Page 1

winter 2013

wartier Het informatiemagazine van Wonen Wateringen

Oranjewijk

Drie op 'n rij!

Op stap met

Rob Sloof

manager Onderhoud

ang g r e v O wat N A B naar I nt dat e betek u? voor

Mystery Guests testen Wonen Wateringen


column

Oud en Nieuw

Er staat weer een nieuw jaar voor de deur. Zo'n moment waarop iedereen even stil staat bij de vraag: "Hoe was het in 2013 en hoe ga ik het doen in 2014?". Ook bij Wonen Wateringen doen wij dat. We maken de balans op en we maken een jaarplan met nieuwe doelen en nieuwe acties. We analyseren, evalueren en renoveren; bij menig kop koffie worden conclusies en ideeĂŤn besproken en gepolijst. Totdat alle puzzelstukjes mooi in elkaar vallen. Achter die papierwereld en vergadertafel gaat een grote wereld schuil: van Wateringen en Kwintsheul tot Westland, Nederland en Europa. En om die wereld goed in beeld te hebben trekt Wonen Wateringen er het hele jaar 'op uit'. Om op de hoogte te blijven van regelgeving, wensen en verwachtingen, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat ons directe belang - prettig wonen voor iedereen - binnen die regels en afspraken de boventoon voert. Zo vertelt onze nieuwe medewerkster Vanessa de Wilde (marketing en communicatie) in deze Kwartier over de Wonen Wateringen Peildagen: zes bijeenkomsten met wijkbewoners die wij kort geleden organiseerden. En Rob Sloof (manager onderhoud), die ook recent ons team kwam versterken, vertelt over de speerpunten van Wonen Wateringen voor de nabije toekomst. Wonen Wateringen is een organisatie met heldere kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en vernieuwend. In 2014 bestaan we maar liefst 100 jaar! Van die 100 jaar behouden we wat goed is en passen we aan waar de moderne tijd om vraagt. Naast het Oud & Nieuw feest verheugen we ons op een bijzonder jubileumjaar dat we op een leuke, gepaste wijze met u gaan vieren. Hoe we dat gaan doen verklap ik nu nog niet... Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen met uw dierbaren! AndrĂŠ van den Berg, directeur Wonen Wateringen

2 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

and m e i u Kent aardoor u ? sw of iet huis voelt t zich t weten aan

e Laat h edactie via n.nl r ge onze aterin w n e n wo info@


voel je thuis

Kringloopwinkel Sinds de verhuizing naar de grote bedrijfsruimte aan de Gorzen (hoek Guldeland) in het centrum van Wateringen hebben n贸g meer klanten Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul ontdekt. 'Het loopt echt heel goed en dat betekent dus ook een mooie opbrengst voor de goede doelen', vertelt Anneke Verburg, bestuurslid en co枚rdinator van het winkelpersoneel. Maar ja, de winkel ziet er dan ook altijd tiptop uit. Laat dat maar over aan de 40 enthousiaste vrijwilligers, onder wie ook de medewerkers van de buitendienst. 'Van groot tot klein, hele meubels tot snuisterijen: alles is van harte welkom. Wij controleren, desnoods repareren, wassen en poetsen alle spullen op voordat ze de winkel in gaan.' Nog op zoek naar leuke aardigheidjes voor de kerstdagen of dat ene leuke kastje? Breng een bezoekje aan de gezellige winkel en grijp uw kans!


op stap met...

Vanessa de Wilde, marketing en communicatie Voordat Vanessa de Wilde afgelopen augustus startte in haar baan bij Wonen Wateringen werkte zij jarenlang bij een Westlands bouwbedrijf. Er stond haar direct een mooie klus te wachten: het organiseren van de Wonen Wateringen Peildagen. Want bij Wonen Wateringen betekent communiceren: zenden én ontvangen!

