Page 1

gzikph wkf;e

;f\nK dh soshp

d;zpo 2007 ;kb L 1 nze L 12

;zgkde

e[onkB i's 2 ;'jD/ p'b Bph d/ ;zgkdeh fJ;bkw d/ g?|zpo L j}os w[jzwd (;H)

3 4 5

gq'H okwkfeqFBk okU

npd[; Fe{o

ekoiekoh ;zgkde ow}kB ;Jhd

5H n"os s/ wod dk nkg;h foFsk

7

nkfJFk ]Zpkp

6H nkgDh w"s ~ :kd eoBk

10

w"bkBk npd[o oFhd T[;wkBh

w?B/io w[jzwd nbsk\ u"jkB

ek~Bh ;bkjeko w[jzwd n:k} n?vt'e/N

;fj:'r okFh dk t/otk gqsh ekgh ;kbkBk ;fj:'r okFh fszB ;kbK bJh ;fj:'r okFh gzi ;kbK bJh ;fj:'r okFh bkJh\ w?IpofFg

1H 2H 3H 4H

L 10$- o[H L 100$- o[H L 250$- o[H L 400$- o[H L 5000$- o[H

u?e ns/ vokcN @s/ e/tb MONTHLY PAUH FUTALA

fbfynk ikt/

]ohddko pDB, J/iz;h b?D, ouBktK G/iD s/ gqpzXeh wkwfbnK pko/ fby'L

7 ezw XzfdnK dh T[ZEb-gZ[Eb ftZu BfFnK dk ;EkB w[jzwd Fohc n?wHJ/H 8H F/yh wkoBk

11 13

\kfswk

9H ;ofjzd dh ejkDh - nZbkj :ko yK 14 dh }[pkBh vkL jouzd f;zx ;ofjzdh 10H jkoN nN?e 16 vkL n]bke f;Zdheh 11H w'pkJhb c'B d/ e[ZM fdbu;g gfjb{ 18 fJwfsnk} w[Fske

12H jZi d/ gziK fdBK dk w[ezwb t/otk 13H w/ohnK Bk nkJhnK tkohnK (eftsk)

20 22

gq'L wfjw{d nkbw

14H jZi dk ;z;ko ftnkgh fJeZm

23

;Z:d np[bnkbkQ w"d{dh

15H vkH :[;[\[b eo}kth itkp fdzd/ jBHHH 30 w[Zy d\so wkf;e @gj[-c[Nkbk F/otkBh r/N, wb/oe'Nbk-148023 f}bQk ;zro{o, (gzikp) N?bh\?e; L 01675-250400 E-mail : pauhfutala@yahoo.com

b/ye d/ ftukoK Bkb ndko/ dk ;fjws j'Dk }o{oh BjhI. fe;/ th fttkd dh ;{os @u ek~Bh ukoki'Jh e/tb wb/oe'Nbk dh ndkbs @u jh j' ;e/rh

vkH w[jzwd fJoFkd

16H Jhd s/ peohd dk wjZst

33

;Z:d np[bnkbkQ w"d{dh

17H Jhd-T[b-n}jkL fJfsjk;e fgS'eV ns/ 38 ;zd/F ]dhik

18H n?;HnkJhHU dh 25thI to/QrzY w[jzwd ijKrho

40


e[onkB i's

fJpokjhw ~ nZ r ftZ u ;Z [ N fdU ! fJpokjhw ~ nZr ftZu ;Z[N fdU !

T[jBK B/ nkg' ftZu nkfynk fe @@ fJjd/ bJh nZr dk ;[bxdk j'fJnk fJZe GKpV fsnko eo' ns/ fJ; ~ T[; wZudh j'Jh nZr d/ GKpV ftZu ;[ZN fdU.## T[jBK B/ T[;d/ fto[ZX fJZe ekotkJh eoBh ukjh ;h go n;hI T[jBK ~ jh Bhuk ftyk fdZsk. T[d'I fJpokjhw B/ nkfynk fe @@w?I nkgd/ oZp tZb iKdk jK, T[jhU w?~ okj do;kt/rk. j/ gkbDjko! w?~ fJZe g[Zso dh dks p]fFF eo fijVk Gb/ g[oyK ftZu'I j't/.## (fJ; d[nk d/ T[Zso ftZu) n;K T[;~ fJZe ;[Fhb g[Zso dh y[Fypoh fdZsh. T[j w[zvk id'I (e[ZM T[vko j'fJnk noEks) T[;d/ Bkb BZm-GZi eoB dh T[wo se gj[zu frnk sK fJZe fdB fJpokjhw B/ T[; ~ nkfynk, @@g[Zsok! w?I ;[cB/ ftZu t/fynk j? fe s?~ jbkb eo fojk jK.j[D sz{ dZ;, s/ok eh ftuko j? <## T[; B/ itkp fdZsk, @@fgs ih! i' e[ZM s[jk~ j[ew j'fJnk j? T[; dh gkbDk eo'. i/ oZp B/ ukfjnk sK s[;hI w?~ ;po eoB tkfbnK ftZu'I t/y'r/.## id'I T[jBK d'tK B/ ;kvh nkfrnk dh gkbDk ehsh ns/ fJpokjhw B/ nkgD/ g[Zso ~ wZE/ Gko v/r fdZsk sK n;K nktk} fdZsh fe @@j/ fJpokjhw! s{z ;[\Bk ;Zuk eo ftykfJnk. n;hI B/eh eoB tkfbnK ~ nkfijk jh cb fdnk eod/ jK. fBo;zd/j fJj fJZe y[ZbQh gqhfynk ;h.## n;K fJZe tZvh e[opkBh pdb/ ftZu d/ e/ T[; pkbe ~ S[vtk fbnk ns/ T[; dk ;dhth iZ; ;ro'I nkT[D tkbhnK ghVhQnK bJh SZv fdZsk. fJpokjhw T[s/ ;bkw j?. n;hI GbkJh eoB tkfbnK ~ nfijk jh cb fdnk eod/ jK. p/ FZe T[j ;kv/ w'wB pzfdnK #u'I ;h. c/o n;hI fJpokjhw ~ fJ;jke dh y[Fypoh fdZsh. fijVk fJZe g?|zpo Ekfgnk ikDk ;h Gb/ g[oyK ftZu'I ns/ T[; ~ s/ fJ;jke ~ poes p]fFF ehsh. j[D T[jBK d'tK dh ;zskB ftZu'I e'Jh sK pj[s ;'jD/ eow ewkT[Idk j? ns/ e'Jh nfijk j? i' nkgD/ nkg Bkb jh ;gFN s"o s/ }[bw ewk fojk j?. (;{os n;-;Zk\ks L 97-113) 2

d;zpo 2007


;'jD/ p'b Bph d/

jZi co} fJpkds j?

