Page 1

winter 2012-2013

wartier Het informatiemagazine van Wonen Wateringen

Wonen in een huis dat helemaal naar je zin is! id e l e b Klus nen ' Wo ens' naar w

Woonnet Haaglanden website vernieuwd


column

Blijven gaan voor goed wonen Het is niet alleen middenwinter, ook onze economie verkeert in een periode van winterweer. Met soms verregaande gevolgen. Voor mensen persoonlijk, bijvoorbeeld wanneer zij hun baan verliezen, maar ook voor Westland waar investeringen steeds meer onder druk staan. Wonen Wateringen voelt ook de gevolgen. We worden geconfronteerd met nieuw landelijk beleid waar we in onze bedrijfsvoering rekening mee moeten houden. Maar onze inzet blijft onverminderd groot. De ontwikkelingen zetten ons aan tot creativiteit om onze plannen voor buurten, wijken, kernen en Westland toch uit te kunnen voeren. Hoe wij dat zien, leest u in deze Kwartier. De sector van de woningcorporaties is de laatste tijd veel te vaak negatief in het nieuws gekomen. Dat schaadt ons imago maar belet ons niet ons werk te doen. Want we hebben een maatschappelijke opdracht en voeren die zorgvuldig uit. En dus blijven we staan voor goed wonen, voor meerdere doelgroepen. Dat doen we als team van collega’s, met collega-corporaties, maatschappelijke organisaties, gemeente én bovenal met u: onze huurders. Een prettige leefomgeving met fijne woningen. Wie wil dat nu niet? Dat rooien we samen wel. Daar ben ik van overtuigd. Wonen Wateringen is 2013 optimistisch ingegaan. Wij kijken vooruit en doen alles voor een gezonde bedrijfsvoering. En over gezondheid gesproken: vanaf deze plek wil ik iedereen hartelijk danken voor alle fijne wensen en attenties. Dat zoveel mensen aan mij hebben gedacht na mijn hartfalen in het najaar heeft mij immens goed gedaan. Ik hoop u snel weer ergens tegen te komen! André van den Berg, Directeur Wonen Wateringen

2 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

d ieman r u u t n o Ke aardo lt? w s t of ie huis voe zich t weten aan

et Laat h edactie via n.nl r e z ringe on nwate e n o w info@


voel je thuis

Beestenboel Jaap de Best (73) is al twaalf jaar beheerder van Kinderboerderij De Waterster. Als hij ’s ochtends aankomt, checkt hij eerst of het goed gaat met de dieren. Hij begeleidt de stagiairs en komt als nodig ’s nachts zijn bed uit om een bevallend schaap te helpen. ‘Dat doe ik niet allemaal in mijn eentje hoor’, vertelt Jaap, die vier dagen per week aanwezig is. ‘We hebben een team van 20 vrijwilligers die allemaal regelmatig komen.’ Elke ochtend worden zij luid tegemoet gekwaakt, geknord, gemiauwd, geblaat en gebalkt door de negen schapen, tien geiten, twee varkens, zes kalkoenen, veertig kippen, duiven, negen konijnen, drie katten en de ezel. Het is er een gezellige beestenboel. De Waterster is op dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Adres: Hofzicht 34 (Hofpark) in Wateringen.


actualiteit

Een optimistische toon in het jaarplan 2013

In welke wind stijgt je vlieger het beste op? Juist: bij tegenwind! Wonen Wateringen zit dus niet bij de pakken neer door de economische crisis en de voorgenomen kabinetsplannen die in elke Nederlandse portemonnee voelbaar zullen zijn. We nemen het zoals het komt en passen ons aan. Niet door te wachten op een andere wind, maar door onze ideeĂŤn nĂş een vlucht te laten nemen. De toon van ons Jaarplan 2013 is dus optimistisch. Want we hebben een opdracht: prettig wonen voor iedereen!

De aankondigingen beloven niet veel goeds. Ook aan

ten worden door de kwaliteit van woningen en niet door

huurders en woningcorporaties worden maatregelen

de hoogte van inkomens. Uitgangspunt is dat sociale

opgelegd die we liever anders zouden zien. Zo heeft het kabinet het idee opgevat om hoge huurverhogingen toe te staan en de verhuurdersheffing aan corporaties de komende jaren substantieel te verhogen. En niet te vergeten: alle woningcorporaties moeten flink bijdragen aan het redden van Vestia.

