Page 1


´ÉºÉÇ & 3

+H Å &9

»É³NÅÉ +H Å & 29

»ÉÅH±~É Wä{É «ÉÖ´ÉÉ OÉÖ~É-©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ ¡ÉHÉʶÉlÉ Trust Reg. No. E/25820

(©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ) lÉÅmÉÒ & WlÉÒ{É +àSÉ. qÉà¶ÉÒ

±ÉÎ¥yÉ ÷Äàe HÉà~ÉÉâùà÷Ã»É (09820661422) H©É±ÉÉ §ÉÖ´É{É, ¶ÉÉà~É {ÉÅ. 2, ¸Éà«ÉÉÅ»É Ê»É{Éà©ÉÉ ±Éà{É{ÉÒ »ÉÉ©Éà, +à±É. ¥ÉÒ. +à»É. ©ÉÉNÉÇ, PÉÉ÷HÉà~Éù (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-86.

±É´ÉÉW©É & +ÉY´É{É °É. 1000/-

SÉH à /eÉÄ¢÷ »ÉH Å ±~É W{äÉ «É´ÖÉÉ OÉ~ÖÉ{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ Payee's A/c {ÉÉà ©ÉÉH à ±É´ÉÉà +oÉ´ÉÉ +É~É +É~É{ÉÅÖ ±É´ÉÉW©É Hà +{ÉqÖÉ{É{ÉÒ ùH©É +É~É{ÉÒ {ÉWqÒH{ÉÒ ~ÉX Å ¥É {ɶàÉ{É±É ¥ÉH á ©ÉÉÅ »ÉH Å ±~É W{äÉ «É´ÖÉÉ OÉ~ÖÉ{ÉÉ »ÉÊà´ÉNÅ] LÉÉlÉÉ{ÉÉ A/c No.3734002100026118 ©ÉÉÅ eÉ«ÉùG à ÷ +É~É{ÉÉ SÉH à +oÉ´ÉÉ ùÉH à e ùH©É W©ÉÉ HùÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà UÉ.à ¥ÉH á ©ÉÉÅ §Éù±àÉ SÉH à Hà ùÉH à e ùH©É{ÉÒ »±ÉÒ~É +É~É {ÉÒSÉ{àÉÉ »Éù{ÉÉ©Éà ©ÉÉH à ±ÉÒ +É~ɶÉÉ.à »±ÉÒ~É »ÉÉoÉà +É~É{ÉÅÖ ~ÉùÚÖ »Éù{ÉÉ©ÉÖ lÉoÉÉ Ê´ÉNÉlÉ ~ÉiÉ ©ÉÉH à ±É¶ÉÉ.à

~ÉmÉ´«É´ ɾÉù

»ÉH³ Y´É »ÉÉoÉà ©ÉÉùà ©ÉämÉÒ Uà ¸É©ÉiÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù{ÉÖÅ Y´É{É ¡ÉàùiÉÉ{ÉÉà §ÉÅeÉù Uà. +{ÉàH ¡É»ÉÅNÉÉà©ÉÉÅoÉÒ HqÒ {É +Éà±É´ÉÉ«É lÉà´ÉÖÅ +W´ÉɳÖÅ ©É³à Uà. efceefÊe ces meJJe YetSmeg~ ö `»ÉH³ Y´É »ÉÉoÉà ©ÉÉùà ©ÉämÉÒ Uà'

+à ´ÉÉH¬ ©ÉÉmÉ ¶É¥q »É©ÉÚ¾ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ Y´É{É PÉ÷{ÉÉ Uà. 601, "»É©ÉÉW qÒ~É' W©É{ÉÉqÉ»É +eÖG«ÉÉ ùÉàe, +à©É{ÉÉ W Y´É{É©ÉÉÅ WÖ+Éà {Éà ö HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-67. (M.: 9820626026) V«ÉÉùà SÉÅeHÉäʶÉH »É~ÉÇ{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ +{Éà »ÉÉSÉà ù»lÉà X¾àùÉlÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉHÇ & ¾à©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ ö 9322630951 ´Éɳ´ÉÉ ~ÉÉàlÉà NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà +à SÉÅeHÉäʶÉHà qÅ¶É qÒyÉÉà, UlÉÉÅ lÉà{ÉÉ OÉɾHÉà XàNÉ ~Éù HùÖiÉÉ ´Éù»ÉÉ´ÉÒ +{Éà lÉà{ÉÉ +Él©ÉÉ{Éà Cy´ÉÇùÉà¾Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ »ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùÉà qùH ● à ±ÉLàÉH{ÉÉ »´ÉlÉmÅÉ +{Éà ©ÉÉmÉ ¥Éà ¶É¥qÉà HÂÉ & `¥ÉÖV] ¥ÉÖV] SÉÅeHÉàʻɫÉÉ!' +{Éà +à +NÅÉlÉ Ê´ÉSÉÉù U.à lÉ{àÉÒ »ÉÉoÉà lÉmÅÉÒ / ¡ÉHɶÉH / OÉ~ÖÉ (©Éeų) »É¾©ÉlÉ Uà lÉ©àÉ ©ÉÉ{ÉÒ ±É´àÉÅÖ {Éʾ. xʺ÷-Ê´ÉºÉ »É~ÉÇ ¶ÉÉÅlÉ ~ÉiÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà; XÊlÉ»©ÉùiÉ [ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ ● HÉ{É{ÚÉÒ HÉ«É´ÇÉɾÒ{ÉÅÖ +ÊyÉHÉù KÉmàÉ ©É¥ÅÖÉ> W ù¾¶àÉ.à ● X¾ùàÉlÉ »É¥ÅÉyÅÉÒ ¡ÉÉeàG÷Ã{ÉÒ LÉùÒqÒ{ÉÒ Hà ±ÉlàÉÒqlàÉÒ©ÉÉÅ »ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu +{Éà qù©ÉÉÅ ©ÉÉá ùÉLÉÒ{Éà +iÉ»ÉiÉ HùÒ{Éà ùÂÉà! ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ{ÉÒ HÉ> à W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ù¾làÉÒ {ÉoÉÒ. +É´ÉÒ ¶ÉÖ§É ~ÉÊùiÉÊlÉ{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ HÉWà l«ÉÉÅ W ~ÉÉàlÉà ~ÉÅqù ● »ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu qù ©Éʾ{ÉÉ{ÉÒ 7 +oÉ´ÉÉ 8 lÉÉùÒLÉà ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É U.à +H Å ¡ÉÊ»Éu oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ{ÉÉ ¥Éà +c´ÉÉÊe«ÉÉ©ÉÉÅ +H Å {É ©É³à lÉÉà ~ÉÉ»à÷ +ÉÊࣻɩÉÉÅ lÉ~ÉÉ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉùÖlÉ W HÉ«ÉɱÇÉ«É{Éà ±ÉÊàLÉlÉ XiÉ Hù´ÉÒ. Êq´É»É +{Éà ~ÉÅqù ùÉlÉ LÉeà ~ÉNÉà ùÂÉ! +Éè~Éùà¶É{É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq ● OÉɾH {É¥ÅÉù ù~àÉù ~Éù ±ÉLɱàÉÉà ¾É«àÉ U.à OÉɾH {É¥ÅÉù ´ÉNÉù{ÉÒ HÉ> à ~ÉiÉ eÉèG÷ù qùqÒ ~ÉÉ»Éà W ù¾à lÉà©É ùÂÉ +{Éà +à Y´É{ÉÉà AuÉù oÉ> £Êù«ÉÉq »´ÉÒHÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ. »Éù{ÉÉ©ÉÅÖ ¥Éq±ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉSÚÉ{ÉÉ ù~àÉù »ÉÉoÉà ±ÉLàÉÒlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉH à ±ÉÉ´É´ÉÒ. NÉ«ÉÉà! ±É´ÉÉW©É §Éù´ÉÉ{ÉÉ »oɳ »ÉÉ©Éà SÉɱÉÒ{Éà A~ÉHÉù Hù´ÉÉ W´ÉÉ{ÉÉà »´É§ÉÉ´É Y´É{É{Éà ©ÉÒùÉ ùÉà e & W«É ©É¾à l ÉÉ 9920639870 A}ÉlÉ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. HÉÅ Ê q´É±ÉÒ & §ÉÉ´Éà ¶ É ¶Éà c 9820626026 ~ÉùÉà~ÉHÉù{ÉÒ ´ÉÉ´ÉiÉÒ +à »´É-A}ÉlÉÒ{ÉÖÅ ´ÉÉ´ÉàlÉù Uà. ©É±ÉÉe & ¡É¶ÉÉÅ l É qà » ÉÉ> 9821586239 PÉÉ÷HÉà ~ Éù & SÉà l É{É ]É÷HÒ«ÉÉ 9821216136 ©ÉämÉÒ{ÉÉà Ê´É»lÉÉù, A~ÉHÉù{ÉÖÅ ¡ÉàùH ¥É³ Uà. {ÉÉNÉqà ´ ÉÒ & Ê´É~ÉÖ ± É ©É¾à l ÉÉ 9892829565 »ÉÅH±~ÉÊ»ÉÊu (©ÉÉÊ»ÉH ~ÉmÉ)

eÉá ¥ ÉҴɱÉÒ & ùÉWHÉà ÷ &

+W«É ~ÉÉùà L É 9323162488 ʩɱÉ{É Wà . ©É¾à l ÉÉ 2572836

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ.¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. ©Éà 2011 1


+àH ´ÉÉlÉ...

©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ÊWÅqNÉÒ©ÉÉÅ HÉà> HÉà> +à´ÉÒ KÉiÉ +É´Éà Uà Hà +à HÉà>{Éà +ɹÉÉ»É{É{ÉÉ ¥Éà ¶É¥qÉà H¾à´ÉÉ W> ùÂÉà ¾Éà«É Uà +{Éà lÉà{Éà +ɹÉÉ»É{É{ÉÉ »ÉÉSÉÉ ¥Éà ¶É¥qÉà ©ÉÉmÉ ¥Éà W ¶É¥qÉà »ÉÚ]lÉÉ {ÉoÉÒ. +{Éà ¥Éà ¶É¥qÉà Y§É ~Éù SÉeà Uà lÉÉà lÉà ¶É¥qÉà LÉÖq ¥ÉÉà±É{ÉÉù{Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà W ùiÉHÉ ´ÉNÉù{ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà. 68 ´ÉºÉÇ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÉà mÉÒ»É-¥ÉmÉÒ»É ´ÉºÉÇ{ÉÉà ~ÉÖmÉ +SÉÉ{ÉH ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©«ÉÉà. H¶ÉÒ W ©ÉÉÅqNÉÒ {ɾÓ, H¶ÉÒ W SÉàlÉ´ÉiÉÒ {ɾÓ. LÉÖq ©ÉÉàlÉ +É´ÉÒ{Éà ÊWÅqNÉÒ{ÉÖÅ +~ɾùiÉ HùÒ NÉ«ÉÖÅ! l«ÉÉùà ©ÉÉiÉ»Éà Àq«É{ÉÉ NÉ©Éà lÉà LÉÚiÉàoÉÒ ¶ÉÉàyÉÒ{Éà HÉhà±ÉÉ +ɹÉÉ»É{É{ÉÉ ¶É¥qÉà +àHq©É ±ÉÖLLÉÉ ±ÉÉNÉ´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà. +à NÉÞ¾»oÉ ~ÉÉàlÉà V«ÉÉùà ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ Aqù©ÉÉÅ ¾lÉÉ l«ÉÉùà lÉà©É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÖÅ +´É»ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. lÉà©ÉiÉà Ê~ÉlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉá ©ÉÖq±É Xà«ÉÖÅ {ɾÉàlÉÖÅ. ©ÉÉlÉÉ+à ~ÉÉùHÉÅ HÉ©É HùÒ{Éà qÒHùÉ{Éà ©ÉÉà÷Éà H«ÉÉâ ¾lÉÉà. +à qÒHùÉà +ÉLÉÒ ÊWÅqNÉÒ HÉ³Ò ©ÉWÚùÒ HùÒ{Éà V«ÉÉùà ¾´Éà ÊWÅqNÉÒ{ÉÉÅ +ÅÊlÉ©É ´ÉºÉÉâ©ÉÉÅ HÉÅ>H »ÉÖNÉ©ÉlÉÉ +{Éà HÉÅ>H ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÒ +ɶÉÉ ùÉLÉÒ ùÂÉà ¾lÉÉà l«ÉÉÅ W lÉà{ÉÒ A~Éù +É HÉù©ÉÉà ¡É¾Éù oÉ«ÉÉà. WÖ´ÉÉ{ÉXàyÉ qÒHùÉà WlÉÉà ùÂÉà. NÉÞ¾»oÉà HÂÖÅ & `+àH W Êq´É»É©ÉÉÅ ¾ÖÅ lÉÉà ʻɞ©ÉÉÅoÉÒ Ê¶É«Éɳ oÉ> NÉ«ÉÉà! ©ÉÉàlÉ{Éà ©ÉÉùÉ PÉùàoÉÒ W +àH ©ÉÉoÉÖÅ Xà>lÉÖÅ ¾lÉÖÅ lÉÉà ©Éá ©ÉÉùÖÅ ©ÉÉoÉÖÅ +É~É´ÉÉ{ÉÒ G«ÉÉÅ +É{ÉÉHÉ{ÉÒ HùÒ ¾lÉÒ! ¾ÖÅ lÉÉà lÉä«ÉÉù W ¥ÉàcÉà ¾lÉÉà, ~ÉiÉ +É´ÉÖÅ Hà©É ¥É{Éà Uà! ©ÉÉàlÉ{Éà §ÉÚLÉùÉ-yÉÉà³É ´Éɳ +ÉàUÉ NÉ©Éà Uà +{Éà Hɳɧɩ©Éù ´Éɳ W lÉà{Éà ´ÉyÉÖ NÉ©Éà Uà! lÉ©Éà W H¾Éà-W{ÉÉùÉà lÉÉà WlÉÉà ùÂÉà. lÉà{ÉÉ {ÉÉ{ÉHeÉ UÉàHùÉ{Éà ¾ÖÅ ¶ÉÉà W´ÉÉ¥É +É~ÉÖÅ! +à +à{ÉÒ HɱÉÒHɱÉÒ ¥ÉÉà±ÉÒ©ÉÉÅ ©É{Éà ~ÉÚUà Hà lÉ©Éà ©ÉÉùÉ ~É~~ÉÉ{Éà ¶ÉÖÅ HÉ©É W´ÉÉ qÒyÉÉ? lÉà©É{Éà ¥Éq±Éà lÉ©Éà W Hà©É {É NÉ«ÉÉ, qÉqÉY? +É ¥ÉɳH{Éà ¾ÖÅ H> ùÒlÉà »É©ÉX´ÉÖÅ Hà lÉÉùÉ ~É~~ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà §ÉNÉ´ÉÉ{Éà ©É{Éà W A~ÉÉeÒ ±ÉÒyÉÉà ¾ÉàlÉ lÉÉà Hà÷±ÉÖÅ »ÉÉùÖÅ ¾lÉÖÅ! ~ÉiÉ ¾ÖÅ ¶ÉÖÅ HùÖÅ? ©ÉÉùÉ ¾ÉoÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ W

{ÉoÉÒ.' +É HÉà>{ÉÉ ¾ÉoÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. ÊWÅqNÉÒ +{Éà ©ÉÉàlÉ +ÅNÉà lÉÉà {É »É©ÉX«É lÉà´ÉÉ SÉÖHÉqÉ Nɳà {É ClÉùà +à´ÉÉ SÉÖHÉqÉ »´ÉÒHÉùÒ W ±Éà´ÉÉ ~Éeà Uà, NÉùq{É ]ÖHÉ´ÉÒ{Éà SÉÖHÉqÉ{Éà ©ÉÉoÉà SÉhÉ´É´ÉÉ ~Éeà Uà. +àH NÉÞ¾»oÉ{ÉÉÅ ~Él{ÉÒ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©«ÉÉÅ ~ÉUÒ lÉà©É{ÉÖÅ qÖLÉ Xà>{Éà HÉà> Ê©ÉmÉà HÂÖÅ & `lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÒ ~Él{ÉÒ{Éà LÉÚ¥É SÉɾlÉÉ ¾lÉÉ lÉàoÉÒ lÉ©É{Éà +É÷±ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ qÖ&LÉ oÉÉ«É Uà, {ɾÓ?' NÉÞ¾»oÉà ~ÉÚùÒ ¡ÉÉ©ÉÉÊiÉHlÉÉoÉÒ HÂÖÅ& `+à ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ ¾Éà«É lÉÉà Hà÷±ÉÖÅ »ÉÉùÖÅ ¾lÉÖÅ! ©É{Éà +É÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ ~ÉÒeÉ oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ HÉùiÉ +à Uà Hà +à SÉɱÉÒ NÉ> l«ÉÉùà W ©É{Éà §ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ Hà ©ÉÉùà lÉà{Éà Wà÷±ÉÒ SÉɾ´ÉÒ Xà>lÉÒ ¾lÉÒ +à÷±ÉÒ ©Éá +à{Éà SÉÉ¾Ò {ɾÒ! ©É{Éà LÉùàLÉù ~É»lÉÉ´ÉÉà oÉÉ«É Uà Hà +à Y´ÉlÉÒ ¾lÉÒ l«ÉÉùà ©Éá lÉà{Éà ʴɶÉàºÉ SÉÉ¾Ò ¾ÉàlÉ lÉÉà +à Hà÷±ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ ~ÉÉ©ÉÒ ¾ÉàlÉ - ¾ÖÅ Hà÷±ÉÖÅ ~ÉÉ©«ÉÉà ¾ÉàlÉ!' +É~ÉiÉÉ »´ÉW{ÉÉà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà W ¾Éà«É Uà l«ÉÉùà +É~ÉiÉà lÉà©É{Éà ~ÉÚùÉ SÉɾlÉÉ {ÉoÉÒ, lÉà©É{Éà »É©ÉWlÉÉ {ÉoÉÒ! ~ÉUÒ HÉà> »´ÉW{É SÉɱ«ÉÖÅ X«É Uà l«ÉÉùà +É~ÉiÉà +àH ʩɱÉHlÉ NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ ¥ÉàcÉ{ÉÖÅ qÖLÉ ´ÉàcÒ+à UÒ+à +{Éà UÉlÉÒ£É÷ °q{É HùÒ+à UÒ+à? qùàH XiÉà Uà Hà HÉà> H¶ÉÖÅ »ÉÉoÉà ±É> W> ¶ÉHlÉÖÅ {ÉoÉÒ. ¥ÉyÉÖÅ +¾Ò{ÉÖÅ +¾Ó W ©ÉÚHÒ{Éà W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà +{Éà UlÉÉÅ lÉà +É~lÉW{ÉÉà »ÉÉoÉà +{Éà +Xi«ÉÉ+Éà »ÉÉoÉà ~ÉiÉ »ÉùÉ»Éù +{«ÉÉ«É{ÉÉà ´É¾à´ÉÉù Hùà Uà. +àH ©ÉÉiÉ»Éà ©ÉÞl«Éֶɫ«ÉÉ A~Éù +à´ÉÒ H¥ÉÚ±ÉÉlÉ HùÒ ¾lÉÒ Hà ©Éá PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ{Éà Ê{ÉqÇ«ÉlÉÉoÉÒ ±ÉÚÅ÷«ÉÉ +{Éà ~ÉUÒ ©ÉÉùÉ H~ÉÚlÉÉà+à ©É{Éà ±ÉÚÅ÷Ò ±ÉÒyÉÉà! ¥ÉÒX +àH ©ÉÉiÉ»Éà +à´ÉÒ ´ÉÉlÉ +ÅÊlÉ©É KÉiÉà +£»ÉÉà»É »ÉÉoÉà HùÒ ¾lÉÒ Hà V«ÉÉùà +É~É´ÉÉ{ÉÒ Î»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ¾lÉÉà l«ÉÉùà ©Éá HÉà>{Éà H¶ÉÖÅ +É~«ÉÖÅ {É¾Ó +{Éà ¾´Éà +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É Uà ~ÉiÉ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ H¶ÉÖÅ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà W ùÂÖÅ {ÉoÉÒ.! +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à yÉ{É lÉÉà PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ~ÉÉ»Éà {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ, ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà yÉ{É Ê»É´ÉÉ«É ~ÉiÉ +É~É´ÉÉ Wà´ÉÖÅ PÉiÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ ¾Éà«É Uà ¡Éà©É, +Éqù{ÉÉ ¥Éà ¶É¥qÉà, ¶ÉÖ§ÉàSUÉ{ÉÖÅ +àH ´ÉSÉ{É ~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É +à ~ÉiÉ +É~ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. +àH ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{É{ÉÉà +É +{ÉÖ§É´É Uà. lÉàiÉà HÂÖÅ Hà, `©ÉÉùÒ ~ÉÖmÉÒ+à +Él©É¾l«ÉÉ lÉÉà HùÒ ~ÉiÉ lÉà ~ɾà±ÉÉÅ ©Éá lÉà{ÉÒ `¾l«ÉÉ' +àH +oÉÇ©ÉÉÅ HùÒ {ÉÉLÉÒ ¾lÉÒ. ©Éá +à{Éà »É´ÉÉùà W {É H¾à´ÉÉ{ÉÉ ¶É¥qÉà HÂÉ ¾lÉÉ! ¾ÖÅ XiÉlÉÉà ¾lÉÉà Hà ¾ÖÅ Wà H¾Ò ùÂÉà UÖÅ lÉà©ÉÉÅ H¶ÉÖÅ W lÉo«É {ÉoÉÒ! lÉà ©ÉÉùÒ Y§É{ÉÖÅ ]àù Uà +{Éà UlÉÉÅ ¾ÖÅ SÉÚ~É ùÂÉà {ɾÓ. ©Éá +à{Éà {É H¾à´ÉÉ{ÉÉ ¶É¥q HÂÉ! +à©É HùÒ{Éà ©Éá +à{ÉÒ Y´É´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ{Éà W ©ÉÉùÒ {ÉÉLÉÒ.! ~ÉUÒ Wà HÉÅ> ¥É{«ÉÖÅ lÉà lÉÉà ©ÉÉmÉ »ÉÅXàNÉÉà+à »ÉWâ±ÉÉà +àH +H»©ÉÉlÉ W ¾¶Éà.

ö lÉÅmÉÒ & WlÉÒ{É +àSÉ. qÉà¶ÉÒ

Shop No. 2/3/11, Swet Sagar, Liberty Garden, Main Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 2888 2612 / 2844 1312 Shop No. 8/9, Shital Apartment, Nursing Lane, S.V. Road, Malad (W), Mumbai - 64. (INDIA). Tel.: 6513 8298 / 6580 6463

©Éà 2011 2


´ÉÉ »É SÉ{ ³ÅN É©É É É³ É

+ÉÊq{ÉÉoÉ{ÉÒ +qçÉÚlÉ »lÉÖÊlÉ +à÷±Éà §ÉGlÉÉ©Éù »ÉÅ.& ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.

JekeÌlegb iegCeeved iegCemecegê~ MeMee*dkeÀkeÀevleeved keÀmles #eceë megjieg©ÒeefleceesçefHe yeg׳ee? keÀuHeevlekeÀeueHeJevees×leve¬eÀ®e¬ebÀ~ keÀes Jee lejerlegceuececyegefveefOeb Yegpeec³eeced?~~4~~ »ÉqÃNÉÖiÉÉàoÉÒ §Éù~ÉÖù lÉ©Éà SÉÅr´ÉlÉà ¶ÉÉà§É{ÉÉùÉ, qà´ÉÉà{ÉÉ +à NÉÖùÖ {É´É ¶ÉHà NÉÖiÉ NÉÉ> lÉ©ÉÉùÉ; Wà Ê»ÉÅyÉÖ©ÉÉÅ ¡É±É«É »É©É«Éà AU³à ¡ÉÉiÉÒ+Éà ùà; lÉà{Éà H¬Éùà ~ÉiÉ lÉùÒ ¶ÉHà HÉàiÉ ùà ¥ÉÉ¾Ö Xàùà? (4) iegCemecegê! ¾à NÉÖiÉ{ÉÉ »É©ÉÖr! +¾Ó NÉÖiÉ ¶É¥qoÉÒ [ÉÉ{É, q¶ÉÇ{É, SÉÉÊùmÉ +ÉÊq +Él©ÉÉ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ NÉÖiÉÉà »É©ÉW´ÉÉ. yeg׳ee ö ¥ÉÖÊu ´Éeà megjieg©Òeefleceë ö ¥ÉÞ¾»~ÉÊlÉ Wà´ÉÉà, megjieg© ~ÉiÉ ¥ÉÞ¾»~ÉÊlÉ, lÉà{ÉÉ Òeefleced ö »É©ÉÉ{É, lÉà megjieg© Òeefleceë~ DeefHe ö +Ê~É, keÀë ö HÉàiÉ ©É{ÉÖº«É? les ö lÉÉùÉ, lÉ©ÉÉùÉ. MeMee*dkeÀ keÀevleeved ö SÉ{r©ÉÉ »É©ÉÉ{É AVV´É±É +à´ÉÉ, MeMeeb*dkeÀ SÉÅr©ÉÉÅ, lÉà{ÉÉ Wà´ÉÉ keÀevle ö AVV´É±É lÉà, MeMee*dkeÀ keÀevle +É ~Éq iegCeevegb ʴɶÉàºÉiÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ÊwlÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ¥É¾Ö´ÉSÉ{É©ÉÉÅ Uà. iegCeeved ö NÉÖiÉÉà{Éà, JekeÌlegced ö H¾à´ÉÉ{Éà, #eceë ö »É©ÉoÉÇ Uà, +¾Ó Deefmle ~Éq +y«ÉɾÉùoÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. Jee ö +oÉ´ÉÉ, keÀuHeevlekeÀeueHeJevees×leve¬eÀ®ekeÀced ö ¡É±É«ÉHɱÉ{ÉÉ ~É´É{ÉoÉÒ Wà©ÉÉÅ ©ÉNÉù©ÉSUÉà ´ÉNÉàùà §É«ÉÅHù ¡ÉÉiÉÒ+Éà CU³Ò ù¾à±ÉÉÅ Uà +à´ÉÉ. keÀuHe ö «ÉÖNÉ lÉà{ÉÉ Devle Ê{ÉÊ©ÉnÉ{ÉÉà Wà keÀeue les keÀuHeevlekeÀeue ö +oÉÉÇlÉà ¡É±É«ÉHɳ, lÉà{ÉÉ HeJeve ´Éeà G×le CU³Ò ù¾à±ÉÉà +à´ÉÉà Wà ve¬eÀ®e¬eÀ ö ©ÉNÉù©ÉSU ´ÉNÉàùà §É«ÉÅHù W³SÉùÉà{ÉÉà »É©ÉÖqÉ«É, lÉà keÀuHeevlekeÀeueHeJevees×leve¬eÀ®e¬eÀ lÉà{Éà, (+É ~Éq DecyegefveefOeced ʴɶÉàºÉiÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ÊwlÉÒ«ÉÉ{ÉÉ +àH´ÉSÉ{É©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÖÅ Uà) ±ÉÉäÊHH ©ÉÉ{«ÉlÉÉ +à´ÉÒ Uà Hà V«ÉÉùà ¡É±É«É oÉ´ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É, l«ÉÉùà +ÊlÉ §É«ÉÅHù ~É´É{É ´ÉÉ«É Uà. lÉà{ÉÉ ±ÉÒyÉà ©É¾É»ÉÉNÉù©ÉÉÅ §É«ÉÅHù

©ÉÉàXÅ+Éà CU³à Uà +{Éà lÉà©ÉÉÅ Deà Deà ù¾à±ÉÉà ©ÉNÉù©ÉSU ´ÉNÉàùà{ÉÉà »É©ÉÚ¾ A~Éù +É´ÉÒ{Éà CU³´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà +{Éà ¡É±É«É oÉÉ«É Uà. DecyegefveefOeced ö »É©ÉÖr{Éà, Decyeg ö W±É, lÉà{ÉÉà efveefOeced ö §ÉÅeÉù +oÉÉÇlÉà »É©ÉÖr-»ÉÉNÉù. YegpeeY³eeced ö §ÉÖX+Éà ´Éeà, ¥Éà ¾ÉoÉ ´Éeà, lejerlegce ö lÉù´ÉÉ{Éà keÀë ö HÉàiÉ ©É{ÉÖº«É Deueced ö »É©ÉoÉÇ Uà? §ÉÉ´ÉÉoÉÇ & ``¾à NÉÖiɻɩÉÖr¡É§ÉÉà! lÉ©ÉÉùÉ SÉÅr{ÉÉ Wà´ÉÉ AVV´É±É NÉÖiÉÉà{Éà H¾à´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÞ¾»~ÉÊlÉ Wà´ÉÉà ©É{ÉÖº«É ~ÉiÉ G«ÉÉÅ »É©ÉoÉÇ Uà? +à´ÉÉ lÉÉà ¡É±É«ÉHɳ{ÉÉ ~É´É{ÉoÉÒ Wà©ÉÉÅ ©ÉNÉù©ÉSU ´ÉNÉàùà §É«ÉÅHù W³SÉù ¡ÉÉiÉÒ+Éà CU³Ò ù¾à±ÉÉÅ Uà, +à´ÉÉ »É©ÉÖr{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÖX+Éà ´Éeà lÉù´ÉÉ{Éà H«ÉÉà ©É{ÉÖº«É ¶ÉÎGlÉ©ÉÉ{É Uà?'' Ê´É´ÉàSÉ{É & NÉÉoÉÉ-4

©Éà 2011 3


»lÉÉàmÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÒ »ÉÚÊùY ~ÉÉàlÉà A~ÉÉeà±ÉÖÅ ÊW{ÉNÉÖiÉ»lÉÖÊlÉ ùSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Hà÷±ÉÖÅ NÉŧÉÒù +{Éà HÊc{É Uà lÉà{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É Hùà Uà. +É »É©É«Éà lÉà©É{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ +àH +ÅlÉwÈw ¶É° oÉ> X«É Uà. +É´ÉÉ »É©É«Éà ©É{É{ÉÒ Î»oÉÊlÉ ¥É¾Ö ÊSÉmÉÊ´ÉÊSÉmÉ oÉ> X«É Uà. +É´ÉÒ KÉiÉÉà©ÉÉÅ W ¡É§ÉÖ »ÉÉoÉà, qà´ÉÉÊyÉqà´É, »É´ÉÇ[É »ÉÉoÉà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÒyÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ »oÉ~ÉÉ> X«É Uà. +É´ÉÉ »É©É«Éà »ÉÚÊùY ¡É§ÉÖ{Éà H¾à Uà Hà, ``¾à ¡É§ÉÖ! lÉ©Éà lÉÉà NÉÖiÉÉà{ÉÉ ©É¾É»ÉÉNÉù Wà´ÉÉ UÉà. +à÷±Éà Hà lÉ©Éà +{ÉÅlÉ NÉÖiÉÉàoÉÒ §Éùà±ÉÉ UÉà +{Éà lÉàoÉÒ »ÉÉà³à H³É+à LÉÒ±Éà±ÉÉ SÉÅr©ÉÉ{ÉÒ Wà©É ¶ÉÉà§ÉÉ«É©ÉÉ{É +{Éà +ÉqùiÉÒ«É UÉà. lÉ©ÉÉùÉà qùàH NÉÖiÉ SÉÅr©ÉÉ{ÉÒ Wà´ÉÉà AVV´É±É Uà. lÉ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ +à÷±ÉÉ ¥ÉyÉÉ NÉÖiÉÉà §Éùà±ÉÉ Uà Hà ¥ÉÞ¾»~ÉÊlÉ Wà´ÉÉ ¥ÉÖÊu©ÉÉ{É lÉ©ÉÉùÉ +É ¥ÉyÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÒ «ÉoÉÉoÉÇ »lÉÖÊlÉ HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. lÉÉà ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉ +±~É¥ÉÖÊu´ÉɳÉà lÉ©ÉÉùÉ +{ÉÅlÉNÉÖiÉ »É©ÉÖr{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É ¶ÉÒ ùÒlÉà HùÒ ¶ÉHà?'' »ÉÚÊùY »É´ÉÇ[É{ÉÒ +±ÉÉäÊHH »lÉÖÊlÉ HùlÉÉ X«É Uà +{Éà »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà {ɪÉlÉÉ ~ÉiÉ ¡ÉNÉ÷ HùlÉÉ X«É Uà. +É~É{ÉÉ NÉÖiÉÉà lÉÉà qÊù«ÉÉ Wà÷±ÉÉ {Éà ©ÉÉùÒ ¥ÉÖÊu +±~É! ¾à qà´É! A~É¶É©É ù»ÉoÉÒ CU³lÉÉ +É~É{ÉÉ Hà´É³[ÉÉ{ÉÉÊq +{ÉÅlÉ NÉÖiɻɩÉÖr{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É HÉàiÉ HùÒ ¶ÉHà? +ùà ¥ÉÞ¾»~ÉÊlÉ Wà´ÉÉ +à÷±Éà Hà qà´ÉÉà©ÉÉÅ NÉÖùÖ »É©ÉÉ{É, ¥ÉÉù +ÅNÉyÉÉùH lÉà+Éà ~ÉiÉ +»ÉÅL«É ´ÉºÉÉâ »ÉÖyÉÒ ¾XùÉà Y§Éà +É~É{ÉÉ NÉÖiÉNÉÉ{É NÉÉ«É lÉÉà ~ÉiÉ +É~É{ÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. +à{ÉÉà ~ÉÉù lÉÉà +{É֧ɴÉoÉÒ W ~É©ÉÉ«É Uà. ´ÉSÉ{ÉoÉÒ Hà Ê´ÉH±~ÉÉàoÉÒ ~ÉÉù {Éʾ ~É©ÉÉ«É, +à©É ±ÉKÉ©ÉÉÅ ùÉLÉÒ{Éà +É~É{ÉÉ ~Éù{ÉÒ ~Éù©É ¡ÉÒÊlÉ{Éà ±ÉÒyÉà ¾ÖÅ +É~É{ÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÖÅ »lÉ´É{É HùÖÅ UÖÅ. +¾Ó »ÉÚÊùY+à ©É{ÉÉà©É{É Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÈ Uà Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ Wà÷±ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ Uà lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà Uà. +É »ÉÅH±~É{ÉÒ »ÉÉoÉà +ÅlÉwÇw »É©ÉÉ~lÉ oÉ> NÉ«ÉÖÅ +{Éà »lÉÖÊlÉ{ÉÉà ¡Éɴɾ +Ê´ÉùlÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ NÉÖiÉ{ÉÒ »lÉÖÊlÉ §ÉÉ´É{ÉÒ Ê´É¶ÉÖÊu ©ÉÉ÷à Uà. lÉà ʴɶÉÖÊuoÉÒ »ÉÅ´Éù Ê{ÉWÇùÉ ~ÉiÉ oÉÉ«É Uà +{Éà §É´É{ÉÉà Ê{É»lÉÉù oÉÉ«É Uà. »ÉÚÊùY ¥Éà ~ÉÅÎGlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉà +±~É¥ÉÖÊu{ÉÉ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ ¸ÉÒ +ÉÊq{ÉÉoÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÒ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉà »ÉÅH±~É Ê{ÉÊýÉlÉ Hùà Uà, ~ÉùÅlÉÖ lÉà©É Hù´ÉÉ WlÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ Î»oÉÊlÉ Hà´ÉÒ oÉÉ«É lÉà{ÉÒ H±~É{ÉÉ ~ÉiÉ »ÉÚÊùY{Éà ©ÉÚÅ]´ÉiÉ©ÉÉÅ ©ÉÚHÒ qà Uà. lÉÉl~É«ÉÇ Hà lÉà

