Page 1

lente-zomer 2013

wartier Het informatiemagazine van Wonen Wateringen

Voel je thuis

Waterpop

Henno van der Helm Fotografie

Wonen Wateringen zet plannen door Geef rs e inbrek ans! k geen

Verhoging van de huurprijs.


column

Zoeken naar de beste oplossingen! Hoe kun je als individuele woningcorporatie boven de negatieve berichtgeving van de afgelopen tijd over woningcorporaties staan? Dat valt niet mee zolang fraude door bestuurders, mislukte projecten en financiële problemen de wereld niet uit zijn. Wij hopen natuurlijk dat zo onderhand de meeste en grootste problemen zijn blootgelegd en we het ergste achter de rug hebben. Beïnvloeden kunnen we dat niet, maar gelukkig kan Wonen Wateringen wel degelijk binnen het eigen werkgebied bijdragen aan positieve beeldvorming. Door te blijven geloven in onze projecten en er keihard aan te werken om ze gerealiseerd te krijgen. Een eerste succes hebben we geboekt. U kunt verderop in deze Kwartier lezen hoe een mooie samenwerking tot stand is gekomen met bouwer Weboma uit Wateringen om ook de laatste fase van de Oranjewijk te volbrengen. We kunnen dus doorgaan met de enorme vernieuwing van deze wijk. En bovenal: met de beste kwaliteit die we voor ogen hebben, zonder ongeoorloofde risico’s te nemen. Wat ons betreft zetten we deze koers door: vernieuwend werken door kennis te bundelen en partijen te laten doen waar ze goed in zijn. Zo komen we verder! Lokaal wordt er veel waardevols gedaan voor huurders en woningzoekenden. Dát is waar wij ons op concentreren: ervoor zorgen dat mensen goed en prettig kunnen wonen. En ondertussen geeft het ons ook nog eens energie en werkplezier. Daar kan geen negatieve berichtgeving tegenop. André van den Berg, directeur Wonen Wateringen

2 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

and m e i u Kent aardoor u ? sw of iet huis voelt zich t t weten aan

e Laat h edactie via n.nl r e ge z n o aterin nenw o w info@


voel je thuis

Waterpop!! Begin augustus wordt het Hofpark met de dag een beetje meer festivalterrein. Totdat op 10 augustus, om 12.00 uur precies, 400 vrijwilligers voor de 36e keer het grootste popevenement van Westland laten los barsten: Waterpop! Festivalkriebels hebben Bianca de Groot (bestuurslid nevenactiviteiten) en Daphne van den Berg (bestuurslid publiciteit) al maanden: ‘In november starten we de komende editie op én bedenken we wat er anders, beter en leuker kan. Naast natuurlijk een divers muziekprogramma is dat dit jaar een extra regionaal en cultureel tintje. We hebben Westlandse toneelverenigingen gevraagd om een mooie of spetterende straattheateract te bedenken. En voor een beeldende, wat ons betreft uitzinnige en waanzinnige, aankleding van het terrein is met Kunsthuis18 een wedstrijd onder kunstenaars uitgezet. Ons Waterpop? Dat zijn zon, muziek, acts en activiteiten waardoor het Hofpark straks weer vol staat met blije en gezellige mensen. Dan hebben wij een topdag!’


ekuren e r p s p Inloo op alle g a l s e n huurto ddage i m g a d woens . in mei

4 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


actualiteit

Verhoging van de huurprijs. Wat betekent dit voor u? Jaarlijks verhoogt Wonen Wateringen de huur met een inflatiepercentage. Dit jaar ontkomen we er helaas niet aan om bovenop dit percentage van 2,5% een aanvullende verhoging van 1,5% door te voeren. Deze verhoging is nodig om aan een deel van de financiële verplichtingen te kunnen voldoen die de regering de woningcorporaties oplegt. Per saldo is de aanstaande huurverhoging voor alle huurders dus 4%. De huurtoeslag biedt hiervoor compensatie aan de huishoudens in de laagste inkomensgroep. Wij vinden de forse huurverhoging uitermate vervelend. Wonen Wateringen zal dan ook niet ook nog eens de door de wet toegestane extra huurverhoging aan de bovenmodale inkomensgroep doorvoeren. Wij zijn namelijk tegen deze vorm van inkomenspolitiek.