¤ j}os np{ j[o?ok (o}hH) dZ;d/ jB fe nZbkj d/ o;{b j}os w[jzwd (;H) B/ GkFD fdzfdnK nkfynk, @@j/ b'e'! nZbkj B/ s[jkv/ #s/ jZi co} eo fdZsk j? sK (s[jkv/ bJh }o{oh j? fe s[;hI) jZi eo'.## (nb-w[Bsek) ¤ j}os fJpB/ nZpk; (o}hH) dZ;d/ jB fe nZbkj d/ o;{b j}os w[jzwd (;H) B/ \owkfJnk, @@ fijVk ftnesh co} jZi dk fJokdk eo bt/ T[; ~ S/sh eoBh ukjhdh j? feT[I fe j' ;edk j? T[j fpwko j' ikt/ iK T[;dh T{mDh r[nku ikt/ (noEks ;co d/ ;kXB y[Z; ikD, o;sk ]soBke j' ikt/, fe;/ }kbw jkew tZb'I nfVZek yVQk eo fdZsk ikt/ iK c/o okj dk ]ouk jh gZb/ Bk oj/) ns/ fJj th j' ;edk j? fe nfijh e'Jh }o{os g/F nk ikt/ fijVh jZi :ksok ~ jh n;zGt pDk d/t/.## (fJpB/-wkZik) ¤ j}os np{ j[o?ok (o}hH) dZ;d/ jB fe nZbkj d/ o;{b j}os w[jzwd (;H) s'I g[ZfSnk frnk fe fejVk nwb ;G s'I ;'jDk j? < nkg B/ \owkfJnk,@@ nZbkj s/ T[; d/ o;{b #s/ JhwkB fbnkT[Dk.## g[ZfSnk frnk fe fJ; s'I wro'I fejVk < nkg B/ \owkfJnk, @@ nZbkj d/ okj ftZu ijkd eoBk.## g[ZfSnk frnk fe fJ; s'I pknd fejVk nwb ;'jDk j? < nkg B/ \owkfJnk, @@jZi-J/-wpo{o (noEks T[j jZi fi; d/ d"okB ftZu ][dk d/ j[ewK dh T[bzxDk Bk ehsh rJh j't/.)## (p[]koh, w[;fbw) ¤ j}os np{ j[o?ok (o}hH) dZ;d/ jB fe nZbkj d/ o;{b j}os w[jzwd (;H) B/ cowkfJnk, @@fijVk ftnesh jZi, T[wok iK ijkd dh Bhns Bkb xo'I fBZefbnk ns/ okj ftZu T[; ~ w"s B/ nk x/fonk. sK nZbkj T[; ~ T[jh pdbk s/ fJBkw pyfFF eo/rk fijVk T[; tZb'I jkihnK, rk}hnK ns/ T[wok eoB tkfbnK bJh fB:s j?.## (fwFeks) ¤ j}os f}nkd fJpB/ B[n?w (o}hH) dZ;d/ jB fe nZbkj d/ o;{b j}os w[jzwd (;H) B/ \owkfJnk @@fJ;bkw ftZu uko fJpkdsK nZbkj tZb'I co} ehshnK rJhnK jB. fijVk ftnesh fJBQK ftZu'I fszB ndk eo/ go u"Eh ~ ft;ko d/t/. sK T[j fszB th T[; d/ fe;/ ezw BjhI nkT[DrhnK id'I se uj[znK dh ndkfJrh Bk ehsh ikt/. T[j uko/ co} H fJpkdsK jBL Bwk}, }eks, ow}kB wjhB/ d/ o'}/ ns/ eknp/ dk jZi. (w[;Bd nfjwd) fJ; jdh; s/ fJ; Bkb obdhnK fwbdhnK j'oBK nB/eK jdh;K s'I Bwk}, }eks o'}/ ns/ jZi dh wjZssk ;gZFN j' iKdh j?. nZi ;kv/ w[;fbw GoktK dk jkb fJj j? fe ;kvh pj[ frDsh Bwk} ~ SZvh fcodh j?. fijV/ b'e Bwk} gVQd/ jB T{BQK #u'I pj[s/ }eks BjhI eZYd/. e[ZM f;oc o'}k oZyd/ jB, Bwk} d/ bkr/ BjhI YZ[ed/ s/ Bk jh }eks ndk eod/ jB. eJhnK dk tshok fJj j? fe Bwk}, o'}/ ns/ }eks dh sK fceo eod/ jB gozs{ jZi s'I nt/;b/ jB. nfij/ b'e fj;kp d/ fdjkV/ pVh w[Ffeb #u cZ; ikDr/. nZbkj T[BQK s'I g[ZS/rk fe w?I s[jkv/ #s/ uj[z rZbK co} ehshnK ;B, fszB, d' iK fJZe BjhI. c/o fJ; tzv dk nfXeko s[jk~ fe; B/ d/ fdZsk < pzdrh dk fJeoko eo e/, efbwk gVQ e/, w[;bwkB ;i e/ Bph d/ T[Zwsh nytkT[IfdnK fJj prkts nkyo feT[I ehsh < sK b'e eh itkp d/Dr/ ns/ jFo fdjkV/ fezBk yZib-y[nko j'Dk gt/rk< d;zpo 2007

3


;zgkdeh

Go{D-jZfsnk L ;KM/ :sBK dh b'V fgSb/ fdBhI n]pkoK ftu Fq'wDh r[od[nkok gqpzXe ew/Nh d/ gqXkB iE/dko ntsko f;zx wZeV tZb'I wkdk Go{D jZfsnk ;pzXh Sfgnk fpnkB gVQ e/ y[Fh j'Jh fi; ftZu T[BQK wK d/ roG #u bVehnK d/ esb ;pzXh nkgDh v{zxh fceowzdh dk gqrNktk ehsh ;h ns/ fdB' fdB tX ojh fJ; e[ohsh ~ mZbQ gkT[D bJh b'eK ~ ikrqs eoB #s/ }'o fdZsk ;h. fpnkB ftZu iE/dko ih B/ fJj th \owkfJnk fe e[ZM u'Dt/I r[od[nkfonK ftZu gzx{V/ oZy/ ikDr/, fiZE/ b'e(esb eoB dh pikJ/) nkgDhnK Bt-iBwhnK pZuhnK ~ oZy e/ ik ;eDr/ ns/ T[BQK d/ gkbD-g'FD dh f}zw/tkoh gqpzXe ew/Nh fBGkJ/rh sK i' fJ; ;wZf;nk s'I S[Nekok fwb ;e/. F"qwDh r[od[nkok gqpzXe ew/Nh d/ gqXkB ti'I wZeV ;kfjp dk fJj fpnkB fBo;zd/j fJe rzGho ;wkih ;wZf;nk gqsh T[BQK dh ;[fjod ;'uDh dk bykfJe j?. go wfj;{; fJT[I j[zdk j? fe T[BQK d/ fJ; i[Zoswzdh tkb/ fpnkB Bkb th fJ; w;b/ d/ jZb ftZu e'Jh pj[sh wdd BjhI fwb ;e/rh feT[Ife fijV/ b'e roG ftZu iK iD/g/ s'I s[ozs wro'I XhnK s'I yfjVk S[vtkT[D dk }kbwkBk c?;bk eo uZ[e/ j'D T[BQK s'I fe;/ soQK th fJj nk; BjhI ehsh ik ;edh fe T[j fJ; T[Zu/ fJ]bke s/ Fokcs dk ;p{s d/Dr/ fe T[BQK wk;{w XhnK ~ gkbD-g'FD bJh r[od[nkfonK d/ jtkb/ eoBr/. d{i/ fJj fe b'e XhnK ~ @esb# eoB dk fJj ekok b[e-fSg e/ jh eod/ jB. ;' T[BQK s'I fJj nk; xZN jh ehsh ik ;edh j? fe T[j r[od[nko/ gj[zu e/ nkg jh nkgDk @godk\kF# eoB dk ysoQk w[Zb b?D bJh fsnko j' ikDr/. fJ; soQK r[od[nkok gqpzXe ew/Nh tb'I bJ/ rJ/ fJ; iZ[os Gog{o c?;b/ dk ;keko o{g XkoBk n"yk jh ftykJh fdzdk j?. fJ; ;pzXh e[ZM ;[Mkn g/F ehs/ ik oj/ jB L 造 id'I F'qwDh r[od[nkok gqpzXe ew/Nh B/ Go{D jZfsnk ftF/F eoe/ ezfBnk Go{D jZfsnk dk w;bk jZb eoB bJh fJe c?;bk ehsk jh j? sK c/o Fqh nekb s]s ;kfjp tZb'I fJ; pko/ fJZe j[ewBkwk ikoh ehsk ikt/ sK i' b'eK ~ fJ; w;b/ dh Xkofwe s/ ;wkfie gZy'I th rzGhosk dk nfj;k; j' ;e/ ns/ T[j XhnK ~ esb eoB'I pk} nk ikD. 造 gqpzXe ew/Nh tZb'I ;ko/ XowK d/ f}zw/tko B[wkfJzfdnK ~ p[bk e/ ftuko tNKdo/ wro'I fJe ;op - ;KMk fpnkB ikoh ehsk ikt/. 造 fJ; j[ewBkw/ ns/ ;op ;KM/ fpnkB ~ whvhnk okjhI tZvh gZXo #s/ gq;kfonk ikt/. 造 Go{D jZfsnk s/ Bt-iBwhnK XhnK d/ esb d/ ftF/ #s/ Xkofwe ftdtkBK ;ekboK, p[ZXhihthnK ns/ ;'Fb n?eNhft;NK d/ ;fj:'r Bkb ;?whBko, f;zg'ihnw ns/ iBse fJeZm oZy/ ikD. ;op-;KM/ @ntkwh wkou# dk gq'rokw T[bhfenk ikt/. n;hI ;wMd/ jK fe j'oBK d/ Bkb-Bkb w[;fbw iE/pzdhnK s/ iwksK dk th fJj co} pDdk j? fe T[j ;wki ~ spkjh s'I pukT[D tkbhnK fJBQK e'fFFK ftZu tX-uVQ e/ fjZ;k b?D. ;k~ g{oB nk; j? fe ;w{j w[;fbw iE/pzdhnK ftF/F eoe/ iwkns fJ;bkwh fjzd tZb'I fJ; soQK dh fe;/ th T[;ko{ w[fjzw ftZu F'qwDh r[od[nkok gqpzXe ew/Nh iK fe;/ th j'o iE/pzdh iK r[N ~ Gog{o ;fj:'r fdZsk ikt/rk. fJ; gqeko d/ ;KM/ :sBK ;dek nk; ehsh ik ;edh j? fe fJ; p[okJh d/ nk oj/ jVQ ~ o'eDk ;zGt j' ;e/rk. 4