©ÉÉ÷à ¾ÖÅ NÉ©Éà lÉà´ÉÉà ¡É«Él{É HùÖÅ lÉÉà ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÉ NÉÖiÉÉà{ÉÖÅ «ÉoÉÉoÉÇ ´ÉiÉÇ{É HùÒ ¶ÉHÖÅ lÉà©É {ÉoÉÒ. lÉà+Éà ¡É±É«ÉHɳ{ÉÉ »É©ÉÖr{ÉÉ ´ÉiÉÇ{É wÉùÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +´É»oÉÉ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É Hùà Uà. §ÉùlÉKÉàmÉ©ÉÉÅ V«ÉÉùà ~ÉÉÅSÉ©ÉÉà +ÉùÉà `qÖ&LÉ©ÉÃ' ~ÉÚùÉà oÉ> UdÉà +ÉùÉà ¥Éà»Éà Uà l«ÉÉùà `qÖ&LÉ©Éà qÖ&LÉ©ÉÃ' +ÉùÉà ¶É° oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà +{ÉàH ¡ÉHÉù{ÉÉÅ +Ê{ɺ÷Éà ¶É° oÉÉ«É Uà +{Éà ¶ÉÖ§É ±ÉKÉiÉÉà{ÉÉà ±ÉÉà~É oÉÉ«É Uà. +à÷±Éà Hà +É´ÉÉ ¡É±É«ÉHÉùÒ »É©É«Éà qÖ&LÉÉà W +Ê»lÉl´É©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà +{Éà »ÉÖLÉ{ÉÉà ~ÉÚiÉÇ°~ÉoÉÒ ±ÉÉà~É oÉ«Éà±ÉÉà ¾Éà«É Uà. V«ÉÉÅ ¡É±É«ÉHɳ{ÉÉ ~É´É{É Wà´ÉÉà ~É´É{É £ÝÅHÉlÉÉà ¾Éà«É +{Éà »É©ÉÖr+à +ÊlÉùÉär »´É°~É yÉÉùiÉ H«ÉÖÇÈ ¾Éà«É, ©ÉNÉù©ÉSU Wà´ÉÉÅ §É«ÉÅHù ¡ÉÉiÉÒ+Éà CU³Ò ùÂÉÅ ¾Éà«É, +à´ÉÉ ©É¾É»ÉÉNÉù{Éà ¥Éà ¾ÉoÉà lÉùÒ W´ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà H«ÉÉà ©ÉÉ{É´ÉÒ lÉùÒ ¶ÉHà? +{Éà HÉà> ©ÉÉ{É´ÉÒ Xà lÉù´ÉÉ{ÉÒ SÉàº÷É Hùà lÉÉà lÉà{ÉÒ q»ÉÉ Hà´ÉÒ qÖ&LÉ©É«ÉÒ oÉÉ«É. +oÉÉÇlÉà +É´ÉÒ SÉàº÷É HÉà> Hùà W {Éʾ. ¡É§ÉÖ lÉÉà +{ÉÅlÉ NÉÖiÉÉà{ÉÉ §ÉÅeÉù Uà. +àH NÉÖiÉ{ÉÉà ©Éʾ©ÉÉ ´ÉiÉÇ´É´ÉÉ W>+à l«ÉÉÅ ¥ÉÒX NÉÖiÉÉà »©ÉÞÊlÉ~É÷ ~Éù C~É»ÉÒ +É´Éà Uà +{Éà lÉà+Éà lÉà NÉÖiÉÉà{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ +àHùÉNÉ oÉ> X«É Uà, ~ÉùÅlÉÖ ´ÉÉiÉÒ ´Éeà ¥ÉyÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É H> ùÒlÉà oÉ> ¶ÉHà? HÉùiÉ NÉÖiÉÉà +{ÉÅlÉ Uà +{Éà ´ÉÉiÉÒ H©ÉÇ´ÉlÉÔ Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ +àH W NÉÖiÉ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É Hù´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ´ÉäLÉùÒ ´ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ lÉà HùÒ ¶ÉHà {Éʾ, HÉùiÉ Hà lÉà{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ ©É«ÉÉÇÊqlÉ Uà. lÉàoÉÒ HùÒ{Éà W ¥ÉyÉÉ W NÉÖiÉÉà{ÉÖÅ «ÉoÉÉoÉÇ ´ÉiÉÇ{É lÉÉà oÉ> W Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¶ÉHà? lÉàoÉÒ HùÒ{Éà »ÉÚÊùY{Éà ¡É±É«ÉHɳ{ÉÉ »É©ÉÖr{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÖX ´Éeà lÉù´ÉÉ HùlÉÉÅ ~ÉiÉ Ê´É¶ÉàºÉ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ ±ÉÉNÉà Uà. `+ÉPÉÉlÉ +{Éà ¡Él«ÉÉPÉÉlÉ +àH¥ÉÒX{ÉÉ Ê´ÉùÉàyÉÒ +{Éà »ÉùLÉÉ Uà.' +É Ê´É[ÉÉ{É{ÉÉà +àH Ê»ÉuÉÅlÉ Uà. »ÉÚÊùY+à +É Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÖÅ +ɱÉÅ¥É{É ±É>{Éà W XiÉà +É ·±ÉÉàH{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÒ {É ¾Éà«É. +àH ¥ÉÉWÖ »ÉɹÉlÉ »ÉÖLÉ{ÉÉ §ÉÅeÉù°~É ¡É§ÉÖ{ÉÉ +{ÉÅlÉ NÉÖiÉÉà°~ÉÒ »É©ÉÖr +{Éà UdÉ +ÉùÉ{ÉÉ qÖ&LÉ{ÉÉ qÊù«ÉÉ°~É ¡É±É«ÉHɳ{ÉÒ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ HùÒ Uà. +¾Ó ¥ÉÅ{Éà ~Éù»~Éù Ê´ÉùÉàyÉÒ »ÉÖLÉ +{Éà qÖ&LÉ{ÉÒ lÉà©ÉiÉà »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ HùÒ Uà. »ÉÚÊùY +É AqɾùiÉ wÉùÉ »~ɺ÷ Hùà Uà Hà ~ÉÉàlÉà ¸ÉÒ +ÉÊq{ÉÉoÉ{ÉÒ »lÉÖÊlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉ«ÉÇ A~ÉÉeà±É Uà lÉà +ÊlÉ Ê´ÉH÷ Uà. ©ÉÉ÷à lÉà{ÉÒ ©É¾nÉÉ +{Éà ©É«ÉÉÇqÉ lÉà©É{ÉÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ Uà.

©Éà 2011 4


´ÉÉ»ÉÒ {ɾÒ, Ê´ÉSÉÉùH ¥É{ÉÉà »ÉÅ.& NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ »ÉÖʶɺ«É «ÉÖ´ÉÉ»ÉÅlÉ ¸ÉÒ ~ÉÉù»É©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. ❀ ʴɹÉoÉÒ ¥ÉàLÉ¥Éù ©ÉÉiÉ»É ©ÉÉmÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HÖÅeɳɩÉÉÅ W ùÉSÉ{ÉÉùÉ ~ÉÉàlÉà ´ÉÉ»ÉÒ oÉ> X«É Uà +{Éà ±ÉÉàHÉà{Éà ´ÉÉ»ÉÒ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. ~ÉUÉlÉ~ÉiÉÖÅ Hà ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ´ÉÉqÒ~ÉiÉÖÅ +É´ÉÉ W ´«ÉÉL«ÉÉlÉÉ+Éà ±ÉÉ´ÉlÉÉ ¾Éà«É Uà. lÉà©É{ÉÉoÉÒ ¶ÉɼÉÉà{Éà +{Éà ±ÉÉàHÉà{Éà UÉàeÉ´É´ÉÉ{ÉÉ Uà. ❀ Wà yÉ©ÉÇ´«É´É»oÉÉ »ÉÖyÉÉùÉà »´ÉÒHÉùÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHlÉÒ lÉà ¡ÉX{Éà ~ÉUÉlÉ +{Éà WÚ{É´ÉÉiÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ©ÉÚHà Uà. lÉà ¡ÉNÉÊlÉ {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHlÉÒ. lÉàoÉÒ V«ÉÉùà lÉà{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ ¥É¾Ö W +´«ÉɴɾÉùÒH oÉ> X«É l«ÉÉùà lÉà +É~ÉÉà+É~É lÉÚ÷Ò ~Éeà Uà +oÉ´ÉÉ HÉà> JÉÅÊlÉ wÉùÉ lÉà©ÉÉÅ +É©ÉÚ±É ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É +É´Éà Uà. ❀ ¶ÉɼÉ{ÉÖÅ SÉälÉ{«É lÉà{ÉÒ lÉÉY ´«ÉÉL«ÉÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ Uà. ´ÉÉ»ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ ¶ÉɼÉ{Éà NÉÅyÉÉ´ÉÒ ©ÉÚHà Uà. ´«ÉÉL«ÉÉlÉÉ ©ÉÉmÉ ¶ÉɼɴÉàlÉÉ W {É ¾Éà´ÉÉà Xà>+à, lÉà «ÉÖNÉxº÷É ~ÉiÉ ¾Éà´ÉÉà Xà>+à. ©ÉÉmÉ ¶ÉÉ¼É xº÷É ±ÉHÒù{ÉÉà £HÒù oÉ>{Éà WÚ{ÉÒ (2) +{Éà +´«ÉɴɾÉÊùH ´ÉÉlÉÉà HÂÉ Hù¶Éà V«ÉÉùà ¶ÉɼÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà «ÉÖNÉxº÷É ¾¶Éà lÉà lÉÉY +{Éà SÉàlÉ{ÉÉ~ÉÚiÉÇ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ{Éà

¶ÉɼÉ{Éà »ÉÖNÉÅÊyÉlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà¶Éà. ❀ +ÉWà ùÉKÉ»ÉÉà {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ ùÉKÉ»ÉÒ´ÉÞÊnÉ +H¥ÉÅyÉ Uà. {É´ÉÉ ùÉKÉ»ÉÉà ±ÉÉàHHoÉÉ©ÉÉÅ H¾à±ÉÉ ùÉKÉ»ÉÉà HùlÉÉÅ ~ÉiÉ +ÊlÉ §É«ÉÉ{ÉH Uà. Wà A~ɧÉÉàNÉ §ÉÚL«ÉÉà ¾Éà«É lÉà ùÉKÉ»É +{Éà l«ÉÉNÉ §ÉÚL«ÉÉà ¾Éà«É lÉà ©ÉÉ{É´É. ©É{É{ÉÒ FWÖlÉÉ NÉÖ©ÉÉ´É{ÉÉù W{ɻɩÉÉW HÉÅ lÉÉà WÅNɱÉÒ ¥É{ÉÒ X«É Uà +oÉ´ÉÉ {ÉɩɶÉàºÉ oÉ> X«É Uà ❀ ©ÉÉiÉ»É +ÅqùoÉÒ +àH±ÉÉà Uà. »É©ÉÚ¾{ÉÒ ´ÉSSÉà ù¾à´ÉÉ{Éà HÉùiÉà +à©É ©ÉÉ{Éà Uà Hà »É©ÉÉW lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà Uà, ~ÉiÉ lÉà ¨É©ÉiÉÉ W ©ÉÉmÉ Uà. ❀ ~ÉÊýÉ©É{ÉÉ q¶ÉÉà©ÉÉÅ yÉ©ÉÇ»ÉÖyÉÉùÉà ©ÉÖL«ÉlÉ& ¡É«ÉÉàNɶÉɳÉoÉÒ oÉ«ÉÉà, V«ÉÉùà +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ +ÉSÉÉùÉà{ÉÒ NÉÖÅNɳɩÉiÉoÉÒ oÉ«ÉÉà. ❀ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É NÉ©Éà, yÉ©ÉÇ{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà NÉ©É´ÉÉ ±ÉÉNÉà. yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ +ÉSÉùiÉ NÉ©ÉÒ X«É. lÉÉà W ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©É +{Éà HÉ©É »ÉÉoÉà +Él©ÉÉ XàeÉ> ¶ÉHà.

¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY{ÉÉà ±ÉÅHÉ ¡É´Éà¶É

ö +ÊLɱɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ

PÉiÉÉÅ Ê´ÉP{ÉÉà ~ÉÉù HùÒ, ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY ©ÉÉlÉÉ »ÉÒlÉÉY{ÉÒ §Éɳ ±Éà´ÉÉ ±ÉÅHÉ ¡É´Éà¶É Hùà Uà. ©ÉÉà÷É ~É´ÉÇlÉ ~Éù SÉeÒ ±ÉÅHÉ q¶ÉÇ{É Hùà Uà. ¡É´Éà¶É HùlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ +É W°ùÒ ¾lÉÖÅ. HÉùiÉ ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY »ÉÉ´ÉyÉ Uà, XiÉà Uà Hà ¶ÉÎGlɶÉÉ³Ò qÖ¶©É{É{ÉÉ ©ÉÖ±ÉH©ÉÉÅ lÉà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. SÉÉà~ÉÉ»É ]³¾³lÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ÊH±±ÉÉ Xà> ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY »lÉ¥yÉ oÉ«ÉÉ. lÉֱɻÉÒY {ÉÉáyÉà Uà, Hà ÊH±±ÉÉà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉà Uà +à÷±Éà Hà ©ÉÉྩÉÉ«ÉÉ{ÉÉà Uà. ʴɹɩÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ ÊH±±ÉÉ lÉÚ÷Ò ¶ÉHà ~ÉiÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉà ÊH±±ÉÉà lÉÚ÷´ÉÉà ©ÉÖ¶Hà±É Uà. ©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É lÉ~É»´ÉÒ NÉÉàoÉÉÅ LÉÉ«É Uà. V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ©ÉÉà¾{ÉÉà ÊH±±ÉÉà (±ÉÅHÉ) {É lÉÚ÷à l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ §ÉÎGlÉ (»ÉÒlÉÉY) »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉ´ÉÖÅ HciÉ Uà. ¥ÉÒWÖÅ ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY+à, +à Xà«ÉÖÅ Hà ±ÉÅHÉ SÉÉùà¥ÉÉWÖoÉÒ ùKÉHÉàoÉÒ PÉàùÉ«Éà±ÉÒ Uà. »ÉÉà{ÉÖÅ ´ÉyÉÉùà ¾Éà«É l«ÉÉÅ ùKÉHÉà ùÉLÉ´ÉÉ W ~Éeà. +«ÉÉày«ÉÉ©ÉÉÅ SÉÉàHÒqÉùÉà ùÉL«ÉÉ{ÉÖÅ H¬ÉÅ«É ´ÉiÉÇ{É {ÉoÉÒ, HÉùiÉ +«ÉÉày«ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÖÅ {Éʾ, »É©É~ÉÇiÉ +{Éà l«ÉÉNÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É Uà. Wà ´Éä§É´É©ÉÉÅ »É©É~ÉÇiÉ{Éà ¥Éq±Éà +~ɾùiÉ ¾Éà«É l«ÉÉÅ ùKÉHÉà{ÉÒ W°ù ´ÉyÉÉùà ¾Éà«É. +«ÉÉày«ÉÉ©ÉÉÅ ùKÉHÉà{ÉÒ W°ù {ÉoÉÒ. ùÉ´ÉiÉ{ÉÒ {ÉÒÊlÉ©ÉÉÅ +~ɾùiÉ-¥ÉÒX{ÉÖÅ ~ÉSÉÉ´ÉÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÖL«É Uà. +É÷±ÉÖÅ »ÉÉà{ÉÖÅ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ, H«ÉÉÅ«É ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ©ÉÉÅ ùÉ´ÉiÉà +àH lÉÉà±ÉÉà »ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉiÉ qÉ{É +É~«ÉÉ{ÉÉà A±±ÉàLÉ Xà´ÉÉ {ÉoÉÒ ©É³lÉÉà. ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY lÉÉà SÉlÉÖù Uà. ¥ÉÖÊu©ÉÉ{É Uà. ùKÉHÉà{Éà Xà> ùÉmÉà ±ÉÅHÉ©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É Hù´ÉÉ {ÉIÒ H«ÉÖÈ. HÉà>{ÉÉ +ÅNÉlÉ Y´É{É{ÉÉà lÉÉNÉ LÉÉ{ÉNÉÒ©ÉÉÅ, +ÅyÉÉùÉ©ÉÉÅ oÉÉ«É. Êq´É»Éà lÉÉà qÖWÇ{ÉÉà ~ÉiÉ »ÉVW{É Wà´ÉÉ W ±ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÉ. +É~ÉiÉà yÉÉùÒ+à lÉÉà ~ÉiÉ Êq´É»Éà qÖWÇ{É {Éʾ oÉ> ¶ÉHÒ+à, HÉùiÉ »É©ÉÉW W +à {Éʾ oÉ´ÉÉ qà.

©Éà 2011 5


NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÖÅ §Éʴɺ«É ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É +©ÉùSÉÅq ~ÉÅSÉ©ÉÒ+É NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÖÅ §Éʴɺ«É AVW´É³ qàLÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉÒ ``XNÉÞÊlÉ'', ``Ê{ɺcÉ'', ``ù»É'', ``+λ©ÉlÉÉ'', ``¡Éà©É'', lÉoÉÉ »É©É~ÉÇiÉ §ÉÉ´É {ÉÉ »ÉqÅlÉù +§ÉÉ´Éà lÉà{ÉÖÅ §Éʴɺ«É §É«ÉÅHù +ÅyÉHÉù©É«É ±ÉÉNÉà Uà! +ÉW{ÉÒ ~ÉàhÒ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ ¡Él«Éà AqÉ»ÉÒ{É oÉlÉÒ X«É Uà, +É´É{ÉÉùÒ ~ÉàhÒ{Éà W{©É{ÉÒ »ÉÉoÉà +ÅOÉàY §ÉɺÉÉ{ÉÖÅ §ÉÚlÉ ´É³NɶÉà. +ÉNÉÉ©ÉÒ 10 ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÖÅ §Éʴɺ«É Hà´ÉÖÅ ¾¶Éà lÉà Ê´ÉSÉÉù HùlÉÉ W H©ÉH©ÉÉ +É´ÉÒ X«É Uà! ¶ÉÖÅ §Éʴɺ«É ¾¶Éà lÉà{ÉÒ H±~É{ÉÉ Hù´ÉÒ ©ÉÖ¶Hà±É Uà. NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ ±ÉÖ~lÉ oÉlÉÒ X«É Uà. HÉà{Éà ÊSÉÅlÉÉ Uà? +ÉW +ÅOÉàY ©ÉÉy«É©É{Éà ©ÉÉ{É +{Éà ©É¾l´É Êq{É¡ÉÊlÉÊq{É ´ÉyÉÖ{Éà ´ÉyÉÖ ©É³lÉÖÅ X«É Uà. +É~ÉiÉà +{Éà +É~ÉiÉÉ ¥ÉɳHÉà +ÅOÉàY ©ÉÉy«É©É{Éà ~É»ÉÅq Hùà Uà. NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÉ ¥ÉɱɩÉÅÊqùÉà, ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ¶ÉɳÉ+Éà +{Éà ¾É>»HÚ±ÉÉà{ÉÉà J©É¶É& lÉɳÉ+Éà ±ÉÉNÉlÉÉ X«É Uà! +ÅOÉàY §ÉɺÉÉ Ê´É¹É{Éà Ê{ÉùLÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ +àH ©É¾l´É{ÉÒ ¥ÉÉùÒ Uà. ~ÉiÉ lÉà ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÉ PÉù{Éà ¥ÉÅyÉ HùÒ {É ¶ÉHÉ«É! +ÉW ¥É¾ÖyÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ ¸ÉÒ©ÉÅlÉ PÉùÉà©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ NÉÖWùÉlÉÒ Ê~ÉGSÉùÉà SÉɱÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à? NÉÖWùÉlÉÒ+Éà ~ÉiÉ Ê¾{qÒ +oÉ´ÉÉ +ÅOÉàY Ê~ÉGSÉùÉà Xà´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ù»É yÉùÉ´Éà Uà. ©Éá +àH´ÉÉù XiÉÒlÉÉ {ÉÉ÷«ÉHÉù lÉà©ÉW »ÉÉʾl«ÉHÉù ¸ÉÒ Ê´ÉºiÉÖHÖ©ÉÉù ´«ÉÉ»É{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ``NÉÖWùÉlÉÒ Ê~ÉGSÉùÉà Hà©É +ÉàUÉ ¥É{Éà Uà''? lÉà+Éà +à W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà Hà & ``NÉÖWùÉlÉÒ Ê~ÉGSÉùÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ Ê{É©ÉÉÇlÉÉ ©ÉÉ÷à LÉÉà÷{ÉÉà yÉÅyÉÉà ¥É{ÉÒ ù¾à Uà. HÉùiÉ Hà & +É~ÉiÉà NÉÖWùÉlÉÒ+Éà ~ÉiÉ NÉÖWùÉlÉÒ Ê~ÉGSÉùÉà XàlÉÉ {ÉoÉÒ. ~ÉUÒ NÉÖWùÉlÉÒ Ê~ÉGSÉùÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà SÉɱÉà?'' lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ lÉo«É ¾lÉÖÅ. »Él«É{ÉÉà ùiÉHÉà ¾lÉÉà! NÉÖWùÉlÉÒ {ÉÉ÷HÉà SÉɱÉà Uà. +É {ÉÉ÷HÉà©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ yÉ¥ÉHlÉÒ ±ÉÉNÉà. »É~ÉÊù´ÉÉù Xà´ÉÉ Wà´ÉÉ {ÉÉ÷HÉà ~ÉiÉ +É´Éà Uà. {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉWà÷ ©ÉÉÅ {ÉÉ÷HÉà §ÉW´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. UlÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ {ÉÉ÷HÉà{Éà ~ÉiÉ ©É«ÉÉÇqÉ+Éà {Éeà Uà. Ê{É©ÉÉÇlÉÉ {Éà ©É{ÉÉàùÅW{É +{Éà +ÉÊoÉÇH ±ÉÉ§É ~Éù {ÉWù ùÉLÉ´ÉÒ ~Éeà Uà. ©É{ÉÉàùÅV{É Hù, H±ÉÉHÉùÉà{Éà ©ÉÉá ©ÉÉÅN«ÉÖ ©É¾à{ÉlÉÉiÉÖÅ, ´Éà¶É§ÉÚºÉÉ{ÉÉ LÉSÉÉÇ+Éà, ¾Éà±É{ÉÖÅ §ÉÉeÖ, NÉÉeÒ§ÉÉeÉ, ±ÉàLÉH lÉoÉÉ »ÉÅNÉÒlÉHÉù {Éà lÉNÉeÒ £Ò SÉÚH´É´ÉÉ{ÉÒ, Hà©ÉàùÉ©Éà{É{ÉÉà LÉSÉÇ, X¾àùÉlÉ lÉoÉÉ U~ÉÉ>HÉ©É {ÉÉà LÉSÉÇ ´ÉNÉàùà LÉSÉÉÇ+Éà Hù´ÉÉ ~Éeà Uà. NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉʾl«É {ÉÒ ¡ÉHɶÉ{É »ÉÅ»oÉÉ+Éà ~ÉiÉ »ÉyyÉù {ÉoÉÒ

¾ÉàlÉÒ. lÉà+Éà{Éà ¥ÉàHÉ¥ÉÚ LÉSÉÉÇ+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà «ÉÉàN«É ´É³lÉù ©É³lÉÖÅ {ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà ¡ÉNÉ÷ oÉ«Éà±ÉÉ ~ÉÖ»lÉHÉà DSÉÒ ÊHÅ©ÉlÉà ´ÉáSÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ. Wä{É »ÉÉʾl«É{ÉÉ +»ÉÅL«É ~ÉÖ»lÉHÉà U~ÉÉ«É Uà. ©ÉÉ©ÉÖ±ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉà +{ÉÖqÉ{É{ÉÉ »É¾Éùà ´ÉáSÉÉ«É Uà. PÉiÉÒ´ÉÉù Ê{É&¶ÉÖ±H §ÉÉ´Éà ~ÉiÉ §Éá÷ °~Éà »É§«ÉÉà{Éà Hà »ÉÅPÉÉà{Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É ¥ÉyÉÉ ~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÖÅ Ê´ÉlÉùiÉ ¥ÉÉq oÉÉàeÉ Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ W +É ~ÉÖ»lÉHÉà ~É»lÉÒ´ÉÉ³É {Éà l«ÉÉÅ ©É³à Uà! NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ +LÉ¥ÉÉùÉà, ©ÉàNÉà]Ò{ÉÉà lÉoÉÉ ©ÉÉÊ»ÉHÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ Hà÷±ÉÒ? +ÉÅNÉ³Ò {ÉÉ ´Éàhà NÉiÉÉ«É +à÷±ÉÒ! +LÉ¥ÉÉùÉà ~ÉiÉ ¥ÉùÉ¥Éù HÉàiÉ ´ÉÉÅSÉà Uà? ¥É¾ÖyÉÉ ¾àe±ÉÉ>{É, ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉáyÉ, ¶Éàù¥ÉXù +{Éà ù©ÉlÉNÉ©ÉlÉ{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù ~Éù {ÉWù £àù´ÉÒ ±É>+à +à÷±Éà +LÉ¥ÉÉù ´ÉÅSÉÉ«ÉÖ NÉ«ÉÖÅ NÉiÉÉ«É! +É~ÉiÉ{Éà ´ÉÉÅSÉ{É{ÉÒ §ÉÚLÉ {ÉoÉÒ. ù»É {ÉoÉÒ, »É©É«É {ÉoÉÒ, ¥É¾É{ÉÉ+Éà ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ Uà. +É~ÉiÉ{Éà ´ÉÉÅSÉ{É{ÉÒ +ÉqlÉ {ÉoÉÒ. NÉÖWùÉlÉÒ ¡ÉX{Éà ´ÉÉÅSÉ{É{ÉÉà ¶ÉÉàLÉ Hà÷±ÉÉà? Hàù³ ÷SÉÖHeÖ ùÉV«É Uà, ~ÉiÉ »ÉÉKÉùlÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{Éà Uà, l«ÉÉŠʶÉKÉiÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ 99% Wà÷±ÉÖÅ Uà. ©É±É«ÉÉ±É©É §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ +NÉÊiÉlÉ +LÉ¥ÉÉùÉà, ©ÉàNÉà]Ò{ÉÉà, ©ÉÉÊ»ÉHÉà lÉoÉÉ ~ÉÖ»lÉHÉà U~ÉÉ«É Uà +{Éà ´ÉÅSÉÉ«É Uà, +à÷±ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ +ÉLÉÉ §ÉÉùlɧÉù©ÉÉÅ U~ÉÉlÉÉ Hà ´ÉÅSÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ! qÊKÉiÉ{ÉÉ ùÉV«ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ¡Él«Éà ¡Éà©É +{Éà ©É©ÉlÉÉ Uà. lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ{ÉÒ NÉÊù©ÉÉ +{Éà NÉÉäù´É ©ÉÉ÷à ~ÉÉùÉ´ÉÉù ~ÉÊù¸É©É Hùà Uà. ʾ{qÒ ùÉV«ÉÉà ʾ{qÒ ©ÉÉ÷à ¡ÉSÉÅe ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ Hùà Uà +{Éà ¥É¾Ö©ÉÊlÉ {Éà ±ÉÒyÉà +ÉW ʾ{qÒ ùɺ÷ħÉɺÉÉ{ÉÖÅ ~Éq ~ÉÉ©ÉÒ Uà. ©É¾Éùɺ÷Ä©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉùÉcÒ{Éà LÉÚ¥É ©É¾l´É +~ÉÉ«É Uà. ¡ÉÉqàʶÉH ~ÉKÉÉà ©ÉùÉcÒ§ÉɺÉÉ ©ÉÉ÷à +ÉJ©ÉH {ÉÒÊlÉ +~É{ÉÉ´ÉÒ +ÉÅqÉà±É{ÉÉà ~ÉiÉ Hùà Uà. +ÉW NÉÖWùÉlÉÒ ¡ÉX{ÉÖÅ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ ¡ÉqÉ{É Uà? NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù, NÉÖWùÉlÉÒ ¡ÉX lÉà©ÉW §ÉÉùlɧÉù©ÉÉÅ +{Éà ʴɹɩÉÉÅ ~ÉoÉùÉ+à±ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ ¡ÉX NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà+Éà Hà©É +λ©ÉlÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ? lÉà+Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÖÅ NÉÉäù´É +{Éà NÉÊù©ÉÉ ´ÉyÉÉùlÉÉ {ÉoÉÒ? ¸ÉÒ {Éùà{r ©ÉÉàqÒ XNÉÞlÉ HÊ´É Uà. NÉÖWùÉlÉ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É ¡ÉyÉÉ{É Uà. UlÉÉÅ lÉà+Éà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É +{Éà lÉà{ÉÉ AVW´É³ §Éʴɺ«É ©ÉÉ÷à »ÉÅlÉÉàºÉHÉùH «ÉÉàN«É ~ÉNɱÉÉ+Éà ±É> ¶ÉG«ÉÉ {ÉoÉÒ!

©Éà 2011 6


+©ÉàÊùHÉ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉʾl«É{ÉÉ ©ÉÅe³Éà SÉɱÉà Uà. NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉ«Éà±ÉÉ ©ÉàNÉà]Ò{ÉÉà/©ÉÉÊ»ÉHÉà{ÉÖÅ Ê{É&¶ÉÖ±H §ÉÉ´Éà Ê´ÉlÉùiÉ oÉÉ«É Uà. NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ Ê¶ÉLÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à G«ÉÉÅH G«ÉÉÅH G±ÉÉ»ÉÉà ~ÉiÉ SÉɱÉà Uà. +É~ÉiÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ +LÉ¥ÉÉùÉà©ÉÉÅ ``NÉÖWùÉlÉ »É©ÉÉSÉÉù'' ``»ÉÅqà¶É'' +{Éà ``Êq´«É §ÉɺHù'' +©ÉàÊùHÉ©ÉÉÅ »É¥Y©ÉÅeÒ ©ÉÉHâ÷©ÉÉÅoÉÒ ©É³Ò ù¾à Uà. l«ÉÉÅ{ÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ ©ÉÅÊqùÉà, ʾÅqÖ ©ÉÅÊqùÉà lÉoÉÉ Wä{É qàùÉ»ÉùÉà Hà »Éà{÷ùÉà©ÉÉÅ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ´«ÉÉL«ÉÉ{ÉÉà NÉÉàc´ÉÉ«É Uà. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÅlÉÉà, Ê´ÉwÉ{ÉÉà, ´ÉGlÉÉ+Éà lÉoÉÉ »ÉÉyÉÖ+Éà +©ÉàÊùHÉ{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉà +É´Éà Uà l«ÉÉùà ´«ÉÉL«ÉÉ{ÉÉà +SÉÚH NÉÉàc´ÉÉ«É Uà l«ÉÉÅ »ÉÉʾl«É »ÉÅ©Éà±É{ÉÉà ~ÉiÉ oÉÉ«É Uà l«ÉÉÅ ~ÉiÉ PÉiÉÉ L«ÉÉlÉ{ÉÉ©É ±ÉÉàHÉà +{Éà HÊ´É+Éà ´É»Éà Uà. ¸ÉÒHÞºiÉ ¸ÉÒyÉùÉ{ÉÒ lÉà©ÉW ©ÉÉùÉ ~Éù©É Ê©ÉmÉ ¸ÉÒ {É÷´Éù NÉÉÅyÉÒ+à +©ÉàÊùHÉ ´É»ÉÒ{Éà ~ÉiÉ »ÉÉʾl«É{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ HùÒ Uà, lÉà {ÉÉáyÉ~ÉÉmÉ +{Éà ¡É¶ÉÅ»ÉÉ ~ÉÉmÉ Uà. lÉà+Éà+à ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ +{Éà NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉʾl«É{Éà ©ÉÉlÉ¥Éù H«ÉÈÖ Uà +{Éà lÉà{ÉÖÅ NÉÉäù´É ´ÉyÉÉ«ÉÈÖ Uà. »ÉÅlÉHÊ´É {Éùʻɞ ©É¾àlÉÉoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà +ÉW »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÚyÉÇ{«É »ÉÉʾl«ÉHÉùÉà , »ÉÉKÉùÉà , HÊ´É+Éà lÉoÉÉ Ê´É´Éà S ÉHÉà + à NÉÖWùÉlÉÒ§ÉɺÉÉ {Éà HÅeÉùÒ AnÉ©É PÉÉ÷ +É~«ÉÉà Uà. lÉà+Éà+à ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ lÉoÉÉ »ÉÉʾl«É{ÉÒ AnÉ©É »Éà´ÉÉ HùÒ Uà. HÊ´É {É©ÉÇqà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ AloÉÉ{É ©ÉÉ÷à H±É©É{Éà LÉÉà³à ©ÉÉoÉÖÅ ©ÉÚHÒ qÒyÉÖÅ ¾lÉÖÅ! ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{ÉÊ{É´ÉÉǾ{ÉÒ ~Éù´ÉÉ {É HùÒ!'' ``qÉÅÊe«ÉÉà'' ©ÉÉÊ»ÉH SɱÉÉ´ÉlÉÉ ¾lÉÉ. NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÒ ``¶ÉÖÅ'' ``¶ÉÉ''{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ SÉÉù ~Éä»ÉÉ NÉiÉÉlÉÒ ¾lÉÒ. lÉà©ÉÉÅ +É~ÉiÉà LÉÉ»É ´ÉyÉÉùÉà {ÉoÉÒ HùÒ ¶ÉG«ÉÉ. ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à? ``{É´ÉSÉàlÉ{É'' ©ÉÉÊ»ÉH SɱÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ SÉÉÅ~ɶÉÒ§ÉÉ> +à +oÉÉH ~ÉÊù¸É©É H«ÉÉâ. ±ÉàLÉH{Éà ~ÉÖù»HÉù {ÉÉà °É 1/- lÉà W©ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾ÉoÉà ©É{ÉÒ+ÉàeÇù HùÒ{Éà ©ÉÉàH±ÉlÉÉ ©É{Éà ~ÉiÉ +É´ÉÖÅ ©É{ÉÒ+ÉàeÇù ©É²«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +ÉLÉùà `{É´ÉSÉàlÉ{É' ¥ÉÅyÉ ~Ée¬ÖÅ! ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ``NÉÖÅW{É'' ©ÉÉÊ»ÉH oÉÉàeÉà ´ÉLÉlÉ SÉɱ«ÉÖÅ +{Éà ¥ÉÅyÉ ~Ée¬ÖÅ! ``HÖ©ÉÉù'' ©ÉÉÊ»ÉH{Éà ~ÉiÉ ¸ÉÒ ¥ÉSÉÖ§ÉÉ> ùÉ´ÉlÉà Ê´É~ÉÊùlÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÖÅ ~Ée«ÉÖÅ! ¸ÉÒ »Éà´ÉÅlÉÒ§ÉÉ> ``»ÉÊ´ÉlÉÉ'' ´ÉÉlÉÉÇ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉiÉ ±ÉÉÅ¥ÉÉà »É©É«É SɱÉÉ´ÉÒ {É ¶ÉG«ÉÉ! NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ +{Éà »ÉÉʾl«É{ÉÒ Ê´ÉHɻɩÉÉÅ £Éà¥ÉÇ»É »Éɾà¥É lÉoÉÉ £ÉyÉù ´ÉÉà±Éà»É, Wà+Éà ~Éùqà¶ÉÒ NÉiÉÉ«É, lÉà+Éà{ÉÉà ~ÉiÉ {ÉÉáyÉ~ÉÉmÉ £É³Éà

