Page 1

herfst 2012

wartier Het informatiemagazine van Wonen Wateringen

Oranjewijk

Mijlpalen en buurtfeest g Pretti n wone e w doen n! same

Op stap met de

wijkagenten Bewust kiezen voor wijk en woning


column

Trots op eigen buurt! Kent u dat: binnenkomen in je huis en daar blij van worden? Niet voor niets heeft ooit iemand bedacht dat het klokje nergens zo tikt als thuis. Wonen Wateringen draagt graag bij aan dat gevoel. Door goed onderhoud te plegen, verouderde woningen te renoveren en nieuwe woningen te bouwen. Zo zorgen we voor voldoende, goede, betaalbare woningen in prettige wijken. Prettig wonen is een optelsom van een fijn huis in een fijne wijk. Een wijk die schoon, veilig, gezellig en daardoor leefbaar is. Ook daarin nemen wij verantwoordelijkheid. Zo staan al onze plantsoenen er weer mooi bij en hebben wij het afgelopen jaar in alle achterpaden en – poorten goede verlichting aangebracht. En wat dacht u van de Buurtpreventie, wijkagenten, de gemeente, zorginstellingen en nog vele andere dienstverleners. Allemaal partijen die zich inzetten voor het plezierig leven en wonen in Kwintsheul en Wateringen. Zo creëer je met elkaar wijken om trots op te zijn. Maar waarom maken sommige mensen dan toch zo’n rommel in hun buurt? Een achtergelaten bankstel in een poort, fietsen die klakkeloos overal worden neergezet, vuilniszakken die in het groen belanden, enzovoorts enzovoorts. Niet alleen ergerlijk, maar soms ook gevaarlijk. Jammer en onnodig. Want als we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Met als resultaat de prettigste woonwijken die u zicht kunt voorstellen. De komende tijd zal Wonen Wateringen bewoners dan ook attenderen op misstanden. Rekening houden met elkaar: gewoon een kwestie van doen! André van den Berg, Directeur Wonen Wateringen

2 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

d ieman r u u t n o Ke aardo lt? w s t of ie huis voe zich t t weten aan

e Laat h edactie via n.nl r e ge z on aterin nenw o w info@


voel je thuis

Klusjes doen Geert de Ruijt, bewoner van seniorencomplex het Arkpaviljoen: Voor zijn pensionering was hij 31 jaar lang conciërge van een school. “Je kunt dus wel zeggen dat beheren me in het bloed zit!”, vertelt Geert de Ruijt vrolijk. “Laat mij maar schuiven en hier en daar wat klusjes doen.” Het kerkblaadje verspreiden, de tuintjes van de buren bijhouden en zorgen voor een schoon portiek bijvoorbeeld. “Bij de vijver in de binnentuin wisselen we de laatste nieuwtjes uit en hoor ik vanzelf of er ergens iets kapot is.” Dat geeft hij dan door aan opzichter Paul Maagdenberg van Wonen Wateringen die regelmatig op de koffie komt. Hij doet het met plezier voor zijn medebewoners, gewoon voor het contact. “En af en toe vind ik een reepje chocola in de bus, da’s toch leuk.”


actualiteit

Prettig wonen doen we samen!

De vuilniszak zolang het regent maar even op de galerij zetten? De wandelwagen of fiets in de entreehal laten staan want die hebben we toch zo weer nodig? Meubilair op de stoep zetten omdat iemand anders het vast nog wel wil hebben? Meestal zit er geen kwaad achter, maar het geeft wel overlast. Want we vergeten de vuilniszak, krijgen andere plannen dan weer weg te gaan en bij nader inzien heeft toch niemand interesse in die oude bank. Onbewust creëren we rommel en zelfs gevaarlijke situaties. Daar wil Wonen Wateringen wat aan veranderen.