d;zpo 2007


gftZso ihtBh

u"Eh feFs

j}os w[jzwd (;H) dhnK f;Z f ynktK dk jh fJj fttjkoe r[D j?, fi;B/ ftfrnkBe gqftosh ~ iBw fdZsk. fJj' f;ZfynktK ;B fiBQK B/ wB[Zy d/ o'}kBk ihtB bJh ns/ d[Bhnkth ezwK bJh ;fseko s/ gftZsosk gqdkB ehsh. e[onkB nB[;ko @@wB[Zy ~ oZp dh fJpkds bJh g?dk ehsk frn j?.## gozs{ fJpkds dh nkgDh nbZr gfoGkFk j?. nZbkj dh fJpkds f;oc gkm-g{ik sZe jh ;hws BjhI, ;r'I T[j jo ezw i' nZbkj d/ j[ew nB[;ko T[; dh y[Fh iK gq;zBsk ns/ wB[Zy iksh dh GbkJh bJh ehsk iKdk j?, fJpkds d/ x/o/ ftZu nkT[Idk j?. fJ;bkw B/ g{o/ ihtB ns/ T[ ; d/ Bkb ;ko/ ;pz X s wkwfbnK ~ gftZso eoko fdZsk j?, go Fos fJj j?fe fJj ;ko/ wkwb/ JhwkBdkoh, fBnk-g{ote ns/ B/e Bhs Bkb jZb ehs/ ikD. T[; B/ gftZso ns/ ngftZso ftub/ nB[fus G/d ~ fwNk fdZsk. e[onkB nB[;ko @@i/eo gke;kc jbkb G'iB yk e/ nZbkj dk F[eo ndk ehsk ikt/ sK fJj th fJpkds ftZu Fkwb d;zpo 2007

j?.## j}os w[jzwd (;H) B/ \owkfJnk j? fe i/ e'Jh ftnesh nkgDh gsBh ~ nkgD/ G'iB dh fJZe rokjh y[nkT[Idk j?, fJj th B/eh ns/ GbkJh dk ezw j?, nZbkj T[; ~ fJ; dk uzrk pdbk d/t/rk. j}os w[jzwd (;H) dh fJZe jdh; j? - @@i/ e o e' J h ftnesh nkgDh wB'ekwBk ns/ fJZSk ~ g{oh eodk j? sK T[; dk th ;tkp fwb/rk, go Fos fJj j? fe fJ; ;G ek;/ bJh T[jh sohek tofsnk ikt, i' ikfJ} j't/.## fJZe ;ZiD i' nkg dhnK rZbK ;[D oj/ ;h, j?okB j' e/ p'b/, @@j/ nZbkj d/ g?rzpo! fJj sK f;o\ nkgDhnK fJZSktK ns/ nkgD/ wB dhnK ekwBtK ~ g{ok eoBk j?.## j}os w[jzwd (;H) B/ T[Zso fdZsk, @@id'I e'Jh nkgDhnK fJZSktK dh g{osh bJh |bs sohe/ ngDkT[Idk j? sK T[; dh ;}k T[;~ }o{o fwbdh j? sK fco ikfJ} sohe/ nkgDkT[D tkfbnK ~ fJBkw feT[I BjhI fwbDk ukjhdk<## Xow dh fJ; BthI gq f tosh nB[;ko Xow nb"fee irs d/ wkwfbnK

gq'H okwkfeqFBk okU

sZe jh ;hws BjhI ofjDk ukjhdk, ;r'I fJ; ~ b"fee (d[Bhnkth) ihtB dh soZeh tZb th fXnkB d/Dk ukjhdk j?.fJ; B/ Bhsh Fk;so d/ fdqFNhe'DK ns/ wkBsktK ~ BthI fdFk gqdkB ehsh. fJ; B/ wB[Zy d/ fBsk-gqsh ihtB #s/ ;EkJh n;o SZfvnk. fJ; B/ b'eK bJh rfjoh skes dk ezw ehsk. fJ; s'I S[ZN b'eK d/ nfXekoK ns/ eosZtK ~ ;Ekgs ehsk, nBgVQ b'eK ns/ p[ZXhihth dkoFfBeK bJh fJ; dh ftt;Ek ;Ekgs ehsh ns/ fttjkoe o{g ftZu bkr{ j'Dk fJ;bkw d/ g?rzpo dhnK f;ZfynktK dhnK w[y ftF/FskJhnK jB. fJj rZb fJ; jehes tZb fXnkB fdtkT[Idh j? fe uzr/ (F[ZG) ezw T[Zgo }'o d/D dk noE fJj BjhI fe Xkofwe ftFtk;K dh gftZsosk ns/ F[ZXsk ~ pbh uVQk fdZsk j?. nfij/ pj[s fdqFNhe'D jB fiBQK ftZu B/e nwbK d/ wjZst dh pbh d/ e/ ftFtk;K ~ jh ;op-T[Zu wzfBnk frnk j? iK fco Xow dh F[ZX XkoBk noEks nehd/ dh gotkj Bk eo e/ e/tb eowK d/ wjZst T[Zgo jh }'o 5


fdZsk frnk j?. fJ; s'I T[bN fJ;bkw ;Zuh FoXk noEks B/e ezwK T[Zs/ nXkos j?. fJE/ ;kXB th T[ZBk jh wjZst oZyd/ jB fizBk T[d/F. fJ;/ soQK T[d/F th T[ZBk jh wjZstg{oB j? fizBk ;kXB j?. ihtB s/ ftek; dk ojZ; nkg; ftZu i[V/ ofjD ftZu j?. i/eo fJj fJZe d{;o/ s'I nbZr j' rJ/ sK fJj BFN j' ikDr/. fJ;bkw ftZu JhwkB ns/ nwb ~ fJZe d{;o/ s'I nbZr BjhI ehsk ik ;edk. ;Zu/ frnkB ~ ;Zu/ eowK ftZu fwb ikDk ukjhdk j?. sK jh ;[jD/ cb dh gqkgsh dh T[whd oZyh ik ;edh j?. fijV/ b'e JhwkB oZyd/ jB ns/ B/e nwb eod/ jB, e/tb T[j jh ;tor ftZu ik ;eDr/-fJj rZb e[onkB ftZu fezBh tko d[jokJh rJh j?. fJ; rZb ~ xZN' xZN 50 tko d[jokfJnk frnk j?. fJ; rZb ~ ;'u ftuko s/ fXnkB :'r }o{o ehsk frnk j?, go fXnkB s/ ;'u ftuko jh T[d/F BjhI j?. i' b'e JhwkB oZyd/ jB, gozs{ T[;d/ nB[;ko nwb BjhI eod/ T[jBK dk fJ;bkw ftZu e'Jh ;EkB BjhI. i' JhwkB sK oZyd/ jB, go p[o/ eow th eod/ jB, T[BQK dk JhwkB ew}'o j?. nZbkj dk ek~B ftuko dh gZXsh T[Zs/ jh BjhI, ;r'I fJZe eow ns/ nwb dk ek~B j?. fJj dhB b'eK bJh frnkB Bkb eow 6

ns/ eowK Bkb ;EkJh ;zs[FNh s/ soZeh dk o;sk ftykT[Idk j?. gozs{ T[j ;Zuk JhwkB eh j? fi; Bkb ;Zu/ eow ewkT[Id/ j'J/ g{oB ;zs{FNh gqkgs j't/< T[j j? fJ;bkw dk p[fBnkdh f;XKs @oZp fJZe j?# noEks JhFto fJZe jh j?. T[; s'I fpBk j'o e'Jh fJFN BjhI. fJ;bkw dk fJj' w{b -wzso j?. fJ;bkw dhnK ;kohnK f;ZfynktK s/ eow fJ; f;XKs Bkb jh i[V/ j'J/ jB. fJj nkgD/ nb"fee ftneshst d/ ekoB jh BjhI ;r'I nb"fee r[DK ns/ ;woZEk dh fdqFNh s'I th nd[Zsh j?. fiZE'I sZe nZbkj d/ r[DK dk ppzX j?, d{;ohnK uh}K tKr fJZE/ th fJ;bkw d/ f;XKs nfsnzs wjZstg{oB jB. fJj XkoBk fJZe gk;/ nZbkj d/ r[DK s'I ofjs j'D dh ebgBk ~ ;theko eodh j? s/ d{;o/ gk;/ fJ;bkw T[BQK uh}k ~ rbs mfjokT[Idk j?, i' nZbkj d/ T[BQK r[DK d/ nGk; j'D dk ;ze/s eodhnK jB, i' G"fse r[D j[zd/ jB. fJZe gk;/ e[onkB nB[;ko T[; tork e'Jh BjhI ns/ d{i/ gk;/ e[onkB fJ; rZb dh g[FNh th eodk j? fe T[j (nZbkj) t/ydk, ;[Ddk ns/ ikDdk j?. T[j nfijk ;op FeshwkB j?, i' E'VQh fizBh th G[Zb-u[Ze BjhI eo ;edk. T[; dh Fesh dk