Uà. ~Éù¡ÉÉÅlÉÒ«É©ÉÉÅ »É´ÉǸÉÒ HÉHÉ HɱÉà±ÉHù, ~ÉÉÅeÖùÅNÉ ¶ÉÉ»mÉÒ, ~ÉÉÅeÖùÅNÉ +Éc´É±Éà lÉà©ÉW ¸ÉÒ Ê´É{ÉÉà¥ÉÉ §ÉÉ´Éà{ÉÉà ~ÉiÉ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ lÉoÉÉ »ÉÉʾl«É{Éà »É©ÉÞu Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ~ÉÉmÉ £É³Éà Uà. +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ¡Él«Éà ¡Éà©É +{Éà »É©É~ÉÇiÉ §ÉÉ´É {ÉoÉÒ. A~ÉùÉàGlÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±ÉàlÉÉ +ÉW +É~ÉiÉÒ ±ÉÉSÉÉù ~ÉÊùλoÉÊlÉ Uà. «ÉÖùÉà~É©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É 14 ùɺ÷ÄÉà Uà. qùàH{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +±ÉNÉ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ Uà. {ÉÉiÉÉ{ÉÉ ´É¾à´ÉÉù©ÉÉÅ ``«ÉÖùÉà''{ÉÖÅ SɱÉiÉ »ÉÉä ©ÉÉ÷à »ÉÉ©ÉÉ{«É Uà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ W ´ÉÉlÉ Hùà Uà SÉÒ{É, X~ÉÉ{É, ùʶɫÉÉ +{Éà ʴɹÉ{ÉÉ +{ÉàH ùɺ÷ÄÉà©ÉÉÅ +ÉW §ÉÉ´É{ÉÉ ¡É¥É³ Uà. X~ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥ÉɱɩÉÅÊqùoÉÒ ©ÉÉÅeÒ HÉà±ÉàW »ÉÖyÉÒ{ÉÖÅ DSÉ Ê¶ÉKÉiÉ X~ÉÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅW +~ÉÉ«É Uà. SÉÒ{É{ÉÖÅ ~ÉiÉ lÉà©É W Uà. ¥ÉɳH ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ©ÉÉÅ W±qÒ »É©ÉY ¶ÉHà +{Éà +§«ÉɻɩÉÉÅ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ¶ÉHà! ~Éùqà¶ÉÒ ùɺ÷ÄÉà{ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ LÉÖ©ÉÉùÒ +{Éà LÉ©ÉÒù +Xàe Uà. +É~ÉiÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ ÷àHÊ{ÉH±É +§«ÉÉ»ÉJ©É, ©ÉàÊeH±É +§«ÉÉ»ÉJ©É lÉoÉÉ +ÅOÉàY ¶É¥qÉà{ÉÉ »É©ÉÉ{É +oÉÇ´ÉÉ³É ¶É¥qÉà{ÉÖÅ §ÉÅeÉà³ G«ÉÉÅ Uà? +ÉNÉÉ©ÉÒ 10 ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ +É´É{ÉÉù ~ÉàhÒ ``NÉÖWùÉlÉÒ§ÉɺÉÉ'' ©ÉÉ÷à »ÉÉ´É +[ÉÉ{É ¥É{ÉÒ W¶Éà +{Éà ~ÉÚU¶Éà& NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ? ´ÉlÉ{É +{Éà qà¶É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ? ``V«ÉÉÅ ´É»Éà +àHH NÉÖWùÉlÉÒ l«ÉÉÅ »ÉqÉHɳ NÉÖWùÉlÉ''{ÉÒ H¾à´ÉlÉ NÉ©Éà lÉà´ÉÒ Uà. ~ÉiÉ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ? NÉÖWùÉlÉ »ÉÅlÉ +{Éà ʻɞÉà{ÉÒ §ÉÚÊ©É Uà. +ÉW +É~ÉiÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÉäù´É +{Éà NÉÊù©ÉÉ, +λ©ÉlÉÉ +{Éà +àHlÉÉ, LÉÖ©ÉÉùÒ +{Éà LÉ©ÉÒù G«ÉÉÅ +ÉoÉ©ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà? ``§ÉɺÉÉ{Éà ¶ÉÖÅ ´É³NÉà §ÉÚù, ùiÉ©ÉÉÅ YlÉà lÉà ¶ÉÖù´ÉÒù'' NÉÖWùÉlÉÒ ¡ÉX ~Éä»ÉÉ H©ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ Hà yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ Wà÷±ÉÖÅ y«ÉÉ{É +É~Éà Uà, +à÷±ÉÖÅ y«ÉÉ{É ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ©ÉÉ÷à {ÉoÉÒ +É~ÉlÉÉ! ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ HÖqùlÉ{ÉÒ qà{É Uà. ¥ÉɳH {ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ©ÉÉÅ W HɱÉÒPÉà±ÉÒ ´ÉÉlÉÖÅ Hù¶Éà. HÉùiÉ Hà lÉà©ÉÉÅ W{©É{ÉÒ »ÉÉoÉà lÉà{ÉÉ ±ÉÉà¾Ò©ÉÉÅ `©ÉÉ'{ÉÉ »ÉÅ»HÉù +É´Éà Uà. ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ +É´Éeà Uà. ~Éù©ÉÉl©ÉÉ+à »ÉÖÅqù +É«ÉÉàW{É H«ÉÈÖ Uà. ~ÉKÉÒ+Éà lÉoÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+Éà{Éà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ¾Éà«É Uà! ¾WÖ ~ÉiÉ ©ÉÉàeÖÅ {ÉoÉÒ oÉ«ÉÖÅ. XN«ÉÉ l«ÉÉùoÉÒ »É´ÉÉù! ``NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÖÅ §Éʴɺ«É'' AVW´É³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ +É~ÉiÉà »ÉÉä »ÉÅH±~É HùÒ+à, ¡ÉSÉÅe ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ HùÒ+à, HcÉàù ~ÉÊù¸É©É HùÒ+à +{Éà

¥Éù´ÉÉ³É PÉà±ÉɶÉÉ ¾É±É ©ÉÒùÉùÉàe

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÒÊlÉ¥Éà{É ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ ¾. ÊSÉ. HÞÊlÉH ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éɾ

©Éà 2011 7


+LÉ¥ÉÉù{ÉÒ +÷ÉùÒ+ »É©É~ÉÇiÉ §ÉÉ´ÉoÉÒ »ÉÉSÉÒ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÖÅ »´É~{É »ÉÉHÉù oɶÉà W {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É{ÉÉ »ÉÊJ«É ~ÉNɱÉÉ+Éà ``NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ''{Éà ¥ÉSÉɴɶÉà +{Éà Ê´ÉHÉ»É{Éà ~ÉÅoÉà ±ÉɴɶÉà& 1) +É~ÉiÉÖŠʶÉKÉiÉ{ÉÖÅ ©ÉÉy«É©É J©É¶É& ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ©ÉÉÅ oÉÉ«É lÉà ©ÉÉ÷à{ÉÉ +oÉÉH ¡É«Él{ÉÉà Hù´ÉÉ Xà>+à. +ÅOÉàY §ÉɺÉÉ ~ÉiÉ Ê¶ÉLÉeÉ´É´ÉÒ. +ÅOÉàY +ÉÅlÉùùɺ÷ÄÒ«É §ÉɺÉÉ lÉùÒHà HÉ©É ±ÉÉNɶÉà. 2) ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ +à XNÉÞlÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà +ÅOÉàY©ÉÉÅ ¥ÉÉà±É´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ ´ÉÉlÉ Hùà lÉà ¥ÉÉ¥ÉlÉ{Éà ©É¾l´É +É~É´ÉÖÅ Xà>+à. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà ÊJýÉÒ+{É Ê©É¶É{ÉùÒ »HڱɩÉÉÅ qÉLÉ±É {É Hù´ÉÉ Xà>+à. +ÅOÉàY ©ÉÉy«É©É{Éà NÉÉäù´É »É©ÉW´ÉÖÅ Xà>+à {Éʾ. PÉù©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅW ´ÉÉlÉ Hù´ÉÒ Xà>+à. »ÉùHÉù +{Éà »ÉùHÉùÒ HSÉàùÒ+Éà©ÉÉÅ +ÅOÉàY{Éà ¥Éq±Éà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ©ÉÉÅ ´É¾Ò´É÷ oÉ´ÉÉà Xà>+à. 3) +É~ÉiÉÉ »ÉÉä NÉÖWùÉlÉÒ+Éà©ÉÉÅ XNÉÞÊlÉ{ÉÉà WÖ´Éɳ +É´É´ÉÉà Xà>+à. AqÉ»ÉÒ{ÉlÉÉ, ¡É©ÉÉq +{Éà ±ÉPÉÖlÉÉOÉÅÊoÉ qÚù Hù´ÉÒ Xà>+à. ©É{É ¾Éà«É lÉÉà ©Éɳ´Éà W´ÉÉ«É! NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ ©ÉÉ÷à »{Éྠ»ÉÅ©Éà±É{ÉÉà «ÉÉàW´ÉÉ Xà>+à. 4) PÉù©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ +LÉ¥ÉÉùÉà, ©ÉàNÉà]Ò{ÉÉà, ©ÉÉÊ»ÉHÉà lÉoÉÉ ~ÉÊmÉHÉ+Éà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ »ÉÉoÉà +{Éà ´ÉeÒ±ÉÉà »ÉÉoÉà »ÉÅlÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ ´ÉÉSÉà lÉà´ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à. 5) »É©É«ÉÉÅlÉùà NÉÖWùÉlÉÒ {ÉÉ÷HÉà / NÉÖWùÉlÉÒ Ê~ÉGSÉùÉà ~ÉÊù´ÉÉù »ÉÉoÉà Xà´ÉÉ. 6) NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÅe³Éà +à NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ NÉÖWùÉlÉÒ G±ÉÉ»ÉÉà SɱÉÉ´É´ÉÉ Xà>+à lÉà©ÉW Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¾Êù£É>+Éà©ÉÉÅ ``Ê{É¥ÉÅyÉ'', ``´ÉÉlÉÉÇ'', ``HÊ´ÉlÉÉ'', ``´ÉHÞl´É »~ÉyÉÉÇ', ´ÉNÉàùà ʴɺɫÉÉà {Éà +É´ÉùÒ ±Éà´ÉÉ Xà>+à. ©ÉÖ±ÉÖÅe©ÉÉÅ +àH »ÉÅ»oÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ Ê¶ÉLÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ ´ÉNÉÉâ SɱÉÉ´Éà Uà. 7) NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉùà NÉÖWùÉlÉÒ Ê~ÉGSÉùÉà Hà {ÉÉ÷HÉà ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉ©É »ÉNÉ´ÉeÉà +É~ÉÒ ©É{ÉÉàùÅW{É Hù ©ÉÉ£ HùÒ{Éà ¡ÉÉàl»Éɾ{É +É~ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ{ÉÉ Ê~É«ÉÖºÉ ~ÉÉ´ÉÉ Xà>+à. NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ qùàH ¶ÉÉ³É Hà HÉà±ÉàW©ÉÉÅ +©ÉÖH Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ »É©É«Éà NÉÖWùÉlÉÒ Ê~ÉGSÉùÉà/{ÉÉ÷HÉà ©É£lÉ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ Xà>+à. +É ©ÉÉ÷à{ÉÉà LÉSÉÇ NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù +{Éà ¶ÉɳÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà/»ÉÅSÉɱÉHÉà A~ÉÉeÒ ¶ÉHà. +É ¡É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà Xà>+à.

8) NÉÖWùÉlÉÒ AvÉàNÉ~ÉÊlÉ+Éà, »ÉÉ©ÉÉÊWH »ÉÅ»oÉÉ+Éà, »ÉÉ©ÉÉÊWH HÉ«ÉÇHùÉà ~ÉiÉ lÉ{É-©É{É-yÉ{ÉoÉÒ «ÉoÉɶÉÎGlÉ £É³Éà +É~Éà lÉÉà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É ]e~ÉÒ ¥É{Éà. »ÉNÉ~ÉiÉ/Ê´É´Éɾ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ ``NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÖÅ'' [ÉÉ{É +É´ÉHÉ«ÉÇ ±ÉàLÉɶÉà lÉà´ÉÒ X¾àùÉlÉÉà oÉ´ÉÒ Xà>+à. 9) ~ÉÖ»lÉHɱɫÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ´ÉyÉÉù´ÉÒ Xà>+à. ~ÉÖ»lÉH ¡Éà©É ¡ÉNÉ÷à lÉà´ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà Hù´ÉÉ Xà>+à. ~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÒ ©ÉämÉÒ Hù´ÉÒ Xà>+à. »ÉÉʾl«É ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ Y´É{É{ÉÖÅ PÉelÉù Hùà Uà. ~ÉÖ»lÉHÉà Y´É{É{Éà {ÉÅq{É´É{É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ ¥ÉlÉÉ´Éà Uà. Y´É{É{ÉÉ ©ÉÚ³§ÉÖlÉ ©ÉÚ±«ÉÉà{Éà Ê´ÉH»ÉÉ´Éà Uà, +É~ÉiÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉ ´Éä§É´É +à ´ÉÉù»ÉÉ{Éà ©É¾àHÉ´ÉÒ {Éà Êq~ÉÉ´Éà Uà. »ÉH«ÉÖDZÉàÊ÷ÅNÉ ~ÉÖ»lÉHÉ±É«É SɱÉÉ´É´ÉÉ Xà>+à. ~ÉÊùSÉ«É ~ÉÖÊ»lÉHÉ+Éà ~ÉÖ{É&¡ÉNÉ÷ Hù´ÉÒ Xà>+à. ~ÉÖ»lÉH©Éà³É+Éà §ÉùÉ´ÉÉ Xà>+à. 10) NÉÖWùÉlÉÒ +LÉ¥ÉÉùÉà lÉà©ÉW NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉWà »ÉÉKÉùlÉÉ +ʧɫÉÉ{É SɱÉÉ´É´ÉÖÅ Xà>+à. [ÉÉ{É{ÉÉ Êq´ÉeÉ+Éà ¡ÉNÉ÷É´É´ÉÉ Xà>+à. NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ »É´ÉÉÈNÉÒ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à Êq´ÉÉqÉÅeÒ ¥É{ÉÒ HÉ«ÉÇ Hù´ÉÖÅ Xà>+à. +É´ÉÉà +É~ÉiÉà »ÉÉä »ÉÉoÉà ©É³Ò{Éà NÉÖWùÉlÉÒ§ÉɺÉÉ{Éà ¡ÉÊlÉÊq{É »É©ÉÞu ¥É{ÉÉ´ÉÒ+à, NÉÉäù´É´ÉÅlÉÒ +{Éà NÉÖiÉ´ÉÅlÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ+à. NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ùY»÷eÇ oÉ«Éà±ÉÉ ~ÉÎ¥±ÉH ÷Ä»÷Éà{ÉÒ +©ÉÖH +É´ÉH{ÉÉà oÉÉàeÉà ʾ»»ÉÉà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É~Éà +à´ÉÒ XàNÉ´ÉÉ«É NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉùà Hù´ÉÒ Xà>+à. 11) »ÉÖ±É§É XàeiÉÒ HÉà¶É NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ Xà>+à. §ÉNÉ´Éqà NÉÉà©ÉÅe±É XàeiÉÒ HÉà¶É{ÉÖÅ »ÉWÇ{É +à §ÉNÉÒùoÉ HÉ«ÉÇ NÉÉáe±É {Éùà¶Éà ~ÉÉù ~ÉÉe«ÉÖÅ Uà. NÉÉÅyÉÒY ¡ÉàÊùlÉ NÉÖWùÉlÉÒ XàeiÉÒHÉà¶É ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉ«Éà±É Uà. 12) NÉÉÅyÉÒY ¡ÉàÊùlÉ »É»lÉÖ »ÉÉʾl«É lÉà©ÉW »É´ÉÉâq«É »ÉÉʾl«É NÉÖWùÉlÉÒ+Éà{ÉÉ PÉùàPÉùà ´ÉÅSÉÉ«É lÉà´ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÖÅ Xà>+à.NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉʾl«É{ÉÒ +©ÉùHÞÊlÉ+Éà ~ÉiÉ »ÉÖ±É§É ¥É{ÉÉ´ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ+Éà{Éà PÉàùPÉàù ´ÉSÉÉ«É lÉà´ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ Xà>+à. ¸ÉÒ ©É¾à{r ©ÉàPÉÉiÉÒ +à ʩɱÉÉ~É ÷Ä»÷ wÉùÉ ]´ÉàùSÉÅq ©ÉàPÉÉiÉÒ{ÉÉ »ÉÉʾl«É{Éà lÉà©ÉW NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉʾl«É{Éà qùàH NÉÖWùÉlÉÒ ´ÉÉSÉà lÉà´ÉÖÅ »ÉÖ±É§É ¥É{ÉÉ´«ÉÅÖ Uà. +»lÉÖ Ramniklal N. Vora

M a n u f a c t u r e r s o f : P H A R M A C E U T I C A L & F I N E C H E M I C A L S

Works : W-52, M.I.D.C. Morivali, Ambarnath-421505. Dist. Thane. Ph. (95-0251) 2683236 Admn. Off.: Mahesh Apt., 5th Flr., Srimad Rajchandra Mandir Marg, Tilak Road, Ghatkopar (E), Mumbai - 400 077. Ph.: (022) 21025751 ● Fax: 21023983 ● Email: nikava@vsnl.com

©Éà 2011 8


»ÉÉäùɺ÷Ä & +±ÉNÉ ùÉV«É{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ Hà÷±ÉÒ ´ÉÉW¥ÉÒ? »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉʾlÉ q»É +±ÉNÉ ùÉV«É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù ~ÉÉ»Éà ~ÉeÒ ¾Éà´ÉÉ{ÉÉ NÉÞ¾©ÉÅmÉɱɫÉ{ÉÉ +ÊyÉHÉùÒ+Éà{Éà ÷ÉÅHÒ{Éà ¡ÉÊ»Éu oÉ«Éà±ÉÉ +¾à´ÉɱÉÉà ¥ÉÉq £ùÒ +àH ´ÉLÉlÉ +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉ ©ÉÖtÉà SÉSÉÉÇ{ÉÒ +àùiÉ ~Éù SÉe¬Éà Uà. XàHà +±ÉNÉ lÉä±ÉÅNÉÉiÉÉ Hà Ê´Éq§ÉÇ Wà´ÉÒ ùÉWHÒ«É ùÒlÉà ¡É¥É³ ©ÉÉNÉiÉÒ ¾É±É {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ V«ÉÉùà V«ÉÉùà »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà §ÉÉùlÉ Hà NÉÖWùÉlÉ »ÉùHÉù wÉùÉ +{«ÉÉ«É oÉÉ«É Uà l«ÉÉùà +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ{ÉÉà »ÉÚù UàeÉlÉÉà +É´«ÉÉà Uà. §ÉÚlÉHɳ©ÉÉÅ +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ ¥ÉÖ±ÉÅq ¾lÉÒ +à÷±ÉÖÅ W {É¾Ó §ÉÉùlÉ +É]Éq oÉ«ÉÖÅ l«ÉÉù ¥ÉÉq +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä ùÉV«É{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ ~ÉiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ +{Éà +ÉcàH ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉùHÉù{ÉÖÅ +Ê»lÉl´É ùÂÖÅ ¾lÉÖÅ. £ùÒ +àH ´ÉLÉlÉ +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉà ©ÉÖtÉà SÉSÉÉÇ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà l«ÉÉùà lÉà{ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É +{Éà §É´«É §ÉÚlÉHɳ ~Éù +àH {ÉWù HùÒ+à. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ]ÉùLÉÅe, AnÉùÉLÉÅe, UnÉÒ»ÉNÉh Wà´ÉÉ ¡Éqà¶É{Éà +±ÉNÉ ùÉV«É{ÉÉà qùVXà oÉÉàeÉÅ ´ÉºÉÉâ ~ɾà±ÉÉÅ W +~ÉÉ«ÉÉà +{Éà ¾WÖ +ÉÅzÉ¡Éqà¶É©ÉÉÅoÉÒ lÉä±ÉÅNÉÉiÉÉ, HiÉÉÇ÷H©ÉÉÅoÉÒ HÖNÉÇ, ʥɾÉù©ÉÉÅoÉÒ Ê©ÉÊoɱÉÉÅSɱÉ, AnÉù¡Éqà¶É©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÖqà±ÉLÉÅe +{Éà ¾ÊùlÉ¡Éqà¶É V«ÉÉùà ©É¾Éùɺ÷Ä©ÉÉÅoÉÒ Ê´Éq§ÉÇ A~ÉùÉÅlÉ NÉÉàùLÉɱÉà{e Wà´ÉÉ q»É ¡Éqà¶ÉÉà{Éà ùÉV«É{ÉÉà qùVXà +É~É´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù ~ÉÉ»Éà ~Éeà±ÉÒ Uà. XàHà +É ¡Éqà¶ÉÉà{Éà +±ÉNÉ ùÉV«ÉÉà{ÉÉà qùVXà +É~É´ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒlÉ HÉà> ùÉV«É »ÉùHÉù{ÉÖÅ »É©ÉoÉÇ{É {ÉoÉÒ. +±ÉNÉ lÉä±ÉÅNÉÉiÉÉ{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ »ÉÉoÉà lÉÉà ÷Ò+Éù+à»É (lÉä±ÉÅNÉÉiÉÉ ùɺ÷ÄÒ«É »ÉÊ©ÉÊlÉ) {ÉÉ©É{ÉÉà +àH ùÉWHÒ«É ~ÉKÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +É ~ÉKÉ{ÉÉà +àW{eÉ W lÉä±ÉÅNÉÉiÉÉ{Éà +±ÉNÉ ùÉV«É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Uà. XàHà +¾Ó ´ÉÉlÉ +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ HùÒ+à lÉÉà HÉà> »lÉùà ¾WÖ ùÉWHÒ«É >SUɶÉÎGlÉ Xà´ÉÉ {ÉoÉÒ ©É³lÉÒ. +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ©ÉÉÅ £ùH +à÷±ÉÉà Uà Hà +{«É ¡Éqà¶ÉÉà+à G«ÉÉùà«É ùÉV«É{ÉÉà qùVXà §ÉÉàNÉ´«ÉÉà {ÉoÉÒ V«ÉÉùà »ÉÉäùɺ÷Ä lÉÉà +±ÉNÉ ùÉV«É{ÉÉà qùVXà §ÉÉàNÉ´ÉÒ SÉÚG«ÉÖÅ Uà. >ÊlɾɻÉ{ÉÉÅ ~ÉÉ{ÉÉÅ+Éà LÉÉà±ÉÒ+à lÉÉà §ÉÉùlÉ +É]Éq oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq »ÉùqÉù ´É±±É§É§ÉÉ> ~É÷à ± Éà ùW´ÉÉeÉÅ + Éà { ÉÉ

ʴɱÉÒ{ÉÒHùiÉ{ÉÉà ©ÉɩɱÉÉà ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÉà +à ´ÉLÉlÉà »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉÅ-©ÉÉà÷ÉÅ oÉ>{Éà 222 ùW´ÉÉeÉÅ+Éà +{Éà ¾HÚ©ÉlÉÉà{ÉÖŠʴɱÉÒ{ÉÒHùiÉ HùÒ HÉÊc«ÉÉ´ÉÉe ¡Éqà¶É lÉùÒHà +Éà³LÉÉlÉÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{Éà +±ÉNÉ ùÉV«É{ÉÉà qùVXà +É~É´ÉÉ{ÉÉà §ÉÉùlÉ »ÉùHÉùà Ê{ÉiÉÇ«É H«ÉÉâ ¾lÉÉà +{Éà 15 £àúÉÖ+ÉùÒ, 1948{ÉÉ ùÉàW +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä ùÉV«É{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. ¡ÉoÉ©É ©ÉÖL«É¡ÉyÉÉ{É~Éqà AUÅNÉùÉ«É hà¥Éù{ÉÒ ´ÉùiÉÒ HùÒ lÉà©É{Éà »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉùHÉù{ÉÒ ¥ÉÉNÉeÉàù »ÉÉá~ÉÉ> ¾lÉÒ. +à ´ÉLÉlÉà NÉ´É{ÉÇù{ÉÒ WN«ÉÉ+à ùÉW¡É©ÉÖLÉ{ÉÒ ´ÉùiÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉäùɺ÷Ä ùÉV«É{ÉÉ ùÉW¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà X©É{ÉNÉù{ÉÉÅ ùÉW´ÉÒ ÊqÎN´ÉW«Éʻɞ{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »ÉÉà~ÉÅ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. 15 £àúÉÖ+ÉùÒ, 1948{ÉÉ Êq´É»Éà »ÉùqÉù ´É±±É§É§ÉÉ> ~É÷à±É{ÉÒ ¾ÉWùÒ©ÉÉÅ ùÉWHÉà÷©ÉÉÅ «ÉÉàX«Éà±ÉÉ »É©ÉÉùÉྩÉÉÅ ùÉW¡É©ÉÖLÉ ÊqÎN´ÉW«Éʻɞà hà¥Éù§ÉÉ>{Éà ©ÉÖL«É¡ÉyÉÉ{É~Éq{ÉÉ +{Éà lÉà©É{ÉÉ ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅe³{ÉÉ »É§«ÉÉà{Éà ¶É~ÉoÉ ±Éà´ÉeÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ. »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉùHÉù©ÉÉÅ hà¥Éù§ÉÉ>{ÉÉ ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅe³©ÉÉÅ »ÉÉlÉ »É§«ÉÉà ¾lÉÉ. +É ¶É~ÉoÉ »É©ÉÉùÉà¾{ÉÉ ¥ÉÒX W »ÉùqÉù¥ÉÉNÉ »ÉùÊJ÷ ¾ÉA»É Uà lÉà »oÉ³à »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉÊSÉ´ÉÉ±É«É ¶É° HùÒ hà¥Éù§ÉÉ>+à ´É¾Ò´É÷{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É HùÒ qÒyÉÉà ¾lÉÉà. NÉÉÅyÉÒÊ´ÉSÉÉù»ÉùiÉÒ{Éà ´Éùà±ÉÉ hà¥Éù§ÉÉ>{ÉÒ ´É¾Ò´É÷Ò HֶɳlÉÉ{ÉÒ lÉlHɱÉÒ{É ´ÉeÉ ¡ÉyÉÉ{É ~ÉÅÊelÉ {ɾàùÖ+à ~ÉiÉ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ HùÒ ¾lÉÒ. »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉùHÉù{ÉÖÅ V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +Ê»lÉl´É ùÂÖÅ l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¥Éà ©ÉÖL«É¡ÉyÉÉ{ÉÉà+à +¾Ó{ÉÒ NÉÉqÒ »ÉŧÉɳÒ. AUÅNÉùÉ«É hà¥Éùà »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÖÅ »ÉÖHÉ{É »ÉŧÉɲ«ÉÉ ¥ÉÉq lÉà©É{ÉÒ HֶɳlÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É HÉéOÉà»É ~ÉKÉà ±Éà´ÉÉ{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É H«ÉÉâ +{Éà lÉà©É{Éà HÉéOÉà»É{ÉÉ ùɺ÷ÄÒ«É ¡É©ÉÖLÉ ¥É{ÉÉ´ÉÉlÉÉ hà¥Éù§ÉÉ>+à 20 Êe»Éà©¥Éù, 1954{ÉÉ ùÉàW »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉùHÉù{ÉÉ ©ÉÖL«É¡ÉyÉÉ{É~ÉqàoÉÒ ùÉY{ÉÉ©ÉÖÅ +É~«ÉÖÅ. +{Éà lÉà©É{Éà »oÉÉ{Éà ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅe³©ÉÉÅ NÉÞ¾¡ÉyÉÉ{É{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »ÉŧÉɳlÉÉ ùÊ»ÉH§ÉÉ> ~ÉùÒLÉ{Éà »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉ ©ÉÖL«É¡ÉyÉÉ{É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ.

©Éà 2011 9


»É©É«Éà ùÊlɱÉÉ±É lÉ}ÉÉ+à +É ©ÉÉNÉiÉÒ{Éà ¥É³´ÉnÉù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ +àH

1956©ÉÉÅ »ÉÉäùɺ÷Ä{Éà ©ÉÖÅ¥É> Êw§ÉɺÉÒ ùÉV«É »ÉÉoÉà Xàe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ +{Éà +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉ +Ê»lÉl´É{ÉÉà +ÅlÉ +É´«ÉÉà. l«ÉÉù ¥ÉÉq ©É¾ÉNÉÖWùÉlÉ Sɳ´É³ ¶É° oÉ> +à lÉÉùÒLÉ 1±ÉÒ ©Éà, 1960{ÉÉ ùÉàW HSU-»ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉ ¡Éqà¶ÉÉà{Éà +É´ÉùÒ ±É> NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ.

»ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ{Éà »É~ÉÉè÷Ç ©É²«ÉÉà {ÉoÉÒ. »´ÉäÎSUH »ÉÅ»oÉÉ+Éà

hà¥Éù§ÉÉ>{ÉÉ +ÅNÉlÉ ©ÉÅmÉÒ lÉùÒHà HÉ©É HùÒ SÉÚHà±ÉÉ

»É©É«ÉÉÅlÉùà +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ A~ÉÉelÉÒ ù¾Ò Uà.

NÉÉÅyÉÒ´ÉÉqÒ +ÉNÉà´ÉÉ{É qà´Éà{r§ÉÉ> qà»ÉÉ> §ÉÚlÉHɳ{ÉÒ «ÉÉqÉà

§ÉÚlÉHɳ©ÉÉÅ »ÉÉà©ÉÉ (»ÉÉäùɺ÷Ä +Éè>±É Ê©É±É +è»ÉÉàʻɫÉà¶É{É),

lÉÉY HùlÉÉÅ H¾à Uà, `ùÉWHÉà÷©ÉÉÅ ¾É±É ©ÉÊiÉ«ÉÉù ¾Éè±É Uà l«ÉÉÅ

»ÉÉäùɺ÷Ä »ÉÅH±É{É »ÉÊ©ÉÊlÉ »ÉʾlÉ{ÉÒ +à{ÉY+Éà+à +É ©ÉÉNÉiÉÒ

»ÉÉäùɺ÷Ä »ÉùHÉù{ÉÒ Ê´ÉyÉÉ{ɻɧÉÉ ¥Éà»ÉlÉÒ +{Éà ¾É±É©ÉÉÅ V«ÉÉÅ

HùÒ ¾lÉÒ. ¾´Éà V«ÉÉùà +É ©ÉÖtÉà £ùÒ SÉSÉÉÇ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà l«ÉÉùà »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉÅH±É{É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ H{´ÉÒ{Éù ~ÉùÉNÉ lÉàWÖùÉ+à +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ qÉà¾ùÉ´ÉÒ Uà lÉà H¾à Uà, `+©Éà lÉÉà 2001oÉÒ +É ©ÉÉNÉiÉÒ HùÒ ùÂÉ UÒ+à, ´Éà÷, WHÉlÉ Wà´ÉÉ ¡ÉüÉ{ÉÒ ±ÉeÉ> ´ÉLÉlÉà ~ÉiÉ +©Éà +É ©ÉÖtÉà AcÉ´«ÉÉà ¾lÉÉà +{Éà +©ÉÉùÒ +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ +ÉWà ~ÉiÉ Uà. +É ©ÉÉNÉiÉÒ{Éà ¡É¥É³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉÅ WÖqÉÅ WÖqÉÅ ¶É¾àùÉà{ÉÉ ´Éà~ÉÉùÒ+Éà, »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà{ÉÒ +àH ¥ÉàcH WÖ±ÉÉ> 2009{ÉÉ +ÅlÉ©ÉÉÅ ùÉWHÉà÷ LÉÉlÉà ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. +©ÉÉùÒ +É ©ÉÉNÉiÉÒ HÉà> +±ÉNÉlÉÉ´ÉÉq{ÉÒ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ +~ÉÚùlÉÉà Ê´ÉHÉ»É, +´ÉNÉiÉ{ÉÉ +{Éà +{«ÉÉ«ÉoÉÒ Al~É}É oÉ«Éà±ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Uà. (»ÉɧÉÉù +ʧɫÉÉ{É WÖ±ÉÉ> 2009)

©ÉÉʾlÉÒLÉÉlÉÉ{ÉÒ HSÉàùÒ Uà l«ÉÉÅ »~ÉÒHù{ÉÒ +Éè£Ò»É ¾lÉÒ +{Éà Ê»ÉÊ´É±É ¾ÉèÊ»~É÷±É Uà l«ÉÉÅ »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉùHÉù{ÉÖÅ »ÉÊSÉ´ÉÉ±É«É ¾lÉÖÅ. »ÉÉäùɺ÷Ä »ÉùHÉù ´ÉLÉlÉà ~ÉÉÅSÉ ÊW±±ÉÉ ¾lÉÉ, lÉà ¾É±ÉÉù, NÉÉàʾ±É´ÉÉe, »ÉÉàùc, ]ɱÉÉ´ÉÉe +{Éà ©Éy«É»ÉÉäùɺ÷Ä lÉùÒHà +Éà³LÉÉlÉÉ ¾lÉÉ. »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ Ê´ÉyÉÉ{ɻɧÉÉ{ÉÒ ¥ÉàcH 60 ¾lÉÒ +{Éà ´É»ÉÊlÉ 40 ±ÉÉLÉ{ÉÒ ´É»lÉÒ ¾lÉÒ.' +ÉWà »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ ´É»ÉÊlÉ{ÉÉà +ÉÅHeÉà qÉàh HùÉàe »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. ¾É±É »ÉÉäùɺ÷Ä ~Éù (¥ÉÉ´É{É) Ê´ÉyÉÉ{ɻɧÉÉ ¥ÉàcH +{Éà 7 ±ÉÉàH»É§ÉÉ »ÉÒ÷ yÉùÉ´Éà Uà. lÉà{ÉÉ 7 ÊW±±ÉÉ Uà. V«ÉÉùà V«ÉÉùà HÉà> ©ÉÖtà »ÉÉäùɺ÷Ä{Éà +{«ÉÉ«É oÉ«ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´Éà Uà l«ÉÉùà l«ÉÉùà +±ÉNÉ »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ UàeÉ«É Uà. +NÉÉA +àH

+LÉ¥ÉÉù ¶É° H«ÉÇÖ ¾lÉÖÅ. Wà©É +±ÉNÉ HSU{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Ê´ÉyÉÉ{ɻɧÉÉ{ÉÉ ¢±ÉÉèù ~ÉùoÉÒ ¥ÉÉ¥ÉÖ ©ÉàPÉY ¶Éɾ »ÉʾlÉ +{ÉàH ±ÉÉàHÉà+à ©ÉW¥ÉÚlÉ ùÒlÉà AcÉ´ÉÒ Uà lÉà´ÉÒ ùÒlÉà ùÉWHÒ«É ùÒlÉà +±ÉNÉ

+©ÉùÉ´ÉlÉÒ »oÉÉ. Wä{É »ÉÅPÉ +©ÉùÉ´ÉlÉÒ{ÉÉ »ÉÖ¸ÉÉ´ÉH ´É«ÉÉà´ÉÞu »Éà´ÉɧÉÉ´ÉÒ »´É. U¥ÉÒ±ÉqÉ»É ©ÉÉà¾{ɱÉÉ±É HÉ©ÉqÉù B©Éù ´ÉºÉÇ 90 Wà©ÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ <SUÉ ©ÉÖW¥É ùÊ´É´ÉÉù, lÉÉ. 11-4-2011{ÉÉ +d©É lÉ~É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ HùÒ »ÉÅoÉÉùÉà OɾiÉ Hùà±É Wà 6 qÒ´É»É ~ÉUÒ ¶ÉÖJ´ÉÉù, lÉÉ. 22-4-2011{ÉÉ ¥É~ÉÉàùà 4.11 Ê©É{ÉÒ÷à »ÉÅoÉÉùÉà »ÉÒY NÉ«Éà±É +{Éà ~ÉÅeÒlÉ ©ÉùiÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ qà´É±ÉÉàH »ÉÒyÉÉ´ÉÒ NÉ«ÉÉ ö [ÉÉ{ÉNÉSU{ÉÉ ©É¾ÉùÉW +©ÉùÉ´ÉlÉÒ ¶ÉàºÉHɳ©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùà±É ~ÉÚ. »ÉÖùà{r©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.+à »ÉÅoÉÉùÉ{ÉÉ ~ÉSLÉÉiÉ +É~Éà±É. ¶ÉÊ{É´ÉÉù, lÉÉ. 23-4-2011{ÉÉ lÉà©É{ÉÒ ~ÉɱÉLÉÒ {ÉÒH³à±É. +©ÉùÉ´ÉlÉÒ ¶É¾àù©ÉÉÅ £ùÒ Ê¾{qÖ »©É¶ÉÉ{É §ÉÚÊ©É ~ɾÉáSÉà±É ¾XùÉà »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà+à q¶ÉÇ{É{ÉÉà ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉÉà. 60 oÉÒ 70 ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ Wä{É »É©ÉÉW©ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉà »ÉÅoÉÉùÉà ±ÉÒyÉà±É Wà +©ÉùÉ´ÉlÉÒ{ÉÉà <ÊlÉ¾É»É ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±É. +ÎN{É »ÉÅ»HÉù lÉà©É{ÉÉ ¥É}Éà »ÉÖ~ÉÖmÉÉà ÊNÉùҶɧÉÉ> lÉoÉÉ W«ÉÅlɧÉÉ> HÉ©ÉqÉùà +É~Éà±É. ¡ÉàºÉH & Ê´ÉÊ~É{ɧÉÉ> »ÉÅPÉÉiÉÒ