'Mijn vorige werkgever is helaas in de zomer failliet ge-

mee bezig zijn en bekijken we of meer diensten ook di-

gaan', vertelt Vanessa. 'Het klinkt misschien raar, maar

gitaal aangeboden kunnen worden. De afspraken die we

toen ik de vacature van Wonen Wateringen in de krant

met huurders hebben gemaakt over individuele zaken

zag staan, voelde het alsof de advertentie er voor mij in

pakken we één-op-één op.'

stond. De diversiteit van de functie en omschrijving van de organisatie spraken me direct aan. Ik ben heel blij dat ik voor deze leuke baan ben geselecteerd.'

Wonen Wateringen Peildagen Er komt vanuit de overheid veel nieuwe regelgeving op de woningcorporaties af. 'Je moet deze ontwikkelingen op de juiste manier in je strategie zien te verwerken', legt Vanessa uit. Wonen Wateringen heeft in het afgelopen jaar een strategische koers uitgestippeld tot en met 2020. Wij wilden de hoofdpunten spiegelen aan onze huurders onder het motto "Wat vindt ú belangrijk?". Dit deden we tijdens de Wonen Wateringen Peildagen: zes bijeenkomsten tussen eind september en half oktober waarvoor we alle bewoners van de verschillende wijken een uitnodiging stuurden.'

Betrouwbaar, betrokken en vernieuwend 'Ruim 200 huurders kwamen naar de bijeenkomsten; we moesten zelfs een keer uitwijken naar een grotere locatie', aldus Vanessa. 'We presenteerden onder andere onze kernwaarden: betrouwbaar, betrokken en vernieuwend. Met hierop hele positieve reacties. En dat is fijn, want woorden krijgen pas echt waarde als ze zo worden

VERSLAG PEILDAGEN

ervaren. Gelukkig houden onze huurders ons scherp en

Van alle avonden zijn verslagen gemaakt. Wilt u het

kregen we tevens veel feedback om van te leren. Zo heb-

verslag van een avond ontvangen, neemt u dan

ben we beloofd dat we de kwaliteit van onze dienstverle-

contact op met Vanessa de Wilde (tel. 0174-293 650

ning en ons onderhoud overeind houden. Daarnaast zul-

of email aan vanessa@wonenwateringen.nl).

len we beter terugkoppelen waar we voor een huurder

4 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


'We kregen veel feedback om van te leren.' informatiemagazine wonen wateringen kwartier 5


actualiteit

Mystery guests testen Wonen Wateringen Zonder dat we er erg in hadden, werd Wonen Wateringen onderzocht op de kwaliteit van haar dienstverlening op het punt van woonruimteverdeling. En niet alleen Wonen Wateringen, want alle 15 corporaties die werken binnen stadsgewest Haaglanden werden bezocht of bevraagd door diverse 'mystery guests'. Wonen Wateringen behaalde mooie resultaten. Directeur André van den Berg: 'Jammer dat we niet op álle punten het maximale hebben gescoord!'

De woningcorporaties in Stadgewest Haaglanden, waar-

En precies die drie kanalen werden in opdracht van de

onder dus ook Wonen Wateringen, werken samen bin-

overkoepelende organisatie SVH (Sociale Verhuurders

nen één systeem van woonruimte-verdeling. De be-

Haaglanden) getest door vijf fictieve woningzoekenden

kendste

www.

met elk een andere vraag. Zij hebben scores gegeven

woonnet-haaglanden.nl waarop alle corporaties hun

aan de manier waarop zij werden ontvangen of te woord

verhuurbare woningen in de etalage zetten voor wo-

gestaan, het antwoord dat zij kregen, de tijd dat hun

ningzoekenden.

vraag in behandeling was en de algemene indruk die zij

uiting

hiervan

is

de

website

van de corporatie kregen. Wonen Wateringen heeft goed André van den Berg, directeur van Wonen Wateringen:

gescoord in de diverse tests.

'Het informeren en helpen van woningzoekenden is een

'Ik ben trots hoor, maar oh wat jammer dat we niet op

heel belangrijke taak van onze organisatie. Naast de

alle punten de maximale score hebben behaald', zegt

website van woonnet-haaglanden.nl moeten woning-

André van den Berg. 'Dat gaat ons natuurlijk geen twee-

zoekenden ook terecht kunnen voor informatie bij de

de keer gebeuren. Mystery guests of niet, wij willen al-

corporaties zelf. Dat is ook logisch en nodig, want wij

tijd scherp en alert zijn in onze dienstverlening aan

kunnen veel specifieker vragen beantwoorden over wo-

huurders of woningzoekenden!'

ningen in onze portefeuille, wijken en buurten. Daarnaast willen wij ook echt laagdrempelig zijn, bereikbaar zijn voor allerlei vragen en ook snel een antwoord geven. Iedereen kan met vragen terecht door een belletje, een e-mail of door bij ons binnen te stappen in onze Wonen Wateringen Winkel.’

