Page 1


Renoir

DOST

k ita b e v i


t 8 \ '1.1,İd \ V 8 A I.LV AVII

İçindekiler

Kitabın Kullanımı

IYIMNUO IUI ti VÖV A

Bu sanal kitapları dizisinde sanatçıların hayatı ve yapıtları yasadıkları dönemin kültürel, scâyal ve siyasal çerçevesi içinde ele alınmıştır Sayfaların kenarındaki renkl. bantlar kitaptaki bilgilere ulaşmanızı kolaylaştırmak için uç gruba ayrılmışın Sarılar sanatçının hayatı ve yapıtlarına, maviler yaşadıg- dönemin kültürel ve tarihi koşullarına, pembeler ise başyapıllannın incelenmesine ayrılmıştır. Her sayfada açıklayıcı resimlerle birlikte belli bir konu ele alınmış, yine resimlerle hazırlanan dizin bölümünde kitapta adı geçen önemli kişiler ve sanatçının yapıtlarının bulunduğu yerler hakkında aynntılı bilgiler verilmiştir

IMVIJ.l<l\A S V VI

■ Sayfa 2: Renoır, Kendi Portresi, 1910, Özel Koleksiyon

1874-1886

Kesini İd ilim i 1841-1801: Çocukluğu ve gençlisi İH IO Uuı 1871IV 10 Frtmsil 12 1 1802-1«64: Stıııhl eğilimi Yelkenliyle Of/Ulun 14 DöıYOş 1865-1807 10 İlk deney ımlf] ■\lPre' \nioin 'ııiıı 18 Ilımı «arlıizon Okulu 20 22 i I 1808-1870: Salofl'duki İlk deney imler Fransa 187(11871 2; Çok önemli iki yıl Frölörin Ra/jlle 26 Şövalenin Onimde 28 4 Fredürlc «azille 20 Odalık 32 1mOryaııtatait 1871-1873: 34 Empresj'nnîan.'edrtgrıı 36 Paris; te Pont Neııf !i

Isnıpresyoııisl döııeııı 1871: İlk Empresyonist sergi hoca 42 44 : Yloııcl y Vianet 46 • 1875-1877: Kleşl inneıılerın anlayışsızlığı Vloulin de İti 18 (j.njellc ile Rain l’issmrıı'mm ıvnk 50 devrlnıi 1878-1880 32 İlk övgüler Rayan Charpenliur ve 54 Çııcııkları 561 Şişleyin manzaraları Sandal Partisi 58 1881-1882: 60 İtalya yolculuğu \;ıpcıll kiirfezi 62 6 1 1 Degas 661 1883-188-1: Yeni aray ışlar kırda Ornıs 68 Mnry Gassali 70 1885-1880: 72 Empresyonist lerden kopuş Yllııelik 71 76 1 Dünyada Kmptrsyoniznı 40


01« ıııılıık

Son y ılla rı

lîmprdsydhizııı'de kriz 1887-1889: l’m isve 82 Esso y« arasımla Yıkananlar 84 1880'den 1900'e 86 Fransa 88 . 1890-1892: İlk hiiyiik serpi Piyano Çalan IkUjnııç kız 1)0 02 !_! Fcderieo Hörıdorneııeglil 0 1 IHİ6I3-1895: .Icıan ve 6abrfpl.li! Martini Cnillelıoll-e'ıııı SKİ Kızları 08 O Berlin- MıırîSdl 100 1896-1898: Yeni anlaklar Yvurıne ve Olıi'isiine 102 licrolte Piyanoda 104 ü Yıizyıl sıııııımla Ofilv'<J'Y/.uı 189! 1-1902: 106 Görıeyerlj®!'!!

110

80

112 11 1 1 10 1 10 120 122 12-1 126 1211 130

1910-1.90(5: 13-1 Yer Dizini Capıles-sıır-Meı 138 İsim Dizini 'ııkaııaıı Kız | 12 Klsa Diyıifinıll 1907-1901): Resini Sapına arlığı Sırlı DOnOk 1zaııaıı Çıplak Biçimlerin «iiz alıcılığı I9 I0 - IÎI11: Kendini ariayış 1. IKİiıya Savaşı 1915- IH 19: Sun ana kadar ressam l’ek ı.uk Ipv raıııııi) karşın illi; öğrencisi alilindi Yıkananlar Bir Reııııir ne kadar taler'1


Renoir, ia Grctmjll&e. 1889. Moskova. I’uşkln Mııısesl


Renoir, ia Grctmjll&e. 1889. Moskova. I’uşkln Mııısesl


II \\ ÂTI \ K \ \PlTI.\RI

1841-1873

1841-1861: Çocukluğu vc gençliği

Lierro-Augusle Reııoir. 25 Şııbal İÎİ4I tarihinde Fransa'nın merkezinde İniltimin Uuınges'dn doûar. Terzi Leonard Reııoir ile İşçi Margııerite Merlet'niıı yedi çonıgOF mın alımcısıdır. iki kardeşi kiıçük yaşla ölımişliir 18« I V ailesi lîmılevard S.tiııi<•-(i;ti lıcrinı- ıit' (şimdiki Bımlevard (İnmheUni bulunan evlerinden Paris'e, önce Rııede la P.ihliollıerıııe'e, sonra da Tnileries- Sarayı yakınlarında bulunan Rtıe d’ArgeuUıeil'e ta­ şınır. Oturdukları mahalle llanssmannTn şehircilik planı gereği yıkılınca, Vlarais semimde. Sanal ve Zanaat koııservallivarı .ta­ kılılarındaki R-ue des C.ıavlliiers'c taşınırlar. Reııoir. 18 18-185 I yılları arasında keşişlerin gözet imindeki Hıristiyan ııkııllarııida okurken, müziğe ve resme karşı kabiliydi olduğu ortaya çıkar: bmııın iizerine, babası onu. duba fazla para kazanacağı biı işe yönlendirmek isler ve Rite des Fosses-dıı-Temple. no. 76'da Iin­ hinan 'levy l-’röres' adlı seramik fabrikasında çırak olarak İşe sokar. Reııoir bu aratla 1862'yo kadar öğrencisi olduğu heykel­ tıraş CallourUc'in yönettiği Reolc de Dessin el <r \ris Deeoralifs:dcki kurslara devam etler. I8â!)'da (iiiberl drikmiıacıhk fir­ masına geçer, biı sıratla yeteneğini fark eden iş arkadaşlarının teşvikiyle resimle uğraşmaya haşlar.

< Fraı ıçois Boucher. Venüs'ün Uykusu, 1754, Özel Koleksiyon. "Örnek aldıgim İlk ressamlar Watteau. Lancrel ve Boucher'di." Reııoir, Bouclıer'nırı kadın betimlemelerindeki -başansınajıayraadu

8

▲ Renoır 20 yaşında: Orta boylu, ince yapılı, saçlar* kestane, daha 3çıfc renkli gözlerinde sert ve delici bir bakış var yüz hatları duzgun, elleri küçük ve duyarlı Sadık ve uysal bir evlat, titiz bir emekçi ve öğrenmeye açık bir ınsarı

▲ Champieve kabartmab bakır kutu, Lımoges, 18. yüzyıl, Özel Koleksiyon. Vienne Nehri üzerinde bulunan Lımoges, yüzyıllardan beri, başta desenli seramikleri ölmak üzere, e! sanatlarıyla ünlüdür.


1841-1873 ■4 Renoır. Ldonarü Renoir'm Portresi, 1869. Saınt Louıs, Sanat Müzesi PıerreAuguşte'ün babası oları Leoııard, 1799'da doğmuş, 1874'te ölmüştür Annesi Marguerıte Merlet

▼ Jean Bdraud, Yağmur Alımda Paris, Özel Koleksiyon 1844 yılında Paris'in nüfusu, henüz III Napoleon'un istediği dönüşümleri gerçekleştirmemiş olsa da 1.200.000 kişiyi bulmuştu,

1807 1896 yılları arasında yaşamıştır Sanatçı, az sayıda net ve kararlı çizgiyle yetinerek, dikkatim yelmiş yaşındaki baba­ sının sert hatları ile canlı ve kararlı bakışları üzerinde toplamıştır

► loııis Beroud, La Place du Lotme, 1902, Özel Koleksiyon Retıoir çocukluğunda, ailesiyle birlikte Louvre'u gezmiş ve hayran kalmıştı, sanatçı daha sonra da bu ziyarellerı sürdürmüştür

9


1841-1873

1840'tan 1870*6 Fransa

▼ François Auguste Biard. Kapanıyor/, 18-17. Özel Koleksiyon. Resimde, Louvre'un salonlarında düzenle­ nen Salon'uıı yıllık sergisini inceleyen bir grup eleştirmen, kolek­ siyoncu ve sanatlı görülüyor, bir taraftan da görevliler saat dörtteki kapanışı ilan ediyorlar.

► Achille Jean Theodore Brall, Atış Talimi, Özel Koleksi­ yon Fransız Ordusu 1860 yılına kadar gerek Avrupa'da gerekse kolonilerde sayısız zafer kazanır. Fakat daha sonra kendini yenileyemediğınden Prusya'ya karşı savaştığı von Moltke'nın birlikleri tarafından püskürtülür.

F

JL nınsa’ııın rai yenirim yapılanına yıllarına ilerin bir toplumsal ve pnliiik istikrarsızlık egemendi: W ill. Louis’ııiıı yerine \. Charles geçti. o da IfiSO devrimiııdeıı sonra İttinı Loııis Philippc'e bıraktı. I84Ü olayları krallığı sona erdirdi ve KorsikalI generalin yeğeni olan l.ouis-Napoleon P>onaparte’ın başkanlığa serilmesiyle İkinci Cumhuriyet başladı. Uonaparle. 2 \ralık IBâ2'de Senato kararıyla. III. Napoleon olarak imparator­ luğunu ilan etti. İkinci imparatorluk boyunca Fransa, tarım, ti­ caret ve sanayi alanında yaşadığı gelişmeler sayesinde maddi anlamda refaha kavuştu. Yalınınlar branştı sınırlarını aşarak Avrupa'ya yayıldı: bu gelişmede denizaşı­ rı ülkelerden gelen altın sayesinde özel gi­ rişime sağlanan elverişli koşulların ila önemli bir etkisi oldu. Şehirler gelişti ve kaınıı•eserleriyle güzelleşti, bunların eıı önemlisi. Seine Valisi llaussmann'ın. bir­ çok semti ortadan kaldırarak geniş bul­ varlar ve anıtsal binalarla ılış görünüşü­ nü'tamamen değiştirdiği Paris’tir. Döne­ min önemli projelerinden biri de Süveyş Kanalfıiır. III. Napolöon’urı kolonini yayıl* rna politikası bazı başarılar kazanmışsa da. Meksika'da büyük bir yenilgiye uğra­ mış ve Avrupa'da güçlü bir Prusya reka­ beti. sonun başlangıcı olmuştur.

A Kari Mana Pertgerı, bu tablosunda, Boulevard do TempİG'ın yıkılmadan önceki, 1862 tarihli halini betimlemiştir.

T Joaguin Pallares y Allustante, L'Opera, 1901, Özel Koleksiyon Paris Opera Tiyatrosu. Charles Garnıer'nın çok yönlü zevkinin bir başyapıtıdır. A Grandvılle'in karikatüründe dönemin önde gelen üç şahsiyeti betimlenmiştir Gerçekçi romanın yaratıcısı Honoré de Balzac, tarihi romanların babası Alexandre Dumas ve Romantik akımın ileri gelen yazarlarından Victor Hugo. ▼ 1884 'Salon' kataloğıınun kapak resnu. Ecole des Beaux-Arts profesörle­ rinin ana ilkelerini belirnler: Antikitenin çalışılması doğanın gözlemlenmesinden önce gelir

Sanat enstitüleri İti. yüzyılın ilk yarısında l'Yuıı sa’dtı stmtıt. IRKİ yılında yeniden düzenlenen Aeadömie'nin ve IHI!) yılında kurulan Kinle des Beaııs Aris'ın elkisi altındaydı. Kn haşa rılı öğrenciler çeşitli ödüllere layık görülürlerdi, bunlardan biri de. kazananların in; yıllığına Koma ya gönderildiği /'ra r/e k’rtmc’dıı Pir

itöska önemli etkinlik de. 1837 yı­ lından itibaren dönemin en büyük uluslararası sanal pazarı haline geleıl ’Salonlar’, yani kamuya açık sergilerdi. Kmpresyonist sanatçılar hu etkinliği fazla fıılıını ve duyar­ sız. bularak kararlılıkla tavır almışlardtr. onlara güre Salonlar’ yal­ nızca iyi kopyacılar yaratır ve sa­ natçıların kendi kişiliğini yansıtma sına izin vermezdi.


1841-1873

1840'tan 1870*6 Fransa

▼ François Auguste Biard. Kapanıyor/, 18-17. Özel Koleksiyon. Resimde, Louvre'un salonlarında düzenle­ nen Salon'uıı yıllık sergisini inceleyen bir grup eleştirmen, kolek­ siyoncu ve sanatlı görülüyor, bir taraftan da görevliler saat dörtteki kapanışı ilan ediyorlar.

► Achille Jean Theodore Brall, Atış Talimi, Özel Koleksi­ yon Fransız Ordusu 1860 yılına kadar gerek Avrupa'da gerekse kolonilerde sayısız zafer kazanır. Fakat daha sonra kendini yenileyemediğınden Prusya'ya karşı savaştığı von Moltke'nın birlikleri tarafından püskürtülür.

F

JL nınsa’ııın rai yenirim yapılanına yıllarına ilerin bir toplumsal ve pnliiik istikrarsızlık egemendi: W ill. Louis’ııiıı yerine \. Charles geçti. o da IfiSO devrimiııdeıı sonra İttinı Loııis Philippc'e bıraktı. I84Ü olayları krallığı sona erdirdi ve KorsikalI generalin yeğeni olan l.ouis-Napoleon P>onaparte’ın başkanlığa serilmesiyle İkinci Cumhuriyet başladı. Uonaparle. 2 \ralık IBâ2'de Senato kararıyla. III. Napoleon olarak imparator­ luğunu ilan etti. İkinci imparatorluk boyunca Fransa, tarım, ti­ caret ve sanayi alanında yaşadığı gelişmeler sayesinde maddi anlamda refaha kavuştu. Yalınınlar branştı sınırlarını aşarak Avrupa'ya yayıldı: bu gelişmede denizaşı­ rı ülkelerden gelen altın sayesinde özel gi­ rişime sağlanan elverişli koşulların ila önemli bir etkisi oldu. Şehirler gelişti ve kaınıı•eserleriyle güzelleşti, bunların eıı önemlisi. Seine Valisi llaussmann'ın. bir­ çok semti ortadan kaldırarak geniş bul­ varlar ve anıtsal binalarla ılış görünüşü­ nü'tamamen değiştirdiği Paris’tir. Döne­ min önemli projelerinden biri de Süveyş Kanalfıiır. III. Napolöon’urı kolonini yayıl* rna politikası bazı başarılar kazanmışsa da. Meksika'da büyük bir yenilgiye uğra­ mış ve Avrupa'da güçlü bir Prusya reka­ beti. sonun başlangıcı olmuştur.

A Kari Mana Pertgerı, bu tablosunda, Boulevard do TempİG'ın yıkılmadan önceki, 1862 tarihli halini betimlemiştir.

T Joaguin Pallares y Allustante, L'Opera, 1901, Özel Koleksiyon Paris Opera Tiyatrosu. Charles Garnıer'nın çok yönlü zevkinin bir başyapıtıdır. A Grandvılle'in karikatüründe dönemin önde gelen üç şahsiyeti betimlenmiştir Gerçekçi romanın yaratıcısı Honoré de Balzac, tarihi romanların babası Alexandre Dumas ve Romantik akımın ileri gelen yazarlarından Victor Hugo. ▼ 1884 'Salon' kataloğıınun kapak resnu. Ecole des Beaux-Arts profesörle­ rinin ana ilkelerini belirnler: Antikitenin çalışılması doğanın gözlemlenmesinden önce gelir

Sanat enstitüleri İti. yüzyılın ilk yarısında l'Yuıı sa’dtı stmtıt. IRKİ yılında yeniden düzenlenen Aeadömie'nin ve IHI!) yılında kurulan Kinle des Beaııs Aris'ın elkisi altındaydı. Kn haşa rılı öğrenciler çeşitli ödüllere layık görülürlerdi, bunlardan biri de. kazananların in; yıllığına Koma ya gönderildiği /'ra r/e k’rtmc’dıı Pir

itöska önemli etkinlik de. 1837 yı­ lından itibaren dönemin en büyük uluslararası sanal pazarı haline geleıl ’Salonlar’, yani kamuya açık sergilerdi. Kmpresyonist sanatçılar hu etkinliği fazla fıılıını ve duyar­ sız. bularak kararlılıkla tavır almışlardtr. onlara güre Salonlar’ yal­ nızca iyi kopyacılar yaratır ve sa­ natçıların kendi kişiliğini yansıtma sına izin vermezdi.


862-1864: Sanat eğilimi

HAYATİ

\ !•: Y \ r İ T İ , \k 1

18411873

J^ .e ııo iı\ Emile Baporie atlındaki res­ sam arkadaşının da yardımıyla. Ecole des [îeaııv\rls'ııı giriş sınavlaı ına lıasiıriaıur ve kazanan seksen kışı içinde alınış seki­ zinci ulur Emile Signol'iin \e atölyesini' de devam elliği İsviçreli ressam Clıarles Gleyre'iıı sınırına yazılır, i İrada sanatsal gelişi­ mi açısından Önemli bir rol oynayacak olan Prederle Bazille, \lired Sislin ve (llaııde Moııel. ile Uınısıı. Rdonarcl Maııei, 1863 yi lında Salon des Reftıses'de skiıııdala m»' a. ;ııı Kinin Yrnırk adım verdiği resmi sergilerken; Kemril'. Salona l'ıri İh■Kır Tanrısı ad­ lı eserini sunar, ama reddedilir, Eri esi yıl İse, Yiclııi' Ilugo’nım Vııl,ıv Dnmr ılc l’aris adlı y apılından esinlendiği l,n Kumrald ;isı sergiye kabul edilir Cileyre. (,)eak 18li ı laıilıiıtde ekoııumık nedenler ve sağlık sorunları yüzünden atölyesini kapatmak zo­ runda kalır: Reııoir ve üç arkadaşı. Barbizon Okıılıı ressanılnı ıııın .öfkelileri doğrultusunda. Boııtaınebleau Ormanı yakınlarındaki Glıailiy-en-Biöre'de 'en pleiıı air' resim çalışmalarına başlarlar. Keııoir. burada açık renkler kullanmasını ve resmini dalıa aydınlık kıl­ masını öneren IHaz de la Pena ile tanışır.

■< Daumier. ’Salon'un mitolojik konülanrıı alaya alır: "Bu yıl yine Venüsler var1Hâlâ Venüsler' Sanki böyle kadınlar gerçekten varmış gibi1"

12

A Gharles Gleyre, Kayıp Yanılsamalar, Özel Koleksiyon Yaşlı İsviçreli ressam, stüdyosunda, özellikle çıplak modellerle çal şmayı desteklerdi, yöntemi fazla titiz ve gelenekçi olsa da, teknik açıdan büyük ölçüde başarılıydı

A louıs Beroud, Louvre'da Bir Kopyacı, 1898, Özel Koleksiyon, Renoır, Henrı FantınLatour'la birlikte Louvre'da sık sık çalışır.


1841-1873

Il \\ VTÏ \ É 1 \ TI CI. \k I

Renoir, Natürmort, 1864, Hamburg, Künsıhalle. Renoir, figüratif çalışmalarının yanı sıra, natürmortlar da yapmış ve aynı yıllarda daha do§al bir tarza yönelen Monet'nm çalışmaları­ na yaklaşmıştır T Renoir. William Sisley'in Portresi. 1864, Paris, Musée d’Orsay Alfred Sisley’in babası William Ingiliz. annesi ise Parisliydi. Gerçekçi özellikler taşıyan portre 1865 Salonu na kabul edilmiştir.

^ Renoiı, Romaıne lacaux'nun Portresi. 1864, Cleveland. Sanat Müzesi, Seramik fabrikasının sahibinin kızı, verdiği pozla özellikle Velâzquez’in eserleri gibi, 17. yüzyı­ lın geleneksel portrele­ rinden izler taşır.

13


1841-1873

1841-1873

a s' v s i

Heridir. Yelkenliyle GfasMm Dönfiş'ü tgiiııfııııiizde ited bir koleksiyondadır) 1862 yılın­ da. Charles Gleyre’in atölyesine devanı etik ği aırada, 22 yaşındayken yapmışı ir. SI Pis­ lik referans noktalarını Rııgöne Boudiıı ve Johnhh Bortfıold Joııgkind'in 'en pleiıı ;ıir' (açık lıava) çalışmalarından almıştır Sana); eı ilk önemli çalışması olan bu tabloda, ge­ n i Krole'de. gerekse düzenli olarak gilliği Loııvre'da tanıdığı klasik e,serlerden elde et­ tiği izlenimlerin bir sentezini yaratmıştır.

► Kişilerin kompozis­ yonu biraz tıyatrovarı de olsa, burada sanatçının sıradan duruşlardan kaçınma çabası fark edilir, saydamlık etkisi yaratacak kadar geniş ve kalın fırça darbeleriyle renklerin ve ışığın etkisini kontrol etmeye çalışmıştır.

la V ’IİIdVAÖVfl

ıav'iıu v

Yelkenliyle Geziden Dönüş

► Bu figürler, dikkatle analız ettiği Watteau ve Delacroız'rıın figürlerini anımsatmak­ la birlikte, olgun ve özgün bir kişiliği de yansıtır

■4 Renoir'ııı sonraki birçok eserinde göreceğimiz olgular­ dan biri de gerilimlerin kaybolduğu ve her bireyin, yolculuk arkadaşlarının dostlu­ ğu ve güven veren varlığıyla dinginlik içinde bulunduğu, neredeyse düşsel bir hava yaratan sessiz bir atmosferdir.


1841-1873

1841-1873

a s' v s i

Heridir. Yelkenliyle GfasMm Dönfiş'ü tgiiııfııııiizde ited bir koleksiyondadır) 1862 yılın­ da. Charles Gleyre’in atölyesine devanı etik ği aırada, 22 yaşındayken yapmışı ir. SI Pis­ lik referans noktalarını Rııgöne Boudiıı ve Johnhh Bortfıold Joııgkind'in 'en pleiıı ;ıir' (açık lıava) çalışmalarından almıştır Sana); eı ilk önemli çalışması olan bu tabloda, ge­ n i Krole'de. gerekse düzenli olarak gilliği Loııvre'da tanıdığı klasik e,serlerden elde et­ tiği izlenimlerin bir sentezini yaratmıştır.

► Kişilerin kompozis­ yonu biraz tıyatrovarı de olsa, burada sanatçının sıradan duruşlardan kaçınma çabası fark edilir, saydamlık etkisi yaratacak kadar geniş ve kalın fırça darbeleriyle renklerin ve ışığın etkisini kontrol etmeye çalışmıştır.

la V ’IİIdVAÖVfl

ıav'iıu v

Yelkenliyle Geziden Dönüş

► Bu figürler, dikkatle analız ettiği Watteau ve Delacroız'rıın figürlerini anımsatmak­ la birlikte, olgun ve özgün bir kişiliği de yansıtır

■4 Renoir'ııı sonraki birçok eserinde göreceğimiz olgular­ dan biri de gerilimlerin kaybolduğu ve her bireyin, yolculuk arkadaşlarının dostlu­ ğu ve güven veren varlığıyla dinginlik içinde bulunduğu, neredeyse düşsel bir hava yaratan sessiz bir atmosferdir.


1841-1873

1865-1867: İlk deneyimler

| ^ S İn

|«6,1-11167 , ıı.,-ırlc1,1 İ lil1«,'

Kdmond'ln birlikte Koniainebletıu 1irmanı \tıkınlnrınılfikı Mnrloıle'ıa bulunan ‘Mftrc' \nioıı\ nin hanindi) konaklar: yanlarında Moııel. Sislev ve l’issarro da vardır. Sanalı;). Mayisin Snlon'da Yax \knamı\n II illinin Sinin 'in Portreni a<H\ iki resmini soraHer (s. 13). Rkommıik zorluklar yüzünden Aseııue tl'F.ylau'daki iilölsesini kapatarak Şelfte Nefiri boyunca, Rouen v<* l.e llavre'a ka­ dar uzanan bir yolculuk yapacağı Sislesin misafirperverliğini kabul etmek zorunda kalır. Murlollc'a yeri döndüğümle Coıırbet ve sık sık misafiri olacağı ressam Jıılcs l.e Co-ıır ili1tanışır, onıııı evinde I872'ye kadar yüzde modeli olacak olan Lise Tröliot ile tanışır. Rrtcsı yıl İki PigfirlüManzara'y\ Salonla yollar, ama resim Corol ve Danhiyny'nin olumlu tavırlarına rağmen reddedilir. Yazı YlarInlle'la ğeçirir ve Sisley'iıı düğüniiııdcıı sonra Fredürir Bazille'in kine \ isroıtli’dükî stüdyosuna konuk olur. Moııeı de onla­ ra katılır. 18(İ7 Salonu'n.a sunduğu [Hana da reddedilir .ve hayal kırıklığına uğray an kVnııir. Kazille. Sisles se Pissaıro'yln bir­ likte 'Salon des Kefııses'ııiıı düzenlenmesi için destek aramaya başlar.

■4 Renoir. Çiçek Buketi. 1866, Cambrldge (Mass.). Harvard llnıversily. Fogg Art Museum Resim, LeCceur tarafından ısmarlanan dizinin bir parçasıdır.

16

► Renoir, Gijneşlikll Lise, 1867, Essen, FolkvS'angmuseum. Eser, 1868 Salonu'nda serqılendiğı »m an Gill,. Ouleyay ve Chassagnol'ün kaba karikatürleriyle de ifade edilen birçok eleştiriye kontı olmasının yanı sıra, L Evtııemeııt'ın 74 Mayıs sayısındaki sergiyle ilgili bir yazısında resme övgüler sıralayan Emile Zola'nın beğenisini kazanmıştır.

▲ Renoir. Ormanda Ağaçlar, 1866. özel Koleksiyon. RenoıCın, BarLıizon Okulu ressamlarının, özellikle Courbet'nın ve Dıaz'ın tarzına yaklaştığı resimlerinden biridir.


1841-1873 ▼ Renoir. Diana, 1867. Washington, National Gallery of Art. Rerioir, Lise Trehot'nun poz verdiği bu mitolo­ jik temalı resimle Salon’un sempatisini kazanmaya çalışmışsa da, tarzı Ecole profe­ sörlerinin dayattığı antik kurallardan çok uzaktır

■< Renoır, Jules Le Cosur Fonrainebleau Ormanı'nda. 1866, Sao Paolo, Museu de Arte Genel olarak Courbet'nın av sahnelerim ammsatsa da, Renoır, aydınlık tonları daha yoğun ve sıcak olan bu tabloya kişisel bir öğeyi, arkadaşı Jules Le Coeur'ü katmıştır.


Renoir, hu bfiyilk boyutlu ilk talılpsurtjda èotii'bol’nin Ormns'da Bir öğleden Sonra adlı resminden esinlen­ miştir. 1866 yazında yapılan İni resimde sanatçının yazlarını geçirdiği Marlotıe'dnki han konu alınmıştır (Stockholm. National Mııseum).

a § vh

4 Hancının kızı Nana'nın yanında, sigara sarmakta olan Monet görülür Arka planda müşteriler tarafından yapılan 'graffitiler' fark edilir: Renoir. sol üst köşede, MarlotleTa Bohem Yaşamdan Sahneler adlı kitabı yazan Henri Mürger'ın bir eskizim de yapmıştır

‘Mère’ Antony’nin Hanı

ı avT. ı . uı \

BAŞV API Tl. A RI

1841-1873

► Arkası dönük kadın hanın sahibi Mère Antony'dir; yüzü dönük kişi Renoir'ın arkadaşı Jules Le Cesur, profilden görünen, beyaz şapkalı ve önünde L'Evénement bulunan kişiyse Sisley'dır Btı gazetenin seçimi rastlantı değildir, çünkü 1366 Nisan ve Mayıs aylarında, Emile Zola, o sayfalarda Renoir, Manet ve Monet'nin eserleri ile Empresyonistleri savunan makaleler yazmıştır.

