤษมีความสาคัญอย่างไร อุตสาหกรรมพลังงานลมในเยอรมันนี

ภูมิประเทศในเยอรมันนี ที่มา : http://www. wordpress.com/

ประเทศเยอรมัน ตั้งอยูใ่ นทวีปยุโรป เป็ นประเทศ อุตสาหกรรมและมีความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ มีผลผลิตรวมเป็ น อันดับสามของโลก และมีการค้าขายกับต่างชาติมากเป็ น อันดับหนึ่ง มีระบบเศรษฐกิจและการค้าแบบเสรี นิยม มี


55

จานวนประชากร 82 ล้านคน มีพ้นื ที่ในประเทศ 357,000 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทย แต่ประชากร มากกว่า 20 ล้านคนและมีการใช้พลังงานมากกว่าประเทศไทย ถึง 3 เท่า เยอรมนีเป็ นประเทศที่มีถ่านหิ นมากที่สุดในโลก ด้วย ศักยภาพพลังงานของเยอรมนี มีโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์อนั ดับ 4 ของโลก ส่ งออกไบโอดีเซลมากที่สุดในยุโรป แต่ก็ยงั ต้องพึ่ง น้ ามันและก๊าซเกือบ 90% คล้ายกับเมืองไทย

การใช้พลังงานลมในเยอรมันนี ที่มา : http://www.oknation.net/

ปัจจุบนั เยอรมันมีการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน จากพลังงานลม โดยกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาพลังงาน ทดแทนภายในในปี 2020 จะต้องมีการเพิ่มสัดส่ วนพลังงาน ทดแทนให้ได้ 20% ลดการใช้พลังงาน และลดก๊าซ


56

คาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 80% ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) สัดส่ วนพลังงานทดแทนที่มากที่สุด คือ พลังงานลม เนื่องจากความเหมาะสมในเรื่ องสภาพภูมิประเทศ ที่มีเทือกเขา สู งต่าสลับกับที่ราบสู ง และมีพ้นื ที่ลดหลัน่ เป็ นเนินเขา ทะเลสาป และที่ราบโล่งกว้างใหญ่ จึงทาให้มีการผลิต พลังงานลมซึ่ง มีท้ งั ขนาดใหญ่เป็ น Wind Farm และขนาดเล็ก ที่มีการลงทุนร่ วมกันและมีการบริ หารเหมือนสหกรณ์ พลังงานลมทาอย่างไร

กังหันลมในเยอรมันนี ที่มา : http://www.oknation.net/

Windpark คือกังหันลมที่แปลงพลังงานจลน์ (kinetic Energy) ของลมให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า ( electrical energy) และส่ งไปยังสายไฟฟ้ า เมื่อลมปะทะที่ใบพัด ทาให้


57

โรเตอร์ หมุน เกิดเป็ นพลังงานไฟฟ้ าขึ้น Wind Turbines หรื อ กังหันลมนี้ เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า Windenergieanlage (WEA) การทาพลังงานไฟฟ้ า จากพลังงานลม โดยการติด ตั้งหอสู ง ให้ ติด กับ กังหันลมหลายๆตัว เป็ น Windpark เพื่อผลิต กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม ทาให้มี การพัฒนาอุตสาหกรรม โรงงานผลิตกังหันลมไฟฟ้ านี้มากขึ้น และมีการผลิตกังหันลม ไฟฟ้ าให้มีหลายขนาด มีความเร็ วหลายระดับและมีการลงทุน ในด้านนี้มากขึ้นปี ค.ศ. 2005 ( 2548) ประเทศเยอรมนี เป็ นประเทศที่มี Windpark ติดตั้ง มากที่สุดในโลก ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานลมแทน พลังงานจากน้ า และเป็ นผูน้ าทางการตลาดอุปกรณ์การติดตั้ง กังหันลมไฟฟ้ า นับเป็ นความก้าวหน้าของประเทศเยอรมันที่ สามารถใช้พลังงานลมแทนพลังงานน้ า และอีกหลาย ๆ ประเทศในยุโรปต่างหันมาพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศ ของตน ก่อนที่จะประสบปั ญหาการขาดแคลนพลังงานใน อนาคตต่อไป คาถามชวนคิด 1. เหตุใดจึงมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลม 2. ปัจจัยในเรื่ องใดที่ทาให้เยอรมันนีผลิตพลังงานลม


