Page 1


นางสาวมณีวรรณ มองค าหมืน ่ ่ สาขาวิ ช าการ ประถมศึ ก ษา


การเปลี่ยนสีพื ้นหลังแบบทึบ.. 4

การเปลี่ยนพื ้นหลังแบบไล่ระดับสี…5 การใส่พื ้นหลังแบบรูปภาพ…6 การใส่กล่องข้อความ…7 การใส่ภาพและตกแต่งภาพตัดปะ…8 การใช้เครื่ องมือรู ปภาพ…10

การใช้เมนูรูปภาพแบบ-เอาพื้นหลังออก...11 การใช้เครื่ องมือรู ปร่างใส่รูปภาพ…12

การทาตัวอักษรแบบต่างๆ...13 การใช้ลักษณะอักษรศิลป์ -การแปลง…14 การใช้ Smart art…15 การใช้แผนภูม… ิ 16


การใส่พื ้นหลังแบบรูปภาพ


คบ.2 การประถมศึ กษา

หมู่ 1

การใส่กลองข อความ ่ ้


การใส่ภาพและตกแต่งภาพตัดปะ


การใช้ เครื่องมือรูปภาพ


การใช้เมนูรูปภาพแบบ-เอาพืน ้ หลังออก


การทาตัวอักษรแบบต่างๆ


จานวนนั กศึกษาการประถมศึกษา ชันปี ้ ที่ 1

ชันปี ้ ที่ 2 10%

14%

23%

ชันปี ้ ที่ 3

ชันปี ้ ที่ 4 19%

34%

ชันปี ้ ที่ 5


กอดเธอได้ ไหม ประคองรักที่มี

จะขอให้สัญญา จะ ใจ ไม ่ทาให้เธอวุนวาย ่ ขอกอดเธอได้ไหม ในค่าคืนนี้ ชา่ ง ให้เธอได้รู้สึก อบอุน่ ในหัวใจ ใจ กอดเธอตรงนี้ เหน็ บหนาว แต่ดาวบนฟ้ า ยัง ไม ่อยากจะให้ใคร ขอกอดเธอได้ไหม ในที่ๆ เราสอง จะ มาพรากเราทั้งสอง กอดเธอตรงนี้ ประคองรักที่มี สดใส ในที่ๆ เราสอง จะ ให้เธอได้รู้สึก แค่อยากจะรู ้ว ่าข้าง คน ในหัวใจของเธอ ขอกอดเธอได้ไหม ประคองรักที่มี อบอุน่ ในหัวใจ ให้เธอได้รู้สึก ไม ่อยากจะให้ใคร นั้นมีใครอยูข่ า้ งใน กอดเธอตรงนี้ มีเธอกับฉันในคืน ในที่ๆ เราสองจะ อบอุน่ ในหัวใจ มาพรากเราทัง้ สอง ประคองรักที่มี ไม ่อยากจะให้ใคร คน นี้ จิตใจของฉันเริ่ ม แค่อยากจะรู ้สึก มาพรากเราทั้งสอง ขอกอดเธอได้ไหม อบอุน่ ในหัวใจ คน กอดเธอตรงนี้ สัน่ ไหว แค่ ไม ่อยากจะให้ใคร ขอกอดเธอได้ไหม ในที่ๆ เราสองจะ อยากจะได้ ประคองรักที่มี ไออุน่ รักของคน มาพรากเราไปเลย กอดเธอตรงนี้ ดูเมฆบนฟ้ าเริ่ ม ในที่ๆ เราสองจะ แค่อยากจะรู ้สึก ข้างกายที่มใี จ เปลี่ยนสี ประคองรักที่มี อบอุน่ ในหัวใจ ให้กบั ฉัน แค่อยากจะขอ เรื่ อง แล้วเธอคนนี้ หล่ะ แค่อยากจะรู ้สึก ไม ่อยากจะให้ใคร เปลี่ยนไหม อบอุน่ ในหัวใจ มาพรากเราไปเลย เดียวเธอรู ้สึก เหมือนฉันบ้างไหม จิตใจของฉันไม ่ ไม ่อยากจะให้ใคร กอดเธอได้ไหม หวัน่ ไหว มาพรากเราไปเลย ลันลา ฉันขอสัญญา จะขอให้สัญญา จะ เพราะในหัวใจโอ้ แค่อยากจะขอ เรื่ อง ขอกอดเธอได้ไหม ใจมีแต่เธอ เดียวเธอรู ้สึก ลันลา ไม ่ทาให้เธอวุนวาย ่ แค่อยากจะขอ เรื่ อง เหมือนฉันบ้างไหม แค่อยากจะรู ้สึก ใจ ฉันขอสัญญา อบอุน่ ในหัวใจ ขอกอดเธอได้ไหม เดียวเธอรู ้สึก เหมือนฉันบ้างไหม จะขอให้สัญญา จะ ไม ่อยากจะให้ใคร กอดเธอตรงนี้ ไม ่ทาให้เธอวุนวาย ่ มาพรากเราไปเลย ในที่ๆ เราสอง จะ ฉันขอสัญญา


นางสาวมณีวรรณ ม่องคำหมื่น  
นางสาวมณีวรรณ ม่องคำหมื่น