©Éà 2011 10


ÉÉà

ÉÉÅS +´É¶«É ´

+iÉʾ±É´ÉÉeoÉÒ NÉÖWùÉlÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ »É£ù

+iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÖÅ ùÉV«É »É©É«É{ÉÉ ¡É´Éɾ©ÉÉÅ ´É¾Ò{Éà +ÉWoÉÒ ~ÉSÉÉ»É ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉÅ V«ÉÉùà NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É ¥É{«ÉÖÅ. +àH ´ÉLÉlÉ +à´ÉÖÅ ¥É{«ÉÖÅ Hà NÉÖWùÉlÉ +{Éà HSU ´ÉSSÉà +É´Éà±ÉÉ ´ÉÊh«ÉÉù {ÉÉ©É{ÉÉ ¡Éqà¶É©ÉÉÅ SÉÉ´ÉeÉ ´ÉŶÉ{ÉÉ ¶ÉÉ»ÉHÉà{ÉÖÅ {ÉÉ{ÉÖÅ »ÉùLÉÖÅ ùÉV«É ¾lÉÖÅ. ùÉV«É{Éà ¥Éq±Éà cHùÉlÉ H¾Éà lÉÉà SÉɱÉà. ~ÉÅSÉÉ»Éù lÉùÒHà +Éà³LÉÉlÉÉ NÉÉ©É £ùlÉà{ÉÉ +©ÉÖH Ê´É»lÉÉù{ÉÒ +ÉNɳ lÉà ùÉV«É{ÉÉ »ÉÒ©ÉÉeÉ LÉÉ»É Ê´É»lÉ«ÉÉÇ {É ¾lÉÉ. >. »É. 470 ~ÉUÒ ±ÉNɧÉNÉ +ÉLÉÉà ¡Éqà¶É ©ÉämÉH´ÉŶÉ{ÉÉ ´ÉÉùÉ£ùlÉÒ »ÉnÉÉ ~Éù +É´Éà±ÉÉ 19 ùÉX+Éà{ÉÉà ¾lÉÉà. >.»É. 788 »ÉÖyÉÒ lÉà©É{ÉÖÅ ¶ÉÉ»É{É ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +ÉoÉÒ SÉÉ´ÉeÉ ´ÉÅ¶É 7©ÉÒ »ÉqÒ{ÉÉ +ù»ÉÉ©ÉÉÅ XiÉÒlÉÉà {É ¾lÉÉà. +É ¶É¥q ¥É¾Ö qÚù{ÉÉ §ÉÚlÉHɳ©ÉÉÅ SÉÉàù-±ÉÚÅ÷ÉùÉ ©ÉÉ÷à ´É~ÉùÉlÉÉà ¾lÉÉà. SÉÉ´ÉeÉ ¶É¥q{ÉÖÅ ©ÉÚ³ NÉ©Éà lÉà ¾Éà«É, ~ÉiÉ +à÷±ÉÖÅ SÉÉàI»É Hà ~ÉÅSÉÉ»Éù ʻɴÉÉ«É NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ¥ÉÒWà SÉÉ´ÉeÉ ùÉWHlÉÉÇ+Éà {É ¾lÉÉ. ~ÉÅSÉÉ»Éù SÉÉ´ÉeÉ ùÉX W«ÉʶÉLÉùÒ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. lÉ´ÉÉùÒLÉÒ OÉÅoÉÉà©ÉÉÅ lÉà{ÉÉ +ÅNÉà §ÉÉN«Éà W H¶ÉÒ XiÉHÉùÒ ©É³à, HÉùiÉ Hà lÉà{ÉÖÅ ùÉV«É LÉÉà¥ÉÉ Wà´ÉeÖÅ ¾lÉÖÅ. >. »É. 720 ~ÉUÒ Xà Hà SÉÉ´ÉeÉ ´ÉÅ¶É >ÊlÉ¾É»É »ÉWÇ´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà +{Éà »ÉÉeÉ ¥ÉÉù»ÉÉà ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ +´É{É´ÉÉ ©ÉÉàe ±ÉÒyÉÉ ~ÉUÒ >.»É. 1960 ©ÉÉÅ lÉà >ÊlÉ¾É»É NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É{ÉÉ »ÉWÇ{É ±ÉNÉÒ ~ɾÉáSÉ´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. qù©«ÉÉ{É{ÉÉ »É©É«ÉNÉɳɩÉÉÅ +{ÉàH {ÉÉ÷ëÉÉl©ÉH +{Éà Ê{ÉiÉÉÇ«Él©ÉH PÉ÷{ÉÉ+Éà ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ. >. »É. 696©ÉÉÅ +äÊlɾÉÊ»ÉH PÉ÷{ÉÉJ©É{ÉÉà +ÉùÅ§É oÉ«ÉÉà, V«ÉÉùà ùÉX W«ÉʶÉLÉùÒ{ÉÉ ~ÉÅSÉÉ»Éù{Éà +ÉJ©ÉH SÉɱÉÖG«É »Éä{«É+à PÉàùÒ ±ÉÒyÉÖÅ. ¾Ö©É±ÉÉà ©ÉÉùÒ ¾÷É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÅSÉÉ»Éù{ÉÉ ©É«ÉÉÇÊqlÉ ±É¶Hù ©ÉÉ÷à H~ÉùÖÅ ¾lÉÖÅ. +É©É UlÉÉÅ »ÉÅPɺÉÇ mÉiÉàH ´ÉºÉÇ SÉɱ«ÉÉà. SÉÉàlÉù£Ò PÉàùÉ ´ÉSSÉà ~ÉiÉ +à÷±ÉÉà »É©É«É ~ÉÅSÉÉ»Éù ÷HÒ ùÂÖÅ... +ÅlÉà ~ÉùÉW«É {ÉIÒ ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ »É©ÉY W«ÉʶÉLÉùÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ùÉiÉÒ{Éà lÉà{ÉÉ §ÉÉ> »ÉÖù~Éɳ §ÉàNÉÒ »É¾Ò»É±ÉÉ©ÉlÉ ùÒlÉà WÅNɱɩÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÒ qÒyÉÒ. «ÉÖu qù©«ÉÉ{É +à ~ÉÉàlÉà ©ÉÉ«ÉÉâ NÉ«ÉÉà. ¥ÉÒY lÉù£ +àHÉÅlÉ´ÉÉ»ÉÒ ùÉiÉÒ+à oÉÉàeÉ »É~lÉɾ ¥ÉÉq ~ÉÖmÉ{Éà W{©É +É~«ÉÉà. ´É{É©ÉÉÅ lÉà W{©«ÉÉà, +à÷±Éà lÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©É ´É{ÉùÉW ùÉL«ÉÖÅ. +±É¥ÉnÉ, Ê´ÉyÉÉlÉÉ{ÉÖÅ

UdÒ±ÉàLÉ{É +à Hà ~ÉSSÉÒ»ÉàH ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ ùÉiÉÒ{ÉÉà ~ÉÖmÉ ´É{ÉùÉW SÉÉ´ÉeÉ lÉùÒHà £GlÉ ´É{É¡Éqà¶É{ÉÉà {Éʾ, ~ÉùÅlÉÖ lÉ©ÉÉ©É ~ÉÊýÉ©É §ÉÉùlɴɺÉÇ©ÉÉŠʶÉù©ÉÉàù +à´ÉÉ ùÉV«É{ÉÉà »oÉÉ~ÉH +{Éà ¶ÉÉ»ÉH ¥É{Éà. +É ùÉV«É lÉà +iÉʾ±É´ÉÉe, Wà +´ÉÉÇSÉÒ{É NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É{ÉÉà ~ɾà±ÉÉà +´ÉlÉÉù ¾lÉÖÅ. >ÊlÉ¾É»É +ɱÉàLÉlÉÉ ¡ÉÉSÉÒ{É OÉÅoÉ `¡É¥ÉÅyÉ ÊSÉÅlÉÉ©ÉÊiÉ'©ÉÉÅ ´ÉiÉÇ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É ´É{ÉùÉW{ÉÖÅ W{©É´ÉºÉÇ >. »É. 720 ¾lÉÖÅ. +àH ´ÉÉù ùÉiÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +à HÖÅ´Éù{Éà PÉÉàÊe«ÉÉ©ÉÉÅ ¾ÓSÉÉà³Ò ù¾Ò ¾lÉÒ. H¾à´ÉÉ«É Uà Hà ¶ÉÒ±ÉNÉÖiÉ»ÉÚÊù {ÉÉ©É{ÉÉ Wä{É ©ÉÖÊ{É{ÉÖÅ l«ÉÉùà l«ÉÉÅ +ÉNÉ©É{É oÉ«ÉÖÅ +{Éà lÉà©ÉiÉà HÖÅ´Éù ´É{ÉùÉW{ÉÉ ¾ÉoÉà-~ÉNÉà ùÉWÊSÉ{¾Éà qÒcÉÅ ´É{ÉùÉW{Éà lÉà©ÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ qàLÉùàLÉ {ÉÒSÉà ùÉL«ÉÉà +{Éà ~ÉÚX{ÉÒ WN«ÉÉ ~ÉÉ»Éà +ÉÅ÷É£àùÉ HùlÉÉ BqùÉà{Éà §ÉNÉÉeÒ ©ÉÚH´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É »ÉÉá~«ÉÖÅ. +ÉcàH ´ÉºÉÇ{ÉÉà oÉ«Éà±ÉÉà ´É{ÉùÉW BqùÉà{Éà ©ÉÉùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉÅe¬Éà l«ÉÉùà ©ÉÖÊ{É{Éà ±ÉÉN«ÉÖÅ Hà lÉà +ʾŻÉÉ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É Hù{ÉÉù »ÉÉyÉÖ oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à {Éʾ, ~ÉiÉ ±É¶HùÒ ¥É³à ùÉW Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉÉ«ÉH ¾lÉÉà. ´É{ÉùÉW{Éà lÉà©ÉiÉà ~ÉÉUÉà ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ¾´ÉɱÉà »ÉÖ~ÉùlÉ HùÒ qÒyÉÉà. +É HqÉSÉ qÅlÉHoÉÉ W ¾Éà«É, UlÉÉÅ ¥ÉÉùàH »ÉäHÉ ~ɾà±ÉÉÅ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à `¡É¥ÉÅyÉ ÊSÉÅlÉÉ©ÉÊiÉ', `ùl{É©Éɳ', `lÉÒoÉÇH±~É', ´ÉNÉàùà ¡ÉÉSÉÒ{É OÉÅoÉÉà{ÉÉà W +ÉyÉÉù ±Éà´ÉÉà ùÂÉà. ´É{ÉùÉW +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉà »oÉÉ~ÉH ¶ÉÒ ùÒlÉà ¥É{«ÉÉà lÉà{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ »É©ÉX´ÉlÉÒ ¥ÉÒY +äÊlɾÉÊ»ÉH {ÉÉáyÉ +à Uà Hà ©ÉÉ©ÉÉ »ÉÖù~Éɳ §ÉàNÉÉà lÉà ¥É¾Éù´É÷ÖÅ HùlÉÉà ¾lÉÉà. SÉÉàùÒ ~ÉiÉ HùlÉÉà ¾lÉÉà. HÉà> qÚù{ÉÉ ¡Éqà¶É{ÉÉà ùÉX ~ÉÅSÉÉ»Éù {ÉYH{ÉÉ NÉÖWÇù ùÉX{ÉÒ HÖÅ´ÉùÒ »ÉÉoÉà ~Éùi«ÉÉà. »oÉÉÊ{ÉH NÉÖWÇù ùÉX+à q¾àW SÉÚH´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ùä«ÉlÉ ~Éù {ÉÉLÉà±ÉÉà ´ÉàùÉà NÉÉ©ÉàNÉÉ©É £ùÒ{Éà ´É»ÉÚ±É Hù´ÉÉ ~Éà±ÉÉ qÚù{ÉÉ ùÉX{ÉÉ qù¥ÉÉùÒ+Éà Hà÷±ÉÉH »ÉäÊ{ÉHÉà §ÉàNÉÉ °¥É° +É´«ÉÉ. ´É{ÉùÉW{ÉÒ yÉÉH XàlÉÉÅ lÉà©ÉiÉà ´É»ÉÚ±ÉÉlÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ lÉà{Éà »ÉÉá~«ÉÖÅ. ©ÉÉmÉ U ©ÉɻɩÉÉÅ ´É{ÉùÉWà SÉÉÅqÒ{ÉÉ 24 ±ÉÉLÉ Ê»ÉIÉ +{Éà 4,000 PÉÉàeÉ +àHcÉ H«ÉÉÇ. +É ~ÉÖºH³ q±±ÉÉà ©Éà³´ÉÒ qù¥ÉÉùÒ+Éà lÉoÉÉ »ÉäÊ{ÉHÉà lÉà©É{ÉÉ ùÉV«É lÉù£ ù´ÉÉ{ÉÉ oÉ«ÉÉ l«ÉÉùà

¸ÉÒ UNÉ{ɱÉÉ±É Ê´Éd±ÉY ©É¾àlÉÉ ¾. W»É´ÉÅlÉÒ¥Éà{É ¡É§ÉÖ±ÉÉ±É ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ö V«ÉÉàÊlÉ¥Éà{É Ê¾lÉàºÉHÖ©ÉÉù ©É¾àlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù +.»ÉÉä. ùÒ{ÉÉ ÊHÊù÷§ÉÉ> ©É¾àlÉÉ, ÊSÉ. >¶ÉÉ, ÊSÉ. »ÉÉà¾{É, +.»ÉÉä. »ÉÉà{É±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ©É¾àlÉÉ ö Hɱ¾àù (§ÉÒ´ÉÅeÒ) ©ÉÚ³ ¾Êe«ÉÉiÉÉ´ÉɳÉ

©Éà 2011 11


´É{ÉùÉWà lÉà©É{Éà ©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ ùÉàHÒ ©ÉÉùÒ {ÉÉL«ÉÉ +{Éà yÉ{É lÉà©ÉW PÉÉàeÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HùÒ ±ÉÒyÉÉ. +àH ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ lÉà WÅNɱɩÉÉÅ »ÉÅlÉÉ«Éà±ÉÉà ùÂÉà +{Éà »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ lÉ£eÉ´Éà±ÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ ´Éeà ±É¶Hù{ÉÖÅ ~ÉiÉ NÉc{É HùlÉÉà ùÂÉà. »Éä{«É¥É³à +É»É~ÉÉ»É{ÉÉ ¡Éqà¶ÉÉà YlÉÒ yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà ùÉV«É »oÉÉ~«ÉÖÅ +à Ê´É»lÉÉ«ÉÈÖ. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É AnÉù NÉÖWùÉlÉ{ÉÉà ¡Éqà¶É +à lÉà{ÉÉà ùÉV«É¡Éqà¶É ¾lÉÉà, Wà{ÉÉ ©ÉÉmÉ ~ÉÉ÷{ÉNÉù{ÉÖÅ »oɳ ~É»ÉÅq Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÉHÒ ù¾àlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉà ~ÉÖùÉiÉÉ »ÉÅq§ÉÇOÉÅoÉÉà©ÉÉÅ {ÉÉáyÉÉ«Éà±ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É Xà>+à. ¥ÉyÉÒ Êq¶ÉÉ+Éà ©ÉÉù£lÉ Wà©ÉÉÅ ¡É´Éà¶ÉÒ ¶ÉHÉ«É +{Éà ¡Él«ÉàH Êq¶ÉÉ lÉù£ V«ÉÉÅ ¡É´Éà¶ÉwÉù ¥ÉÉÅyÉÒ ¶ÉHÉ«É +à´ÉÉ LÉÖ±±ÉÉ (~ÉaiÉ) »oÉ³à ´É{ÉùÉW{Éà ~ÉÉ÷{ÉNÉù »oÉÉ~É´ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +àH §Éù´ÉÉe lÉà{Éà +à´ÉÒ WN«ÉÉ ¶ÉÉàyÉÒ +É~É´ÉÉ H¥ÉÚ±É oÉ«ÉÉà, ~ÉiÉ ´ÉSÉ{É ©ÉÉNÉ«ÉÃÖÅ Hà ~ÉÉ÷{ÉNÉù lÉà{ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ´ÉÖÅ Xà>+à. §Éù´ÉÉe{ÉÖÅ {ÉÉ©É +iÉʾ±É ¾lÉÖÅ. ´ÉSÉ{É¥Éu oÉ«Éà±ÉÉ ´É{ÉùÉW{Éà WN«ÉÉ NÉ©ÉÒ +{Éà lÉàiÉà »É©É»lÉ ùÉV«É{ÉÖÅ {ÉÉ©É +iÉʾ±É´ÉÉe ùÉL«ÉÖÅ, V«ÉÉùà ~ÉÉ÷{ÉNÉù{Éà lÉàiÉà +iÉʾ±É ~ÉaiÉ lÉùÒHà X¾àù H«ÉÈÖ. ~ÉaiÉ ¶É¥q{ÉÖÅ +~ɨÉÅ¶É ~ÉÉ÷iÉ G«ÉÉùà oÉ«ÉÖÅ +à lÉÉà HÉà{Éà LÉ¥Éù, ~ÉùÅlÉÖ {ÉNÉù lÉà{ÉÉÅ ¥Éà{É©ÉÚ{É »oÉÉ~Él«ÉÉà ©ÉÉ÷à XiÉÒlÉÖÅ ¥É{«ÉÖÅ. >ÊlɾɻÉ{ÉÉ OÉÅoÉÉà©ÉÉÅ {ÉÉáyÉÉ«Éà±ÉÒ ¥ÉÒY HoÉÉ& >. »É. 765©ÉÉÅ ´É{ÉùÉW{ÉÉà +à÷±Éà Hà ´É{ÉùÉW SÉÉ´ÉeÉ{ÉÉà ùÉV«ÉÉʧɺÉàH oÉ«ÉÉà l«ÉÉùà +à 45 ´ÉºÉÇ{ÉÉà ¾lÉÉà. LÉÉLÉù NÉÉ©É©ÉÉÅ ù¾àlÉÒ ¸ÉÒqà´ÉÒ {ÉÉ©É{ÉÒ »mÉÒ+à lÉà{Éà ùÉWÊlɱÉH H«ÉÈÖ. ´É{ÉùÉW SÉÉ´ÉeÉ+à lÉà{Éà ´ÉSÉ{É~ÉɱÉ{É ©ÉÉ÷à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¥É¾à{É NÉiÉÒ ¾lÉÒ. +É ´ÉSÉ{É »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ ´ÉÉlÉ +à´ÉÒ Uà Hà ´ÉºÉÉâ ~ɾà±ÉÉÅ ´É{ÉùÉW ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ©ÉÉ »ÉÖù~Éɳ §ÉàNÉÉà ùÉÊmÉ{ÉÉ »É©É«Éà LÉÉLÉù NÉÉ©É©ÉÉÅ SÉÉàùÒ Hù´ÉÉ NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. +àH ´«ÉÉ~ÉÉùÒ{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ lÉà ©ÉɱɩÉnÉÉ lÉ£eÉ´É´ÉÉ PÉÚ»«ÉÉà. +ÅyÉÉùÉ©ÉÉÅ NÉÖ~ÉSÉÖ~É ùÒlÉà PÉù £Å£Éà»É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. +XiÉlÉÉ lÉà{ÉÉà ¾ÉoÉ q¾Ó{ÉÒ ©É÷HÒ©ÉÉÅ ~Ée«ÉÉà +{Éà lÉàiÉà +à W ´ÉLÉlÉà SÉÉàùÒ{ÉÉà L«ÉÉ±É lÉY qÒyÉÉà. q¾Ò©ÉÉÅ (Hà ~ÉUÒ ©ÉÒcÉ©ÉÉÅ +NÉù lÉÉà ¥ÉÉWùÒ©ÉÉÅ) ¾ÉoÉ ~Éeà lÉà ©É¾à©ÉÉ{É lÉùÒHà W©«ÉÉ ¥ÉùÉ¥Éù NÉiÉÉ«É, +à÷±Éà ´É{ÉùÉWà +à PÉù{ÉÖÅ H¶ÉÖÅ {É ±ÉÒyÉÖÅ. ´«ÉÉ~ÉÉùÒ{ÉÒ ¥É¾à{Éà ¸ÉÒqà´ÉÒ{Éà ´ÉÉlÉ{ÉÒ LÉ¥Éù ~ÉeÒ l«ÉÉùà lÉàiÉà WÅNɱɴÉÉ»ÉÒ ´É{ÉùÉW{Éà §ÉÉ> NÉiÉÒ W©É´ÉÉ lÉàeÉ´«ÉÉà +{Éà H~ÉeÉÅ +É~«ÉÉÅ. ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ ´É{ÉùÉWà Ê~ÉlÉÉ W«ÉʶÉLÉùÒ{ÉÖÅ ~ÉÅSÉÉ»Éù ùÉV«É ~ÉÉUÖÅ ©É³à +à ´ÉLÉlÉà

¸ÉÒqà´ÉÒ{ÉÉ ¾ÉoÉà ùÉWÊlɱÉH HùÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ´ÉSÉ{É +É~«ÉÖÅ. ùÉWÊlɱÉH Hù´ÉÉ{ÉÉà ¾I ¥É¾à{É{ÉÉà ¾Éà«É +{Éà »ÉÉ÷É©ÉÉÅ lÉà{Éà ~É»ÉÉ«ÉlÉÖÅ ©É³à +à´ÉÒ ¡ÉiÉÉʱÉHÉ ¾lÉÒ. ´É{ÉùÉW SÉÉ´ÉeÉà ©ÉÉmÉ ~ÉÅSÉÉ»Éù{ÉÉà {Éʾ, ~ÉiÉ +à ÷SÉÚHeÉ ùÉV«É »ÉʾlÉ ¥É¾Éà³É +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉà ùÉX ¥É{«ÉÉà. +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉ »ÉÒ©ÉÉeÉ l«ÉÉùà ¾Y SÉù©É»ÉÒ©ÉÉ+à £à±ÉÉ«Éà±ÉÉ {É ¾lÉÉ. +É ©ÉÚ³§ÉÚlÉ NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ »ÉÖ´ÉiÉÇHɳ{ÉÉà +ÉùÅ§É oÉ´ÉÉ +Éeà ±ÉNɧÉNÉ ¥É»»ÉÉà ´ÉºÉÇ Wà÷±ÉÉà »É©É«É ¥ÉÉHÒ ¾lÉÉà. >. »É. 765 ©ÉÉÅ +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÒ NÉÉqÒ ~Éù ¥Éàc±ÉÉ ´É{ÉùÉW SÉÉ´ÉeÉ+à >. »É. 780 »ÉÖyÉÒ ©ÉÉmÉ 15 ´ÉºÉÇ ùÉW H«ÉÈÖ +{Éà ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©«ÉÉà. SÉÉ´ÉeÉ´ÉÅ¶É Xà Hà SÉɱÉÖ ùÂÉà, ~ÉùÅlÉÖ ´É{ÉùÉW{ÉÉ +´É»ÉÉ{É ~ÉUÒ 26 ´ÉºÉÇ +à´ÉÉÅ ´ÉÒl«ÉÉÅ Hà Wà qù©«ÉÉ{É lÉà{ÉÉ +{ÉÖNÉÉ©ÉÒ ¶ÉÉ»ÉHÉà +ÅNÉà lÉlHɱÉÒ{É OÉÅoÉÉà©ÉÉÅ H¶ÉÒ {ÉÉáyÉ oÉ´ÉÉ {É ~ÉÉ©ÉÒ. OÉÅoÉÉà ©ÉÖW¥É l«ÉÉù ~ÉUÒ{ÉÉà ùÉW´ÉÒ «ÉÉàNÉùÉW SÉÉ´ÉeÉ ¾lÉÉà, Wà{ÉÉ ¶ÉÉ»É{ÉHɳ ¥ÉÉq lÉà{ÉÉ mÉiÉ HÖÅ´ÉùÉà +{ÉÖJ©Éà ùl{ÉÉÊql«É ´ÉäùÒʻɞ +{Éà KÉà©ÉùÉW +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉ ¶ÉÉ»ÉH ¥É{«ÉÉ. KÉà©ÉùÉW{ÉÒ +ÉNÉÉ©ÉÒ mÉiÉ ~ÉàhÒ+Éà lÉà{ÉÉ ~ÉÖmÉ SÉÉ©ÉÖÅe{ÉÒ, l«ÉÉù ¥ÉÉq ~ÉÉämÉ yÉÉyÉe{ÉÒ +{Éà Uà±±Éà ¡É~ÉÉämÉ §ÉÚ§É÷{ÉÒ ¾lÉÒ. SÉÉ´ÉeÉ´ÉÅ¶É +à »ÉÉoÉà ~ÉÚùÉà oÉ«ÉÉà +{Éà »ÉÉà±ÉÅHҴɶÉà lÉà{ÉÖÅ »oÉÉ{É ±ÉÒyÉÖÅ. +àH ¡ÉÉSÉÒ{É OÉÅoÉ `»ÉÖHÞlÉ»ÉÅHÒlÉÇ{É'©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà Uà±±ÉÉ SÉÉ´ÉeÉ ùÉX §ÉÚ§É÷ ~ÉUÒ lÉà{Éà (»ÉÉà±ÉÅHÒ HÖ÷Ö©¥É©ÉÉÅ ~ÉùiÉà±ÉÒ) ¥É¾à{É{ÉÉà ~ÉÖmÉ ©ÉÚ³ùÉW ~ɾà±ÉÉà +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÒ NÉÉqÒ ~Éù +É´«ÉÉà. ~ÉÖmÉ{ÉÉ W{©É ´ÉLÉlÉà ©ÉÚ³ {ÉKÉmÉ ¾lÉÖÅ, +à÷±Éà Ê~ÉlÉÉ ùÉW{ÉÖÅ {ÉÉ©É XàeÒ lÉà{Éà ©ÉÚ³ùÉW H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. SÉÉ´ÉeÉ´ÉŶÉ{ÉÖÅ +iÉʾ±É´ÉÉe ùÉV«É ¥É¾Ö ©ÉÉà÷ÖÅ {É ¾lÉÖÅ. ©ÉÚ³ùÉW »ÉÉà±ÉÅHÒ+à +{ÉàH Ê´ÉW«ÉÉà ¾ÉÅ»É±É HùÒ ¥ÉyÉÒ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÉ »ÉÒ©ÉÉeÉ Ê´É»lÉÉ«ÉÉÇ. ~ÉÊýÉ©Éà HSU +{Éà HÉÊc«ÉÉ´ÉÉe YlÉÒ ±ÉÒyÉÉ. qÊKÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ «ÉÖuHֶɳ HÖÅ´Éù SÉÉ©ÉÖÅeÉùÉW »ÉÉoÉà +ÉJ©ÉiÉ HùÒ ±ÉÉ÷ {ÉÉ©É{ÉÉà¡Éqà¶É ©Éà³´«ÉÉà. AnÉù lÉù£ +W©Éàù ~ÉÉ»Éà{ÉÉ »ÉÉŧÉù »ÉùÉà´Éù »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ¡Éqà¶É +iÉʾ±É´ÉÉe©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà±É HùÒ qÒyÉÉà. ©ÉÚ³§ÉÚlÉ NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ LÉùàLÉù »ÉÖ´ÉiÉÇHɳ{ÉÉà lÉà +ÉùÅ§É ¾lÉÉà, Hà©É Hà ©ÉÚ³ùÉW »ÉÉà±ÉÅHÒ+à YlÉà±ÉÉ PÉiÉÉ ¡Éqà¶ÉÉà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ ¡ÉÉqàʶÉH »ÉÒ©ÉÉeÉ{ÉÒ ¥É¾Éù{ÉÉ ¾lÉÉ. ʴɶÉɳ §ÉÉäNÉÉàʱÉH ~ÉoÉÉùÉà ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ +iÉʾ±É´ÉÉe ùÉWyÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ÷iÉ{ÉÒ +ÉiÉ {ÉÒSÉà{ÉÖÅ

¸ÉÒ©ÉlÉÒ Î»©ÉlÉÉ¥Éà{É ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> Ê©É«ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ¥É³´ÉÅlɧÉÉ> ©ÉÉiÉàH±ÉÉ±É Ê©É«ÉÉiÉÒ{ÉÉ ´ÉºÉÔlÉ~É{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Ê{ÉÊ©ÉnÉà +ÉùÉyÉ{ÉÉ »É¾... Ê©É«ÉÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¾ÉÊqÇH +ʧÉ{ÉÅq{É... ©Éà 2011 12


»ÉÅNÉÊclÉ ùÉV«É ¾lÉÖÅ. >. »É. 961oÉÒ >. »Éà. 996 »ÉÖyÉÒ ~ÉÉÅmÉÒ»É ´ÉºÉÇ ¶ÉÉ»É{É SɱÉÉ´«ÉÉ ~ÉUÒ ©ÉÚ³ùÉW »ÉÉà±ÉÅHÒ+à (©ÉÚ³ùÉW ~ɾà±ÉÉ+à) NÉÉqÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HÖÅ´Éù SÉÉ©ÉÖÅeùÉW{Éà »ÉÉá~ÉÒ qÒyÉÒ. ¶ÉÉ»É{É{ÉÉÅ lÉàù ´ÉºÉÇ¥ÉÉq SÉÉ©ÉÖÅeùÉW ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ ´ÉSɱÉÉ HÖÅ´Éù qÖ±ÉǧÉùÉW{Éà ùÉV«É{ÉÉà ´É¾Ò´É÷ »ÉÖ~ÉùlÉ HùÒ ¶ÉàºÉ Y´É{É NÉɳ´ÉÉ {É©ÉÇqÉlÉÒùà ¶ÉÖG±ÉlÉÒoÉÇ WlÉÉà ùÂÉà. qÖ±ÉǧÉùÉW{Éà »ÉÅlÉÉ{É {É ¾lÉÖÅ. ©ÉÉ÷à lÉà{ÉÉ NÉÉqÒ´ÉÉù»É lÉùÒHà §ÉmÉÒXà ({ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ> {ÉÉNÉùÉW{ÉÉà HÖÅ´Éù) §ÉÒ©Éqà´É ~ɾà±ÉÉà »ÉnÉÉ ~Éù +É´«ÉÉà. >ÊlɾɻÉHÉùÉà+à §ÉÒ©Éqà´É ʴɶÉà PÉiÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà +ɱÉàLÉÒ, HÉùiÉ Hà lÉà{ÉÉÅ 42 ´ÉºÉÇ ±ÉÉÅ¥ÉÉ ùÉV«ÉHɳ qù©«ÉÉ{É +{ÉàH »ÉÉùÒ {Éù»ÉÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà ¥É{ÉÒ. ±ÉNɧÉNÉ ¥ÉyÉÒ {ÉÉáyÉ~ÉÉmÉ ¾lÉÒ. +iÉʾ±É´ÉÉe ~Éù HÅHÖ +{Éà H±ÉÅH +à©É ¥Éà«É{ÉÒ ©É¾Éàù lÉà©ÉiÉà ±ÉNÉÉeÒ qÒyÉÒ.§ÉÒ©Éqà´É ~ɾà±ÉÉ{ÉÉ ùÉV«ÉHɳ{Éà lÉà xʺ÷+à ©É¾n´É{ÉÉà NÉiÉ´ÉÉà Xà>à. +NÉÉA{ÉÉ »ÉÉà±ÉÅHÒ ¶ÉÉ»ÉHÉà{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à ¥ÉÒ©Éqà´É ¥É³´ÉÉ{É ¾lÉÉà. ~ÉiÉ Wà÷±ÉÉà ¥É³´ÉÉ{É +à÷±ÉÒ ¾qà {É»ÉÒ¥É{ÉÉà ¥Éʳ«ÉÉà {Éʾ. Ê»É{yÉ ~Éù lÉàiÉà ©ÉÉà÷É ±É¶Hù »ÉÉoÉà +ÉJ©ÉiÉ H«ÉÈÖ +à qù©«ÉÉ{É +iÉʾ±É´ÉÉe ùà]ÖÅ ~Ée¬ÖÅ. Êq´É»ÉÉà »ÉÖyÉÒ «ÉÖu LÉà±ÉÒ Ê»É{yÉ{ÉÉ ©ÉÖλ±É©É ùÉX ¾©ÉÒù »ÉÖ©ÉùÉ{Éà lÉàiÉà ¾ùÉ´«ÉÉà +{Éà l«ÉÉÅ{ÉÉ ©É¾à±É©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ{Éà {ÉÒ©«ÉÉà. >. »É. 1010©ÉÉÅ ©Éɳ´ÉÉ{ÉÉà ùÉX ¥É{Éà±ÉÉà ~Éù©ÉÉù´ÉŶÉ{ÉÉà §ÉÉàW lÉà{ÉÉà ¥ÉÒXà ¶ÉmÉÖ ¾lÉÉà. Ê»É{yÉ ~Éù{ÉÉ +ÉJ©ÉiÉ qù©«ÉÉ{É §ÉÒ©Éqà´É +à lÉà{ÉÖÅ »Éä{«É +iÉʾ±É´ÉÉe©ÉÉÅ NÉàù¾ÉWù ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ XiÉÒ ùÉX §ÉÉàWà lÉà{ÉÉ »Éà{ÉÉ~ÉÊlÉ HÖ±ÉSÉÅr{ÉÒ »ÉùqÉùÒ ¾àc³ ±É¶Hù ©ÉÉàH±«ÉÖÅ, WàiÉà +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉ ~ÉÉ÷iÉ{Éà ¥Éà£É©É ùÒlÉà ±ÉÖÅ÷Ò Ê{ÉyÉÇ{É ¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ +à÷±ÉÖÅ W {Éʾ, ~ÉiÉ Ê{ÉyÉÇ{ÉlÉÉ{ÉÉ ¡ÉlÉÒH lÉùÒHà ~ÉÉ÷iÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¡É´Éà¶ÉwÉùÉà +ÉNɳ W©ÉÒ{É©ÉÉÅ HÉàeÒ{ÉÉ hNɱÉÉ qÉ÷¬É. »ÉÉäoÉÒ +ÉàUÖÅ ©ÉÚ±«É HÉàeÒ{ÉÅÖ ¾lÉÖÅ. ©ÉÉ÷à qÊùrÉà W lÉà{Éà SɱÉiÉ lÉùÒHà ´ÉÉ~ÉùlÉÉ ¾lÉÉ. `¾´Éà±ÉÒ ±ÉàlÉÉÅ ~ÉÉ÷iÉ LÉÉà«ÉÖÅ' +à NÉÖWùÉlÉÒ AÎGlÉ lÉà{ÉÉ »ÉÅq§Éâ AqçɴÉÒ ¾Éà«É lÉÉà H¾à´ÉÉ«É {Éʾ. +±É¥ÉnÉ, ´ÉºÉÉâ ¥ÉÉq §ÉÒ©Éqà´É ©Éɳ´ÉÉ{ÉÉ ùÉX §ÉÉàW{Éà «ÉÖu©ÉÉÅ ~ÉùÉW«É +É~ÉÒ{Éà WÅ~«ÉÉà. §ÉÒ©Éqà´É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉÒX He´ÉÉ +{É֧ɴÉ{ÉÖÅ »ÉÉ÷ÖÅ lÉÉà HqÒ ´ÉÉ³Ò ¶ÉG«ÉÉà {Éʾ. PÉiÉÉ ´ÉLÉlÉ »ÉÖyÉÒ NÉÖWÇù ¡Éqà¶É©ÉÉÅ ¥ÉÉäu yÉ©ÉÇ PRADEEP SHAH Cell : 9821041674