Voor iedereen een woning Hoe de plannen precies zullen uitpakken, zal in de komende tijd duidelijk worden. Een ding is nu al zeker: Wonen Wateringen vindt dat huurprijzen bepaald moe-

4 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

'We hopen dus op gezond verstand en een goede balans in de kabinetsplannen.'


huurwoningen bestemd zijn voor mensen die financieel geen andere mogelijkheden hebben. Echter, ook veel woningzoekenden in andere inkomenslagen geven steeds meer de voorkeur aan huren boven kopen. Als corporatie willen wij ons inzetten voor iedereen!

Een gezonde bedrijfsvoering We hopen dus op gezond verstand en een goede balans

in het kort

Corporaties maken reddingsplan Vestia

in de kabinetsplannen. Want uiteindelijk kunnen we elke euro maar één keer uitgeven. Geld dat we het liefste investeren in onze woningen. Door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen in bestaande woningen en door nieuwbouw waar nodig. Om te kunnen investeren in wat nodig is, zoeken we naar alternatieve manieren. We willen waar mogelijk ontwikkelde plannen door laten gaan, vanuit een creatieve blik en een gezonde financiële bedrijfsvoering. Zo kunt u op pagina 12 van deze Kwartier lezen hoe wij de plannen voor de Oranjewijk voor elkaar willen krijgen.

Klantvriendelijk Centraal in het Jaarplan staat ook hoe wij onze dienstverlening beter kunnen inrichten. Vorig jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de manier waarop woningzoekenden onze dienstverlening ervaren. Dit jaar gaan we stappen doorvoeren die ervoor zorgen dat we beter aan-

Sinds woningcorporatie Vestia in grote financiële problemen verkeert, stelt Wonen Wateringen zich actief op in het zoeken naar een oplossing.

sluiten op de verwachtingen. Zo bleek bijvoorbeeld uit het onderzoek dat veel woningzoekenden het op prijs

En dit is hard nodig, want als nieuwbouwprojecten niet

stellen dat er door ons actief met hen wordt meegedacht.

doorgaan en Vestia vele sociale huurwoningen moet ver-

Daarnaast willen we de manier waarop woningen wor-

kopen, dan zijn de gevolgen voor de lokale economie en

den aangeboden verbeteren. Meedenken en het ontwik-

de volkshuisvesting enorm. Wonen Wateringen heeft de

kelen van klantvriendelijke middelen moeten ertoe lei-

afgelopen maanden intensief gesprekken gevoerd met de

den dat woningzoekenden sneller een woning vinden.

noodlijdende corporatie met de bedoeling om alle Vestia-

In een buurt waar zij zich thuisvoelen.

woningen in Westland over te nemen. Dit initiatief is niet gelukt.

Met kwaliteit Om goed grip te krijgen op zaken die we kunnen verbe-

Niet doneren maar investeren

teren, voert Wonen Wateringen in 2013 het kwaliteits-

Er zijn echter nieuwe plannen in de maak en dit keer op

systeem ISO9001 in. We brengen interne processen in

nationaal niveau. Tijdens een congres op 15 november

kaart die we vastleggen in een handboek om de ISO cer-

van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties,

tificering te bemachtigen. Jaarlijks wordt vervolgens ge-

is besloten dat er een werkgroep aan de slag gaat met het

toetst of we de dingen doen zoals vastgelegd. De certifi-

maken van een reddingsplan. De overheid verplicht alle

cering maakt ons als organisatie transparanter en zorgt

woningcorporaties om financieel bij te dragen in de tekor-

ervoor dat we onze zaken op orde hebben. Winst waar-

ten van Vestia. De corporaties willen, dat met dat geld

mee we ons in alle opzichten beter voor ons werkgebied

daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in de volkshuisvesting.

kunnen inzetten.