4 Köpek Toto, sakin bir şekilde olurmuş, dikkatli ve carili gözlerle resmi seyredene bakarken hana yeni gelen bir müşteriyi karşılar gibidir. Bu ayrıntı günlük yaşamdan bir sahneyi yeniden yaşatan sanatçının duyarlılığının doğal bir ifadesidir

18

19


Renoir, hu bfiyilk boyutlu ilk talılpsurtjda èotii'bol’nin Ormns'da Bir öğleden Sonra adlı resminden esinlen­ miştir. 1866 yazında yapılan İni resimde sanatçının yazlarını geçirdiği Marlotıe'dnki han konu alınmıştır (Stockholm. National Mııseum).

a § vh

4 Hancının kızı Nana'nın yanında, sigara sarmakta olan Monet görülür Arka planda müşteriler tarafından yapılan 'graffitiler' fark edilir: Renoir. sol üst köşede, MarlotleTa Bohem Yaşamdan Sahneler adlı kitabı yazan Henri Mürger'ın bir eskizim de yapmıştır

‘Mère’ Antony’nin Hanı

ı avT. ı . uı \

BAŞV API Tl. A RI

1841-1873

► Arkası dönük kadın hanın sahibi Mère Antony'dir; yüzü dönük kişi Renoir'ın arkadaşı Jules Le Cesur, profilden görünen, beyaz şapkalı ve önünde L'Evénement bulunan kişiyse Sisley'dır Btı gazetenin seçimi rastlantı değildir, çünkü 1366 Nisan ve Mayıs aylarında, Emile Zola, o sayfalarda Renoir, Manet ve Monet'nin eserleri ile Empresyonistleri savunan makaleler yazmıştır.

4 Köpek Toto, sakin bir şekilde olurmuş, dikkatli ve carili gözlerle resmi seyredene bakarken hana yeni gelen bir müşteriyi karşılar gibidir. Bu ayrıntı günlük yaşamdan bir sahneyi yeniden yaşatan sanatçının duyarlılığının doğal bir ifadesidir

18

19


iJa r b iz o ıı. Fontainebleau Onlunundu bıılıııuin küçük bir köyken. 18. yüzyılın ortasından itibaren sa­ nat merkezi olarak ün kazanır. 1930'larıla, didin sonra Fonta­ inebleau Okulu olarak adlandırılacak olan ve Inılnı lîarbizon OkıılliTilarak tanınan 30 yıl okulu doğmuşun. Kurucusu Olan Théodore Roııssoaıı'ınııı güçlıı kişiliği çmesimlc. Jeaıı-François Millet. Ooııstani Tıovon. Narcisse Virgile Dia/, de la IVıia. .Itılos Dııprc gibi sanatçılar ile manzara ve hayvan resmi üzerimle çalı­ şan diğer ressamlar öne çıkmışlardır. Camille Corot tla yaptiğı birçok resim, stilistik özellikler, konuların seçimi ve esin kayıttığı olarak eleştirmenler tarafından Barbizon Okuluna yakıtı görül­ müştür. Ingiliz, manzara ressamlarının etkisiyle Voadürnie'nlıı öğretilerine karşı çıkarak romantik akımın tipik kuralları doğrul Hısımda doğaya dönmüşlerdir, empresyonistler, ise Barbizon Okulu sanatçılarını izleyerek, onların 'en plein-air' resim yönte­ mini benimsemişlerdir. Mnııel'niıı Emp­ resyonist sanatın manifestolarından biri olan Kirdi) )cmokM\U resmi..Barbizon ya­ kınlarında. yapmış olması bir rastlanıl değildir.

▼ Jules Dupre, Çiftliğe Dönerken, 1895, Özel Koleksiyon. Dupre, 19 yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında faal olan ikinci nesil manzara ressamlarının en önemlilerinden biridir. Jean François Millet'nin öğretileri doğrultusunda uzman­ laştığı kır yaşamı konularında belli bir ün kazanmıştır.

IV MNÇU1 IDKIV SV 1

\ \şa

mc ı

dön t: m

■4 Narcısse Virgıle Dıaz de la Pena, Fonıamebleau Ormanı, 1870, Özel Koleksiyon. Bir Ispanyol göçmen ailesinin üyesi olan sanatçı, Bordeaux'da doğmuştur, önceleri bir porselen fabrikasında çalışmış, daha sonra resme yönelmiştir; Rousseaıı ile yakın ilişki kurmuş, onun tarzım izleyerek manzara resmine önemli katkı­ larda bulunmuştur.

Barbizon Okulu.

▼ Camılle Corot. Morvan Değirmeni, 1840-45, Özel Koleksiyon. Sanatçının manzara resmine olan yaklaşımının güzel örneklerinden hırıdır: Çok yüksek olan ufuk çizgisi eğimli bir çizgi izleyerek resme belli bir genişlik kazandırırRessam sınırlı ve kendi içinde uyumlu bir palet kullanmıştır.

T Theodore Rousseau. Barbizon Yakınındaki Orman, 1866, Özel Koleksiyon Sanatçı, gelişmiş tekniği ve sıradışı duyarlılığı sayesinde 17. yüzyıl Hollanda manzara resim gelene­ ğim yorumlamış ve sürdürmüştür Ayrıta Japon baskılarını inceleyip tuvallerinde onların titreşimli ve yoğün renklerini kullanmaya çalışan ilk ressamlardan biridir

'En plein air' resim Geçmişin manzara ressamları tas­ lak halimle betimledikleri doğayı siiiılyularımla tamamlarlardı. Daııbigııy. açık havada yaptığı resim­ letin tamamlanmış olduğuna İna­ nan ilk ressamlardan lııridlr. <iiimş ve rilzgûrdan kurunmak İçin çalı altlarına sığınarak resim ya panll ve 1I1Û7 yılımla inşa ettim ▲ Jean François Millet. Uyuyakaları Terzi, y 1845, Özel Koleksi­ yon Barbizon'a yerleş­ tikten sonra yaptığı ünlü manzaralarıyla okulun başat figürlerin­ den bırı olmuştur.

20

yüzen stüdyo, Muini ve diğerleri taralından ı ıklil edilmişti. Taşına­ bilir şövaleler ve açık havada re­ sim yapmaya ııygmı ınalzermin kullanılmış. 1840 yılından sonra yağlıboyayı rlalıa nzuıı süre sakla­ maya yarayan melal Kipler de kul­ lanılmaya başlanmışın. 21


iJa r b iz o ıı. Fontainebleau Onlunundu bıılıııuin küçük bir köyken. 18. yüzyılın ortasından itibaren sa­ nat merkezi olarak ün kazanır. 1930'larıla, didin sonra Fonta­ inebleau Okulu olarak adlandırılacak olan ve Inılnı lîarbizon OkıılliTilarak tanınan 30 yıl okulu doğmuşun. Kurucusu Olan Théodore Roııssoaıı'ınııı güçlıı kişiliği çmesimlc. Jeaıı-François Millet. Ooııstani Tıovon. Narcisse Virgile Dia/, de la IVıia. .Itılos Dııprc gibi sanatçılar ile manzara ve hayvan resmi üzerimle çalı­ şan diğer ressamlar öne çıkmışlardır. Camille Corot tla yaptiğı birçok resim, stilistik özellikler, konuların seçimi ve esin kayıttığı olarak eleştirmenler tarafından Barbizon Okuluna yakıtı görül­ müştür. Ingiliz, manzara ressamlarının etkisiyle Voadürnie'nlıı öğretilerine karşı çıkarak romantik akımın tipik kuralları doğrul Hısımda doğaya dönmüşlerdir, empresyonistler, ise Barbizon Okulu sanatçılarını izleyerek, onların 'en plein-air' resim yönte­ mini benimsemişlerdir. Mnııel'niıı Emp­ resyonist sanatın manifestolarından biri olan Kirdi) )cmokM\U resmi..Barbizon ya­ kınlarında. yapmış olması bir rastlanıl değildir.

▼ Jules Dupre, Çiftliğe Dönerken, 1895, Özel Koleksiyon. Dupre, 19 yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında faal olan ikinci nesil manzara ressamlarının en önemlilerinden biridir. Jean François Millet'nin öğretileri doğrultusunda uzman­ laştığı kır yaşamı konularında belli bir ün kazanmıştır.

IV MNÇU1 IDKIV SV 1

\ \şa

mc ı

dön t: m

■4 Narcısse Virgıle Dıaz de la Pena, Fonıamebleau Ormanı, 1870, Özel Koleksiyon. Bir Ispanyol göçmen ailesinin üyesi olan sanatçı, Bordeaux'da doğmuştur, önceleri bir porselen fabrikasında çalışmış, daha sonra resme yönelmiştir; Rousseaıı ile yakın ilişki kurmuş, onun tarzım izleyerek manzara resmine önemli katkı­ larda bulunmuştur.

Barbizon Okulu.

▼ Camılle Corot. Morvan Değirmeni, 1840-45, Özel Koleksiyon. Sanatçının manzara resmine olan yaklaşımının güzel örneklerinden hırıdır: Çok yüksek olan ufuk çizgisi eğimli bir çizgi izleyerek resme belli bir genişlik kazandırırRessam sınırlı ve kendi içinde uyumlu bir palet kullanmıştır.

T Theodore Rousseau. Barbizon Yakınındaki Orman, 1866, Özel Koleksiyon Sanatçı, gelişmiş tekniği ve sıradışı duyarlılığı sayesinde 17. yüzyıl Hollanda manzara resim gelene­ ğim yorumlamış ve sürdürmüştür Ayrıta Japon baskılarını inceleyip tuvallerinde onların titreşimli ve yoğün renklerini kullanmaya çalışan ilk ressamlardan biridir

'En plein air' resim Geçmişin manzara ressamları tas­ lak halimle betimledikleri doğayı siiiılyularımla tamamlarlardı. Daııbigııy. açık havada yaptığı resim­ letin tamamlanmış olduğuna İna­ nan ilk ressamlardan lııridlr. <iiimş ve rilzgûrdan kurunmak İçin çalı altlarına sığınarak resim ya panll ve 1I1Û7 yılımla inşa ettim ▲ Jean François Millet. Uyuyakaları Terzi, y 1845, Özel Koleksi­ yon Barbizon'a yerleş­ tikten sonra yaptığı ünlü manzaralarıyla okulun başat figürlerin­ den bırı olmuştur.

20

yüzen stüdyo, Muini ve diğerleri taralından ı ıklil edilmişti. Taşına­ bilir şövaleler ve açık havada re­ sim yapmaya ııygmı ınalzermin kullanılmış. 1840 yılından sonra yağlıboyayı rlalıa nzuıı süre sakla­ maya yarayan melal Kipler de kul­ lanılmaya başlanmışın. 21


Y V. Y A P I T I , A R I

1841-1873

HAYVN

868-1870: Salon’daki ilk deneyimler

^ v rn o ir'ııı mali ul,inakları hâlâ sınırlıdır ve yanında konuk oltlııgıı nazille ile Jııles'iin kardeşi Charles l,e Crjcsur gibi yakınları sayesinde kendi halinde bir yaşam siirehilıııekiedir. Başarılı bir mimar olan l.e Cneıır. sanatçıya. Rumen Prens Bibeseo'mıtı sarayı için iki dekoratif pano ısmarlar (İDİ I 'de tahrip olmuştur), konoir. Oaııbigny'nin girişimleri somıeunda resimlerini 1868. 1869 ve 1870 Salonları ııa kabul et I irmeyi başarır: Övgülerle yergiler aynı orandadır ve bazı kolek­ siyoncular sanatçıya portre siparişi verirler. Kbcvcynleıiııin ko­ nuğu olarak. Lise Trelıol ile birlikte bir süreliğine Yille-d'Avray "de kalır ve- Saiııt-Vlirlıerdc küçük bir evi olan Moııel'yi sık sık ziyaret ederek. Seme Nehri boyunca, özellikle ü-oissy \dası gibi manzaralı yerlerde birlikte çalışırlar. Onlarınki, her birinin kendi kişisel tarzını belirlediği ve anlatım gürünün bilincine vardığı önemli Itır işbir­ liği olur: öyle kı. Greııoııillürr (s. (i-7) yii zer kabaresinde olduğu gibi kııııi zaman avnı konuyu işlerler. Renoir. 1869'somıııda Bazilie'iıı La Gondâmiıte Sökağt'itdaki yeni atölyesinde (s. 29) çalışır ama Pransa-Polonya savaşının patlamasıyla ordu­ ya alınır: önce zırhlı birliklere, daha son­ ra da süvari birliğine katılacağı Bordeau\ yakınlarındaki Tarbes'a gönderilir.

▲ Renoir, iSezinti, 1870, Malıbu. Paul Getty Müzesi Sanatçı, ağaçlardan süzülüp, kadının beyaz giysisinin üzerine düşen ışığı başarıyla yansıtmıştır.

22

► Renoir, Yıkanan Kadın ve Köpek, 1870. Sao Paolo, Museu de Arte. Courbet'nin etkisinin açıkça görüldüğü bu tabloda, ayaklarının dibindeki köpek ve sol tarafında­ ki ikinci bir figürün yer aldığı, mitolojik resmin tipik bir konusu natüralısl bir açılımla yeniden ele alınmıştır. 1870 Salonu'nda sergilenen bu eser, resimle klasik Latin ve Yunan sanatı arasında pek çok benzerlik kuran eleştirmenler tarafından beğenilmiştir.

▼ Renoir, Seme Üzerindeki Mavnalar, y. 1869, Paris, Musée d'Orsay. Sudaki hava ve bulul yansımalarıyla resmi zenginleştirmesi­ ne olanak sağlayan nehir manzaraları Renoir’ın sevdiği konuların başında geliyordu


1841-1873 huzürı hernen fark edilir ve teninin beyazlı­ ğı çiçekli dokumanın desenleriyle kontrast yaratır.

il \"ı vTi vt: v

▼ Renoir. Kedili Çocuk, 1868-69, Paııs, Musée d'Orsay. Bu onun bilinen tek erkek çıplağıdır Bakışındaki

m m t i .a r i

A Renoir, Ressam Sisley № Karısı, 1868. Köln, Wallraf-Richarlz Museum. Sisley kolunu karısı Marie Lescouezec'e değil de, Renoır'ın modeli Lise Trihot'ya uzatmıştır

► Renoıı, Sirkte Palyaço, 1868, Otterlo, Ri|ksmuseum Kröller Müller İzleyicinin bakışı palyaço ve arkadaki seyirciler arasında eşit olarak dağılır. 23


Fransa 1870-1871: Çok önemli iki yıl

Lnııis-NapolCon Prusya’yı yenehileceüıııı ve. İMivlf bir zaferle giderek azalan saygınlığını kazanabile­ ceğini belirten danışmanlarının da etkisiyle savaşa yöneldi, An­ cak. von Molı kc komutasında gelişen Alınan saldırısı son derece başarılı oldıı. Mmnnlnr kısa sürede. Hazaine komutasındaki bir ► Kuşatma boyunca Fransız birliğini Melz kalcsı'ndc kuşattı. \.i|i<ıli'Oiı'ıın ila eslik Paris'te açlık başgöselliği Mae-Malnm knmııb'ısındaki asıl Pıansız ordusu Bazaiııe'ı terdi Halk önce kedilerle köpekleri^ kurtarmaya çalıştıysa da. MI Ağustosla Sedan da Alınanların yedi, daha sonra, l»zağına düşerek kuşatıldı, kuşatmayı varmaya yönelik hareka­ Victor Hugo'nun da tın başarısızlığa uğraması üzerine HM.000 Fransız askeri, başla­ yazdığı gibi "fareden rında Napoli'nin ve Mat Malıoıı okluğu lıalde lesliınoldu. Acilli­ yemek yapıldı." en sonunda sıra hayvanat ğini» haberi üzerine Paris'le GumtıuriveL ilan edilerek Alınanlara bahçesindeki karşı koyma kararı alan geçiri biı Iniki'uııel kuruldu. Ancak Al­ lıayvanlara geldi. ınanlar başkenti kuşaklılar v e 28 Ocak ▼ Ek Bellecour, IHTI'de Paris düştü. Melz'le birlikle Lor Malmaison Savaşında raiııe'ln biiyiik bölümü ve Alsaee Alınan Seme Mevzileri, yanın eline geçli. Hükümetin yaptığı anı­ •Versailles, Musée laşmaya karşı çıkan Paris halkının direni­ National Fransızşi kanlı lıir şekilde bastırıldı ve 1-aı'ilır Prusya savaşında kanlı Hafi,a.olarak geçen Paris Komünü Fransa, Bismarck'ın sırasında 20.000 komüncü öldürüldü. •150,000 askerine karşı 300.000 asker Daha sonra binlcrcesi sürgün edildi. çıkarabildi.

▲ Ilı, Napoléon, Prusya: askeri gücünün bilincinde olmasına rağmen ülkedeki şovenist hareketleri göğüslemekten korkmuştur

24

1841-1873 4 Komünün on Onlu olaylarından biri de burada bir fotoğrafta görülen Vendûme sütununun yıkılmasıdır Komüne "kültür bakam" olarak katılan Gustave Courbet, olanlardan sorumlu tutulmuş ve sütunun inşa bedelim ödeyip, 1877'de öldüğü İsviçre'ye sürgüne gönderilmiştir.

▼ Fıusya imliklerine karşı III Cumhuriyeti savunanlar arasında Fransa'ya gelen Italyan gönülliıler de vardır Onların başındaki kişi. Mentana çarpışmasını unutup, Ocak 1871 tarihinde Dijon'da anlamlı bir zafer kazanan Gitıseppe Garibaldi'dir

Y-MŞ-AlTlfil BON KM

Y AŞ AI') I fil DO M AI

1 841 -1 8 7 3

4 Adolphe Thiers Versailles Sarayı'na sığındığı sırada ayaklananlar şehri yağmalamaya başlarlar. Baskının simgesi sayılan birçok önemli anıt yıkılmış, aralarında Hölel de Ville'in de bulunduğu baz: yapılar ateşe verilmişin. Burada, hükümet birliklerinin varışından az önce. 7! Mays 1871 tarihinde oerçekiesen Tuileries yangını resmedilmiştir

25


Fransa 1870-1871: Çok önemli iki yıl

Lnııis-NapolCon Prusya’yı yenehileceüıııı ve. İMivlf bir zaferle giderek azalan saygınlığını kazanabile­ ceğini belirten danışmanlarının da etkisiyle savaşa yöneldi, An­ cak. von Molı kc komutasında gelişen Alınan saldırısı son derece başarılı oldıı. Mmnnlnr kısa sürede. Hazaine komutasındaki bir ► Kuşatma boyunca Fransız birliğini Melz kalcsı'ndc kuşattı. \.i|i<ıli'Oiı'ıın ila eslik Paris'te açlık başgöselliği Mae-Malnm knmııb'ısındaki asıl Pıansız ordusu Bazaiııe'ı terdi Halk önce kedilerle köpekleri^ kurtarmaya çalıştıysa da. MI Ağustosla Sedan da Alınanların yedi, daha sonra, l»zağına düşerek kuşatıldı, kuşatmayı varmaya yönelik hareka­ Victor Hugo'nun da tın başarısızlığa uğraması üzerine HM.000 Fransız askeri, başla­ yazdığı gibi "fareden rında Napoli'nin ve Mat Malıoıı okluğu lıalde lesliınoldu. Acilli­ yemek yapıldı." en sonunda sıra hayvanat ğini» haberi üzerine Paris'le GumtıuriveL ilan edilerek Alınanlara bahçesindeki karşı koyma kararı alan geçiri biı Iniki'uııel kuruldu. Ancak Al­ lıayvanlara geldi. ınanlar başkenti kuşaklılar v e 28 Ocak ▼ Ek Bellecour, IHTI'de Paris düştü. Melz'le birlikle Lor Malmaison Savaşında raiııe'ln biiyiik bölümü ve Alsaee Alınan Seme Mevzileri, yanın eline geçli. Hükümetin yaptığı anı­ •Versailles, Musée laşmaya karşı çıkan Paris halkının direni­ National Fransızşi kanlı lıir şekilde bastırıldı ve 1-aı'ilır Prusya savaşında kanlı Hafi,a.olarak geçen Paris Komünü Fransa, Bismarck'ın sırasında 20.000 komüncü öldürüldü. •150,000 askerine karşı 300.000 asker Daha sonra binlcrcesi sürgün edildi. çıkarabildi.

▲ Ilı, Napoléon, Prusya: askeri gücünün bilincinde olmasına rağmen ülkedeki şovenist hareketleri göğüslemekten korkmuştur

24

1841-1873 4 Komünün on Onlu olaylarından biri de burada bir fotoğrafta görülen Vendûme sütununun yıkılmasıdır Komüne "kültür bakam" olarak katılan Gustave Courbet, olanlardan sorumlu tutulmuş ve sütunun inşa bedelim ödeyip, 1877'de öldüğü İsviçre'ye sürgüne gönderilmiştir.

▼ Fıusya imliklerine karşı III Cumhuriyeti savunanlar arasında Fransa'ya gelen Italyan gönülliıler de vardır Onların başındaki kişi. Mentana çarpışmasını unutup, Ocak 1871 tarihinde Dijon'da anlamlı bir zafer kazanan Gitıseppe Garibaldi'dir

Y-MŞ-AlTlfil BON KM

Y AŞ AI') I fil DO M AI

1 841 -1 8 7 3

4 Adolphe Thiers Versailles Sarayı'na sığındığı sırada ayaklananlar şehri yağmalamaya başlarlar. Baskının simgesi sayılan birçok önemli anıt yıkılmış, aralarında Hölel de Ville'in de bulunduğu baz: yapılar ateşe verilmişin. Burada, hükümet birliklerinin varışından az önce. 7! Mays 1871 tarihinde oerçekiesen Tuileries yangını resmedilmiştir

25


B A Ş V \PIT i.\R I

1841-1873

18411873 ■4 Geçmişte de buna benzer davranışlar görülse de ressamların birbirini resmetmesi­ nin. arkadaşlıklarını pekiştirmek isteyen genç sanatçılar arasında bir alışkanlık haline gelmesi ancak yüzyıl sonuna doğru yaygınlık kazanacaktır Arka planda görülen tablo. Monet’nin Karlı Yol adlı eseridir (Özel Koleksiyon).

Frédéric Bazille Şövalenin Önünde Paris, Musée d’Orsay'da buluttan 186-7 tarihli bu re­ sim, Rnıpresyoııizın'in beşiği sayılan ve Batignollesgrubu olarak da anılan. Renoir. Bazille. Sısley ve Vloııel arasındaki arkadaşlığın bir simgesi olarak görülebilir.

▼ Gri ve bej tonların egemen olduğu resimde, Bazılle'ırı elindeki küçük paletin ve kompozisyona yumuşak bir huzur havası veren terlik bağcıklarının temsil ettiği1küçük renk lekeleri görülmektedir

26

—r ~ —;

► ıtenoır tablo içinde bir başka tabloyla, bize Frédéric Bazille'i, Alakarga ve Balıkçıllı Natürmort adlı eserini yaparken gösterir. Aynı yıl Sısley de Kanatlarını Açmış Balıkçıl adlı, buna çok benzer bir resim yapmıştır Her iki resim de Montpellier'dekı Musée Fabre’dadıı.

27


B A Ş V \PIT i.\R I

1841-1873

18411873 ■4 Geçmişte de buna benzer davranışlar görülse de ressamların birbirini resmetmesi­ nin. arkadaşlıklarını pekiştirmek isteyen genç sanatçılar arasında bir alışkanlık haline gelmesi ancak yüzyıl sonuna doğru yaygınlık kazanacaktır Arka planda görülen tablo. Monet’nin Karlı Yol adlı eseridir (Özel Koleksiyon).

Frédéric Bazille Şövalenin Önünde Paris, Musée d’Orsay'da buluttan 186-7 tarihli bu re­ sim, Rnıpresyoııizın'in beşiği sayılan ve Batignollesgrubu olarak da anılan. Renoir. Bazille. Sısley ve Vloııel arasındaki arkadaşlığın bir simgesi olarak görülebilir.

▼ Gri ve bej tonların egemen olduğu resimde, Bazılle'ırı elindeki küçük paletin ve kompozisyona yumuşak bir huzur havası veren terlik bağcıklarının temsil ettiği1küçük renk lekeleri görülmektedir

26

—r ~ —;

► ıtenoır tablo içinde bir başka tabloyla, bize Frédéric Bazille'i, Alakarga ve Balıkçıllı Natürmort adlı eserini yaparken gösterir. Aynı yıl Sısley de Kanatlarını Açmış Balıkçıl adlı, buna çok benzer bir resim yapmıştır Her iki resim de Montpellier'dekı Musée Fabre’dadıı.

27


1 \ ŞAP 101 DÖNÜM

Frédéric Bazille

F.ırdcrir Bazille. Empresyonizmin başat ret

figürlerinden biridir IH-II yılında (Uıûnııışltır ve ailesi M<nıl|>cllier'nin İİıılii şarap iiretifileriiKİrndir. Bir aile dosl.il ulan Mfi’od Brtıyas. bir Cuıırbet koleksiyoncusudur ve ona resmi, özellikle Delaei'div ve Cmırbel'niıı resimlerini laııılıı IR02 ballarımla sa­ nalcı tıp öğrenimi nedeniyle Paris'e taşınır tının l.epîe. Vlnııel. Keııoir ve Sisloy'yi iıınıdığı Charles Gleyre'iıı slüdyostına dalla istekli devam eder. Maııel ile birlikle Chailly'de resim yapar ve kııe FıırstenbtTi’Vleki stüdyosunu onunla paylaşır: <İnim sonra llonfleıır'de Bdtıdin ve Joıifjkiııd'le tanışır: I Ocak 1868 ile la Mayıs 1870 arası. Reııoîr la ı'ıııce Ecole des Beaııv- Arı s yakınla­ rındaki kııe Viscdiıti'ye. sonrada Baligııullps'e yerleşir. İyi halli bir aileden geldiği irin kaldıkları yerin nınsınflnı ınııı çoğunu iisllenert'k. gereksinimi olan arkadaşlarına yardım eder. IB(>7 yılında ailesine yazdığı bir mektuptu keııdi sanal harekelini kurma isteğini ifade eder. Kııe La Condaınine’de ressam, mü­ zisyen ve edebiyatçıların fikirlerini larllşabildigi gerçek bir kıllifn merkezi-haline gelen atölyesini kurar. fransız-Prıışya sa­ vaşının patlamasıyla gönüllü olarak aske­ re yazılır: I8 Kasını IflTO tarihinde, ilaha 29 yaşındayken Beaııne-la Kolandı' y.ıkııılarında bir keskin nişancı tarafından vurnlıır.

A Bazille, Koy Sokağı. Özel Koleksiyon Tablo yaklaşık 1865'te. sanatçının deneyimleri­ ni derinleştirme olanağı bulduğu Chailly'de yapılmıştır.

▲ Bazille, Fontaine­ bleau Manzarası, y. 1865. Özel Koleksiyon Teknik olarak sanatçı, deseni ve mekân derinliğini ikinci plana ilen, ' heyecanlı ve düzensiz fırça darbelerinden yararlanır, gerçekten de resimlerinde rengin ve ışığT, keııdi gücünü kullanmaya çalışır ki, bu olgu Empresyonist­ ler içm yararlanacakları önemli bir ders olmuştur.

► Bazille. Haziran 1867'çle Mompellıer yakınlarında. Aıgues Mortes'da bulunan Hôtel St. Louls'de kalır. Kraliçe Kapıları da denilen Aigues Kapıları'nı betimlediği bu tabloyu yapar (Özel Koleksiyon). ► Bazille, Rue La Condamine ‘deki Stüdyo, 1870, Paris, Musée d'Orsay Sağda, piyanoda müzisyen. tirimond Maître vardır. Emile Zola merdivenin üzerindeki Renoir ile konuşmaktadır Basille Köy Manzarası'nı Manet (şapkalı) ile Monefye gösterir Elinde paletiyle gorülen 8azille figürünün Manet tarafından resmedildiği fark edilir. fiazille. Saint Sauveur, 1865. Özel Koleksiyon 5aim Sauveur'ün bu manzarası, babası Ğaston Bazrlle'ın arazisinin yakınlarında yapılmıştır Resim, sanatçının amcasına ait olan aynı boyuttaki iki resminden bindir


1 \ ŞAP 101 DÖNÜM

Frédéric Bazille

F.ırdcrir Bazille. Empresyonizmin başat ret

figürlerinden biridir IH-II yılında (Uıûnııışltır ve ailesi M<nıl|>cllier'nin İİıılii şarap iiretifileriiKİrndir. Bir aile dosl.il ulan Mfi’od Brtıyas. bir Cuıırbet koleksiyoncusudur ve ona resmi, özellikle Delaei'div ve Cmırbel'niıı resimlerini laııılıı IR02 ballarımla sa­ nalcı tıp öğrenimi nedeniyle Paris'e taşınır tının l.epîe. Vlnııel. Keııoir ve Sisloy'yi iıınıdığı Charles Gleyre'iıı slüdyostına dalla istekli devam eder. Maııel ile birlikle Chailly'de resim yapar ve kııe FıırstenbtTi’Vleki stüdyosunu onunla paylaşır: <İnim sonra llonfleıır'de Bdtıdin ve Joıifjkiııd'le tanışır: I Ocak 1868 ile la Mayıs 1870 arası. Reııoîr la ı'ıııce Ecole des Beaııv- Arı s yakınla­ rındaki kııe Viscdiıti'ye. sonrada Baligııullps'e yerleşir. İyi halli bir aileden geldiği irin kaldıkları yerin nınsınflnı ınııı çoğunu iisllenert'k. gereksinimi olan arkadaşlarına yardım eder. IB(>7 yılında ailesine yazdığı bir mektuptu keııdi sanal harekelini kurma isteğini ifade eder. Kııe La Condaınine’de ressam, mü­ zisyen ve edebiyatçıların fikirlerini larllşabildigi gerçek bir kıllifn merkezi-haline gelen atölyesini kurar. fransız-Prıışya sa­ vaşının patlamasıyla gönüllü olarak aske­ re yazılır: I8 Kasını IflTO tarihinde, ilaha 29 yaşındayken Beaııne-la Kolandı' y.ıkııılarında bir keskin nişancı tarafından vurnlıır.