´«ÉÉ~ÉH ¾lÉÉà +{Éà »ÉÚ«ÉÇ~ÉÚX oÉlÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉà±ÉÅHÒùÉW qù©«ÉÉ{É Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÉà ¡É§ÉÉ´É +{Éà ʶɴÉ~ÉÚX oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. »ÉÉà±ÉÅHÒ ¶ÉÉ»ÉHÉà ~ÉÉàlÉà ʶɴɧÉGlÉ ¾lÉÉ. ¡É§ÉÉ»É{ÉÉ »ÉÉà©É{ÉÉoÉ ©É¾Éqà´É ¡Él«Éà lÉà©É{Éà +{É{«É ¸ÉuÉ ¾lÉÒ. ~ÉÊ´ÉmÉ »oɳ lÉùÒHà »ÉÉà©É{ÉÉoÉ{ÉÖÅ ©ÉÅÊqù ´ÉºÉÉâ oÉ«Éà XiÉÒlÉÖÅ ¾lÉÖÅ, ~ÉiÉ lÉà{ÉÉà ©Éʾ©ÉÉ »ÉÉà±ÉÅHÒùÉW qù©«ÉÉ{É LÉÉ»»ÉÉà ´Éy«ÉÉà. ©ÉÅÊqù{ÉÒ »É©ÉÞÊu ~ÉiÉ ´ÉyÉÒ W´ÉÉ ~ÉÉ©ÉÒ, Wà©ÉÉÅ ¶ÉÉ»ÉHÉà{ÉÉ r´«ÉqÉ{É{ÉÉà ©ÉÉà÷Éà £É³Éà ¾lÉÉà. ©ÉÅÊqù{ÉÉà LÉSÉÇ ©É¾à»ÉÚ±ÉÒ +É´ÉH ´Éeà ~ÉÚùÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É +à ©ÉÉ÷à 10,000 NÉÉ©ÉÉà £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. ʶɴÉʱÉÅNÉ{ÉÉ +ʧɺÉàH ©ÉÉ÷à 10,000 NÉÉ©ÉÉà £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. ʶɴÉʱÉÅNÉ{ÉÉ +ʧɺÉàH ©ÉÉ÷à 1,900 ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù qÚù{ÉÒ NÉÅNÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ùÉàWàùÉàW ±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ~ÉÚXùÒ+Éà ±ÉNɧÉNÉ 1,000 ¾lÉÉ, V«ÉÉùà «ÉÉmÉɳÖ+Éà{ÉÉ ©ÉÚÅe{É +oÉâ 300 ´ÉɳÅqÉà ¾lÉÉ. ©ÉÅÊqù©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉÅ +ɧÉÚºÉiÉÉà, ùl{ÉWÊelÉ ]Ö©©ÉùÉà ´ÉNÉàùà{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ +ÉÅHÒ ¶ÉHÉ«É lÉà©É {É ¾lÉÒ. ʾ{qÖ ©ÉÅÊqùÉà{Éà ±ÉÚÅ÷{ÉÉùÉ +{Éà ©ÉÚÊlÉÇ+Éà{Éà lÉÉàe{ÉÉùÉ ©É¾©ÉÚq NÉ]{ÉÒ+à §ÉÉùlɴɺÉÇ ~Éù{ÉÉ 16 ©ÉÉ ¾Ö©É±ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉà©É{ÉÉoÉ{Éà ±ÉK«ÉÉÅH ¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ. >. »É. 1026©ÉÉÅ lÉà ±ÉNɧÉNÉ 30,000 D÷ lÉà©ÉW ~ÉÉ«Éq³ »ÉÉoÉà SÉeÒ +É´«ÉÉà. ©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ +iÉʾ±É´ÉÉe ¾lÉÖÅ. »ÉÉà±ÉÅHÒ ùX §ÉÒ©Éqà´É +É´ÉeÒ ©ÉÉà÷Ò »Éà{ÉÉ{Éà ùÉàHÒ ¶ÉHà lÉà©É {É ¾lÉÉà. +à÷±Éà ©É¾©ÉÚq NÉ]{ÉÒ ~ÉÉUÉà £ùà +à ´ÉLÉlÉà lÉà{Éà ~ÉeHÉù´ÉÉ{ÉÉ +ɶɫÉà lÉà ~ÉÚ´ÉÇlÉä«ÉÉùÒ ©ÉÉ÷à ~ÉÉ÷iÉ UÉàeÒ{Éà qÚù{ÉÉ ÊH±±ÉÉ©ÉÉÅ WlÉÉà ùÂÉà. NÉ]{ÉÒ +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉ ù»lÉà +ÉNɳ ´Éy«ÉÉà +{É »ÉÉà©É{ÉÉoÉ{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É HùlÉÉÅ Wà÷±ÉÉŠʶɴɩÉÅÊqùÉà ¡É´ÉÉ»É qù©«ÉÉ{É {ÉWùà SÉe¬ÉÅ lÉà©É{ÉÉŠʶɴÉʱÉÅNÉ lÉÉàeÒ {ÉÉL«ÉÉÅ. X{«ÉÖ+ÉùÒ 8,1026 {ÉÉ ùÉàW lÉàiÉà »ÉÉà©É{ÉÉoÉ ~ɾÉáSÉÒ +à ©ÉÅÊqù{ÉÉ Ê¶É´ÉʱÉÅNÉ{ÉÉ ÷ÖHeÉ H«ÉÉÇ +à÷±ÉÅÖ W {Éʾ, ~ÉiÉ NÉ]{ÉÒ LÉÉlÉà ©ÉλWq{ÉÉÅ~ÉNÉÊoÉ«ÉÉÅ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉà©É{ÉÉoÉ{ÉÉ ¾ÒùÉ-]´ÉàùÉlÉ §ÉàNÉÉ +à ÷ÚHeÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ±ÉÒyÉÉ. ©ÉÅÊqù{ÉÖÅ ùKÉiÉ Hù´ÉÉ Wà©ÉiÉà +Ée¶É ùSÉà±ÉÒ +à´ÉÉ ±ÉNɧÉNÉ 50,000 ʾ{qÖ+Éà{Éà lÉà{ÉÉ »ÉäÊ{ÉHÉà+à HÉ~ÉÒ {ÉÉL«ÉÉ. +É lÉù£ §ÉÒ©Éqà´É »ÉÉà±ÉÅHÒ +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉ WÅNɱɡÉqà¶É©ÉÉÅ 20,000 »ÉäÊ{ÉHÉà{Éà ±É¶Hù »ÉÉoÉà lÉä«ÉÉù ¾lÉÉà, ~ÉiÉ ±Ée´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉàHÉà W +É´«ÉÉà {Éʾ. »ÉÉà©É{ÉÉoÉ{ÉÒ ©ÉɱɩÉnÉÉ ±ÉÚÅ÷Ò{Éà

PARESH CHAMPAKLAL SHAH C.H.A. NO. 11/646

OFFICE : 601, Coral Clasic, 20th Road, Chembur (East), Mumbai-400 071. Tel.: 25293305 / 6 / 7 Fax: 91-22-25293308 E-mail : paresh@rpcsgroup.com/rpcs646@gmail.com AIR DIV.: Novil Villa, Church Pakhadi Road No. 1, Sahar Village, Sahar, Andheri (E), Mumbai-400 099. Tel.: 28312997, 28214897 Fax: 91-22-28394438 E-mail: pcshah@hathway.com SEA DIV.: 6, Affinwala Building, 292, Sahid Bhagatsingh Road, Fort, Mumbai-400 001. Tel.: 22622907 / 6215 Fax: 91-22-22626140

©Éà 2011 13


+£PÉÉÊ{É»lÉÉ{É ~ÉÉUÉ WlÉÒ ´ÉLÉlÉà ©É¾©ÉÚq NÉ]{ÉÒ+à WÖqÉà ù»lÉÉà ±ÉÒyÉÉà. §ÉÒ©Éqà´Éà »ÉÉà©É{ÉÉoÉ{ÉÖÅ ©ÉÅÊqù {É´Éà»ÉùoÉÒ ¥ÉÅyÉÉ´ÉÒ{Éà lÉà©ÉW NÉ]{ÉÒ+à Wà{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É ~ɾÉáSÉÉeà±ÉÖÅ +à ©ÉÉàhàùÉ{ÉÉ »ÉÚ«ÉÇ©ÉÅÊqù{ÉÉà ¥ÉÒWà ´ÉºÉâ YiÉÉâuÉù HùÉ´ÉÒ{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ ©ÉÉ{É´ÉÉà ~Ée¬Éà. >. »É. 1032 {ÉÒ +É»É~ÉÉ»É §ÉÒ©Éqà´É{Éà +É¥ÉÖ{ÉÉ ~Éù©ÉÉù ùÉX yÉÅyÉÚH Xàeà H¶ÉÒH ´ÉÉlÉà ©ÉlɧÉàq XN«ÉÉà, +à÷±Éà lÉàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ Ê´É©É³¶Éɾ{Éà +É¥ÉÖ ©ÉÉàH±«ÉÉà. yÉÅyÉÚHà lÉÉ¥ÉàqÉùÒ »´ÉÒHÉùÒ +{Éà ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ +É¥ÉÖ{ÉÉà ÊSÉmÉHÚ÷ {ÉÉ©É{ÉÉà §ÉÉNÉ Ê´É©É³¶Éɾ{Éà +É~«ÉÉà,V«ÉÉÅ +iÉʾ±É´ÉÉe ùÉV«É{ÉÉ LÉSÉâ Wä{É q¾àùÉÅ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ. ~ÉÉ÷iÉoÉÒ ¥Éà ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù Uà÷à 800 ¡ÉÊlÉ©ÉÉ´ÉÉ³Ò ùÉiÉHÒ ´ÉÉ´É ~ÉiÉ §ÉÒ©Éqà´É{ÉÉ ùÉV«ÉHɳ qù©«ÉÉ{É ¥É{ÉÒ. §ÉÒ©Éqà´É{Éà mÉiÉ ùÉiÉÒ+Éà ¾lÉÒ. Aq«ÉÉ©ÉlÉÒ ùÉiÉÒ{ÉÖÅ {ÉÉ©É ´ÉÉ´É{Éà +~ÉÉ«ÉÖÅ, ¥ÉÒY ùÉiÉÒ ¥ÉHÖ±ÉÉqà´ÉÒ, V«ÉÉùà mÉÒY{ÉÖÅ {ÉÉ©É +à »É©É«É{ÉÉ OÉÅoÉHÉùÉà+à {ÉÉáyÉ ~Éù ±ÉÒyÉÖÅ {Éʾ. >. »É. 1063©ÉÉÅ ùÉiÉHÒ ´ÉÉ´É ¥ÉÅyÉÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ¥ÉÒWà ´ÉºÉâ §ÉÒ©Éqà´É 42 ´ÉºÉÇ{ÉÉà ùÉV«ÉHɳ §ÉÉàNÉ´ÉÒ{Éà +´É»ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉà +{Éà lÉà{ÉÉà ~ÉÖmÉ HiÉÇ ~ɾà±ÉÉà +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÒ NÉÉqÒ+à +É´«ÉÉà. {ÉIÒ +à©É oÉ«Éà±ÉÖÅ Hà ©ÉÉà÷Éà ~ÉÖmÉ KÉà©ÉùÉW NÉÉqÒ´ÉÉù»É ¥É{Éà,~ÉùÅlÉÖ KÉà©ÉùÉW{Éà ùÉV«É{ÉÒ LÉ÷~É÷Éà ~É»ÉÅq {É ¾lÉÒ-+ÉoÉÒ lÉàiÉà NÉÉqÒ »ÉŧÉɳ´ÉÉ{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ HiÉÇ{Éà »ÉÉá~ÉÒ qÒyÉÒ. <. »É. 1064©ÉÉÅ HiÉÇ{ÉÉà ùÉV«ÉÉʧɺÉàH HùÉ«ÉÉ ~ÉUÒ +iÉʾ±É´ÉÉe ©ÉÉ÷à PÉiÉÉÅ LÉùÉÅ ´ÉºÉÉâ ¶ÉÉÅÊlÉHɳ{ÉÉÅ ´ÉÒl«ÉÉÅ. +É »ÉÉà±ÉÅHÒ+à ±Ée´ÉÖÅ ~Éeà±ÉÖÅ +àH©ÉÉmÉ «ÉÖu +ɶÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉ §ÉÒ±É »ÉÉ©Éà{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. §ÉÒ±É +»Éɴɳ{ÉÉà ¾lÉÉà +{Éà l«ÉÉÅ{ÉÉ +ɶÉÉ~ɱ±ÉÒ ¡Éqà¶É{ÉÉ +ɶÉùà 6,00,000 §ÉÒ±ÉÉà{ÉÉà {ÉÉ«ÉH ¾lÉÉà. ±ÉeÉ>{ÉÖÅ HÉùiÉ Wà ¾Éà«É lÉà, ~ÉiÉ »É¶É»mÉ ¡ÉÊlÉHÉù HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà +ɶÉÉ §ÉÒ±É ©ÉÉ«ÉÉâ NÉ«ÉÉà +{Éà HiÉÇ ~ɾà±ÉÉ+à lÉà{ÉÖÅ +ɶÉÉ~ɱ±ÉÒ YlÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ. ¡Éqà¶É{ÉÖÅ Hà{r +»Éɴɳ »ÉÉ¥Éù©ÉlÉÒ{ÉÉ HÉÅcà ¾lÉÖÅ. HiÉÇ+à l«ÉÉÅ ¶ÉÖH{É ©ÉÉ÷à Hà ~ÉUÒ §ÉÒ±ÉÉà{Éà ùÉY Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà©É{ÉÒ HÉàU´ÉÇ {ÉÉ©É{ÉÒ qà´ÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÅÊqù ¥ÉÅyÉÉ´«ÉÖÅ. ©ÉÅÊqù £ùlÉà{ÉÒ WN«ÉÉ~ÉiÉ HÉàU´ÉÇ lÉùÒHà +Éà³LÉÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. (HÉàU´ÉÇ{ÉÖÅ +~ɨÉÅ¶É HÉàSÉù¥É, V«ÉÉÅ 1915©ÉÉÅ qÊKÉiÉ +ÉʤHÉoÉÒ ~ÉÉUÉ £ùà±ÉÉ NÉÉÅyÉÒY+à ¥ÉàÊù»÷ù Ê©ÉmÉ{ÉÉ ¥ÉÅNɱÉÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +É¸É©É ¥É{ÉÉ´«ÉÉà). HiÉÇ »ÉÉà±ÉÅHÒ+à +»Éɴɳ{Éà §ÉÒ±ÉÉà ¾»lÉH ù¾à´ÉÉ qÒyÉÖÅ. »É¾àW Uà÷à lÉàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©Éà HiÉÉÇ´ÉlÉÒ {ÉNÉù »oÉÉ~«ÉÖÅ. +»Éɴɳ lÉoÉÉ HiÉÉÇ´ÉlÉÒ ´ÉSSÉà

H U S à É ¶ÉÖ§

oÉÉàeÉàH ¡Éqà¶É HÉàùÉà UÉàeÒ qÒyÉÉà. lÉÉl~É«ÉÇ +à Hà +»Éɴɳ{ÉÖÅ {ÉÉ©É ´ÉLÉlÉ WlÉÉÅ HiÉÉÇ´ÉlÉÒ oÉ«ÉÖÅ +à©É H¾à´ÉÉ«É {Éʾ. <. »É. 1070©ÉÉÅ HiÉÉÇ´ÉlÉÒ WÖqÉ {ÉNÉù lÉùÒHà ¥É{«ÉÖÅ. +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÖÅ ~ÉÉ÷{ÉNÉù Xà Hà ~ÉÉ÷iÉ W ùÂÖÅ. HiÉÇ »ÉÉà±ÉÅHÒ ©ÉÉà÷Ò ´É«Éà Hq©¥É{ÉÉ (´ÉlÉÇ©ÉÉ{É HiÉÉÇ÷H-NÉÉà´ÉÉ ¡Éqà¶É{ÉÉ) ùÉX W«ÉHà¶ÉÒ{ÉÒ HÖÅ´ÉùÒ ©ÉÒ{ɳqà´ÉÒ »ÉÉoÉà ~Éùi«ÉÉà. >. »É. 1094©ÉÉÅ HiÉÇ{ÉÉ +´É»ÉÉ{É ¥ÉÉq lÉà{ÉÉà »ÉɾʻÉH ~ÉÖmÉ Ê»ÉuùÉW W«Éʻɞ +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉà »ÉÚmÉyÉÉù ¥É{«ÉÉà. >ÊlɾɻɩÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ XiÉÒlÉÉà oÉ«Éà±ÉÉà »ÉÉà±ÉÅHÒ +à ¾lÉÉà, Wà{Éà ùÉV«É{ÉÉ ¡ÉXW{ÉÉà »ÉyÉùÉ Wà»ÉÅNÉ lÉùÒHà ~ÉiÉ +Éà³LÉÉlÉÉ ¾lÉÉ. +É ~ÉùÉJ©ÉÒ +ÅNÉà ´ÉÉ«ÉHÉ +à´ÉÒ Uà Hà {ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ mÉiÉ-SÉÉù ´ÉºÉÇ{ÉÒ ´É«Éà ù©ÉlÉÉÅ ù©ÉlÉÉÅ lÉà Ê~ÉlÉÉ HiÉÇ{ÉÉ Ê»ÉžɻÉ{É ~Éù SÉeÒ NÉ«ÉÉà +{Éà HiÉÇ+à lÉà©ÉÉÅ §ÉÉN«É{ÉÉà »ÉÅHàlÉ qÒcÉà. ùÉWV«ÉÉàÊlÉʺÉ{Éà lÉàiÉà ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉà, Wà{ÉÉ §Éʴɺ«ÉÊ{ÉqÉ{É ©ÉÖW¥É Ê»ÉuùÉW WlÉà q¾Éeà SÉJ´ÉlÉÔ ùÉX ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ«Éà±ÉÉ HiÉÇ+à Ê»ÉuùÉW{Éà ¡ÉÊlÉHÉl©ÉH ùÒlÉà »ÉÉà±ÉÅHÒ ùÉX{ÉÉ qùVWà ©ÉÚG«ÉÉà +à W ´ÉLÉlÉà lÉà{ÉÉà ùÉV«ÉÉʧɺÉàH HùÒ {ÉÉL«ÉÉà, WàoÉÒ lÉà ©ÉÉmÉ HÖÅ´Éù NÉiÉÉ«É {Éʾ. ´ÉÉ«ÉHÉ »ÉÉSÉÒ ¾Éà«É Hà LÉÉà÷Ò, ~ÉiÉ £±ÉÉqà¶É »ÉÉSÉÉà {ÉÒ´Ée¬Éà. >. »É. 1094©ÉÉÅ HiÉÇ{ÉÉ +´É»ÉÉ{É ´ÉLÉlÉà Ê»ÉuùÉW »ÉNÉÒù ´É«É{ÉÉà ¾lÉÉà, +à÷±Éà lÉà{ÉÉ ´ÉlÉÒ ùÉW©ÉÉlÉÉ ©ÉÒ{ɳqà´ÉÒ+à mÉiÉ ©ÉÅmÉÒ+Éà (»ÉÉÅlÉÖ, AqÉà lÉoÉÉ ©ÉÖÅX±É) wÉùÉ ùÉW SɱÉÉ´«ÉÖÅ. Ê»ÉuùÉW W«Éʻɞà NÉÉqÒ »ÉŧÉɳ´ÉÉ{ÉÉà ´ÉLÉlÉ +É´«ÉÉà l«ÉÉùà lÉà{ÉÖÅ »ÉnÉÉùÉà¾iÉ ùÉàH´ÉÉ PÉiÉÉÅ HÉ´ÉlÉùÉÅ oÉ«ÉÉÅ, Wà©ÉÉÅ Ê~ÉlÉÉ HiÉÇ{ÉÉ £Ù+É ©Éq{É~Éɳ{ÉÒ +ÉNɳ ~ÉelÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ ¾lÉÒ. Ê»ÉuùÉWà lÉà{ÉÉà +{Éà lÉà{ÉÉ qùàH ©É³ÊlÉ«ÉÉ{ÉÉà ´ÉyÉ HùÉ´ÉÒ {ÉÉL«ÉÉà. +É ©É¾n´ÉÉHÉÅKÉÒ ùÉX{ÉÉ »ÉnÉÉùÉà¾iÉ ~ÉUÒ{ÉÉà »É©É«É +iÉʾ±É´ÉÉe ©ÉÉ÷à +§ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ NÉÉäù´É{ÉÉà ~ÉÖù´ÉÉù oÉ´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. Ê»ÉuùÉWà ©Éɳ´ÉÉ YlÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ +{Éà ~ÉÅSɩɾɱÉ{ÉÉ §ÉұɡÉqà¶É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ùÉV«É©ÉÉÅ §Éà³´ÉÒ qÒyÉÉà. AnÉù{ÉÉ »ÉÒ©ÉÉeÉ ~ÉÉ»Éà{ÉÉ qùàH ùÉX{Éà lÉÉ¥Éà H«ÉÉÇ. +àH©ÉÉmÉ »ÉÉàùc ¥ÉÉHÒ ¾lÉÖÅ. >.»É. 875©ÉÉÅ ´ÉÅoɱÉÒ{ÉÉ ùÉX SÉÅrSÉÚeà »oÉÉ~Éà±ÉÉ SÉÚeɻɩÉÉ´ÉŶÉÒ ¶ÉÉ»ÉHÉà{ÉÒ l«ÉÉÅ +hÒ»ÉÉà ´ÉºÉÉâ oÉ«Éà »ÉnÉÉ ¾lÉÒ. +É ´ÉŶɩÉÉÅ mÉÒX J©ÉÉÅHà NÉÉqÒ ~Éù ¥Éà»É{ÉÉù ʴɹɴÉùɾ {ÉÉ©É{ÉÉ ùÉW´ÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à `ùɾ' ~Éq yÉÉùiÉ H«ÉÈÖ ¾lÉÖÅ, +à÷±Éà lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉ +{ÉÖNÉÉ©ÉÒ+Éà lÉà©É{ÉÉ {ÉÉ©É +ÉNɳ ùÉ' +à´ÉÉà ÷ÚÅHÉKÉù ±ÉNÉÉelÉÉ ¾lÉÉ. (qÉ.lÉ. ùÉ'{É´ÉPÉiÉ).

¸ÉÒ ~ÉÖº~ÉÉ¥Éà{É §ÉÚ~ÉlɱÉÉ±É ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ ©Éà 2011 14


SÉÖeɻɩÉÉ ùÉV«É{ÉÖÅ ~ÉÉ÷{ÉNÉù WÚ{ÉÉNÉh ¾lÉÖÅ, V«ÉÉÅ Ê»ÉuùÉW W«Éʻɞ{ÉÉ »É©É«Éà ùÉ'LÉáNÉÉù »ÉnÉÉ ~Éù ¾lÉÉà. +NÉÉA lÉàiÉà +iÉʾ±É´ÉÉe ~ÉÉ÷iÉ{ÉÖÅ H±ÉÉl©ÉH ¡É´Éà¶ÉwÉù lÉÉàeÒ ~ÉÉe«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ +à÷±ÉÖÅ W {Éʾ, ~ÉiÉ Ê»ÉuùÉW{ÉÖÅ ´ÉàʴɶÉɳ Wà{ÉÒ »ÉÉoÉà oÉ«Éà±ÉÖÅ +à ùÉiÉHqà´ÉÒ Xàeà ùÉ' LÉáNÉÉùà ±ÉN{É HùÒ ±ÉÒyÉÉÅ ¾lÉÉÅ. JÉàyÉà §ÉùÉ«Éà±ÉÉ Ê»ÉuùÉWà ¥Éà«É +~É©ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ ´Éàù ±Éà´ÉÉ WÚ{ÉÉNÉh ~Éù ¾±±ÉÉà HùÒ ùÉ'LÉáNÉÉù{Éà ©ÉÉùÒ {ÉÉL«ÉÉà +{Éà »ÉÉäùɺ÷Ä YlÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ. »ÉVW{É {ÉÉ©É{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉ{Éà +à ¡Éqà¶É{ÉÉ ùÉV«É´É¾Ò´É÷ ©ÉÉ÷à {ÉÒ©«ÉÉà, WàiÉà oÉÉàeÉÅ ´ÉºÉÇ ¥ÉÉq ÊNÉù{ÉÉù ~Éù Wä{ÉÉà{ÉÉ 22©ÉÉ lÉÒoÉÈHù {ÉàÊ©É{ÉÉoÉ{ÉÖÅ 59x40 ©ÉÒ÷ù©ÉÉÅ H±ÉÉl©ÉH q¾àùÖÅ ¥ÉÅyÉÉ´«ÉÖÅ. +iÉʾ±É´ÉÉe{Éà W«Éʻɞà +à÷±ÉÖÅ £à±ÉÉ´«ÉÖÅ Hà PÉiÉÉÅ »ÉÒ©ÉÉ´ÉlÉÔ ùW´ÉÉeÉÅ ~ÉiÉ lÉà{Éà »ÉÉ©Éà SÉɱÉÒ LÉÅeiÉÒ ©ÉÉàH±É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉÅ. >. »É. 1114©ÉÉÅ lÉà{ÉÉ {ÉÉ©Éà ʻɞ »ÉÅ´ÉlÉ{ÉÉà ~ÉiÉ +ÉùÅ§É oÉ«ÉÉà +{Éà ±ÉNɧÉNÉ qÉàh»ÉÉà ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉ ¡ÉXW{ÉÉà HɱÉNÉiÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà ~ÉÅSÉÉÅNÉ{Éà +{ÉÖ»ÉùlÉÉ ùÂÉ. ʶÉù~ÉÉ´É ©ÉÖW¥É Ê»Éu SÉJ´ÉlÉÔ{Éà lÉùÒHà +Éà³LÉÉlÉÉ Ê»ÉuùÉW W«Éʻɞ{Éà »ÉÅlÉÉ{É {É ¾lÉÖÅ, +à÷±Éà NÉÉqÒ´ÉÉù»ÉÉà lÉà{ÉÉ HÉHÉ KÉà©ÉùÉW{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅ NÉ«ÉÉà +{Éà >. »É. 1143©ÉÉÅ KÉà©ÉùÉW{ÉÉà ¡É~ÉÉämÉ HÖ©ÉÉù~Éɳ »ÉnÉÉyÉÒ¶É ¥É{«ÉÉà. >ÊlɾɻɩÉÉÅ lÉà Ê»ÉuùÉW Wà÷±ÉÒ L«ÉÉÊlÉ {É ~ÉÉ©«ÉÉà, UlÉÉÅ lÉà{ÉÉÅ +©ÉÖH HÉ«ÉÉâ {ÉÉáyÉ~ÉÉmÉ ¾lÉÉÅ. »ÉÉà©É{ÉÉoÉ{ÉÖÅ ©ÉÅÊqù lÉàiÉà ¥ÉÅyÉÉ´«ÉÖÅ, Wä{ÉÉà{ÉÉÅ q¾àùÉÅ »oÉÉ~«ÉÉÅ, ©ÉÉÅ»ÉɾÉù ¥ÉÅyÉ HùÉ´«ÉÉà +{Éà ùÉV«É{Éà ~ÉiÉ §ÉÉäNÉÉàʱÉH ùÒlÉà ´ÉyÉÖ £à±ÉÉ´«ÉÖÅ. Ê»ÉuùÉW W«Éʻɞ{ÉÒ ©ÉÉ£H HÖ©ÉÉù~Éɳ ~ÉiÉ Ê{É&»ÉÅlÉÉ{É ùÂÉà, +à÷±Éà lÉà{ÉÉà ʶɴɧÉGlÉ §ÉmÉÒXà +W«É~Éɳ (»ÉÅXàNÉÉà´É¶ÉÉlÉà £GlÉ mÉiÉ ´ÉºÉÇ ~ÉÚùlÉÉà) »ÉnÉÉ ~Éù +É´«ÉÉà. ±ÉeÉ> ´ÉLÉlÉà +à ©ÉÉ«ÉÉâ NÉ«ÉÉà +{Éà lÉà{ÉÉ ~ÉUÒ ©ÉÚ³ùÉW ¥ÉÒXà lÉoÉÉ §ÉÒ©Éqà´É ¥ÉÒXà {ÉÉ©É{ÉÉ Wà ¶ÉÉ»ÉHÉà NÉÉqÒ+à ¥ÉàcÉ lÉà©É{ÉÉ »É©É«É qù©«ÉÉ{É »ÉÉà±ÉÅHÒ´ÉÅ¶É +»lÉ ~ÉÉ©É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. ´ÉÉPÉà±ÉÉ+Éà Xàù©ÉÉÅ +É´«ÉÉ, Wà©É{ÉÉ ´ÉŶÉ{ÉÉà »oÉÉ~ÉH ´«ÉÉQÉ´ÉɱÉÒ (´ÉÉPÉ{ÉÒ NÉÖ£É) lÉùÒHà +Éà³LÉÉlÉÉ NÉÉ©É{ÉÉà »ÉÉ©ÉÅlÉ +iÉÉâùÉW ¾lÉÉà. >. »É. 1200©ÉÉÅ ¶É° oÉ«Éà±ÉÉà ´ÉÉPÉà±ÉÉ´ÉÅ¶É ©ÉÉÅe »ÉÉà+àH ´ÉºÉÇ ÷H´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà +{Éà lÉà{ÉÉ Uà±±ÉÉ ùÉW´ÉÒ HùiÉqà´É (HùiÉPÉà±ÉÉ{ÉÉ) +ù»ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÚùÉà oÉ´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. AnÉùàoÉÒ Sanjay P. Shah

+±±ÉÉAtÒ{É LÉÒ±ÉY{ÉÒ Êq±¾Ò »É±lÉ{ÉlÉ qÊKÉiÉ lÉù£ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ù¾Ò ¾lÉÒ +{Éà qÖ§ÉÉÇNÉÒ lÉoÉÉ qÖ¥Édz ùÉX HùiÉPÉà±ÉÉà lÉà PÉÉàeÉ~ÉÚù{Éà ùÉàHÒ ¶ÉHà lÉà©É {É ¾lÉÉà. +iÉʾ±É´ÉÉe «ÉÉ{Éà NÉÖWùÉlÉ ~ÉÚùÉÅ »ÉÉeÉ ~ÉÉÅSÉ»ÉÉà ´ÉºÉÇ ±ÉÉÅ¥ÉÒ §É´«É lÉ´ÉÉùÒLÉ §ÉÉàNÉ´«ÉÉ ¥ÉÉq ~Éùqà¶ÉÒ ©ÉÖλ±É©ÉÉà{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ X«É +à {ÉIÒ ¾lÉÖÅ. >. »É. 1298©ÉÉÅ +±±ÉÉAtÒ{É{ÉÉà §ÉÉ> A±ÉÖNÉLÉÉ{É WÅNÉÒ ±É¶Hù »ÉÉoÉà ©Éà´ÉÉe{ÉÉ ù»lÉà +ÉJ©ÉiÉ ±ÉÉ´«ÉÉà. ©ÉÖL«Én´Éà +Éù»É~ɾÉiÉ{ÉÉ ¥É{Éà±ÉÉ ©É{ÉÉà¾ù ~ÉÉ÷iÉ {ÉNÉù ©ÉÉ÷à +ÉJ©ÉiÉ ´ÉZ~ÉÉlÉ Wà´ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ¾Ö©É±ÉÉLÉÉàùÉà+à +©ÉÉ{ÉÖºÉÒ ùÒlÉà Hl±Éà+É©É SɱÉÉ´ÉÒ, ©ÉÚÊlÉÇ+Éà lÉÉàeÒ +{Éà ~ÉÖºH³ yÉ{É ±ÉÚ÷«ÉÖÅ. HùiÉPÉà±ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¥Éà HÖÅ´ÉùÒ+Éà §ÉàNÉÉà {ÉÉ»ÉÒ UÚ÷¬Éà, ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ ùÉiÉÒ H©É±ÉÉqà´ÉÒ{Éà XÊ±É©É A±ÉÖNÉLÉÉ{É{ÉÉ »ÉäÊ{ÉHÉà+à ~ÉHeÒ ±ÉÒyÉÒ. +±±ÉÉAtÒ{É LÉÒ±ÉY l«ÉÉù ¥ÉÉq H©É±ÉÉqà´ÉÒ{ÉÖÅ yÉ©ÉÉÈlÉù HùÉ´ÉÒ lÉà{Éà ~Éùi«ÉÉà. §ÉÉùlɴɺÉÇ©ÉÉŠʾ{qÖyÉ©ÉÔ{Éà ´É÷±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ{ÉÉà lÉà ~ɾà±ÉÉà ÊH»»ÉÉà ¾lÉÉà. +É ¡ÉoÉ©É Ê´Éqà¶ÉÒ +ÉJ©ÉiÉ ~ÉUÒ WlÉà q¾Éeà Wä{ÉÉà ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ yÉ©ÉÇùKÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É ÊSÉÅlÉÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. LÉ°Å ~ÉÚUÉà lÉÉà ʴɩɳ¶Éɾ +{Éà ´É»lÉÖ~ÉɳlÉàW~Éɳ{ÉÉ +iÉʾ±É´ÉÉe{Éà «ÉÖNÉ +»lÉ oÉ«ÉÉà +à W ©ÉÉà÷Éà £÷HÉà ¾lÉÉà. ~ÉÉ÷iÉ »ÉʾlÉ{ÉÉ ¡Éqà¶É©ÉÉÅ ±ÉÚÅ÷ +{Éà ùGlÉ~ÉÉlÉ HùÒ +±±ÉÉAtÒ{É LÉÒ±ÉY{ÉÖÅ lÉÖHÔ ±É¶Hù »ÉÉà©É{ÉÉoÉ NÉ«ÉÖÅ, V«ÉÉŠʶɴÉʱÉÅNÉ £ùÒ LÉÅe{É ~ÉÉ©«ÉÖÅ. »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉ ¥ÉÒX §ÉÉNÉÉà©ÉÉÅ~ÉiÉ +à ±É¶Hùà +ÉlÉÅH £à±ÉÉ´«ÉÉà. {ÉÉàÅyÉ´ÉÉ Wà´ÉÖÅ Uà Hà ±É¶Hù ~ÉùlÉ NÉ«ÉÉ ¥ÉÉq +[ÉÉlÉ´ÉÉ»ÉÒ HùiÉPÉà±ÉÉ £ùÒ ~ÉÉ÷iÉ +É´«ÉÉà, ~ÉùÅlÉÖ LÉÒ±ÉY{ÉÉ ¥ÉÒX +ÉJ©ÉiÉà lÉà{Éà ´É³Ò §ÉÉNÉÒ UÚ÷´ÉÉ ©ÉW¥ÉÚù H«ÉÉâ. ¾´Éà ©ÉÖλ±É©É ¶ÉÉ»É{É{ÉÉà ±ÉÉÅ¥ÉÉà qÉàù. ¶É° oÉÉ«É +à {ÉIÒ ¾lÉÖÅ. >ÊlɾɻÉHÉùÉà + à SÉÉ´ÉeÉ, »ÉÉà ± ÉÅ H Ò +{Éà ´ÉÉPÉà ± ÉÉ{Éà +iÉʾ±É´ÉÉe{Éà §ÉÚlÉHɳ{ÉÉ ¾´ÉɱÉà HùÒ lÉà{ÉÉ »oÉÉ{Éà NÉÖWùÉlÉ ¶É¥q +~É{ÉÉ´«ÉÉà. LÉÒ±ÉY ~ÉUÒ lÉPɱÉLÉÉà +É´«ÉÉ, Wà©ÉiÉà NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »É±lÉ{ÉlÉ ~ÉiÉ »oÉÉ~ÉÒ. >. »É. 1396 ©ÉÉÅ Êq±¾Ò{ÉÉ lÉPɱÉLÉÉà{ÉÖÅ Xàù +Éà»É«ÉÈÖ l«ÉÉùà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ »ÉÖ±ÉlÉÉ{É ©ÉÖ]¢£ù ¶Éɾ{Éà UÚ÷Éà qÉàù ©É²«ÉÉà +{Éà lÉàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{Éà »´ÉlÉÅmÉ X¾àù H«ÉÉâ. >. »É. 1403©ÉÉÅ lÉàiÉà +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉ ~ÉÉ÷iÉ{Éà W »É±lÉ{ÉlÉ{ÉÖÅ ~ÉÉ÷{ÉNÉù cùÉ´«ÉÖÅ. ©ÉÖ]¢Ã£ù ¶Éɾ ~ÉUÒ{ÉÉ