Onder andere door woningen of activiteiten van Vestia over te nemen. In het reddingsplan van de corporaties staat niet het belang van Vestia maar de belangen van huurders en woningzoekenden centraal. In december is de

JAARPLAN

werkgroep met het opstellen van het plan van start

Wilt u ons Jaarplan 2013 lezen? U vindt het volledige

veling aan minister Blok overhandigd.

gegaan. Zodra het klaar is, wordt het als dringende aanbe-

jaarplan op www.wonenwateringen.nl.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 5


Haal de brochu re in onze woonw inkel of dow nload h a ar via wonen waterin gen.nl 6 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


actualiteit

Wonen naar Wens

Wonen in een huis dat helemaal naar je zin is: dat kan bij Wonen Wateringen óók in een huurwoning! In de brochure ‘Wonen naar Wens’ hebben we alles op een rijtje gezet om u het klussen zo leuk, eenvoudig en doeltreffend mogelijk te maken.

Wij vinden het heel logisch dat u naast een gezellige in-

Wij denken mee

richting uw woning ook naar eigen wens wilt aanpas-

Wilt u aan de slag? Naast de brochure is in onze woon-

sen. Daarom bieden wij alle ruimte om in uw woning

winkel voor elke aanpassing een gratis informatiepak-

aan de slag te gaan met het betere kluswerk. De tijd dat

ket af te halen. Hierin vindt u een informatiebrief met de

een woning per se weer in de oorspronkelijke staat te-

klus-spelregels en een aanvraagformulier voor de aan-

ruggebracht moest worden bij verhuizing, is voorbij.

passing. Graag denken we met u mee. Want een goed

Wél is van belang dat u zich goed op de hoogte stelt van

begin is het halve (klus)werk!

de mogelijkheden en de voorwaarden.

Wat kan en hoe In de brochure ‘Wonen naar Wens’ vindt u alles wat u moet weten. Zo is een handig overzicht gemaakt van aanpassingen die u wel en niet mag verrichten. En bij elke aanpassing wordt vermeld of u toestemming nodig hebt van Wonen Wateringen. Binnen bepaalde kaders is heel veel mogelijk. Waarbij wij er uiteraard op toe zullen zien dat aanpassingen veilig en netjes worden uitgevoerd. Van belang is ook dat een aanpassing gebruikelijk is en technisch goed onderhouden wordt. Want na u moet ook een volgende huurder prettig kunnen wonen!

“U hoeft niet altijd uw woning in de oorspronkelijke staat terug te brengen.”

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 7


ACTUEEL

Nieuw voor een prikkie Geinige schilderijtjes, ouderwetse maar hippe kop en schotels, de laatste boeken of juist hele oude, mooie kleding of meubeltjes die je nergens anders vindt? Wie regelmatig komt snuffelen bij Kringloopwinkel Wateringen/Kwintsheul

gaat

met

de

leukste dingen naar huis! Kringloopwinkel

Wateringen/

Kwintsheul verhuisde in november van twee locaties naar één grote winkel aan De Gorzen 5 (zijstraat van Guldeland) in Wateringen en draait op volle toeren. Kringloopwinkels zijn altijd weer verrassend. Ook úw gebruikte spullen zijn van harte welkom. Bent u ergens op uit-

pers blij mee en draagt tegelijkertijd

door de winkel bij u worden opge-

gekeken maar is het nog netjes en

bij aan vele goede doelen.

haald. De winkel is geopend op woensdag en vrijdag van 13.30 tot

heel? Net de schuur of zolder opgeruimd? Gooi uw tweedehands spul-

U kunt gebruikte spullen tijdens

17.00 uur en op zaterdag van 11.00

len niet weg maar breng ze naar De

openingstijden inleveren. Grotere

tot 16.00 uur. Ga snel eens kijken!

Gorzen 5! U maakt er nieuwe ko-

meubelstukken kunnen op afspraak

in het kort

Weg met vocht in huis! Een droog huis scheelt u niet alleen narigheid maar ook

tieroosters of een raampje open te zetten. Dat er dan wat

energiekosten! Ventileer uw woning dus niet alleen in de zo-

warmte verloren gaat is niet erg. Vochtige lucht opwarmen kost

mer vanwege de warmte maar óók nu in de winter.

namelijk aanzienlijk meer energie. Beschikt uw woning over een ventilatiesysteem, dan is het be-

Schimmels, stofmijt of zilvervisjes: ze steken de kop op als de

langrijk om het systeem regelmatig te laten controleren om

luchtvochtigheid in huis te hoog wordt. Om deze indringers

verstopping tegen te gaan. Met een hygrometer meet u de

buiten de deur te houden is het belangrijk dat er voldoende

luchtvochtigheid in huis en ziet u snel wanneer ingrijpen nodig

frisse lucht binnenkomt. Dit kan eenvoudig door altijd ventila-

is.