A Bazille, Koy Sokağı. Özel Koleksiyon Tablo yaklaşık 1865'te. sanatçının deneyimleri­ ni derinleştirme olanağı bulduğu Chailly'de yapılmıştır.

▲ Bazille, Fontaine­ bleau Manzarası, y. 1865. Özel Koleksiyon Teknik olarak sanatçı, deseni ve mekân derinliğini ikinci plana ilen, ' heyecanlı ve düzensiz fırça darbelerinden yararlanır, gerçekten de resimlerinde rengin ve ışığT, keııdi gücünü kullanmaya çalışır ki, bu olgu Empresyonist­ ler içm yararlanacakları önemli bir ders olmuştur.

► Bazille. Haziran 1867'çle Mompellıer yakınlarında. Aıgues Mortes'da bulunan Hôtel St. Louls'de kalır. Kraliçe Kapıları da denilen Aigues Kapıları'nı betimlediği bu tabloyu yapar (Özel Koleksiyon). ► Bazille, Rue La Condamine ‘deki Stüdyo, 1870, Paris, Musée d'Orsay Sağda, piyanoda müzisyen. tirimond Maître vardır. Emile Zola merdivenin üzerindeki Renoir ile konuşmaktadır Basille Köy Manzarası'nı Manet (şapkalı) ile Monefye gösterir Elinde paletiyle gorülen 8azille figürünün Manet tarafından resmedildiği fark edilir. fiazille. Saint Sauveur, 1865. Özel Koleksiyon 5aim Sauveur'ün bu manzarası, babası Ğaston Bazrlle'ın arazisinin yakınlarında yapılmıştır Resim, sanatçının amcasına ait olan aynı boyuttaki iki resminden bindir


1 841 - 1 8 7 3 ▼ lise Trehot, Renoır için, çok süslü bir doğulu kıyafeti içinde poz verir. Bevaz yüzü saçlarının siyahlığı ve başlığının kırmızı saçağı tarafından ortaya çıkarılmıştır; bu. aynı zamanda çekici dudaklarının rengim de çağrıştırır. Resim doğulu bir kompozis­ yona yerleştirilmiş ve renksel çeşitlilikle zenginleştirilmiştir.

Odalık Renoir, 1870 tarihli bu resmini Salnn'a.sunmuşum: ğûmîmir/tic Washington. National Gallcry of Art‘da bulunmakladır. L'Artiste dergisindeki bir eleştirisin­ de eleştirmen Houssaye. bu resmi l'fclacrdix'nin da yapmış olabileceğini yazmıştır. T Bıı ayrıntıda görülen testi, Renoir’m 1866'dan sonra Le Cceur ailesi için yaptığı çiçekli vazo dizisini hatırlatır, fakat burada fırça darbeleri daha serbesttir; ışık daha homojen bir şekilde yayılarak daha fazla derinlik vermektedir

► Ramon Amado y Bernadet, Odalık. 1873, Özel Koleksiyon. 1800'lü yıllarda birçok Ispanyol sanatçı, İslam egemenliğinden kay­ naklanan oryantalist konulara eğilmiştir Ispanyol akademileri eski bir geleneğin devamı olarak gördüğü bu konuların işlenmesini cesaretlendirmiştir

30

► Eugène Delacroix, Cezayirli Kadınlar, 1834, Paris, Louvre. 1832'de Fas'a yaptığı yolculuk Delacrotx'ya üstün bir anlatım diliyle tablolarında canlandıracağı Arap dünyasının manzarala­ rını ve geleneklerim tanıma olanağı verir. Renoır, Delacroix'ya duyduğu hayranlığı pek çok kez ifade etme fırsatı bulmuştur.

IMV’IIUIV AÔVtl

B-AŞV \ I‘ İTİ. A RI

1841-1873


1 841 - 1 8 7 3 ▼ lise Trehot, Renoır için, çok süslü bir doğulu kıyafeti içinde poz verir. Bevaz yüzü saçlarının siyahlığı ve başlığının kırmızı saçağı tarafından ortaya çıkarılmıştır; bu. aynı zamanda çekici dudaklarının rengim de çağrıştırır. Resim doğulu bir kompozis­ yona yerleştirilmiş ve renksel çeşitlilikle zenginleştirilmiştir.

Odalık Renoir, 1870 tarihli bu resmini Salnn'a.sunmuşum: ğûmîmir/tic Washington. National Gallcry of Art‘da bulunmakladır. L'Artiste dergisindeki bir eleştirisin­ de eleştirmen Houssaye. bu resmi l'fclacrdix'nin da yapmış olabileceğini yazmıştır. T Bıı ayrıntıda görülen testi, Renoir’m 1866'dan sonra Le Cceur ailesi için yaptığı çiçekli vazo dizisini hatırlatır, fakat burada fırça darbeleri daha serbesttir; ışık daha homojen bir şekilde yayılarak daha fazla derinlik vermektedir

► Ramon Amado y Bernadet, Odalık. 1873, Özel Koleksiyon. 1800'lü yıllarda birçok Ispanyol sanatçı, İslam egemenliğinden kay­ naklanan oryantalist konulara eğilmiştir Ispanyol akademileri eski bir geleneğin devamı olarak gördüğü bu konuların işlenmesini cesaretlendirmiştir

30

► Eugène Delacroix, Cezayirli Kadınlar, 1834, Paris, Louvre. 1832'de Fas'a yaptığı yolculuk Delacrotx'ya üstün bir anlatım diliyle tablolarında canlandıracağı Arap dünyasının manzarala­ rını ve geleneklerim tanıma olanağı verir. Renoır, Delacroix'ya duyduğu hayranlığı pek çok kez ifade etme fırsatı bulmuştur.

IMV’IIUIV AÔVtl

B-AŞV \ I‘ İTİ. A RI

1841-1873


1841-1873

1841-1873

Oryantalizm

A

ZA.\rtıp<)lı s;ın;ıtn ve cnleleklüellcr. II). yiizvıl boyun«). Afrika'nın kuzeyi ile \sya'nm bntıst arasında uzanan egzotik ve. kendilerine ytılıtıııcı Dogn'ya yönelmişlerdir. Bıı (İbnemdeGiiney Midenizin aıılik uygurlık-laıı ile başla Işkını olmak iizere çağdaş kültürlerle ilgili .artışıırmalar deı iııleşiirilnı işi ir: Rdebiyaiçılnr eserlerini süz konusu ülkelerin şiir ve öykü­ leriyle karşılaştırmış, egzotizmin peşinde koşan maceracıların il­ gi çekici bölgelere yaptıkları bilimsel ve ıs amaçlı gezilerin sayısı büyük bir hızla artmıştır birçok ressam, çalışmalarını sürekli yayılan ve İntişarı kazanan bu yeni alana yöneltmiştir. Delacroix'rlan Ingreş'c, Cöıfmıc'dan Lear'a, Renoir'dan MaLisse'e katlar l pek çok ressam Pogıı'ımıt büyüsü­ ne kapılmaktan kendini alamamış­ tır: Bazı ressamlar stili gördükleri­ ni kullanarak renkli ve gösterişli giysilerle, çiil ve MI \elıri boyunca yer alan baraboterin resmim yapyetinii'ken. bir kısım da göardma ulaşmayı bilmiş ve ıııııı rtıbıııııı yansılan gerçek­ çi eserler termeyi başarmıştır.

▲ Rudolph Ernst, Çiçekçi. Özel Koleksi­ yon AvusturyalI sanalçı çiçekler gibi Batılı öğeleri, giysiler ve Anadolu halısı gibi Doğulu unsurlarla bir arada kullanmıştır.

32

▼ Jean Discart, Dama Oynayanlar. Özel Koleksiyon. İki oyuncu dama oyununun Batı kurallarından farklı olan Doğu versiyonuna kendisini kaptırmıştır On altı pul değişik bir şekilde yerleştirilerek, çapraz yerme dik ve: yatay hareket eder, ayrıca oyun genel laktik olarak daha saldırgandır

YAŞADIĞI D0\KM

4 Franz Kaspar Huibrecht vinck. Piramitlerin Dibinde Yemek. Özel Koleksi­ yon. Az sayıdaki zengin AvrupalI ve Kuzey Amerikalı turist ıçm, ilginç yerler ve çok farklı geleneklerle iç içe yasamak unutul­ maz bir deneyim anlamına gelmiştir. Yolculuk anıları geniş bir okuyucu kitlesi tarafından beğenilmiştir

► Joaquin Sorolls y Batışta. Odalık. Özel Koleksiyon I884'te Valencia'da yapmıştır, Ispanyol sanatçı aymayı! Madrid Ulusal Sergi ödülünü ve Roma'da bir burs kazanmıştır. ▼ Giıjlıo Rosati. Doğu'ya hiç seyahat yapmamış, ama resimlerim -aşağıda görülen Pazarlık adlı eseri gibi (Özel Koleksiyon)- fotoğraf, baskı ve mesleklaşlaıının anlatımlarınadayandırarak gerçek­ leştirmiştir. 4 Carl Werner. Türk Kâtipler. 1876. Özel Koleksiyon Alman sanatçı, Mısır'a ve Filistin'e yaptığı sayısız yolculukta birçok suluboya yapmıştır. Öğrencilerin eski yazıları kopya etmesi, gözden geçirmesi ve yorumlaması çok önemli bir olgudur ve İslam kültürünün Batı’da da değerlendi­ rilmesine katkıda bulunmuştur

33


1841-1873

1841-1873

Oryantalizm

A

ZA.\rtıp<)lı s;ın;ıtn ve cnleleklüellcr. II). yiizvıl boyun«). Afrika'nın kuzeyi ile \sya'nm bntıst arasında uzanan egzotik ve. kendilerine ytılıtıııcı Dogn'ya yönelmişlerdir. Bıı (İbnemdeGiiney Midenizin aıılik uygurlık-laıı ile başla Işkını olmak iizere çağdaş kültürlerle ilgili .artışıırmalar deı iııleşiirilnı işi ir: Rdebiyaiçılnr eserlerini süz konusu ülkelerin şiir ve öykü­ leriyle karşılaştırmış, egzotizmin peşinde koşan maceracıların il­ gi çekici bölgelere yaptıkları bilimsel ve ıs amaçlı gezilerin sayısı büyük bir hızla artmıştır birçok ressam, çalışmalarını sürekli yayılan ve İntişarı kazanan bu yeni alana yöneltmiştir. Delacroix'rlan Ingreş'c, Cöıfmıc'dan Lear'a, Renoir'dan MaLisse'e katlar l pek çok ressam Pogıı'ımıt büyüsü­ ne kapılmaktan kendini alamamış­ tır: Bazı ressamlar stili gördükleri­ ni kullanarak renkli ve gösterişli giysilerle, çiil ve MI \elıri boyunca yer alan baraboterin resmim yapyetinii'ken. bir kısım da göardma ulaşmayı bilmiş ve ıııııı rtıbıııııı yansılan gerçek­ çi eserler termeyi başarmıştır.

▲ Rudolph Ernst, Çiçekçi. Özel Koleksi­ yon AvusturyalI sanalçı çiçekler gibi Batılı öğeleri, giysiler ve Anadolu halısı gibi Doğulu unsurlarla bir arada kullanmıştır.

32

▼ Jean Discart, Dama Oynayanlar. Özel Koleksiyon. İki oyuncu dama oyununun Batı kurallarından farklı olan Doğu versiyonuna kendisini kaptırmıştır On altı pul değişik bir şekilde yerleştirilerek, çapraz yerme dik ve: yatay hareket eder, ayrıca oyun genel laktik olarak daha saldırgandır

YAŞADIĞI D0\KM

4 Franz Kaspar Huibrecht vinck. Piramitlerin Dibinde Yemek. Özel Koleksi­ yon. Az sayıdaki zengin AvrupalI ve Kuzey Amerikalı turist ıçm, ilginç yerler ve çok farklı geleneklerle iç içe yasamak unutul­ maz bir deneyim anlamına gelmiştir. Yolculuk anıları geniş bir okuyucu kitlesi tarafından beğenilmiştir

► Joaquin Sorolls y Batışta. Odalık. Özel Koleksiyon I884'te Valencia'da yapmıştır, Ispanyol sanatçı aymayı! Madrid Ulusal Sergi ödülünü ve Roma'da bir burs kazanmıştır. ▼ Giıjlıo Rosati. Doğu'ya hiç seyahat yapmamış, ama resimlerim -aşağıda görülen Pazarlık adlı eseri gibi (Özel Koleksiyon)- fotoğraf, baskı ve mesleklaşlaıının anlatımlarınadayandırarak gerçek­ leştirmiştir. 4 Carl Werner. Türk Kâtipler. 1876. Özel Koleksiyon Alman sanatçı, Mısır'a ve Filistin'e yaptığı sayısız yolculukta birçok suluboya yapmıştır. Öğrencilerin eski yazıları kopya etmesi, gözden geçirmesi ve yorumlaması çok önemli bir olgudur ve İslam kültürünün Batı’da da değerlendi­ rilmesine katkıda bulunmuştur

33


1871-1873: Empresyonizme doğru

h

w \ti ve

v \pm

18411873 MAI ATI \ E V AÇITI, \KI

\ ki

18411873

l \ ■,i■ 15 Mart IH7I larihiiKİe Paris'e döndüğünde. İç Savaş nedeniyle altüst olmuş bir şehir bul­ du. Kue dıı Dragon'da bir oda kiralamasına rağmen, Charles Le Copurle birlikle Louvooieımes'cailesinin yanına. BongivnlV. ArgentcuıTfc. Celle-Sainl-Gloud'a ve MarloiLe'a sayısı'/, yolculuk yaptı. Sonbaharda Paris'e. Kue des l’clils-Cluımps'da bulunan yeni bir stüdyoya döndü, (lale Gııerbois'ya gitmeyi* ve Bazille'in öksüz bıraktığı aıııa hâlâ şevk ve yeni fikirlerle' dolu olan B.ıligııolles grubunun sanatçılarım görmeye devam ediyordu. 1872 yılı pek şanslı başlamadı: Salon resimlerini reddetti, âşık olduğu modeli Lise bir mimarla evlendi ve ona modellik yapmayı bırak­ tı. Kıı sonunda kirayı ödeyemediği için stüdyosundan çıkarıldı. İçinde bulü'riduğu sefillikten onu kurtaran. Moııet ve Degas'ıım arkadaşı. /,etiğin bir koleksiyonun olan Tlıhodorc DıınTniiı 1.000 franka iki resmini satın alması oldu. BııMede Vloııinıarlre yakınlarımla «erçek bir afölye iııllıı ve Kınile '/ola, föioğrafçı Fdlis Nadar ve koleksîyoııeıı Durand-Rıiel'le görüştüğü Plan* Pigalle'de bulunan Ca[Ö de la Noııvelle Mhenes'e devanı etmeye başladı.

■4 Renoir. Yüzbaşı Darras. 1871, Dresden, Gemaldegalerıe. Bu portrenin bir benzerini Bayan DetTdS (New

34

▲ Argenteuil'de Seine Nehri, y. 1873, Paris, Muséed'Orsay, Renoir, Corol'nun yaptığı gibi ışığı büyük ölçüde yayarak, tonları vurgular T Renoir, Mortel Okurken, 1872, Paris, Musée Marmottan Sanatçı, ressam a arkadaşını bütün doğallığıyla resmeder Fırça darbeleri pipo du­ manının kıvrımlarının hızını yakalayacak kadar ustadır

► Renoir, Sors de Boulogne'da Ata Binenler. 1873, Hamburg, Kunsthalle Soldaki genç Joseph Le Cœur, yanındakiyse Yüzbaşı Darraş'ın karısıdır. ▼ Renoir, Montmartre'da Bir Harem, 1872, Tokyo, Ulusal Batı Sanatı Müzesi Lise'ın verdiği son pozlardan bırı olan bu resmin diğer adı da Cezayir Giysili Parisli Kadmlar'dtr. T Renoir, Uzanan Genç Kız, y. 1872, Paris. Musée d'Orsay Küçük boyutlu bu resim için Montmartre'da Bir Harem adlı eserde de görülen Farırıy Robert modellik yapmışın

York, Metropolitan Museum o( Art) için de yapan Renoir, renkleri büyük bir ustalıkla kullanmıştır.

35


1871-1873: Empresyonizme doğru

h

w \ti ve

v \pm

18411873 MAI ATI \ E V AÇITI, \KI

\ ki

18411873

l \ ■,i■ 15 Mart IH7I larihiiKİe Paris'e döndüğünde. İç Savaş nedeniyle altüst olmuş bir şehir bul­ du. Kue dıı Dragon'da bir oda kiralamasına rağmen, Charles Le Copurle birlikle Louvooieımes'cailesinin yanına. BongivnlV. ArgentcuıTfc. Celle-Sainl-Gloud'a ve MarloiLe'a sayısı'/, yolculuk yaptı. Sonbaharda Paris'e. Kue des l’clils-Cluımps'da bulunan yeni bir stüdyoya döndü, (lale Gııerbois'ya gitmeyi* ve Bazille'in öksüz bıraktığı aıııa hâlâ şevk ve yeni fikirlerle' dolu olan B.ıligııolles grubunun sanatçılarım görmeye devam ediyordu. 1872 yılı pek şanslı başlamadı: Salon resimlerini reddetti, âşık olduğu modeli Lise bir mimarla evlendi ve ona modellik yapmayı bırak­ tı. Kıı sonunda kirayı ödeyemediği için stüdyosundan çıkarıldı. İçinde bulü'riduğu sefillikten onu kurtaran. Moııet ve Degas'ıım arkadaşı. /,etiğin bir koleksiyonun olan Tlıhodorc DıınTniiı 1.000 franka iki resmini satın alması oldu. BııMede Vloııinıarlre yakınlarımla «erçek bir afölye iııllıı ve Kınile '/ola, föioğrafçı Fdlis Nadar ve koleksîyoııeıı Durand-Rıiel'le görüştüğü Plan* Pigalle'de bulunan Ca[Ö de la Noııvelle Mhenes'e devanı etmeye başladı.

■4 Renoir. Yüzbaşı Darras. 1871, Dresden, Gemaldegalerıe. Bu portrenin bir benzerini Bayan DetTdS (New

34

▲ Argenteuil'de Seine Nehri, y. 1873, Paris, Muséed'Orsay, Renoir, Corol'nun yaptığı gibi ışığı büyük ölçüde yayarak, tonları vurgular T Renoir, Mortel Okurken, 1872, Paris, Musée Marmottan Sanatçı, ressam a arkadaşını bütün doğallığıyla resmeder Fırça darbeleri pipo du­ manının kıvrımlarının hızını yakalayacak kadar ustadır

► Renoir, Sors de Boulogne'da Ata Binenler. 1873, Hamburg, Kunsthalle Soldaki genç Joseph Le Cœur, yanındakiyse Yüzbaşı Darraş'ın karısıdır. ▼ Renoir, Montmartre'da Bir Harem, 1872, Tokyo, Ulusal Batı Sanatı Müzesi Lise'ın verdiği son pozlardan bırı olan bu resmin diğer adı da Cezayir Giysili Parisli Kadmlar'dtr. T Renoir, Uzanan Genç Kız, y. 1872, Paris. Musée d'Orsay Küçük boyutlu bu resim için Montmartre'da Bir Harem adlı eserde de görülen Farırıy Robert modellik yapmışın

York, Metropolitan Museum o( Art) için de yapan Renoir, renkleri büyük bir ustalıkla kullanmıştır.

35


1841-1873 4 Köprünün ortasın­ da, masif kaidesi üzerinde IV. Henn'nın heykeli yükselir, ile de la Ötenin ortaçağ kimliği Haussmann'ın müdahaleleri sonucu neredeyse silinip köklü brçımde değiştirilmiştir. Buradaki masif binalar, sanatçının ilgisini üzerinde yoğunlaştırdı­ ğı yürüyen insanların Irafiğı için adeta bir arka plan oluşturmuştur

Paris: Le Pont Neuf LePont N<•«/'(1872. toashinglon. National Galim of Ari) i>iiııı,şığında yapılmış şehir manzaralarının en güzellerinden biridir- 24 Mail I87n'te Paris'te­ ki Hfllel Drotıol İçin 300.00(1 li'aıık karşılığında şalın alınmıştır: Aralık 1919'da. o zaman İçin önemli bir miktar olan 100.000 fraıık karşılığında el değiştirmişi ir. Alonel de aynı konuyu yağmurlu bir günde işlemiş. Pissarro ise H)Q0’rlen sonra köprüyü karşı taraftan çalışmıştır. Paris'in en es­ ki köprüsü olan Pont Neuf'üıı yapımına 1578 dc III. İleniı'niıı emriyle başlanmış. 1607'de l\. İlen­ il döneminde tamamlanmışın-. 275 m. uzunluğun­ daki köprünün 12 kemeri vardır ve île de la Cite'yi Sıtııe Nehri nin iki yakasına bağlar. ► John ftevyald'ırı anlattığına göre, Rerıoir sahneyi, iki kahvenin bedeli olan 10 santim ödeyerek oturabildiği bir karenin ikinci kat penceresin­ den resmetmişim Bu sırada kardeşi Edmond, taslaklarını Çizebilmesi için gelip geçenleri çeşitli bahanelerle durdur­ maktaydı Güzel bir ilkbahar günüdür ve güneş renklen daha yogurı ve parlak kılarak yolu aydınlatmakladır

•4 Daha sonra Empresyonist eserlerde derinleştirilecek olan bir teknik kullanan Renoır, figürleri yalın ve hızlı fırça darbeleriy­ le şekillendirir, yüzleri hareketli ışık ve renk lekelerine dönüştürür. Arka planda sayısız yapı görülür.

36

BASV \ P I T I , A R I

KAŞI M'ITI. AKI

1841-1873


1841-1873 4 Köprünün ortasın­ da, masif kaidesi üzerinde IV. Henn'nın heykeli yükselir, ile de la Ötenin ortaçağ kimliği Haussmann'ın müdahaleleri sonucu neredeyse silinip köklü brçımde değiştirilmiştir. Buradaki masif binalar, sanatçının ilgisini üzerinde yoğunlaştırdı­ ğı yürüyen insanların Irafiğı için adeta bir arka plan oluşturmuştur

Paris: Le Pont Neuf LePont N<•«/'(1872. toashinglon. National Galim of Ari) i>iiııı,şığında yapılmış şehir manzaralarının en güzellerinden biridir- 24 Mail I87n'te Paris'te­ ki Hfllel Drotıol İçin 300.00(1 li'aıık karşılığında şalın alınmıştır: Aralık 1919'da. o zaman İçin önemli bir miktar olan 100.000 fraıık karşılığında el değiştirmişi ir. Alonel de aynı konuyu yağmurlu bir günde işlemiş. Pissarro ise H)Q0’rlen sonra köprüyü karşı taraftan çalışmıştır. Paris'in en es­ ki köprüsü olan Pont Neuf'üıı yapımına 1578 dc III. İleniı'niıı emriyle başlanmış. 1607'de l\. İlen­ il döneminde tamamlanmışın-. 275 m. uzunluğun­ daki köprünün 12 kemeri vardır ve île de la Cite'yi Sıtııe Nehri nin iki yakasına bağlar. ► John ftevyald'ırı anlattığına göre, Rerıoir sahneyi, iki kahvenin bedeli olan 10 santim ödeyerek oturabildiği bir karenin ikinci kat penceresin­ den resmetmişim Bu sırada kardeşi Edmond, taslaklarını Çizebilmesi için gelip geçenleri çeşitli bahanelerle durdur­ maktaydı Güzel bir ilkbahar günüdür ve güneş renklen daha yogurı ve parlak kılarak yolu aydınlatmakladır

•4 Daha sonra Empresyonist eserlerde derinleştirilecek olan bir teknik kullanan Renoır, figürleri yalın ve hızlı fırça darbeleriy­ le şekillendirir, yüzleri hareketli ışık ve renk lekelerine dönüştürür. Arka planda sayısız yapı görülür.

36

BASV \ P I T I , A R I

KAŞI M'ITI. AKI

1841-1873


Renoir. Uzun Otlar İrasındaki Patika, >. IH71-1877. Paris. VltıSöed’Orsar.

1874-1 886

Empresyonist dönem


Renoir. Uzun Otlar İrasındaki Patika, >. IH71-1877. Paris. VltıSöed’Orsar.

1874-1 886

Empresyonist dönem


m m ti,

1874: İlk Empresyonist 1

u

C O TT r j j o

ım

vrı \ !•; i

1874-1886

R

‘ytigııolles ve Monlmarti’e gfiılııı res­ samları, 27 Aralık 1873 tarihinde SnciOt»' Aııonyme (İrs tıriisles. peiııtres. st ıılpiiMii’s, gravcurs. clr.' adı altında birleşirle!'. İlk sergileri. Rite des Batigııolies- no. 11'dt* bulunan Crıfı'* ıluerhois'ya devanı ederken onları tanıyıp, sanatlarını takdir eden fo­ toğrafçı Nadar'in Bbtılevard des Captıcinos ıto.35 adresindeki sİiidytısımda gerçekleşir. Sergi. 1874 yılında. 15 Nisandan 15 Mayısa kadar sıırer. Aralarında Italyan Glııseppe De Nillis de olmak üzere farklı uluslardan 30 sanatçının toplam 160 eseri sergilenir. Clıarivaıfnin 25 Nisan larilıli sayısında. Lotus l.eroy. Itır ııtakalt'siııde Vloııeı'ııiıı bir eserini hedef alarak, grııbıı kü­ çümseyin biçimde 'Empresyonistler' sözcüğüyle mumlar. Süz konusu sanatçılar, durumu fazla dasit leşi iten bu terimi kullan­ mak istemeseler de. sözcük bir yıl içinde silmeme/ bir etiket ha­ line gelir. Kleşliı|monliT tek viteııl halinde onlara yüklenirler: i halkın tepkisi alaycı ve şiddetli olur, tiyle, ki, sergi tattı bir mali iflasla biler ve İni­ nim üzerine 17 Kasım da. Renoir-'ın evin­ de yapılan bir toplantıda borçlan yüzün­ den birliğe son vermeye karar verirler.

▲ Nadar'in fotoğraf stüdyosu (Gaspard Félix Tournachon, 1820-1910), ilk Empresyonist serginin düzenlendiği yerdir.

40

II AV ATI \ K 1 U M T L A R I

\ri

1 8 7 4 -1886

SEK R

1874'te Fontenay-auxRoses’un bahçesinde resmetmiştlr ve sağ üst tarafaşu ithaf yazısını koymuştur Ey ulu bahçıvan. Resim, günümüzde Musée d'Orsay'da bulunmaktadır.

« it>n*.»Anıovmi »vk>,vnum» 51ımIJfS< AI1t.invn awoaimor mı mm (Mr»İASION»TIKİİllinION1U74

EXPOSITION

▲ Gruba ad verme konusunda çok tartışmalar olmuştur, sergi katalogunun kapağında da görüldü­ ğü gibi, Empresyonist­ ler adı konmadan once ’Société Anonyme’ denmesine karar verilmiştir.