BRANCH FACTORY

NEW OPTIK COMPUTERISED EYE TESTING & CONTACT LENS CLINIC Opp. Kasturi Plaza, Manpada Rd, Dombiavli (E), Tel.: 2448980

PURVESH ENTERPRISE

OPTICAL

Sunil Shah

PALACE

2, Neelkanth Shopping Centre, Cama Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086. P.: 25129516

©Éà 2011 15


»ÉÖ±ÉlÉÉ{Éà ~ÉiÉ l«ÉÉÅ ù¾Ò{Éà ¶ÉÉ»É{É SɱÉÉ´«ÉÖÅ, ~ÉùlÉÅÖ mÉÒXà »ÉÖ±ÉlÉÉ{É +¾©Éq ¶Éɾ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©Éà WÖqÒ ùÉWyÉÉ{ÉÒ »oÉÉ~É´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉà ¾lÉÉà. >. »É. 1411©ÉÉÅ lÉàiÉà »ÉÉ¥Éù©ÉlÉÒ ~Éù HiÉÇ´ÉlÉÒ ~ÉÉ»Éà{ÉÉ +»Éɴɳ{Éà H¥ÉWà ±ÉÒyÉÖÅ. ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©Éà +¾©ÉqÉ¥ÉÉq ¥ÉÅyÉÉ´«ÉÖÅ +{Éà ´ÉLÉlÉ WlÉÉÅ +»Éɴɳ{Éà ~ÉiÉ +¾©ÉqÉ¥ÉÉq©ÉÉÅ §Éà³´ÉÒ qÒyÉÖÅ. ´ÉyÉÖ Hà÷±ÉÉH »É©É«É ~ÉUÒ {ÉNÉù £ùlÉà HÉà÷{ÉÖÅ SÉiÉlÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. yÉ©ÉÇ]{ÉÚ{ÉÒ +¾©Éq ¶Éɾ PÉÉlÉHÒ ¾lÉÉà. Ê´Éqà¶ÉoÉÒ +É´Éà±ÉÉ lÉà{ÉÉ Wà´ÉÉ ¾Ö©É±ÉÉLÉÉàùÉà©ÉÉÅ ©ÉÉmÉ ~ÉÖùÖºÉ ¾lÉÉ. PÉù~ÉÊù´ÉÉù ´É»ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »mÉÒ+Éà{ÉÒ W°ù ¾lÉÒ, +à÷±Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qùàH ~ÉÖùÉàNÉÉ©ÉÒ{ÉÒ Wà©É +¾©Éq ¶Éɾà XàùWֱɩÉÉà ´Éeà yÉ©ÉÉÈlÉù ¶É° HùÉ´«ÉÅÖ +{Éà ʾ{qÖ ±ÉÉàHÉà ~Éù WÊW«ÉÉ ´ÉàùÉà {ÉÉL«ÉÉà. WÊW«ÉÉ {É §ÉÉùÒ ¶ÉHlÉÉ NÉùÒ¥ÉÉà+à {ÉUÚ÷Hà ´É÷±ÉÉ´ÉÖÅ ~Ée«ÉÖÅ, V«ÉÉùà +©ÉÖH ʾ{qÖ HÖ÷Ö©¥ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÖùÖºÉ »É§«ÉÉà{Éà ´ÉÉhÒ {ÉLÉÉ«ÉÉà ~ÉUÒ Ê{ÉùÉyÉÉù »mÉÒ´ÉNÉâ NÉÖWùÉ{É ©ÉÉ÷à ´É÷±ÉÉ«ÉÉ. ʻɴÉÉ«É +ÉùÉà {É ùÂÉà. ʾ{qÖ ©ÉÅÊqùÉà{Éà ~ÉiÉ +¾©Éq ¶Éɾà lÉÉàeÉ´ÉÒ {ÉÉL«ÉÉÅ. lÉ©ÉÉ©É »É±lÉ{ÉlÉ©ÉÉÅ lÉàiÉà +à´ÉÉà Hàù £à±ÉÉ´«ÉÉà, Wà{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É {ÉÉ©É{ÉÉ lÉ´ÉÉùÒLÉHÉùà lÉà{ÉÉ ù»É©ÉɱÉÉ ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ ±ÉÅ¥ÉÉiÉ~ÉÚ´ÉÇH H«ÉÈÖ. +É »ÉÖ±ÉlÉÉ{É{ÉÖÅ ¶ÉÉ»É{É 31 ´ÉºÉÇ SÉɱ«ÉÖÅ. >.»É. 1459©ÉÉÅ »ÉnÉÉ ~Éù +É´Éà±ÉÉà ¥ÉÒXà HÖL«ÉÉlÉ »ÉÖ±ÉlÉÉ{É ©É¾©ÉÚq ¥ÉàNÉeÉà ¾lÉÉà. +Wà«É NÉiÉÉlÉÉ WÚ{ÉÉNÉh +{Éà ~ÉÉ´ÉÉNÉh +à©É ¥Éà NÉhÉà Yl«ÉÉ ~ÉUÒ lÉà ¥ÉàNÉhÉà (¥ÉàNÉeÉà) lÉùÒHà XiÉÒlÉÉà ¥É{«ÉÉà. +É {ÉÉ©É LÉùàLÉù ¥Éà NÉhÉà{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ ~Ée«ÉÖÅ Hà Hà©É lÉà LÉÉmÉÒ~ÉÚ´ÉÇH H¾Ò ¶ÉHÉ«É {Éʾ. ¥ÉÒY ´ÉÉ«ÉHÉ +à Uà Hà ©É¾©ÉÚq{ÉÒ XeÒ +{Éà ±ÉÉÅ¥ÉÒ ©ÉÚUÉà{ÉÉ HÉlÉùÉ A~Éù lÉù£ ´É³ÉÅH ±ÉàlÉÉ ¾lÉÉ. +É XlÉ{ÉÉ ´É³ÉÅHqÉù ¶ÉÓNÉeÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ ¥É³q ©ÉÉ÷à NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ ´ÉàNÉeÉà ¶É¥q ´É~ÉùÉ«É, +à÷±Éà ©É¾©ÉÚq{ÉÉ {ÉÉ©É ~ÉÉU³ lÉà ʴɶÉàºÉiÉ Xàe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ~ÉUÒ ±ÉÉÅ¥Éà NÉɳà ʴɶÉàºÉiÉ ¥ÉàNÉeÉà lÉùÒHà +~ɨÉÅ¶É ~ÉÉ©«ÉÖÅ. ¶ÉÉ»É{É{ÉÉÅ HÖ±É ¥ÉÉ´É{É ´ÉºÉÉâ qù©«ÉÉ{É lÉàiÉà Ê»É{yÉ, HSU +{Éà q©ÉiÉ YlÉÒ ±ÉÒyÉÉÅ. +¾©ÉqÉ¥ÉÉq{Éà ¥Éq±Éà SÉÉÅ~ÉÉ{Éàù{Éà ùÉWyÉÉ{ÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©É ©É¾©ÉÚqÉ¥ÉÉq ùÉL«ÉÖÅ, ~ÉiÉ +à {ÉÉ©É{ÉÉà Ê»ÉIÉà HqÒ {É X©«ÉÉà. NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ »É±lÉ{ÉlÉÉà{ÉÉ +ù»ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÇÖÊNÉ]Éà qÒ´É-q©ÉiÉ ~Éù H¥ÉXà »oÉÉ~ÉÒ SÉÚG«ÉÉ ¾lÉÉ. +{ÉàH «ÉÖÃuÉà LÉ౫ÉÉ UlÉÉÅ ¥ÉÒXà

¸ÉÒ ©É{ÉÖ§ÉÉ> +W©ÉàùÉ

¡Éqà¶É ©Éà³´É´ÉÉ©ÉÉÅ lÉà+Éà {É £É´«ÉÉ. >. »É. 1572©ÉÉÅ ©ÉÉàNÉ±É ¥ÉÉq¶Éɾ +H¥Éù{ÉÒ £ÉàWà +iÉʾ±É´ÉÉe ~ÉÉ÷iÉ +{Éà l«ÉÉù ~ÉUÒ{ÉÉÅ ´ÉºÉÉâ©ÉÉÅ yÉÅyÉÖHÉ, +©ÉqÉ´ÉÉq, yÉÉà³HÉ, »ÉÖùlÉ ´ÉNÉàùà Yl«ÉÉ ¥ÉÉq ±ÉÉNɱÉNÉÉ÷ 185 ´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à NÉÖWùÉlÉ ©ÉÉàNɱÉÉà{ÉÒ +àeÒ {ÉÒSÉà +É´«ÉÖÅ. +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÒ NÉÊù©ÉÉ +{Éà ~ÉÉ÷iÉ{ÉÒ ¡É§ÉÖlÉÉ lÉÉà ¾Å©Éà¶É ©ÉÉ÷à +lÉÒlÉ ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ. SÉÉ´ÉeÉ{ÉÉ, »ÉÉà±ÉÅHÒ{ÉÉ +{Éà ´ÉÉPÉà±ÉÉ{ÉÉ ùÉV«É{Éà §ÉÖ±ÉÉ´ÉÒ qàlÉÒ +{ÉàH PÉ÷{ÉÉ+Éà ¥É{ÉÒ. >. »É. 1664©ÉÉÅ (+{Éà £ùÒ ´ÉLÉlÉ 1670©ÉÉÅ) ʶɴÉÉY+à ©ÉÉàNɱÉÉà{ÉÖÅ »ÉÖùlÉ ±ÉÚÅ÷«ÉÖÅ lÉà NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉùÉcÉ+Éà{ÉÉ +ÉNÉ©É{É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ ¾lÉÒ. qÊKÉiÉ-~ÉÊýÉ©É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà »É¥É³ ùÉV«É »oÉÉ~ÉÒ +ÉäùÅNÉ]à¥É{ÉÉ »Éä{«É{Éà ~ɾÉeÒ NÉàÊù±ÉÉ «ÉÖu©ÉÉÅ ¾Å£É´ÉÒ {ÉÉL«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. >. »É. 1758©ÉÉÅ ©ÉÉàNÉ±É »ÉɪÉÉV«É{ÉÉ Ê©É{ÉÉùÉ lÉÚ÷´ÉÉ »ÉÉN«ÉÉ l«ÉÉùà ©ÉùÉcÉ ±É¶Hùà +©ÉqÉ´ÉÉq YlÉÒ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàNɱɫÉÖNÉ{ÉÉà +ÅlÉ ±ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà. ©Éy«É-~ÉÚ´ÉÇ NÉÖWùÉlÉ lÉà©É{ÉÒ ¾HÚ©ÉlÉ {ÉÒSÉà +É´«ÉÖÅ. ©ÉùÉcÉ{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É Hù{ÉÉù NÉÉ«ÉH´ÉÉeà §ÉÉäNÉÉäʱÉH +{Éà ´«ÉÚ¾Él©ÉH ùÒlÉà +{ÉÖHÚ³ WiÉÉlÉÉ ´ÉeÉàqùÉ©ÉÉÅ ùÉWyÉÉ{ÉÒ »oÉÉ~ÉÒ, V«ÉÉùà ¥ÉÒY lÉù£ ©ÉÉàNÉ±É ¶ÉÉ»É{É ¾àc³ ´ÉºÉÉâ »ÉÖyÉÒ q¥ÉÉ«Éà±ÉÉÅ ù¾à±ÉÉÅ HSU-HÉÊc«É´ÉÉe{ÉÉÅ ùÉV«ÉÉà lÉoÉÉ ùW´ÉÉeÉÅ »´ÉlÉÅmÉ ¥É{«ÉÉÅ. PÉiÉÉÅLÉùÉÅ+à Xà Hà »´ÉÉ«ÉnÉlÉÉ{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ NÉÉeH´ÉÉe{Éà ´ÉÉʺÉÇH LÉÅeiÉÒ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ H¥ÉڱɴÉÖÅ ~Ée«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. NÉÉ«ÉH´ÉÉe{ÉÖÅ ùÉV«É ´É³Ò ©ÉÉmÉ ´ÉeÉàqùÉ ~ÉÚùlÉÖÅ ©É«ÉÉÇÊqlÉ {É ¾lÉÖÅ. AlnÉù{ÉÉÅ ´ÉÒX~ÉÚù, ~ÉÉ÷iÉ, LÉàùɳÖ, ´ÉÒ»É{ÉNÉù, ùÉyÉ{É~ÉÖù, ´Ée{ÉNÉù, Ê»Éu~ÉÖù ´ÉNÉàùà +{Éà qÊKÉiÉ{ÉÉÅ {É´É»ÉÉùÒ lÉoÉÉ NÉiÉqà´ÉÒ ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ ¾HÚ©ÉlÉ {ÉÒSÉà ¾lÉÉÅ. A~ÉùÉÅlÉ »ÉÖùlÉ{ÉÒ lÉoÉÉ +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÒ ©É¾à»ÉÚ±ÉÒ +É´ÉH©ÉÉÅ lÉà{ÉÉà §ÉÉNÉ ¾lÉÉà. NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ±ÉNɧÉNÉ ~ÉÉàiÉÉ ¥É»»ÉÉà ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ NÉÉ«ÉH´ÉÉeÉà{ÉÖÅ ´ÉSÉÇ»´É ùÂÖÅ. >»÷ >Î{e«ÉÉ HÅ~É{ÉÒ+à +ÉàNÉiÉһɩÉÒ »ÉqÒ{ÉÉ +ÉùŧÉà ©ÉùÉcÉ+Éà{Éà «ÉÖu©ÉÉÅ ¾ùÉ´«ÉÉ ~ÉUÒ +ÅOÉàXà NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ¡É´ÉණÉÉ. +àH ~ÉUÒ +àH ¡Éqà¶É{Éà lÉÉ¥ÉàqÉù ¥É{ÉÉ´ÉlÉÉ ù¾à±ÉÉ +ÅOÉàXà »ÉÉ©Éà ±Ée´ÉÖÅ +¶ÉG«É ¾lÉÖÅ. ùÉW~ÉÉ÷ ÷HÒ ù¾à lÉà ©ÉÉ÷à NÉÉ«ÉH´ÉÉe qù¥ÉÉùà »É©ÉWÚlÉÒ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ +~É{ÉÉ´«ÉÉà, Wà ©ÉÖW¥É lÉàiÉà +ÅOÉàXà{ÉÉ Hà÷±ÉÉH ±É¶Hù{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ LÉSÉâ ´ÉeÉàqùÉ©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ +{Éà ´ÉeÉàqùÉ LÉÉlÉà {ÉÒ©ÉÉ«Éà±ÉÉ NÉÉàùÉ

+W©ÉàùÉ +à»÷à÷ HÉÖÅ.

¥ÉÉàùҴɱÉÒ-«ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù-©ÉÒùÉùÉàe-SÉÒHÖ´ÉÉeÒ-+àH»Éù ùÉàe-¥ÉÉàùҴɱÉÒ (>»÷) ¢±Éà÷Éà/qÖHÉ{ÉÉà/ùàeÒ/¥ÉÅyÉÉlÉÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉW ±ÉÒ´É-±ÉÉ«É»É{»ÉoÉÒ ±Éà´ÉÉ/´ÉàSÉ´ÉÉ lÉà©ÉW ¡ÉÉà~É÷Ô ©ÉÉ÷à HÉà> ~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ »É±Éɾ ±Éà´ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ »ÉÉyÉÉà. +ÉèÊ£»É & +à/7, qÖHÉ{É {ÉÅ.4, +àH»Éù ùÉàe, «ÉÉàNÉÒ{ÉNÉù, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷), ©ÉÖÅ¥É>-400 092. £Éà{É & (+Éè) 28331955 / 28331709 (PÉù) 28331353

©Éà 2011 16


+àW{÷ ©ÉàWù +à±ÉàG]É{eù ´ÉÉèHù{ÉÉÅ »É±Éɾ»ÉÚSÉ{ÉÉà ©ÉÖW¥É ùÉWHÉùÉà¥ÉÉù SɱÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. »´ÉɧÉÉÊ´ÉH Uà Hà HSU+c´ÉÉÊe«ÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉÒXÅ ùÉV«ÉÉà +{Éà ùW´ÉÉeÉÅ ~ÉiÉ NÉÉ«ÉH´ÉÉe{ÉÖÅ ´ÉɱÉÒ~ÉiÉÖÅ £NÉÉ´ÉÒ +ÅOÉàXà{ÉÒ ¶ÉྩÉÉÅ +É´«ÉÉÅ. ¾´Éà +ÅOÉàW ¾HÚ©ÉlÉqÉùÉà+à +à´ÉÖÅ ~ÉNɱÉÖÅ §É«ÉÈÖ Hà WàiÉà ´ÉºÉÉâ ¥ÉÉq ¶É° oÉ{ÉÉù ©É¾ÉNÉÖWùÉlÉ +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉÅ ¥ÉÒW ùÉà~«ÉÉÅ +{Éà Uà´É÷à ©Éà 1, 1960{ÉÉ ùÉàW +±ÉNÉ NÉÖWùÉlÉ{ÉÖÅ »ÉWÇ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉùÉàKÉ ùÒlÉà HÉùiɧÉÚlÉ ¥É{«ÉÖÅ. ´É¾Ò´É÷Ò +{ÉÖHÚ³lÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà©ÉiÉà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ ÊúÉÊ÷¶É lÉÉ¥ÉÉ{ÉÉ ¡Éqà¶É{Éà (1) ùà´ÉÉHÉÅcÉ (2) ©É¾ÒHÉÅcÉ, (3) ¥É{ÉÉ»ÉHÉÅcÉ lÉoÉÉ ~ÉɱÉ{É~ÉÖù, (4) »ÉÉ¥ÉùHÉÅcÉ +{Éà (5) ´Éà»÷{ÉÇ >Î{e«ÉÉ »÷à÷Ã»É +à©É ~ÉÉÅSÉ +àW{»ÉÒ©ÉÉÅ ´É¾áSÉÒ {ÉÉL«ÉÉà. ¡Éqà¶É ¥É¾Ö ©ÉÉà÷Éà {É ¾lÉÉà. KÉàmÉ£³ 26,400 SÉÉàù»É ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù ¾lÉÖÅ. +É{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à 493 qà¶ÉÒ ùÉV«ÉÉàùW´ÉÉeÉÅ HÖ±É ©É³Ò{Éà 1,58,500 SÉÉàù»É ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù©ÉÉÅ ~ÉoÉùÉ«Éà±ÉÉÅ ¾lÉÉÅ, Wà ~ÉäHÒ 222 l«ÉÉùà »ÉnÉÉ´ÉÉù ùÒlÉà HÉÊc«ÉÉ´ÉÉe{ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉlÉÉ ¡Éqà¶É©ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. Hà÷±ÉÉÅ«É{ÉÖÅ +Ê»lÉl´É £GlÉ cHùÉlÉ Wà´ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. G«ÉÉÅH lÉÉà ùà±´Éà ÷Äà{É 20 ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù{ÉÖÅ +ÅlÉù HÉ~ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà +eyÉÉà e]{É ùW´ÉÉeÉÅ{Éà ´É÷É´ÉÒ {ÉÉLÉlÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉäoÉÒ {ÉÉ{ÉÉ ùW´ÉÉeÉ{ÉÒ ´É»lÉÒ PÉiÉÉÅ ´ÉºÉÇ ¥ÉÉq 1947©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÉÅe 27{ÉÒ ¾lÉÒ +{Éà lÉà{ÉÉ ùÉW´ÉÒ{ÉÒ ©É¾à»ÉÚ±ÉÒ +É´ÉH ¥ÉÉù ©Éʾ{Éà °É. 80 Wà÷±ÉÒ ¾lÉÒ. ÊúÉ÷Ò¶É ¾HÚ©ÉlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÒyÉÉ +ÅHÖ¶É ¾àc³{Éà ¡Éqà¶É{Éà Wà ~ÉÉÅSÉ +àW{»ÉÒ©ÉÉÅ ´É¾áS«ÉÉà lÉà©É{ÉÉà ´É¾Ò´É÷ Hà÷±ÉÉH »É©É«É ~ÉUÒ Bombay Presidency ©ÉÖÅ¥É> >±ÉÉHÉ{ÉÉ NÉ´É{ÉÇù{Éà »ÉÉá~ÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. ¥ÉÉà©¥Éà +{Éà ¥É{ÉÉ»ÉHÉÅcÉ +àW{»ÉÒ ´ÉSSÉà 750 ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù{ÉÖÅ Uà÷ÖÅ ~ÉeÒ WlÉÖÅ ¾Éà«É +à´ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ HÉ«ÉÇKÉ©É ùÒlÉà ´É¾Ò´É÷ SÉɱÉÒ ¶ÉHà {Éʾ, ~ÉùÅlÉÖ +ÅOÉàXà ©ÉÉ÷à Wà lÉà +àV{»ÉÒ{ÉÉ »oÉÉÊ{ÉH ¡ÉüÉÉà NÉÉäiÉ ¾lÉÉ. +ÅHÖ¶É W³´ÉÉ«Éà±ÉÉà ù¾à +à÷±ÉÖÅ W ©É¾l´É{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. >ÊlɾɻÉ{ÉÉ xʺ÷Ê¥É{qÖ+à ´ÉyÉÖ ©É¾n´É{ÉÒ +{Éà ©ÉeÉNÉÉÅc{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ +à Hà +ÅOÉàXà{ÉÉ ~ÉNɱÉÉ+à NÉÖWùÉlÉ{ÉÉà ùÉWHÒ«É {ÉÉlÉÉà ©ÉÖÅ¥É> >±ÉÉHÉ »ÉÉoÉà XàeÒ qÒyÉÉà, V«ÉÉÅ ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÒ ´É»lÉÒ ©ÉùÉcÒ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ ¾lÉÒ. §ÉɺÉÉ WÖqÒ ¾lÉÒ, ù¾àiÉÒHùiÉÒ©ÉÉÅ £ùH ¾lÉÉà +{Éà »ÉÅ»HÞÊlÉ +±ÉNÉ ¾lÉÒ. +É

STOCHASTICS SECURITIES PVT. LTD. STOCHASTICS COMMODITIES PVT. LTD.

314, Samruddhi Commercial Complex, Extn. Chincholi Bunder Road, Off Malad - Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. Dealing : 40038672/73/74 l Back Office: 28788999 Fax : 28787999 l E-mail: cshah@sspltral.com

lɣɴÉlÉÉà{Éà §ÉÚ±ÉÒ X+Éà lÉÉà ~ÉiÉ ©ÉÉà÷Éà »É´ÉÉ±É ´É¾Ò´É÷Ò +àH»ÉÚmÉlÉÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. qÉ.lÉ. ©ÉùÉcÒ ¡ÉX{ÉÉà Wà lɾà´ÉÉù X¾àù{ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«É ©ÉÉ÷à «ÉÉàN«É ±ÉàLÉÉ«É lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ¥É{ÉÉ»ÉHÉÅcÉ{ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ ±ÉÉàHÉà{Éà Ê{É»¥ÉlÉ ¾Éà«É {Éʾ. +É©É UlÉÉÅ lÉà±É ~ÉÉiÉÒ Wà´ÉÖÅ ùÉWHÒ«É Ê©É¸ÉiÉ +ÅOÉàXà+à SÉɱÉÖ ùÉL«ÉÖÅ. +ÉèNÉ»÷ 15, 1947{ÉÉ Êq´É»Éà §ÉÉùlÉ{Éà +É]ÉqÒ ©É³Ò l«ÉÉùà +à W λoÉÊlÉ ¾lÉÒ. §ÉÉùlÉ{ÉÉ ùÉWHlÉÉÇ+Éà lÉà{Éà »ÉÖyÉÉù´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà +ÅOÉàXà{ÉÒ ±ÉÉ>{ÉqÉàùÒ ~Éù SÉɱÉÒ +Éàù ¥ÉNÉÉe´ÉÉ{ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà ©ÉɩɱÉÉà Uà´É÷à ©É¾ÉNÉÖWùÉlÉ{ÉÉ Ê¾Å»ÉH +ÉÅqÉà±É{É »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉ´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà. +É ùÂÉà PÉ÷{ÉÉJ©É & ʴɱÉÒ{ÉÒHùiÉ ¥ÉÉq »ÉÉä ~ɾà±ÉÉÅ lÉÉà HSU »ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÉÅ +{Éà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉÅ 493 ùW´ÉÉeÉÅ{Éà »É©ÉÉ{É NÉÉÅ»Éeà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ W°ùÒ ¥É{«ÉÖÅ. {ÉÉiÉÉÅHÒ«É SɱÉiÉÉàoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà {«ÉÉ«É¡ÉiÉÉ汃 »ÉÖyÉÒ{ÉÒ PÉiÉÒ LÉùÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ lÉà+Éà +àH©ÉàH HùlÉÉÅ »ÉÉ´É +±ÉNÉ ¾lÉÉÅ. (q.lÉ. HSU ùÉV«É©ÉÉÅ HÉàùÒ{ÉÖÅ SɱÉiÉ ¾lÉÖÅ, V«ÉÉùà {É´ÉÉ{ÉNÉù©ÉÉÅ»÷à÷{ÉÉà °Ê~É«ÉÉà Hù{»ÉÒ NÉiÉÉlÉÉà ¾lÉÉà). ¥ÉyÉÉÅ ùÉV«ÉÉà-ùW´ÉÉeÉÅ{ÉÉ +àHÒHùiÉ ´ÉNÉù ¶ÉÉ»ÉHÒ«É +àH»ÉÚmÉlÉÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉG«É {É ¾lÉÖÅ. ¶É°+ÉlÉ©ÉÉÅ lÉà+Éà ùÉW~ÉÉ÷ WlÉÖÅ Hù´ÉÉ lÉä«ÉÉù {É oÉ«ÉÉÅ, ~ÉiÉ ¥ÉÒWà ´ÉºÉâ »ÉùqÉù ~É÷à±Éà `LÉÉ¥ÉÉàÊSÉ«ÉÉÅ lÉùÒHà ù¾à´ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉù {ÉoÉÒ. »ÉùÉà´Éù ¥É{É´ÉÖÅ Xà>+à....' +à´ÉÒ »É±Éɾ +É~«ÉÉ ~ÉUÒ ¥ÉÒWà ´ÉºÉâ £àúÉÖ+ÉùÒ 18, 1948{ÉÉ ùÉàW HÉÊc«ÉÉ´ÉÉe{ÉÉÅ 208 ùÉV«ÉÉà-ùW´ÉÉeÉÅ+à §ÉàNÉÉÅ ©É³Ò «ÉÖ{ÉÉ>÷à÷ »÷à÷»É +Éè£ HÉÊc«ÉÉ´ÉÉe ùS«ÉÉ +{Éà ùÉWHÉà÷ lÉà{ÉÖÅ ~ÉÉ÷{ÉNÉù ¥É{«ÉÖÅ. AUùÅNÉùÉ«É hà¥Éùà lÉà{ÉÉ ©ÉÖL«É ¡ÉyÉÉ{É{ÉÉà ¾ÉàtÉà »ÉŧÉɲ«ÉÉà. oÉÉàeÉ ©Éʾ{ÉÉ ~ÉUÒ {ÉÉ©É ¥Éq±ÉÒ{Éà «ÉÖ{ÉÉ>÷àe »÷à÷Ã»É +Éè£ »ÉÉäùɺ÷Ä Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. X©É{ÉNÉù{ÉÉ ©É¾ÉùÉX ÊqÎN´ÉW«Éʻɞ lÉà{ÉÉ ùÉW¡É©ÉÖLÉ +{Éà §ÉÉ´É{ÉNÉù{ÉÉ ©É¾ÉùÉX HÞºiÉHÖ©ÉÉùʻɞ {ÉÉ«É¥É ùÉW¡É©ÉÖLÉ ¾lÉÉ. NÉÉàʾ±É´ÉÉe, ¾É±ÉÉù, »ÉÉàùc, ]ɱÉÉ´ÉÉe +{Éà ©Éy«É »ÉÉäùɺ÷Ä +à©É ~ÉÉÅSÉ ÊW±±ÉÉ©ÉÉÅ ´É¾áSÉÉ«Éà±ÉÖÅ «ÉÖ{ÉÉ>÷àe »÷à÷»Éà +Éè£ »ÉÉäùɺ÷Ä 60,285 SÉÉàù»É ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ´É»lÉÒ 41,57,000 ¾lÉÒ. {É´É ùÉV«É{ÉÒ ÊlÉXàùÒ ¾lÉÒ, ~ÉiÉ LÉɱÉÒ ¾lÉÒ. Hù´ÉàùÉ{ÉÒ +É´ÉH ¶É°+ÉlÉ©ÉÉÅ lÉÉà ©É³Éà {Éʾ, +à÷±Éà ©ÉÖL«É ¡ÉyÉÉ{É Tel.: 28074755 / 28645359 56905824 Fax : 2882 1972

Shailesh D. Shah Ruchit Shah Chintan Shah

(Branch Office )

Shree Securities & Investment Co.

‘Rushikesh’ Bunglow, Adarsh Dugdhalaya, Off. Marve Road, Malad W), Mumbai-400 064. E-mail : amit@ssilimited.com

©Éà 2011 17


AUùÅNÉùÉ«É hà¥Éùà °É. 5,00,000{ÉÒ ùH©É AvÉàNÉ~ÉÊlÉ {ÉÉ{ÉY HÉʳqÉ»É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ AUÒ{ÉÒ ±ÉÒyÉÒ. »ÉÊSÉ´ÉÉ±É«É ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉüÉ lÉÉà ¥ÉÉWÖ+à ùÂÉà, ¥É±ÉHà +©ÉÖH ¡ÉyÉÉ{ÉÉà{Éà +ÉàÊ£»É{ÉÒ ~ÉÚùlÉÒ WN«ÉÉ ©É³à +à ©ÉÉ÷à ¥ÉÉoÉ°©ÉÉà lÉÉàeÉ´ÉÒ {ÉÉLÉ´ÉÉÅ ~Ée¬É +{Éà ÷à¥É±É-LÉÖù¶ÉÒ{ÉÉ +§ÉÉ´Éà »ÉùHÉù{ÉÉ +©É±ÉqÉùÉà+à NÉÉqÒlÉÊH«ÉÉ ´Éeà HÉ©É SɱÉÉ´«ÉÖÅ. HSU{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÉà lÉÉà +à »ÉÒ©ÉÉ´ÉlÉÔ ùÉV«É ¾lÉÖÅ. ~ÉÉHÒ»lÉÉ{É G«ÉÉùàH lÉà{ÉÉ ~Éù {ÉWù ¥ÉNÉÉeà +à´ÉÉà »ÉùqÉù ~É÷à±É{Éà »ÉÅ¶É«É ¾lÉÉà. +ÉoÉÒ lÉà{Éà «ÉÖ{ÉÉ>÷àe »÷à÷Ã»É +Éè£ »ÉÉäùɺ÷Ä©ÉÉÅ §Éà³´ÉÒ qà´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà Hà{r{ÉÉ ¶ÉÉ»É{É ¾àc³ ©ÉÚH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. ´ÉeÉàqùÉ ùÉV«É +ÅNÉà £á»É±ÉÉà lÉÉlHÉʱÉH {É oÉ«ÉÉà, Hà©É Hà ¡ÉlÉÉ~Éʻɞ NÉÉ«ÉH´ÉÉe ©ÉSÉH +É~ÉlÉÉ {É ¾lÉÉ. C±÷ÖÅ, »É©ÉOÉ NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ ~ÉÉàlÉà ©É¾ÉùÉX NÉiÉÉ«É +à´ÉÉà ¡É»lÉÉ´É lÉà©ÉiÉà »ÉùqÉù ~É÷à±É »É©ÉKÉ ©ÉÚG«ÉÉà. +ÅlÉà lÉà©É{Éà ùÉV«É{ÉÉ NÉàù´É¾Ò´É÷ ¥Éq±É ~Éq¨Éº÷ HùÉ«ÉÉ +{Éà ´ÉeÉàqùÉ{Éà ©ÉÖÅ¥É> >±ÉÉHÉ (¡ÉÉ{lÉ) »ÉÉoÉà XàeÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. ©Éà 1, 1949{ÉÉ Êq´É»Éà ©ÉÖÅ¥É> »ÉùHÉùà ´ÉeÉàqùÉ{ÉÉà ùÉV«É´É¾Ò´É÷ »ÉŧÉÉ³Ò ±ÉÒyÉÉà. +É¥ÉÖ ©ÉÚ³ +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{Éà ~ÉiÉ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ´É¾Ò´É÷ ¾àc³ ©ÉÚH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. eÉÅNÉ¡Éqà¶É{Éà NÉÖWùÉlÉ »ÉÉoÉà {ÉÉlÉÉà ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ lÉà{Éà ~ÉiÉ ©ÉÖÅ¥É> ùÉV«É{ÉÉà ʾ»»ÉÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. ÷ÚÅH©ÉÉÅ, £É³´ÉiÉÒ hÅNÉyÉeÉ ´ÉNÉù{ÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÉäùɺ÷Ä, ©ÉÖÅ¥É> +{Éà HSU +à©É mÉiÉ WÖqÉÅ +àH©ÉÉà ùSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉ ùÉWHlÉÉÇ+Éà +ÅOÉàXà{ÉÉ ~ÉNɱÉà SÉɱ«ÉÉ ¾lÉÉ. >ÊlɾɻÉ, »ÉÅ»HÞÊlÉ, §ÉɺÉÉ, ùÒlÉÊù´ÉÉXà ´ÉNÉàùà H¶ÉÖÅ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÖÅ {É ¾lÉÖÅ. £É³´ÉiÉÒ ¥Éà ùÒlÉà +«ÉÉàN«É ¾lÉÒ & NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ ¡ÉÉqàʶÉH +Éà³LÉÉiÉ ù¾à´ÉÉ {É ~ÉÉ©ÉÒ, HÉùiÉ Hà lÉà{ÉÉà HSU-»ÉÉäùɺ÷Ä Ê»É´ÉÉ«É{ÉÉà ¥ÉyÉÉà ¡Éqà¶É (Wà{Éà +É©Éà«É NÉÖWùÉlÉ H¾à´ÉÉ«É +à ¡Éqà¶É) ©ÉÖÅ¥É> ùÉV«É©ÉÉÅ NÉ«ÉÉà. ¥ÉÒWÖÅ, »ÉùHÉù ©ÉÉ÷à ´É¾Ò´É÷Ò »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ~ÉiÉ W³´ÉÉ«É lÉà©É {É ¾lÉÒ. G«ÉÉÅ ¥É{ÉÉ»ÉHÉÅcÉ{ÉÖÅ +É¥ÉÖ {Éà G«ÉÉÅ »ÉÉeÉ »ÉÉlÉ»ÉÉà ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ù Uà÷à{ÉÖÅ ©ÉÖÅ¥É>! +É]ÉqÒ ~ɾà±ÉÉÅ +ÅOÉàXà ©ÉÉ÷à +É´ÉÉ ¡ÉüÉÉà ©É¾n´É{ÉÉ {É ¾lÉÉ. §ÉÉùlÉ{ÉÒ WÖqÒ WÖqÒ §ÉɺÉÉ+Éà »ÉÉoÉà lÉà©ÉiÉà HÉ©É ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ oÉlÉÖÅ {É ¾lÉÖÅ. »ÉùHÉùÒ lÉÅmÉ©ÉÉÅ +àH©ÉÉmÉ §ÉɺÉÉ +ÅOÉàY ¾lÉÒ, +à÷±Éà lÉà©ÉiÉà §ÉɺÉÉ´ÉÉù ¡ÉÉ{lÉÉà HqÒ ùS«ÉÉ {Éʾ. PÉiÉÉà LÉùÉà ¡Éqà¶É +É[ÉÉÅÊHlÉ ùÉX-©É¾ÉùÉX+Éà{ÉÉà ¾Éà«É l«ÉÉÅ +à´ÉÒ W°ù ~ÉiÉ {É ¾lÉÒ. »´ÉlÉÅmÉlÉÉ ¥ÉÉq »ÉáHeÉà ùÉV«ÉÉàùW´ÉÉeÉ{ÉÉŠʴɱÉÒ{ÉÒHùiÉ ~ÉUÒ §ÉÉùlÉ{Éà Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉÉqàʶÉH ùÉV«ÉÉà©ÉÉÅ ´É¾áSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ l«ÉÉùà §ÉɺÉÉ{ÉÉà ©ÉÖtÉà SÉSÉÉÇ{ÉÉà +{Éà ´ÉLÉlÉ WlÉÉÅ Sɳ´É³{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ¥É{«ÉÉà. ~ɾà±ÉÉà lÉiÉLÉÉà qÊKÉiÉ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ]«ÉÉâ, V«ÉÉÅ lÉà±ÉNÉÖ§ÉɺÉÒ ±ÉÉàHÉà{ÉÉ +±ÉNÉ ùÉV«É (+ÉzÉ¡Éqà¶É)