Het is zo simpel als wat: houden we de gezamenlijke ruimte netjes, dan zorgen we voor een prettige woonomgeving. Netjes betekent overigens niet dat er niets mag. Een vrolijke plantenbak naast de voordeur of een bankje onder het raam om van de levendigheid op straat te genieten? “Dat juicht Wonen Wateringen toe”, aldus manager Wonen Floor van Zanen. “Maar bewoners moeten zich wel bewust zijn van het effect op anderen.” Want heel anders wordt het als objecten een struikelblok worden en mensen de openbare en gemeenschappelijke ruimtes als verlengstuk van hun woning zien. “Die ruimtes hebben een ander doel en moeten voor iedereen toegankelijk blijven: voor medebewoners, bezoekers en hulpdiensten.”

Eigen verantwoordelijkheid Zo simpel als het klinkt, zo lastig blijkt het in de praktijk toch te zijn. “Met regelmaat treffen medewerkers van

Ons kent ons

Wonen Wateringen rommel aan of krijgen we van bewo-

Sociale controle wordt wel eens als negatief gezien,

ners een seintje binnen”, vervolgt Floor van Zanen.

maar heeft toch echt zijn charme. Want er zijn veel

“Daar gaan we dan vervolgens mee aan de slag. Er zijn

situaties waarin het fijn is te weten dat je als buren op

natuurlijk zaken die onder onze verantwoordelijkheid

elkaar kunt rekenen. Van een postpakketje aannemen

als woningcorporatie vallen. Bijvoorbeeld wanneer er

tot het verzorgen van de planten in de vakantie. En

iets gerepareerd moet worden. Maar het is niet aan ons

soms kan het zelfs levens redden. Heeft u iets vreemds

om de rommel van een ander op te ruimen. Vandaar dat

gezien of maakt u zich zorgen over iemand? Schroom

wij actie ondernemen om bewoners bewust te maken

niet om Wonen Wateringen in te schakelen. Als nodig

van hun eigen verantwoordelijkheid.”

nemen wij contact op met de wijkagent. Kwestie van elkaar een handje helpen.

4 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


Speciale sticker

Kleine moeite

Zo zult u binnenkort wellicht een speciale sticker tegen-

Er zijn ook situaties waarvoor een bewoner niet direct

komen met hierop de vraag om persoonlijke bezittingen

verantwoordelijk is, maar waar we met z’n allen een bij-

uit de gezamenlijke ruimte te verwijderen. “Met ons te-

drage aan kunnen leveren. We zijn gewend dat de ge-

lefoonnummer erop zodat wij voor vragen bereikbaar

meentelijke dienst de plantsoenen onderhoudt. Maar de

zijn”, legt Floor van Zanen uit. Een preventieve maatre-

komende jaren zal de gemeente hier drie miljoen euro

gel is ook dat in huurcontracten een passage wordt op-

op moeten bezuinigen. Floor van Zanen: “Als we alle-

genomen waarin staat dat het niet is toegestaan om ei-

maal af en toe ons straatje vegen, hier en daar eens wat

gendommen te stallen in gemeenschappelijke ruimtes.

onkruid uittrekken of wat verdwaald klein afval opra-

“Wij hopen dat deze acties voldoende zijn om het pro-

pen, houden we het straatbeeld netjes. Zo is ook rommel

bleem te lijf te gaan. Maar mocht dit niet het geval zijn,

in de voortuin een doorn in het oog. Gebruik deze niet

dan zullen wij ervoor zorgen dat het ons juridisch wel

als opslagplaats. Alles bij elkaar een kleine moeite met

toegestaan wordt om objecten te verwijderen en de kos-

groot resultaat. Want prettig wonen doen we samen.”

ten hiervan door te berekenen.”

Meldpunt Leefomgeving Via de website van de gemeente Westland kunt u terecht met al uw meldingen en vragen over de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan losse stoeptegels, gevaarlijke verkeerssituaties of kapotte bankjes. Er is ook een speciale app ontwikkeld voor uw smartphone om meldingen te doen. U kunt de app gratis downloaden vanaf de website www.gemeentewestland.nl.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 5


onderzoek

Bewust kiezen voor wijk en woning!