•4 Renoir, Balerin, 1874, Washington, National Gallery of Art. Nadar tarafından, sergilenen bu resim de Louıs Leroy’nın alaycı ve acımasız eleştirileri­ ne konu olmuştur: "Daha iyi çizememesi ne kadar yazık, baleri­ nin bacakları eteğinin lüponu gibi floş “

A Renoir, Parisli Kadın, 1874, Cardiff, National Museum of Wales. Tablo. 1874’te Nadar tarafından düzenlenen sergiye katılan altı resimden biridir Bu zarif ve narin figür, Renoir’ın arkadaşı aktris Henrıette Henrıot’ya aittir

< Renoir. Kitap Okuyan Genç Kız, 1874-76. Paris, Musee d'Orsay. Sanatçı, az sayıda fırça darbesiyle kitap okuyan bir genç kız portresi yaratmıştır. Özellikle iki basit siyah hat fark edilmektedir, bunlar aşağıya bakan gözleri biçimlendirir, saçının san tonları arka planla karışır gıbidn

41


m m ti,

1874: İlk Empresyonist 1

u

C O TT r j j o

ım

vrı \ !•; i

1874-1886

R

‘ytigııolles ve Monlmarti’e gfiılııı res­ samları, 27 Aralık 1873 tarihinde SnciOt»' Aııonyme (İrs tıriisles. peiııtres. st ıılpiiMii’s, gravcurs. clr.' adı altında birleşirle!'. İlk sergileri. Rite des Batigııolies- no. 11'dt* bulunan Crıfı'* ıluerhois'ya devanı ederken onları tanıyıp, sanatlarını takdir eden fo­ toğrafçı Nadar'in Bbtılevard des Captıcinos ıto.35 adresindeki sİiidytısımda gerçekleşir. Sergi. 1874 yılında. 15 Nisandan 15 Mayısa kadar sıırer. Aralarında Italyan Glııseppe De Nillis de olmak üzere farklı uluslardan 30 sanatçının toplam 160 eseri sergilenir. Clıarivaıfnin 25 Nisan larilıli sayısında. Lotus l.eroy. Itır ııtakalt'siııde Vloııeı'ııiıı bir eserini hedef alarak, grııbıı kü­ çümseyin biçimde 'Empresyonistler' sözcüğüyle mumlar. Süz konusu sanatçılar, durumu fazla dasit leşi iten bu terimi kullan­ mak istemeseler de. sözcük bir yıl içinde silmeme/ bir etiket ha­ line gelir. Kleşliı|monliT tek viteııl halinde onlara yüklenirler: i halkın tepkisi alaycı ve şiddetli olur, tiyle, ki, sergi tattı bir mali iflasla biler ve İni­ nim üzerine 17 Kasım da. Renoir-'ın evin­ de yapılan bir toplantıda borçlan yüzün­ den birliğe son vermeye karar verirler.

▲ Nadar'in fotoğraf stüdyosu (Gaspard Félix Tournachon, 1820-1910), ilk Empresyonist serginin düzenlendiği yerdir.

40

II AV ATI \ K 1 U M T L A R I

\ri

1 8 7 4 -1886

SEK R

1874'te Fontenay-auxRoses’un bahçesinde resmetmiştlr ve sağ üst tarafaşu ithaf yazısını koymuştur Ey ulu bahçıvan. Resim, günümüzde Musée d'Orsay'da bulunmaktadır.

« it>n*.»Anıovmi »vk>,vnum» 51ımIJfS< AI1t.invn awoaimor mı mm (Mr»İASION»TIKİİllinION1U74

EXPOSITION

▲ Gruba ad verme konusunda çok tartışmalar olmuştur, sergi katalogunun kapağında da görüldü­ ğü gibi, Empresyonist­ ler adı konmadan once ’Société Anonyme’ denmesine karar verilmiştir.

•4 Renoir, Balerin, 1874, Washington, National Gallery of Art. Nadar tarafından, sergilenen bu resim de Louıs Leroy’nın alaycı ve acımasız eleştirileri­ ne konu olmuştur: "Daha iyi çizememesi ne kadar yazık, baleri­ nin bacakları eteğinin lüponu gibi floş “

A Renoir, Parisli Kadın, 1874, Cardiff, National Museum of Wales. Tablo. 1874’te Nadar tarafından düzenlenen sergiye katılan altı resimden biridir Bu zarif ve narin figür, Renoir’ın arkadaşı aktris Henrıette Henrıot’ya aittir

< Renoir. Kitap Okuyan Genç Kız, 1874-76. Paris, Musee d'Orsay. Sanatçı, az sayıda fırça darbesiyle kitap okuyan bir genç kız portresi yaratmıştır. Özellikle iki basit siyah hat fark edilmektedir, bunlar aşağıya bakan gözleri biçimlendirir, saçının san tonları arka planla karışır gıbidn

41


18741886

I MV IX I.1\ AS\ il

Seyircileri "izleyen" kavalyesinin aksine, genç kadın (bu figür için model Ninı poz vermiştir) dürbününü indirmiştir ve biraz cilveli bir tavırla, çekiciliğinden emin bir halde, kendisini başkalanntn bakışlarına sunmaktadır. Güzel ve zarif Parisli hanımlar, lotalarında gösteri içinde gösteri

Rennir. gitıroıkujR |ick ügşlanraasa da, liyali’oy.a bayramlı v(> haşyapıllanmlaıl birini ona adamıştı. 1874 yılında Nafinr larafïndan scTgilejlnı im resim, gıiııiiııınzde Lond­ ra. Guni'Umld InsliuıLes'la bulunmaktadır,

▼ Çiçekler genellikle eşlikçilerin veya hayranların, nazik armağanlarıydı ve hanımefendilerin zaten zengin ve zarif olan gece giysilerim biraz daha renklendiren, vazgeçilmez unsurlardan biriydi

*

42

sunarlardı ve bu en güzel çağa 'Belle Epoque' denmiştir Degas dikkatini sahnede olup bitene, yanı balerinlere ve opera şarkıcılarına yöneltmişken, böyle yerlere pek gitmeyen Rerroir halkı resmetmeyi yeğlemiştir

Rerıoir'ın, giysinin çizgilerinin monotonluğunu soyul, hatta varla yok arası dokunuşlarla yeşil ve pembeden oluşan harika bir 'natürmort' ayrıntısıyla bölen olağanüstü yeteneği dikkate değerdir.

A Bu ayrıntıda ona poz vererek genç bir Parisliyi canlandıran kardeşi Edmond görülmektedir Locada olup bitenle ilgilenme­ yerek. tanıdık biı yüz veya temsil sonrasını canlandırmak içırı "ilginç bir ayrıntı’ bulmak umuduyla, dürbününü seyircilerin üzerinde dolaştırmaktadır,

I MV I .I. I <l \ A S V tl

1874-1886


18741886

I MV IX I.1\ AS\ il

Seyircileri "izleyen" kavalyesinin aksine, genç kadın (bu figür için model Ninı poz vermiştir) dürbününü indirmiştir ve biraz cilveli bir tavırla, çekiciliğinden emin bir halde, kendisini başkalanntn bakışlarına sunmaktadır. Güzel ve zarif Parisli hanımlar, lotalarında gösteri içinde gösteri

Rennir. gitıroıkujR |ick ügşlanraasa da, liyali’oy.a bayramlı v(> haşyapıllanmlaıl birini ona adamıştı. 1874 yılında Nafinr larafïndan scTgilejlnı im resim, gıiııiiııınzde Lond­ ra. Guni'Umld InsliuıLes'la bulunmaktadır,

▼ Çiçekler genellikle eşlikçilerin veya hayranların, nazik armağanlarıydı ve hanımefendilerin zaten zengin ve zarif olan gece giysilerim biraz daha renklendiren, vazgeçilmez unsurlardan biriydi

*

42

sunarlardı ve bu en güzel çağa 'Belle Epoque' denmiştir Degas dikkatini sahnede olup bitene, yanı balerinlere ve opera şarkıcılarına yöneltmişken, böyle yerlere pek gitmeyen Rerroir halkı resmetmeyi yeğlemiştir

Rerıoir'ın, giysinin çizgilerinin monotonluğunu soyul, hatta varla yok arası dokunuşlarla yeşil ve pembeden oluşan harika bir 'natürmort' ayrıntısıyla bölen olağanüstü yeteneği dikkate değerdir.

A Bu ayrıntıda ona poz vererek genç bir Parisliyi canlandıran kardeşi Edmond görülmektedir Locada olup bitenle ilgilenme­ yerek. tanıdık biı yüz veya temsil sonrasını canlandırmak içırı "ilginç bir ayrıntı’ bulmak umuduyla, dürbününü seyircilerin üzerinde dolaştırmaktadır,

I MV I .I. I <l \ A S V tl

1874-1886


1886

Monet ve Manet

YASADIĞI

DONK AI

1874

E d o u , d Maııt’l, 23 Ocak 1832 lai’Ihitıde Paris'ti* doğdu vr sanatsal formasyonunu ISüO'deıı in.'ıG'ya katlar devana ettiği Thttmas CouUıre'den edimli: ondan ı\ı hır gizim ve resim tekilimi öğrendi. Antik resim üzerinde Loııvre'dıı çalıştı: İtalya. Hollanda. Almanya. Avusturya ve Ispan­ ya'ya sayısız yolculuk yaptı. 1863 Salünu'na. Ciorginne'niıı Kır­ da Konser resminden esinlendiği Kırda )emek adlı eserini sun­ du. keddedilıııesiııe rağmen Salını des Rrfu ses'de sergilenerek hararetli polemiklere sol açlı: ayın şev iki y ıl sınıra Olyın/rin ile

▲ Monet'nin yirmi yaşındaki fotoğrafı. Académie Şyi&e'e girdiğinde ilk olarak Pissarro'yu tanıdı, sonra Gleyre'in atölyesinde Sisiey, Renoir ve Bazilie'le birlikte leşim yaptı

de tekrarlandı. Sekiz Kmprrsyonısl serginin hiçbirine katılmasa da 30 Aisaıı 1883 tarihindeki ölümüne kadar grup içindeki rolii ve elkisi önemli olmuştur. <Iscar Claude Monet. I I kasım 1840 tarihinde Paris'le doğdu ve â Aralık L92(Vda öldü. Fransız-I'rıısya savaşı boyunca l.ondra'da. 1878 y ıll­ ım kadar Argenleııil'de yaşadı ve 1883 yılından il ibaren (fiverny'yo yerleşerek 40 yıldan l'azla yoğun bir şeklide resimyaptı. Funpresynııisllenn ilk liörl sergisi­ ne katıldıysa da. yeni teknik çöziunler de­ neme gerekliliğine inandığı için 1880. 1881 ve 1880 yıllarındakilerr katılmadı. Fotoğraf sanatına hayrandı. Özellikle Koııeıı Katedrali ve Su Perileri gibi ünlü eserlerinde ışığın etkileri üzerine çalışı ı. Fovist \e lîkspresyonisl resmin ieıııel kıırallarmı belirledi.

▲ 1875'te Renoır taralından yapılan Monet'nin Portresi (Pans. MusPe d'ürsay) adlı eserde ressam 'resmi' bir pozdadır ve gururla paletini ve ••fırçalarını gösterir

▲ Manet'nin Nadar tarafından çekilmiş fotoğrafı. 1883 yılındaki ölümünden sonra Empresyonist grup yeni ilhamlar bulamaz ve krize girerek dağılır.


► Monet. La Rue Montorgueıl. 30 Haziran 1878, Paris, Musée d'Orsay. Bayraklarla bezenmiş, renk zengini şehir manzaraları Monet ve Manet'ye olduğu kadar Fovıstlere de ilham vermiştir. Bu resmi geçit 1878 yılındaki Uluslararası Sergi nın resmi açılışını müjdelemektedir.

1 A tj \ I >I G I İHI N K M

^ Manet, Emile Zola'nın Porıresı. 1868, Paris, Musée d'Orsay. Elinde Blanc'ın Resim Tarihi kaabını tutan yazarın yakınında, resmini öven bir yazı vardır Arkada, Olympia’nın yanında Velazquez imzalı İçki İçenler ve Utagawa Kuniyakı imzalı Güreşçi Onaruto Nadaemon görülüyor.

T Monet, İzlenim Gündoğumu, 1872. Louis Leroy, 'Le Charivari' dergisindeki aşağılayıcı eleştirisini yaparken bu resmi

I Manet. Olympia. 1863. Paris, Musée d'Orsay 1865 Salonu'nda sergilendi­ ği zaman sert polemikI fere yol açmıştı. | Kamuoyu stilistik yeniliği anlayamamış ve görünmeyen müşterisine cesaret veren bakışlar yollayan bir tahişe olarak tanım­ lanan kızın fütursuz Pozu karşısında hayrete düşmüştü

v

i

■ •" V ::jL

'

a

m yr

«e

•v--

'

ijş .

i

i

Jü t e *

'

-r

hedef almıştır. Empresyonizm terimi kısa sürede bütün hareketi tanımlamak için kullanılmaya


\ !■ : 'i m 'm t i , \ ki

1874-1886

h

u vn

i 875-1877: Eleştirmenlerin anlayışsızlığı ]R.enoir*tn durumu l,87f) yılının başla-_ nnda pek iyi değildi: babası ftlmüşıü ve resimlerinin sâüsı çuk iyi gitmiyordu. Bunun üzerine. Sisley. Monei ve kıstı bir süre ön­ ce Ylciııef ııin kardeşiyle evlenmiş Olan Bcrllıe Moı isol ile birlikle llfılel f)rouo|'tla halka açık salıs düzenlediler. 2-4 Marl'ltı sergi­ lenen 73 resmin içinde. 20 resim yalnızca 2.251 IVaıık gibi dü­ şük bir miktara alıcı buldu. Bu serginin tek avantajı, kemlisi ve karısı için birer portre ısmarlayan, gümrük görevlisi Victor Clıocc|iıet gibi bazı koleksiyoncuları itimmiş olmasıydı, Renoir. Nisan 1876 tarihinde Durand-Ruel'deki Empresyonistlerin ser eislmle 1:5 tablo sergiledi ama sonuç yine pek parlak değildi Mberi Wolff, l.e Figaro gazetesinde çıplakları “çürıınıekle olan eı yığınları" olarak tanımladı \o kamjjpvıı da bundan farklı düşünmtiyOrdu. Portreler ve özellikle Chatöu ve Senart Ormanı yakı­ nındaki Cltaırıprosay'de manzara resimle­ ri yapan sanatçı, 1877 yılındaki üçüııcii Rmpresyonist sergide ve Hotel Droııol’da yapılan açık artırmada alçakgönüllü so­ nuçlar elde etti.

▲ 1831'de doğan ve bir sanat tüccarının oğlu olan Durand-Ruel burada Renoır'ın 1910 tarihli resminde (Durand-Ruel Koleksi­ yonu) görülmektedir Ruel, Empresyonistleri ilk destekleyenlerden biridir.

46

▲ 1875 tarihli bir fotoğrafında görülen Renoir, portre ressamı olarak beğenilmeye başlamıştır Finansör Cemuschi'yı, koleksi­ yoncu Charles Ephrussı ve Charles Deudon'u ve yeteneğini fark edip onu koruması altına alarak birkaç resim Sipariş eden yayıncı Geörğes Charpentıeryi tanımıştır

< Victor Chcxquet, 1875-76'da Renoir tarafından portresi yapılan Chocquet (Cambrıge, Fogg Art Muséums), Delacroix, Courbet ve Corot'ya hayrandı. Empresyonist sanatı anlayan ve düzerılı alarak resimlerini toplayan İlk koleksiyonculardan bilidir: Öldüğü zaman 32 Céïanne, 11 Renoir, 11 Moneı. 5 Manet, 1 Sısley, 1 Pissarro ve 1 Monsot resmi vardı


1874-1886 t h \ ı.ı.v t y u

ünlü eserde görülen ve diğer figürler arasında Monet, Sisley ve Goeneutte'u betimlediği bir tablodur.

lav'M u v

▼ Renoır, Çardak Alımda. 1876. Mosko­ va. Pıışkin Müzesi. İlk olarak Moulm de la Galetıe'de Balo adlı

A Renoır. Sulama Kovasıyla Çocuk. 1876, Washington, National Gallery of Art Sık ve duru boya dokusu, sanatçıya, çocukla bahçenin doğal ortamının tatlılığı arasında bir birlik sağlama olanag vermiştir 4 Renoir, Siyahlı Kadın. 1876, Petersburg. Ermitaı Portrenin duruşu klasikse de taızı tamamıyla modernde Yüz ifadesi olağanüstü bir şekilde etkileyicidir Kadifemsi sıcak bir ışık yüzü aydınlatır ve giysinin geri kalan kısmını az çalışılmış arka plan üzerinde gölgede bırakır


4 Şurada ressam Pıerre Franc Lamy ve ressam Goeneutte görülmektedir. Moulin de la Galette, Montmartre tepesinde bulunmaktadır ve 'Le Blute Un' (inçe elek) adındaki bir değirmene olan yakınlığından dolayrbu adla anılır; Galettes (galetalar) lallı şarapla sunulan kuru ve İnce bisküvilerdi. Lokale sanatçı olsun olmasın birçok genç gelip, dans eder veya etrafı seyrederek gevezelik ederdi. İlkbahar geldiğinde asma dallarının, güllerin ve ağaç gölgelerinin altında oturulurdu

Moulin de la Galette’de Balo \vl;ıır; sûren (alışmalardım sonra ifiTlVdu yapılan hıı eser, ayni konunun iki versiyonundan biridir ve Paris, Mııstfe d'Orsay'da huluımıakuısbi'. Kenuinıı sanalının bir başyapıtı olan İni p slt. Empresyonist resmin bir manifestosu niieligîni de taşır.

► Renoır, Estelle'i ve Jeanne'ın kız kardeşini poz vermeleri için ikna etti Lokale diğer sanatçılarla birlikte giderdi, aralarında kendisine öğütler veıen ve bu resmim "tarihten bir yaprak. Paris yaşamının değerli bir belgesi" olarak nitelendiren eleştirmen Georges Riviere de vardı. Renoır bu reşım üzerinde rahalsı2 edilmeden çalışabilmek için Rue Cortoı no.12'de lokale yakın bir stüdyo kiralamıştı

4 Dans edenler Renoîr'ın en gözde temalarından biridir ve diğer başarılı kompozisyonlarında da bu tema tekrarlanmış-' tır. Renoır, tanıdıklarını kendisine modellik yapmaları İçin İkna ederek bütün bir ya?

48

boyunca çalışmıştır. Pembeli kadın gözde modellerinden biri olan. Margot lakaplı Marguerite Legrand'dır Kavalyesi ise Küba'dan gelen Ispanyol asıllı Don Pedro Vedel de Solares y Cardenes'tir.

I.I.MV t S V H

18741886

IMV

B A Ş \ PIT I. \ R I

1874-1886


4 Şurada ressam Pıerre Franc Lamy ve ressam Goeneutte görülmektedir. Moulin de la Galette, Montmartre tepesinde bulunmaktadır ve 'Le Blute Un' (inçe elek) adındaki bir değirmene olan yakınlığından dolayrbu adla anılır; Galettes (galetalar) lallı şarapla sunulan kuru ve İnce bisküvilerdi. Lokale sanatçı olsun olmasın birçok genç gelip, dans eder veya etrafı seyrederek gevezelik ederdi. İlkbahar geldiğinde asma dallarının, güllerin ve ağaç gölgelerinin altında oturulurdu

Moulin de la Galette’de Balo \vl;ıır; sûren (alışmalardım sonra ifiTlVdu yapılan hıı eser, ayni konunun iki versiyonundan biridir ve Paris, Mııstfe d'Orsay'da huluımıakuısbi'. Kenuinıı sanalının bir başyapıtı olan İni p slt. Empresyonist resmin bir manifestosu niieligîni de taşır.

► Renoır, Estelle'i ve Jeanne'ın kız kardeşini poz vermeleri için ikna etti Lokale diğer sanatçılarla birlikte giderdi, aralarında kendisine öğütler veıen ve bu resmim "tarihten bir yaprak. Paris yaşamının değerli bir belgesi" olarak nitelendiren eleştirmen Georges Riviere de vardı. Renoır bu reşım üzerinde rahalsı2 edilmeden çalışabilmek için Rue Cortoı no.12'de lokale yakın bir stüdyo kiralamıştı

4 Dans edenler Renoîr'ın en gözde temalarından biridir ve diğer başarılı kompozisyonlarında da bu tema tekrarlanmış-' tır. Renoır, tanıdıklarını kendisine modellik yapmaları İçin İkna ederek bütün bir ya?

48

boyunca çalışmıştır. Pembeli kadın gözde modellerinden biri olan. Margot lakaplı Marguerite Legrand'dır Kavalyesi ise Küba'dan gelen Ispanyol asıllı Don Pedro Vedel de Solares y Cardenes'tir.

I.I.MV t S V H

18741886

IMV

B A Ş \ PIT I. \ R I

1874-1886


1874-1886

AŞADl f i l

D l'VN E M

1874-1886

Ü a c o b Ab ra lia m Ca mille Pissarro. 10 Teınmtız İ830 tarihimle AıHiller'cleki Sı. Tlıomas'tkı Portekizli bir Musevi balta ili' Orta Amerikalı ama \vrupa kökenli bir an­ neden (loğmuşum. 1855 yılında Paris. Renle des Beaux .Artsa devanı etmiş, daha sonra da Académie Sııisse'e geçmiş ve orada Monel ile tanışmıştır. I8Ô9-186!) arasında Salon a düzenli ola­ rak kabul edilmişse de, Akademilerde öğretilen kurallara karşı çıkmış ve Maııel, Cézanne ve Renoir ile birlikle Calé Gucrbois'ya devam etmiştir. 1870 savaşında PrusyalIlar evini işgal edip, yaptığı biitiin resimleri irıılıa ederken. Londra'ya kaçmıştır. Ora­ da Monvood ve Cryslal Palace yakınlarında. Güney Londra man­ zaraları yapmaya devam etmiş, sonra da bunları Ihırand-Rııel'in Londra'daki galerisinde sergilemiştir. Fransa'ya döndükten sonra. Loııveciennes ve Ponloise'rfa yasamaya haşlamış, kısa şiire sonra Cézanne da ona katılmıştır. 1874'le ilk empresyo­ nist sergiye katılmış ve ondan sonraki sergilerin hepsine katılan tek ressam ol­ muştur. 1884’te Eragny'ye taşınmış, bir yıl sonra Scurat'ıım etkisiyle Divizyonist tekniği denemiş aıııa 1892 yılından İtiba­ ren Empresyonizme geri dönmüş. 13 Ka­ sım 1908 tarihindeki ölümüne katlar da sadık kalmıştır.

T Pissarro. Tarlada Kadın, Eragny Kırlarında İlkbahar Gunesi, Paris, Musee d'Orsay. 1887'de Hragny-sur-Epte'de yapılan bu resim Divizyonızm dönemine aittir Kendisinin de resimlerinin satıcısı Durand-Ruel'e açıkladığı gibi, "elde edilen etki geleneksel tekniğinkine benzer ama optik karışım pig­ mentlerin karışımların­ dan daha yoğun bir aydınlık sağlar."

< Pontoise Barajı (1869. Özel Koleksiyon) adlı eserinde Pıssarro'nun Corot'dan esinlenmiş olduğu belirgindir Işık, yoğun olduğu kadar ince, gerçek olduğu kadar düşsel bir atmosfer yaratır. Ayrıı yıllarda Cezanne'ın yaptığı resimlerin bir benzeri olarak, ağaçların ve bulutların yansımaları gibi ışığın suyun üzerinde yarattığı etki de derinleşmiştir.

Pissarro’nun renk devrimi

T Pissarro, Voisins Yolculuğu. 1896, Paris, Musée d'Orsay. Tarlaların arasından geçen ağaçlıklı bir yol sanatçının çok sevdiği, iarklı mevsimlerde ve günün farklı zamanla­ rında betimlediği temalardan biridir .

▼ Pissarro, Bonen Limanı. Samt-Sever. 1896, Paris, Musee d’Orsay Seine Nehrı'nın bu manzara­ sı, sanatçının pek çok kez kaldığı Rûuen Oıeli'nden yapılmıştır. Bir yıl önce harika bir Katedraller dizisi çalışan Monet'den farklı olarak, Pissarro,

Saint-Sever’in yeni sanayi mahallelerini tercih etmiştir Oğluna yazdığı 1896 tarihli mektupta bu sahneden duyduğu heyecanı anlatır; "Venedik gibi güzel, sevgili oğlum, olağanüstü ve gerçek­ ten güzeli Bu, gerçek sanat ve benim algılayışıma uygun "

'

v

.'\

—ir i g — v? ZFİ >T*

'

▲ Pissarro, Pomotse'da Genç Köylüler. 1881, Özel Koleksiyon. Sanatçı, Parisli bur|uvalarla ilgi­ lenmemiş, kırlar1ve köylüleri betimlemeyi tercih etmiştir.

51


1874-1886

AŞADl f i l

D l'VN E M

1874-1886

Ü a c o b Ab ra lia m Ca mille Pissarro. 10 Teınmtız İ830 tarihimle AıHiller'cleki Sı. Tlıomas'tkı Portekizli bir Musevi balta ili' Orta Amerikalı ama \vrupa kökenli bir an­ neden (loğmuşum. 1855 yılında Paris. Renle des Beaux .Artsa devanı etmiş, daha sonra da Académie Sııisse'e geçmiş ve orada Monel ile tanışmıştır. I8Ô9-186!) arasında Salon a düzenli ola­ rak kabul edilmişse de, Akademilerde öğretilen kurallara karşı çıkmış ve Maııel, Cézanne ve Renoir ile birlikle Calé Gucrbois'ya devam etmiştir. 1870 savaşında PrusyalIlar evini işgal edip, yaptığı biitiin resimleri irıılıa ederken. Londra'ya kaçmıştır. Ora­ da Monvood ve Cryslal Palace yakınlarında. Güney Londra man­ zaraları yapmaya devam etmiş, sonra da bunları Ihırand-Rııel'in Londra'daki galerisinde sergilemiştir. Fransa'ya döndükten sonra. Loııveciennes ve Ponloise'rfa yasamaya haşlamış, kısa şiire sonra Cézanne da ona katılmıştır. 1874'le ilk empresyo­ nist sergiye katılmış ve ondan sonraki sergilerin hepsine katılan tek ressam ol­ muştur. 1884’te Eragny'ye taşınmış, bir yıl sonra Scurat'ıım etkisiyle Divizyonist tekniği denemiş aıııa 1892 yılından İtiba­ ren Empresyonizme geri dönmüş. 13 Ka­ sım 1908 tarihindeki ölümüne katlar da sadık kalmıştır.

T Pissarro. Tarlada Kadın, Eragny Kırlarında İlkbahar Gunesi, Paris, Musee d'Orsay. 1887'de Hragny-sur-Epte'de yapılan bu resim Divizyonızm dönemine aittir Kendisinin de resimlerinin satıcısı Durand-Ruel'e açıkladığı gibi, "elde edilen etki geleneksel tekniğinkine benzer ama optik karışım pig­ mentlerin karışımların­ dan daha yoğun bir aydınlık sağlar."

< Pontoise Barajı (1869. Özel Koleksiyon) adlı eserinde Pıssarro'nun Corot'dan esinlenmiş olduğu belirgindir Işık, yoğun olduğu kadar ince, gerçek olduğu kadar düşsel bir atmosfer yaratır. Ayrıı yıllarda Cezanne'ın yaptığı resimlerin bir benzeri olarak, ağaçların ve bulutların yansımaları gibi ışığın suyun üzerinde yarattığı etki de derinleşmiştir.

Pissarro’nun renk devrimi

T Pissarro, Voisins Yolculuğu. 1896, Paris, Musée d'Orsay. Tarlaların arasından geçen ağaçlıklı bir yol sanatçının çok sevdiği, iarklı mevsimlerde ve günün farklı zamanla­ rında betimlediği temalardan biridir .

▼ Pissarro, Bonen Limanı. Samt-Sever. 1896, Paris, Musee d’Orsay Seine Nehrı'nın bu manzara­ sı, sanatçının pek çok kez kaldığı Rûuen Oıeli'nden yapılmıştır. Bir yıl önce harika bir Katedraller dizisi çalışan Monet'den farklı olarak, Pissarro,

Saint-Sever’in yeni sanayi mahallelerini tercih etmiştir Oğluna yazdığı 1896 tarihli mektupta bu sahneden duyduğu heyecanı anlatır; "Venedik gibi güzel, sevgili oğlum, olağanüstü ve gerçek­ ten güzeli Bu, gerçek sanat ve benim algılayışıma uygun "

'

v

.'\

—ir i g — v? ZFİ >T*

'

▲ Pissarro, Pomotse'da Genç Köylüler. 1881, Özel Koleksiyon. Sanatçı, Parisli bur|uvalarla ilgi­ lenmemiş, kırlar1ve köylüleri betimlemeyi tercih etmiştir.