58

แนวคิด-นักคิดหลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม หลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ส่ งผล ทาให้ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นผลมาจาก ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ สาธารณสุ ข การผลิตอาหาร ในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ท้ งั มีปริ มาณและคุณภาพ และก่อให้เกิดการอพยพเพื่อหางานทาทั้งในทวีปยุโรปและ อเมริ กานอกจากนี้เมืองขนาดเล็กมีการขยายตัว และเติบโต อย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงมีการคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อ แก้ปัญหาตลอดจนการแสวงหาอานาจให้ประเทศของตนขึ้น โดยมีแนวคิดที่สาคัญให้ศึกษาและเปรี ยบเทียบดังนี้ 1. แนวคิดเสรี นิยม เป็ นแนวคิดที่เน้นเสรี ภาพทางการเมืองและทาง เศรษฐกิจ ภายใต้ขอบเขตของกฏหมาย แนวคิดนี้เกิดจากการ ปฏิวตั ิของชาวอเมริ กนั ที่ตอ้ งการเอกราชจากอังกฤษและทวง สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอันชอบธรรมของประชาชน และการปฏิวตั ิ ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ที่ตอ้ งการล้มล้างระบอบสมบูรณาญา สิ ทธิ ราชและต้องการมีส่วร่ วมในการปกครองประเทศ


59

นักคิดเสรี นิยมคนสาคัญในระยะแรกคือ จอห์น ล็อก นัก ปรัชญาชาวอังกฤษ

จอห์น ล็อก ที่มา : http://www.thaigoodview.com/

แนวคิดของล็อกที่เกี่ยวกับ "ผูป้ กครองที่ได้รับการ ยอมรับจากผูใ้ ต้ปกครอง" และสิ ทธิธรรมชาติของมนุษย์ ที่เขา อธิ บายว่าประกอบไปด้วย ชีวติ , เสรี ภาพ, และทรัพย์สิน นั้นมี อิทธิ พลอย่างมากต่อพัฒนาการทางปรัชญาการเมือง แนวคิด ของเขาเป็ นพื้นฐานของกฎหมาย ของชาวอเมริ กนั และแนวคิด เสรี นิยม ได้นาพัฒนาเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่ให้ เสรี ภาพทางเศรษฐกิจต่อเอกชนมากที่สุด จนเกิดความเหลื่อม ล้ าทางสังคมที่แตกต่างกัน และทาให้เกิดแนวคิดสังคมนิยมใน เวลาต่อมา


60

2. แนวคิดสังคมนิยม เป็ นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ในยุโรปที่ เน้นความสาคัญของความเสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม คนในสังคมต้องทางานให้กบั รัฐ โดยรัฐให้ค่าตอบแทนและ ปั จจัยพื้นฐาน นักคิดคนสาคัญคือ คาร์ ล มาร์ กซ์ ชาวเยอรมัน

คาร์ล มาร์กซ์ ที่มา : http://v1.midnightuniv.org/

แนวคิดของคาล มาร์กซ์คือ การปฏิวตั ิสังคมเพื่อการมี ชีวติ ที่ดีข้ ึนของชนชั้นผูใ้ ช้แรงงาน ปรัชญาของมาร์ กซ์ เรี ยกว่า มาร์กซิสม์ เป็ นปรัชญาทางการเมือง เศรษฐกิจ และกลยุทธ ในการปฏิวตั ิสังคม ที่เน้นความเสมอภาคของปัจเจกชน และมี อิทธิ พลต่อยุโรปในปลายศตวรรษที่ 19 ปัจจุบนั แนวคิดสังคมนิยมได้เสื่ อมลง แนวคิดเสรี นิยมได้รับการยอมรับจากประเทศทัว่ โลกมากขึ้น แต่ก็ยงั มี