Het nieuwe regeerakkoord treft de huursector heel

Compensatie door huurtoeslag

hard. Alle woningcorporaties moeten met elkaar de ko-

Wij hebben uitgezocht dat de huishouden met de laagste

mende jaren bijna twee miljard euro vanuit de huursec-

inkomens de huurverhoging gecompenseerd krijgen via

tor in de staatskas storten. Deze maatregel wordt de

de (verhoogde) huurtoeslag. Dat geldt in het geval van

‘verhuurdersheffing’ genoemd, een nieuwe belasting uit

Wonen Wateringen voor 35% van de huurders. Vele

het Woonakkoord. Eigenlijk kun je het beter een huur-

huurders zijn al bekend met de huurtoeslag en vragen

dersheffing noemen: de basis van onze inkomsten is im-

deze al aan. Bent u wellicht nog niet op de hoogte van

mers onze huuropbrengst. En dit betekent dat de heffing

deze mogelijke bijdrage in de huurkosten, dan helpen

bij onze huurders vandaan moet komen.

wij u graag tijdens speciale inloopspreekuren!

Geen extra inkomensafhankelijke heffing gen door de verhuurdersheffing per jaar circa twee mil-

Inloopspreekuren huurtoeslag

joen euro aan de overheid moet overhevelen. Dit komt

De belastingdienst verstrekt onder bepaalde voor-

neer op een heffing van zo’n twee maanden huur per

waarden een bijdrage in uw huurkosten: huurtoeslag.

woning per jaar, een enorm bedrag. Toch zien wij dit

Op alle woensdagmiddagen in mei staan onze mede-

jaar af van het doorvoeren van een extra huurverhoging

werkers voor u klaar voor het geven van informatie

die woningcorporaties mogen vragen aan huurders met

over een mogelijke tegemoetkoming. Ook helpen zij u

een meer dan modaal inkomen. Oftewel aan huishou-

aan de hand van u inkomensgegevens met het invul-

dens met een inkomen vanaf ongeveer 1800 euro bruto

len van het aanvraagformulier van de belastingdienst.

Uit voorlopige berekeningen blijkt dat Wonen Waterin-

per maand. Een groep die ongeveer een derde uitmaakt van al onze huurders. Wonen Wateringen is geen voor-

Dus kom langs tijdens onze inloopspreekuren:

stander van inkomensafhankelijk huurbeleid en zal hier

Woensdag 8 mei tussen 14:00 uur en 17:00 uur

dan dit jaar ook geen gebruik van maken!

Woensdag 15 mei tussen 14:00 uur en 17:00 uur Woensdag 22 mei tussen 14:00 uur en 17:00 uur Woensdag 29 mei tussen 14:00 uur en 17:00 uur

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 5


op stap met...

Cora Kolenmijn van de afdeling Bewonerszaken Ruim twee jaar werkt Cora Kolenmijn als woonconsulent bij Wonen Wateringen. ‘Iets heel anders dan mijn vorige functie als inspecteur Handhaving bij de Gemeente Den Haag’, vertelt zij. Maar wat daar gold, geldt nu nog steeds: geen dag is hetzelfde en het contact met mensen staat centraal. Want elke huurder heeft zijn eigen achtergrond, karakter en verhaal. Samen met collega’s Shirley de Korte en Saskia van Os zoekt Cora naar een antwoord of oplossing op elke vraag.

De afdeling Bewonerszaken is de drijvende kracht in het

Maar te snel is niet altijd goed

contact tussen de woningcorporatie en (potentiële)

