Page 1

Creació d'imatges panoràmiques amb Hugin

Manel Zaera

Creació d'imatges panoràmiques amb Hugin Manel Zaera, juliol del 2008, manelzaera@gmail.com Llicències: GNU GFDL i CC BY-SA 3.0, 2.5, 2.0 i 1.0

Introducció Sovint es vol fer una fotografia que abasta un angle de visió superior al que la càmera de la qual es disposa permet captar. Aleshores s'ha de recórrer a fer diferents fotografies que abastin en conjunt tot l'a ngle de visió i després muntar una imatge panoràmica amb aquestes. Hi ha diverses aplicacions per fer-ho [1], de les quals aquest document mostra com fer-ho amb Hugin [2], una aplicació de programari lliure i multiplataforma, a partir d'un exemple concret i senzill. No és un document sobre fotografia digital sinó que només és un document que exemplifica l'ús de Hugin per crear imatges panoràmiques, un alternativa lliure a altres existents.

Creació d'imatges panoràmiques El procés de creació d'una imatge panoràmica o panorama [3] a partir de vàries imatges independents s'a nomena stitching (cosir les imatges) [4]. Els programes de generació de panorames s'encarreguen de realitzar les diferents tasques involucrades en el tractament de les imatges que s'utilitzen per generar el panorama final. El resultat d'a questa generació dependrà de diversos factors, entre els quals el lloc des d'o n s'ha pres cada imatge, l'existència o no d'elements en moviment a les imatges, i altres condicions com la lluminositat -si s'han pres en diferents moments-, etc.

Panorames amb Hugin Hugin és una aplicació multiplataforma que es distribueix amb llicència GPL. És programari lliure. Permet crear imatges panoràmiques a partir de dues o més imatges de forma senzilla. En els següents apartats es mostra com utilitzar Hugin per crear una imatge panoràmica a partir d'un conjunt de fotografies, en el cas de l'exemple d'un a vista d'un paisatge.

Càrrega de les imatges El primer pas és escollir les imatges que han d'utilitzar-se per generar la imatge final. Es poden afegir totes de cop o de forma individual, utilitzant la pestanya Assistant o la pestanya Imatges. Un cop carregades es poden ordenar per tal que les imatges que es corresponen a ubicacions contigües estiguin una al costat de l'a ltra. De forma automàtica Hugin detecta les característiques de cada imatge (tipus de lent, pàgina 1/6


Creació d'imatges panoràmiques amb Hugin

Manel Zaera

distància focal, ...), les quals es poden modificar si es creu que no són les adequades. Les dades EXIF [5] de la imatge permeten accedir a la informació del camp de visió de la mateixa.

Figura 1: Imatges del panorama

Punts de control Els punts de control es defineixen entre dues imatges contigües, de forma que identifiquen elements comuns entre aquestes, els quals serveixen de referència a l'hora de fusionar-les. Es recomana almenys tenir 3 punts de control [7] per cada parell d'imatges, tot i que poden ser necessaris més punts, en funció de la imatge. Per escollir punts de control cal seleccionar elements ben distingibles de les imatges, com ara vèrtex d'e dificis, finestres, roques que destaquin, etc. La selecció d'un punt de control en Hugin es fa de la següent manera: 1. A la pestanya Punts de Control se selecciona una imatge i la següent o l'a nterior. 2. Sobre una de les imatges se cerca un punt que pugui servir de referència i s'hi fa clic amb el botó esquerre del Figura 2: Pestanya de punts de control ratolí. Automàticament l'a plicació ampliarà l'àrea i mostrarà el punt que s'ha seleccionat. 3. A l'a ltra imatge se selecciona el mateix punt que s'ha seleccionat a la primera. Hugin el marcarà si hi ha calcula una coincidència acceptable, o mostrarà un error si el punt que s'ha marcat no té res de coincident amb el primer.

pàgina 2/6


Creació d'imatges panoràmiques amb Hugin

Manel Zaera

Figura 3: Punts de control 4. Finalment, s'ha de fer clic amb el botó dret del ratolí sobre la imatge perquè el punt de control quedi registrat.