Het rapport van de scores die Wonen Wateringen in de tests heeft behaald kunt u vinden op onze website www.wonenwateringen.nl.

6 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

'Wonen Wateringen heeft goed gescoord in de diverse tests.'


IB60: Het formulier dat telt! Als woningcorporatie zijn wij op grond van wetgeving

Wonen Wateringen wordt door de overheid verplicht om

verplicht om uw inkomen te controleren wanneer u voor

woningen met een huur tot € 681,02 toe te wijzen aan

een sociale huurwoning in aanmerking wilt komen. In-

huishoudens met een verzamelinkomen van maximaal

dien u géén inkomensverklaring kunt overleggen, zul-

€ 34.229,00. De IB60-inkomensverklaring is dan ook van

len wij u géén woning kunnen aanbieden.

groot belang tijdens een aanbiedingsgesprek. Want nogmaals: zonder een juiste inkomensverklaring kunnen

Uw inkomen inzichtelijk maken lijkt wellicht een hele

wij u geen woning aanbieden.

administratieve rompslomp, maar dit is het niet! Want het enige formulier dat u hiervoor aan ons dient voor te

Vraag de verklaring aan via telefoonnummer 0800-0543

leggen is een IB60-inkomensverklaring. Dit is een offici-

van de Belastingdienst! Ook vindt u meer informatie op

eel document van de Belastingdienst waarin uw belast-

www.ib60.nl.

baar inkomen staat. U kunt een IB60-inkomensverklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst.

Dagelijks nieuw aanbod! Vanaf 1 januari 2014 biedt Wonen Wateringen haar

om elke dag het aanbod te bekijken? Dat is geen probleem.

woningaanbod op een nieuwe manier aan. Nu bent u nog

Eén keer per week zoeken is voldoende. Een woning staat

gewend dat wij wekelijks nieuw woningaanbod presente-

minimaal zeven dagen op de websites.

ren op onze website en in VELO Nieuws. Vanaf 1 januari bieden wij elke dag onze nieuwe woningen aan op www.

Eén uitzondering

wonenwateringen.nl en op www.woonnet-haaglanden.nl. U

Voor onze woningen voor senioren maken wij een uitzonde-

kunt nu dus nog sneller en eenvoudiger zoeken naar uw

ring. De woningen in Terra Nova, Arkpaviljoen, De Lessenaar

nieuwe huurwoning.

en Vila Batista blijven wij dus gewoon éénmaal per week op

Zoekt u een nieuwe woning, maar heeft u geen zin of tijd

woensdag ‘te huur’ aanbieden in het VELO Nieuws.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 7


actualiteit

Een nieuwe betaalmarkt, wat betekent dat voor u?

Europa is constant in beweging en treft ook maatregelen om het betalingsverkeer voor alle aangesloten landen op dezelfde wijze in te richten. Eenvoudige termen zijn het niet: SEPA en IBAN. Toch willen wij u even uitleggen waar deze termen voor staan en hoe Wonen Wateringen een aantal wijzigingen in het betalingsverkeer gaat doorvoeren.

Waarom een nieuwe betaalmarkt?

het gebruikelijke Nederlandse bankrekeningnummer

Op dit moment zijn er rond het doen van betalingen bin-

aangevuld tot een IBAN met 18 cijfers en letters. IBAN is

nen de landen van Europa verschillen in wet- en regel-

niet nieuw. Mensen die wel eens geld naar het buiten-

geving, technologie, procedures en kosten. Met SEPA

land overschrijven, gebruiken dit rekeningnummer al

komt er aan deze verschillen een einde. Hiervoor krijgt

langer. Maar ook als u nog nooit geld naar het buiten-

iedereen een IBAN nummer. Dit nummer vervangt het

land heeft overgemaakt, heeft u al een IBAN. U vindt uw

huidige bank- of gironummer. Het is zo dat vanaf 1 fe-

IBAN op uw rekeningafschriften en in uw internetban-

bruari 2014 alleen nog IBAN betalingen mogelijk zijn.

kieromgeving.

