Page 1

Diskretionär kapitalförvaltning - Stiftelseportföljen Januari 2017

Januari - 2017 startade med en försiktig uppgång på +0,42%. Under januari 2017 steg marknadsrisken inför och som en följd av att Donald Trump den 20 januari blev insvuren som president. Trumps löften om infrastrukturella satsningar och signifikant lägre skattetryck (väntas enligt TaxPolicyCenter.com minska de federala skatteintäkter med USD 9.000 miljarder under 10 år) parallellt med ”hot” om handelskrig/tullar, inreserestriktioner/murar, förändrad sjukvårdsfinansiering etc har ökat marknadsräntorna. Den 5-åriga amerikanska statsobligation är nu 1,95% mot 1,31% när Trump valdes den 8 november. Att Trumps löften skulle resultera i stora börsuppgångar var inte oväntat (DJIX +8,1% sedan den 8 november) men de ökade marknadsriskerna förknippade med ”hoten” ovan begränsade uppgången till +0,5% för januari. Stiftelseportföljen har 17% allokerat mot den amerikanska aktiemarknaden. Vår uppfattning är att potentialen i Trumps löften kommer att överväga hoten i hans ”tweets” och under våren skapa förutsättningar för fortsatta börsuppgångar i USA. Som alla (ohedgade) investeringar utomlands måste beaktan tas till valutakursutvecklingarna. Nedan är ett diagram över den svenska kronans utveckling mot större valutor sedan 1 januari 2016 där kronan stärkts mot GBP men försvagats mot Rubel. Försvagningen mot Euro och USD är mindre extrema med 4,8% och 2,7%. En förklaring till den senaste tidens kronförstärkning är att den svenska inflationen nu ligger på 1,7% vilket börjar närma sig riksbankens mål om 2%. 1,7% inflation har vi inte sett sedan 2012 vilket naturligtvis riktar blickarna mot när riksbanken ska ändra sin hökaktiga inställning till räntan. Globalt finns endast tre riksbanker med negativ reporänta; Schweiz (-1,25%), Sverige (-0,5%) och Japan (-0,1%). Faktumet att Riksbanken håller reporäntan på -0,5% trots inflation på 1,7% och deras egen BNP-prognos på 2,4% för 2017 är förvånande och vi tror att en normalisering mot positiva räntor är förestånde.

Mangold - Stiftelseportfölj Mangold erbjuder diskretionär förvaltning primärt inriktad mot räntebärande värdepapper och för kunder som söker stabil avkastning men också förståelse och kontroll. Vi analyserar, investerar och förvaltar värdepapper för kunders räkning för att tillmötesgå uppdrag avseende avkastningskrav, utdelningskriterier och löptider men också risker och rapportering. Då vår förvaltning primärt analyserar investeringsrisker för att löpande kunna möta de krav som företrädelsevis stiftelser ställer på utdelningar och kapitalåtkomst har vi kunnat erbjuda en förvaltningsform som passar även för löpande stiftelseavsättningar. Stiftelseportföljen är framtagen som en, över tid, likaviktad portfölj med (1) räntebärande värdepapper, (2) hedgefonder och (3) aktier med avsikt att skapa stabil avkastning till låg risk och erbjuda ett alternativ för mindre riskvilligt kapital som pensions- och stiftelseavsättningar. Stiftelseportföljen har mandat att öka/minska exponeringen i tillgångsslagen med 10 %. Investeringar sker företrädelsevis direkt i underliggande värdepapper men kompletteras för att öka diversifiering och erhålla önskad exponering även i värdepappersfonder givet att dessa visat hög riskjusterad avkastning. Förvaltningsavgiften är 1,50% per år och uttag månadsvis. Förvaltningens totalkostnaden påverkas av courtage, externa fondförvaltningsavgifter och kostnader vid valutaköp. Rapportering Stiftelseportföljen rapporterar månatligen kapitalets utveckling samt de tre tillgångsslagens individuella bidrag i detta månadsbrev. Via stiftelsen kan varje investerare följa avkastning och kapital men även månadsavsättningar och andra kontohändelser. Detta sker genom inloggning med personlig kod. Risker Även om historiska avkastningsmönster visar att en diversifierad portfölj har lägre risk än en koncentrerad portfölj samt att räntebärande värdepapper och hedgefonder har lägre risk än aktier, kan dessa slutsatser visa sig felaktiga, speciellt under kortare perioder, med följd att Stiftelseportföljen både kan avkasta mindre än vissa tillgångslag och även sitt jämförelseindex men även uppvisa en högre risk. Mangold kan inte garantera avkastning eller kapital.

