Page 1

Het kopen van uw huurwoning


Een woning kopen van Wonen Wateringen

Op dit moment huurt u een woning van Wonen Wateringen. Misschien heeft u er wel eens aan gedacht een huis te kopen. Dan hebben wij goed nieuws voor u. Wonen Wateringen biedt namelijk een deel van haar huurwoningen te koop aan. Een mooi aanbod. In deze folder staat informatie over het kopen van een huurwoning. We vertellen wie kunnen kopen, welke stappen u doorloopt als u wilt kopen en welke instanties u nodig heeft als u een woning wilt kopen.

2 KOPen van uw huurwoning


Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de woning niet wil kopen, is dat prima. Het huurcontract loopt dan gewoon door. Pas wanneer een zittende huurder zijn woning verlaat, wordt de woning aangeboden op de ‘vrije’ markt. De woning is dan te koop voor alle geïnteresseerden en terug te vinden op de website van Wonen Wateringen en de verkopende makelaar.

Verkoopprijs van de woningen De verkoopprijs van de woning is gebaseerd op een waardetaxatie van een aantal referentiewoningen door een onafhankelijke taxateur en de WOZ-waarde van de woningen. Bij de waardebepaling is een beoordeling gemaakt van de beschikbare ruimte en voorzieningen in de woning, de staat van onderhoud, de situering van de woning en de tuin. Verder is gekeken naar de verkoopprijs van vergelijkbare, recent verkochte woningen. Op basis van al deze gegevens is de marktconforme verkoopprijs bepaald. Veranderingen die door een huurder zelf in de woning zijn aangebracht, zijn bij de taxatie buiten beschouwing gelaten. U betaalt er dus niet dubbel voor! U betaalt altijd een eerlijke prijs voor de woning. De koopprijs is niet onderhandelbaar; we zijn ervan overtuigd dat we u een scherp aanbod doen. De hoogte van de verkoopprijs voor een zittende huurder is niet afhankelijk van het aantal jaren dat men in de woning woont. Kortom: een korte of lange woonduur is niet van invloed op de prijs. De makelaar kan ook aangeven tot wanneer de afgegeven verkoopprijs geldt. Na afloop van de bedenktijd blijft het mogelijk om te kopen, echter tegen de op dat moment geldende marktprijs.

Bijkomende kosten voor kopers Wonen Wateringen neemt de kosten voor de eigendomsoverdracht voor haar rekening. Dit zijn de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. De koper betaalt de afsluitprovisie voor de hypotheek en de kosten voor de hypotheekakte.

kopen van uw huurwoning 3


Normaliter zijn de totale bijkomende kosten: 1. notariskosten; 2. overdrachtskosten; 3. kosten voor het verkrijgen van een hypotheek. Gemiddeld zijn deze bijkomende kosten in totaal ongeveer 6 procent van de koopsom.

Geen belemmerende voorwaarden bij verkoop Als u de woning eenmaal gekocht heeft en op enig moment weer wilt verkopen, dan kan en mag dat. De eventuele verkoopwinst is geheel voor u.

Verkoop van vrijkomende woningen Niet iedere huurder zal op het koopaanbod ingaan. Dit betekent dat er de komende jaren vrijgekomen (lege) huurwoningen worden verkocht op de ‘vrije’ markt. Deze huurwoningen worden tegen de op dat moment geldende marktprijs aangeboden aan belangstellenden. U vindt deze woningen op onze website www.wonenwateringen.nl/huurwoningen te koop. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met de verkopende makelaar.

Kopen: een persoonlijke afweging De beslissing om te kopen of te blijven huren is afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden. Wellicht is het in uw situatie interessant om te kopen. Of misschien blijft huren aantrekkelijker. Wat u ook beslist, het is belangrijk dat u een goede afweging maakt. Voor een goed zicht op de financiële consequenties van kopen is een vergelijking van maandlasten bij huur en koop op de lange termijn onmisbaar. Een hypotheekadviseur kan dit voor u berekenen.

