Page 1

ทักษะการฟังทีด่ ี สำ าหรับทักษะการฟังทีด่ ี มีดงั นี้ •

ฝึ กฝนความอดทนในการเป็ นผู้ฟังที่ดี ผูฟ้ ังจำำนวนมำกอำจเกิดอำกำร "ใจลอย" เนื่องจำกเบื่อ หน่ำยกับสิ่ งที่ฟังและมีสิ่งอื่นที่น่ำสนใจให้ชวนคิดมำกกว่ำ หรื อ "พูดแทรก" เนื่องจำกรู ้สึกว่ำผู ้ พูดนั้นพูดช้ำไม่ทนั ใจโดยอำจใช้วิธี "ด่วนสรุ ป" จำกควำมคิดของตนแทนกำรฟังอย่ำงตั้งใจจน จบ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรทำำงำนที่ผิดพลำด เข้ำใจผิด อันเนื่องมำจำกกำรฟังที่ขำด ประสิ ทธิภำพ ฝึ กฝนการมีมารยาทของผู้ฟังที่ดี เป็ นหลักกำรสำำคัญในกำรเรี ยนรู ้ที่จะให้เกียรติผพู ้ ดู ไม่เป็ น คนที่เย่อหยิง่ หรื อเอำตนเองเป็ นศูนย์กลำง คิดว่ำควำมคิดของตนดีกว่ำจนไม่ยอมรับฟังผูใ้ ด จน เป็ นเหตุให้เรำปิ ดกั้นกำรเรี ยนรู ้จำกแหล่งต่ำง ๆ ไปอย่ำงน่ำเสี ยดำย ฝึ กฝนการฟังอย่างกระตือรื อร้ น ไม่เพียงแต่มีมำรยำทในกำรเป็ นผูฟ้ ังที่ดีดว้ ยท่ำทีต้ งั ใจฟัง อย่ำงจดจ่อ แต่กำรเป็ นผูฟ้ ังที่มีประสิ ทธิ ภำพนั้นต้องมีลกั ษะแห่ งควำมกระตือรื อร้นอยูด่ ว้ ย ฝึ กฝนการจับประเด็นด้ วยการตั้งคำาถาม ควำมสำมำรถในกำรจับประเด็น เป็ นตัวชี้วำ่ กำร สื่ อสำรที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพหรื อไม่ ผูส้ ่ งสำรสำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยในกำร สื่ อสำรที่ตอ้ งกำรไปยังผูร้ ับสำรหรื อไม่ เช่น ในรู ปแบบของ ใคร ทำำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร เมื่อไร เวลำใด และเรำจะต้องทำำอะไรต่อไป เป็ นต้น รวมทั้งสำมำรถตั้งคำำถำมปลำยเปิ ดต่ำง ๆ เพื่อกำรคิดต่อยอด อันก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรฝึ กฝนทักษะกำรคิดให้กบั ตนเองได้ในอีกทำง ฝึ กฝนทักษะการฟังในสถานการณ์ ที่ยากลำาบาก โดยใช้สถำนกำรณ์จริ งต่ำง ๆ ที่ทำำ ให้กำรฟัง เป็ นไปอย่ำงยำกลำำบำก

Listening  

Listening Correctly