Stiftelseportföljen avkastade 0,42% under junuari medan vårt jämförelseindex steg 0,68%. Portföljens exponering mot USA bidrog under månaden inte till någon överavkastning. Sedan start den 1 juli 2013 har Stiftelseportföljen avkastat 30,7% medan jämförelseindex avkastat 12,6%. Stiftelseportföljen fortsätter att ha en relativt hög aktieexponering (40%) då vår uppfattning är att generell tillgångsallokering kommer att överexponera aktiemarknaden pådrivet av stigande marknadsräntor.

Jämförelseindex Ett jämförelseindex bestående av lika delar kupongavkastning från 5-årig statsobligationer, HFRX (hedgefondindex) och OMX-index används för att mäta avkastningen i Stiftelseportföljen. Diagram nedan till vänster visar dessa index. Diagram nedan till höger visar den faktiska avkastningen i Stiftelseportföljen och avkastningen i Jämförelseindex sedan start 2013-07-01. Stiftelseportföljens jämförelseindex

Avk

Januari 2017

RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER

33 %

6,9 %

0,2 %

HEDGEFONDER

23 %

2,0 %

0,1 %

21,7 %

30,7 %

0,42%

130,00 120,00

HFRXGL

110,00 OMX S30

100,00 90,00

Stiftelseportföljens jämförelseindex

80,00 70,00

SEK

3,6 %

Kassa

Hedge 23%

f-17

j-15

s-16

j-15

a-16

a-14

n-15

j-12

m-14

f-12

d-12

o-13

m-13

j-10

s-11

j-10

a-11

a-09

n-10

mar-17

17,3 %

jun-16

18,1 %

FX/SEK

sep-16

SEK

Aktiefonder - globala

dec-16

Aktiefonder - Sverige

mar-16

4,6 %

jun-15

SEK

sep-15

Direktägda aktier

Exponering

Aktie 40%

dec-15

23,4 %

mar-15

SEK

jun-14

Hedgefonder

sep-14

33,0 %

5,0%

dec-14

0,0 %

SEK

10,0%

mar-14

SEK

Direktägda PR/obligationer

o-08

VIKT

Räntefonder

Jämförelse - index

15,0%

0,0%

50,00 m-08

VALUTA

Stiftelseportföljen

20,0%

60,00

PORTFÖLJEXPONERING

m-09

PORTFÖLJVIKTER

25,0%

GVB 5 YRS

jun-13

100 %

140,00

sep-13

SUMMA

30,0%

150,00

0,1 %

4 %

KASSA

160,00

dec-13

40 %

35,0%

170,00

Index

AKTIER

Stiftelseportföljens avkastning

180,00

Avkastning

Vikt

Ränta 33%

Kassa 4%

Disclaimer Investeringar i finansiella produkter är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Mangold har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att informationen är tillförlitlig, korrekt och inte vilseledande, men den har inte genomgått någon oberoende verifiering av Mangold och kan därför inte garanteras. Mangold ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Mangolds godkännande. För mer information, kontakta oss på 08-527 750 85.

MANGOLD FONDKOMMISSION AB STOCKHOLM  |  MALMÖ POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM  |  BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM  |  HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550  |  FAX: 08-503 01 551  |  E-POST: INFO@MANGOLD.SE  |  HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

Mangold stiftelseportfölj januari 2017  

Mangold stiftelseportfölj januari 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you