Maar ook of misschien juíst als snelheid geboden is, is

huurders. Elke match tussen woning en woningzoeken-

het goed om met een van de woonconsulenten te over-

de wordt hier gemaakt. Net als dat elk reparatieverzoek

leggen. Want soms wil iemand wel eens te snel een wo-

of verzoek voor een aanpassing aan de woning hier in

ning accepteren. ‘Belangrijk is dat een woning echt vol-

eerste instantie in behandeling wordt genomen. Altijd is

doet aan de wensen en je ook de langere termijn in

een van de woonconsulenten op kantoor aanwezig en

gedachten houdt’, aldus Cora. ‘Verhuizen doe je nu een-

beschikbaar voor vragen van bezoekers in de Wonen

maal niet zomaar eventjes, en daarbij zijn de regels zo

Wateringen Winkel. ‘En de enkele keer dat we toevallig

dat het meerdere jaren duurt voordat je opnieuw voor

alle drie de deur uit zijn, voor een bezichtiging in een

een woning in aanmerking komt. Laat je dus eerst door

woning of een extern gesprek, dan nemen we bij terug-

een woning overtuigen. En bij twijfel: niet doen! Dan is

komst snel telefonisch contact op om een afspraak te

het beter nog even te wachten totdat de juiste woning

maken.’

zich aandient.’

Wie zoekt wil snel resultaat Vragen krijgt Cora in alle soorten: ‘Bijvoorbeeld over het inschrijven en aanmelden als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden. Of denk aan ouderen die minder mobiel worden en willen weten welke mogelijkheden er zijn voor in hun huis. En uiteraard gaan veel vragen over de toewijzing van een nieuwe woning. We nemen alles zo snel mogelijk in behandeling en halen er gespecialiseerde collega’s bij wanneer nodig.’ Logisch, want wie een andere woning zoekt, wil ook graag zo snel mogelijk iets nieuws hebben.

6 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

"En bij twijfel: niet doen! Dan is het beter nog even te wachten totdat de juiste woning zich aandient."


‘Verhuizen doe je niet zomaar’ Vlnr: Cora Kolenmijn, Saskia van Os en Shirley de Korte

Tip van de woonconsulenten

Tip nummer 2:

De woonconsulenten helpen u graag bij uw inschrij-

De website van Woonnet Haaglanden is recent ver-

ving op de website van Woonnet Haaglanden (www.

nieuwd. Ook als u al staat ingeschreven maar niet ac-

woonnet-haaglanden.nl), waarop het woonaanbod van

tief zoekende bent, dan adviseren wij u toch om even

de gehele regio Haaglanden staat opgenomen.

in te loggen en uw gegevens te controleren en te acti-

Stap gerust binnen in de Wonen Wateringen Winkel

veren: www.woonnet-haaglanden.nl. Heeft u vragen?

(geopend van ma t/m do van 8.30 tot 16.30 uur; vrij

Wonen Wateringen helpt u graag!

van 8.30 tot 12.00 uur) of maak een afspraak via telefoonnummer (0174) 293 650.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 7


actualiteit

Wonen Wateringen zet plannen door!

De wereld is in een nieuwe tijd beland. En dat is voelbaar in elk dorp, elke stad, elk land en continent. Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe werk- en denkwijze en vooral om creativiteit en innovatie. Wonen Wateringen werkt aan tal van langetermijnprojecten die enkele jaren terug al zijn opgestart. ‘Projecten waar we nog steeds volledig achter staan en voor gaan’, aldus directeur André van den Berg. ‘Want nieuwe woningen en wijkverbetering blijven altijd nodig, dat is onze verplichting naar onze huurders.’ En dus slaan Wonen Wateringen en lokale partners de handen ineen om gestelde doelen tot een mooi einde te brengen. De Oranjewijk bewijst dat het werkt!

‘Een plan als de vernieuwing van de Oranjewijk zetten

vervangen door sociale huurwoningen’, legt André van

we dus niet stil’, zegt André van den Berg. ‘Zeker niet nu

den Berg uit. ‘Maar dat gaat door de economische situa-

we in de laatste deelfase zitten en de afronding van de

tie niet lukken. Een sociale huurwoning levert niet op

nieuwbouw en renovatie echt in beeld komt. Wel heb-

wat de bouw ervan kost.’ Maar de economische situatie

ben we onze aanvankelijke plannen moeten bijstellen

is niet de enige reden. Ook met nieuwe Europese regels

om dit voor elkaar te krijgen. Zo zijn we gaan praten met

moet de woningcorporatie rekening houden. ‘De ver-

bouwbedrijf Weboma uit Wateringen.’ Overigens geen

huurbaarheid van de woningen wordt bedreigd doordat

onbekende van Wonen Wateringen, want corporatie en

een sociale huurwoning alleen nog aan een huishouden

bouwer hebben in het verleden ook al samengewerkt.

mag worden verhuurd met een gezamenlijk jaarinkomen lager dan 34.229 euro. Een grote groep huishou-

Huur en koop

dens in de Oranjewijk verdient meer dan deze grens en

‘De bedoeling was om in de laatste deelfase van de ver-

komt voor een sociale huurwoning dus niet meer in aan-

nieuwing van de Oranjewijk 75 woningen te slopen en te

merking. Huurwoningen in de vrije sector heeft het

8 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


Westland bijna niet waardoor de middeninkomens aan-

Transparante afspraken

gewezen zijn op een koopwoning.