51


II \Y \TI \ K \ \ PIT LAKI

1874-1886

1878-1880: İlk oygiiler k

1 Veuoir için 18-41 (İt; zor bit yıl ulur: Satışlar hâlâ zayıfur ve Hûlel Unuturdaki in. usun ancak I fi7 franka satılır. Kaknl oiı- yandan, ir Q ılr adını verdiği resmi SaInn'a kabul edilir ve yayıncı Clıarpcnlier. ona büyiik bir aile portresi (s. r>1-7)7)} ısmarlayarak sanalçmıh faaliyeLlcrinl destekiçmeye başlar. Reııoir. erlesi yıl ilk üç serginin sonuçlarından hayal kırıklığına uğradığı için. S isi ey ve Cüzamıe'la birlikle KıııpıvsytınısıIrriıı dördüncü sergisi ile Ififlfl \e 1881 yıllarında dü­ zenlenen sergilere kalılmaz. Kleşiirmelilerin, sanrıların ve kolek­ siyoncuların sempatisini kazanmak için Sakın'da dört eserini sergiler. Imııtın üzerine hakkındakt yorumlar övücü olmaya baş­ lar. Yaz mevsiminde Noıtnaııdiya'daki VYargcmoril Şalosu'ııda (liplomal Paul Börnrd'ııı konuğu olur. Burada Bdrard ailesinin ve bölgenin soylularının çeşitli portrelerini yapar: ev sahibinin yemek odasını ve Kirtile Blanrhe'm koımlıımm odalarım çiçekli ııalürnıorllorla süsler. 1880 y ılımla geçir­ diği bir kazada sağ kolu kırılır ve bunun iizerlne sol eliyle resim yapmaya çalışır. Yeniden Saloıı'da dört esterini sergiler, bu arada YVargemont ve Cbatou'da çalışma­ ya devam eder. Münhallarda. 39 yaşın­ dayken. ilaha 19 yasında olan Yliııe Gharigol'ya âşık olur.

A Renoır, Küçük Margot BĞrard, 187S. New York. Metropolitan Museum of Art. Olağanüstü güzellikteki ünlü çocuk .tablolarından biridir.

► Renoir. Nehir Kıyısında Yemek, y 1879, Chicago. Art Institute Büyük bir ihtimalle Chatou'da yapılan bu resim, renklerin yerleştirilme­ sinde hızı ve dikkate değer bir kendine güvem sergiler. Renkler daha acık, fırça darbelen daha hafif bir hale gelmiştir. Sanatçı, bir grup kürekçiyi masada gösterirken, arka planda gökyüzü ve su, aydınlık ve hafif renklerle birbirine karışır gibidir; bu, Empresyonistlerin tipik çalışma tarzını yansıtır ▼ Renoir, Chdlou'dakı Kayıkçılar, 1879, Washington. Gallery of Art. Sanatçının gele­ cekteki eşi Aline, beyaz elbisesiyle Edmond Renoır'm ve kayık meraklısı Gustave Caillebotte'un eştiğin­ de ilk kez bu resimde görülür Eser, Aline'in giysisindeki kırmızı ve mavide yansıtılan" . soğuk ve sıcak renklerin kontrastı üzerine kurulmuştur


HAYATI Yl>: ^Af’ ITLAKI

A Renoir, M, elle Samary, 1878, Petersburg, ErmilaJ. 1879 Salonu'nda sergilenen resimde ünlü aktrıst tiyatro fuayesinde betimlenmıştır. Işık ve gölge tekniği başarılı bulunmuştur

▼ Renoir, Yemeğin Sonu, 1879, Frankfurt, Slâdelsdıes. Kunstinstitul Montmartre'da, Olivıer adında birine ait, duvarlarına manzaralar resmettiği bahçede yapılmıştır

53


R \Şf \ P I T I . \KI

Ci'iniimilzik' New York Mciropolilfm Mu»*Lim'tla hıılımtm 1878 Uirilill ivsim. IfiTUSulonu’na kabul edilmiştir. Resim karşısında çok heyecanlanan Rayan Charpenlier ve ya­ yıncı olan kocası. Salon'ıııı katı jürisinin res­ mi kaimi etmesi ve oıııın «öze çarpan bir ■yenir 'sergilenmesi için hiitün bağlantılarını kullanmışlardır, eleştirmenler ve kamuoyu ressama, tekniğinden, renklerin canlılığın­ dan, anne ve çocuklara güzellik ve sevgi do­ lu bir görünüm vermedeki duyarlılığından dolayı övgüler yağdırmışlardır.

▼ Marguerıte Lemonrıier 1848'de doğar 1872 yılında yayıncı Georges Charperıtıer ile evlenmesi onun sanata olan ilgisini güçlendirir. Sanatçılar ve politikacı­ larla yakın ilişkiler kurar. Hayran kaldığı Empresyonistleri 'La vıe moderne" dergisinde destekler

B A Ş Y A P IT I. \RI

54

Bayan Charpenlier ve Çocukları

► 1878 tarihli bu fotoğrafta Charpentter'lerın gocukları görülmektedir. Resimde St. Bernard köpeğin üzerine oturan 1872 doğumlu Georgette'tir Divanda ise, 1875 doğumlu Paul oturmaktadır. Uzun sarı lüleleri ve kız kardeşiyle aynı olan giysisi nedeniyle daha çok kız çocuğuna benzemektedir

T Bu natürmortta, hafifçe belirlenmiş dış hatların üzerindeki canlı renkler öne çıkar Ivlarcei Proust, resmi 'Kayıp Zamanın Peşinde' adlı eserinin bııincı bölümünde anlatır Bir yandan "gülünç küçük burjuva” olarak nitelediği Madam Charpentier'ye karşı acımasızken, öte yandan, “Tiziano'nun en güzel eserleriyle karşılaşîırılabılen bu güzel resmi” beğendiğim ifade eder

55


R \Şf \ P I T I . \KI

Ci'iniimilzik' New York Mciropolilfm Mu»*Lim'tla hıılımtm 1878 Uirilill ivsim. IfiTUSulonu’na kabul edilmiştir. Resim karşısında çok heyecanlanan Rayan Charpenlier ve ya­ yıncı olan kocası. Salon'ıııı katı jürisinin res­ mi kaimi etmesi ve oıııın «öze çarpan bir ■yenir 'sergilenmesi için hiitün bağlantılarını kullanmışlardır, eleştirmenler ve kamuoyu ressama, tekniğinden, renklerin canlılığın­ dan, anne ve çocuklara güzellik ve sevgi do­ lu bir görünüm vermedeki duyarlılığından dolayı övgüler yağdırmışlardır.

▼ Marguerıte Lemonrıier 1848'de doğar 1872 yılında yayıncı Georges Charperıtıer ile evlenmesi onun sanata olan ilgisini güçlendirir. Sanatçılar ve politikacı­ larla yakın ilişkiler kurar. Hayran kaldığı Empresyonistleri 'La vıe moderne" dergisinde destekler

B A Ş Y A P IT I. \RI

54

Bayan Charpenlier ve Çocukları

► 1878 tarihli bu fotoğrafta Charpentter'lerın gocukları görülmektedir. Resimde St. Bernard köpeğin üzerine oturan 1872 doğumlu Georgette'tir Divanda ise, 1875 doğumlu Paul oturmaktadır. Uzun sarı lüleleri ve kız kardeşiyle aynı olan giysisi nedeniyle daha çok kız çocuğuna benzemektedir

T Bu natürmortta, hafifçe belirlenmiş dış hatların üzerindeki canlı renkler öne çıkar Ivlarcei Proust, resmi 'Kayıp Zamanın Peşinde' adlı eserinin bııincı bölümünde anlatır Bir yandan "gülünç küçük burjuva” olarak nitelediği Madam Charpentier'ye karşı acımasızken, öte yandan, “Tiziano'nun en güzel eserleriyle karşılaşîırılabılen bu güzel resmi” beğendiğim ifade eder

55


18741886

/ \ . l l ı i ‘(l Sisley. 80 Kkim İM !) tarihinde Paris'le doğdu. Varlıklı bir Ingiliz ailenin oğluydu, kilesi lican-ic atılmasını isliyordu, ama o amatör olarak resimle ilgilenmeye haşladı. IBfiO yılında Paris'e döndükten sonra (ileyıv'ln öğrenrisl olan Sisley. Basille. Monel ve Reöoir’ı tanıdı ve oıılaıtı dııce Corol ve Daııbignyiıiıı tarzına, sınıra do 'en pleiıı air’ n'srne yö­ neldi 1870-71 Fransız-\lman savaşı, ailesinin iflasına yol oelı ve İninim üzerine yoksul bir yaşam sürmeye başladı, limprcsyoııistleriıı ilk üç sergisine, ve 1882'deki sergiye katıldı: diğer sanatçılar tarafından da beğenilmesine rağmen içine kapalı ve alçakgönüllü kişiliği nedeniyle gruplan ayrı kaldı. Eleştirmenler neredeyse ona kay ilsiz kaldılar ve diğer meslektaşlarının ekono­ mik başarısını asla yakalayamadı. Başla ArgeııUnıil ve Scinc Nehri üzerindeki köy ler olmak üzere ken­ disini manzara resimlerine adadı., kesimlerinde açık, ve aydınlık renklere sahip geleneksel- Ingiliz resminden ilham almıştır. Geniş ve kesin fırça darbeleri oıııı Maııel ve Pissam/ya yaklaştırır. 188!) yılın­ dan itibaren daimi olarak \loreistıi'-Loing'a yerleşmiş ve 2!I Ocak 1.899'da orada ölmüştür.

▲ Sisley. Paris'in kalabalık caddelerinden ve burjuva salonların­ dan pek hohlanmaz, dingin Köy Yolu adlı eserinde de (y 1874, Özel Koleksiyon) görül­ düğü gibi, kırların sessizliğini tercih eder ▼ Sisley. Günbatımın­ da Morer Köprüsü. Özel Koleksiyon Serbest ve düzensiz fırça darbeleri gökyü­ zünü şekillendirirken resme derinlik kazandı­ rır Nehir ise evlerin veağaçların yansımalarını belirleyen küçük kare fırça darbeleriyle oluşturulmuştur

l y ı c TvSv

manzaraları

lar" olarak tanımlamış­ tır. Sisley seksenli yıllarda yoğun olarak bu bölgede çalışmış ve Empresyonizmin sadık ve özgün yorumcuların­ dan bırı olarak tarzını değiştirmeden manzara resimlen yapmaya devam etmiştir.

ıv a tv o ıı

T Saint-Mammes (1885, Özel Koleksi­ yon), Seine ve loing nehrinin birleştiği nok­ tada, Veneux-Nadorı yakınlarında yer alır 1881'de tvlonet'ye yazdığı mektupta köyü ve civannı "çikolata kutulan için manzara­

Sisley’in

\

18 7 4 -1886

▼ Sisley, Akşamüstü • Saınt-Mammös. 1885, Özel Koleksiyon Toprak, su ve hava arasındaki ilişki, yakla­ şık altmış versiyonda bu temayı işleyen sanatçıyı büyülüyordıı. Birbirinin üzeıirıe binen fırça darbeleriyle derinlik, devinim ve ritim yaratıyordu

▲ Sisley, Kışın Köy Yolu. 1893, Özel Koleksiyon Bu resmin Pıssarro ve Reno-.r'm de konakladığı Louvecienrıes'de yapılmış olma ihtimali yüksektir.

57


18741886

/ \ . l l ı i ‘(l Sisley. 80 Kkim İM !) tarihinde Paris'le doğdu. Varlıklı bir Ingiliz ailenin oğluydu, kilesi lican-ic atılmasını isliyordu, ama o amatör olarak resimle ilgilenmeye haşladı. IBfiO yılında Paris'e döndükten sonra (ileyıv'ln öğrenrisl olan Sisley. Basille. Monel ve Reöoir’ı tanıdı ve oıılaıtı dııce Corol ve Daııbignyiıiıı tarzına, sınıra do 'en pleiıı air’ n'srne yö­ neldi 1870-71 Fransız-\lman savaşı, ailesinin iflasına yol oelı ve İninim üzerine yoksul bir yaşam sürmeye başladı, limprcsyoııistleriıı ilk üç sergisine, ve 1882'deki sergiye katıldı: diğer sanatçılar tarafından da beğenilmesine rağmen içine kapalı ve alçakgönüllü kişiliği nedeniyle gruplan ayrı kaldı. Eleştirmenler neredeyse ona kay ilsiz kaldılar ve diğer meslektaşlarının ekono­ mik başarısını asla yakalayamadı. Başla ArgeııUnıil ve Scinc Nehri üzerindeki köy ler olmak üzere ken­ disini manzara resimlerine adadı., kesimlerinde açık, ve aydınlık renklere sahip geleneksel- Ingiliz resminden ilham almıştır. Geniş ve kesin fırça darbeleri oıııı Maııel ve Pissam/ya yaklaştırır. 188!) yılın­ dan itibaren daimi olarak \loreistıi'-Loing'a yerleşmiş ve 2!I Ocak 1.899'da orada ölmüştür.

▲ Sisley. Paris'in kalabalık caddelerinden ve burjuva salonların­ dan pek hohlanmaz, dingin Köy Yolu adlı eserinde de (y 1874, Özel Koleksiyon) görül­ düğü gibi, kırların sessizliğini tercih eder ▼ Sisley. Günbatımın­ da Morer Köprüsü. Özel Koleksiyon Serbest ve düzensiz fırça darbeleri gökyü­ zünü şekillendirirken resme derinlik kazandı­ rır Nehir ise evlerin veağaçların yansımalarını belirleyen küçük kare fırça darbeleriyle oluşturulmuştur

l y ı c TvSv

manzaraları

lar" olarak tanımlamış­ tır. Sisley seksenli yıllarda yoğun olarak bu bölgede çalışmış ve Empresyonizmin sadık ve özgün yorumcuların­ dan bırı olarak tarzını değiştirmeden manzara resimlen yapmaya devam etmiştir.

ıv a tv o ıı

T Saint-Mammes (1885, Özel Koleksi­ yon), Seine ve loing nehrinin birleştiği nok­ tada, Veneux-Nadorı yakınlarında yer alır 1881'de tvlonet'ye yazdığı mektupta köyü ve civannı "çikolata kutulan için manzara­

Sisley’in

\

18 7 4 -1886

▼ Sisley, Akşamüstü • Saınt-Mammös. 1885, Özel Koleksiyon Toprak, su ve hava arasındaki ilişki, yakla­ şık altmış versiyonda bu temayı işleyen sanatçıyı büyülüyordıı. Birbirinin üzeıirıe binen fırça darbeleriyle derinlik, devinim ve ritim yaratıyordu

▲ Sisley, Kışın Köy Yolu. 1893, Özel Koleksiyon Bu resmin Pıssarro ve Reno-.r'm de konakladığı Louvecienrıes'de yapılmış olma ihtimali yüksektir.

57


1874-1886

1 r—

^ 2? —

Sandal Partisi

.•

1880-1881 yılları arasına laritıj'enen bu oser (Washington. Phillips Koleksiyonüj (Hıatoû vakınlarıııılaki Fournaise •reslpranın'rla yapılmıştır-.-Hqyutıı vb insan sayısı İtibarıyla Moulin de la Galcl.te'de Balo'nun lıir devamı olduğu dü^iiniilehilir

▲ Resmin merkezındeki bardak tutan kadın için poz veren rnodel Angele, ayakta duran gazeteci Maggıolo ve oturan Gustave Caılleboîte ile beraberdir Arkaların­ da, solda melon şapkasıyla Lestringuez, gazeteci Uıote ve aktrist jeanne Saınary'mn yanındadır.

Porlresı yapılan kişi, lokalin sahibinin oğlu Alphonse Foumaıse'dir Ortada, arkası dönük oturan kişi Baron Barhieı, silindir şapkalı figür Gazette des BeauxArts'ın yöneticisi olan

Charles Ephrussı'dir. Bu kompozisyon fikri. Empresyonistlerin kompleks ve iddialı eserleri gerçekleştire­ mediğini söyleyen Em Zola'nın meydan okumasından doğmuştur.

► Elinde kopekle profilden görünen kız Aline'dir. Moulin de !a Galelte’de 8alo'dan dört yıl sonra, bu sure zarfında birçok portre çalışan Renoır biraz dalla kendinden emindir, kişilerin ruh durumları daha kesin ve daha iyi belirlenmiştir


1874-1886

1 r—

^ 2? —

Sandal Partisi

.•

1880-1881 yılları arasına laritıj'enen bu oser (Washington. Phillips Koleksiyonüj (Hıatoû vakınlarıııılaki Fournaise •reslpranın'rla yapılmıştır-.-Hqyutıı vb insan sayısı İtibarıyla Moulin de la Galcl.te'de Balo'nun lıir devamı olduğu dü^iiniilehilir

▲ Resmin merkezındeki bardak tutan kadın için poz veren rnodel Angele, ayakta duran gazeteci Maggıolo ve oturan Gustave Caılleboîte ile beraberdir Arkaların­ da, solda melon şapkasıyla Lestringuez, gazeteci Uıote ve aktrist jeanne Saınary'mn yanındadır.

Porlresı yapılan kişi, lokalin sahibinin oğlu Alphonse Foumaıse'dir Ortada, arkası dönük oturan kişi Baron Barhieı, silindir şapkalı figür Gazette des BeauxArts'ın yöneticisi olan

Charles Ephrussı'dir. Bu kompozisyon fikri. Empresyonistlerin kompleks ve iddialı eserleri gerçekleştire­ mediğini söyleyen Em Zola'nın meydan okumasından doğmuştur.

► Elinde kopekle profilden görünen kız Aline'dir. Moulin de !a Galelte’de 8alo'dan dört yıl sonra, bu sure zarfında birçok portre çalışan Renoır biraz dalla kendinden emindir, kişilerin ruh durumları daha kesin ve daha iyi belirlenmiştir


HAY \1'l \ K 'l VPI’TI. \K I

1874-1886

1881- 1882:

İtalya yolculuğu

l x eıı-ır. 1-1 Man unu larilımılcı arka (lafları Gordey. Lostringııcz \c Llıotc ile Cezay ire doğru lıarekel elti: Orada Dcla<,roi\,nın bel imlediği atmosferi bulmaya çalıştı: irap, hinnımı ve \lıtx Turtası gibi değerli eserler yarallı. Kşznmanii olarak Kphrussi nin de yardımıyla Salona iki porlresini daha kabul ettirmeyi başardı: Duranıl-Ruıfc yazdığı bir mek­ tupla. Empresyonist sergiye bir kez daha katılmamaya karar verdiğini glinkii. "Paris'le. Salon'da sergilenmemiş bir eseri be­ ğenerek on beşten hızla koleksiyoncu bulunamayacağını." yazı­ yordu. Ekim ayının sonumla, "Raffacllo'yu görme arzusuyla" İtalya'ya gitti, kasım’da \ enedik, f’adova. Floransa'yı gezdi ve nihayet Roma'dıı Yal ikan müzelerini ziyarei elli. Yolculuğu Na­ poli. I’nmpei. Somuttu ile Mine'le İHdııştugıı (lapri ve Galabria'ya doğru devanı etli. Orak 1882 tarihinde Palermo'ya gitıi ve Monıvale'den çok etkilendi: 17 Ocak'ta Napoli'ye döndü, bu­ radan bir gemiyle 22 Orak la Marsilya'ya ulaştı. Oezanne'ı l'.slaqııe da ziyaret elti ama orada zatürree oldu. Empresyonistlerle sergi açmayı bir kez daha reddetti ama r)ura.nd;Rnel'iıı kendisi­ ne ait 2â resmini sergilemesine engel olamadı. İyileştikten sonra Cezay ir'e ikinci lıir yolculuk daha yaptı, veııi portreler resmetti: U argemonl ve Dieppe'ıle lıir yaz. geçirdi.

► Renoır, Pembeye Mavi' yı 1881 Şubat ayının sonunda. Cezayir'e gıımeden az önce yapar Bir yıl öııce (1876 doğumlu) Alıce'ın ablası Itene'in ve (1874 doğumlu) Elisabeıta'nın portresini yapmıştı, resmedilen çocuklar resmi pek beğenmeyıp hizmetçi odasına koyan ve 1900'de de Bernheim'a satan, banker Cahen d'Arıvers'in kızlarıdır Kalen Brezilya. Sao Baola’dakı Museu de Arte'de bulunmaktadır

M Venedik, Büyük Kanal. I 88I, Washington, Kreeger Koleksiyonu. Renoir Venedik'te kilise ve müzeleri gezerek Louvre'da tanıdığı ve kopya ettiği sanatçıları yeniden bulur. Büyük hayranlık duyduğu Vittore Carpaccio’ııun resmini keşfeder Sanatçı bu tabloda, ışığın lagünü ve birkaç fırça darbesiyle resmettiği gondoller üzerindeki etkisi üzerinde yoğunlaşabil­ mek için Büyük Kanal üzerindeki binaları göz ardı etmiştir


18741886

A Venedik, San M ano Meydanı, 1881, Minneapolıs, Instltute of Art. Renoir, 18, yüzyılın önemli manzaralarını yansıtan ruhu kusursuzca kavramayı bilmiştir

MA

l,L\ A\ II

(Pans, Musée d’Orsay) Alman bestecinin hayranı olan Jules de Brayer tarafından ısmarlanmıştır Tablo 1882’de Palermo'da besteciyle kısa bir görüşmeden sonra yapılmıştır

IN\ T . L MVA

▼ Renoir, 1879'da Doktor Blanche'in yemek odasında bulunan tkı resmin konuları için Waçjner'in Tannhâuser'inden esinlenir Richard Wagner‘ir) Portresi

► Sanatçı, 1881 'de Capri'de Yıkanan Sarışın adını verdiği resimde Aline'm bu anıtsal çıplak resmini yapaı, (Wılliaınsıown, Sterllng ve Francine Clark Sanat Fnstıtüsü)

61


Napoli Körfezi Cîüın'imOzıif N<>\v York, Metropolitan Museıım of Art'ıla bulunan 1881 tarihli eser, İtalya'ya yaptığı ustun yolculuğun önemini gösterir: an­ lık sanatla olan doğrudan temas onun sonra­ ki (Sterlerini köklü olarak etkilemişılir.

- *I

Renoir, genel olarak portrelere ağırlık verse de manzaraları ihmal etmez. Bu resim onu çok duygulandıran bir manzaraya ithaf edilmiştir, aynı

zamanda Napoli'de kaldığı süre boyunca incelediği 18. ve 19. yüzyıla ait, aynı temanın guvaşlarına bağlı kalarak yaptığı bir çalışmadır.

tazla değişkenlik ve ayrıntı yoğunluğu sağlamak İçin İkinci renk katmanın, aluakı tabaka kurumadan önce uygulard'

M İtalya yolculuğu sırasında yaptığı resimler sanatçının nihai olgunlaşmasını işaret eder. 25 Kasım 1881'de Durand-Ruel'e şöyle yazar: "Hâlâ araş­ tırıyorum. Hâlâ tatmin olmadım ve bozmaya devam ediyorum. Bu yolculuktan yanımda fazla bir şey getirebile­ ceğimi sanmıyorum Aına gelişme gösterdi­ ğime de inanıyorum kı, bu hep araştırma yaptıktan sonra o lur" Etkilerini çoğaltmak için ışığın yoğunluğunu güçlendirmeye ve renkleri açmaya karar verdiğinde porselen desiııatödüğü deneyi­ minden yararlanır.

IN\ I.I.Id\ fS'\ U

1874-1886 T Renoir. dalıa parlak, saydam ve aydınlık etkiler yaratmak için renkleri sulandırırdı Akıcı ve hafif fırça darbeleriyle genellikle ıslak üzerine ıslak tarzmda çalışırdı: Daha


Napoli Körfezi Cîüın'imOzıif N<>\v York, Metropolitan Museıım of Art'ıla bulunan 1881 tarihli eser, İtalya'ya yaptığı ustun yolculuğun önemini gösterir: an­ lık sanatla olan doğrudan temas onun sonra­ ki (Sterlerini köklü olarak etkilemişılir.

- *I

Renoir, genel olarak portrelere ağırlık verse de manzaraları ihmal etmez. Bu resim onu çok duygulandıran bir manzaraya ithaf edilmiştir, aynı

zamanda Napoli'de kaldığı süre boyunca incelediği 18. ve 19. yüzyıla ait, aynı temanın guvaşlarına bağlı kalarak yaptığı bir çalışmadır.

tazla değişkenlik ve ayrıntı yoğunluğu sağlamak İçin İkinci renk katmanın, aluakı tabaka kurumadan önce uygulard'

M İtalya yolculuğu sırasında yaptığı resimler sanatçının nihai olgunlaşmasını işaret eder. 25 Kasım 1881'de Durand-Ruel'e şöyle yazar: "Hâlâ araş­ tırıyorum. Hâlâ tatmin olmadım ve bozmaya devam ediyorum. Bu yolculuktan yanımda fazla bir şey getirebile­ ceğimi sanmıyorum Aına gelişme gösterdi­ ğime de inanıyorum kı, bu hep araştırma yaptıktan sonra o lur" Etkilerini çoğaltmak için ışığın yoğunluğunu güçlendirmeye ve renkleri açmaya karar verdiğinde porselen desiııatödüğü deneyi­ minden yararlanır.

IN\ I.I.Id\ fS'\ U

1874-1886 T Renoir. dalıa parlak, saydam ve aydınlık etkiler yaratmak için renkleri sulandırırdı Akıcı ve hafif fırça darbeleriyle genellikle ıslak üzerine ıslak tarzmda çalışırdı: Daha


V \Ş \I)K1I l)ÔS KM

18741886

H ilaire (îernrain Kdgar pegas, 19 Temmuz Ш 4 tarihinde Paris'le doğdu. 18Г>Г) yılında lıtıkıık egiI linini İmi,ıkaıvık Keotc des Beaııv Arls'a yazıklı: I8ü(i-I8(il yıl­ ları arasımla İtalya’ya yaptığı ıızıııı Itir seyahatte \apuli. Kkıransa ve Roma'da büyük Rönesans sanatçılarının escrlorini in­ celedi. 18Б2 yılında ımıı Cafö (merbois’daki diğer sanatçılarla tanıştıran Manel. ile lanışlı. I’aris yaşamım. İşçileri, kale sahne­ lerini lıclimleıııeye ilgi duyduğundan özellikle tiyatroya \e bir­ çok değerli eser adadığı balerinlere ağırlık verdi. Sevdiği bir başka konuysa, gerek tribünlerin dünyevi atmosferi gerekse do­ lu dizgin giden atların dinamik giinüyle hipodromlar oldu. I stiiıı bir biçimsel inceliğe ulaştığı resini ve lıev kelde Japon sanatı ve kilogram el к ısı görülür 1882 yı­ lımla düzenlenen sergi dışında lüm Empresy on isi sergilerde daima başroldeydi. Oegas'ııın gözleri son yıllarında iyice bozuldu ve 11 Ara-lık 1917 tarihindeki ölümüne ka­ dar sanal üretimini elkiledi. Öldü­ ğünde ardında, çağdaşı ressamla­ rın eserlerinden oluşan önemli hır resim koleksiyonu ve çoğu sone bi­ çimindeki şiirlerinin yer altlığı bir not defleri bıraktı.

▲ Degas, Apsent, 1876, Paris, Musée d'Orsay. Café Nouvelle Athènes'de Desboum ve aktrisi Ellen Andree görülmektedir.

▲ Burada 78 yaşındayken görülen Degas foıoğrafa da ılgı duymuştu. Onun bakışı ile fotoğraf makinesinin yakaladığı görümü arasında oldukça yakınlık vardır. ▼ Degas, Bellelht Ailesi. 1858-60, Paris, Musée d'Orsay. -Degas'nın teyzesi Laure burada ıkı kızı -Giovanna, Gıulıave kocası, Borbonlara karşı isyan girişiminden sonra floransa'da sürgünde olan Napoliii soylu Gennaro Belledi ile birlikte görülmektedir.