Dit is wettelijk bepaald. Tot die tijd worden geleidelijk alle huidige betaalproducten vervangen. Zo kunt u straks met één rekening en één set betaalmiddelen rekeningen in eigen land en uit het buitenland betalen. Overschrijvingen, incasso's en betaalpassen kunnen dan zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse betalingen worden gebruikt.

Uw rekeningnummer verandert IBAN staat voor ‘International Bank Account Nummer’ (internationaal bankrekeningnummer) en bestaat uit

8 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

'De veranderingen gaan in op 1 februari 2014'


Wat verandert nog meer? • betalingen naar oude rekeningnummers worden vanaf 1 februari 2014 niet meer verwerkt, let op: sommige organisaties, ook Wonen Wateringen, stappen al eerder over; • bij internetbankieren gebruikt u alleen nog maar IBAN nummers; • de huidige acceptgiro- en machtingskaarten worden vervangen;

in het kort

Automatische incasso. Makkelijker en goedkoper

• de bankpassen zijn of worden vervangen en voorzien van een IBAN nummer; • heeft u een automatisch incasso afgegeven? Dan krijgt u straks acht weken lang de mogelijkheid om deze te-

De papieren acceptgiro is een manier van betalen die bijna bij

rug te laten storten. Nu is deze termijn dertig dagen.

iedereen bekend is. Maar steeds minder mensen maken gebruik van dit betaalmiddel. Meer mensen doen hun betalingen via de

Wat betekent dit voor huurders van Wonen Wateringen?

automatische incasso of via internetbankieren. Alleen in Neder-

• De rekeninggegevens van onze huidige klanten zetten

niet in het systeem van SEPA. De acceptgiro kan daarom ge-

wij automatisch om naar IBAN. Daar hoeft u niets voor

bruikt worden tot 31 december 2018. Hierna kan er niet meer

te doen.

op deze manier worden betaald.

land wordt er betaald met dit betaalmiddel. De acceptgiro past

• Wonen Wateringen zet een door u afgegeven machtiging voor het betalen van uw huur automatisch om

Banken vinden de papieren acceptgiro relatief duur en om-

naar een SEPA-machtiging. Ook hiervoor hoeft u zelf

slachtig en willen van dit betaalmiddel af. Zeker nu, omdat er

niets te doen.

steeds minder mensen gebruik van maken. Wonen Wateringen

• Huurders die een machtiging hebben afgegeven voor

probeert elke euro nuttig te besteden. Gezien de kosten die

de incasso van de huur ontvangen omstreeks 20 de-

gemoeid zijn met het verstrekken van acceptgiro's (U moet

cember 2013 een schrijven waarin zij worden geïnfor-

hierbij denken aan ongeveer € 2 per acceptgiro), denkt Wonen

meerd over de huurincasso volgens SEPA.

Wateringen er ook over na of zij die extra kosten van een ac-

• Wonen Wateringen zal op basis van de machtiging uw

ceptgiro gaat door berekenen aan huurders die op deze manier

huur incasseren op elke eerste van de maand. Betaal-

hun huur betalen. Voor u is het makkelijker en wellicht goedko-

de u tot nu toe op een andere dag in de maand, dan

per (in de toekomst verdwijnt de acceptgiro toch) om uw huur

hebt u met onze medewerkster Floor van Zanen in-

te betalen via een automatische incasso. De voordelen van de

middels overlegd over de gevolgen van deze wijziging.

automatische incasso voor u op een rijtje:

• Wonen Wateringen zal op 1 januari 2014 starten met de automatische incasso van de huur via SEPA. Uiterlijk 5 dagen vóór de incasso ontvangen de huurders die een betalingsmachtiging hebben gegeven hierover bericht. • Betaalt u de huur niet door middel van automatische

• Eenmalig een machtingskaart invullen (welke u op elk gewenst moment kunt intrekken)! • U bespaart mogelijk in de toekomst de kosten van de dure papieren acceptgiro! • Nooit meer te laat betalen! • Altijd het juiste bedrag betalen!

incasso, dan bent u vanaf 1 januari 2014 wettelijk ver-

• Minder papierwerk!

plicht om ons IBAN-rekeningnummer te gebruiken.

