Page 1

ยินดีตอนรั บ ้


สาขา การประถมศึ กษา


สารบัญ การเปลี่ยนสีพ้ ืนหลังแบบทึบ 4

การใช้ เมนูรูปแบบ-เอาพื้นหลังออก 11

การเปลี่ยนพื้นหลังแบบไล่ระดับสี 5 การใช้ เมนูรูปแบบใส่ภาพ 12

การใส่พ้ ืนหลังแบบรูปภาพ 6 การใช้ ลักษณะอักษรศิลป์ -การแปลง 14 การใส่กล่องข้ อความ 7 การใส่ภาพและตกแต่งภาพตัดปะ 8

การใช้ เครื่องมือรูปภาพ 10

การใช้ smartArt 15 การใช้ แผนภูมิ 16 เพลง เรื่องจริง 17


การเปลีย ่ นสี พน ื้ หลังแบบทึบ


การเปลี่ยนแปลงพืน้ หลังแบบไล่ ระดับสี


การใส่พืน ้ หลังแบบรูปภาพ


การใส่กล่องข้ อความ

ค.บ.2 การประถมศึ กษา


การใส่ ภาพและตกแต่ งภาพตัดปะ


การใช้ เมนูรูปแบบ-เอาพืน้ หลังออก


การใช้เครือ ่ งมือรูปแบบใส่รูปภาพ


การใช้ ลักษณะอักษรศิลป์ -การแปลง


ตัวหนอน

ไข่

วงจรชีวิต หนอนนก

ดักแด้

ตัวเต็ม วัย

การใช้ smartArt


จานวนนักศึกษาการประถมศึกษา

ชั้นปี ที่ 4 14%

ชั้นปี ที่ 5 10%

ชั้นปี ที่ 1 19%

ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2

ชั้นปี่ ที่ 3 23%

ชั้นปี ที่ 2 34%

ชั้นปี่ ที่ 3 ชั้นปี ที่ 4 ชั้นปี ที่ 5

การใช้ แผนภูมิ


นางสาวอาธิติยา ดวงมาลา หมู่ 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you