Stoppen met de vernieuwing van de Oranjewijk of doorgaan met minder kwaliteit was dus nooit een optie. ‘Dat

Samen de wijk afmaken

dit alles met Weboma als lokale partner kan gebeuren,

Meerdere redenen dus om naar een goede oplossing te

wat ook nog eens goed is voor de werkgelegenheid, is

zoeken. Die is gevonden in bouwbedrijf Weboma.

natuurlijk prachtig’, sluit André van den Berg af. ‘Maar

‘Samen gaan we de wijk afmaken’, vertelt André van den

voorop bij de gemaakte afspraken staan een zakelijk uit-

Berg. ‘Weboma zal de sociale huurwoningen bouwen én

gangspunt en transparantie. Bij de vaststelling van

voor eigen rekening en risico een aantal koopwoningen

bouw- en verkoopprijzen betrekken we een onafhanke-

neerzetten op grond die het bedrijf van ons koopt. Even-

lijke kostendeskundige en een makelaar. Maatschappe-

tuele winst daarop laten we terugvloeien in de bouw van

lijk passen we bij elkaar en we weten uit ervaring wat

de sociale huurwoningen. ‘We doen dus waar we afzon-

we aan elkaar hebben. En tegelijkertijd is alles wat we

derlijk goed in zijn: Wonen Wateringen in verhuren, We-

doen controleerbaar.’

boma in het bouwen van woningen. Zo houden we de kwaliteit van het plan hoog.’

TE KOOP

eengezinswoningen

De Heerlickheijd eengezinswoningen is een project van Bouwcombinatie Juliahof vof, een samenwerking tussen Van Mierlo en Weboma.

0174 22 56 78 wonen@heerlickheijdwateringen.nl

www.heerlickheijdwateringen.nl

0174 29 36 50 info@wonenwateringen.nl

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 9


oranjewijk

Laatste fase Oranjewijk van start! Het gehele renovatie- en nieuwbouwplan van de Oranjewijk strekt zich uit over de periode 2008-2015. Vijf fases zijn er nodig om de Oranjewijk weer kleur te geven met verbeterde en nieuwe woningen. In de eerste plaats voor de mensen die al in de Oranjewijk woonden. Met veel groen, centraal gelegen en een goede bereikbaarheid. Er is goed nieuws voor de wijk en de bewoners. De laatste fase gaat van start en vanaf nu komt de afronding steeds wat dichterbij!

Uitgangspunt bij de realisatie van de Oranjewijk is dat er

veel van de huurders verhuisd naar de eerdere projec-

voor alle doelgroepen, van alleenstaanden tot gezinnen

ten het Nieuwe Hofzicht en de Prinses van Oranje. Intus-

en senioren, een passend aanbod van woningen komt.

sen zijn de huizen tijdelijk antikraak aan ‘huishoppers’

Daarnaast moet de wijk ook ruimte bieden aan een goe-

verhuurd. Deze contracten zullen per 1 oktober moeten

de mix van leefstijlen en van inkomensgroepen. Om

zijn beëindigd en dan gaat de sloop van start. Direct na

daaraan tegemoet te komen wordt (ook) in de laatste

de jaarwisseling beginnen we met de bouw en, als de

fase van het plan een combinatie gebouwd van sociale

verkoop van de koopwoningen goed verloopt, is de plan-

huurwoningen en koopwoningen.

ning dat de huizen in 2014 worden opgeleverd. Een historisch moment voor de Oranjewijk!