• Het scheelt u tijd en moeite en u voorkomt vervelende herin-

Ons IBAN-rekeningnummer is: NL47RABO0368114015.

neringen!

Meer informatie?

Wilt u betalen via een automatische incasso en dus geen ac-

Kijk voor meer informatie over IBAN op de website

ceptgiro’s meer ontvangen? Laat het onze afdeling Bewoners-

www.overopiban.nl of bel naar 0900 422 62 42.

zaken weten (telefoon 0174 293 650 of email aan bewonerszaken@wonenwateringen.nl) Voor het afsluiten van een doorlopende machtiging voor incasso kunt u ook binnenlopen in de Wonen Wateringen Winkel (Dorpskade 25, Wateringen)

SEPA betekent: Single Euro Payments Area. Deze term

om een incassomachtiging in te vullen en te ondertekenen. Het

wijst op het feit dat Europa op weg is naar één grote

enige wat u hiervoor hoeft mee te nemen is uw IBAN-bank-

betalingsmarkt. IBAN staat voor: International Bank

nummer (zoals vermeld op uw bankafschrift).

Account Number.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 9


op stap met...

Rob Sloof, manager Onderhoud Hij komt uit een familie van bouwvakkers en was ooit zelf metselaar, timmerman en stukadoor. Het aannemersbedrijf overnemen liet hij echter aan zijn broers over. Hem sprak de wereld van de woningcorporaties meer aan. Van vakman groeide hij door naar uitvoerder en projectmanager bij grote woningcorporaties in Spijkenisse, Rotterdam en Breda. Maak kennis met Rob Sloof, sinds juni in dienst bij Wonen Wateringen in de functie van manager Onderhoud.

Afronden, plannen en voorbereiden

"Onze klant is onze gezamenlijke klant". Dat criterium

Als manager Onderhoud is Rob Sloof (56) eindverant-

staat als een paal boven water.’

woordelijk voor het totale onderhoud van de woningen van Wonen Wateringen. Van het grootschalige onder-

Groen energielabel 'C'

houd uit de jaarplanning tot het dagelijkse onderhoud

Veel energie steekt Rob in het voorbereiden van een

en de noodzakelijke werkzaamheden wanneer een wo-

grootschalig verbeterplan. 'Wonen Wateringen wil in de

ning overgaat van de ene op de andere huurder. Mo-

komende jaren ruim 450 woningen gebouwd in de jaren

menteel is hij druk met het opstellen van de onder-

'60 opwaarderen naar ten minste het energiezuinige

houdsplannen voor 2014 en met de voorbereiding van

'groene' label C. Dat doen we met het uitgangspunt dat

een meerjarenplan voor het verbeteren van de energie-

we met hetzelfde budget meer willen bereiken.' Hoe ziet

prestatie van woningen. Intussen gaat het zevenkoppige

hij dit voor zich?

vakteam door met de onderhoudswerkzaamheden. ‘Zo-

'De woningen zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde en

dra het managementteam en de raad van commissaris-

daarom bekijken we echt op maat hoe we ze zo duur-

sen onze plannen hebben goedgekeurd gaan we aan de

zaam mogelijk kunnen maken', legt Rob uit. 'Als het

slag met de uitwerking ervan.‘

enigszins kan zoeken we het in bouwkundige, isolerende oplossingen. Van kruipruimte tot buitengevel.'