Buurt bijeen komst -

Elke week komen er woningen vrij in Wateringen en Kwintsheul. Die woningen zien we graag weer snel bewoond door nieuwe huurders. Wat we daarbij nóg belangrijker vinden, is dat huurders zich in hun nieuwe woning en in hun nieuwe buurt echt op hun plek voelen. Dat begint bij het maken van een bewuste keuze. Daarvoor heeft een woningzoekende goede informatie nodig over het woningaanbod en moeten wij als Wonen Wateringen weten wie onze woningzoekenden zijn. Onderzoek leidde tot nieuwe inzichten en een nieuwe aanpak.

Zodra een woning vrijkomt, plaatst Wonen Wateringen

en meer inzicht krijgen in de beweegredenen van ie-

een advertentie in Velo-nieuws en wordt de woning op-

mand die een woning zoekt.”

genomen op de eigen website en op die van Woonnet Haaglanden. Vervolgens kunnen woningzoekenden in het bezit van een Woonpas gedurende een week op de woning reageren. Gemiddeld reageren er 180 personen op een woning. Veel animo dus. Des te opvallender is het dan dat, zodra medewerkers van Wonen Wateringen deze mensen benaderen, een woning toch vaak geweigerd wordt. Met een gemiddelde van zes tot zeven keer per woning. “Dat aantal vonden we veel te hoog”, zegt Maureen Vork, communicatiemedewerker van Wonen Wateringen. “Dus wilden wij weten wat hier achter zat

6 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

'Nieuwe aanpak voor tevreden huurders en minder weigeringen'


Wonen Wateringen proactief

Tevreden huurders en minder weigeringen

Maar met zoveel reacties wordt een woning uiteindelijk

“In de nieuwe aanpak staat het persoonlijke contact en

toch wel een keer verhuurd? Maureen Vork: ”Ja, we

opbouwen van een relatie met iemand die een woning

kunnen natuurlijk alle reacties één voor één afbellen en

zoekt centraal”, vervolgt Maureen Vork. “Op het mo-

het moment afwachten dat iemand de woning accep-

ment verkennen we alle ideeën die wij hiervoor heb-

teert. Maar liever kiezen we voor een proactieve hou-

ben.” En die zijn er genoeg. Zoals het regelmatig organi-

ding. We vinden het heel vervelend als iemand verwach-

seren van een inloop-woningmarkt waar het actuele

tingen heeft bij een wijk en woning en dat die dan niet

aanbod wordt gepresenteerd. Het ideaalbeeld is dat wo-

blijken te kloppen.” Dus vroeg Wonen Wateringen zich

ningzoekenden hun wensen kenbaar maken en Wonen

af of zij wel de juiste informatie verstrekt en of zij die op

Wateringen automatisch een aanbod doet zodra er een

de goede manier aanbiedt. Stèphanie van Adrichem, stu-

geschikte woning vrijkomt. Maar voor wie liever toch

dente aan de opleiding Communicatie van Hogeschool

zelf zoekt, blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan om

Inholland Rotterdam, heeft dit als afstudeeropdracht on-

gewoon via internet op een woning te reageren. “Zo

derzocht. Hiervoor interviewde zij onder andere be-

slaan we twee vliegen in één klap: tevreden huurders én

staande huurders en legde zij aan alle woningzoeken-

minder woningweigeringen.”

den van de corporatie een online-enquête voor.