gqGktFkbh s/ fBnKFhb ijk} ;wkBsk d/ ;kro T[Zs/ s?odk j?. T[j nfsnzs feqgkb{, fdnktkB ns/ ;G dh okyh eoB tkbk j?. fJ;bkw fJ; ;thekokswe o{g ~ g/F eoe/ jh pZ; BjhI eodk, ;r'I fJ; ;wZf;nk d/ fJBekokswe gZy ~ th g/F eodk j?. i' fJ; dh nfsnzs wjZstg{oB T[Zswsk j?. T[; s'I fpBK e'Jh jhbk th BjhI. T[j jo soQK dh gqhfynk s'I ofjs j?. T[; B/ jh wB[Zyh ;oho dh ouBk ehsh, T[jh nkswk dk gqt/F eotkT[D tkbk j?. T[jh fJB;k\ d/ fdB (fenkws d/ fdjkV/) dk wkbe j?. ;zy/g ftZu e[onkB nB[;ko ;ko/ ;op-T[Zu r[D T[; ftZu jh gkJ/ iKd/ jB. fJ; d[BhnK d/ ;pzX ftZu pqjwzv d/ ybkn ftZu wB[Zy dh i' EK j?, T[; ftF/ ftZu e[onkB efjzdk j?- @@fJ; Xosh s/ n;wkB ftZu i' e[ZM j?, T[j nZbkj B/ s[jkv/ ezw ftZu bk oZfynk j?. s[jk~ ;koh f;qFNh T[ Z s / je{ w s eoB bJh fB:[es ehsk frnk j?.## gozs{ nZbkj d/ ;pzX ftZu e[onkB efjzdk j?-@@j/ b'e'! nZbkj B/ s[jk~ ;kohnK fBnkwsK gqdkB eo fdZshnK jB. T[; B/ ihtB pDkfJnk s/ w"s pDkJh sK fe s[jkvh n}wkfJF ehsh ik ;e/ fe e"D B/eh eodk j? ns/ e"D n;b o;s/ s'I GNedk j?.## (pkeh nrb/ nze ftZu) d;zpo 2007


;wki

n"os ns/ wod dk nkg;h fo;ask @n"os# e[dos dh ;kih j'Jh ;G s'I ]{p;{os ns/ nBw'b ouBk j?. nZbkj B/ p/FZe T[;~ fi;wkBh s"o @s/ Bk}[ e pDkfJnk j? go wkBf;e gZy'I pj[s w}p[s pDkfJnk j?. fJZe n"os ftZu d[Zy ns/ dod ;fjD dh skes wod Bkb'I fes/ tZX j?. fijVh e"w n"os dh fJZ}s BjhI eodh T[; e"w dh spkjh gZeh j?. go nZi d/ :[r ftZu sK n"os ][d nkgDh d[FwD nkg j?. nkX[fBesk d/ BF/ ftZu u{o nkgD/ jZE ftZu nk}kdh dk gouw u[Ze e/ T[j nkgD/ nkg ~ nk}kd ;wM ojh j? gozs{ fJj BjhI ikDdh fe fJ; soQK T[j e[ZM Bkgke fJokfdnK tkb/ Fkso wodK d/ jZEK dh emg[sbh pD rJh j?. nfij/ wodK dhnK fiB;h ]kfjFK ~ g{ok eoB bJh T[j ;N/i T[go Bzrh j' e/ yVQh j' rJh j?. nkgD/ nkg ~ nrKjtX{ efjbkT[D tkbhnK n"osK y[d d;zpo 2007

~ T[d'I sZe Backward ;wMdhnK jB id'I sZe T[j Jeans, Shorts, Tights fij/ GVekT{ t;so Bk gfjB b?D fiBQK ftZu'I ;oho d/ ;ko/ T[sko uVQkn }kjo j[zd/ jB. fJ; soQK d/ nzr-gqdoFB s'I pknd T[j pVh p/fceoh Bkb fJj efj fdzdhnK jB fe fJ; fbpk; ftZu e'Jh ]okph BjhI. iK fJzM jh efj SZvdhnK jB fe @@pkeh dhnK rZbK SZv' fdb ;kc j'Dk ukjhdk j?.## go T[BQK B/ FkfJd fJj BjhI ;[fDnk j'fJnk fe @fdb dfonk ;w[zdo'I v{zx/, e"D fdbK dhnK ikD/# e'Jh BjhI ikDdk fe fe;/ d/ fdb ftZu eh j?. d[BhnK s[jkv/ T[goh gfjokt/ ns/ fttjko eoe/ jh s[jk~ ikDdh j?. nkw s"o @s/ d/fynk iKdk j? fe pZ;K ftZu ;co eoB tkbhnK wZX torh B"eoh g/Fk n"osK ;kdk fbpk; gfjBdhnK jB. feT[Ife T[j

nkfJFk ]Zpkp fJ; Bkb f}nkdk ;[oZfyns wfj;{; eodhnK jB. ;{N fJe nfijk gfjoktk j? i' n"os dh fdZy ~ sK ;ztkodk jh j?, nzr-gqdoFB th BjhI eodk. ;jh Yzr Bkb ;{N gfjfBnk j't/ ns/ f;o Yfenk j't/ sK nfijh n"os p[oh B}o ns/ p[o/ ftukoK s'I ek\h jZd sZe puh ofjzdh j?. fi;w dk T[j fjZ;k fi; ~ nZbkj B/ Ye e/ oZyD dk j[ew fdZsk j?, T[;~ @;so# fejk iKdk j?. n"os d/ jZE g?o ns/ w{zj ~ SZv e/ pkeh ;kok fi;w T[;d/ @;so# ftZu Fkfwb j? ns/ fijVk fbpk; T[;d/ ;so ~ Yedk j? T[;~ @;kfso fbpk;# fejk iKdk j?. @;kfso fbpk;# ed/ th fe;/ n"os dh soZeh d/ o;s/ dh o[ektN BjhI pDdk. fJfsjk; rktj j? fe n"osK B/ ;kfso fbpk; gfjB e/ th tZvhnK-tZvhnK wZbK wkohnK jB. pbfe @;kfso fbpk;# n" o s ~ fJe o' n pdko F];hns gqdkB eodk j?. j[D bhvo n"osK ~ jh t/y bT[. Gbk feT[I T[j t'NK d/ tes f;o Ye e/ nkgD/ g';No brtkT[IdhnK jB. feT[Ife T[j ikDdhnK jB fe fJ; soQK 7


d/ fbpk; Bkb ;k~ iBsk dk fgnko ns/ fJZ}s fwb/rh. b'eK d/ fdbK ftZu irQK pDkT[D bJh fJj B/sk n"osK nkgDk f;o YedhnK jB ns/ ;kfso fbpk; gfjBdhnK jB. fJ; rZb s'I fJj ;kps j[zdk j? fe ;kfso fbpk; ;kv/ ;wki ftZu fJZ}s jkf;b eoB dh fJe e;tZNh j?. fco th fJj rZb ;wM ftZu BjhI nkT[Idh fe feT[I n"os nkgD/ nkg ~ fJ; Bzr/i dh rzdrh tZb Xe/b ojh j?< eh T[jBK ~ nkgDh fJZ}s eotkT[Dk g;zd BjhI < fijVhnK pbkseko dhnK xNBktK nZi d/ :[r ftZu tX ojhnK jB. fJ; ftZu e'Jh Fe BjhI fe fJ; bJh ekch jZd sZe f}zw/tko fpwko wkBf;esk j?. go fJ; ftZu eh f}nkdk @:'rdkB# ;kvhnK T[jBK G?DK dk BjhI i' nzr gqdoFB ns/ szr egV/ gkT[D ~ nkgDh nk}kdh ;wMdhnK jB< fJjBK ftZu'I pj[sh frDsh T[jBK dh j? fiBQK dk fgS'eV w}p{s j[zdk j?. Gkt tZv/ xoK dhnK n"osK. wod th nfijhnK n"osK ~ S/sh jZE BjhI gkT[Id/, pbfe T[BQK ~ d/y e/ id'I wod d/ fdb s/ F?skB jkth j' iKdk j? sK T[j 8