T Degas, Tribün Önünde Yarı5Atları, y. 1879, Pans, Musée d'Orsay. Saydam aydınlık, sıradan yağlıboyalar kullan­ mak yerine özel bir

yağlıboyayla yapılmıştır. Degas. 1860 yılından itibaren atlan, binicileri ve Longcharnp yarış alanındaki şık izleyicileri betimlemişte

l\ M \ İHI

▼ Degas. Café Corıcerfde Şarkıcı, •/. 1878. Özel Koleksi­ yon. Sanatçı basktekniğiyle de ilgilen­ miştir: Pastel boyanın ali desem için bir monotip kullanmıştır

I !.) I(JV İM A

1 8 7 4 -1 8 8 6 ■4 Degas, Balerin, y 1882, Özel Koleksi­ yon Pastel resimlerinin yarısından fazlasını, sahne arkası ve prova­ lar sırasında, doğal halleriyle resmettiği balerinlere adamıştır


il u \ ti \ !•: \ M ' i t i . \ r i

1874-1886

883-1884: Yeni arayışlar

^^.V noir. >ilsaıı 18)13 tarihinde. Pariske l'tuı.md-Rııerin gaJfrisImle sergi ;ı<;iı. Duıand-Rııel daluı sonraki aylarda Londra ve Boston'da oıııııı bazı resimlerini la­ mı,mak üzere çalışmalar yaplı. Bıı arada Reııoir. esiıılcndirici bulduğu İtalya seyahalinden sonra yeni arayışlar içine girmişi i. Özellikle Sienalı Ceımino Onnini'nin I L17 yılında yazdığı ve 1858 yılında Fransızca'ya çevrilen, ilk llalyan resim tekniği kıl rı­ hı olan itilanın FJkiUün. oıııııı için şiirsel ve slilisl ik anlamda be­ lirleyici bir esin kaynağı oldu. Aralık ayında Moncl ile birlikte yeni esinin bulmak amacıyla \kdeniz kıyısı boyunca uzıııı bir seyahate çıkiı. I'akal İmi onların son oıtak çalışmaları oldu, artık yolları ayrılmıştı. 1881 yılı sanatçı için öncelikle geçiş ve arayış dönemi oldu: Salona katılmak yerine, basta estetik model ola­ rak düzensizliği öneren 'Soeıete de^regıılaristes' adında yeni bir ressamlar birliği kurmayı amaçlayan programsal bir metin olmak üzere, ken­ dini kuramsal yazılara adadı. Bniiin bir yıl boyunca Loııvecicııııcs. Chatoıı ve La Rocltelle’e çeşitli yolculuklar yaptı.

A Renoir, Oturarak Yıkanan Çıplak, 1883, Paris, Musée de l'Orangerie. Modelin duruşu Rubens'ın Rebecca'yı. Rembrandfın Susanna'yı betimlediği geleneksel pozu anımsatır.

66

T Renoır, Wargemont'da Öğleden Sonra. 1884, Berlin, Nationalgalerıe. Tabloda, önemli bir diploma! ve banker olan Paul Berardın üç ktzı belimlenmıştir, sanatç 1879'dan sonra Dıeppe yakınla­ rındaki VVargemonl'da onun için çalışmıştır On dön yaşındaki Marta sağdadır, on yaşındaki Margherıia solda durur, dön yaşındaki Lucıa ise ortadadır


1874-1886

ATI \ E 1 ANTL ARI

▲ Renoir, Şemsiyeler, y. 1881-1885, Londra, National Gallery Radyografik araştırmalar bu resim için birden fazla yapım safhası belirlemiştir İlk

ısmarlar: bırı Aline, diğeriyse Robert içindir Van Dyck ve Velâzquez'in resimleriyle aralanndakı benzerlik çok belirgindir

IIM

▼ Ypon Sahilinde Bir Genç 1883, Merion, Barnes Vakfı Pissarro'nun kuzeni Alfred Nunes, Renoir'a çocukları için İki portre

aşamada sağdaki kadın ve İki çocuk, vardır, soldaki çift ve arka plandaki şemsiyeler resme daha söııra eklenmiştir.

■4 Renoir, Charles ve Georges Durand-Ruel, 1882, Dtırand-Ruel Koleksiyonu Burada Durand-Ruel'in beş çocuğundan ikisi görülüyor, 1865 doğumlu Charles ve ondan bir yaş küçük olan Georges ki, daha sonra Jean Renoır'ın vaftiz babası olacaktır. Sahne, Dieppe'tekı aile malikânelerinin bahçe­ sidir Bu resimde, giysi­ lerin ışıklı kıvrımların­ dan arkadaki çiçeklerin seri fırça darbeleriyle verilmiş renklerine ka­ dar sanatçının ustalığı kendini gösterir

67


KAŞ' I \ 1*1Tl.

\ KI

1874-1886

Kırda Dans kırıLı Dans 1882-1883 yılları anısında knr.ıhinin Daim adlı i’sri'p koşul, alarak »Tçokldştb rjlımşiır (yandaki sayfaya bakıniîsj: her İkisi dc Dııi'Miıd-Kucl Kolrksiyomı'ınııı |i;ın;ası\krn. Inıdün l’arls, Mıısır d'drsay'rla bulunmakladır.

A Dans' m her üç Tablosunda da erkek figür hep arkadaş Paul Lothe'dir; ama bu tabloda Rerıoir, kadın figürü tlegişl irerek, genç eşi Aline Changot'yu resmetmiştir Dans edenlerin duruşları neredeyse aynıdır ama ressam bakış açısını değiştir­ mekte ve bize, Şehirdeki zarif ve seçkin, kırdaki basil ve yalın dünya olmak üzere tamamıyla ayrı iki dünyayı betimlemektedir.


1874-1886 ► Bougival'de Dam (Boston, Museum ot fine Arts) diğer iki resmin tamamlanma­ sından kısa sure önce bitmiştir- Her üçü de büyük boyutlu, neredeyse doğal ölçülerdedir, fakat

Renoıı, diğer ikisinde yalnızca iki dansçı üzerinde yoğunlaşırken, burada, arka plandaki diğer dansçılar için de yer bırakarak, kompozisyona derinlik ve hareket kazandırmıştır.

A Renoir, Kasabada Dans, 1882-188.1, Paris, Musée d'Orsay. Dans eden kadın, Degas ve Puvıs de Chavannes’a da modellik yapan Suzanne Valadon'dur O da değerli bir manzara ve natürmort ressamıdır ve Maurice Utrillo'nun annesidir

► KolombiyalI Fernando Botero'nun esinlendiği Dans dizisi Empresyonist resmin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilmekle kalmaz, aynı zamanda 1800'lerin sonunda, Fransa'daki yaşamın eğlenceli bit betimi olarak da görülür.

69


18741886 IV -I Vi.) (I 1u I CIV s\ t

Mary Cassatt

] \ / [ a r y CassaU, 22 Mayıs 18 11 tarihinflc. Amerika Birleşik Devletleri. Piltsburgh’da dogurı zengin bir bankerin kızıdır. Çocukluğundan beri resme bü>Cık ilgi duy­ du ama ailesinin Önyargılarıyla savaşmak zorunda kaldı. Pliiladelphia Güzel Sanallar Akadeıııisi'ııde imrenim gönlü. 18®1870 yılları arasında -Avrupa’yı dolaşarak antik sanal müzeleri­ ni gezdi. Paris'e yerleştikten sonra akademik ressam Cluıpliıfin stüdyosuna devam etti ve 187-4 yılında bir resmini Salona ka­ bul eııirerek. Degas'nın dikkatini çekti. Degas onu Kıııpresyouistlerin sergisine katılmaya ikna etti Lslası olarak kabul ettiği Degas'daıı. Manet’den ve Kenoir'dan etkilendi ve keııoir gibi ka­ dın ve çocuk figürlerini sıeak renk­ lerle bcLHiıledi. Dııraııd-Rtiei'i Bir­ leşik uevlellnr'de Empresyonist sergiler düzenlemesi için eesareilendirdi ve büyük koleksiyoncu llenry Osborne llave-me-yer’in re­ sim almasına rehberlik ederek, bu akımın Amerika'da yayılmasını sağladı. 14 Haziran 1920 tarihin­ de Çimlenil de Beâufresııe’de öldü.

▲ Mary Cassatı, Nisan 189Vde DtırandRuel'in galerisinde on baskının 25 dizişini sergiler. Bunlardan birinde ukıyo-e Japon baskılarından esinlen­ miştir. Yukarıdakinin adı Banyo'dur

70

T Cassatt, lules İle Annesi, y. 1901, Özel Koleksiyon. Annelik teması sanatçının birçok resminde görülür ve duygusallı­ ğını en iyi şekilde dışavurur Beden hatları taslak düzeyin­ deyken, yüz İcatlarının kesinliği kolayca fark edilebilir.


4 Cassait, Dikiş Dikeri Kadın, y. 1880-82. Pans, Musée d’Orsay. Renoir’m Kitap Okuyan K ılın ı (s. 41) anımsa­ tan resim, 1886’daki son Empresyonist sergiye sunulmuştur. Antonin Personnaz’m koleksiyonuna girdik­ ten sonra Louvre’a bağışlanmıştır

A Özel bir koleksiyon­ da bulunan ve 80‘lerin başında yapılan bu tabloda, Mary Cassall, öğretmeni Matlıilde Vallet'nin kuzeni Susan'ı resmetmiştir Bakışlardaki doğallık Degas'nın etkisini ortaya koyar

▼ Dorolhy’mn Portresi, (y. 1904, Özel Koleksiyon), Mary Cassatt’ın 1900’dan sonra çocuklara adadığı bir dızı pastel resimden biridir, sanatçı, Beaııfresne yakınlarındaki Mesnih Theribus köyünün küçük sakinlerini model almıştır.

ı\ :•! mo n ı y m vs' ya

18741886

► Banjolu Genç Kız (Özel Koleksiyon) adi: bu pastel resimde Renoir'm tarzıyla arasındaki benzerlikler belirgindir (s. 101). iki sanatçı da basil hatların zarafetini ve atmosfer zenginliğini vurgulamıştır

71


Il U \TI \ !•: *1 M’ ITI. \KI

1874-1886 ▼ Aline'in Portresi, Philadelphia, Museum of Art'ta bulunan bu eser. 1885 sonbaharında, Aline’in doğduğu Essoye7'de

1885-1886:

Empresyonistlerden kopıış A

L

ilin e ile RftKür’ın ilk çııçufîlı PieiTd 2 1 Man IHSÛ'ie doğar. \ilc yazııt Seiııe kıyısındaki La Roçhd (lıı-' yon'a Uışımr; orada Cdzanne. karısı Hürlense l’iqııeı ile 1872'de doğan oğulları Paul'ü konuk ederler. Monel. birkaç kilometre filetle. Givorny'de oturmaktadır: açık havada birlikte resim yap­ salar da, aralarındaki farklılıkların ortak noktalarından daha fazla olduğunu anlarlar Özellikle yeni bir ifade tarzı arayışı için­ de olan Renoir. Empresyonizm den kuşku duymaya başlamıştı Renoiı'ın yaptığı resimler öylesine farklıydı ki. sanal tarihçileri bunları. Ingıvs'iıı leknığiyle benzerliklerini belirtmek için, 'lııg-' res dönemi-yapıtları olarak adlandırmışlardır. Böyleee. bu deği­ şime karşı koyan Durand-Rııel'in yakınmaları ve I8U(> sergisine katılması için ısrarları sonuç ver­ mez. Sergiye yalnızca on yedi sa­ natçı katılır: Hî74'te Nadar'ın ser­ gisine katılan oluz sanatçıdan gerive sadeı-e Degas. Gııillaıımin.. MoriSol. Pissarro.ve-Roııarl kalır.

▲ Renoir, Şubat 1886’da Brüksel'deki '20 yüzyıl sergisine' 7 resimle katılır: aynı yaz, Durand-Ruel, New York'ta 38 yağlıboya ve pastel resmini sergiler, Temmuz'da Paris, Galerie Petıt'de 5 yağlıboya sergiler ► Renoir, Çemberli Kız. Washington, National Gallery of Ar: Nisan 1885 tarihli resimde Etienne Goujorı'un kızı Marie görülmektedir Renoir, Marie'nin erkek kardeşi Stetano'nun da resmim yapmıştır. La Rocbe Guyon'da Evler, y 1885, Aberdeen, Sanat Galerisi ve Müzeleri. Çaprazlama fırça darbeleri resmin büyük bir kısmını kaplar ve Rouen ile Paris arasında. Seme Nehri üzerindeki kasabada konuğu olan Cezanne'ın elkıstnı hissettirir.

▲ Paris, Musée d'Orsay'da bulunan bü resim gibi çiçek lemaşı koleksiyoncular tarafından iyi para karşılığı ısmarlanırdı

► Bu Kamçılı Çotuk (1885, Petersburg) senatör Gou|Oiı'un küçük oğlu Stefano'dur Resim daha sonra galerici Voliard'a satılmıştır, 1913’te Morosov'un koleksiyo­ nuna katılmıştır

yapılmıştır Önden gorunuş modelin toplu, basit ve 'köylü' hatlarını öne çıkarır Renoir bu resmi ölümüne kadar saklamıştır


Il U \TI \ !•: *1 M’ ITI. \KI

1874-1886 ▼ Aline'in Portresi, Philadelphia, Museum of Art'ta bulunan bu eser. 1885 sonbaharında, Aline’in doğduğu Essoye7'de

1885-1886:

Empresyonistlerden kopıış A

L

ilin e ile RftKür’ın ilk çııçufîlı PieiTd 2 1 Man IHSÛ'ie doğar. \ilc yazııt Seiııe kıyısındaki La Roçhd (lıı-' yon'a Uışımr; orada Cdzanne. karısı Hürlense l’iqııeı ile 1872'de doğan oğulları Paul'ü konuk ederler. Monel. birkaç kilometre filetle. Givorny'de oturmaktadır: açık havada birlikte resim yap­ salar da, aralarındaki farklılıkların ortak noktalarından daha fazla olduğunu anlarlar Özellikle yeni bir ifade tarzı arayışı için­ de olan Renoir. Empresyonizm den kuşku duymaya başlamıştı Renoiı'ın yaptığı resimler öylesine farklıydı ki. sanal tarihçileri bunları. Ingıvs'iıı leknığiyle benzerliklerini belirtmek için, 'lııg-' res dönemi-yapıtları olarak adlandırmışlardır. Böyleee. bu deği­ şime karşı koyan Durand-Rııel'in yakınmaları ve I8U(> sergisine katılması için ısrarları sonuç ver­ mez. Sergiye yalnızca on yedi sa­ natçı katılır: Hî74'te Nadar'ın ser­ gisine katılan oluz sanatçıdan gerive sadeı-e Degas. Gııillaıımin.. MoriSol. Pissarro.ve-Roııarl kalır.

▲ Renoir, Şubat 1886’da Brüksel'deki '20 yüzyıl sergisine' 7 resimle katılır: aynı yaz, Durand-Ruel, New York'ta 38 yağlıboya ve pastel resmini sergiler, Temmuz'da Paris, Galerie Petıt'de 5 yağlıboya sergiler ► Renoir, Çemberli Kız. Washington, National Gallery of Ar: Nisan 1885 tarihli resimde Etienne Goujorı'un kızı Marie görülmektedir Renoir, Marie'nin erkek kardeşi Stetano'nun da resmim yapmıştır. La Rocbe Guyon'da Evler, y 1885, Aberdeen, Sanat Galerisi ve Müzeleri. Çaprazlama fırça darbeleri resmin büyük bir kısmını kaplar ve Rouen ile Paris arasında. Seme Nehri üzerindeki kasabada konuğu olan Cezanne'ın elkıstnı hissettirir.

▲ Paris, Musée d'Orsay'da bulunan bü resim gibi çiçek lemaşı koleksiyoncular tarafından iyi para karşılığı ısmarlanırdı

► Bu Kamçılı Çotuk (1885, Petersburg) senatör Gou|Oiı'un küçük oğlu Stefano'dur Resim daha sonra galerici Voliard'a satılmıştır, 1913’te Morosov'un koleksiyo­ nuna katılmıştır

yapılmıştır Önden gorunuş modelin toplu, basit ve 'köylü' hatlarını öne çıkarır Renoir bu resmi ölümüne kadar saklamıştır


1874-1886

Annelik 188(i tarihli \nnclik. Kendir in stilis­ tik geiîşiiriİTHİe bir dönü'rir noktası oluşlurıır ve onun, gerek çizgi gerek­ se ışık açışından diğer Gmşresyo* nisllei'fieıılfesıl ayrıklığını gösterir.

74


I M\ T .l.lıl V kS’ Y <1

1874-1886 •4 Renoh, Vrvlard'a yazdığı bir mektupta Floransa'dak' Palazzo Pılti'de bulunan Raffaello imzalı İskem­ ledeki Madonna'y gördüğünde duyduğu heyecanı tarif eder: "Anneliğin o şefkatli yüz ifadesiyle, en özgür, en sağlam, en sade ve canlı resim."

▼ I cıva! üzerine üç ayrı versiyon halinde resmedilen annelik teması, aşağıdaki kâğıt üzerine boya ve kara kalem (1886. New York. Harry A Woodruff koleksiyonu) gibi sayısız eskize konu olmuştur 7.

A Bu taşbaskı Annelik için üc çalışmayı gösterir. Tablo Galerie Petit'de sergilendiği zaman, Mirabeau şöyle yazmıştır "Kendi orijinalliği içinde ilkellerin cazibesini, Japonların sadeliğini ve Ingres'in ustalığını çağrıştıran bu çocuklu anneyi görün."

► Gino Severini 1916 tarihli bu Annelık'te (Corlona, Museo dell'Accadeırıia eırusca), karısını ve yem doğmuş oğlunu resmederek anneliği evrense! bir değer olarak sunmuştur. Basit ama aynı zamanda görkemli resmin ustaları eski Toscaııalı sanatçılar­ dan esinlenmiştir


Dünyada Empresyonizm

■4 Max Lıebermann Tiergarten'de Gezi (1918)-Berlin'in mer­ kezindeki ünlü bir park- resmini Empres­ yonizm öğretisine göre açık havada çalışmıştır

R

J t mpi’f’syonizm'iten bahsedilince, ister islemez. 1874-1886 yılları arasında Paris'te ortaya çıkan Fran­ sız sanatçılardan oluşan o grup akla gelir. De Nillis veya Zandomeneglıi gibi, resimlerini İm sergilerde sergilemeyi başaran, grupla ilişki kuran veya »ulardan etkilenen diğer yabancı res­ samlarda İm akıma yaklaşır. Dlırancl-Rııcl. Londra'da ve Birle­ şik Devletlerde Empresyonist sergiler düzenlediği zaman bu eserleri çok daha geniş bir lıalk kil leşine tanıttı ve akınım Fran­

▼ Philip Wilson Steeı, Walberswick. 1891, Özel Koleksiyon Ingiltere'de çeşitli Empresyonist sergiler düzenleyen New English Art Club'ırı tanınmasını sağlamıştır

▼ Georg Hendrik Breitner. Uzarımj Çıplak, Özel Koleksiyon. 1884'te Paris’te resim çalışmış, Caillebotte'ı/p gerçek­ çiliğinden etkilenmiş ve Empresyonizmi Hollanda'ya taşımıştır

sa sınırlan dışında da yayılmasını sağladı. Zamanla İmlim dim­ yatla Eıtıpresy-oııizm'e yakın okullar oiııştıı. Birleşik Devleller'de James Whistler. John Singer Sargent ve Theodore Robinson: In­ giltere'de Walter Richard Sickert. Laura Kiiiyhl ve Philip Wilson Steer: Almanya'da 'Alman Kntpivsyffiisl üçlüsü' olarak da anı­ lan Max Ltebermaim. I.ovis Corinth ve Max Slevogt: İsveç'te Karl Eredi'ik Hill ve Nils Kretiger. Finlandiya'da Akseli Galldnkallela. Norveç'le Dan iel Beckar ve Christian krogh, Belçika'da Alfred Stevens, Hollanda'da Ceorg Hendrik Breilner ve nihayet Avustralya'da Arllmr Slrccton bu akımın anılmaya değer sanat­ çıları arasında sayılabilirler. ■4 John Sınger Sargent, Kaşmir, 1908, (ayrıntı). Özel Koleksiyon. Paris'le Empresyonistleri tanımış ve İngiltere’de, yerel sanatçıları etkile­ yerek, uzun sure çalış­ mıştır Hem yetenekli bir manzara ressamı, hem de kusursuz bir portrecidir.

► Gıovannı Faltori, Maremma‘da Hasat, y. 1870, Öze! Koleksiyon Arı ve anlık gerçekçiliği lekeci tarzı en iyi şekilde temsil eder, 1875'te Paris'te Manet ile tanışmıştır

Lekeciler Lekecİlerin tarzı genel nlarfik F.nıpresyonlznı'e yakındır. Oıllar da. aşa­ ğılat i' i (ılınası islenilen Iur terlinle mııımlanmışlardı. eserleri acelen hır tavırla İlilmemiş taslaklar, yani 'leke ler' olarak değerlendirilmişi i. İ ler şeyden önce hır Toscaııalı olan (iı ovanni ve ateşli vatanseverlerle dolu diğer bölgelerden sıırı;ıleıl;ır 'lekele­ me' yapmayı severlerdi: Doğayı İm irimler halinde ı'eıık kütleleri lı İnde tanımlayarak, açık havada, tarlalar­ da ve kırlarda resim yapmışlardır

Y \Ş ADİSİ DÖN KM

AAij.ADlGl DÖNEM

1 8 74 - 1 88 6__


Dünyada Empresyonizm

■4 Max Lıebermann Tiergarten'de Gezi (1918)-Berlin'in mer­ kezindeki ünlü bir park- resmini Empres­ yonizm öğretisine göre açık havada çalışmıştır

R

J t mpi’f’syonizm'iten bahsedilince, ister islemez. 1874-1886 yılları arasında Paris'te ortaya çıkan Fran­ sız sanatçılardan oluşan o grup akla gelir. De Nillis veya Zandomeneglıi gibi, resimlerini İm sergilerde sergilemeyi başaran, grupla ilişki kuran veya »ulardan etkilenen diğer yabancı res­ samlarda İm akıma yaklaşır. Dlırancl-Rııcl. Londra'da ve Birle­ şik Devletlerde Empresyonist sergiler düzenlediği zaman bu eserleri çok daha geniş bir lıalk kil leşine tanıttı ve akınım Fran­

▼ Philip Wilson Steeı, Walberswick. 1891, Özel Koleksiyon Ingiltere'de çeşitli Empresyonist sergiler düzenleyen New English Art Club'ırı tanınmasını sağlamıştır

▼ Georg Hendrik Breitner. Uzarımj Çıplak, Özel Koleksiyon. 1884'te Paris’te resim çalışmış, Caillebotte'ı/p gerçek­ çiliğinden etkilenmiş ve Empresyonizmi Hollanda'ya taşımıştır

sa sınırlan dışında da yayılmasını sağladı. Zamanla İmlim dim­ yatla Eıtıpresy-oııizm'e yakın okullar oiııştıı. Birleşik Devleller'de James Whistler. John Singer Sargent ve Theodore Robinson: In­ giltere'de Walter Richard Sickert. Laura Kiiiyhl ve Philip Wilson Steer: Almanya'da 'Alman Kntpivsyffiisl üçlüsü' olarak da anı­ lan Max Ltebermaim. I.ovis Corinth ve Max Slevogt: İsveç'te Karl Eredi'ik Hill ve Nils Kretiger. Finlandiya'da Akseli Galldnkallela. Norveç'le Dan iel Beckar ve Christian krogh, Belçika'da Alfred Stevens, Hollanda'da Ceorg Hendrik Breilner ve nihayet Avustralya'da Arllmr Slrccton bu akımın anılmaya değer sanat­ çıları arasında sayılabilirler. ■4 John Sınger Sargent, Kaşmir, 1908, (ayrıntı). Özel Koleksiyon. Paris'le Empresyonistleri tanımış ve İngiltere’de, yerel sanatçıları etkile­ yerek, uzun sure çalış­ mıştır Hem yetenekli bir manzara ressamı, hem de kusursuz bir portrecidir.

► Gıovannı Faltori, Maremma‘da Hasat, y. 1870, Öze! Koleksiyon Arı ve anlık gerçekçiliği lekeci tarzı en iyi şekilde temsil eder, 1875'te Paris'te Manet ile tanışmıştır

Lekeciler Lekecİlerin tarzı genel nlarfik F.nıpresyonlznı'e yakındır. Oıllar da. aşa­ ğılat i' i (ılınası islenilen Iur terlinle mııımlanmışlardı. eserleri acelen hır tavırla İlilmemiş taslaklar, yani 'leke ler' olarak değerlendirilmişi i. İ ler şeyden önce hır Toscaııalı olan (iı ovanni ve ateşli vatanseverlerle dolu diğer bölgelerden sıırı;ıleıl;ır 'lekele­ me' yapmayı severlerdi: Doğayı İm irimler halinde ı'eıık kütleleri lı İnde tanımlayarak, açık havada, tarlalar­ da ve kırlarda resim yapmışlardır

Y \Ş ADİSİ DÖN KM

AAij.ADlGl DÖNEM

1 8 74 - 1 88 6__


Renoir, (kl Ш т

i.i' hir Çocuk. 1ÖÖ2. Uw-vrr, 0й;1 M ıisiym .

!V,‘y >'ı


Renoir, (kl Ш т

i.i' hir Çocuk. 1ÖÖ2. Uw-vrr, 0й;1 M ıisiym .

!V,‘y >'ı


1887-1902

1 887- 1 90 2 M Siqnac, Bertrard'da Çam Ağac ı, 1909. Moskova, Puşkin Müzesi, Chevreul ve Rood'un optik araştırmalarına bağlı olan sanatçı, Puantılİ2m'in kuramcı-

Empresyonizm'de kriz

J

larından biridir. Seurat ile birlikle, Gauguin, Cézanne ve dıger PostEmpresyomstlerın katıldığı 9 sergi düzenleyen Société des Artistes Indépendants'! kurmuştur

Jnıpresyonistlerin 1886 yılındaki se­

kizinci ve sonuncu sergilerini düzenlemelerinden sonra sanal eleştirmeni Mliv l'ı5n6on. Isnıpıesvnııisllei'in \;ışaınsal güdüleri­ ni ve yaratıcı güçlerini ı ilkeli iklcrini ve hu serginin 'Neu-Kmpresvoniznı’ olarak düşünülmesi gerekliğini helirlir. Gerçeklen de, başka arayışların peşindeki Cuillebntie. Moııei, Renoir ve Sisley'in yarattığı boşluk, yetmişli \ ıllanla yarattıkları ruhtan çok farklı eserlerle doldurulmuştur. Sekiz serginin sekizine de kan­ lan Pissarro hile, oğlu Lueierı, Georges Seurat ve Paul Signac'la birlikle yeni"Noktan (Puanlilislı tekniğini benimseyen eserler sergilemiştir. Özellikle Seııral h ıım iil'rm 'in manifestosu olmaya aday, yenilikçi eseri (inim le Ju lle 'Ukısı’ndıı İlil' Pazcir (irııııi Öğ­ leden Sıııını ile büyük bir etki ya­ ratır. Sanatçı, yüzeyi, resmi seyre­ denin bakışına göre titreşen küçük ye arı renk noktalarıyla oluşturup. Noktacılıktan Sembolistler, k ivisiler ve yeııi yüzyılın diğer avattgard akımları doğacaktır.

▲ Seurat, Sirk. 1891, Paris, Musée d'Orsay Sanatçının son eseridir ve Amstes Indépendants'm 7 sergisinde bitmemiş olduğu halde sergilenmiştir.

80

T Toulouse-Lautrcc, Maskeli Baloda. 1892. Özel Koleksiyon. Japon baskılardan etkilenmiş olan sanatçı, daha sonra Art Nouveau'nun temsilcilerince de benimsenecek olan yalın ye çizgisel yaklaşımı kullanan ilk ressamdır.

► Paul Cézanne, Jasde Bouffan, 18851887, Özel Koleksiyon Cézanne. Empresyonızm'm kademeli olarak aşılmasının ve avangard ideolojik yaklaşımın en önemli kişilerinden bin olarak kabul edilir Ona göre, sanatçı çevresindeki

gerçekliği pasif olarak kepya etmekle yetinmemeli ve yeni bir gerçeklik yaratmalıdır. Bu işlem dış koşullan­ dırmalardan bağımsız olarak gerçekleşmeli ve sanatçının kişiliğine ve iç dünyasına yer vermelidir

•4 Paul Gauguln, Dolaşmak, 1887, Madrid, ThyssenBornemısza. Gaugın Empresyonistlerin son 5 sergisine katılmıştır 1887'de Charles Laval ile birlikte Atlantik Okyanusu'nun ötesine, önce Tobago'ya, sonra da Martıniklere gitmiştir. İlkel sanatı keşfetmek onda yerıi ufuklar açmış ve Empresyonizmi aşmasını sağlamıştır

81


1887-1902

1 887- 1 90 2 M Siqnac, Bertrard'da Çam Ağac ı, 1909. Moskova, Puşkin Müzesi, Chevreul ve Rood'un optik araştırmalarına bağlı olan sanatçı, Puantılİ2m'in kuramcı-

Empresyonizm'de kriz

J

larından biridir. Seurat ile birlikle, Gauguin, Cézanne ve dıger PostEmpresyomstlerın katıldığı 9 sergi düzenleyen Société des Artistes Indépendants'! kurmuştur

Jnıpresyonistlerin 1886 yılındaki se­

kizinci ve sonuncu sergilerini düzenlemelerinden sonra sanal eleştirmeni Mliv l'ı5n6on. Isnıpıesvnııisllei'in \;ışaınsal güdüleri­ ni ve yaratıcı güçlerini ı ilkeli iklcrini ve hu serginin 'Neu-Kmpresvoniznı’ olarak düşünülmesi gerekliğini helirlir. Gerçeklen de, başka arayışların peşindeki Cuillebntie. Moııei, Renoir ve Sisley'in yarattığı boşluk, yetmişli \ ıllanla yarattıkları ruhtan çok farklı eserlerle doldurulmuştur. Sekiz serginin sekizine de kan­ lan Pissarro hile, oğlu Lueierı, Georges Seurat ve Paul Signac'la birlikle yeni"Noktan (Puanlilislı tekniğini benimseyen eserler sergilemiştir. Özellikle Seııral h ıım iil'rm 'in manifestosu olmaya aday, yenilikçi eseri (inim le Ju lle 'Ukısı’ndıı İlil' Pazcir (irııııi Öğ­ leden Sıııını ile büyük bir etki ya­ ratır. Sanatçı, yüzeyi, resmi seyre­ denin bakışına göre titreşen küçük ye arı renk noktalarıyla oluşturup. Noktacılıktan Sembolistler, k ivisiler ve yeııi yüzyılın diğer avattgard akımları doğacaktır.