Wat er gaat gebeuren? De planning is dat in de eerste plaats de 74 resterende

Gevarieerd bouwplan

woningen in de wijk worden gesloopt. Dit werd in maart

De laatste bouwfase geeft straks ook weer een mooi ge-

2011 bekend gemaakt, waardoor de bestaande huurders

varieerd beeld in de wijk. In de artist-impression kunt u

ruim de tijd hadden om zich elders te vestigen. Zo zijn

zien welke woningen er komen.

10 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


• 15 twee-onder-een-kapwoningen in de koopsector • 2e fase Je Eigen Huis Bouw Je Zelf: 12 CPO-woningen voor starters v.a. circa € 180.000,00 • 16 semibungalows in de huursector voor 55-plussers • 9 eengezinswoningen in de huursector voor kleinere huishoudens • 10 semibungalows in de huursector • 12 eengezinswoningen in de koopsector Heeft u interesse in een van de koopwoningen in het plan? De verkoop is in april van start gegaan, dus wacht niet te lang! Geef uw interesse door aan Wonen Wateringen via (0174) 293 650, info@wonenwateringen.nl of kom even langs in de Wonen Wateringen Winkel.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 11


Houd waardevolle informatie voor uzelf! • Vertel niet aan anderen over waardevolle spullen of geld dat u in huis heeft; • Wees alert op wat u op Facebook, Hyves of Twitter plaatst. Gaat u de deur uit voor een gezellige avond of bent u alleen thuis? Laat het anderen niet zomaar weten; inbrekers gaan met de tijd mee en volgen de social media; • Let op met contacten die u legt via internet. Wilt u iets kopen of verkopen, kies dan voor een neutrale plek voor de overdracht of zorg dat u niet alleen thuis bent

Kort bericht

Schoorsteen vegen Heeft u een schoorsteen die nog in gebruik is? Wonen Wateringen laat eens per jaar schoorstenen vegen. Meld u even aan hiervoor via een berichtje aan onderhoud@wonenwateringen.nl.


PROJECTEN

Geef inbrekers geen kans!

Het is nu dan wel langer licht, maar inbrekers zijn van alle seizoenen. Opletten moeten we dus altijd. Houd oren en ogen open, voor uzelf en voor een ander, en waarschuw altijd de politie via 112 als u denkt dat iets niet in de haak is. Hieronder volgt een aantal praktische tips om het inbrekers en oplichters zo moeilijk mogelijk te maken.

Verdacht gedrag

Wees bedachtzaam

Ziet u iemand ronddwalen bij een woning en vertrouwt

Slimme oplichters houden de ogen open en oren gespitst

u het niet? Bel gerust de politie via 112 en beschrijf de

om aan informatie te komen. Denk altijd twee keer na

situatie zo nauwkeurig mogelijk. Kijk goed naar ken-

voordat u ogenschijnlijk onschuldige vragen beant-

merken als geslacht, lengte, leeftijd, postuur, kleding,

woordt. Dat geldt ook voor berichten die u zelf op social

huidskleur en opvallendheden als sieraden, bril, baard,

media plaatst.

snor of tatoeages. De politie zal polshoogte gaan nemen. Een duidelijk signalement helpt agenten en surveillanten om personen te herkennen.

Checklist Veilig Wonen

Vreemden aan de deur

• Zorg voor goed hang- en sluitwerk;

De bel gaat. Doe niet open zonder eerst te kijken wie er

• Sluit ramen en deuren altijd af als u het huis verlaat;

voor de deur staat. En wees ook na het opendoen alert.

• Haal de deursleutel (aan binnen- en buitenkant) uit het slot;

Staat er een collectant of monteur die u niet kent, of ie-

• Sluit binnendeuren en kostbaar meubilair niet af;

mand die u iets wil vragen of aanbieden: vraag naar

• Verstop buiten geen sleutels;

identificatie en geef aan niemand de gelegenheid om

• Bevestig geen adreslabel aan uw sleutelbos;

achter u aan uw huis binnen te gaan.

• Zorg dat u geen groot geldbedrag in huis heeft; • Berg waardevolle papieren en sieraden goed op;

De bel gaat?