61

หลายประเทศที่ยงั ใช้แนวคิดสังคมนิยม ตามความเหมาะสม ของประเทศนั้นๆ ทั้งสองแนวคิดต่างมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย จึง ควรที่จะวิเคราะห์และเลือกใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยงั มีแนวคิดชาตินิยม แนวคิดจักรวรรดิ นิยมที่เน้นการแสวงหาผลประโยชน์และอานาจในดินแดน อาณานิคม จนกลายเป็ นที่มาของความขัดแย้งระหว่างประเทศ และเกิดเหตุการณ์ที่เรี ยกว่า “สงครามโลก” ในศตวรรษต่อมา คาถามชวนคิด 1. แนวคิดเสรี นิยมและสังคมนิคมต่างกันอย่างไร 2. แนวคิดสังคมนิยมเหมาะที่จะใช้กบั ประเทศใด สั ญลักษณ์ความทันสมัย...หอไอเฟล กรุ งปารีส

หอไอเฟลใกล้แม่น้ าแซน ที่มา : http://www.bloggang.com/


62

หอไอเฟล (ฝรั่งเศส : Tour Eiffel , ตูร์แอฟแฟล ) หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยูบ่ น ชองป์ เดอ มารส์ บริ เวณ แม่น้ าแซน ในกรุ งปารี ส เพื่อเป็ นสัญลักษณ์การจัดงานแสดง สิ นค้าโลกในปี 1889 (พ.ศ. 2432) ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่ง การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม หอไอเฟล จึง เป็ นสัญลักษณ์ของ ประเทศฝรั่งเศสที่รู้จกั กันทัว่ โลก ทั้งยังเป็ นหนึ่งในสิ่ งก่อสร้าง ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลกอีกด้วย ที่มาของชื่อ ตั้งตามสถาปนิก ผูอ้ อกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” ในปี พ.ศ.2549 นักท่องเที่ยวกว่า 6,719,200 คน ได้เข้าเยีย่ มชม กว่า 200,000,000 คน ตั้งแต่ เริ่ ม ก่อสร้าง ส่ งผลให้หอไอเฟลเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่มีคนเข้าชม มากที่สุดต่อปี อีกด้วย หอไอเฟ ลมีความ สู ง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรื อสู งเท่ากับตึก 81 ชั้น

ทัศนียภาพยามค่าที่หอไอเฟล ที่มา : http://hehe3434.blogspot.com/


63

เมื่อหอไอเฟลสร้างเสร็ จในปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) กลายเป็ นสิ่ งปลูกสร้างสู งที่สุดในกรุ งปารี สและสู งเป็ นอันดับ สองในฝรั่งเศส รองจากสะพานมีโย หอไอเฟลมีความสู ง 300 เมตร (986 ฟุต) ซึ่ งไม่รวม เสาอากาศ 24 เมตร (72 ฟุต) ด้านบนนั้น ถ้าเปรี ยบเทียบกับตึก แล้วจะมีประมาณ 75 ชั้น ในขณะที่ก่อสร้างปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) หอไอเฟลนั้นเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดบนโลก โดยถูกล้มตาแหน่งเมื่อเมืองนิวยอร์กได้สร้างตึกไครส์เลอร์ สู ง 319 เมตร (1,047 ฟุต) น้ าหนักเหล็กที่ใช้ก่อสร้างนั้นทั้งหมด 7,300 ตัน และ รวมทั้งหมดเป็ น 10,000 ตัน จานวนบันไดเมื่อแรกเริ่ มนั้นมี 1,710 ขั้น ในปั จจุบนั มี 1,665 ขั้น หอไอเฟลนับเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความ ทันสมัยและมีชื่อเสี ยง ได้รับความนิยมไปทัว่ โลกและเป็ น สัญญลักษณ์ของความทันสมัยในสมัยประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ จนถึงปัจจุบนั คาถามชวนคิด 1. นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรต่อการก่อสร้างหอไอเฟล 2. หอไอเฟลมีความสาคัญอย่างไรในปั จจุบนั


