Page 1

รู ปแบบจดหมายสมัครงาน บ้านเลข ที่............................... ........... ................................... วัน.........เดือน.............ปี ............... เรื่ อง ขอสมัครงานในตำาแหน่ง............................... เรี ยน ผูจ้ ดั การ....................................................... สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. ประวัติยอ่ ๒. ใบรับรองการศึกษา ๓. รู ปถ่าย ....... รู ป ดิฉนั ทราบจากโฆษณาในหนังสื อพิมพ์.......................ฉบับวันที่.............หน้า.....ว่าบริ ษทั ของท่าน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำางานในตำาแหน่ง.......................ดิฉนั มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่ท่านต้องการจึง ได้เขียนจดหมายสมัครงานมาเพื่อให้ท่านพิจารณารับเข้าทำางานในตำาแหน่งดังกล่าว ดิฉนั ชื่อ...........................................อายุ........ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย (เป็ นโสด) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็ง แรง สำาเร็ จการศึกษาระดับ.....................จาก.................ปี การศึกษา...................ตลอดระยะเวลาที่กาำ ลังศึกษาอยู่ ดิฉนั ได้รับ การศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร และได้ร่วมทำากิจกรรมเสริ มหลักสูตรหลายอย่าง ได้แก่ .........................................เป็ นต้น มีประสบการณ์ในการทำางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว ดิฉนั ได้ทาำ งานที่....................ในตำาแหน่ง................เป็ นเวลา........ปี สาเหตุที่ลา ออกเป็ นเพราะว่าต้องการหาประสบการณ์ในการทำางานให้มากขึ้น และเหมาะสมกับวิชาความรู ้ที่ได้ศึกษามา เพื่อเป็ นการรับรองความรู้ความสามารถและความประพฤติของดิฉนั ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ พร้อมกันนี้ดิฉนั ได้จดั ส่งเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งประวัติยอ่ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านแล้ว ดิฉนั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได้รับความกรุ ณาจากท่านให้ดิฉนั ได้เข้าพบเพื่ออธิ บายรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่ม เติมด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อดิฉนั ได้ตามที่อยูข่ า้ งต้น หรื อโทรศัพท์หมายเลข........................(ได้ทุกวัน) ขอแสดงความนับถือ ......................... (..............................)


ประวัติย่อ นาย / นางสาว........................................................................ ที่อยู่ปัจจุบนั ................................................................................................................................................................... ข้ อมูลส่ วนตัว อายุ .........................ปี วัน เดือน ปี เกิด ....................................................... ศาสนา ...................................................... น้ำ าหนัก .............................. กิโลกรัม ส่ วนสู ง ...............................เซนติเมตร สั ญชาติ/เชื้อชาติ ............................./....................... สถานภาพสมรส ............................ สุ ขภาพ ........................... การศึกษา ........................................ (มัธยมศึกษา) ............................ คะแนนเฉลีย่ .............. ....................................... (ปริญญาตรี ) ........................... คะแนนเฉลีย่ .............. ...................................... (ปริญญาโท) ........................... คะแนนเฉลีย่ .............. ประสบการณ์ การทำางาน .................................. ................................................................................................................... .................................. ................................................................................................................. กิจกรรมนอกหลักสู ตร ................................................................................................................................................... คุณสมบัติพเิ ศษ/ความสามารถพิเศษ ความสามารถด้านภาษา ................................................ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ............................................... ความสามารถด้านพิมพ์ดีด ............................................... ความสนใจพิเศษ ......................................................................................................................................................... บุคคลที่สามารถตรวจสอบประวัติและความประพฤติ


จดหมายสมัครงาน

123/4 เพชรเกษม 5 บางหว้า ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160 15 พฤษภาคม 2555

เรื่ อง ขอสมัครงานตำาแหน่ง “ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล” เรี ยน ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลบริ ษทั สยามแอมฟี เบีย จำากัด สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ใบรับรองการศึกษา 2. เอกสารประวัติยอ่ 3. รู ปถ่าย จำานวน 2 ใบ ดิฉนั ได้ทราบจากหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2553 หน้า 38 ว่าทางบริ ษทั สยาม แอมฟี เบีย จำากัด เปิ ดรับสมัครงานตำาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล จำานวน 2 ตำาแหน่ง ดิฉนั สนใจที่สมัครงาน ในตำาแหน่งดังกล่าว ดิฉนั ชื่อนางสาวรวี อึงภักดี อายุ 24 ปี สำาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย สยาม ปี การศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ย 2.95 มีความรู ้ทางภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน ในระหว่างที่กาำ ลังศึกษา ดิฉนั ได้ฝึกงานด้านเจ้าหน้าที่บริ หารงานคลังสิ นค้า ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2555 และดิฉนั ได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างดี เมื่อสำาเร็ จการศึกษาแล้ว ดิฉนั ได้ทาำ งานที่บริ ษทั ดามารี น่า ตำาแหน่งผูช้ ่วยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นเวลา 1 ปี สาเหตุที่ลาออก เนื่องจากต้องการหาประสบการณ์การทำางานที่หลากหลายและตรงกับสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา หากท่านประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถและอุปนิสยั ใจคอของดิฉนั เพิ ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 1. รศ. ดร. พินทุวดี แก้วไตรรัตน์ อาจารย์ประจำาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 081- 5657989 และดิฉนั ได้แนบสำาเนาหลักฐานทางการศึกษา และใบประวัติยอ่ มาพร้อมจดหมายฉบับนี้ ดว้ ย ดิฉนั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ท่านจะกรุ ณาให้ดิฉนั ได้มีโอกาสเข้าพบเพื่อชี้ แจงรายละเอียดและตอบข้อซัก ถามต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของดิฉนั เพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อดิฉนั ได้ตามที่อยูท่ ี่ให้ไว้ขา้ งต้น หรื อโทรศัพท์ 081-394-7642 (ทุกวัน) จักเป็ นพระคุณอย่างยิง่ ขอแสดงความนับถือ (นางสาววรวี อึงภักดี)

รูปแบบจดหมายสมัครงาน  

จดหมายสมัครงาน มี 9ขั้นตอน 1.ที่อยู่ผู้เขียน 2.วันที่ 3.เรื่อง 4.เรียน 5.สิ่งที่ส่งมาด้วยหรือสิ่งที่แนบมาด้วย 6.เนื้อหา 7.คำลงท้าย 8.ลายเซ็น...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you