©ÉÉ÷à +ÉÅqÉà±É{É SɱÉÉ´ÉlÉÉà ¸ÉÒùÉ©ÉɱÉÖ ~ÉÉàaÒ {ÉÉ©É{ÉÉà »oÉÉÊ{ÉH {ÉàlÉÉ +ÉèG÷Éà¥Éù 19,1952 {ÉÉ ùÉàW §ÉÚLɾelÉÉ±É ~Éù AlÉ«ÉÉâ. (lÉàNÉÖ±ÉÖ Ê´É»lÉÉù +à ´ÉLÉlÉà ©ÉÖL«Én´Éà lÉʩɱÉÉà{ÉÉ ©ÉrÉ»É ¡ÉÉÅlÉ©ÉÉÅ ¾lÉÉà). A~É´ÉÉ»É{ÉÉ 58©ÉÉ Êq´É»Éà lÉà ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©«ÉÉà, +à÷±Éà ʾŻÉH ù©ÉLÉÉiÉÉà £É÷Ò {ÉÒH²«ÉÉÅ. ~ÉÊùλoÉÊlÉ HÉ¥ÉÚ ¥É¾Éù W´ÉÉ ©ÉÉeÅÒ l«ÉÉùà {Éà¾ùÖ »ÉùHÉùà ¥ÉÒWà ´ÉºÉâ +ÉèG÷Éà¥Éù 1, 1953 {ÉÉ ùÉàW »ÉÅ»ÉqÒ«É cùÉ´É ©ÉÖW¥É lÉàNÉÖ±ÉÖ§ÉɺÉÒ ±ÉÉàHÉà{ÉÖÅ +±ÉNÉ ùÉV«É +ÉÅzÉ ¡Éqà¶É »oÉÉ~«ÉÉ ´ÉNÉù UÚ÷HÉà {É ¾lÉÉà. +É ~ÉNɱÉÖÅ §ÉɺÉÉ´ÉÉq{ÉÉà +{Éà ¡Éqà¶É´ÉÉq{ÉÉà ©ÉyÉ~ÉÚeÉà UÅUàeëÉÉ Wà´ÉÖÅ NÉiÉÉ«É Hà Hà©É +à ©ÉÖtÉà ¥ÉÉWÖ ~Éù ùÉLÉÉà lÉÉà ~ÉiÉ §ÉɺÉÉ{ÉÉ yÉÉàùiÉà +±ÉNÉ ùÉV«É ©ÉÉ÷à qà¶É§Éù©ÉÉÅ ©ÉÉNÉiÉÒ oÉÉ«É +à {ÉIÒ ¾lÉÖÅ. +ÉoÉÒ »ÉùHÉùà +à W ´ÉºÉâ WÊ»÷»É £]±É+±ÉÒ{ÉÉ +y«ÉKÉ~Éqà ùÉV«É ~ÉÖ{ÉùÇSÉ{ÉÉ ~ÉÅSÉ / {ÉÒ©«ÉÖÅ. ~ÉÅSÉà ùÉV«ÉùSÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à §ÉɺÉÉ, »ÉÅ»HÞÊlÉ lÉoÉÉ §ÉÚNÉÉà³{Éà ±ÉNÉlÉÉÅ ~ÉÉ»ÉÉÅ NÉiÉlÉùÒ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ{ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. ~ÉÅSÉà »É~÷à©¥Éù 30, 1955{ÉÉ Êq´É»Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Wà +¾à´ÉÉ±É ùWÚ H«ÉÉâ lÉà©ÉÉÅ §ÉɺÉÉ´ÉÉù ùSÉÒ ¶ÉHÉlÉÉÅ q»ÉàH ùÉV«ÉÉà lÉàiÉà »ÉÚSÉ´«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. NÉÖWùÉlÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É lÉà «ÉÉqÒ©ÉÉÅ {É ¾lÉÖÅ. HSU{ÉÒ, »ÉÉäùɺ÷Ä +{Éà NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ W {Éʾ, »ÉÅ»HÞÊlÉ ~ÉiÉ +àHÅqùà »É©ÉÉ{É ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ £]±É+±ÉÒ ~ÉÅSÉà lÉà©É{ÉÉ »É©É{´É«É ´Éeà +±ÉNÉ NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É »oÉÉ~É´ÉÉ{ÉÒ §É±ÉÉ©ÉiÉ HùÒ {Éʾ. ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ wÒ§ÉɺÉÒ ùÉV«É{ÉÖÅ NÉc{É »ÉÚSÉ´«ÉÖÅ, Wà{ÉÉ ~ÉNɱÉà +à ùÉV«É 1956©ÉÉÅ »oÉ~ÉÉ«ÉÖÅ +{Éà «É¶É´ÉÅlÉùÉ´É SÉ´ÉÉiÉ lÉà{ÉÉ ¡ÉoÉ©É ©ÉÖL«É ¡ÉyÉÉ{É ¥É{«ÉÉ. NÉÖWùÉlÉÒ +{Éà ©ÉùÉcÒ ¡Éqà¶ÉÉà{ÉÉ »É©É{´É«É oÉÚÅHà qÒyÉà±ÉÉ oÉÓNÉeÉ »É©ÉÉ{É {ÉÒ´Éeà +à©ÉÉÅ ¶ÉÅHÉ {É ¾lÉÒ. §ÉÉäNÉÉàʱÉH Hq W +à÷±ÉÖŠʴɶÉɳ Hà ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉŠʥÉùÉWlÉÒ »ÉùHÉù ±ÉÉÅ¥ÉÉ +ÅlÉù{Éà ±ÉÒyÉà Ê´ÉLÉÚ÷É ~ÉeÒ WlÉÉ HSU Wà´ÉÉ ¡Éqà¶ÉÉà{ÉÉà HÉ«ÉÇKÉ©É ùÒlÉà ´É¾Ò´É÷ HùÒ ¶ÉHà {Éʾ. NÉÖWùÉlÉÒ +{Éà ©ÉùÉcÒ ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ +»ÉÅlÉÉàºÉ XN«ÉÉà, HÉùiÉ Hà lÉà©É{Éà ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +Éà³LÉ ¥É{ÉÒ ¶ÉHlÉÖÅ WÖqÖÅ ùÉV«É ©É²«ÉÖÅ {ÉʾÅ. HSU, »ÉÉäùɺ÷Ä +{Éà NÉÖWùÉlÉ +à©É mÉiÉà«É{Éà §ÉàNÉÉÅ HùÒ ©É¾ÉNÉÖWùÉlÉ ùSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à +ÉÅqÉà±É{É ¶É° oÉ«ÉÖÅ, Wà{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà >{qÖ±ÉÉ±É «ÉÉÊ[ÉH, ùÊlɱÉÉ±É LÉÖ¶ÉɱÉqÉ»É, úÉÁHÖ©ÉÉù §Éa ´ÉNÉàùà ¾lÉÉ. ©ÉÖÅ¥É> ùÉV«É{ÉÖÅ §ÉɺÉÉ´ÉÉù ʴɧÉÉW{É oÉÉ«É lÉà©É{ÉÉà »ÉnÉÉyÉÉùÒ HÉèOÉà»É Ê´ÉùÉàyÉ HùlÉÒ ¾lÉÒ. ©ÉÉàùÉùY qà»ÉÉ> lÉÉà +à÷±Éà »ÉÖyÉÒ ¥ÉÉ౫ÉÉ Hà, `¾ÖÅ NÉÖWùÉlÉ{Éà ʾ{qÖ»lÉÉ{É{ÉÉ §É±ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾Éàe©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ lÉä«ÉÉù UÖÅ, ~ÉiÉ Ê¾{qÖ»lÉÉ{É{Éà NÉÖWùÉlÉ ©ÉÉ÷à ¾Éàe©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ.' ©ÉÉàùÉùY§ÉÉ>{ÉÒ HÉèOÉà»É Xà +É´ÉÒ W {ÉÒÊlÉ{Éà ´Éùà±ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà lÉà±ÉÖNÉÖ{ÉÉ +ÉÅzÉ¡Éqà¶É, H}Ée{ÉÉ

©Éà 2011 18


©Éä»ÉÚù, AÊe«ÉÉ{ÉÉ +ÉàÊù»»ÉÉ, lÉʩɱÉ{ÉÉ ©ÉrÉ»É ´ÉNÉàùà ùÉV«ÉÉà{ÉÖÅ lÉàiÉà §ÉɺÉÉ{ÉÉ yÉÉàùiÉà »ÉWÇ{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à H«ÉÇÖÅ? +É ùÉV«ÉÉà ©ÉÉ÷à Wà ©ÉÉ~ÉqÅe +~É{ÉÉ´ÉÉ«ÉÉà lÉà NÉÖWùÉlÉ ©ÉÉ÷à Hà©É {Éʾ? +É ©ÉÖtà ©É¾ÉNÉÖWùÉlÉ{ÉÖÅ +ÉÅqÉà±É{É Ê¾Å»ÉH ¥É{«ÉÖÅ. +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ §Ér©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ HÉéOÉà»É §É´É{É ~Éù ©ÉÉàùSÉÉà NÉ«ÉÉà. »É¶É»mÉ ~ÉÖ汃ȃ ÷ÖHeÒ{ÉÉà l«ÉÉÅ ~ɾàùÉà XàlÉÉÅ «ÉÖ´ÉHÉà+à ~ÉooÉù¥ÉÉY HùÒ +{Éà W´ÉɥɩÉÉÅ ~ÉÉàʱɻÉà £É«ÉÊùÅNÉ H«ÉÈÖ. SÉÉù «ÉÖ´ÉHÉà ©ÉÉ«ÉÉÇ NÉ«ÉÉ. NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ Ê´ÉùÉàyÉÒ +à´ÉÒ »ÉnÉÉyÉÉùÒ HÉéOÉà»É{Éà ´É£ÉqÉù ù¾à´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÖʱɻÉà HqÉSÉ +ÊlÉùàH HùÒ {ÉÉL«ÉÉà. ¡ÉX©ÉÉÅ A¶HàùÉ÷ £à±ÉÉ«ÉÉà +{Éà »ÉÚmÉÉà ~ÉÉàHÉùlÉÉ qàLÉÉ´ÉHÉùÉà{ÉÉ ÷Éà³ÉÅ A©É÷«ÉÉÅ. oÉÉàeÉ ´ÉLÉlÉ ~ÉUÒ HÉéOÉà»É §É´É{É ~ÉÉ»Éà »ÉqÃNÉlÉ «ÉÖ´ÉHÉà{ÉÖÅ ¶É¾Òq »©ÉÉùH ©ÉÚH´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ oÉ«ÉÖÅ, ~ÉiÉ +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÒ HÉà~ÉÉâùà¶É{É ©ÉÅWÚùÒ {É +É~ÉÒ. +àH ùÉmÉà SÉÉàùÒUÚ~ÉÒoÉÒ »©ÉÉùH NÉÉàc´ÉÒ qà´ÉÉ«ÉÖÅ, ~ÉiÉ SÉÉù Êq´É»É ~ÉUÒ »ÉùHÉùà lÉà ùÉlÉ{ÉÉ W »É©É«Éà NÉÖ~ÉSÉÖ~É ùÒlÉà qÚù H«ÉÈÖ. ©É¾ÉNÉÖWùÉlÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ+à ´ÉyÉÖ »É§ÉÉ+Éà «ÉÉàY, ´ÉyÉÖ W±Éq §ÉɺÉiÉÉà HùÉ«ÉÉÅ. ´ÉyÉÖ NÉÉà³Ò¥ÉÉùÉà oÉ«ÉÉ +{Éà ´ÉyÉÖ Hà÷±ÉÉH WiÉÉ ©É«ÉÉÇ. NÉÖWùÉlÉ{ÉÖÅ +ÉÅqÉà±É{É Xàù ~ÉHelÉÖÅ NÉ«ÉÖÅ lÉà©É ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ lÉà{ÉÉ ¡Él«ÉÉPÉÉlÉÉà PÉàùÉ ¥É{ÉlÉÉ ùÂÉ. ¾´Éà §ÉɺÉÉ´ÉÉq »ÉÉoÉà ¡ÉÉÅlÉ´ÉÉq ~ÉiÉ Hà{rÒ«É ©ÉÖtÉà ¥É{«ÉÉà. NÉÖWùÉlÉ +{Éà ©É¾Éùɺ÷Ä +à©É ¥Éà +±ÉNÉ ùÉV«ÉÉà »oÉ~ÉÉ«É lÉÉà ~ÉÅSÉùÅNÉÒ ´É»lÉÒ´ÉɳÖÅ ©ÉÖÅ¥É> HÉà{ÉÉ £É³à X«É +à »É´ÉÉ±É ¾lÉÉà. »oÉÉÊ{ÉH ©ÉùÉcÒ ±ÉÉàHÉà+à `©ÉÖÅ¥É> +É©ÉSÉÒ'{ÉÉà (`©ÉÖÅ¥É> +©ÉÉ°'{ÉÉà) {ÉÉùÉà SɱÉÉ´«ÉÉà +à÷±ÉÖÅ W {Éʾ, ~ÉiÉ +©ÉÖH lÉn´ÉÉà+à ¥É¾Éà±ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ ´É»lÉÒ´ÉɳÉÅ +ÅyÉàùÒ, PÉÉ÷HÉà~Éù +{Éà ʴɱÉà~ÉɱÉâ Wà´ÉÉÅ ~ÉùÉ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ+Éà{ÉÉÅ ©ÉHÉ{ÉÉà ~Éù ¾Ö©É±ÉÉ H«ÉÉÈ, qÖHÉ{ÉÉà ±ÉÚÅ÷Ò lÉà©ÉW +ÉNÉ SÉÉÅ~ÉÒ. qùàH NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò{ÉÉ ù¾Ò¶ÉÉà+à ´ÉÉùÉ¡É©ÉÉiÉà ùÉlɧÉù{ÉÖÅ `Ê~ÉHàÊ÷ÅNÉ' H«ÉÈÖ +{Éà ±ÉÉcÒ+Éà ¾ÉoÉ´ÉNÉÒ ùÉLÉÒ »ÉlÉlÉ ¥Éà ´ÉºÉÇ +É´ÉÒ H»ÉÉà÷Ò{ÉÉÅ ´ÉÒl«ÉÉÅ. ©ÉÖÅ¥É> ùÉV«É{Éà §ÉɺÉÉ{ÉÉ yÉÉàùiÉà ¥Éà §ÉÉNÉà ´É¾áSÉÒ qà´ÉÉ{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É ±Éà´ÉÉ«ÉÉà l«ÉÉùà W ©ÉɩɱÉÉà oÉɳà ~Ée«ÉÉà. {ÉIÒ +à©É oÉ«ÉÖÅ Hà ©ÉÖÅ¥É> ¶É¾àù ©É¾Éùɺ÷Ä©ÉÉÅ ù¾à +{Éà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ {É´ÉÖÅ ~ÉÉ÷{ÉNÉù ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ °É. 10 HùÉàe ´É³lÉù lÉùÒHà +É~ÉÒ qà.

Khushal Vadhar

Ê{ÉiÉÇ«É ±Éà´ÉÉ«ÉÉ ~ÉUÒ »ÉÒ©ÉÉeÉ +ÉÅH´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É WùÉ ±ÉÉÅ¥ÉÖ SÉɱ«ÉÖÅ. +NÉÉA NÉÖWùÉlÉ +É¥ÉÖ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉà +{«ÉÉ«É{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{ÉÒ SÉÚG«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É]ÉqÒ ~ɾà±ÉÉÅ +{Éà ~ÉUÒ {É´ÉàH ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ +É¥ÉÖ ©ÉÖÅ¥É> ¡ÉÉÅlÉ©ÉÉÅ ¾lÉÖÅ. ùÉV«ÉÉà{ÉÒ §ÉɺÉÉ´ÉÉù ~ÉÖ{ÉùÇSÉ{ÉÉ ´ÉLÉlÉà 1956©ÉÉÅ lÉà{Éà ùÉW»oÉÉ{É »ÉÉoÉà XàeÒ qà´ÉÉ«ÉÖÅ, Wà +{ÉÖÊSÉlÉ ~ÉNɱÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ©ÉÉmÉ +É¥ÉÖ{ÉÒ {Éʾ, ´ÉÉŻɴÉÉeÉ{ÉÒ, ]É¥ÉÖ+É{ÉÒ +{Éà eÖÅNÉù~ÉÖù{ÉÒ lÉà©ÉW +ʱÉùÉW~ÉÖù{ÉÒ ¡ÉX ©ÉÖL«Él´Éà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÒ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ Êq±¾Ò{ÉÒ HÉéOÉà»ÉÒ »ÉùHÉùà NÉÖWùÉlÉ{Éà +´ÉNÉi«ÉÖÅ. ¾´Éà ©É¾Éùɺ÷Ä{ÉÉ +{Éà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ »ÉÒ©ÉÉÅH{É ´ÉLÉlÉà eÉÅNÉ{ÉÉà »É´ÉÉ±É ~ÉàSÉÒqÉà ¥É{«ÉÉà. ©É¾Éùɺ÷Ä{ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉÉ»Éɾà¥É LÉàù Wà´ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà ´É{ɻɩÉÞu eÉÅNÉà{ÉÉà ¡É´ÉÉ»É LÉàeÒ lÉà{Éà ©ÉùÉcÒ §ÉɺÉÒ NÉiÉÉ´ÉÒ SÉÚG«ÉÉ ¾lÉÉ. +ÉLÉùà »ÉŶÉÉàyÉ{É ´Éeà »ÉÉÊ¥ÉlÉ HùÉ«ÉÖÅ Hà eÉÅNÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÒ ~Éà÷É¥ÉÉà±ÉÒ ¾lÉÒ. +É ~ÉÖùÉ´ÉÉ{ÉÉ +ÉyÉÉùà eÉÅNÉ NÉÖWùÉlÉ{ÉÖÅ ¥É{«ÉÖÅ. ùÊ´É´ÉÉù ©Éà 1, 1960{ÉÒ »É´ÉÉùà lÉÉà~ÉÉà{ÉÒ NÉWÇ{ÉÉ ´ÉSSÉà +{Éà ùʴɶÉÅHù ©É¾ÉùÉW{ÉÉ A~Éqà¶ÉÉl©ÉH ¡É´ÉSÉ{É »ÉÉoÉà NÉÖWùÉlÉ ùÉV«É{ÉÖÅ AqÃPÉÉ÷{É oÉ«ÉÖÅ +{Éà eÉè. Y´ÉùÉW ©É¾àlÉÉ lÉà{ÉÉ ©ÉÖL«É ¡ÉyÉÉ{É ¥É{«ÉÉ. >ÊlɾɻÉà, 1,195 ´ÉºÉâ SÉHùÉ´ÉÉà ~ÉÚùÉà H«ÉÉâ, Hà©É Hà ¥ÉùÉ¥Éù +à÷±ÉÉÅ ´ÉºÉÇ +NÉÉA ´É{ÉùÉW SÉÉ´ÉeÉ+à +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉ {ÉÉ©Éà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà {ÉÉL«ÉÉà ¾lÉÉà. +àHÅqùà XàlÉÉÅ SÉÉ´ÉeÉ, »ÉÉà±ÉÅHÒ +{Éà ´ÉÉPÉà±ÉÉ +à©É mÉiÉ ´ÉŶÉÉà wÉùÉ »ÉÒ©ÉÉÅÊHlÉ oÉ«Éà±ÉÉà ¡Éqà¶É +à W ¾lÉÉà. ©ÉÉmÉ {ÉÉ©É +iÉʾ±É´ÉÉe{ÉÉ ¥Éq±Éà NÉÖWùÉlÉ ¾lÉÖÅ. >ÊlɾɻɩÉÉÅ ¥ÉÉù »ÉäHÉ qù©«ÉÉ{É +{ÉàH »ÉÉùÒ {Éù»ÉÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà{ÉÉÅ ¡ÉHùiÉÉà ±ÉLÉÉ«ÉÉÅ, ~ÉiÉ +ÅlÉà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +à ©ÉÚ³§ÉÚlÉ +Éà³LÉ ©É³Ò Hà W »´ÉÊiÉÇ©É H¾Ò ¶ÉHÉ«É +à´ÉÉ +iÉʾ±É´ÉÉe ùÉV«É{ÉÒ ¾lÉÒ. »Éqà¾à {É¾Ó lÉÉà »©ÉÞÊlÉ qà¾à »©ÉùiÉ©ÉÉÅ »ÉqÉ ù¾Éà UÉà +É~É...

»´É. ʾ©ÉÉŶÉÖ SÉÅrHÉÅlÉ ±ÉÉLÉÉiÉÒ {ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉâ ¾. ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¡É£Ù±±ÉÉ¥Éà{É ±ÉÉLÉÉiÉÒ ù©ÉÉ¥Éà{É HÉÅÊlɱÉÉ±É PÉà±ÉÉiÉÒ

Tel.: (O) 2892 8130 Mob.: 9819100370 9833440511 Dealers in : Blister (Vacuum) Forming, Sealing and Bending.

B/5, Basement, Vaishali Ind. Estate, Bal Krishna Tawde Road, Dahisar (W), Mumbai - 400 068.

©Éà 2011 19


S CT S E T I ER CH AR S I G N E R S DE A N N PL

S. N. Iyer : 9821896677 Rakesh Chaumal : 9833399333 Nimish Daftary : 9821446622

POSITRON

3, Vardhaman Apt., Sector-7, Plot No. 15, Kamothe, Navi Mumbai.

Jayesh Shah 9324545455

JAY AMBE ENTERPRISE SHRUTI DEVELOPER

BUILDER & DEVELOPER

With Best Wishesh From

Prabhaben Vrajlal Sheth Family C.A. Deven L. Thakkar Chartered Accountant Fact.: 2516 8241 ● Offi.: 2501 0010 Cell : 9892715551 l Email: dlthokkar@gmail.com Factory : D-3, Ashapura Society, Opp. Hotel Gurudev, J. M. M. Road, Ghatkopar (W), Mumbai-400 084.

DEVEN E N T E R P R I S E S MFG. OF: CORRUGATED BOXES Office : 203, Kailash Palace, Upashray Lane, Ghatkopar (E), Mumbai-400 077.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{É ~ÉùÉNɧÉÉ> qÉà¶ÉÒ Ê©ÉmÉ +{Éà ©ÉÅmÉ ~Éù H¬Éùà«É +ʴɹÉÉ»É {É HùÉà.

ATUL CHIMANLAL KAMDAR

TM

C-13/14, Satyam Complex, M. G. Rd., Ghatkopar (East), Mumbai-400 077. & : 21028181/21028282 l Fax: 91-22-21023040 E-mail : yogi@yogichem.com l yogichem@gmail.com Web.: www.yogichem.com

YOGI DYE CHEM INDUSTRIES Atul C. Kamdar Group of Companies

MANUFACTURERS EXPORTERS & IMPORTERS OF CHEMICALS

©Éà 2011 20


(ieleebkeÀ mes ®eeueg...) keÀeue keÀe ceeHe keÀeue kesÀ ceeHe keÀer pewveeieceeW ceW JeefCe&le ÒeCeeueer Del³evle met#ce (keÀuHeveeleerle) mes Del³evle efJeMeeue (keÀuHeveeleerle) keÀer Deesj Fbefiele keÀjleer nw~ FvekesÀ meceªHe ner veneR, DeefHeleg FvekesÀ meceerHe Yeer Deewj keÀesF& ÒeCeeueer Dev³e$e keÀneR efoKeeF& veneR osleer nw~ pewveeiece meccele keÀeue keÀer ueIeglece FkeÀeF& `mece³e' nw pees Fleveer met#ce nw efkeÀ SkeÀ ÒeeCe (1 G®íJeeme SJeb 1 efveéeeme) ceW DeveskeÀ (4446) DeeJeefuekeÀeSB (#eCe) leLee SkeÀ DeeJeefuekeÀe (SkeÀ Devegceeves kesÀ Devegmeej 1.72 x 10-4 Sec) ceW Yeer DemebK³eele mece³e J³eleerle nes peeles nQ~ keÀeue kesÀ ceeHe keÀes leerve JeieeX ceW efJeYeeefpele efkeÀ³ee ie³ee nw ö (1) mebK³eele keÀeue pees ieCeveeOeeefjle nw~ Fme ceW DeeJeefuekeÀe mes ueieekeÀj Meer<e&ÒensefuekeÀe lekeÀ kesÀ keÀeue keÀer ieCevee GHeueyOe nw~ (2) DemebK³eele keÀeue pees ieCeveeleerle nesles ngS Yeer GHeceeOeeefjle nesves mes GHeceeDeeW Üeje mecePee-mecePee³ee peelee nw~ Fme ceW Heu³e Je meej keÀer GHeceeDeeW mes Heu³eesHece Je meeiejesHeCe keÀeue keÀes J³eeK³eeef³ele efkeÀ³ee ie³ee nw leLee (3) Devevle keÀeue pees ieCevee leLee GHecee oesveeW mes Hejs DeieCeveer³e leLee DevegHece nw~ mebK³eele DeLeJee ieCeveer³e keÀeue DeeJeefuekeÀe mes ueieekeÀej Meer<e&ÒensefuekeÀe lekeÀ kesÀ keÀeue keÀer ieCevee efvecve leeefuekeÀevegmeej nw ö efvecvelej FkeÀeF& G®®elej FkeÀeF& Jele&ceeve FkeÀeF& DemebK³eele mece³e 1 DeeJeefuekeÀe 1.72 x 107-4 S 2223 DeeJeefuekeÀe 1 G®ídJeeme DeLeJee 1 efveëéeeme 3.8166 x 10-1 S 1 G®ídJeeme leLee 1 efveëéeeme 1 ÒeeCe (4446 DeeJeefuekeÀe) 7.6332 x 10 S 7 ÒeeCe 1 mleeskeÀ 3.73464S 7 mleeskeÀ 1 ueJe 26.14248S 77 ueJe 1 cegntle& 2880S ³ee 48Meieuentes 3 cegntle& 1 efove-jele 24H 15 efove-jele 1 He#e ö 2 He#e 1 ceeme ö 2 ceeme 1 $eÝleg ö 3 $eÝleg 1 De³eve ö 2 De³eve 1 Je<e& 1Y 5 Je<e& 1 ³egie 5Y 20 ³egie 1 Je<e&-Mele 10 Y 1000 Je<e&-Mele 1 ueeKe Je<e& 10 Y 84 ueeKe Je<e& 1 HetJee¥ie 84x 10 Y 84 ueeKe HetJee¥ie 1 HetJe& (7056 1010) 84 x 10 Y -1

2

5

5

2

10

©Éà 2011 21


1 $egefìle 844 x 120Y 1 De[[ebie 845 x 1025 Y 1 De[[ 846 x 1030 Y 1 DeJeJeebie 847 x 1035 Y 1 DeJeJe 848 x 1040 Y 1 ngngkeÀebie 849 x 1045 Y 1 ngngkeÀ 8410 x 1050 Y 1 GlHeueebie 8411 x 1055 Y 1 GlHeue 8412 x 1060 Y 1 Heodceebie 8413 x 1065 Y 1 Heodce 8414 x 1070 Y 1 veefueveebie 8415 x 1075 Y 1 veefueve 8416 x 1080 Y 1 De×&-efveHegjebie 8417 x 1085 Y 1 De×&-efveHegj 8418 x 1090 Y 1 De³egleebie 8419 x 1095 Y 1 De³egle 8420 x 10100 Y 1 ve³egleebie 8421 x 10105 Y 1 ve³egle 8422 x 10110 Y 1 Òe³egleebie 8423 x 10115 Y 1 Òe³egle 8424 x 10120 Y 1 ®etefuekeÀebie 8425 x 10125 Y 1 ®etefuekeÀe 8430 x 10130 Y 1 Meer<e&-ÒensefuekeÀebie 8435 x 10135 Y 1 Meer<e&-ÒensefuekeÀe 8440 x 10140 Y (cenÊece ieCeveer³e keÀeue) ³en ieCevee Deveg³eesieÜejmet$e leLee pecyetÜerHeHeCCeefÊe kesÀ Devegmeej nw~ Dev³e JeCe&ve kesÀ Devegmeej HetJee¥ie mes 31JeW mlej Hej De®eueelcee veecekeÀ FkeÀeF& nw efpemekeÀe ceeve 8431 x 10155 Y nw leLee p³eesefle<keÀjb[keÀ kesÀ Devegmeej Meer<e&-ÒensefuekeÀe HetJee¥ie mes 36JeW mlej Hej nw leLee FmekeÀe ceeve 8436 x 10160 Y nw~ DemebK³eele DeLeJee DeewHeefcekeÀ keÀeue pewveeiecees ceeW DemebK³eele keÀeue keÀes GHecee kesÀ ceeO³ece mes J³eeK³eeef³ele efkeÀ³ee ie³ee nw~ GHecee keÀe DeeOeej Heu³e nw, efpemekeÀe ceeve 1 GlmesOe³eespeve uecyeeF&, 1 GlmesOe³eespeve ®eew[eF& leLee 1 GlmesOe³eespeve ienjeF& keÀe ieúe nw~ Fme ieús keÀes ³eefo ³egieefuekeÀeW kesÀ 1 mes meele efoveeW kesÀ 84 ueeKe $egefìleebie 84 ueeKe $egefìle 84 ueeKe De[[ebie 84 ueeKe De[[ 84 ueeKe DeJeJeebie 84 ueeKe DeJeJe 84 ueeKe ngngkeÀebie 84 ueeKe ngngkeÀ 84 ueeKe GlHeueebie 84 ueeKe GlHeue 84 ueeKe Heodceebie 84 ueeKe Heodce 84 ueeKe veefueveebie 84 ueeKe veefueve 84 ueeKe De×&-efveHegjebie 84 ueeKe De×&-efveHegj 84 ueeKe De³egleebie 84 ueeKe De³egle 84 ueeKe ve³egleebie 84 ueeKe ve³egle 84 ueeKe Òe³egleebie 84 ueeKe Òe³egle 84 ueeKe ®etefuekeÀebie 84 ueeKe ®etefuekeÀe 84 ueeKe Meer<e&-ÒensefuekeÀebie

©Éà 2011 22


veJepeele efMeMegDeeW kesÀ yeeueeûeeW mes ketÀì-ketÀì keÀj Yeje peeS leLee Òeeflemece³e SkeÀ yeeueeûe efvekeÀeuee peeS lees efpeleves keÀeue ceW Jen ieúe Hetjer lejn mes Keeueer nesiee Jen kesÀ J³eJenej G×ej-Heu³eesHece nesiee~ ³eefo Òeefle meew Je<eex ceW SkeÀ yeeueeûe efvekeÀeuee peeS lees efpeleves keÀeue ceW Jen ieúe Hetjer lejn mes Keeueer nesiee Jen SkeÀ J³eJenej De×e-Heu³eesHece nesiee~ ³eefo Òel³eskeÀ yeeueeûe kesÀ DemebK³e KeC[ efkeÀ³es peeSB leLee Òeeflemece³e DeLeJee Òeefle 1000 Je<e& GHe³eg&keÌleevegmeej efvekeÀeues peeSb lees ¬eÀceMeë met#ce G×ej Heu³eesHece leLee met#ce G×ej Heu³eesHece leLee met#ce De×e Heu³eesHece keÀeue ÒeeHle neWies~ FmekesÀ DeefleefjkeÌle SkeÀ #es$eHeu³eesHece keÀe GuuesKe Yeer ÒeeHle neslee nw~ ome keÀesìe-keÀesefì (10x 10 = 10 ) De×e Heu³eesHece keÀe SkeÀ De×e meeiejesHece neslee nw~ ome keÀesìekeÀesìer (10x 10 ) De×e meeiejesHece keÀe SkeÀ GlmeefHe&Ceer keÀeue neslee nw~ ome keÀesìe-keÀesefì (10x 10 ) De×e meeiejesHece keÀe SkeÀ DeJemeefHe&Ceer keÀeue neslee nw~ SkeÀ GlmeefHe&Ceer keÀeue leLee SkeÀ DeJemeefHe&Ceer keÀeue keÀe DeLee&led yeerme keÀesìe-keÀesefì (20 x 20 ) De×e meeiejesHece keÀe SkeÀ keÀeue®e¬eÀ neslee nw~ keÀeue®e¬eÀ kesÀ oes YeeieeW-DeJemeefHe&Ceer keÀeue SJeb GlmeefHe&Ceer keÀeue keÀes Hegveë íë DeejkeÀeW ceW efJeYeeefpele efkeÀ³ee ie³ee nw, efpevekeÀe ceeve efvecve efueefKele leeefuekeÀe ceW efo³ee ie³ee nw ö DeJemeefHe&Ceer keÀeue GlmeefHe&Ceer keÀeue DeejkeÀ keÀeueceeve DeejkeÀ keÀeueceeve 1) meg<ecee-meg<ecee 4 keÀesìekeÀesefì meeiejesHece 1) og<ecee-og<ecee 21000 Je<e& 2) meg<ecee 3 keÀesìekeÀesefì meeiejesHece 2) og<ecee 21000 Je<e& 3) meg<ecee-og<ecee 2 keÀesìekeÀesefì meeiejesHece 3) og<ecee-meg<ecee 42000 Je<e& keÀce 1 keÀesìekeÀesefì meeiejesHece 4) og<ecee-meg<ecee 42000 Je<e& keÀce 4) meg<ecee-og<ecee 2 keÀesìekeÀesefì meeiejesHece 1 keÀesìekeÀesefì meeiejesHece 5) og<ecee 21000 Je<e& 5) meg<ecee 3 keÀesìekeÀesefì meeiejesHece 6) og<ecee-og<ecee 21000 Je<e& 6) meg<ecee-meg<ecee 4 keÀesìekeÀesefì meeiejesHece 14