Wensen en behoeften

Bedankt

Rode draad in het onderzoek waren de volgende vragen:

Graag bedankt Wonen Wateringen, ook namens

wie zijn de woningzoekenden van Wonen Wateringen,

Stèphanie van Adrichem, alle huurders en woningzoe-

wat zijn hun wensen bij het zoeken naar nieuwe woon-

kenden die aan de interviews en enquêtes hebben

ruimte, en waarom worden woningen geweigerd? Het

meegewerkt!

onderzoek heeft een belangrijke bron van kennis opgeleverd. De onderzoekster bracht de woningzoekenden onder in vijf leeftijdcategorieën: van 18-25 jaar, 26-35 jaar, 36-54 jaar, 55-69 jaar en 70+. Daarbij vroeg zij onder andere naar de gezinssituatie en de reden van het op zoek zijn naar een woning. Ook bracht zij in kaart welke informatiebronnen men bij voorkeur raadpleegt en hoe men het aanbieden van informatie door Wonen Wateringen beoordeelt. “Elke leeftijdcategorie heeft zijn voorkeuren”, licht Maureen Vork toe. “Iemand van 25 zoekt doorgaans anders dan iemand van 55. Maar bijna de helft van de ondervraagde woningzoekenden gaf aan het op prijs te stellen om hulp te krijgen bij het zoeken naar een woning.”

Sfeer in de wijk

in het kort

Kleine stijging servicekosten

Om een woning aan te kunnen bieden die past bij iemands leefstijl, heb je als woningcorporatie zelf een goed beeld nodig van de sfeer in de wijken. Daarom hield Wonen Wateringen vorig jaar al een enquête onder de bewoners van alle wijken in Wateringen en Kwints-

Op 1 oktober 2012 wordt door overheidsmaatregelen het

heul. Het woningbezit is in zes wijken onderverdeeld.

btw-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Voor u als huurder van

Met de uitkomsten van de enquête brengt Wonen Wate-

Wonen Wateringen betekent dit een lichte stijging van de

ringen nu in kaart hoe de bewoners met elkaar omgaan

maandelijkse servicekosten. Afhankelijk van de inhoud van uw

en wat de kenmerken van de wijk zijn. Hoe goed kennen

service-abonnement, zal deze verhoging circa

bewoners hun buren bijvoorbeeld? Ervaart men over-

€ 0,10 tot € 0,30 bedragen. Wij brengen u uitsluitend deze 2%

last? Welk cijfer geven zij aan hun wijk? Tijdens per-

extra btw-heffing in rekening. Aan uw maandelijkse huurtarief

soonlijke wijkbezoeken leggen medewerkers de uit-

zal dus niets veranderen!

komsten aan de bewoners voor. Maureen Vork: “Zo toetsen we of het beeld dat we hebben verkregen klopt

Liever hadden wij u via een brief even persoonlijk van deze

in de praktijk. Waardevolle informatie die we kunnen

verandering op de hoogte gesteld, maar de verzendkosten hier-

gebruiken om woningzoekenden te helpen bij het vin-

van overstijgen de maatregel die we moeten treffen. Vandaar

den van een woning.”

dit berichtje in deze Kwartier. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 7


ACTUEEL

Mooie voorzieningen = prettig wonen De ene wijk is de andere niet. Zo wonen in de ene wijk vaak meer senioren en in de andere jonge gezinnen. We zetten ons graag in voor passende voorzieningen die het nóg leuker maken om er te wonen. Zo hebben we in nieuwbouwwijk Juliahof passende ruimte beschikbaar gesteld aan Kidsvilla Julia. Het resultaat

is

prachtig

geworden!