▲ Seurat, Sirk. 1891, Paris, Musée d'Orsay Sanatçının son eseridir ve Amstes Indépendants'm 7 sergisinde bitmemiş olduğu halde sergilenmiştir.

80

T Toulouse-Lautrcc, Maskeli Baloda. 1892. Özel Koleksiyon. Japon baskılardan etkilenmiş olan sanatçı, daha sonra Art Nouveau'nun temsilcilerince de benimsenecek olan yalın ye çizgisel yaklaşımı kullanan ilk ressamdır.

► Paul Cézanne, Jasde Bouffan, 18851887, Özel Koleksiyon Cézanne. Empresyonızm'm kademeli olarak aşılmasının ve avangard ideolojik yaklaşımın en önemli kişilerinden bin olarak kabul edilir Ona göre, sanatçı çevresindeki

gerçekliği pasif olarak kepya etmekle yetinmemeli ve yeni bir gerçeklik yaratmalıdır. Bu işlem dış koşullan­ dırmalardan bağımsız olarak gerçekleşmeli ve sanatçının kişiliğine ve iç dünyasına yer vermelidir

•4 Paul Gauguln, Dolaşmak, 1887, Madrid, ThyssenBornemısza. Gaugın Empresyonistlerin son 5 sergisine katılmıştır 1887'de Charles Laval ile birlikte Atlantik Okyanusu'nun ötesine, önce Tobago'ya, sonra da Martıniklere gitmiştir. İlkel sanatı keşfetmek onda yerıi ufuklar açmış ve Empresyonizmi aşmasını sağlamıştır

81


II AA ATI \ E 'I A P IT I.A E I

1887-1902

88/-1889: Paris ve Issoyez arasında

I \ :1miir IHJS7 , ilmm Uaglarıntla lugres dönemi' olarak adlandırılan yeni yaklaşıma götüren yolu ne­ redeyse tamamlar: İtalya'da takdir etliği eski ustaların resimleri ona ‘çizmeyi öğrenmek gerektiğini' göstermiştir ve resimlerinde­ ki biçimler İn-|ı dalıa net. Iıatln iiç boyutlu hale gelmeye başlar. Renoir. Empresyonizm'deıı ır/aklaşsa da ressamlar, eleştirmen­ ler. şairler ve yazarlarla tanıştığı Berthe Morisol'nuıı evine gitmeye devam eder. Stephane Mallarme'nin kişiliğinden etkilenir: birlikte resimli şiir kitapları yayınlamayı düşünürler, ama hıı ta­ sarıyı hayata geçiremezler Yılın başında. Mx-emPi'ovenee ya­ kınlarındaki ,)as de Boııffan'da. Cözaıine'in komığıı olur, ama pek fazla oıtak noktalan yoktur. Bu arada. Duraııd-Ruel'in dü­ zenlediği sergiler ilk meyvelerini vıTıııeye başlar ve satılan labloları Renoir’a mali bir rahatlık sağlar. Bütün bir yılı Marlignes. basta annesinin bulunduğu Unıveeiennes. Paris. Argenteuil. Bougtval. arkadaşı CaillebotleTa birlikte gittiği Pctil-Gcnnevilliers ve Kssoycz arasında yolculuk ederek geçirir, Aralık ayı­ nın sonlarına doğru romatizma ağrılarından şikâyet, et­ meye başlar. < Renoir, Yıkanan Genç Kız, 1888, Özel Koleksiyon. Tablo Washingtori'da David Lloyd,Kreeg er Koleksiyonunda bulunurken, 14 Mayıs 1997'de Christie's, New York'ta 11.300 000 dolara satılmıştır. ► Yıkanan Gğiiç Kız resmindeki poz, bugün Roma. Capıtolino Müzesi'nde bulunan ve Helenistik bir heyke­ lin 2. yüzyıl Roma kop­ yası oları Capltolino Venüsü'n0 anımsatır.

82

► Renoir, Julie Manet'nin Portresi. Paris. Rouart Koleksiyonu. 1S74'te Berthe Morisol, Edouard’ın kardeşi Eugène Manel ile evlenir Julie adında bir kızları olur ve 1892'de babanın, 1895'te annenin ölümünden sonra Renoir'ın ve Mallarme'nin vesayeti aitına verilir Julie Manel 'Empresyonist­ lerle büyürken' adını verdiği bir anı kitabı yazmıştır


18871902

A Stilistik arayışları sırasında ve DtırandRuel'in ısrarlı talepleri özerine Renoır, bu tatlı ve Çiçek Tutan Çocuk (1888, Sao Paolo, Museu de Arte) gibi bazı Empresyonist dönem konularına geri döner.

Renoir ve antik resim Rendir. I.oııvre'dn resim kopya el tifii ve porselen bezemesi yaptığı | ll'/.ıın eğitim döneminden beri kla­ sik. Yunan. Italyan Rönesans ve III. yüzyıl l-’ransız sanatından et­ kilenmiştir. Hu referans noktaları İtalya yolculuğundan sonra arta­ rak. sonraki resim üretiminde be­ li lirleyim olmuştur. (îi'mlük yaşam­ dan alınan basil salıueleıi ve ko­

nuları geçmişin ilnlü başyapıtları­ nın belli noktalarıyla üzdeşUtşıire rek soylıılnşlımuj lerrilıl. Renoir'm gfineel sonsuzluk' dedlöi şeyi ger­ çekleştirmesine olanak tıımmıştır. Söz konusu olan, sıratları bir sanat eserinin ötesinde, 'gözlem anımla, çalışmakla olan sıradan bir hiz­ metçiyi Olympos'un lımo'suna' dömiştiırebilen. bilinçli bir estetik se­ çimdir.

•< Yıkanan Genç Kız tablosunun bir ilham kaynağı da Botticelli'nın 1479 tarihli Venüs'ün Doğuşu adlı eseridir, o d3 Medici Venüsû'nden etkilenmiştir, Renoır, Floransa'daki Uffta Galerisi'nı gezerken her ikisine de hayran kalmıştır Kendi sanatıyla Rönesans sanatı arasında kurduğu ilişki de böylelikle ortaya çıkar

83


1887-1902 IM\ 'I.I.UY fKVll

lî \Ş'ı MM TL. \ K I

1887-1902

Yıkananlar I»84 yılında yapılmaya başlanan ve günümüzde Philadelphia Museum of \rLT-a bulunan user. I887 İlkbaharında lanıaııılfinmışlır. Renoir. François Girardon'ıın \ eısyilles ın bir çeşmesinde kullandı­ ğı 'Su Perileri' rölyefinden esinlenmiştir.

▲ Resmin yeniliği çokluk soğuk tonlarla boyanması ve dış hatların belirgin kılınmasıdır. Pıssarro bundan pek ikna olmaz ve onu, "uyumu göz önünde bulundur­ madan" çizgiye fazla yer vermekle suçlar. Buna rağmen modeller yoğun bir cinsellik, şiirse! bir sakinlik ve yaşama mutluluğu yayarlar

■4 Renoır, bu çıplaklar için Fragonard, Boucheı ve 1700'lerın diğer Fransız ressamlarını örnek almıştır; Renoir'ı onları incelemeye yönelten, ona Madame Charpentier'nin tanıştırdığı tdmond de

84

Goııcourt'dur 1885'te Durand-Ruel'e şöyle yazar: "Kendimi 18, yüzyıl ustalarıyla karşılaştırmak değil ama hali hazırda ne yönde (gitmekte olduğumu bilmek istiyorum "

T Resim için yapılan sayısız hazırlık desenin­ den biri olan aşağıdaki resim Chicago Art lııstilute'da bulunmak­ tadır. Renoır bir başyapıt yarattığından emindi ve eser Mayıs 1887'de Georges Pelit tarafından sergilenince olumsuz değerlendir­ meler ve eleştirmenle­ rin anlayışsızlığı karşısında büyük bir düş kırıklığına uğradı


1887-1902 IM\ 'I.I.UY fKVll

lî \Ş'ı MM TL. \ K I

1887-1902

Yıkananlar I»84 yılında yapılmaya başlanan ve günümüzde Philadelphia Museum of \rLT-a bulunan user. I887 İlkbaharında lanıaııılfinmışlır. Renoir. François Girardon'ıın \ eısyilles ın bir çeşmesinde kullandı­ ğı 'Su Perileri' rölyefinden esinlenmiştir.

▲ Resmin yeniliği çokluk soğuk tonlarla boyanması ve dış hatların belirgin kılınmasıdır. Pıssarro bundan pek ikna olmaz ve onu, "uyumu göz önünde bulundur­ madan" çizgiye fazla yer vermekle suçlar. Buna rağmen modeller yoğun bir cinsellik, şiirse! bir sakinlik ve yaşama mutluluğu yayarlar

■4 Renoır, bu çıplaklar için Fragonard, Boucheı ve 1700'lerın diğer Fransız ressamlarını örnek almıştır; Renoir'ı onları incelemeye yönelten, ona Madame Charpentier'nin tanıştırdığı tdmond de

84

Goııcourt'dur 1885'te Durand-Ruel'e şöyle yazar: "Kendimi 18, yüzyıl ustalarıyla karşılaştırmak değil ama hali hazırda ne yönde (gitmekte olduğumu bilmek istiyorum "

T Resim için yapılan sayısız hazırlık desenin­ den biri olan aşağıdaki resim Chicago Art lııstilute'da bulunmak­ tadır. Renoır bir başyapıt yarattığından emindi ve eser Mayıs 1887'de Georges Pelit tarafından sergilenince olumsuz değerlendir­ meler ve eleştirmenle­ rin anlayışsızlığı karşısında büyük bir düş kırıklığına uğradı


▼ Jeaıı Beraud, Calc Tortonı Önündeki Bulvar, Özel Koleksi­ yon Boulevard des Italiens u/erırıde

1880’den 1900’e

▼ Süveyş Kanalı için fener olarak düşünülen O/gürlük Heykeli. daha sonra Birleşik Devletler'e armağan edildi. Projesini. Fransız heykeltıraş Auguste Bartholdi'ııin 1871-1874 yılları arasında yaptığı heykel. 28 Ekim 1886'daaçtlmıştır. t j

OOVF.M

Fransa

bulunan Cale Tortonı. 1792 yılında Fransa'ya gelen ilk Napolılı dondurmacı laralından kurulmuştur.

Y A ŞA D IĞ I

\Ş\DlGl DONK M

18 87- 1 902

p

Komünü'nüıı acımasızca baslırıll a aris n nıası Fransız lopluınumla cumhuriyet eğiliminin «üçlenmesi somıcıımı doğurdu vc Mayıs 1873‘lc Mac-Malıoıı hükümeti Itaşa «clıli. Senato'da üstünlük sağlayan Cıımlıuriycîlçilt ı Mac-Mahon'ıı istilaya zorladılar ve yerine Cumhuriyetçi .lııles firövy «el­ di. Fransa'da sonraki yirmi yıl boyunca liiiytik F.vreıısel sergiler­ le de kutlanan büyük bir gelişme ve refah dönemi y aşandı: Bi­ limsel buluşlar önemli bir teknolojik gelişmeye olanak sağladı, giiçlfı bir liearei ağıyla desteklenen endüsırileriıı üretimi hüyiik öiçiide arttı. Ticaret ağıysa, sfmıürğeei yayılma politikasının bir sonucu olarak Afrika vc Asya’da geniş topraklarından sağlanan hammadde lıollıığtı sayesinde güçlendi. Dönem, ilerici reformlar dönemiydi ve sosyalist parti tararından yönlendirilen işçi protes­ tolarına. ilin karşıtlarıyla katillikler arasındaki suninin ilişkilere,

A Devrimin 100. yıldönümünü kullamak için 6 Mayıs'ta açılan, 1889 Paris Evrensel Sergisi altı ay sürmüştür Fransızlar, devasa pavyonlarda, dünyanın çeşitli sanal eserlerinin yanında bilimin ve teknolojinin son keşiflerini rJe sergileyerek tüm dünyayı şaşırttılar.

tutucuların özlemlerine ve 1892-93 yıllarındaki Panama kanalı finansmanı gibi bazı politik skanılallara rağmen kurumlar gittik­ çe güçlendi, (ieoi'gcs Bmılanger'nin Iniküınei darbesi «irışıım ve 1894 li' casuslukla suçlanan yüzbaşı All’red Drcyfııs’fııı haksızlı­ ğa uğradığının anlaşılmasıyla açılan kampanya, siyasal ve top­ lumsal «üçlerin yeniden saflaşmasına yol acl.ı. Bu bunalımların etkisiyle toplumda geleneksel kurululara karşı «üçlenen tepki Cumhuriyetçilerin İstikrarlI bir yönetim kurmasını da sağladı.

► Marc Chagall’ın bir resminde (Ö2el Koleksiyon) görülen ve 1889 yılı Evrensel Sergisi için Mars Meydanı'nda ınsa edilen Eiffel Kulesi Paris'in simgesidir

86

A Ludovıco Marchetti, Ew nsel Sergide, Özel Koleksiyon Ana pavyonun üstünde Fransa’yı temsil eden büyük bir heykel vardı.

► Büyük Loca, 1897, roulouse-lautrec, Paris yaşamının dikkatli ve acımasız bir gözlemci­ sidir Eserlerinde Belle Epoque'un göstenşlı yanlarını olduğu kadar sefaletini de yansıtır.

87


▼ Jeaıı Beraud, Calc Tortonı Önündeki Bulvar, Özel Koleksi­ yon Boulevard des Italiens u/erırıde

1880’den 1900’e

▼ Süveyş Kanalı için fener olarak düşünülen O/gürlük Heykeli. daha sonra Birleşik Devletler'e armağan edildi. Projesini. Fransız heykeltıraş Auguste Bartholdi'ııin 1871-1874 yılları arasında yaptığı heykel. 28 Ekim 1886'daaçtlmıştır. t j

OOVF.M

Fransa

bulunan Cale Tortonı. 1792 yılında Fransa'ya gelen ilk Napolılı dondurmacı laralından kurulmuştur.

Y A ŞA D IĞ I

\Ş\DlGl DONK M

18 87- 1 902

p

Komünü'nüıı acımasızca baslırıll a aris n nıası Fransız lopluınumla cumhuriyet eğiliminin «üçlenmesi somıcıımı doğurdu vc Mayıs 1873‘lc Mac-Malıoıı hükümeti Itaşa «clıli. Senato'da üstünlük sağlayan Cıımlıuriycîlçilt ı Mac-Mahon'ıı istilaya zorladılar ve yerine Cumhuriyetçi .lııles firövy «el­ di. Fransa'da sonraki yirmi yıl boyunca liiiytik F.vreıısel sergiler­ le de kutlanan büyük bir gelişme ve refah dönemi y aşandı: Bi­ limsel buluşlar önemli bir teknolojik gelişmeye olanak sağladı, giiçlfı bir liearei ağıyla desteklenen endüsırileriıı üretimi hüyiik öiçiide arttı. Ticaret ağıysa, sfmıürğeei yayılma politikasının bir sonucu olarak Afrika vc Asya’da geniş topraklarından sağlanan hammadde lıollıığtı sayesinde güçlendi. Dönem, ilerici reformlar dönemiydi ve sosyalist parti tararından yönlendirilen işçi protes­ tolarına. ilin karşıtlarıyla katillikler arasındaki suninin ilişkilere,

A Devrimin 100. yıldönümünü kullamak için 6 Mayıs'ta açılan, 1889 Paris Evrensel Sergisi altı ay sürmüştür Fransızlar, devasa pavyonlarda, dünyanın çeşitli sanal eserlerinin yanında bilimin ve teknolojinin son keşiflerini rJe sergileyerek tüm dünyayı şaşırttılar.

tutucuların özlemlerine ve 1892-93 yıllarındaki Panama kanalı finansmanı gibi bazı politik skanılallara rağmen kurumlar gittik­ çe güçlendi, (ieoi'gcs Bmılanger'nin Iniküınei darbesi «irışıım ve 1894 li' casuslukla suçlanan yüzbaşı All’red Drcyfııs’fııı haksızlı­ ğa uğradığının anlaşılmasıyla açılan kampanya, siyasal ve top­ lumsal «üçlerin yeniden saflaşmasına yol acl.ı. Bu bunalımların etkisiyle toplumda geleneksel kurululara karşı «üçlenen tepki Cumhuriyetçilerin İstikrarlI bir yönetim kurmasını da sağladı.

► Marc Chagall’ın bir resminde (Ö2el Koleksiyon) görülen ve 1889 yılı Evrensel Sergisi için Mars Meydanı'nda ınsa edilen Eiffel Kulesi Paris'in simgesidir

86

A Ludovıco Marchetti, Ew nsel Sergide, Özel Koleksiyon Ana pavyonun üstünde Fransa’yı temsil eden büyük bir heykel vardı.

► Büyük Loca, 1897, roulouse-lautrec, Paris yaşamının dikkatli ve acımasız bir gözlemci­ sidir Eserlerinde Belle Epoque'un göstenşlı yanlarını olduğu kadar sefaletini de yansıtır.

87


1887-1902

1890-1892: İlk büyük sergi

R.

anıoir. 1 Nisan 1890 larilıinfJe Ptiris

belediyesinde Mine C.harigol'yla inlenir: Şahitleri lYauc-l.nıny. l,hotc. beslringııez ve Zmıdomcncghi’dir. Kili yaşma geldiğinde arlık Retıöir'ın başarılı bir ressam okluğu ve ilk yılların ekono­ mik belirsizliklerini, korkularını ve sıkıntılarını geride bıraktığı .söylenebilir, Sanalçı. Mallurıııeııin arkadaşıdır. Berl.lıe Vloi'isoi’un davetlerim' gitmekledir ve portre yaptırmak için sıraya giren Paris yüksek sosyetesiyle ilişkileri iyidir. Mtıyıs-I luziran arası son kez, Salon'da resimlerini sergiler: arl ık koleksiyoncular tarafından kabul edilmek için o sergiye gereksinimi kalmamıştır. Mayıs 181)2 tarihinde Durnnd-kuel. Pa­

▲ Renoır, 1890 yılından bu yana oturduğu ve o donem Montmartre' ın kırsal bölgesinde kalan 13 Rue Gırardon. diğer adıyla "Château des Brouillards" semtindeki evinin girişinde görülüyor.

ris'le. aralarında Locıı (s. 12). Moııliıı ik­ in G n lcllr'ılr Ikılıı (s 18), Sıındlıl lJn ıliai (s. 08). Yıkm ıntot-is. 84) adlı eserle»gibi en güzel tablolarının da bulunduğu I II) lalılolıık bir roi.rosp.ekl.if düzenler. Eleşlirıııen \rsene \lex;ıııdre serginin katalogııııu tarif ederken 'lur çocuk kadar teiniz ve bir o kadar da karmaşık' ifadesini kullan­ mıştır, Renoir bu yıllarda, tabloları için yeni ilham ve koııtı bulmak için, basta Essoyez ve Manel ailesini ziyarel etliği Mözy olmak üzeri', lek lı,■ışına, ailesiyle veya diğer ressamlarla birçok yoleulıık yapar.

Renoir, Pembe, Siyah Şapkalı Genç Kız. y 1890,,New York. Metropolitan Museum of Art. Küçük tuval üzerine (40,6x32.3 cm), açık ve aydınlık renklerle çalışılmıştır.

▲ Renoır, Çiçek Poplayarak, y 1890, New York, Metropolitan Museum of Ari Solgun renkler ve akıllıca vuıulınuş fırça darbeleriyle yaratılan manzara öne çıkar.


18871902

18 V I.I. I<l VA

M \ I.I.V tV II

■4 Renoir, Trinité Meydanı, y. 1892, Özel Koleksiyon Paris'tek1 yetıi stüdyosu Mommartre'a çok yakın 7 Rue Touılague'da bulunuyordu ve burada daha önce Suzanne Valadon oturmuştu Aynı binanın son katında ToulöuseLâulrec'ın stüdyosu, bınncı katta ise, uzun ve zevkli konuşmalar yaptığı Federico Zanoomeneghı'nın stüdyosu vardı ► Renoir. Kırda, y 1890, Boston, Museum of Fine Arts. Porselen fabrikasındaki deneyimi, Fragonard ve Boucher'nııı kırsal kompozisyonlarından hiç de geri kalmayan bu sahneye hafif bir güzellik ve incelik katar Bu tablonun farklılığı gen plandak manzaranın derinlikten yoksun bir şekilde, iki boyutlu bir sahne perdesi gibi görünmesidir.

İki Kızın Portresi, 1890-92, Paris, Musée de ı'Orangerie Renoir 1890 ve 1892 yıllan arasında bu konunun çeşitli versiyonlarını yapar İki genç kız çiçek toplarken, piyano çalarken (sonraki sayfalara bakınız) veya bu resimde olduğu gibi günlük yaşamdan bir kesit içinde görülür

89


1 8 8 7 - 1902 1 3A M Y A N T L A R I

Piyano Çalan iki Genç Kız

•< 1891yit sonunda Henri Roujon, Renoır'a Musée du Luxembourg için bir tablo Sipariş eder. Sanatçı önceki yıl işlemiş olduğu bir konuyu tekrarlayarak, piyano çalan iki genç kızı resmeden.

Piyano çalarken iv s iiic i IİIimi iki genç kız, Renıtir'ın sevdiği bir lamadır ve koleksiyoncular tarafından o kadar çok begeniliİitjlir ki giinüibtizde \ew York, Metropolitan Mıısetını of \rl,'la bulunan IİI92 tarihli hu tablo gibi pek çok resmine kottu olmuştur.

► Reııoir, 1389 yılında Durand-Rgel'in isteği üzerine meyveli ve buna çok benzeyen çiçek vazolu natürmortu yapar. Sanatçının ustalığı, renkli taç yapraklarının

birbirine benzer dört resim yapar. Biri devlet taralından 4000 franka satın alınır, bırı Gustave Caillebotte'a ithaf olunur, bitmemiş olanını kendine saklar ve sonuncusu DurandRuel taralından satın alınır.

yumuşaklığıyla büyük bir karşıtlık oluşturan porselenin plastik sertliğini az sayıda fırça darbesiyle vermeyi başarmasında açıkça görülür

■4 Bu resmin dört versiyonu kendi aralarında yalnızca birkaç ayrıntıyla farklılaşır ve bu da bize Renoir'ırt en ufak bir ayrıntıyı bile göz ardı etmediğim gösterir Fırça darbeleri, ışığı yakalamak ve kompo­ zisyonun tümüne huzurlu bir ev atmosferi verebilmek için dikkatle çalışılmış bir yol izler

91

90 İli.--#


1 8 8 7 - 1902 1 3A M Y A N T L A R I

Piyano Çalan iki Genç Kız

•< 1891yit sonunda Henri Roujon, Renoır'a Musée du Luxembourg için bir tablo Sipariş eder. Sanatçı önceki yıl işlemiş olduğu bir konuyu tekrarlayarak, piyano çalan iki genç kızı resmeden.

Piyano çalarken iv s iiic i IİIimi iki genç kız, Renıtir'ın sevdiği bir lamadır ve koleksiyoncular tarafından o kadar çok begeniliİitjlir ki giinüibtizde \ew York, Metropolitan Mıısetını of \rl,'la bulunan IİI92 tarihli hu tablo gibi pek çok resmine kottu olmuştur.

► Reııoir, 1389 yılında Durand-Rgel'in isteği üzerine meyveli ve buna çok benzeyen çiçek vazolu natürmortu yapar. Sanatçının ustalığı, renkli taç yapraklarının

birbirine benzer dört resim yapar. Biri devlet taralından 4000 franka satın alınır, bırı Gustave Caillebotte'a ithaf olunur, bitmemiş olanını kendine saklar ve sonuncusu DurandRuel taralından satın alınır.

yumuşaklığıyla büyük bir karşıtlık oluşturan porselenin plastik sertliğini az sayıda fırça darbesiyle vermeyi başarmasında açıkça görülür

■4 Bu resmin dört versiyonu kendi aralarında yalnızca birkaç ayrıntıyla farklılaşır ve bu da bize Renoir'ırt en ufak bir ayrıntıyı bile göz ardı etmediğim gösterir Fırça darbeleri, ışığı yakalamak ve kompo­ zisyonun tümüne huzurlu bir ev atmosferi verebilmek için dikkatle çalışılmış bir yol izler

91

90 İli.--#


18871902

Federico Zandomeneghi p1

. etierico <MİI Zandomeneghi. 1841 yılında \pncflik lı1. \eo-Kla.sik larzdtı çalışan heykeltıraşlardan oluşan bir alinle doğdu. Yleşli bir vatanseverdi ve Garibaldi ile Hinler seferine kalıldı. 1802-18(16 yılları arasında Meransa'da Lekeci­ ler grubuna kalıldı ve toplumsal gerçekliğin en önemli temsilcile­ rinden biri oldu. 1874 yılında Paris'e taşınarak. Rmpresyonlslleriıı dön sergisine kalıldı. Yakın bir dostluk kurduğu Degasomı kuruması altına alarak birçok yağlıboya ve paslel boya biblosu­ nu galerisinde sergileyen ve boylere 1917'deki ölümüne kadar sanatçıya sürekli satış yapabilme olanağı veren Durand Rııel'le tanıştırdı. Modelleri kışkırtıcı bir cinsellik lasıvan Boldiııi'niıı ve Parisli güzel hanımefendilere hayranlık duyan De MLtis'mn iç i­ şine. Zandomoneghi. genellikle giıı'ı/ık yaşamlarının basitliğimle \e doğallığında yakaladığı sıradan gene kızları seçerek Renoir'ııı

▲ Zandomeneghi stüdyosunda. Vıttorio Pica'ya yazdığı bir mektupta şöyle der " Bakarak, dinleyerek, tartışarak değişime uğradım, Pissarro, Degas, Manet, Renoır ve diğerleri gibi benim de sanat hayatım sonsuz bir gelişimler diasıdır.”

tarzına yaklaşır. 1890 yılından sonra başta Seural olmak üzere. Divizyonistlerin deneyimlerini dikkatle gözlemler. Zandoineneglıi. Gaugııiıı ve Yan Gogh'daki yenilikçi gücün farkına varan ilk ressamlardan biridir. Zandomeneghi. İki Buket. Özel _ Koleksiyon Resmin' odak noktası iki genç kızın hazırlamakta oldukları İki çiçek demelidir. Pembe ve mavi renkli giysileri kendileri arasında ve resmin dıger öğeleriyle -kırmızı şemsiye, yeşil bank ve çalı, kahverengi köpekkontrast yaratır

92


1887-1902

▼ Zandorneneghı. Sohbet, 1890-95, Özel Koleksiyon Yağlıboya renklerin, pastel boyanın yumuşaklığını anımsatan ince sürülüşü ve kompozisyonun kendine has yapısı, samimi bir şekilde sohbet eden kızlara ayrı bir güzellik katar

► Zandorneneghı. Pencerede. Özel Koleksiyon Yüzeyi okşayan haiif fırça darbeleri ve ışık doku­ nuşları resme dinginlik ve huzur katar Ayrıntıları öne çıkarmak için arka plan hafifçe vurgulanmış, neredeyse buğulu bir hava verilmiştir

Ğ1 D0NIÎİVİ

► Zandorneneghı. Küçük Köpek. Özel Koleksiyon Arka planda görülen paravan ve perde Püantılist bu vurguyla .zenıın ve duvarla karışır.

YAŞAM

1 Zandorneneghı. Gala Gecesi. Û2e! koleksiyon Genç kızın tjogal hareketlen troıılouse-Uulrec'ırı de beğeniyle kullanacağı bazı ayrıntılar içerir.