8 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


PROJECTEN

Wonen Wateringen vergroot vrije huursector De vraag naar een huurwoning neemt een enorme vlucht. Landelijk gezien gaat het om een stijging van maar liefst 43% ten opzichte van twee jaar geleden. Eveneens heeft men meer geld voor de huur over. In Westland neemt de voorkeur van huren boven kopen ook stevig toe. Maar dan moeten er wel voldoende huurwoningen beschikbaar zijn. Wonen Wateringen ziet kansen! Vanuit de bestaande woningvoorraad creëert de corporatie aanbod in de vrije huursector.

Heeft een huishouden een gezamenlijk bruto inkomen van € 34.085,- of meer, dan is dat teveel om in aanmer-

Huren boven kopen

king te komen voor een sociale huurwoning (max. €

Waarom neemt de voorkeur van huren boven kopen

665,- maandhuur). Zoek je toch een huurwoning, dan

zo sterk toe? Dit zijn een aantal van de redenen: de

kom je dus automatisch terecht in de vrije huursector.

huidige onzekerheid over de economie en over de eigen baan, flexibilisering van de arbeidsmarkt, het ver-

Doen omdat het kan

anderdende beleid in de hypotheekrenteaftrek en het

Er zijn veel huishoudens in Westland die net boven de

feit dat hypotheekverstrekkers de voorwaarden voor

inkomensgrens vallen, niet terecht kunnen in een soci-

een hypotheek aanscherpen.

ale huurwoning, maar wel graag willen huren. Wonen Wateringen beschouwt de huishoudens met een laag middeninkomen (tussen € 34.085,- en € 50.000,-) ook als doelgroep. Er zijn alleen niet voldoende huurwoningen in de vrije sector beschikbaar. Om in een grote behoefte te voorzien, plaatst Wonen Wateringen vanuit haar bestaande woningaanbod één op de vier woningen in de vrije sector. Dit is mogelijk omdat in Westland de lage inkomensgroep relatief kleiner is dan in de steden. In de vrije sector geldt overigens geen huurtoeslag.

Een gewenste mix De woningen die naar de vrije sector gaan, kosten € 665,- tot € 800,- huur per maand. Zodra mogelijk gaat er een vrijgekomen woning de vrije sector in. Het grootste gedeelte van de woningen zal altijd in de sociale huursector blijven. Diversiteit in de woningvoorraad heeft meerdere voordelen. Met dit aanbod zorgt Wonen Wateringen ervoor dat belangrijke sociaal-maatschappelijke beroepsgroepen (denk aan leerkrachten, politieagenten, verpleegkundigen etc.) in Westland kunnen blijven wonen. En ook heel belangrijk: door diversiteit in het huurbeleid is er in de wijken een goede en gewenste mix van allerlei mensen en huishoudens.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 9


op stap met...

De mannen van de Technische Dienst Elke werkdag begint voor loodgieter Maarten van der Meer, schilder John Middelburg en timmermannen Rien van Zanten en Kees Lansbergen met een verrassing. Zodra zij ’s ochtends in de werkplaats arriveren, worden de werkplanningen doorgesproken. ‘Zoveel huizen, zoveel klussen. En steeds opent weer iemand anders de voordeur. Ons werk is nooit saai!’, aldus de collega’s van de Technische Dienst van Wonen Wateringen.