fe;/ nk;kB fFeko dh Gkb eodk j?. fi;d/ f;ZN/ ti'I S'NhnK pZuhnK ns/ p}[or n"osK fFeko j[zdhnK jB ns/ dfozdrh dh jo jZd gko j' iKdh j?. eh T[BQK Advance Ladies ~ fJ; rZb dk nfj;k; BjhI j[zdk fe T[j npbk fJ;sohnK bJh fezBh tZvh w[;hps dk ekoB pD iKdhnK jB ns/ fezBhnK pZuhnK dh f}zdrh popkd j' iKdh j?. wod d/ fJ; fxBkT[D/ i[ow ftZu T[j th fjZ;/dko pD iKdhnK jB. ny/ @eo/ e'Jh s/ Go/ e'Jh.# ;kvk ;wki wod gqXkB ;wki j?. wod B/ n"osK dk F'FD eoB bJh fJZe j'o ukb uZbh T[j fJj fe 21thI ;dh dh n"os wod Bkb'I fe;/ th rZb'I xZN BjhI. T[j wod d/ ezX/ Bkb ezXk i'V e/ ub ojh j?. nfij/ FpdK dk y/bQ-y/bQ e/ T[;B/ nkgDh nZXh f}zw/tkoh n"os d/ T[Zgo gk fdZsh go T[;dhnK xo/b{ f}zw/tkohnK b?D ~ fsnko BjhI. pZu/ ns/ xo dk ezw th T[jh ;zGkb/ ns/ B"eoh th eoB ikt/. fJj feE'I dk fJB;kc j?. go ftukoh n"os nfijh p/te{\ j? fe nk}kdh dh X[B ftZu xo ns/ pkjo dk nkokw ns/ ;e{B,

foFfsnK dh rowkjN ns/ fgnko dhnK GktBktK T[;d/ jZE'I y[Z;dhnK ik ojhnK jB ns/ fJ; Bkb pZfunK dh gotfoF T[go th wkVk n;o g?Idk j?. }o{os g?D @s/ fJ;bkw th fJj fJik}s fdzdk j? fe n"os nfijh B"eoh iK eko'pko eo ;edh j? fi; ftZu T[;dh fJZ}s ns/ teko ekfJw ofj ;e/. nZbkj d/ o;{b j}os w[jzwd (;H) dh gsBh phph ]dhik th sK nkgDk eko'pko eod/ ;B. T[; d"o ftZu nB/eK ;jkph n"osK B/ th b'V g?D @s/ ;w/I-;w/I f;o ;wkih ezwK @u nkgDk :'rdkB gkfJnk. fit/I izr d/ ;w/I }ywhnK dh ;/tk ns/ T[jBK ~ gkDh fgbkT[Dk, b'V g?D @s/ y[d sbtkopk}h ns/ x[V;tkoh th ehsh. fJ; s'I f;ZX j[zdk j? fe fJ;bkw B/ n"os ~ fe;/ soQK xZN BjhI ;wfMnk. pbfe T[;~ pj[s f}nkdk nfXeko fdZs/ jB fijVk fJe tZyok ftFk j?. fJZE/ rZb n"osK dh B"eoh dh uZb ojh j?. fJ; ftZu e'Jh FZe BjhI fe nZi d/ wfjzrkJh d/ d"o ftZu d'tK ~ ezw eoBk g?Idk j?. sK fes/ ik e/ xo dk you ns/ pZfunK dh gVQkJh dk fJzs}kw j[zdk j?. go i/eo d;zpo 2007


nkdwh fJBQK ;kohnK }o{osK ~ g{ok eoB :'r ewkJh eo fojk j? sK f}nkdk s'I f}nkdk e'fFF fJj j'Dh ukjhdh j? fe n"os nkgD/ xo ns/ pZfunK dh ;zGkb eo/ feT[Ife fJ;/ soQK xo ftZu poes nkT[Idh j? ns/ wkj"b y[Frtko pfDnk ofjzdk j?. fi;d/ Bshi/ ti'I pZfunK dk wkBf;e ns/ ;ohoe ftek; j[zdk j? ns/ fJZe ;[yh gfotko jh fJZe f;jswzd ;wki dk fBowkD eo ;edk j?. i/eo n"os ~ wip{oh tZ; ezw eoBk g?Idk j? sK wod ~ ukjhdk j? fe fi; soQK ewkJh eoB ftZu n"os T[;dk jZE tzvk ojh j?. T[;/ soQK T[j th xo d/ ezw ns/ pZfunK dh ;zGkb ftZu T[;dk jZE tzvkJ/. fJ; soKQ fwb i[b e/ ezw eoB Bkb nkg;h fgnko tXdk j?, xo dk wkj"b mhe ofjzdk j? ns/ phth d/ fdb ftZu F"jo dh fJZ}s dk w[ekw th pfDnk ofjzdk j?. feT[I fe wod ;ohfoe gZy'I w}p[s j[zd/ j'J/ th ez w n" o s s' I tZ X eotkT[Idk j?. fpBk }o{os s'I B"eoh eoB tkbhnK n"osK nkgDh B"eoh eoB dh fJZe tiQk fJj th dZ;dhnK jB fe id n"os nkg ewkJh eoB d;zpo 2007

bZr g?Idh j? sK S'NhnK w'NhnK }o{osK g{ohnK eoB bJh wod nZr/ jZE c?bkT[D dh b'V BjhI ofjzdh. w?I nkgDhnK fJjBK G?DK s'I fJj g[ZSDk ukjKrh fe pugB s'I b? e/ ftnkj j'D sZe id'I T[j nkgD/ fgsk s'I jo }o{os bJh g?;/ wzrdhnK j[zdhnK ;h sK eh T[d'I th s[jk~ p/fJZ}sh iK j/mh wfj;{; j[zdh ;h < jbKfe ;ZukJh sK fJj j? fe gsh-gsBh dk foFsk ;G foFfsnK s'I rfjok foFsk j[zdk j?. eh fJj gke foFsk g? f ;nK d/ b? D -d/ D dh p/ s eZ b \h dk jZ e BjhI oykT[Idk < eh fJj fJ; foFs/ Bkb p/fJB;k\h BjhI fe g?;/ fijh wkw{bh uh} ~ Prestige Issue pDk e/ fJ; foFs/ d/ fBZx ~ jh ]sw eo fdZsk ikt/< nZbkj B/ n"os s/ wod ~ tZy-tZy ;bkjhnsK fdZshnK jB. n"os dk ;[Gkn xo'rh tksktoB Bkb w/b ykD tkbk pDkfJnk j? ns/ nkdwh ~ pkjo dhnK ;yshnK MZbD dh :'rsk pyFh j?. ;' g?;/ ewk e/ fbnkT[Dk wod d/ ekoiy/so ftZu nkT[Idk j?. nZbkj B/ wod dh ewkJh ftZu n"os dk fjZ;k th dZf;nk j?. fJj fjZ;k n"os dk nkgDk jZe j?

ns/ nkgDk jZe wzrD ftZu e'Jh j/mh BjhI j[zdh. wod ~ th ukjhdk j? fe T[j i' th ewkJ/ T[j nkgDh phth Bkb th ;KMk eo/ ns/ phth ~ th ukjhdk j? fe nkgD/ F"jo dh fwjBs dh ewkJh ~ ;'u ;wM e/ ]ou eo/. fJ; soQK fe;/ th gqeko d/ ftrkV dh ;zGktBk xN iKdh j?. phth ns/ F"jo ftZu g[nkV/ gkT[Dk F?skB dk g;zdhdk nwb j?. T[;~ ;G s'I tZX y[Fh T[d'I j[zdh j? id'I whnK phth ftZu bVkJh j[zdh j?. T[j jo gb d'tK ftZu MrVk eotkT[D dh ske ftZu ofjzdk j?. go wodK s/ n"osK ~ jw/Fk fgnko ns/ fJs\ke Bkb f}zdrh r[}ko e/ F?skB d/ fJBQK rzd/ wB;{fpnK ~ Bkekw eo d/Dk ukjhdk j?. jw/Fk nZbkj s'I y?o ns/ GbkJh dh d[nk wzrd/ ofjDk ukjhdk j?. id'I e'Jh ftnesh d[fBnkth rZbK ns/ nZbkj d/ dZ;/ j'J/ okj ftukb/ coe pko/ ;'u ftuko eodk j? sK nkgD/ nkg ;ZukJh T[;d/ ;kjwD/ nk iKdh j? ns/ T[;~ nkgDk ok;sk ;k\-;k\ fdykJh d/D bZr g?Idk j?. T[;dh ;wM ftZu nk iKdk j? fe n"os ns/ wod fJZe d{i/ d/ fto'Xh BjhI pbfe fJZe d{i/ d/ g{oe jB. 9