64

บรรณานุกรม ทรู ปลูกปัญญาดอทคอม. (2553). ความโด่ งดังของภาพ โมนา ลิซา . สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.trueplookpanya.com/ true/knowledge_youtube.php?youtube_id=423. ไทยกู๊ดวิวดอทคอม. (2553). ประโยชน์ ของดาวเทียม สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com/library/ contest2553/type2/science04/05/page30.html. นธภัท ภูษิมงคลกุล. (2556). ทีฝ่ ังศพพระสั นตปาปา. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/ main_php/print_informed.php?id_count_inform=15 607. บริ ษทั สนุกออนไลน์. (2549). ประวัติคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จากเว็บไซต์ http://guru.sanook.com/26229/.


65

บริ ษทั เด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ. (2550). บรรดาศักดิ์ขุนนาง อังกฤษ. สื บค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จาก เว็บไซต์ http://www.dekd.com/board/view/953142/. บริ ษทั เด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ . (2550). ประวัติโมนา ลิซา. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.dek-d.com/ board/view/940215/. บริ ษทั ทัวร์ ต่างประเทศ จากัด. ประวัติพระราชวังแวร์ ซายส์ . สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.abroadtour.com/france/paris/palace_and_park_of_versailles /france/paris/palace_and_park_of_versailles/. บริ ษทั ทัวร์ ต่างประเทศ จากัด. แหลมกู๊ดโฮป. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.abroadtour.com/outh_africa/good_hope/. วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี . (2556). ฐานันดรศักดิ์ยุโรป. สื บค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.wikipedia.org/wiki.


66

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี . (2556). เรื่องย่ อโรเมโอ จูเลียต. สื บค้นวันที่ 8 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.wikipedia.org/wiki. วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี . (2556). ออกขุนชานาญใจจง. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/. วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี . (2556). ฐานันดรศักดิ์ยุโรป. สื บค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.wikipedia.org/wiki. วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี . (2553). หอไอเฟล. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/. วิชาการดอทคอม. ( 2548). ชาร์ ลส์ ดาวิน. สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ . สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.ipesp.ac.th/learning/panomprai/ html/n3-4.html.


67

สัญชัย สุ วงั บุตรและคณะ. (2553). ประวัติศาสตร์ สากล ม.4-6. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อักษรเจริ ญทัศน์ (อจท.) จากัด. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2554). คู่มือครู ประวัติศาสตร์ สากล. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั พัฒนา คุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด. ห้องสมุดพันธ์ทิพ. (2555). ความหมายของคาว่าเซอร์ . สื บค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2012/ 02/K11743029/K11743029.html. ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ. (2543). ประวัติเจ้ าชายเฮนรี นาวิก บุรุษ . สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.baanjomyut.com/library/ discovery_history/11.html. โอเคเนชัน่ บล็อก. (2555). ประวัติดินแดนปาเลสไตน์ . สื บค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.oknation.net/ blog/print.php?id=781142. โอเคเนชัน่ บล็อก. (2551). มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ . สื บค้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=247824.