Trouwens, we zijn al aardig thuis in kinderdagverblijven. Eerder werkte Wonen Wateringen al mee aan de

ontstaan die een goed idee hadden

gemaakt om bijvoorbeeld een gezel-

opening van Dreumesland en Kin-

om aan een lege ruimte een bestem-

lig kaartje te leggen en een klets-

deropvang Groentelaan in Essellan-

ming te geven. Er was namelijk in-

praatje te maken. Iets wat als van-

den en aan ’t Molentje in boerderij

pandig voorzien in een ruimte voor

zelf groeide in de tijdelijke buurtkeet

Nieuw Zuiderveld in Wateringen.

vuilcontainers, maar hiervoor is

in de Oranjewijk. Die gezellige

buiten een speciale opslag gemaakt.

functie blijft dus bestaan, maar

Nog een leuk nieuwtje

En dus verhuurt Wonen Wateringen

straks in de Prinses van Oranje. Met

gaat over appartementencomplex

nu voor € 1,- per jaar deze ruimte

een mooie bijdrage van Fonds West-

De Prinses van Oranje. Hier is spon-

aan de commissie. Er wordt een ont-

land zal het zaaltje worden inge-

taan een commissie van bewoners

moetingszaaltje voor bewoners van

richt.

in het kort

Hoe veilig is mijn wijk? Politie Haaglanden houdt nauwkeurig bij hoe het staat met de veiligheid in de regio. Wilt u een realistisch beeld van de veiligheid in uw wijk? Kijk dan eens op www.hoeveiligismijnwijk. nl, waarop u kunt kijken en vergelijken. Valt u zelf wel eens iets verdachts op? Op de website vindt u tips over wat u in bepaalde situaties kunt doen en hoe u kunt voorkomen slachtoffer te worden van een misdrijf. Gebeurt dit helaas toch, doet u dan altijd aangifte! Het helpt de politie om de lokale criminaliteit in kaart te brengen en gericht actie te ondernemen.

8 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


PROJECTEN

Wonen Wateringen in gesprek met Vestia Het is allang geen nieuws meer dat woningcorporatie Vestia in grote financiële problemen verkeert. Vestia moet hierdoor vele renovatie- en nieuwbouwplannen uitstellen of zelfs afgelasten en daarnaast een groot aantal huurwoning verkopen. De impact is het grootst op de regio’s Den Haag en Rotterdam. En dus ook op het Westland. Wonen Wateringen is met Vestia in gesprek gegaan. “Wij hebben het aanbod gedaan om alle woningen van Vestia in het Westland over te nemen”, vertelt André van den Berg, directeur van Wonen Wateringen. ”Gebeurt er niets, dan zijn de gevolgen voor de lokale economie en volkshuisvesting enorm.”

Inmiddels is duidelijk dat Vestia voor de grote opgave

Op de manier van Wonen Wateringen

staat om in de komende jaren een lening van in totaal

Wonen Wateringen wordt in haar idee ondersteund door

meer dan €1,3 miljard af te lossen. Vestia zal proberen

de gemeente Westland en door ondernemersorganisatie

die lening af te lossen door middel van verkoop van

VNO-NCW. “Wij willen problemen op de Westlandse wo-

15.000 woningen in de komende 10 jaar, huurharmoni-

ningmarkt voorkomen. Het is niet ons eerste doel om als

satie en inkrimping van de organisatie. Wonen Waterin-

woningcorporatie te groeien”, aldus André van den

gen maakt zich ernstig zorgen over de sporen die deze

Berg. “Al is dat natuurlijk wel aan de orde mochten de

plannen ook in de Westlandse woningmarkt achter zul-

onderhandelingen tot een goed einde komen.” Botst dat

len laten. Met haar aanbod aan Vestia wil Wonen Wate-

niet met de kracht van een kleine corporatie als Wonen

ringen voorkomen dat er een ongecontroleerde verkoop

Wateringen? “Als kleine corporatie zijn wij inderdaad in

van eengezinswoningen plaatsvindt, dat grote aantallen

staat om dichtbij onze huurders te staan. In het huidige

sociale huurwoningen door stevige huurverhogingen

beleid zoeken we zelfs steeds meer naar het persoonlij-

onbetaalbaar worden voor de doelgroep, en dat noodza-

ke contact met huurders en woningzoekenden. Want al-

kelijke projecten in het kader van vernieuwing en ver-

leen zó kom je erachter wat er leeft en waar men be-

betering zullen stoppen.

