Page 1

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

1


3ª Sessió: Estratègies de l’A.C. Quines estratègies

afavoreixen l’aprenentatge cooperatiu?

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

2


Recor dator i: L ’activitat cooper ativa Els elements bàsics d’una activitat realment cooperativa són cinc:  La interdependència positiva  Promoure la interacció cara a cara Donar responsabilitat a cada membre del grup Desenvolupar les habilitats del grup i les relacions interpersonals Reflexionar sobre el treball del grup Joan Domingo- Barcelona, UPC

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

3


Activitat 1: Retall de fotografies Objectiu: Descriure el tros de fotografia que

MATERIAL: -Retalls de fotografies

cada membre del grup té, amb la finalitat d’identificar la fotografia completa. N o es pot ensenyar el tr os a la r esta de components fins que no s’hagi fet la descripció de cadascun dels trossos. En finalitzar la descripció es fa una posada en comú en petit grup. Heu de pr endr e nota d’allò que us hagi critat més l’atenció de la descripció dels companys.

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

4


“Reflexionem”  

Què us ha cr i da t l ’a tenci ó? Concl usi ons de l ’a cti vi ta t.

Activitat1: “Els r etalls de fotogr afies” Par ticipant 1

D escr ipció de la par t de la fotogr afia obser vada

Par ticipant 2

D escr ipció de la par t de la fotogr afia obser vada

Par ticipant ...

D escr ipció de la par t de la fotogr afia obser vada

H ipòtesi 1: “Aquesta fotogr afia és...” H ipòtesi 2: “Aquesta fotogr afia és...” H ipòtesi ...: “Aquesta fotogr afia és...”

Conclusions de l’activitat (en petit gr up) Conclusió final (gr an gr up)

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

5


Activitat 2: “Aquesta fotogr afia ens r epr esenta” Disposeu de 10 mi nuts per

organitzar-vos amb l’objectiu de fer una fotografia que us representi com a cicle o departament. Una persona del grup fa de fotògr a f / obser va dor i no pot intervenir. Quan finalitzi el temps demaneu la màquina de fotografiar i feu-vos la fotogr a fi a ”. MATERIAL: - Màquina de fotografiar LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

6


Estr a tègi es obser va des? És una a cti vi ta t cooper a ti va ?

“Reflexionem” 

LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

7


Pessic de teor ia: Estr atègies que afavor eixen l’apr enentatge cooper atiu.  Posar-se d'acord per decidir com

es fa i què ha de fer cadascú. Realitzar els corresponents treballs o proves individuals. Analitzar els trets d'allò que realitza o ha realitzat cadascú. Considerar com es complementa el treball: feina individual, en petit grup, col.lectiva,... Avaluació en grup dels resultats. LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

8


Què m’emporto? • Avui m’emporto… • • • • • • • • • • • • LL. Clavero, M. Ballesteros - 2011

9

A cooperatiu 3  

Aprenentatge cooperatiu 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you