'De beslissing is afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden.' 4 KOPen van uw huurwoning


De voordelen van kopen Om u een beeld te geven, zetten wij graag de voordelen van het kopen van een huis op een rij: •  Opbouw van vermogen Een eigen huis vertegenwoordigt een waarde. Door betaling van premie of aflossing kan vermogen worden opgebouwd. Dit is afhankelijk van de hypotheekvorm die u gekozen heeft. • De overheid betaalt mee De huiseigenaar mag de hypotheekrente aftrekken van het belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt de eigenaar minder belasting. Bij de belastingdienst kunt u een verzoek tot Voorlopige Teruggaaf indienen, waardoor u maandelijks het belastingvoordeel terugkrijgt (www.belastingdienst.nl). • Meer vrijheid De eigenaar van een koopwoning heeft meer vrijheid om veranderingen in huis aan te brengen dan een huurder.

Verantwoordelijkheden en kosten Naast de genoemde voordelen krijgt een woningeigenaar ook te maken met extra verantwoordelijkheden en kosten. Ook deze zetten we voor u op een rij: • Het onderhoud van de woning is voor eigen rekening. • Een woningeigenaar krijgt te maken met extra verzekeringskosten (o.a. opstal- en glasverzekering). • Bij een eventuele verhuizing moet u de woning eerst verkopen. U bent daardoor meer gebonden dan een huurder die een opzegtermijn van een maand heeft. • Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting moet u als huiseigenaar een percentage van de WOZ-waarde van de woning bij uw inkomen optellen. Dit noemt men het eigenwoningforfait. • Huiseigenaren betalen meer onroerend zaakbelasting en waterschapsbelasting dan huurders.

kopen van uw huurwoning 5


Onroerend zaakbelasting Als eigenaar betaalt u onroerend zaakbelasting. U ontvangt hiervoor jaarlijks een aanslag van de gemeente. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZwaarde van uw woning. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente Westland.

Waterschapsbelasting Als gebruiker van de woning betaalt u waterschapsbelasting. Als eigenaar van de woning bent u een hogere bijdrage verschuldigd.

Weet wat u koopt Onderhoudsstaat woning De woningen worden verkocht in de staat waarin ze zich nu bevinden. Grond en achterpaden De woningen worden verkocht inclusief de grond die hoort bij de woning. Eventuele groenstroken die eigendom zijn van de gemeente Westland of derden vallen hier dus buiten. Iedere koper wordt ook eigenaar van een evenredig deel van het eventueel aanwezige achterpad. Daarbij hoort ook de onderhoudsplicht en het gebruiksrecht. Dit wordt in de koopakte opgenomen.

Verzekering Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen. Door het afsluiten van een opstalverzekering verzekert u de woning onder andere tegen brandschade. Misschien neemt u als huurder deel aan het glas- en/of rioolfonds? Dit vervalt als u de woning koopt. U sluit nu eventueel zelf een glasverzekering af.

Waar u mee te maken krijgt Voor het uitvoeren en begeleiden van het verkoopproces heeft Wonen Wateringen deskundige partners ingeschakeld. Wij streven ernaar om de verkoop van woningen op een goede manier te regelen. Voor de meeste vragen rondom de koop kunt u terecht bij de verkopende makelaar.

6 KOPen van uw huurwoning


kopen van uw huurwoning 7


De makelaar Wonen Wateringen heeft de verkoop van woningen uitbesteed aan Olsthoorn Makelaars. De makelaar begeleidt het gehele verkoopproces, inclusief de afhandeling bij de notaris. Huurders die belangstelling hebben voor de aankoop van hun huidige woning, kunnen bij de makelaar terecht voor: • informatie over de woning; • informatie over de verkoopprocedure; • algemene informatie over het kopen van een woning; • informatie over de financiering. Als u besluit uw huurwoning te kopen, bent u zelf verantwoordelijk voor de beëindigingen van uw huurovereenkomst. Het formulier hiervoor vindt u op onze website www.wonenwateringen.nl. De huuropzeggingsdatum valt samen met de datum waarop de overdracht van de woning bij de notaris plaatsvindt. Eventueel te veel of te weinig betaalde huur en overige lasten worden met u verrekend. Met het zetten van een handtekening is de koopovereenkomst gesloten. Als het niet lukt de aankoop van het huis binnen een bepaalde periode te financieren, wordt de koopovereenkomst boetevrij ontbonden. De taxateur Bij de aankoop van uw huurwoning kunt u te maken krijgen met een taxateur die bij u langskomt om de waarde van de woning te bepalen. Hiervan wordt een rapport opgesteld. Dit taxatierapport kunt u nodig hebben voor het afsluiten van een hypothecaire lening. U kunt hiervoor contact opnemen met de verkopende makelaar. De bouwkundig inspecteur Voor het sluiten van de koopovereenkomst, laat Wonen Wateringen uw woning inspecteren door een bouwkundig adviesbureau. De makelaar zorgt dat dit bureau een afspraak met u maakt. Van de bevindingen wordt een bouwkundig rapport opgesteld waarvan u een exemplaar ontvangt. Zo weet u welke onderhoudswerkzaamheden u in de toekomst kunt verwachten. De bevindingen uit het rapport worden meegenomen in de waardebepaling van de woning.