Onze klant een gezamenlijke klant Drie speerpunten noemt Rob Sloof voor de nabije toe-

Het maximale eruit halen

komst: werkprocessen die gesmeerd lopen, financiële

De financiële mogelijkheden zijn in het afgelopen jaar

zekerheid en kwaliteit. ‘Wonen Wateringen gaat voor de

door de diverse heffingen die de overheid aan woning-

ISO 9001 certificering. Doel is een gestroomlijnd geheel

corporaties oplegt stevig beperkt. Wonen Wateringen

door procedures vast te leggen en te verankeren in de

wil daar niet al te lang bij stilstaan. 'We focussen liever

organisatie. Als collega’s en afdelingen weten wat zij van

op wat we nog wel kunnen. Naast het budget dat be-

elkaar kunnen verwachten kan iedereen zich goed op

schikbaar komt door onder andere de huurverhoging ná

kerntaken richten.’ En daar blijft het niet bij. ‘Wij staan

verbetering en het langer kunnen verhuren van de wo-

voor goede woningen, waarbij we met name kijken naar

ningen na renovatie, proberen we het maximale te be-

isolerende en duurzame maatregelen. Onderhoud is een

halen door de uitvoering van de bouwkundige werk-

heel belangrijke taak en kost veel geld. Daarbij vraagt

zaamheden zélf te organiseren en te begeleiden en de

de overheid van woningcorporaties flinke financiële bij-

juiste regionale partners te vinden. We zoeken naar be-

dragen. Aan kwaliteit gaan we niet tornen en dus onder-

drijven die bereid zijn heldere resultaatafspraken te ma-

zoeken we hoe we aan het onderhoud zowel kostentech-

ken voor de lange termijn. Vanuit dezelfde betrokken-

nisch als organisatorisch de beste invulling kunnen

heid als wij die hebben richting onze huurders. Enerzijds

geven. Door de juiste partners te zoeken en heldere re-

maken we zo de kosten beheersbaar, anderzijds krijgt

sultaatafspraken te maken. Steeds vanuit deze gedachte:

het betreffende bedrijf gegarandeerd de toekomstige onderhoudswerkzaamheden toegewezen.'

10 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


‘Aan de kwaliteit gaan we niet tornen'

'VOOR HETZELFDE GELD MEER WOONCOMFORT' Wonen Wateringen heeft circa 450 woningen in haar bezit die uit de jaren '60 stammen. Deze woningen bevinden zich in Kwintsheul en in Wateringen rondom het Hofpark en in Plan Zuid. Het energielabel dat deze woningen op dit moment gemiddeld bezitten is dat van E. Nadat de woningen energiezuiniger zijn gemaakt (de ambitie van Wonen Wateringen is ten minste label C), zal de huurprijs van de woningen met enkele tientallen euro’s worden verhoogd. Die huurverhoging wordt volledig gecompenseerd door de verlaging van de kosten voor energie. Per saldo kost het de huurder dus niets extra's. Sterker nog: men krijgt voor hetzelfde geld een gerieflijk, milieuvriendelijk klimaat en meer wooncomfort.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 11


oranjewijk

De Oranjewijk krijgt weer kleur Drie op ’n rij! Opnieuw mooie berichten over de Oranjewijk. Zo stond vrijdag 18 oktober in het teken van de afsluiting van de eerste editie in het project 'Je Eigen Huis Bouw Je Zelf'. Wethouder El Mokaddem zette symbolisch de 'eerste steen' waarmee hij de start aangaf van de oplevering van de 10 koopwoningen in de Emmastraat en de 10 huurwoningen in de Wilhelminastraat. De sleutels van alle woningen zijn in de weken daarna aan de kopers en huurders uitgereikt en de meeste woningen worden nu ook al bewoond.

Wonen Wateringen en Weboma succesvol

Beatrixstraat: en dat is drie

'Je Eigen Huis Bouw Je Zelf' is een samenwerking tus-

Aan de Beatrixstraat staat daarom een derde editie van

sen Wonen Wateringen en Weboma Ontwikkeling uit

"Je Eigen Huis Bouw Je Zelf" gepland. En ook nu weer

Wateringen. Toekomstige bewoners kopen een basiswo-

met een overzichtelijk aantal van twaalf woningen, wat

ning die naar eigen inzicht wordt afgebouwd, van gevel

het risico van een ontwikkeling als deze beperkt houdt.

tot indeling. Het concept blijkt een doorslaand succes.