• Plak geen briefje op de deur dat u afwezig bent;

• Kijk wie er voor de deur staat, door het raam, deurspi-

• Zorg voor een bewoonde indruk;

on of vraag ernaar via de intercom; • Open een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek; • Doe een kierstandhouder op de deur opdat ú alleen de deur kunt openen;

• Plaats buitenverlichting; • Houd waardevolle spullen uit het zicht; • Laat uw buren een oogje in het zeil houden; • Laat tijdens een vakantie uw post ophalen en uit het zicht leggen; • Zorg dat binnenklimmen door tuinspullen onmogelijk is;

• Vraag wie de persoon is en wat hij of zij komt doen;

• Noteer merk, type en serienummers van apparatuur;

• Vraag bij twijfel naar identificatie en bel zo nodig het

• Maak foto’s van antiek, kunst en sieraden.

betreffende bedrijf of instantie; • Vraag of de betreffende persoon terugkomt wanneer u niet alleen thuis bent; • Laat een collectant even buiten wachten en sluit de deur als u uw portemonnee gaat halen;

Hoe veilig is uw woning? Het is verstandig om bij tijd en wijle stil te staan bij de

• Of leg een klein geldbedrag klaar bij de voordeur;

veiligheid van uw woning. De checklist Veilig Wonen be-

• Trap niet in zielige praatjes of smoesjes die door veel

vat goede tips en is een handig middel om een en ander

oplichters worden gebruikt;

eens stapsgewijs na te lopen!

• Geef nooit uw bankpas of pincode af. Uiteraard ook niet buitenshuis.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 13


de se W ateri n g g W ie l erd a 25 j u l i !

De W ater ingse Feest is dit week jaar van 24 t /m 2 7 ju li!

eg te Niet meer w dit jaar al denken en e keer voor de 41

Henno r Helm

van de afie

Fotogr

rp o p! e t a W r: l a s s i e k e st u s. k n e e g gu No Op 10 a u

14 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

De Nation a tentoonstell le Zomerbloemenin de Oude ing ‘Zomergloed’ is te bezoek Kerk in Naaldwijk en op 29 a ugustus t/m 1 septe mber.


colofon

rfgoed op e s n o k e o Bez ntendag: e m u n o M Open er! 14 septemb

Bereikbaar Wonen Wateringen Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen Tel. 0174 29 36 50 Fax 0174 29 02 58 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl

Openingstijden Woonwinkel maandag t/m donderdag: 8.30 tot 16.30 uur vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur vrijdagmiddag gesloten Buiten kantooruren kunt u ons alleen in noodgevallen bereiken op tel. 0174 29 36 50

Rioolverstoppingen Bij rioolverstoppingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met RRS-Zuid-Holland. Tel. 0800 - 099 13 13

CV-storing en -onderhoud Bij CV-storingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jac van Zeijl, technische

O p 2, we e r d 3 e n 4 a u g h et Vae m o oKi st e b ou st u s va re n reDnWIJ te n tij NAAL d C o dens RUM' D r T s N R o E . C E uErfM T B h ( t e ) m PT 2.00tUeURd ro m e a i s n'. 15 S1E TOT 2 3.00 VAN

installaties. Tel. 0174 29 32 51

Kwartier Kwartier is een uitgave van Wonen Wateringen en wordt verspreid onder huurders en relaties. Kwartier komt vier keer in het jaar uit in een oplage van 2.000 stuks Redactie Een productie van Van Es, Wendy van Es Maureen Vork André van den Berg

ON TW

ER P. NL

ATER / ThE ANS IE D z / ë / PO ANg EK / z DE KUNST I z U M IS DEN gRAT DENS BEEL ANg E OPTR TOEg S EN P O h S

u lt u re e l c , d n a l W e st tla nd Pod i u m t v o o r h e e l W e s e r i n b n e ve n e m e a t s o p 7 s e p t e m a v i n dt p l N a a l d w i j k . WWW

WORK

. C U LT

UUR

WE PUNT

STLA

ND.N

L

Mangoã Ontwerp, Angela van der Knaap Fotografie Westreport Fotografie Henno van der Helm Fotografie

ON TW

ER P:

M AN

gO A-

TIES, ENTA

PRES

Ontwerp

Drukwerk en afwerking Dipas druk & print


Relatiemagazine Wonen Wateringen #lente-zomer 2013  

Wonen Wateringen is een woningcoöperatie met woningen in Wateringen en Kwintsheul. Een woningcoöperatie waarbij het woongenot en beleving va...

Advertisement