hoefte aan heeft. Wij hebben als corporatie een heldere maatschappelijke opdracht en dus probeer je midden in

Een oplossing voor de volkshuisvesting

de maatschappij te staan. Ook dat is een investering die

Wonen Wateringen is sinds enige tijd druk met Vestia in

geld kost. Maar we zijn wie we zijn en willen ook zo blij-

gesprek. “Als Vestia genoodzaakt is om vele huurwonin-

ven. Mocht de overname doorgaan, dan zetten we die

gen in de verkoop te zetten, dan komt daarmee de soci-

koers dus absoluut door.”

ale verhuur in het Westland in gedrang”, licht André van den Berg toe. Wonen Wateringen bezit zelf in Kwintsheul en Wateringen 2000 woningen. Vestia heeft er, inclusief geplande nieuwbouwwoningen, circa 3400 in Honselersdijk, Naaldwijk en Maasdijk. “De beslissing om zo’n grote hoeveelheid woningen over te willen nemen, gaat niet over één nacht ijs. Samen met het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben we eerst financieel onderzocht of deze stap mogelijk is. Besluiten zijn er nog niet genomen, Wonen Wateringen en Vestia zijn

“Gebeurt er niets dan zijn de gevolgen voor de lokale economie en volkshuisvesting enorm.”

nog in gesprek. Zo iets groots vergt natuurlijk enige tijd.”

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 9


op stap met...

De wijkagenten van Kwintsheul en Wateringen Sinds maart vormen zij een duo: wijkagenten Frank Cramer en Jaap van Toor van Politie Haaglanden. “We hebben het leukste beroep dat je binnen de politie kunt hebben”, vinden zij zelf. Met een baan die uiteenloopt van bemiddelaar tot boevenvanger. Hun boodschap om met elkaar het wonen en leven zo plezierig mogelijk te maken: “Praat met elkaar. Wacht niet tot de emmer al overloopt!”

Geluidsoverlast, burenruzie, vernieling of huisvrede-

dat hen aanspreekt. ‘Stel je voor dat jouw eigen oma er-

breuk: het is slechts een greep uit de situaties waarmee

langs wil, maar niet durft’, zeggen we dan. Meestal valt

de wijkagenten te maken hebben. Als aanspreekpunt

dan gelijk het kwartje.” Het gesprek met elkaar aangaan

voor burgers en bedrijven zijn zij er om problemen op te

kan dus echt wel. “Maar wacht er niet mee totdat de ir-

lossen en om problemen te voorkomen. En dus gaan zij

ritatie al torenhoog is opgelopen. Dan is het eigenlijk al

bij elke melding polshoogte nemen. Direct tijdens hun

te laat.”

dienst óf, mocht de melding door een andere collega zijn afgehandeld, altijd nog even achteraf.

Durf te melden Elke melding nemen zij serieus. “Zie je iets verdachts of

Korte lijnen

maak je je zorgen om iemand, bel ons!” Dat kan op 0900-

“Want er zijn situaties die zich niet door een enkel be-

8844 of via 112. “Vaak belt men 112 als er een ongeluk is

zoek van de politie laten oplossen. Gevallen bijvoorbeeld

gebeurd. Maar je mag dit nummer ook bellen als je bij-

waarin iemand behoefte heeft aan een langduriger

voorbeeld ziet dat er iets vernield wordt of huiselijk ge-

hulpverleningstraject.” Frank Cramer en Jaap van Toor

weld vermoedt bij de buren. Dan komt de dichtstbijzijn-

schakelen dan de juiste organisatie in. Elke zes weken

de wagen er met spoed aan. Want hoe sneller we er zijn,

voeren zij sociaal overleg met instanties als de GGZ,

hoe beter!”

GGD, gemeente Westland en Wonen Wateringen. “Hierdoor zijn de lijnen kort. En dat is belangrijk, want iemand die bijvoorbeeld in psychische nood verkeert heeft vaak op meerdere vlakken problemen. Veroorzaakt overlast in de buurt of heeft een huurschuld.”