Prijs is een belangrijk ingrediĂŤnt in de succescocktail. Al

Na het eerste project in de Emmastraat, liep ook de her-

vanaf twee ton is een 'zelfgebouwde' woning te koop. De

haling aan de Wilhelminastraat snel vol. In april van dit

verkoop is inmiddels gestart. Interesse? Bezoek dan de

jaar kondigden Wonen Wateringen en Weboma deze

website www.jeeigenhuisbouwjezelf.nl voor meer infor-

tweede editie aan. Al in augustus konden de contracten

matie.

worden ondertekend. Inmiddels is de sloop van de woningen gestart en zoals het er nu naar uitziet gaat in januari 2014 de bouw van de twaalf woningen van start.

12 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


in het kort

Kinderopvang 't Blocky Prettig wonen wordt gestimuleerd door goede voorzieningen in de wijk. Wonen Wateringen investeert dan ook met grote regelmaat in panden voor dagbesteding, kinderopvang of ontmoeting tussen bewoners. Kinderopvang 't Blocky (van de oprichter van 't Molentje) is een nieuw initiatief dat is gehuisvest aan de Groentelaan 90 in Plan Essellanden. Wonen Wateringen nam het pand rigoureus onder handen en stemde het af op de wensen van de nieuwe huurder. Uniek concept 't Blocky biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in een prachtig, modern gebouw. Er is ruimte voor 38 kinderen verdeeld over drie groepen. Zij bieden de kinderen een ontbijt, warme maaltijd als lunch, dans, yoga en een kunst-uur. En binnenkort wordt het voor ouders zelfs mogelijk om hun kind via de webcam te zien en door middel van een ouderportaal met de groepsleiding te communiceren. Kijk voor meer informatie op www.kinderopvangblocky.nl.


HT LUC E S R E V

Le kk d o e j e i n efrr s l a p e n i s s e l u c ht !

n i d j i t e r e g n La ? e t m i u r e d f l deze n kier.

op ee Zet een raam

de winter Zorg ook in lucht in voor verse voor uw huis. Goed ĂŠn het gezondheid kkosten! o o t s lt e e sch

Goed ventile ren Goed venti

Ventileer a ll

leren doe je

e kamers r

waar u wein

24/7!

egelmatig. O

ok

ig bent. Da

schimmels

t voorkomt

en huismij

t.

Kan de droger z ij n w a r m te goed afvoeren na a r b u it e n ?

14 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


colofon

Bereikbaar Warme voeten e n toch b e s pa r e n ? Z e t d e the een half uurtje rmostaat voor het slapengaan al l ager.

Wonen Wateringen Dorpskade 25-27 2290 HN Wateringen Tel. 0174 29 36 50 Fax 0174 29 02 58 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl

Openingstijden Woonwinkel maandag t/m donderdag: 8.30 tot 16.30 uur vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur vrijdagmiddag gesloten Buiten kantooruren kunt u ons alleen in noodgevallen bereiken op tel. 0174 29 36 50

Rioolverstoppingen

HE D O UC

N

to r entila v e d La a t chen t dou na he ier tje kwar t n e e nog aan! aanst

Bij rioolverstoppingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met RSS-Zuid-Holland. Tel. 0800 - 099 13 13

CV-storing en -onderhoud Bij CV-storingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jac van Zeijl, technische installaties. Tel. 0174 29 32 51

Kwartier

H o m e S w e et Ho m e

Kwartier is een uitgave van Wonen Wateringen en wordt verspreid onder huurders en relaties. Kwartier komt vier keer in het jaar uit in een oplage van 2.250 stuks Redactie Een productie van Van Es, Wendy van Es Vanessa de Wilde AndrĂŠ van den Berg Ontwerp MangoĂŁ Ontwerp, Angela van der Knaap Fotografie Westreport Fotografie Drukwerk en afwerking Dipas druk & print


Relatiemagazine Wonen Wateringen #winter 2013  

Wonen Wateringen is een woningcoöperatie met woningen in Wateringen en Kwintsheul. Een woningcoöperatie waarbij het woongenot en beleving va...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you