68

ฮารู มากิ. (2548). กฏของอัศวิน. สื บค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://harumaki.exteen.com/ 20050615/the-code-of-chivalry. อ้างอิงภาพ ภาพชนชั้นสังคมฟิ วดัล. สื บค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com/ library/contest2552/type2/social04/18/middleages/ feudal_system_i.html. ภาพมงกุฏกษัตริ ยแ์ ละขุนนางยุโรป. สื บค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.dek-d.com/ board/view/1145194/ board/view/1145194/. ภาพขุนนางอังกฤษ. สื บค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.dek-d.com/ board/view/1145194/. ภาพการให้เกียรติสตรี ในการลีลาศของชาวตะวันตก . สื บค้น วันที่ 1 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.board.palunjit.com/ภาพเต้นราซินเดอเรลล่า.


69

แผนที่ดินแดนปาเลสไตน์. สื บค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.islammore.com/main/ content.php?page=sub&category=54&id=421. แผนที่ประเทศอิสราเอลในปัจจุบนั . สื บค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.bloggang.com/ viewdiary.php?id=phoebe&month=012009&date=06&group=5&gblog=76. ภาพดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ นครเยรู ซาเล็ม. สื บค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.mundoyo.com/Journal/?j=1561. ภาพมัสยิดอัลอักซอกิบลัดในเยรู ซาเร็ ม. สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.manager.co.th/Around/ ViewNews.aspx?NewsID=9520000109900. ภาพโบสถ์ชาวคริ สต์ในเยรู ซาเร็ ม. สื บค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.cs.buu.ac.th/~wichai/ Followthesteps/s31/step31.html.


70

ภาพโรเมโอ จูเลียต. สื บค้นวันที่ 8 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.pichate1964.com/ mv/juliet.html. ภาพงานเลี้ยงที่คฤหาสน์ของจูเลียต. สื บค้นวันที่ 8 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.pichate1964.com/ mv/juliet.html. ภาพโศกนาฎกรรมของโรเมโอ . สื บค้นวันที่ 8 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://news.tlcthai.com/ entertainment/214252.html. ภาพโศกนาฎกรรมจูลียต. สื บค้นวันที่ 8 มุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://news.tlcthai.com/ entertainment/214252.html. ภาพความสู ญเสี ยทั้งสองตระกูล. สื บค้นวันที่ 8 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com/ node/87121. ภาพโมนา ลิซา. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/. ภาพนางแบบโมนา ลิซา. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.wikipedia.org/.


71

ภาพพระราชวังแวร์ซายส์. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.henryaroundtheworld.com/. ภาพเครื่ องประดับและความหรู หราภายในพระราชวังแวร์ ซายส์. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://writer.dek-d.com/aruka/ writer/viewlongc.php?id=645012&chapter=1. ภาพสวนภายในพระราชวังแวร์ซายส์ . สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://panwassa.mystudent.in/2011/12/25/. ภาพเจ้าชายเฮนรี่ . สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/. แผนที่เดินเรื อชาวโปรตุเกส. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://haab.catholic.or.th/history/ history01/protuguse2.html. ภาพคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จาเว็บไซต์ http://www.men.postjung.com/. แผนที่เดินเรื อของโคลัมบัส. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/ varticle/44161.


72

แผนที่แหลมกู๊ดโฮป . สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.isriya.com/node/3171/ cape-of-good-hope-and-cape-point . ภาพแหลมกู๊ดโฮป. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.sntsky.com/. ภาพวาดออกขุนชานาญใจจง. สื บค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.wikipedia.org/. ภาพมหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ . สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.bonus-bd.exteen.com/. รู ปปั้ นนักบุญเซนต์ ปี เตอร์ . สื บค้นวันที่ 15 มุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.okanation.net/. ภาพภายในมหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ . สื บค้นวันที่ 15 มุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.toritorynow./. ภาพทัศนียภาพยามค่าคืนมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ . สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.thewesternart.blogsport.com/. ภาพเซอร์ ไอแซค นิวตัน. สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://dev.laptop.org/pub/ content/wp/th/.