Surveilleren met de Buurtpreventie In nauwe samenwerking met Politie Haaglanden

Zoek het gesprek

zorgt ook de Buurtpreventie ervoor dat het prettig

De tijden dat een blik van de agent voldoende was, zijn

wonen is in Wateringen en Kwintsheul. Vele vrijwilli-

veranderd. “Maar ook bellen mensen sneller de politie

gers surveilleren overdag en ’s avonds op straat en

dan vroeger”, aldus de wijkagenten. “Komen we dan kij-

treden vooral preventief op. Heeft u ook hart voor uw

ken, dan valt het gelukkig in veel gevallen wel mee.”

dorp en wilt u een bijdrage leveren aan de leefbaar-

Neem het onderwerp van hangjongeren. “Dan staan er

heid? Zowel de Wateringse als Heulse Buurtpreventie

wat jongelui met elkaar op een bruggetje en durft een

staan altijd open voor vrijwillige versterking. U kunt

ouder iemand er niet langs. Wij maken ze dan duidelijk

zich aanmelden via: www.heulsebuurtpreventie.nl en

dat ze niets strafbaars doen, maar ze toch beter ergens

www.buurtpreventie-wateringen.nl

anders kunnen gaan staan. Door een voorbeeld te geven

10 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


'Kan er iets niet door de beugel, durf te bellen!' informatiemagazine wonen wateringen kwartier 11


De renovatie, sloop en nieuwbouw in de Oranjewijk is een groots project dat verspreid over tien jaar wordt uitgevoerd. Op woensdag 22 augustus vierden we het Groot Oranjewijk Buurtfeest, een prachtige dag om een mijlpaal te vieren. Het was gezellig druk op het bouwterrein midden in de

Zo vierden we direct de afronding van het project Prin-

Oranjewijk, dat was omgetoverd tot feestlocatie voor

ses van Oranje. En wie kun je beter vragen om symbo-

alle bewoners van de wijk. Want er viel iets moois te vie-

lisch de eerste steen te leggen dan MĂĄxima zelf! Die ver-

ren: we zijn goed op stoom met de renovatieplannen en

volgens ook nog met iedereen die maar wilde op de foto

de eerste fase van de nieuwbouw is klaar. Nu zijn we er

ging. OkĂŠ, we bekennen: het was haar dubbelgangster.

nog niet, want er staat nog veel meer te gebeuren. En

Maar je moest naar deze look-a-like zeker twee keer kij-

dus gaan we van de ene mijlpaal door naar de volgende.

ken om dat te zien. En ze was minstens zo charmant!

12 kwartier informatiemagazine wonen wateringen


Mijlpalen in de Oranjewijk Bouw je Eigen Huis Op 14 september sloegen de 10 kopers van het CPO project ‘Je Eigen Huis Bouw Je Zelf’ de eerste paal van hun nieuwe woning in de Oranjewijk. Het eerste CPO-project in het Westland waarbij starters op de woningmarkt hun eigen huis in de Emmastraat en de Wilhelminastraat ontwerpen. Heel bijzonder is dat het hier zowel koop- als huurwoningen betreft. Mooie projecten die weer kleur geven aan de Oranjewijk.