Figura 4: Selecció dels punts de control Al menú Examinar->Taula de punts de control o amb la tecla F3 es poden veure tots els punts de control registrats entre els diferents parells d'imatges, i si algun es vol eliminar es pot fer des d'a questa taula. El procés de selecció de punts de control es pot haver de repetir si es dóna el cas que el panorama final té imperfeccions destacables, talls bruscos entre parts d'imatges fusionades. Això pot passar, per exemple, quan hi ha perfils muntayosos. Aleshores s'ha d'intentar trobar punts que serveixin de referència i incrementar el nombre de punts fins obtenir un resultat acceptable.

pàgina 3/6


Creació d'imatges panoràmiques amb Hugin

Manel Zaera

Optimització El procés d'o ptimitació prepara les imatges per ser assemblades, realitzant-ne les alteracions necessàries. En un panorama normal, com el de l'exemple, es pot deixar el valor de la llista desplegable Optimitzar al valor per defecte, i fer clic sobre Optimitza ara. Es poden però, escollir altres opcions per optimitzar i altres valors relacionats amb l'o rientació de la imatge i els paràmetres de la lent. Per al cas de l'exemple només cal fer clic al botó i continuar amb la pestanya de l'a ssemblatge.

Figura 5: Optimitzador

Assemblatge En aquest punt es genera la imatge panoràmica resultant de fusionar les imatges que s'han selccionat. Per generar-la es poden seleccionar les següents opcions: ●

Projecció: Per defecte hi ha la projecció equirectangular però, es poden triar projeccions, en funció del tipus de panorama que es genera.

Angle del camp de visió: Es pot establir o bé fer clic sobre Calcular l'angle del camp de visió.

Assemblatge ràpid: Se selecciona el tipus d'a ssemblatge que es desitja generar i fent clic sobre Assembleu ara s'inicia el procés de creació del panorama.

Mida d'imatge del panorama: Es pot establir o bé fer clic sobre Calcula la mida òptima.

Motor d'a ssemblatge: PTStitcher o nona (per defecte).

Opcions d'a ssemblatge: Funció d'interpolació [7] i gamma. Per defecte la funció que hi ha és Poly 3, interpolació bicúbica però, es poden triar altres, depenent de la velocitat pàgina 4/6


Creació d'imatges panoràmiques amb Hugin

Manel Zaera

de processament desitjada i de la qualitat de la imatge final. ●

Opcions del fitxer de sortida: format de la imatge de sortida, tipus de compressió, etc.

Figura 6: Assemblador El resultat final és una imatge com la que mostra la figura, la qual no sempre és rectangular sinó que és irregular, a causa de les transformacions que s'han fet a les diferents imatges que la composen per poder-les fusionar en una de sola. La zona quadriculada representa una zona transparent.

Figura 7: Panorama resultant Per finalitzar el procés només queda retallar la imatge perquè quedi un panorama rectangular, com el de la figura següent.

pàgina 5/6


Creació d'imatges panoràmiques amb Hugin

Manel Zaera

Figura 8: Panorama final

Referències [1] Panorama Creation and Stitching Tools: http://graphicssoft.about.com/od/panorama/Panorama_Creation_and_Stitching_Tools.htm [2] Hugin: http://hugin.sourceforge.net [3] Panoramic Photography: http://en.wikipedia.org/wiki/Panoramic_photography [4] Image stitching: http://en.wikipedia.org/wiki/Image_stitching [5] EXIF: http://en.wikipedia.org/wiki/Exif [6] Tutorial Hugin: http://hugin.sourceforge.net/tutorials/overview/en.shtml [7] Interpolació: http://wiki.panotools.org/Interpolation

Llicència Aquest document es publica amb les llicències GNU Free Documentation License (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) i amb Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5), 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) i 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0).

pàgina 6/6

Guia de Hugin  

Creacio d'imatges panoramiques amb Hugin