73

ภาพนิโคลัส โคเปอร์นิคสั . สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.writer.dek-d.com/. ภาพกาลิเลโอ. สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com/ node/157272. ภาพชาร์ลส์ ดาวิน. สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/ varticle/44101. ภาพดาวเทียมสื่ อสาร. สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.baanjomyut.com/ library/satellite/index.html. ภาพดาวเทียมพยากรณ์อากาศของจีน. สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http:// www.technology.thaiza.com. ภาพดาวเทียมสารวจทรัพยากรของสหรัฐอเมริ กา. สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://teletungha.com/3_5.html.


74

ภาพหุ่นยนต์เอสกิโมและการใช้หุ่นยนต์ทางานแทนนักดนตรี . สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.oknation.net/. ภาพเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ. สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.tcdcconnect.com/content/detail.php?ID= 4169&sphrase_id=1660831. ภาพสิ นค้า : รถแข่งในเบอร์ มิงแฮม . สื บค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.autospinn.com/. ภาพเมืองแมนเชสเตอร์ . สื บค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://kbeautifullife.askkbank.com/ travel/Pages/travel_place_detail. ภาพแฟชัน่ หมวกผูด้ ีองั กฤษ. สื บค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.jeban.com/ viewtopic.php?t=112310. ภาพภูมิประเทศในเยอรมันนี . สื บค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.wordpress.com/.


75

ภาพการใช้พลังงานลมใน เยอรมันนี. สื บค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=656291. ภาพกังหันลมในเยอรมันนี. สื บค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2556 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=656291. ภาพจอห์น ล็อก. สื บค้นวันที่ 6 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com/ node/41808. ภาพคาร์ล มาร์กซ์. สื บค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://v1.midnightuniv.org/ midnight2544/0009999769.html. ภาพหอไอเฟลใกล้แม่น้ าแซน. สื บค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://www.bloggang.com/. ภาพทัศนียภาพยามค่าที่หอไอเฟล. สื บค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2556 จากเว็บไซต์ http://hehe3434.blogspot.com /2013/01/blog-post.html.


76

ประวัติผ้ เู รียบเรียง หนังสื ออ่านเพิม่ เติม เรื่ อง ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติยโุ รป ผูเ้ รี ยบเรี ยง นางวิไลวรรณ พรมสิ ทธิ์ ข้ อมูลทัว่ ไป เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2500 ภูมิลาเนา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โทร 0892788484 e-mail promsit_349@hotmail.com ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาสารคาม วิชาเอกภูมิศาสตร์ วิชาโทประวัติศาสตร์ ระดับปริ ญญาโท หาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) ตาแหน่ งและสถานทีท่ างานปัจจุบัน ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนมัญจาศึกษา อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น


77

ผลงานทางวิชาการ 1. แผนการสอนรายวิชา ส 071 ท้องถิ่นของเรา 1 2. รายงานการใช้และพัฒนาแผนการสอน รายวิชา ส 071 ท้องถิ่นของเรา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 3. รายงานการวิจยั รู ปแบบการสอน 4 MAT รายวิชา ส 42202 ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเภอ มัญจาคีรี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 4. หนังสื ออ่านเพิ่มเติม “ภูมิใจ เมืองมัญจาคีรี” และ “สื บสานภูมิปัญญา เมืองมัญจาคีรี ” เกียรติประวัติทภี่ าคภูมิใจ 1. ครู ผมู ้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมดีเด่น อาเภอ มัญจาคีรี ปี 2536 , 2542 , 2548 2. ครู ดีเด่นกลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัด ขอนแก่น กลุ่มที่ 1 ปี 2538 3. ครู แม่แบบเขตการศึกษา 9 ปี 2538 4. ครู ชานาญการพิเศษ ปี 2544 5. รางวัลหนึ่งแสนดีครู ดีคุรุสภา ปี 2554 6. รางวัลครู สอนดีจงั หวัดขอนแก่น ปี 2555

ตามรอยประวัติศษสตร์ชาติยุโรป  

intro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you