Page 1

Mala


สารบัญ การเปลีย ่ นสี พน ื ้ หลังแบบทึบ 4 การเปลีย ่ นแปลงพืน ้ หลังแบบไลระดั ่ บสี การใส่พืน ้ หลังแบบรูปภาพ 6

5


การเปลีย ่ นสี พน ื้ หลังแบบทึบ


การเปลีย ่ นแปลงพืน ้ หลังแบบไลระดั บ ่


การใส่พืน ้ หลังแบบรูปภาพ


คบ.2 การประถมศึ กษา หมู ่ 1

คบ.2 การประถมศึ กษา หมู ่ 1


ตัว หนอน

ไข่

วงจรชีวิต หนอนนก ตัวเต็มไว

ดักแด้


จานวนนักศึ กษาการประถมศึ กษา ชั้นปี ที่ 1

ชั้นปี ที่ 2 10%

14%

23%

ชั้นปี ที่ 3

ชั้นปี ที่ 4

ชั้นปี ที่ 5

19%

34%


เก็บใจไว้ในลิ้ นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้ เบื่อกับความปรวนแปร มันไม่แ คร์ แ ละไม่ หวัง มันเหมือนคนชิ นชา ไม่มองไม่ฟัง และแล้วก็มีเธอเดิ นเข้ามา

เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ เมื่อไหร่ที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยูใ่ นฝั น ยังมีอีกหรื อ..รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน วันนี้เป็ นไงเป็ นกัน จะรักเธอ…

เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ เมื่อไหร่ที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยูใ่ นฝั น ยังมีอีกหรื อ..รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน วันนี้เป็ นไงเป็ นกันจะรักเธอ…

เข้ามาค้นในลิ้ นชัก ที่ปิดตายเพราะรักร้าว ให้อภัยในเมาเมา มาแบ่งเบาให้ฉันล้า มาสนใจใยดี คนที่ไม่มีค่า ให้รูว่าตัวเองยังสาคัญ

เมื่อเธอรู ้ว่าฉั นรัก ก็อย่าทาให้ฉันหลง บอกมาเลยตามตรง นี้เรื่ องจริ งหรื อฉันเพ้อ ตอนนี้ยงั พอทาใจ ถ้าสิ่ งที่ได้เจอ คื อฝั นคื อละเมอ และไม่จริ ง

เมื่อเธอรู ้ว่าฉั นรัก ก็อย่าทาให้ฉันลง บอกมาเลยตามตรง นี้เรื่ องจริ งหรื อฉันเพ้อ ตอนนี้ยงั พอทาใจ ถ้าสิ่ งที่ได้เจอ คื อฝั นคื อละเมอ และไม่จริ ง ตอนนี้ฉันรัก…..คื อเรื่ องจริ ง


มาลา ดาโอะ ^^  
มาลา ดาโอะ ^^