Page 1

ยินดีต้อนรับจร้า…

Ning


รหัส 554188034


สารบัญ การเปลี่ยนสี พ้นื หลังแบบทึบ 4

การใช่ Smart Art 15

การเปลี่ยนพื้นหลังแบบไล่ระดับสี 5

การใช่แผนภูมิ 16

การใส่พ้นื หลังแบบรู ปภาพ 6 การใส่ กล่องข้อความ 7 การใส่ ภาพและตกแต่งภาพตัดปะ 8 การใช่เครื่ องมือรู ปภาพ 10 การใช่เมนูรูปแบบ – เอาพื้นหลังออก 11 การใช่เมนูรูปภาพใส่รูป 12 การใช่ลกั ษณะอักษรศิลป์ - การแปลง 14


การเปลีย ่ นสี พน ื้ หลังแบบทึบ


การเปลี่ยนแปลงพืน้ หลังแบบไล่ ระดับสี


การใส่พืน ้ หลังแบบรูปภาพ


การใช่ เมนูรูปแบบเอาพืน้ หลังออก


การเขียนอักษรแบบต่างๆ


หนอน

ไข่

วงจรชีวติ นอนนก โตเต็ม วัย

ดักแด้


จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำ ชัน้ ป.1 ชัน้ ป.2 ชัน้ ป.3 ชัน้ ป.4 ชัน้ ป.5


เพลง รักเธอ เธอไม่รู้ อยู่อย่างคนทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ์ ก็เลยต้องปิ ด ความรู้สกึ ภายในใจไว้คนเดียว ไม่เป็ นไร ได้แอบรักเธอก็มคี วามสุขแล้ว ต้องการเท่านี้ ก็ไม่ร้จู ะหยุดรักยังไง เลยต้องรักเธอไปในใจก็แล้วกัน เธอไม่หนั มามอง ก็ไม่เสียใจสักครัง้ แค่ให้ฉนั มีคนให้ดูแล ในบางครัง้ บางคราวก็เพียงพอแล้วใจ เธอจะรักใคร ใจฉันก็รกั เธออยู่ดี

แค่เพียงได้ห่วงใย อยู่ไกลๆ ก็ยงั ดีกว่า เธอไม่เห็นค่า ก็เข้าใจและไม่เคยคิดน้อยใจ ไม่เป็ นไร ได้แอบรักเธอก็มคี วามสุขแล้ว ต้องการเท่านี้ ก็ไม่ร้จู ะหยุดรักยังไง เลยต้องรักเธอไปในใจก็แล้วกัน เธอไม่หนั มามอง ก็ไม่เสียใจสักครัง้ แค่ให้ฉนั มีคนให้ดูแล ในบางครัง้ บางคราวก็เพียงพอแล้วใจ เธอจะรักใคร ใจฉันก็รกั เธออยู่ดี ไม่เป็ นไร ได้แอบรักเธอก็มคี วามสุขแล้ว ต้องการเท่านี้

รักเธออยูดี ่ ก็ไม่ร้จู ะหยุดรักยังไง เลยต้องรักเธอไปในใจก็แล้วกัน เธอไม่หนั มามอง ก็ไม่เสียใจสักครัง้ แค่ให้ฉนั มีคนให้ดูแล ในบางครัง้ บางคราวก็เพียงพอแล้วใจ เธอจะรักใคร ใจฉันก็รกั เธออยู่ด.ี ..


ขอบคุณคร๊


มาร น เจ ะอารง  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you