Page 1

กิตติกรรมประกาศ การวิจัยเรื่องการออกแบบนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สัตว์ทั้งสี่ผู้เคราะห์ร้าย จะสาเร็จลุล่วง ไปด้วยดีไม่ได้ หากไม่ได้รับความกรุณาจากบุคคลหลาย ๆ ท่าน ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลสาคัญดังที่ จะเอ่ยนามดังต่อไปนี้ เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้คาแนะนา ช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจนช่วยให้การทาศิลปนิพนธ์ ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งได้แก่ บิดามารดา ที่ให้การสนั บ สนุ น และช่วยในการออกค่าใช้จ่าย มาโดยตลอด อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ ใ ห้ คาแนะนาในการทาศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ และยังรวมถึงคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปกรรมที่อบรมสั่ง สอน ให้คาปรึกษาต่าง ๆ ยังรวมถึงเพื่อน ๆ สาขาวิชาศิลปกรรมที่ช่วยเหลือ และร่วมมือกันดาเนินการทาศิลปนิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ทางาน สาหรับคุณงามความดีใดที่ เกิดจากศิลปนิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ข้าพเจ้าขอมอบให้กับ บิดามารดา ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ และถ่ายทอด ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

มณีกานต์ ทองชุม ผู้วิจัย

06 กิตติกรรมประกาศ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you