nk]oh gb

d[BhnK ftZu wB[Zy B/ pj[s ;kohnK uh}K dk fJBeko ehsk j?, fJE'I se fe e[ZM wB[ZyK B/ sK oZp ~ wzBD'I th fJBeko ehsk j?. b/feB w"s d[BhnK dh fJZe nfijh ;ukJh j? fi;dk fJBeko nZi sZe e' J h BjhI eo ;fenk. fJB;kB fBZs fdB nkgDhnK nZyK Bkb t/ydk j? s/ t/yD bJh wip{o j[zdk j? fe ;kj T[ZyVd/ ;ko woB tkb/ dhnK nZyK pzd eo fdZshnK iKdhnK jB ns/ jZE g?o f;ZX/ eo fdZs/ iKd/ jB. eJh tko sK fJ; dk th w"ek BjhI fwbdk. woB d/ Bkb jh d[BhnK dhnK ;G ;[ftXktK ;wkgs j' iKdhnK jB ns/ wB[Zy p/pZ;h dh jkbs ftZu fJ; d[BhnK ~ SZv fdzdk j?. fuzsk w[es j' e/ ns/ nZbkj ~ G[Zb e/ id'I wB[Zy f}zdrh r[}kodk j? sK jZd'I tZX jk;k-w}ke, nfFFNsk ns/ ekw-fJZSk fijhnK p[okJhnK g?dk j' iKdhnK jB. T[j fJjBK s'I puD ftZu Bkekw j[zdk j?. fJ; bJh w"s s'I pknd nkT[D tkb/ ihtB ~ :kd eoBk p/jZd }o{oh j?. 10

w"bkBk npd[o oFhd T[;wkBh

nkw s"o @s/ fJB;kB fJj BjhI ;'udk fe w"s d/ pknd eh j't/rk. nfij/ ;w/I jh fJZe Bph d/ wkor doFB dh }o{os g?Idh j?. jo Bph B/ ns/ nkyoh Bph (;H) B/ ftF/F eoe/ fJj dZf;nk j? fe fJ; ihtB s'I pknd w"s d/ dotk}/ ftZu'I r[}o e/ nk]os ftZu g{oh f}zdrh dk fj;kp d/Dk j't/rk. woB s'I pknd nk]os sZe d/ bJh jo nkdwh po}y ftZu g[Zi iKdk j?. Gkt/I woB s'I pknd T[; ~ d\Bk fdZsk ikt/, ibk fdZsk ikt/, ;w[zdo ftZu o'VQ fdZsk ikt/ iK T[; ~ izrbh dfozd/ ns/ gzSh B'u-B'u e/ yk ikD. j}os w[jzwd (;H) \owkT[Id/ jB fe epo o'} uko soQK dhnK rZbK efjzdh j?. w?I w[;k\os dk xo jK, w?I fJebkg/ dk xo jK, w?I fwZNh dk xo jK ns/ w?I ehV/ we"fVnK dk xo jK. fJB;kB d/ bJh w[;k\os dk gfjbk xo sK d[BhnK j?. fJ; xo ftZu ofj e/ T[j nkgD/ nrb/ xo bJh fsnkoh eodk j?. w[;k\os dk d{ik xo po}y noEks epo j?. fJZE/ eow eoB dh r[zikfJF BjhI j?. fJj nk]os dh wzf}b sZe

gj[zuD bJh n;EkJh gVkn j?. d[BhnK ftZu ofjD bJh eZu/ gZe/ xo ;h b/feB epo ftZu p; fwZNh jh fwZNh j?. fp;sok fwZNh dk, SZs fwZNh dh, ezXK fwZNh dhnK, uj[z gk;/ fwZNh jh fwZNh. nwho-rohp, wfjbk-g[oF ;ko/ fJ;/ fwZNh dh r'dh ftZu po}y dh f}zdrh eZN oj/ j'Dr/. d[BhnK ftZu sK :ko-fwZso ns/ foFs/dko ;h b/feB fJZE/ fpbe[b fJeZb/. d[BhnK ftZu sK pdB T[Zs/ fe;/ ehV/ ~ uVQB BjhI fdzdk ;h wro j[D fi;w T[Zs/ ehV/ jh ehV/ j'Dr/ ns/ g{ok pdB T[jBK dk G'iB pD/rk. Bph (;H) B/ \owkfJnk fe @@epo fJB;kB bJh iK sK izBs d/ pkrK ftZu'I fJZe pkr j? iK ijZBw d/ N'fJnK ftZu'I fJe N'fJnk j?.## fijV/ b'e fJ; d[BhnK ~ nkgDh wzf}b BjhI ;wMd/ ;h ns/ Bk jh fJZE'I dh uwe-dwe s'I gqGkfts j'J/. fiBQK B/ nkgDk ihtB e[onkB ns/ ;[zBs d/ w[skpe r[}kfonk l ni/j/ fJB;kBK bJh epo izBs (;tor) torh j't/rh. b/feB fijV/ b'eK B/ d[BhnK ~ jh ;G e[ZM ;wfMnk ns/ fJ; ~ gqkgs eoB bJh ikfJ}-BikfJ} ~ fJZe eo fdZsk ni/j/ b'eK bJh epo ijZBw (Boe) torh j't/rh. nB[tkdL w[jzwd ;bhw d;zpo 2007


w[jzwd Foh\ n?wHJ/H

;kvk g{ok ;wki BfFnK d/ Boe ftZu v[Zp u[Zek j?. fJ; dk g{ok skDk pkDk p{oh soQK T[bM u[Zek j?. feXo/ e'Jh nk; dh fuDr fdykJh BjhI d/Idh. pZuk eh s/ p[ZYk eh < p; ;G BF/ o{gh niro dh bg/N ftZu nk u[Ze/ jB. id'I jwkw ftZu ;ko/ jh Bzr/ j'D sK e"D fe;/ ~ eh nky/ < nZi dh fJj G{s wzvbh, BF/ dh Fkj-n;tko pDh j'Jh j?. nkgD/ fgT[ dkfdnK dh xkb ewkJh ~ vKrK d/ r}k Bkb fwD-fwD e/ pVh p/-dodh Bkb popkd ehsk ik fojk j? gb d' gb dh r?o e[dosh w;sh bJh nkgDh uzdB d/jh ~ e'fJfbnK dh GZmh d/ jtkb/ ehsk ik fojk j?. e'Jh th tkjo{ (pko{) BjhI fd;dk i' fJBQK dh pKj ~ EZw ;e/. @Bk d[BhnK ojh Bk dhB# tkbh ;fEsh pD uZ[eh j?, @Bk sB fojk, Bk XB fojk.# sB nEtk ;kvk ;oho XB Bkb'I d;zpo 2007

fes/ tZX ehwsh j?. i/ szdo[;s ;oho j't/ sK XB dh gqkgsh th ehsh ik ;edh j?. szdo[;s ;oho s'I Bo'J/ ;wki dh f;oiDk j[zdh j?. uzr/ ;wki s'I jh uzrh e"w s/ uzrk w[be fsnko j[zdk j?. go nc;';, ;G f}zw/tkohnK fBGkT[D tkb/ e[zGeoB pD e/ rkVQh BhId ;"I u[Ze/ jB. g{o/ w[be ftZu BfFnK dh w;sh dk nkbw SkfJnk fgnk j?. go fJ; b/y ftZu e/tb ;kv/ ;'jD/ gzikp ftZu BfFnK d/ g?dk j'D d/ o[MkB ;pzXh ftuko uouk ~ ;kv/ g[oksB ezw XzfdnK s/ BthB ezwK ekiK ~ Bkb i'V e/ s[bBkswe nfXn?B d/ o{g ftZu g/F eoB dh e'fFF ehsh ikt/rh. nZi/ s'I ;Zs-nZm djke/ gfjbK dh rZb eohJ/ sK fizB/ th g[oksB ezw Xzd/ ;B, ;ko/ d/ ;ko/ wB[Zyh pb T[Zgo jh fBoGo eod/ ;B. fiBQK

;fwnK dh n;hI rZb eo oj/ jK, T[d'I y[Ffe;wsh Bkb ;kvk nDtzfvnk pkp/ BkBe s/ F/y cohd dk gzikp ;h iK efj bt' wjkpbh wjkokik oDihs f;zx dk gzikp ;h. b'eK dk w[Zy Xzdk ;h y/shpkVh. }whB dk pj[sk fjZ;k pzio s/ izrbh ;h. E'V/ fjZ;/ ftZu jh y{jK s/ p'fenK dh wdd Bkb f;zukJh eod/ y/sh j[zdh ;h. T[d'I fJj y/sh okm (foFNg[FN) pzfdnK d/ eoB dh j[zdh ;h. ;kok fdB p'ek cVQBk e'Jh ykbk ih dk tkVk BjhI ;h j[zdk, b'V/Q dh ikB ukjhdh ;h. ;kok fdB y{j jZeD tkbk 50-60 whb dk ;co y{j dh g?VQ ftZu rkXh d/ wro wro s[e e/ eZY fdzdk. nkED j[zdk sK gF{nK d/ eZy-ezY/ dk ezw F[o{ j' iKdk. u{oh pkio/ iK r[nko/ dh Gkoh Goh ~ f;o s/ u[Ze e/ xo nkT[Dk g?Idk s/ e[sok eoB dk jZEhI f;bf;bk F[o{ j' 11