15

141

141

141

Devevle keÀeue Devevle keÀeue keÀer keÀesF& J³eeK³ee veneR nes mekeÀleer nw~ pewveeieceeW kesÀ Devegmeej Deye lekeÀ Devevle keÀeue®e¬eÀ J³eleerle nes ®egkesÀ nQ leLee YeefJe<³e ceW Yeer Devevle keÀeue®e¬eÀ neWies~ Jele&ceeve ceW keÀeue keÀer v³etvelece FkeÀeF& kesÀ ªHe ceW HeerkeÀes mewkeÀC[ (10-12 S) leLee DeefOekeÀlece FkeÀeF& kesÀ ªHe ceW menñeeyoer (Millennium) keÀe Òe³eesie neslee nw~ GHemebnej pewveeieceeW ceW keÀeue Je otjer keÀer pees FkeÀeF³eeB JeefCe&le nw, GvekeÀe Jele&ceeve ceW Òe®eefuele Jew%eeefvekeÀ FkeÀeF³eeW kesÀ meeLe meecebpem³e efyeþevee SkeÀ ye[er ®egveewleer nw~ ceev³elee kesÀ Devegmeej meJe&%e keÀefLele Fve FkeÀeF³eeW keÀes keÀHeesue-keÀuHevee keÀnkeÀj vepejDeboepe keÀjvee Yeer Gef®ele veneR nesiee~ Deleë pewve efJeÜeveeW leLee Jew%eeefvekeÀeW kesÀ efue³es FvekeÀe DevegmebOeeve keÀjvee SkeÀ keÀle&J³e nw~ kegÀí Òe³eeme ngS nQ, Hejvleg Jes efJe®eejMeerue efpe%eemegDeeW keÀes meblegä veneR keÀj HeeS nQ~ DeeMee ner veneR HetCe& efJeéeeme nw efkeÀ YeefJe<³e ceW Yeer ienve DevegmebOeeve nesles jnWies peye lekeÀ efkeÀ SkeÀ meJe&ceev³e SJeb efJe%eeveeOeeefjle nue ÒeeHle ve nes peeS~ (mebHetCe&) ©Éà 2011 23


pe}keÀer ye®ele Oece& Yeer, keÀce& Yeer megOeerµe pewve [(M.Sc. (Phys.)] keÀesìe)

pe}efJeIeeve Heeveer me=efä kesÀ efJekeÀeme keÀe DeeOeIeej ceevee ie³ee nw~ mebkeÀuHe mes }skeÀj ÞeeHe, Þee× mes }skeÀj Dee®eceve, HeeJe&Ceeefo leHe&Ce mes }skeÀj YeeJe-Debpeef}Deewj <ees[µeesHe®eej mes }skeÀj ®ejCeece=le lekeÀ pe}kesÀ ner efJeOeeve nw efpemekeÀer J³eeeqHle DeekeÀeµe mes }skeÀj Hee}ele lekeÀ ceeveer ieF& nw~ pe}keÀe mecceeve keÀjves Deewj pe}mecyevOeer peevekeÀeefj³eeW keÀes jKeves Jee}eW keÀes ÒeCec³e keÀne ie³ee nw~ ye®ele keÀe mebkeÀuHe µeem$ees ceW pe}keÀer efHeÀpet}Ke®eea veneR keÀjves Hej peesj efo³ee ie³ee nw~ Yeespeve kesÀ yeeo jesie kesÀ jnles, jeef$e ceW Deewj yengle mes Jem$e Henves nesves Hej Deewj peneB-leneB mveeve keÀjvee Devegef®ele neslee nw~ mveeve kesÀ pees efve³ece yelee³es ie³es nQ Gveces HeefJe$elee kesÀ ef}S mveeve keÀes peneB DeeJeµ³ekeÀ keÀne ie³ee nw, JeneR yesJepen mveeve keÀer ceveeF keÀer ieF& nw~ pees }esie OetHe mes DeeleHe neskeÀj legjble veneves keÀe efJe®eej keÀjles neW. GvnW ³en DeJeµ³e O³eeve ceW jKevee ®eeefn³es efkeÀ Ssmee keÀjves Hej vepej cebo nesves keÀe Ye³e jnlee nw~ Fmemes efµejesjesie Yeer nesles nQ efpevekeÀe keÀesF& GHee³e veneR neslee~ yetbo-yetbo keÀer j#ee ie=n met$eeW mes }skeÀj Oece&µeem$ees ceW SkeÀ-SkeÀ yetbo pe}keÀer megj#ee le³e keÀjles ng³es efve³ece efo³ee ie³ee nw efkeÀ pe}keÀes keÀYeer Debpeef}mes veneR Heervee ®eeefn³es ke̳eeWefkeÀ Fmemes yengle Heeveer yeyee&o neslee nw~ Fmeer ÒekeÀej ³en Yeer keÀne ie³ee nw efkeÀ Heerves keÀs ef}³es Heeveer Glevee ner Hee$e ceW Yejs, peerleveer pe©jle nes, J³eLe& ceW yene³ee Heeveer Deewj Hee$e ceW He[e Heeveer

©É¾É©ÉÅmÉ ¡É§ÉÉ´ÉH ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ WNÉqҶɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÒ 83©ÉÉÅ W{©É W«ÉÅlÉÒ ´ÉºÉÇ Ê{ÉÊ©ÉnÉà ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾...

yeskeÀej nes pelee nw Deewj ³en Deeole IeelekeÀ nesleer nw~ }e³eW Jeemleg mece=ef× Jeemleg µeem$e ceW Iej ceW pe}mebûen keÀes DeeJeµ³ekeÀ keÀne ie³ee nw~ µeleeefOekeÀ Jeemleg ûevLeeW ceW F&µeeve keÀesCe ceW pe}keÀe mebûen jKeves keÀe efveoxµe Fmeef}³es efo³ee ie³ee nw efkeÀ Jene pe}Yeje jnves Hej HeefjJeej ceW mece=ef× jnleer nw~ efpeme Iej mes HeÀe}let Heeveer yene³ee peelee nw, JeneB ve }#ceer jnleer nw, ve ner keÀe³e& keÀjves keÀer µeeqkeÌle Deewj ye}ner ye®elee nw~ HeefjJeej ceW ³eefo J³eLe& Heeveer yene³ee peelee nw, lees JeneB keÌ}sµe ye{lee nw~ JeneB mebHeefÊe Yeer yeskeÀej kesÀ keÀe³eeX Hej Ke®e& nesleer nw~ Fmeef}³es Ssmes ceìkeÀeW keÀe Òe³eesie Yeer veneR keÀjvee ®eeefn³es, efpememes yetbo-yetbo ìHekeÀleer jnleer nes~ pewve DeeieceeW kesÀ Devegmeej Yeer efJeJeskeÀ ceW ner Oece& nw Fmeef}³es nceves DeHeveer efjme®e& kesÀ Üeje pees Òe³eesie efkeÀ³es GveceW osKee ie³ee nw efkeÀ~ S - 7 yeej Iej Heeveer mes Oeesves kesÀ yepee³e HeeQíe }ieekeÀj meeHeÀ keÀjW~ lees 35 J³eeqkeÌleDeeW keÀes SkeÀ efove keÀe Heerves keÀe Heeveer efce} mekeÀlee nw ~ yeerö 2 ceie Heeveer ³eefo meye ye®ee³eWies lees ®eej keÀjes[ }esieeW keÀes Heerves keÀe Heeveer efce} mekeÀlee nw~ Fme ÒekeÀej GHejeskeÌle meYeer leL³eeW keÀes O³eeve ces jKeles ng³es jepemLeeve µeeKee, ceeveJe mesJee ³eespevee, DeeHemes keÀjye× ³en ÒeeLe&vee keÀjleer nw efkeÀ DeeHe DeHevee meeceeefpekeÀ oeef³elJe Hen®eeves~ DeHeves efveOee&efjle efnmmes mes DeefOekeÀ Hes³epe}keÀe Fmlescee}ve keÀjs~

«ÉÚÅ lÉÉà H¾{Éà HÉà lÉàùà Ê»Éù ~Éù HÉà> lÉÉW {É¾Ó ¾ä, ©ÉNÉù HÉä{É »ÉÉ ¾ä ´ÉÉà Êq±É ÊW»É ~Éù lÉàùÉ ùÉW {É¾Ó ¾ä.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¥ÉHֱɧÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ

©Éà 2011 24


pewve OJepe Deewj pewve ÒeleerkeÀ keÀe Heefj®e³e Þeerceleer GcejeJeosJeer OeeRie Òeµve ë pewve OJepe Deewj pewve ÒeleerkeÀ keÀe efveOee&jCe keÀye ngDee? GÊej ë YeieJeeve ceneJeerj kesÀ 2500 Jes efveJee&Ce ceneslmeJe kesÀ DeJemej Hej 1973 ceW mecHetCe& pewve meceepe keÀer Deesj mes efveJee&Ce ceneslmeJe cenemeefceefle ves pewve ÒeleerkeÀ Deewj pewve OJepe keÀe efveOee&jCe efkeÀ³ee~ pewve OJepe Deewj pewve ÒeleerkeÀ pewve SkeÀlee Deewj ÞeceCe mebmke=Àefle kesÀ Òeefle efveÿe kesÀ Heef®e®ee³ekeÀ nQ~ Òeµve ë pewve OJepe keÀe Heefj®e³e efoefpe³es! GÊej ë pewve OJepe ceW HeeB®e jbie nesles nQ pees Heb®e Hejcesÿer kesÀ ÒeleerkeÀ nQ~ meHesÀo jbie Den&vle, }e}jbie efme×, Heer}e jbie Dee®ee³e&, nje jbie GHeeO³ee³e leLee ienje veer}e jbie meeOeg keÀe ÐeeslekeÀ nw~ OJepe kesÀ HeeB®e jbiees keÀes HeeB®e DeCegJe´le Deewj HeeB®e ceneJe´le kesÀ ©He ceW Yeer ceevee peelee nw~ meHesÀo jbie Deefnbmee, }e}jbie mel³e, Heer}e jbie De®eew³e&, nje jbie ye´ïe®e³e& leLee ienje veer}e jbie DeHeefjûen keÀe ÐeeslekeÀ ceeves peeles nw~ Heb®e Hejcesÿer ces Den&vle Deewj Heb®e ceneJe´lees ceW Deefnbmee keÀe efJeµes<e cenlJe nw, mees FvekesÀ ÒeleerkeÀ éesle jbie keÀes ceO³e ceW jKee ie³ee nw~ OJepe kesÀ ceO³e ceW mJeefmlekeÀ DebefkeÀle efkeÀ³ee peelee nw, pees ®elegie&efle keÀe ÒeleerkeÀ leLee ®engB efoµeeDeeW ceW efveie&&vLe Oece& kesÀ efJemleej keÀe ÒesjkeÀ nw~ mJeefmlekeÀ kesÀ GHej leerve efyevog ef$ejlve (mec³ekedÀ oµe&ve, %eeve Je ®eeefj$e) kesÀ

ÒeleerkeÀ nw~ leerve efyevogDeeW kesÀ GHej De×&, ®evê efme× efµe}e Deewj De×& ®evê ceW efmLele efyevog cegkeÌle peerJe (efme× Hejceelcee) keÀe ÒeleerkeÀ nw~ Òeµve ë pewve ÒeleerkeÀ keÀe Heefj®e³e efoefpeS! GÊej ë pewve HejcHeje ceW ef$e}eskeÀ keÀe DeekeÀej Heg©<eekeÀej yelee³ee ie³ee nw~ Fmeer DeekeÀej keÀes pewve ÒeleerkeÀ kesÀ ©He ceW mJeerkeÀej efkeÀ³ee ie³ee nw~ Fme DeekeÀej ceW Yeer THej mJeefmlekeÀ, leerve efyevog Deewj ®evê efyevog oµee&³es ieS nw, efpevekeÀe JeCe&ve pewve OJepe kesÀ Devegmeej mecePevee ®eeefn³es~ G}ÁsKeveer³e nw efkeÀ mJeefmlekeÀ meeleJeW leerLe¥keÀj YeieJeeve megHeeée&veeLe keÀe }ebíve (ÒeleerkeÀ ef®evn) Yeer nw~ ÒeleerkeÀ ceW mJeefmlekeÀ kesÀ veer®es DeYe³e keÀe yeesOe oslee ngDee neLe leLee neLe ceW Deefnbmee keÀe mevosµe oslee ngDee Deefnbmee Oece& ®e¬eÀ DebefkeÀle nw~ ®e¬eÀ ceW Deefnbmee µeyo Yeer ef}Kee ngDee nw~ ÒeleerkeÀ kesÀ veer®es lelJeeLe& met$e keÀe Decej ÒesjkeÀ Jeeke̳e HejmHejesHeûenes peerJeeveece ef}Kee ngDee nw~ ³en mebmke=Àle ceW nw, efpemekeÀe leelHe³e& neslee nw peerJeeW keÀe HejmHej GHekeÀej~ ³en Jeeke̳e men³eesie Je men-DeefmlelJe keÀe mevosµe oslee nw~ YeieJee ceneJeerj kesÀ 2600 Jes pevce keÀuîeeCekeÀ kesÀ DeJemej Hej Yeejle mejkeÀej keÀer Deesj mes peejer [ekeÀ efìkeÀì Deewj HeeB®e ©He³es kesÀ efmekeÌkesÀ Hej ³ener pewve ÒeleerkeÀ DebefkeÀle efkeÀ³ee ie³ee nw~

©Éà 2011 25


©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¾Å»ÉÉ¥Éà{É +{ÉÅlÉùÉ«É ¶Éàc

¸ÉÖlÉ +{ÉÖ©ÉÉàqH &

¾. {ÉÒ~ÉÉ¥Éà{É Ê~É«ÉֺɧÉÉ> ¶Éàc ö ÊSÉ. yÉ©ÉÔ, ÊSÉ. ©ÉämÉÒ Ê¾{ÉÉ ~Éùà¶ÉHÖ©ÉÉù ©ÉNÉÒ«ÉÉ ö +ÉùlÉÒ SÉàlÉ{É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ ö ÊSÉ. ¸Éà«É RAMAVTAR CHAUHAN 9821031646 23730356

SANJAY TURAKHIA 9821025601 30297256

JAI STEELS S. R. INDUSTRIES

DEALER'S IN : PROFILE CUTTING M. S. PLATE

Shop: 12/8, Lakdi Bunder Road, Near Vijay Mehta Godown, Darukhana Reay Road, Mumbai-10.

Bipin M. Ghatalia

S. B. ENTERPRISES

❏ METAL SCREWS & MACHINE SCREWS ❏ COLLAR NUT-BOLTS ❏ SPRING / PLAIN WASHERS

❏ COTTER PINS ❏ NUT-BOLTS/PETROL PIPES ❏ ALL SORTS OF FASTNERS

(O) : 2386 8504 3001 5223 (R) 2891 6449 I. C. : 5223 CELL : 98690 46523

Specially for MARUTI - FIAT - AMBASSADOR - TATA SUMO - JEEP - SANTRO - INDICA - QUALIS

12-B, SETHIA BHUVAN, BENHAM HALL LANE, MUMBAI - 400 004.

Atul H. Gosalia

ARIHANT A

S

S

O

C

I

A

T

E

S

Contact for Sales & Purchase of : Flats & Shops

Sector 9, Bldg. No. B-11/12, Shop No.9, Shanti Nagar, Mira Road (E), Thane - 401 107. Tel.: 28124452 / 9323314047 / 9821288178 email : atulgosalia009@yahoo.com

Hasmukhbhai Ajmera

HASMUKH TEXTILE WORKS EXCELLENT ENGINEERING COPORATION Bhivandi (M.S.)

● M.: 9833690436 ● Ph. (02522)

25064119, 25064437

©Éà 2011 26


¶ÉÉ»É{É SÉÅÊrHÉ ~ÉÚ. ¾ÒùÉ¥ÉÉ> ©É¾É»ÉlÉÒY{ÉÒ 60©ÉÉ qÒKÉÉqÒ{É Ê{ÉÊ©ÉnÉà ùà»ÉHÉà»ÉÇ ~ÉÉHÇ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ {ÉÚlÉ{É +ÉùÉyÉ{ÉÉ §É´É{É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É ¶ÉÉ»É{É SÉÅÊrHÉ ~ÉÚ. ¾ÒùÉ¥ÉÉ> ©É¾É»ÉlÉÒY{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ Al»ÉÉ¾Ò +à´ÉÉ lÉ~É»´ÉÒ ¸ÉÒ §ÉÉùlÉÒ¥ÉÉ> ©É¾»ÉÉlÉÒY lÉoÉÉ lÉn´É{ÉÉ XiÉHÉù Ê»ÉuÉÅlÉ¡Éà©ÉÒ ~ÉÚ. ¥ÉÉ.úÉ.eÉè. »ÉÉà{ɱɥÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ +ÉÊq cÉiÉÉ ¸ÉÒ ùà»ÉHÉàºÉÇ ~ÉÉHÇ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ ¾Éà±ÉÒ SÉÉlÉÖ©ÉÉǻɩÉÉÅ ~ÉyÉÉùlÉÉ +{ÉàùÉ +É{ÉÅq +{Éà Al»Éɾ U´ÉÉ«Éà±É +É Ê{ÉÊ©ÉnÉà {ÉÚlÉ{É qÉà¶ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ §ÉÖ´É{É©ÉÉÅ +ÉÅ¥Éà±É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hùà±É Uà. Wà©ÉÉÅ +{ÉàH qÉlÉÉ+Éà lÉù£oÉÒ ¥É¾Ö©ÉÉ{É ¾lÉÖÅ ~ÉÚ. NÉÖùÖiÉÒ ¸ÉÒ ¾ÒùÉ¥ÉÉ> ©É¾É»ÉÉlÉÒY{ÉÉ 60 ´ÉºÉÇ qÒKÉÉ ~É«ÉÉÇ«É{Éà ~ÉÚùÉ oÉlÉÉ 61©ÉÉ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É Ê{ÉÊ©ÉnÉà lÉà©É{ÉÉ +{É{«É §ÉGlÉ +©ÉàÊùHÉ´ÉɳÉoÉÒ +Éq¶ÉÇ ¸ÉÉÊ´ÉHÉ »´É. ©ÉÉlÉÞ¸ÉÒ HÖ©ÉÖq¥Éà{É ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É §ÉÉ>SÉÅq§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ ¾. »ÉÖ~ÉÖmÉ ÊHùÒ÷§ÉÉ> lÉoÉÉ ©É«ÉÖù§ÉÉ> lÉoÉÉ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ {ÉÒlÉÉ¥Éà{É lÉoÉÉ {ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É +ÉÊq ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ ©ÉÉ{«É´Éù ùH©É{ÉÖÅ qÉ{É {ÉÚlÉ{É qÉà¶ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ §ÉÖ´É{É ©ÉÉ÷à X¾àù Hùà±É Uà. »É¾É«ÉH qÉlÉÉ lÉùÒHà ©ÉÉlÉÞ¸ÉÒ ù©ÉÉ¥Éà{É UÉà÷ɱÉÉ±É q¢lÉùÒ ¾É±É +©ÉàÊùHÉ ©ÉÉlÉÞ¸ÉÒ SÉÉÅqÖ¥Éà{É NÉÉÅNÉY§ÉÉ> ~ÉÉùàLÉ ¾. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«ÉÉ¥Éà{É ù©ÉiÉÒH±ÉÉ±É ~ÉÉùàLÉà ©ÉÖÅ¥É> ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉà±É Uà. +É Ê{ÉÊ©ÉnÉà X~É, mÉÒùÅNÉÒ, ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ lÉà©ÉW HÖ©ÉÉùÒ+Éà+à H³¶É ±É> HÖ©ÉHÖ©É ÊlɱÉH HùÒ qÉà¶ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ §É´É{É©ÉÉÅ ¸ÉÒ »ÉH±É »ÉÅPÉ »ÉÉoÉà ¡É´Éà¶É Hùà±É ¾lÉÉà. ¡ÉàºÉH & »ÉÒ. +à©É. ¶Éàc

¶Éàc ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ +ÉÅNÉiÉà ¶ÉÉ¼É Ê´É¶ÉÉùq ~ÉÚ. ©É{ÉÉà¾ù©ÉÖÊ{É ©É. »ÉÉ. lÉoÉÉ ¶ÉÉ»É{É +°iÉÉàq«É ~ÉÚ. {ɪɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ ~ÉNɱÉÉ

NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ¶ÉÉ¼É Ê´É¶ÉÉùq ~ÉÚ. ©É{ÉÉà¾ù©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ ¶ÉÉ»É{É +°iÉÉàq«É ~ÉÚ. {ɪɩÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ. ¶Éàc ʥɱe»ÉÇ{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉÉù»É »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò ``+¾Ç©É ~Éè±Éà»É''©ÉÉÅ NÉÖùÖ´ÉÉùà

»ÉÅH±~É Ê»ÉÊu

~ÉyÉÉùà±ÉÉ ¾lÉÉÅ. ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´ÉÉà{ÉÉ »´ÉÉNÉlÉ +{Éà q¶ÉÇ{É ©ÉÉ÷à +{ÉàH ©É¾É{É֧ɴÉÉà A~ÉλoÉlÉ ù¾à±ÉÉ ¾lÉÉ, ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´Éà Êq´«É X~É HùÉ´Éà±É ¾lÉÉ +{Éà ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{Éà Êq´«É ¥É{ÉÉ´Éà±É ¾lÉÖÅ. Ê¥ÉùÉW©ÉÉ{É »É´É⠩ɾÉ{É֧ɴÉÉà +ÉʶɴÉÉÇq +É~ÉÒ{Éà »É©ÉÉW »Éà´ÉÉ +{Éà +Éy«ÉÉÎl©ÉH Y´É{É +ÅNÉà ¶ÉÒLÉ +É~Éà±É ¾lÉÒ. ¶Éàc ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ©ÉÉà§ÉÒ ¸ÉÒ Êq±É»ÉÖLɧÉÉ> ¶Éàc, ¸ÉÒ Ê´É{ÉÖ§ÉÉ> ¶Éàc, ¸ÉÒ SÉÅrHÉÅlɧÉÉ> ¶Éàc, ¸ÉÒ {Éùà{r§ÉÉ> ¶Éàc, ¸ÉÒ ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> ¶Éàc, ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ¶Éàc lÉoÉÉ ¸ÉÒ +lÉֱɧÉÉ> ¶Éàcà ~ÉÚ. NÉÖùÖ§ÉNÉ´ÉÅlÉÉà{Éà +É´ÉHÉ«ÉÉÇ ¾lÉÉ. ¡ÉàºÉH & SÉÅrHÉÅlɧÉÉ> ¶Éàc

¸ÉÒ ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É »ÉÅPÉNÉÉùÉàÊe«ÉÉ{ÉNÉù

+©ÉÉùÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ~ÉÖi«ÉÉàq«Éà +©ÉÉùà +ÉÅNÉiÉà ¥ÉÉà÷Éq »ÉÅ¡ÉqÉ«É ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É NÉSUÉÊyÉ~ÉlÉÒ, ´«ÉÉL«ÉÉ Ê´É¶ÉÉùq, ¥ÉÉ.úÉ. ~ÉÚV«É NÉÖùÖqà´É¸ÉÒ +©ÉÒSÉÅrY ©É.»ÉÉ.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ ~ÉÚV«É¸ÉÒ SÉÅ~ÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É.{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ, Al»ÉÉ¾Ò »ÉÉy´ÉÒùl{ÉÉ ¥ÉÉ.úÉ. ~ÉÚ. +°iÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. +ÉÊq cÉ-5 ¶ÉàºÉHɳ©ÉÉÅ +mÉà ~ÉyÉÉùà±É Uà. §ÉÉÊ´ÉHÉà »ÉÉùÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ q¶ÉÇ{É{ÉÉà ±ÉÉ§É ±Éà Uà. ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¾»É©ÉÖLɧÉÉ> +W©ÉàùÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ §ÉÉ>-¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ ¾ÉÊqÇH Ê´É{ÉÅlÉÒ{ÉÉà »´ÉÒHÉù HùÒ ¥ÉÉà÷Éq »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉ, +y«ÉÉl©É«ÉÉàNÉÒ, ¡ÉÉlÉ&»©ÉùiÉÒ«É ¥ÉÉ.úÉ. ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ {ÉÊ´É{ÉSÉÅr ©É.»ÉÉ.{ÉÒ 6dÒ ~ÉÖi«ÉÊlÉÊoÉ AW´ÉiÉÒ lÉÉ. 17 ©ÉÉSÉÇ 2011 Hù´ÉÉ{ÉÉà +iÉ©ÉÉà±É +´É»Éù ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ ~ÉÚ. NÉÖùÖiÉÒ©Éä«ÉÉ+à ÊmÉqÒ´É»ÉÒ«É lÉ~É-+ÉùÉyÉ{ÉÉ{ÉÒ °~ÉùàLÉÉ +É~Éà±É. lÉÉ. 15, 16 +{Éà 17/3 ö mÉiÉ Êq´É»É +àHÉ»ÉiÉÉ ¸ÉÒ PÉÉ÷HÉà~Éù{ÉÉ »ÉÉlÉ A~ÉɸɫÉÉà©ÉÉÅ HùÉ´É´ÉÉ, lÉÉ. 17/3{ÉÉ +àHÉ»ÉiÉÉ +©ÉÉùÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ©ÉÉÅ HùÉ´É´ÉÉ +Éqà¶É +É~Éà±É. +É ©ÉÖW¥É »ÉÉlÉà »ÉÅPÉ{ÉÉ lÉ~É{ÉÉ +ÉùÉyÉHÉà{Éà lÉÉ. 17/3{ÉÉ ùÉàW NÉÉùÉàÊe«ÉÉ{ÉNÉù »ÉÅPÉ©ÉÉÅ +àHÉ»ÉiÉÉ HùÉ´Éà±É. lÉÉ. 17/3{ÉÒ ~ÉÖi«ÉÊlÉÊoÉ AW´ÉiÉÒ{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É »É´ÉÉù{ÉÉ 9.00 oÉÒ 10.00 H±ÉÉH ~É«ÉÈlÉ `©ÉÅNɳ H³¶É'{ÉÉ X~ÉoÉÒ Hùà±É. l«ÉÉù ¥ÉÉq 1 H±ÉÉH +Éy«ÉÉÎl©ÉH ´«ÉÉL«ÉÉ{É ~ÉÚ. NÉÖùÖiÉÒ©Éä«ÉÉ+à £ù©ÉÉ´Éà±É. 11.00 oÉÒ 11.30 ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ

X{«ÉÖ+ÉùÒ 2011 27 ©Éà 2011


{É´ÉÒ{ÉSÉÅr ©É.»ÉÉ.{ÉÉ Y´É{É-´ÉÞnÉÉÅlÉ +ÉyÉÉùÒlÉ +àH {ÉÉ÷ÒHÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É oÉ«Éà±É. l«ÉÉù ¥ÉÉq SÉÉÅqÒ{ÉÉ ©ÉÅNɳ H³¶É{ÉÒ AUÉ©ÉiÉÒ oÉ«Éà±É. ¥ÉÉà÷Éq{ÉÉ §ÉÉ>¸ÉÒ ¾ùà¶É§ÉÉ> ¶ÉҴɱÉÉ±É ¶Éɾà AUÉ©ÉiÉÒ©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±É> ©ÉÅNɳ H³¶É ~ÉÚ. NÉÖùÖiÉÒ©Éä«ÉÉ{ÉÉ +ÉʶɴÉÇSÉ{ÉoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ Hùà±É. AUÉ©ÉiÉÒ{ÉÒ ùH©É lÉoÉÉ +{«É qÉlÉÉ+Éà lÉù£oÉÒ ©É³à±É ùH©É ``Y´Éq«ÉÉ''©ÉÉÅ ¥ÉÉà÷Éq ~ÉɳҫÉÉq NÉheÉ lÉoÉÉ ~ÉÉÅWùÉ~ÉÉà³Éà©ÉÉÅ ©ÉÉàH±É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. §ÉÉÊ´ÉHÉà+à Al»Éɾ§Éàù §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É. ¾»É©ÉÖLÉùÉ«É ÊmÉH©É±ÉÉ±É +W©ÉàùÉ (©ÉÉ{Éqà ¡É©ÉÖLÉ)

¸ÉÒ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ¸ÉÉ´ÉH »ÉÅPÉ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ A~ÉJ©Éà +ÉSÉÉ«ÉÇ »´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉÒ Ê´Éd±É{ÉÖÅ ``Y´É{É +àH Al»É´É'' ~Éù ¡É´ÉSÉ{É A~ÉÉ¸É«É ¾Éà±É©ÉÉÅ ùÊ´É´ÉÉù lÉÉ. 133-2011{ÉÉ ùÉàW »É´ÉÉùà 10.30 oÉÒ ¥É~ÉÉàù{ÉÉ 12.00 ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ¸ÉÉàlÉÉ+Éà{ÉÒ ¾ÉWùÒoÉÒ A~ÉÉ¸É«É ¾Éà±É §ÉùÉ«É NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. ¡ÉÉùŧɩÉÉÅ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É Wä{Éà ´ÉGlÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉÒ Ê´Éd±É{ÉÖÅ Aº©ÉɧɫÉÖÈ »´ÉÉNÉlÉ HùÒ ©ÉÉ³É ~ɾàùÉ´ÉÒ. ¸ÉÒ »ÉÅPÉ wÉùÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ ùÊ»ÉH§ÉÉ> lÉÖùÊLÉ«ÉÉ+à ÷Ä»÷ÒNÉiÉ »ÉÉoÉà »´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉÒ Ê´Éd±É{ÉÖÅ ¶ÉÉ±É +ÉàhÉeÒ »É{©ÉÉ{É H«ÉÖÈ. A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> ~ÉÅSÉ©ÉÒ+É+à »´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉÒ Ê´Éd±É{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~ÉÒ lÉà©É{ÉÒ Ê´ÉwnÉÉ +{Éà »ÉÉyÉ{ÉÉ{Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉÒ. »´ÉÉ©ÉÒ ¸ÉÒ Ê´Éd±Éà ``Y´É{É +àH Al»É´É'' ~Éù LÉÚ¥É W ÊSÉÅlÉ{ɶÉÒ±É, ©É{É{ÉÒ«É +{Éà ¡ÉàùiÉÉqÉ«ÉÒ ¡É´ÉSÉ{É +É~ÉÒ Y´É{É +©ÉÚ±«É Uà lÉà »É©ÉX´ÉlÉÉ +{ÉàH qÉLɱÉÉ-rº÷ÉÅlÉÉà +É~«ÉÉ +{Éà §ÉÉù~ÉÚ´ÉÇH HÂÖÅ Hà +É~ÉiÉÉ §ÉÒlÉù©ÉÉÅ +É{ÉÅq{ÉÉà »ÉÉNÉù PÉÚPÉ´Éà Uà ©ÉÉ÷à Y´É{É{ÉÒ ¡Él«ÉàH KÉiÉ lÉà{ÉÉà +{ÉÖ§É´É Hù´ÉÉà Xà>+à. lÉà+Éà+à HÂÖÅ Hà +É~ÉiÉà ©ÉÚUÉÇ©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù +É´ÉÒ Y´É´ÉÉ{ÉÒ W°ù Uà lÉà©É{ÉÒ +»LÉʱÉlÉ ´ÉÉiÉÒoÉÒ ¸ÉÉàlÉÉ+Éà ©ÉÅmÉ©ÉÖNyÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ. ¡É´ÉSÉ{É ¥ÉÉq ¡ÉüÉÉànÉùÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà©ÉiÉà ¡ÉÊlÉlÉÒHù W´ÉÉ¥ÉÉà +É~«ÉÉ. l«ÉÉù ¥ÉÉq y«ÉÉ{É{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà HùÉ´«ÉÉ. ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ ùÊ´É{r§ÉÉ>+à +ɧÉÉù q¶ÉÇ{É H«ÉÖÈ. HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ ¡ÉÉùÅ§É ~ɾà±ÉÉ +±~ÉɾÉù{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ

ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ.

¸ÉÒ ~ÉÅlÉ{ÉNÉù ´ÉyÉÇ©ÉÉ{É »oÉÉ{ÉH´ÉÉ»ÉÒ Wä{É ¸ÉÉ´ÉH »ÉÅPÉ

¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ A~ÉJ©Éà ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ´ÉÊùºc ÷Ä»÷Ò lÉà©ÉW SÉÉlÉÖ©ÉÉÇ»É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ +y«ÉKÉ ¸ÉÒ ùÊ»ÉH±ÉÉ±É »ÉÖLɱÉÉ±É lÉÖùÊLÉ«ÉÉ+à ``¥ÉÅyÉ{É +{Éà ©ÉÖÎGlÉ'' Ê´ÉºÉ«É A~Éù A~ÉÉ¸É«É ¾Éà±É©ÉÉÅ ùÊ´É´ÉÉù, lÉÉ. 3-4-2011{ÉÉ ùÉàW »É´ÉÉùà 10.30 oÉÒ 11.30 »ÉÖyÉÒ ÊSÉÅlÉ{ɶÉÒ±É +{Éà ©É{É{ÉÒ«É ¡É´ÉSÉ{É +É~«ÉÖÅ. lÉà+Éà+à ``¥ÉÅyÉ{É'' lÉoÉÉ ``©ÉÖÎGlÉ''{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ ¶ÉɼÉÒ«É ùÒlÉà »É©ÉX´ÉÒ +{ÉàH qÉLɱÉÉ+Éà »ÉÉoÉà »É©ÉX´«ÉÖÅ Hà ``¥ÉÅyÉ{É''©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖGlÉ oÉ> »ÉÉSÉÒ ``©ÉÖÎGlÉ'' Hà´ÉÒ ùÒlÉà ©Éà³´ÉÉ«É. A~ÉɸɫɩÉÉÅ {ÉÉáyÉ~ÉÉmÉ ÊW[ÉÉ»ÉÖ+Éà{ÉÒ ¾ÉWùÒ ¾lÉÒ. ¡ÉÉùŧɩÉÉÅ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ lÉoÉÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É Wä{Éà ´ÉGlÉÉ{ÉÉà §ÉɴɧɫÉÉâ »ÉlHÉù H«ÉÉâ. ¸ÉÒ ©É{É»ÉÖLɧÉÉ> ~ÉÅSÉ©ÉÒ+É+à ´ÉGlÉÉ{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~«ÉÉà. ¸ÉÒ ùÊ»ÉH§ÉÉ> lÉÖùÊLÉ«ÉÉ{ÉÖÅ ¸ÉÒ »ÉÅPÉ lÉù£oÉÒ ¥É¾Ö©ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ. +ɧÉÉù q¶ÉÇ{É ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ W«É»ÉÖLɱÉÉ±É +´É±ÉÉiÉÒ+à H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ.

¸ÉÒ {ÉàÊ©É{ÉÉoÉ-´ÉÒlÉùÉNÉ A~ÉɸɫÉà +É«ÉÅÊ¥É±É +Éà³Ò +ÉùÉyÉ{ÉÉ

NÉÉáe±É »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ¥ÉÉ.úÉ.~ÉÚ. yÉÒùW©ÉÖÊ{É ©É.»ÉÉ.{ÉÉ +É[ÉÉ{ÉÖ´ÉlÉÔ ~ÉÚ. ¥ÉÉ.úÉ. ±ÉɧÉÖ¥ÉÉ> ©É¾É»ÉlÉÒY{ÉÉ »ÉÖʶɺ«ÉÉ ~ÉÚ.¥ÉÉ.úÉ. ¡É£Ù±±ÉÉ¥ÉÉ> ©É.»É. lÉoÉÉ ©É¾É{É lÉ~É»´ÉÒ ~ÉÚ.¥ÉÉ.úÉ. V«ÉÉàl»É{ÉÉ¥ÉÉ> ©É¾É»ÉlÉÒY +ÉÊq cÉiÉÉ-2 A~ÉùÉàGlÉ A~ÉɸɫɩÉÉÅ SÉÉàmÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ ¶ÉɹÉlÉÒ +É«ÉÅ¥ÉÒ±É +Éà³Ò{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ HùÉ´É´ÉÉ +oÉ⠻ɴÉÉù{ÉÉ 8.00 H±ÉÉHà ~ÉyÉÉùà±É Uà. ¾É±É +mÉà ~ÉÚ.¥ÉÉ.úÉ. ±ÉɧÉÖ¥ÉÉ> ©É.»É. +ÉÊq cÉiÉÉ-3 ¥ÉÒùÉWà Uà. lÉàÉà lÉÉ. 6-4-2011 {Éà ¥ÉÖyÉ´ÉÉù{ÉÉ ùÉàW +mÉàoÉÒ +É«ÉÅ¥ÉÒ±É +Éà³Ò HùÉ´É´ÉÉ §ÉÎGlÉ{ÉNÉù A~ÉÉ¸É«É ~ÉyÉÉù´ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É ùÉLÉà Uà. HÉ«É©ÉÒ SÉämÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ ¶ÉɹÉlÉÒ +Éà³Ò{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ lÉoÉÉ +ÉLÉÒ +Éà³Ò{ÉÉ lÉ~É»´ÉÒ+Éà{ÉÉ ~ÉÉùiÉÉ +.»ÉÉä. lÉàW±É¥É¾à{É Ê´É¶ÉɱɧÉÉ> ¾~ÉÉiÉÒ lÉù£oÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà lÉà ¥Éq±É lÉà+Éà{Éà LÉÚ¥É LÉÚ¥É yÉ{«É´ÉÉq-+ɧÉÉù. lÉà©É »ÉÅPÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Wà. ¥ÉÒ. ©É¾àlÉÉ lÉoÉÉ ©ÉÅmÉÒ ¸ÉÒ W«ÉÅlÉÒ§ÉÉ> NÉÉeÔ{ÉÒ «ÉÉqÒ©ÉÉÅ WiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

©Éà 2011 28


Sankalp Siddhi May 2011  

Sankalp Siddhi Gujarati Magazine May 2011 Issue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you