8 KOPen van uw huurwoning


'Uw eigen huis, dan helemaal van U'

Financiering De meeste mensen sluiten een hypothecaire lening af bij het kopen van een huis. De hypotheekverstrekker let bij het toekennen van een lening vooral op de hoogte van het inkomen van u en/of uw partner. Ook wordt gekeken naar lopende financiĂŤle verplichtingen. Het bedrag dat u kunt lenen, hangt ook af van de hoogte van de rentestand. Er bestaan verschillende hypotheekvormen. De keuze van de soort hypotheek is afhankelijk van uw financiĂŤle mogelijkheden, de toekomstige situatie en uw persoonlijke voorkeur. Het is verstandig u vooraf goed te laten informeren over de diverse financieringsmogelijkheden. U kunt hiervoor terecht bij een door u zelf gekozen hypotheekadviseur of bankinstelling. Belangrijk is dat u op zoek gaat naar een hypotheek die het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt kopers voordelen bij de aankoop van een huis. Bij een lening met NHG loopt de geldverstrekker geen risico als de koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Door deze zekerheid ontvangt de koper korting op de marktrente. Uw hypotheekadviseur kan u hierover meer vertellen of u raadpleegt de website www.nhg.nl.

kopen van uw huurwoning 9


Starterslening Als het de eerste keer is dat u een woning koopt, komt u wellicht in aanmerking voor een starterslening, uitgegeven door de gemeente Westland. Deze lening overbrugt het verschil tussen de totale aankoopkosten van uw woning en het maximale bedrag dat u kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De website www.gemeentewestland.nl vertelt u meer hierover.

De notaris De notaris (Westland Partners) zorgt voor de afwikkeling van de eigendomsoverdracht van de woning en bijbehorende grond. Na ontvangst van de koopovereenkomst treft de notaris de noodzakelijke voorbereidingen en stelt de akten op. Hij raadpleegt de openbare registers bij het Kadaster en zonodig andere registers. Ook gaat hij na of er sprake is van erfdienstbaarheden of andere verplichtingen bij de koop. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het recht van overpad, uitzicht, afvoer van regenwater, afvoer van rioolwater. Na het ondertekenen van de akte van levering of transport bent u officieel eigenaar van de woning. De kosten voor de eigendomsoverdracht worden door Wonen Wateringen betaald. Daarnaast tekent u ook de hypotheekakte. Deze geeft de hypotheekverstrekker garanties voor het nakomen van betalingsverplichtingen. De kosten voor de hypotheekakte komen voor uw rekening.

Vereniging Eigen Huis Vereniging Eigen Huis is een consumentenorganisatie voor (toekomstige) woningeigenaren. U kunt hier terecht voor juridisch, technisch of financieel advies. Meer informatie over Vereniging Eigen Huis vindt u op de website www.veh.nl.

10 KOPen van uw huurwoning


Contact

Wonen Wateringen Dorpskade 25 Postbus 26, 2290 AA Wateringen Tel. 0174 29 36 50 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl

Olsthoorn Makelaars Santiagosingel 1 2548 HN Den Haag Tel. 070 308 46 56 November 2013 Wijzigingen voorbehouden

kopen van uw huurwoning 11


Ontwerp: Mango達 Ontwerp

Brochure: Het kopen van uw huurwoning  

Wonen Wateringen | November 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you