iKdk. b'e rhs dh fJj ekft bkfJB iZN dh i{B j'o ;gFN eo d/Idh j? L @@iZNk s/oh i{B p[oh, jb SZv e/ uoQh ~ ikDk## ;ko/ fdB dh GZi-BZm ;oho ~ fBu'V e/ oZy fdzdh. ykDk ykD fgS'I ;"ID bJh wzik jh w;K bZGdk ;h. j[D nkgK nkg jh nzdk}k brk ;ed/ jK fe nfij/ B"itkBK gk; BFk eoB dk ;wK jh feZE'I pudk. T[j sK ;'u th BjhI ;B ;ed/. fJ;/ eoe/ jh b'e rhsK ftZu @@r}-r} u"VhnK SkshnK## dk f}eo nkT[Idk j?. fJBQK c"bkdh ;ohoK d/ d' ok} ;B, gfjbk ok} jZv GzBthI ;ys fwjBs ;h, d{;ok tXhnk ][oke. d[ZX t/uDk sK g[Zs t/uD d/ ;wkB ;wfMnk iKdk ;h. d[ZX e'Jh nZi tork BjhI ;h j[zdk. wZMK ~ cbhdko r[nkok, wZeh, S'b/ s/ i"I nkfd y[oke ti'I gkJ/ iKd/ ;B. Xko eZYfdnK pbN'jh ftZu wZyD nk iKdk. jo xo ftZu d/;h xh, ]kb; d[ZX, djhI s/ fuZeV torh rkVQh bZ;h j[zdh. nfijh ][oke ~ yk e/, jZv GzBthI fwjBs eoe/ i' BhId nkT[Idh T[;dk th eh efjDk! o{jkBh BhId j[zdh ;h T[j. nfij/ jkbks B/ g[[okD/ ;fwnK ftZu T[d'I dh B"itkB ghVQh ~ 12

BfFnK d/ B/V/ BjhI ;h cNeD fdZsk. feXo/ wkjh gkbh e'Jh nwbh j[zdk ;h. fi; ~ pVh fxqDk Bkb sZfenk iKdk ;h. fe;/ b'V g?D #s/ th nwbh dk xo nkT[Dk p[ok wzfBnk iKdk @@ny/ nwbh xo d/ GKv/ u[Ze e/ b? iKdk j?.## j[D s;tho dk d{;ok gk;k t/yhJ/. ;zB 1947 ftZu w[be nk}kd j'fJnk, w[be dh tzv j'Jh ns/ ;kMK gzikp tzfvnk frnk. w[be soZeh dh okj s[fonk. eJh eqKshnK nkJhnK. T[d:'fre eqKsh ns/ wFhBoh dk :[Zr. i? itkB i? fe;kB dk Bkjok bZfrnk. jo ez w -Xz d / ftZ u pdbkn nkfJnk. rZb eh t/yfdnKt/yfdnK ;G BeFk jh pdb frnk. uh}K ftZu pdbkn dk nkT[Dk e[dosh toskok j?, fJ; ~ Ezfwnk BjhI ik ;edk. go nzBQ/tkj wFhBoh :[Zr gbNkT{ ekoBK B/ ;kvh nZi dh B"itkB ghVQh ~ ezw XzfdnK s'I ftjbk eo fdZsk j?. fe;kB ~ j[D pj[sh y/s ikD dh }o{os BjhI ojh. y{jK dh EK w'NoK s/ fNT{pt?bK B/ b? bJh j?. pbdK dh EK No?eNo b? u[e/ jB. y/sh pj[s ;"yh j' u[eh j?. go nkwdB dk pj[sk fjZ;k tzfvnk ik fojk j?. fj;kp-

feskp bkfJnK fe;kB d/ gZb/ BK wkso jh pudk j?. fi; T[Zgo ;kok gfotko fBoGo j[zdk j?. pZu/ feZsk-w[es gVQkJh ~ gVQ-gVQ e/ brksko p/o[}rko j' oj/ jB. fJj ;kv/ pZfunK dk e;{o BjhI ;r'I ;kvh x;h fgNh f;Zfynk gqDkbh dk j?. ofjzdh e;o ;kvh ][dro} okiBhfse gqDkbh g{oh eo d/Idh j?. ;kvh B"itkB ghVQh p/-u?Bh ns/ wkBf;e sDkT[ dk brksko fFeko j' ojh j?. ezw-Xzdk e'Jh ubdk BjhI, feT[Ife w[ekpb/ pk}h dh d"VQ pj[s s/} j?. nkyo ;kok ;owkfJnk iKdk feZE/ j?< god/ fgS/ fJZe XBkY b'eK dh i[zvbh j?, fi; B/ ;kok skDk-pkDk p[fDnk j'fJnk j?. s[jk~ ftjbk fdZsk j?, fJ;/ i[zvbh B/. s[jkv/ ezw y'j/ jB, s[jk~ p/o[}rko pDkfJnk j?. s[jkvhnK i/pK ftZu'I wZb'}'oh g?;k dZfYnk j?. s[jk~ gq/FkBhnK s/ p/u?BhnK d/ nkbw ftZu XZfenk j?, ns/ s[jk~ wip{o ehsk j? BfFnK dh XZs brkT[D bJh. gzikp dh B"itkB ghVQh gk; ftjb jh ftjb j?. ntkikJh d/ ;kXB ;"y/ j' u[Ze/ jB. gVQB bJh nZyoh frnkB nEkj j' u[Zek j?. w?vheb ;N'oK dh Gowko d;zpo 2007


jbe/ BF/ fted/ jB, i' j"bh fBokFktkdh ;'u #u'I eZY e/, j"bh tXhI iKd/ jB. ;kvh BfFnK dk i{V tZY e/ ;kofEe okiBhse gqDkbh sh;o/ doi/ ihtB fiT[D dk okj dZ;Dk dh okiBhsh eodh j?. iK fJ; g?Dk j?. B"itkB w[be dk ;G s'I th fJBQK dk fwnko fvZr s'I ehwsh ;owkfJnk j[zd/ jB. iKdk j?. fJBQK ~ ;kvh BthI }o{os j? fJ; ;owkJ/ ~ ghVhQ dh G'ok th fceo BjhI ;zGkbD dh, sK jh n;hI j?. fJBQK ~ nkgDh e[o;h nkgDh j'Id ~ ;[oZfyns oZy fXnkoh j?. w[be dk e'Jh ;eKr/, BjhI sK ;kvh j'Id ~ f\eo BjhI ;k~ T[ZBs w[beK fJj BF/ b? v[ZpDr/ ns/ vkH d/ Yzr sohfenK ~ ;wM e/ fJepkb d/ FpdK #uL Bk ;wM'r/ s' fwN ikUr/ nkgD/ w[be ftZu ;kofEe BhshnK bkr{ eo e/ Bt/I ezw n? fjzd';sK tkb'! s[wkQoh dk;sK se Gh Bk Xzd/ s/ uzr/ o[}rko d/ w"e/ g?dk eoB/ ukjhd/ jB s/ ;kvh nZi j'rh dk;skB'I w/I. dh p/u?B B"itkB ghVQh ~ j? sK j' ;edk j? fe fJe fdB T[j F/yh ftZu ejh F/yh wkoB dh nkds fizBh p[oh j? T[Bh jh rZb ~ jehes th pDke/ fdyk d/t/. gozs{ pV/ nkw j?. tZfvnK dh d/yk-d/yh pZu/ th fJ; o'r bJh fJ; soQK dh e'Jh T[whd BjhI j[zdh. ;G s'I ftZu frqcsko j' iKd/ jB. go F/yh wkoB tkbk tXhnk B[esk sK fJj j? fe fJ; soQK dh nkds fi; Bshi/ dh nk; oZydk j? T[j T[; ~ xZN jh ngDkJh jh feT[I ikt/ fijVh e/tb p/fJZ}sh ns/ fwbdk j?. nzs ftZu i/eo Fofwzdrh d/ fFyo s/ b? iKdh T[; ~ e[ZM gqkgs th j[zdk j? j?. sK T[j j? gSsktk, p/fJZ}sh fJe d[pbk-gsbk, ;[ZeV ns/ Fofwzdrh. T[; dh Bhs s/ wohnb fijk nkdwh ekchsK fJj j[zdh j? fe d{;fonK jkT{; ftZu d';sK dh i[zvbh T[Zs/ T[; dk o'np g? ikt/, ftZu p?mk F/yhnK wko fojk b'e T[; ~ pj[s pjkd[o ns/ ;h. nkyD bZrk, @@fe;/ th nebwzd ;wMD, T[; dh skoh\ eoB, go fJj gmkD ~ w/o/ ;kjwD/ b? nkU. c/o w?I dZ;Krk fe ;G e[ZM T[; d/ GkrK ftZu BjhI j[zdk. ;Zu sK fJj d[BhnK dk ;G s'I vog'e s/ p[}fdb nkdwh e"D j' j? fe F/yh fJe nfijk sho j? fijVk d{finK ~ ;edk j?.## fJj ;[Dd/ jh Bkb dh w/} s'I fJe BjhI, ;r'I F/yh wkoB tkb/ ~ jh }ywh eo fdzdk bzpk sVzrk ns/ skesto nkdwh T[Zm e/ yVQk j?. j'fJnk ns/ roi e/ p'fbnk, @@w?I gmkD jK. j[D i/eo pZuk F/yh wko/ sK fJj th p[oh rZb j? efj eh efjDk J/I <## d[pb/-gsb/ nkdwh B/ Xhw/ go fco th xZN p[oh rZb j?. pZu/ dh F/yh fJe fij/ bfji/ ftZu fejk, @@fJjh fe w?I d[BhnK dk ;G jZd sZe T[whd dh fBFkBh th j?. pV/ dh F/yh s'I ew}'o s/ p[}fdb nkdwh jK.## f;oc j;os dh fBFkBh j?. pZuk i/eo F/yh wkodk g/FeF L \kfswk