‘Mensen zeggen mij weleens dat ze me de hele dag in

komt, besef je heel goed dat er ook mensen zijn die het

mijn werkbus zien rondrijden’, zegt John gekscherend.

minder getroffen hebben in de maatschappij. Op je ei-

‘Wat zij vaak niet weten is dat we met z’n vieren zijn en

gen manier, en hoe klein ook, probeer je iets positiefs te

allemaal een eigen bus hebben. Waarschijnlijk ziet men

brengen.’ Volgens Rien is het ook prettig werken omdat

dus meerdere collega’s op een dag rijden.’ Want na het

de mannen veel vrijheid krijgen om hun werk uit te voe-

werkoverleg in de ochtend, waar ook voorman Cock Vel-

ren. ‘Je doet wat er volgens planning moet gebeuren,

lekoop en opzichter Paul Maagdenberg bij aanzitten,

maar daarbinnen ben je eigen baas om je werk zo effici-

schieten de mannen doorgaans verschillende richtingen

ënt mogelijk te doen.’

op.

Tips en trucs Van alle markten thuis

De heren willen graag nog een aantal praktische zaken

Of het nu gaat om het oplossen van technische defecten

kwijt ten gunste van huurders en hun woning. Heeft u

of reguliere onderhoudswerkzaamheden: de meeste za-

een reparatieverzoek, vertel dan in uw telefoontje aan

ken verzorgt de technische dienst zelf. Uiteenlopend van

Wonen Wateringen zo specifiek mogelijk wat er aan de

badkamertegels vervangen tot lekkages verhelpen, pla-

hand is. ‘Zo kan de technische dienst goed inschatten

fonds schilderen of een keukenblok plaatsen. ‘Ons werk

wat er moet gebeuren en komen we goed beslagen ten

is afhankelijk van vragen van huurders, activiteiten die

ijs.’ En nog een paar tips, passend bij de tijd van het jaar:

op de jaarplanning staan en natuurlijk van huurmuta-

gaat het stormen, sluit dan de klapraampjes in uw huis.

ties’, legt het team uit. ‘Is er net een woning beschikbaar

Liggen er veel bladeren in de goot of op een afvoerputje:

gekomen, dan komt het wel voor dat we met meerderen

ze even weghalen voorkomt een natte boel. En een laat-

tegelijk bezig zijn om de woning op alle fronten weer

ste, die geldt in alle seizoenen: laat nooit sleutels aan de

verhuurklaar te maken.’ Grote renovatieprojecten wor-

binnenkant van uw deuren zitten. Als u daardoor buiten-

den doorgaans aan vaste aannemers uitbesteed.

gesloten raakt, moet een slot uitgeboord en vervangen worden. En dat vinden de mannen zonde van uw geld!

Een baan met voldoening ‘Je verwacht het niet als er in de kantine ineens een attentie staat die een huurder heeft langs gebracht’, zegt Kees. Voldoening in hun werk krijgt het team ook op andere manieren. Maarten: ‘Omdat je op zoveel plekken

10 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


'Haal de bladeren uit uw goot, dat voorkomt een natte boel.' Reparaties: hoe werkt dat? Heeft u een defect in huis, dan gaan wij aan de slag om het

In echt spoedeisende gevallen komt er ook ’s avonds nog

zo snel mogelijk op te lossen. Zodra uw reparatieverzoek

iemand langs voor een noodreparatie.

binnen is, bekijkt de technische dienst wat er moet gebeuren. Vaak kan een van onze eigen medewerkers worden

Meer informatie

ingezet - een loodgieter, timmerman of schilder - , die zo

In de brochure ‘Onderhoud aan uw woning’ leest u precies

snel mogelijk bij u langskomt. Is het probleem niet hele-

wie (Wonen Wateringen of u zelf) voor welk soort onder-

maal duidelijk of ingewikkelder dan in eerste instantie het

houd verantwoordelijk is. De brochure geeft heldere infor-

geval leek, dan komt onze opzichter bij u langs op een af-

matie met tabellen.

gesproken dag en tijdstip. Nadat hij de situatie heeft bekeken, voeren wij de klus zelf uit of wordt een specialist inge-

Ook wordt uitleg gegeven over het service-abonnement.

schakeld. In ieder geval kunt u erop rekenen dat uw verzoek

Haal de brochure op in onze woonwinkel (Dorpskade 25-27

goed wordt aangepakt.

in Wateringen), vraag hem telefonisch bij ons aan via (0174) 29 36 50, of download de brochure op www.wonenwate-

En ’s avonds?

ringen.nl.