Alle plannen gaan door In het hele land worden door de economische crisis renovatie- of nieuwbouwplannen uitgesteld of afgeblazen. Banken zijn namelijk veel voorzichtiger geworden met het verstrekken van geld. Wonen Wateringen is blij te kunnen zeggen dat alle geplande projecten door zullen gaan! Weliswaar in een iets rustiger tempo, waardoor het niet zal lukken de hele herstructurering van de Oranjewijk in 2014 af te ronden. Maar we zullen er alles aan doen om de overlast voor de bewoners te beperken. Wij kiezen ervoor om woningen die gesloopt zullen worden, zo lang mogelijk te laten bewonen. Vaak gebeurt dit door tijdelijke bewoning. Uiteraard houden we de leefbaarheid van de wijk goed in de gaten. Door te blijven investeren in de openbare ruimte en wanneer nodig bewoners erop te attenderen ook nu de wijk netjes te houden.

informatiemagazine wonen wateringen kwartier 13


Z o rg i n it i a t

i e ve n

W o nen W ater i ngen bere i kbaar

M e e r w et e n o ve r i n it ia ti e v e n d e m a a ts c h a p p e li jk e i n d it b w w w.p h il a d e lp h ia . n l e n la d ? B e z o e k w w w.p iet e rv a n fo re e st. n l

Help de ! e i t n e v e r p t r u u B

ventie in bij de Buurtpre en rd o w er g li webVrijwil k even op hun ij K ? en g in er Wat e.nl Kwintsheul of ebuurtpreventi ls eu .h w w w ! u aan sites en meld eringen.nl. preventie-wat rt u u .b w w w en

14 kwartier informatiemagazine wonen wateringen

n Ook Wone n mag u Wateringe n n bij vrage e ll e b d ij lt a n! Bel ons e d n a t s is of m 93650. op 0174-2

Handig app

Meteen acti

e ondernem

het Meldpu

iets opvalt

nt Leefbaa

op straat?

en richting

rheid als u

Zoals losse of andere o bstakels? De gemeen te Westlan d heeft een speciale ap p gemaakt voor de smartphon e. Te down loaden via www.geme entewestla nd.nl. stoeptegels


colofon

Bereikbaar

Goede ideeën

H e e ft u e e n id e e o m d e l e e fb a a r h e id in u w w ij k te v e r b e te r e n? Laat het ons w e te n v ia in fo @ w o n e n w a te r in g e n .n l o f te l e fo o n n u m m e r ( 0 17 4 ) 293650.

Wonen Wateringen Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen Tel. 0174 29 36 50 Fax 0174 29 02 58 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl

Openingstijden Woonwinkel maandag t/m donderdag: 8.30 tot 16.30 uur vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur vrijdagmiddag gesloten Buiten kantooruren kunt u ons alleen in noodgevallen bereiken op tel. 0174 29 36 50

Rioolverstoppingen Bij rioolverstoppingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met RSS-Zuid-Holland. Tel. 0800 - 099 13 13

e e wijk g i l i e V

n

CV-storing en -onderhoud Bij CV-storingen kunt u rechtstreeks contact

t t staa oe he h n e t in We igheid e ve i l d t e m e fte f beho o k j i uw w k dan s? Kij p i t n aa w. op ww ee n s i j k .n l . mijnw s i g i l i h o ev e

opnemen met Jac van Zeijl, technische installaties. Tel. 0174 29 32 51

Kwartier Kwartier is een uitgave van Wonen Wateringen en wordt verspreid onder huurders en relaties. Kwartier komt vier keer in het jaar uit in een oplage van 2.000 stuks Redactie Een productie van Van Es, Wendy van Es Maureen Vork André van den Berg Ontwerp Mangoã Ontwerp, Angela van der Knaap

Be l

d e w ij k a g e Va lt u iets nt ! v re e m d s o p i n u w b u u rt d a n c o nt a ct ? Nee m 0 9 0 0 -8 8 4 4 o p m et d e w ij k a g e nt . Be l i n a c v ia t e l. u t e sit u a ti e s g e ru st 11 2 .

Fotografie Westreport Fotografie Drukwerk en afwerking Dipas druk & print


Relatiemagazine Wonen Wateringen #herfst 2012  
Relatiemagazine Wonen Wateringen #herfst 2012  

Wonen Wateringen is een woningcoöperatie met woningen in Wateringen en Kwintsheul. Een woningcoöperatie waarbij het woongenot en beleving va...

Advertisement