FfjoK s'I fgzvK tZb tX ojh j?. B"itkB B;b soQK-soQK d/ BF/ fJBQK ;N'oK s'I yohd e/ ;/tB eoB dh nkdh pD ojh j?. fJE/ w?vheb ;N'oK s'I fwbD tkb/ BfFnK dh bzwh ;{uh fdZsh ik ;edh j?. go vo fJ; rZb dk j? fe fJ; soQK eoB Bkb th BfFnK dh fJFfsjkopk}h j' iKdh j?. i/eo n;hI nkgD/ nkb/ d[nkb/ fXnkB wkohJ/ sK fJj BF/ ;kv/ wk;{w pZfunK s'I jh F[o{ j' iKd/ jB. wk;{w pZu/ ;e{b gVQB iKd/ jB, o;s/ ftZu g?IdhnK d[ekBK T[go fJj

;/a yh wkoBk

d;zpo 2007

13


wk;{wK dh bj{ fGZih dk;skB

jehw nZbkj :ko yK i'rh B/ 20thI ;dh d/ d{i/ djke/ ftZu ;ofjzd s/ uwe"o ;kfjp d/ y{Bh ;kfenK ~ d' bzwhnK T[od{ B}wK d/ o{g ftZu fby e/ ;kfjse jbfenK ftZu fJZe jbub wuk fdZsh ;h. fJBQK eo[Dk s/ pho-o;h eftsktK B/ pj[s b'e-fgq:sk ns/ gqf;ZXh jk;b ehsh. nZbkj :ko yK i'rh B/ ;zB 1913 JhH ftZu ;kek ;ofjzd ~ @FjhdkB-J/-t\k# BK j/m nkgDh ebw ftZu Ykfbnk. brgr 37 gzfBnK T[Zs/ g;oh, ;kek ;ofjzd dh fJj fJfsjk;e Mkeh p'fw;kb j?. (;zB 1915 JhH ftZu uwe"o ;kfjp dk ;kek @rzi-J/-FjhdK# d/ BK j/m ebwpzd ehsk.) ;ofjzd s/ uwe"o ;kfjp d/ ;kfenK B/ nB/eK ethnK ~ fJ; ftF/ #s/ fbyD bJh gq/fonk, go fiBQK f;yoK ~ nZbkj :ko yK B/ S'fjnk j?, T[j j'o fe;/ d/ fjZ;/ BjhI nkfJnk. Bw{B/ d/ s"o #s/ T[; dhnK ouBktK #u'I e[ZM s[eK g/F jB, i' ;ofjzd dh dk;skB ~ fpnkB eodhnK jB. FkfJo ;G s'I gfjbK xNBk d/ fgS'eV :kBh r[o{ r'fpzd f;zx ih tZb'I nkBzdg[o ;kfjp d/ febQ/ ~ SZvD d/ fdqF ~ fusodk j? L sko'I eh SkT[I febQk ;/ ;fsr[o{ otK j[J/. e; e/ ewo ;tko E/ ;ko/ itK j{J/. 14

vkH jouzd f;zx ;ofjzdh

uko'I fg;o j}{o e/, jwokj ;tko E/. }'okto n"o \sfj, nihs n"o i[Mko E/. ;o;k Bdh d/ ezY/, w?dkB-J/-izr ftZu r[o{ ;kfjp t?oh ~ fJ; soQK bbekod/ jBL x'V/ e' J/V d/ e/, r[o{ oB w/I vN rJ/. \owkfJnk p[}fdb'I ;/ fe s[w feT[I gbN rJ/. np nkU oB w/I izr e/ nowK fBekb b'. s[w eo u[e/ j' tko jwkok ;zGkb b'. ;o;k Bdh gko eofdnK wksk r[ioh ns/ S'N/ ;kfjp}kd/-pkpk }'okto f;zx s/ pkpk \sfj f;zx pkeh gfotko Bkb'I ftSV iKd/ jB. FkfJo fJBQK gbK ~ fJT[I ebwpzd eodk j?. (ns/ fJ; d/ Bkb jh ;kek ;ofjzd dh bVh F[o{ j' iKdh j?)L }'okto n"o \sfj ek fJ; dw fpnK ;[B'. gj[zu/ fpSV e/ jkfJ! ejK ;/ ejK ;[B'. wksk r[ioh dh p/tZ;h ns/ gq/FkBh ~ FkfJo fJT[I fpnkB eodk j? L b]s/ firo e/ bkb f:j d'B'I ejK S[gkT{I. s[oe'I ;/ okig{s'I ;/ feT[Ieo fJBQ/I pukT{I. ns/ rzr{ dh p/t\kJh dk f}eo fJzM ehsk j?L fi; xo ek s{ |[bkw Ek T[B ;/ drk ehnk. bk eo e/ xo w/I ekw f:j fenk p/t\k d;zpo 2007


ehnk. id' I ;{ p / d ko t}ho yK d/ f;gkjh, ;kfjp}KfdnK ~ b? e/ ikD ns/ eufjoh ftZu g/F eoB bJh mzY/ p[oi fty/ gj[zud/ jB sK wksk r[ioh ;kfjp}kfdnK ~ fJT[I w[ykfsp jB L ikB/ ;/ gjb/ nkU rb/ ;/ brk s' b{z. e/;'I e' ezxh eo bz{ }ok w{zj X[bk s' bz{. fgnko/ ;o'I g/ BzBQh ;h ebrh ;ik s' bz{. woB/ ;/ gjb/ s[w e' w?I d[bjk pBk s' b{z. ;kfjp}kfdnK ~ f}zdk dhtko ftZu fuDtkJ/ ikD d/ fdqF ~ FkfJo fJT[I fusodk j? L m'vh se JhIN/I fuB dh rJhI, w{zj se nk rJhI. phBh e' YKgs/ jh t[j nKy'I g/ Sk rJhI. jo uKd ;h iphI e' rjB ;k brk rJhI. b]s/ firo r[o{ e/ t[j d'B'I S[gk rJhI. ;kfjp}kfdnK dh Fjkds dh xNBk ~ ;ofjzd dh spkjh dk ekoB dZ;fdnK, FkfJo fbydk j?L @i'rh ih# fJ; e/ pknd j[Jh E'VQh d/o Eh. p;sh ;ojzd Ffjo eh, JhIN'I ek Y/o Eh. jehw nZbkj :ko yK i'rh fJj wfj;{; eodk j? fe ;kek ;ofjzd B/ f;ZyK bJh fiZs d/ dotk}/ y'bQ fdZs/. fFno w[bkj}k \owkU L i'rh ih ej' gzE ;/ np \sfj g[eko/. nzs ftZu nZbkj :ko yK i'rh ;ofjzd dh y{Bh dhtko ~ f;Zy ;bsBs dk BhIj-gZEo eoko fdzdk j?L jw ikB d/ e/ n"o'I eh ikB/I puk ub/. f;Zyh eh BhIj ngB/ ;o'I go T[mk ub/. r[fonkJh ek f:j feZ;k ijK w/I pBk ub/. f;zx'I eh ;bsBs ek j? g"dk brk ub/.

gj[ c[Nkbk gqpzXeh YKuk vkfJo?eNoL 01675-258914 98153-58914 99142-58914

;zgkdeh FkykL 99142-58907

gqpzXeh FkykL 98555-85356

wkbtk y/soL 98760-53710 99142-58926

d[nkpk s/ wkMk y/soL 94176-64274

ADVERTISEMENT TARIFF COVER PAGES MULTICOLOUR Back Title (Outer)

Rs. 5000/-

Back Title (Inner)

Rs. 3200/-

Back Title Half Page (Inner) Rs. 1600/-

INNER PAGES B/W Full Page

Rs. 2000/-

Half Page

Rs. 1100/-

Quarter Page

Rs. 600/-

Contract for 1 Year : 33% Discount Contract for 6 Months : 25% Discount All payments should be made in favour of "MONTHLY PAUH FUTALA" Payable at Malerkotla (Distt. Sangrur) MANANGER

d;zpo 2007

15

1-15