Gebeurt er iets in de avonduren? Ook dan kunt u ons bellen. U wordt automatisch doorverbonden met onze meldkamer.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 11


oranjewijk

Nieuws over de Oranjewijk

In tien jaar tijd wordt de Oranjewijk volledig vernieuwd. Veel van de plannen zijn inmiddels gerealiseerd, andere staan op de planning voor de komende jaren. Eerstvolgende stap is de sloop van circa 75 woningen in de zomer van 2013 om plaats te maken voor nieuwbouw. Het nieuwe beleid in het regeerakkoord maakt het er helaas niet makkelijker op. We zullen de originele plannen met minder geld moeten realiseren. Maar Wonen Wateringen houdt wel van een uitdaging.

Op dit moment wil Wonen Wateringen nog geen plan-

Vervolg op Bouw je Eigen Huis

nen afblazen. Evenmin gaan we voor minder kwaliteit.

Het project ‘Bouw je Eigen Huis in MA-street’ is een

Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we creatief zijn.

groot succes. Binnenkort valt de beslissing of we op-

In de afgelopen jaren zijn al veel woningconcepten en

nieuw een CPO-project voor startende kopers kunnen

tekeningen gemaakt. Mooie en goede woningen hoeven

opstarten. Interesse? Laat het ons nu al weten met een

dus niet 100% opnieuw te worden uitgevonden. En dat

berichtje aan info@wonenwateringen.nl!

scheelt weer kosten. Samen met een Westlands bouwbedrijf bekijken we of we kunnen werken met ‘ladeplan-

Vooraankondiging Heerlickheijd

nen’: we trekken alle plannen van de voorgaande jaren

En er is nog een prachtig plan in wording: de bouw van

uit de la om te putten uit wat er al ligt. In dit eerste kwar-

de Heerlickheijd. Een plan waarmee we tegemoet wil-

taal vallen definitieve beslissingen.

len komen aan de behoefte aan huurwoningen in de vrije sector: woningen voor mensen die wat meer kunnen besteden. In de Heerlickheijd komen 18 luxe, duur-

12 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


zame appartementen met uitzicht op het Hofpark. De buitenkant lijkt echter op een aantal geschakelde herenhuizen in jaren dertig-stijl. Het is tegenwoordig voor woningcorporaties moeilijker geworden om voor vrije sectorwoningen een financiering rond te krijgen. Banken willen de zekerheid dat de woningen daadwerkelijk verhuurd zullen worden. Of de

in het kort

Een woning zoeken met gemak!

bouw door kan gaan, is dan ook afhankelijk van voorinschrijvingen. In onze woonwinkel ligt een mooie brochure klaar over de appartementen van de Heerlickheijd. Is een huurwoning juist iets voor u omdat nu nog niet wilt kopen? Of heeft u plannen om uw woning te verkopen en over te gaan op huren? Juist omdat het nog even zal duren voordat de eventuele bouw van start gaat, kunt u rustig voorbereidingen treffen. De voorinschrijving gaat in dit eerste kwartaal van 2013 van start. Wij zullen erover berichten op www.wonenwateringen.nl en in Velo-nieuws. Wilt u uw interesse nu al doorgeven, stuur ons dan een bericht via info@wonenwateringen.nl.

Kom royaal wonen in Wateringen!

Woonnet Haaglanden heeft haar website helemaal vernieuwd. Op www.woonnet-haaglanden.nl vindt u het woningaanbod van heel regio Haaglanden, waaronder ook Westland. Zoeken is veel eenvoudiger geworden. De website is gebruiksvriendelijker geworden en hiervoor getest door meerdere woningzoekenden. Er zijn diverse handigheidjes in meegenomen. Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om ingelogd te zijn om woningen te bekijken. Handig dus als je dit even tussendoor wilt doen maar je inloggegevens niet bij je hebt. Die inloggegevens zijn

18

XL-huurappartementen

met uitzicht op het Hofpark

overigens wel nodig voor het beveiligde gedeelte ‘Mijn Woonnet’, waarin persoonlijke gegevens staan. Prettig is ook dat de foto’s van de woningen groter zijn dan voorheen. En ziet u een passende woning, dan kunt u via ‘Mijn Woonnet’ direct reageren.

Zorgvilla Willem III In een ruime villa met grote tuin, aan de rand van de

Wat er allemaal is veranderd om u het zoeken eenvoudi-

Oranjewijk, vindt de realisatie plaats van Zorgvilla Wil-

ger en sneller te maken, vindt u natuurlijk zelf het beste

lem III. Wonen Wateringen stelt de woning beschikbaar

uit door de website te bezoeken!

aan Stichting Philadelphia Zorg die het pand geschikt gemaakt voor dagopvang aan mensen met een verstandelijke beperking. Het pand van maar liefst 300 m² biedt geweldige mogelijkheden voor een nuttige dagbesteding voor mensen die niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Er komen diverse werkruimtes maar ook voldoende gelegenheid voor de cliënten om te ontspannen en te rusten. Nu nog vindt dagbesteding plaats op locaties die daarvoor niet echt geschikt zijn, maar daarin komt dus heel binnenkort verandering!


E n e rg ie n o ta o m laa g! Probee r

de ther

eens op

lager. M het nie

mostaa

t

een gra a

isschie

t eens!

dje

n merk

tu

Behalv e ning. D it scheelt u name lijk al snel 7% in kost en.

op uw

gasreke

K l USS E N

lusbeleid Haal het k n Wateringe n e n o W n va oonwinkel w e d in p o ad op of downlo eringen.nl wonenwat

NI E U W

a rp l a n a p s e b n ens ee M a a k e n d e h a n d va n e r. n l. aa e rl a g v n e t s a l rg i e w w w. e n e

14 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

U denkt

onvoord

E KO E L K A ST E N V RI E Z E R misschie

erne koe

elig is o

lkast en

n dat he

t

m een m

od-

vriezer a an te schaf fen. Toch : het kan u op jaarb asis zo’n 150 eur o aan kost en schel en!


ast spaarder p e rb te a w De an en laat op elke kra r elft minde h e d a n ij b t elfde geld tz e H r. o o water d nde terbespare a w n e e r voo bbel p. Da’s du doucheko aart ant u besp w n re a p s be g. gasrekenin ook op de

colofon Uw w deli oning g jk e is go verwar leim ed d e v k o p e r. e n d u s e r w a r m Ze t n i de h iet dire ng ct o oog En o ste sta p ther ok: zet nd. mo de uur staat e e v gaat oordat n u slap en 15 g rade op n.

Bereikbaar Wonen Wateringen Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen Tel. 0174 29 36 50 Fax 0174 29 02 58 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl

Openingstijden Woonwinkel maandag t/m donderdag: 8.30 tot 16.30 uur vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur

B

! y b d n a t s e y b ye knop

y b d n a t s de t a d o l r a u e u t 0 s i 8 W n ’ o z n e t a r van appa an energie kost? a per jaar

vrijdagmiddag gesloten Buiten kantooruren kunt u ons alleen in noodgevallen bereiken op tel. 0174 29 36 50

Rioolverstoppingen Bij rioolverstoppingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met RSS-Zuid-Holland. Tel. 0800 - 099 13 13

CV-storing en -onderhoud Bij CV-storingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jac van Zeijl, technische installaties. Tel. 0174 29 32 51

Kwartier Kwartier is een uitgave van Wonen Wateringen en wordt verspreid onder huurders en relaties. Kwartier komt vier keer in het jaar uit in een oplage van 2.000 stuks Redactie Een productie van Van Es, Wendy van Es Maureen Vork

Weet w at u ve rbruikt publice ! Tot ei ert We nd ma s t l a n art week h d Ener gie Ser et stre efverb vices e ruik in lke De bui diverse tentem bladen peratu . ur is le Kijk of idend. u zuini g geno eg ben t!

André van den Berg Ontwerp Mangoã Ontwerp, Angela van der Knaap Fotografie Westreport Fotografie Drukwerk en afwerking Dipas druk & print


Relatiemagazine Wonen Wateringen #winter 2012-2013  
Relatiemagazine Wonen Wateringen #winter 2012-2013  

Wonen Wateringen is een woningcoöperatie met woningen in Wateringen en Kwintsheul. Een woningcoöperatie waarbij het woongenot en beleving va...

Advertisement