1887-1902

Il H \TI \ !■ : 1 MMTI. \RI

1887-1902

1893-1895: Jean ve Gabrielle

Yönetmen Jean Renoir Jetin Rpnrılr, 1921 'ton suniyi sıtıeııiiij la ilgilenmeye başlar İlk eser Icı l bahasının resim al muslerini ve Knıilc /.ola'ııın yazınsal n;itiiralizımni uyarlama denemeleri olur. 1931 Uırlllli ilk sesli filmi D işi Km pek haşarılı anlatım yeteneğini rle kaıııilaı. 193-1'ic \iadam eho\arj ile kendi karamı bulduğu Toni\ I yönelir. Komünist partiye girer ve

I \ j ’uüir, 1893 iİklıaharındLi romatizma ağrılarından kurtulmak için önce Güney Fransa'da büliırıan Mcc’e. sonra Normaııdiya'ya. oradan vine lissoyez ve Porıı-Aven'e gider. Duraııd-k'nel'in sergisinde TahiLi'dun yeni dönmüş olan (ifiuğuln’in resimlerini göriır. ama onları anlamaz ve .eleştirileri olumsuz olııı, İnilesi yılın Ylarl ayında Guslave CailleboLte ftlftr: Renoir, ressamın kardeşi Mai'lial Caillebotln ile birlikle mirası­ nın yönelimini iisllemr ve 187(1 yılından bu yana branşız Devlel.i’ııe ail olan 6i» tablodan oluşan bağışın önce Musee dıı l,tıxembourg. daha sonra Unıvre’da bölünmeden muhafaza edilmesini

▲ Jean Renoir, II. Dünya Savaşı'mn verdiği esinle, 1937'de Büyük Aldanış adlı filmi yönetir; Marcel Dario, Jean Gabin ve Pierre Fresnay Fransız subayları. Ericlı von Stroheim ise Alman yüzbaşıyı canlandırır

kabul cirirmeye çalışırken bir sürü sorunla karşılaşırı,ır. \ralarıuda (İĞi'ûıne’un da bulunduğu \eadümie'nin temsilcileri büliiıı ısrarlar} karşııl (largörüşlülüklerl nedeniyle 00 resimden y alnızca 38‘iııi kabul edip diğerlerini red dedeıler. 1894 yılının sonları İle 189â yı­ lının başları arasında romatizma ağrıları giderek şiddetlenen Reııoir. resim yapına

sunumla başyapıtını doğuracak olan liüyük M dainş'a kemiksini adar. Zola'dan haşarılı hir seriıcsi uyarlama olan Hayvanlaşan İnsan (1938) ile Ih ılının kııralı 11939) da önemli yapıtları arasında say ilahı lir. filmlerinin yanı sıra lÖSu’le Sahnelenen Oh et adımla hir uyun ve babası üzerine anı kitabı olan Kenttir ı (1962) yazar. Şu bal 197!) yılında l.os \ngeies'le iililr.

► Renoir, Gabrielle, Jean ve Küçük Ktz, i 895-96, Los Angeles. Norton Simon Köieksıyonu, Günlük yaşamdan bir kesiti yansıtsa da, resim neredeyse dinsel bir havaya sahiptir; ayrıca Rubens'in Hélène Fourment ile Çocukları ve Correggıo'nun yaklaşık 1526 tarihli Santa Caterina'nın Evliliği adlı eserlerinde­ ki duruşu ve atmosferi anımsatır (her ikisi de Paris, Louvre Müzesi'ndedir),

\ı ısrarla sürdürür.

4 Jearı Renoir'la bir lıkte görülen Gabrielle Renard (1895, Paris, Musée de l'Orangerie) Aline'in akrabasıdır, 1894'te onlarda kalmaya başlar. Yirmi yıl boyunca Renoır'a modellik yapar.

94

▲ Renoir, Sanatçının Ailesi. 1896, Merion, Barnes Vakfı. Aline, oğulları Pierre'i kucaklar, Gabrıel ise Jean'la birliktedir. Diğer çocuk, yazar Paul Atetas'ın kızıdır.

4 Renoir, Jean Resim Yaparken, 1901, Kıchmond, Virginia Museum of Fine Ar ts Sanatçının İkinci çocugıı olan Jean Renoir, 15 Eylül i 894 tarihinde, Paris, 13 Rııe Girardon'dakı evde dogaı , i 896 yılında Saint Pierre-deMontmartre'da vattı? edilin vaftiz babas1 Georges Durand-Ruel, vaftiz annesiyse Renoir'm modeli ve öğrencisi olan Jeanne Baudot'dur.

95


1887-1902

Il H \TI \ !■ : 1 MMTI. \RI

1887-1902

1893-1895: Jean ve Gabrielle

Yönetmen Jean Renoir Jetin Rpnrılr, 1921 'ton suniyi sıtıeııiiij la ilgilenmeye başlar İlk eser Icı l bahasının resim al muslerini ve Knıilc /.ola'ııın yazınsal n;itiiralizımni uyarlama denemeleri olur. 1931 Uırlllli ilk sesli filmi D işi Km pek haşarılı anlatım yeteneğini rle kaıııilaı. 193-1'ic \iadam eho\arj ile kendi karamı bulduğu Toni\ I yönelir. Komünist partiye girer ve

I \ j ’uüir, 1893 iİklıaharındLi romatizma ağrılarından kurtulmak için önce Güney Fransa'da büliırıan Mcc’e. sonra Normaııdiya'ya. oradan vine lissoyez ve Porıı-Aven'e gider. Duraııd-k'nel'in sergisinde TahiLi'dun yeni dönmüş olan (ifiuğuln’in resimlerini göriır. ama onları anlamaz ve .eleştirileri olumsuz olııı, İnilesi yılın Ylarl ayında Guslave CailleboLte ftlftr: Renoir, ressamın kardeşi Mai'lial Caillebotln ile birlikle mirası­ nın yönelimini iisllemr ve 187(1 yılından bu yana branşız Devlel.i’ııe ail olan 6i» tablodan oluşan bağışın önce Musee dıı l,tıxembourg. daha sonra Unıvre’da bölünmeden muhafaza edilmesini

▲ Jean Renoir, II. Dünya Savaşı'mn verdiği esinle, 1937'de Büyük Aldanış adlı filmi yönetir; Marcel Dario, Jean Gabin ve Pierre Fresnay Fransız subayları. Ericlı von Stroheim ise Alman yüzbaşıyı canlandırır

kabul cirirmeye çalışırken bir sürü sorunla karşılaşırı,ır. \ralarıuda (İĞi'ûıne’un da bulunduğu \eadümie'nin temsilcileri büliiıı ısrarlar} karşııl (largörüşlülüklerl nedeniyle 00 resimden y alnızca 38‘iııi kabul edip diğerlerini red dedeıler. 1894 yılının sonları İle 189â yı­ lının başları arasında romatizma ağrıları giderek şiddetlenen Reııoir. resim yapına

sunumla başyapıtını doğuracak olan liüyük M dainş'a kemiksini adar. Zola'dan haşarılı hir seriıcsi uyarlama olan Hayvanlaşan İnsan (1938) ile Ih ılının kııralı 11939) da önemli yapıtları arasında say ilahı lir. filmlerinin yanı sıra lÖSu’le Sahnelenen Oh et adımla hir uyun ve babası üzerine anı kitabı olan Kenttir ı (1962) yazar. Şu bal 197!) yılında l.os \ngeies'le iililr.

► Renoir, Gabrielle, Jean ve Küçük Ktz, i 895-96, Los Angeles. Norton Simon Köieksıyonu, Günlük yaşamdan bir kesiti yansıtsa da, resim neredeyse dinsel bir havaya sahiptir; ayrıca Rubens'in Hélène Fourment ile Çocukları ve Correggıo'nun yaklaşık 1526 tarihli Santa Caterina'nın Evliliği adlı eserlerinde­ ki duruşu ve atmosferi anımsatır (her ikisi de Paris, Louvre Müzesi'ndedir),

\ı ısrarla sürdürür.

4 Jearı Renoir'la bir lıkte görülen Gabrielle Renard (1895, Paris, Musée de l'Orangerie) Aline'in akrabasıdır, 1894'te onlarda kalmaya başlar. Yirmi yıl boyunca Renoır'a modellik yapar.

94

▲ Renoir, Sanatçının Ailesi. 1896, Merion, Barnes Vakfı. Aline, oğulları Pierre'i kucaklar, Gabrıel ise Jean'la birliktedir. Diğer çocuk, yazar Paul Atetas'ın kızıdır.

4 Renoir, Jean Resim Yaparken, 1901, Kıchmond, Virginia Museum of Fine Ar ts Sanatçının İkinci çocugıı olan Jean Renoir, 15 Eylül i 894 tarihinde, Paris, 13 Rııe Girardon'dakı evde dogaı , i 896 yılında Saint Pierre-deMontmartre'da vattı? edilin vaftiz babas1 Georges Durand-Ruel, vaftiz annesiyse Renoir'm modeli ve öğrencisi olan Jeanne Baudot'dur.

95


M Resim, Gusîave Caillebolle'un tartışmalı bağcıyla ilgili polemiklerin en yoğun olduğu aylarda yapılmıştır Rendir ve Martial Caıllebotte arkadaşlıklarını dalıa da pekiştirir ve 1896 yatında Beyrut ve Dresden'e bir çalışma gezisine çıkarlar

Martial Caillebotte’un Kızları Ronoiı İm ımıhlcşi'iıı ikili poptiH-ıyi. çok eski ve sıımimi arkadaşı. Hmprcsyonisı ressam (îıısl.ıvo Gailieboltctm kardeşi MarlJal Caillet)otl.ıv'ıın çocukları Goııevicvf ve J,carta it­ hal'etmiştir (1895. Özel Koleksiyon),

▼ Renoir, resme bakanın ilgisini iki çocuğun yüzünde toplamak istemiştir Bu nedenle onları çok yakından resmetmiş, gerideki vazoya az yer bırakmış ve çocuğun kucağındaki kitapları az sayıdaki fırça darbesiyle şekillendir­ miştir Renk yelpazesi basit, hatla nbtr zeminden ayrjları renklerle sınırlıdır

^ '/‘kananlar adlı eserini takip eden eleştiriler sanatçıyı hatların desen üzerindeki belirginliğin hafifletmeye ikna eder Boylece, renklerin soyut bir saydamlık

96

kazanacak kadar birbirinin içinde kaybolduğu küçük (ırça darbeleri kullanarak geliştirdiği teknik, Jean'ın kahverengi saçlarındaki kırmızı kurdelede 6rıe çıkar

t S Y II

18871902

ld\ H U Y

I1.YŞY \PI TI . \ k l

1887-1902


M Resim, Gusîave Caillebolle'un tartışmalı bağcıyla ilgili polemiklerin en yoğun olduğu aylarda yapılmıştır Rendir ve Martial Caıllebotte arkadaşlıklarını dalıa da pekiştirir ve 1896 yatında Beyrut ve Dresden'e bir çalışma gezisine çıkarlar

Martial Caillebotte’un Kızları Ronoiı İm ımıhlcşi'iıı ikili poptiH-ıyi. çok eski ve sıımimi arkadaşı. Hmprcsyonisı ressam (îıısl.ıvo Gailieboltctm kardeşi MarlJal Caillet)otl.ıv'ıın çocukları Goııevicvf ve J,carta it­ hal'etmiştir (1895. Özel Koleksiyon),

▼ Renoir, resme bakanın ilgisini iki çocuğun yüzünde toplamak istemiştir Bu nedenle onları çok yakından resmetmiş, gerideki vazoya az yer bırakmış ve çocuğun kucağındaki kitapları az sayıdaki fırça darbesiyle şekillendir­ miştir Renk yelpazesi basit, hatla nbtr zeminden ayrjları renklerle sınırlıdır

^ '/‘kananlar adlı eserini takip eden eleştiriler sanatçıyı hatların desen üzerindeki belirginliğin hafifletmeye ikna eder Boylece, renklerin soyut bir saydamlık

96

kazanacak kadar birbirinin içinde kaybolduğu küçük (ırça darbeleri kullanarak geliştirdiği teknik, Jean'ın kahverengi saçlarındaki kırmızı kurdelede 6rıe çıkar

t S Y II

18871902

ld\ H U Y

I1.YŞY \PI TI . \ k l

1887-1902


t .\ ŞAP I fil DÖNKÜ

1887-1902

Berthe Morisot

i j ' l l l l r MlirjSDI. N O ra k 1811 k'ırihindr Bourgcs'rla ılogdıı. Erken yaşta Oslüll bir volene-ge sahipli ve kadın oldugıı İçin Ernle dos Boaux-Artsa giremediğinden dalın .sonra Corol'nıın suldyosıma girmesini sağlayan, akademik res­ sam Jnsopll OıUİrlıard'dan özH dersini' aldr ItiâO'da onu Edoııard Maıii'l ile lanıştıran Faulin-l.nl..nur ili'innışli: Manel'nin haüıılil tabloları için poz verdi ve onu ’cıı pldfn air' çalışması İçin o'saıvılendırdi. I8(î-1 yılında .Salon’a kabul edildi ve 1873 yılına kadar düzenli olarak sergilere katıldı. 12 \ı alık 187 I tari­ hinde Edoııard'ın kardeşi Eııgûno Maııet ile evlendi ve ondan Jıılie adında bir kızı oldu. \ynı yıl ilk Empresyonist sergiye ka­ tıldı ve 1871' yılındaki lıaıie bütün sergilerinde hazır bulundu.

7,1

Emprcsyoıılsl grubun sivrilmiş kişiliklerinden biriydi ve per­ şembeleri evi Mallarme, Dıırel. Zola gibi müzisyenler, ressamlar, edebiyatçılarla canlanırdı. 1885 kışından il ibaren Reııoir da bıı toplantılara katılmaya başladı ve en iyi arkadaşlarından bin oldıi: belli ölçüde oıııın tarzını da etkile­ di. Son yıllarında resimlerini Buııssod ve \ aladoıı'da sergiledi ve 2 Marı 181)3 tarihindeki ölümüne değin resim y apmaya devanı elli.

A Berthe Morisot, Jaluzinin Arkaunda (1879, Özel Koleksiyon) adlı bu resimde, âdeti olduğu üzere, beyazı ana renk olarak kullanmıştır

▲ 1894 tarihli fotoğ­ rafla görüleri Jıılie Manet 1878‘de doğdu Annesi ve Renoır gibi (s. 83) ressamlar için poz verdi Ailesinin öliı münden sonra Frnest Rouarl'la evlendi V Berlhe Morısot, 1875'le evlendikten sonca, yazi VVighı Adası'nda geçirdi ve aşağıdaki Ingiltere'de Donanma (Özel Koleksiyon) gibi " . manzara resimleri yaptı. Basit yatay çizgilerle yaratılan suyun dalgalı dokusu dikkate değerdir.


IVflNOd

4 Renoir, Serrbe Morisot ve Kw. 1886. Paris. Musée du Pent Palais. 1877 yılında eleştirmen Paul Mantz, Morisot'yu tmpresyomstter arasındaki tek devrimci ressam olarak tanımlar Morisot, buna ragmen, ressam­ lığın kadınlara göre olmadığını düşünenle­ rin önyargılarıyla savaşmak zorunda kaldı

10 1<Iv Sî\ 1

1 8 8 7 - 1 9 O2

▼ 8eıtlıe Morisot, Paris'teki evinin bahçesinde yaptığı Bahçede(y 58S5. Özel Koleksiyon) adlı bu tabloda olduğu gibi günlük yaşamdan sahnelen tercih ediyordu

4 Beniıe Morisot, İh Kız, 1892, Özel Kolek­ siyon Renoır'ın sanat­ sal etkisini yansıtan bu resim, Seme Vadısi'nde bulunan küçük bir şehir olan Mezy'de yapılmıştır

99


il \i \ ti \ !•: \ mm 11. \ k i

1887-1902

1896-1898:

Yeni zorluklar

l^ - c m ıir . M.ıyiK I89R tarihimle keuen'dc Hugèno Murer'o 30 tablo ve Paris'te Durand-Rnol'e -12 tablo sunar: Birçok eleşlirl olumlu göndedir, ama katı vargılar ve karmaşık ve belirsiz bir tarz kullanmakla suçlayanların açık yergileri sanatçının huzurunu kaçırır. \\ nı yıl. I I Kasıın'da. Loıtvencnnes'de annesi Marguerite Merlci Ölür. 1897 y ılı başların­ da Montmartre Kilesindeki evini, sağlığı için fazla nemli olma­ sından dolayı terk eder ve ailesiyle birlikle Place Pigalle yakınla­ rındaki Rue de la knıiıctoueauld'ya taşınır. Vazı Bssoyez'de ge­ çirir: Bir bisiklet gezisinde düşer ve ikinci kez sag kolunu kırar 9 Kyliii'de. Fontainebleau yakınlarındaki \alvins'de arkadaşı Mallarmé ölür. 0 yıllarda Matiortal Gallery'yi gezmek için Londra’da. YVrmeer ve Rembrandt karşısında hayran kaldïïii Hollanda'da. Wagner kutlamaları için Beyrut'la ve daima yeni esin kaynakları içiıı Dıesden'de bulunur. Noel yaklaşır­ ken yeniden romatizma ağrıları başlar.

■4 Renoır'ın natür ınortları seksenli yıllardan beri, yandaki Vazoda Ç ek ler ( 1898. Paris, Musée de l’Orangerıe) gibi, özel­ likle Amerikalı koleksi­ yoncular tarafından beğenilmiştir

100

▲ Renoir. sağ kolu kırıldığı zaman çok endişelenmez çünkü sol eliyle de resim yapmayı öğrenmiştir, fakat kısa süre sonra eklem ağrıları yeniden başlar.

A Renoir, Anemonlaı. 1898, New York, James W. Johnson Koleksiyonu. Parlak renkleri azami ölçüde kullanmış olsa da, sanatçının son natür­ mortlarında derin bir melankoli hissedilir.


1887-1902

vi l \ K i \ı * i t i ..a m

▲ Renoir, Uyuyan Kız. 1897, Winterthur, Oskar Reinhart Koleksiyonu. Burada model, poz vermekten çok uykudayken ressama yakalanmış gibi durur

rmden, o zamanlar 'Ispanyol cazibesinin' bir sembolü olan ünlü balerin Belle Ote.-o'dan esinlenmiştir

il vı

T Renoir, Grtarh Kadir) (1896-97, Lyon, Musée des Beaux-Arts) temasının bu versiyo­ nunda serbestçe Folies Bergére'in tiplemele-

▼ Renoir, Gitarıyla Ispanyol Kostümlü Genç Kız 1898, Washington, National Gallery of Art. Sevdiği ve egzotik bit hava verdiği bir temanın varyasyonlarından biridir

101


1887-1902

1887-1902

Yvonne ve Christine Lerolle Piyanoda V

(jiinümüzde Pfiris. MııstV de l'Oraıif’moYIt' biılıınan 1897 tarihi i bu resimde kenttir. Morisoi ve l)ej>;ts'nııı arkadaşı. koleksiyoncu. ıtıüziksever ve ressam 1lenfi Lemllc'im kızlan Clırisliııe (sağda) ve Yvonnc’u betimlemiştir.

▲ Renoir burada piyano başındaki iki kızı resmettiği diğer tablolarından farklı olarak (s. 90-91) profesyonel model kullanmamış, bir arkadaşının kızlarına poz verdifrri'Ştir Ayrıca dikey kesil yerine yatay bir kompozisyon denemiştir

Renoir, bu tabloda piyanonun başındaki iki kızın arkasına Henrı Lerolle'ün koleksiyonunda bulunan iki eseri katarak hem arkadaşı

102

Degas’ya bir armağan vermek hem de onun önüne geçmek istemiştir Sağda unlu balerinler, solda ise binicilerden bir ayrıntı görülmektedir

▼ Sanatçı bu resimde güçlü kontrastlar kullanmıştır: Kız kardeş­ lerin beyaz ve kırmızı giysisi ve bu ayrıntıda görüldüğü gibi tuşların beyazlığıyla piyanonun siyahlığı ve Christme'ın kurdelesiyle Yvonneun üzermde hafif beyaz -şık yansımaları görülen iki eli gibi.


1887-1902

1887-1902

Yvonne ve Christine Lerolle Piyanoda V

(jiinümüzde Pfiris. MııstV de l'Oraıif’moYIt' biılıınan 1897 tarihi i bu resimde kenttir. Morisoi ve l)ej>;ts'nııı arkadaşı. koleksiyoncu. ıtıüziksever ve ressam 1lenfi Lemllc'im kızlan Clırisliııe (sağda) ve Yvonnc’u betimlemiştir.

▲ Renoir burada piyano başındaki iki kızı resmettiği diğer tablolarından farklı olarak (s. 90-91) profesyonel model kullanmamış, bir arkadaşının kızlarına poz verdifrri'Ştir Ayrıca dikey kesil yerine yatay bir kompozisyon denemiştir

Renoir, bu tabloda piyanonun başındaki iki kızın arkasına Henrı Lerolle'ün koleksiyonunda bulunan iki eseri katarak hem arkadaşı

102

Degas’ya bir armağan vermek hem de onun önüne geçmek istemiştir Sağda unlu balerinler, solda ise binicilerden bir ayrıntı görülmektedir

▼ Sanatçı bu resimde güçlü kontrastlar kullanmıştır: Kız kardeş­ lerin beyaz ve kırmızı giysisi ve bu ayrıntıda görüldüğü gibi tuşların beyazlığıyla piyanonun siyahlığı ve Christme'ın kurdelesiyle Yvonneun üzermde hafif beyaz -şık yansımaları görülen iki eli gibi.


1887-1902

▼ Paul Signac, Samı Tropez’de Çan Kulesi, 1896, Özel Koleksiyon. Signac, C.öte d'Azur'ü İlk kez 1892'de karısıyla beraber 'Olympia' adlı teknesiyle ziyaret etti ve birçok defalar oraya yeniden gitti.

t

Yüzyıl sonunda Côte d’Azur

ıoıuvs:\

p- Matısse, Niçe'de (Nice. Musée Matisse) Sanatçı, Renoır'a adadığı bu resmi 1919 sonu 1920 bayı arasında yapmıştı F ırtın a

c.

İte d'Azur. 1800'lenu ikinci yarısın da ünlü ve kalabalık bir sayfiye mekânıydı; her mevsimde ılı­ man ulan iklimi, zencin bitki örtüsü. güzel kumsalları \e denize dik inen kayalıklarıyla dayanılmaz bir çekiciliğe sahipti. \vrıc.ı muhteşem manzaraları ve büyüleyici kasabalarıyla Prıiyeııcc'a olan yakınlığı onıı ilginç kılan başka bir özellikli. 1860 yılında \apnleon ve II, \ iıtorio Emanııclc arasında imzalanan Torino \nLlaşıııası'ndaıı sonra \iee. Savoje- konl.larıııdaıı Fran­ sa'ya geçli. O andan İtibaren gerek Nice ve Cannes gibi en önemli şehirleri gerekse Saini-Trapez. Saint-kaplıâcl. Aniilıes ve Cagnes-sıır-Mer gibi Ulak yerleşim merkezleri Urııpa ve Birleşik Dcvletler'ılen gelen çok sayıdaki lıırisli ağırlamak için gerekli altyapıyla donandıldr. Antik lıı naıı ve l'Joına döneminden kalan önemli anıtlara devasa yapılaj . höyük oteller, kumarhaneler, tiyatrolar, kainler, en iyi mimarlara yapılan ve en iyi desinatörlere? süsle­ nen villalar eklendi. Belle EpotjııeTın altın yıllarımla dün­ ya basım, buradaki kınlama ve resepsiyonlarla, kısa bir sfıre içimle büyük servetlerin kazanıldığı veya kaybedil­

T Dufy, Nice. 1926. Cenevre, Özel Koleksiyon Adı Yunanca'dakı Nike (zafer) sözcüğünden gelen Nice, essiz güzellikteki Melekler Körfezi üzerinde kuruludur Kumsal boyunca yedi kilometreden daha uzun harika bir cadde olan 'Promenade des Anglaıs' bulunur,

l\ âl \ l„)(J

1 V Ş A P If ıl

DUNKM

1887-1902

* * * * * *

: Sanatçılar diyarı : Gölü d’ \/.iı i • j i

i j i

diği hipodromlardaki yarışlar ve Gasino'lardaki nztıjı ge­ celerle ilgili haberleri özel bir ilgi ve abartıyla anlatmak­

|

laydı. Moe'ıleki Proıneııadedes Anglais veya Caıınes'daki Croisetle'deki yürüyüşlerde hanımefendiler en göste­ rişli ve zarif elbiselerini sergilerken, erkekler de iş görüş­ meleri yaparlardı.

i

■d Paillon'da Çama}ır­ alar adlı bu fotoğrafta, esk' Nrce'den bir sahne görülmektedir

i

...... sanatçı nj İZİS

y!■;). ı-dr-lıjy ;ıl<;ı, filo/.nf ve dulla soııralnn oyuncu ve sinema ynnelmeİlin ten ili rll.iğl bir bölge olmuşun. Buray1 ikinci ikametgâhları olarak seçen önemli ressamların adları savmakla bitmez. Bu bölgeden esinleııen ve son iki yüzyıl sanatı içııı ıılaguiıüslû bıı kaıııı olan birçok İKişyapıl. halen vaki,ışık un lıes şcIrirde bulunan otuzdan fazla vakıl

i ve müze tarafından korunup sergi-

i İrilmekledir

► Cannes'da çiçek pazarı T Cannes'ın Casıııo Municipal', önünde görülen bu tramvay, parfümüyle ünlü Grasse'a kadar gidiyordu

105


1887-1902

▼ Paul Signac, Samı Tropez’de Çan Kulesi, 1896, Özel Koleksiyon. Signac, C.öte d'Azur'ü İlk kez 1892'de karısıyla beraber 'Olympia' adlı teknesiyle ziyaret etti ve birçok defalar oraya yeniden gitti.

t

Yüzyıl sonunda Côte d’Azur

ıoıuvs:\

p- Matısse, Niçe'de (Nice. Musée Matisse) Sanatçı, Renoır'a adadığı bu resmi 1919 sonu 1920 bayı arasında yapmıştı F ırtın a

c.

İte d'Azur. 1800'lenu ikinci yarısın da ünlü ve kalabalık bir sayfiye mekânıydı; her mevsimde ılı­ man ulan iklimi, zencin bitki örtüsü. güzel kumsalları \e denize dik inen kayalıklarıyla dayanılmaz bir çekiciliğe sahipti. \vrıc.ı muhteşem manzaraları ve büyüleyici kasabalarıyla Prıiyeııcc'a olan yakınlığı onıı ilginç kılan başka bir özellikli. 1860 yılında \apnleon ve II, \ iıtorio Emanııclc arasında imzalanan Torino \nLlaşıııası'ndaıı sonra \iee. Savoje- konl.larıııdaıı Fran­ sa'ya geçli. O andan İtibaren gerek Nice ve Cannes gibi en önemli şehirleri gerekse Saini-Trapez. Saint-kaplıâcl. Aniilıes ve Cagnes-sıır-Mer gibi Ulak yerleşim merkezleri Urııpa ve Birleşik Dcvletler'ılen gelen çok sayıdaki lıırisli ağırlamak için gerekli altyapıyla donandıldr. Antik lıı naıı ve l'Joına döneminden kalan önemli anıtlara devasa yapılaj . höyük oteller, kumarhaneler, tiyatrolar, kainler, en iyi mimarlara yapılan ve en iyi desinatörlere? süsle­ nen villalar eklendi. Belle EpotjııeTın altın yıllarımla dün­ ya basım, buradaki kınlama ve resepsiyonlarla, kısa bir sfıre içimle büyük servetlerin kazanıldığı veya kaybedil­

T Dufy, Nice. 1926. Cenevre, Özel Koleksiyon Adı Yunanca'dakı Nike (zafer) sözcüğünden gelen Nice, essiz güzellikteki Melekler Körfezi üzerinde kuruludur Kumsal boyunca yedi kilometreden daha uzun harika bir cadde olan 'Promenade des Anglaıs' bulunur,

l\ âl \ l„)(J

1 V Ş A P If ıl

DUNKM

1887-1902

* * * * * *

: Sanatçılar diyarı : Gölü d’ \/.iı i • j i

i j i

diği hipodromlardaki yarışlar ve Gasino'lardaki nztıjı ge­ celerle ilgili haberleri özel bir ilgi ve abartıyla anlatmak­

|

laydı. Moe'ıleki Proıneııadedes Anglais veya Caıınes'daki Croisetle'deki yürüyüşlerde hanımefendiler en göste­ rişli ve zarif elbiselerini sergilerken, erkekler de iş görüş­ meleri yaparlardı.

i

■d Paillon'da Çama}ır­ alar adlı bu fotoğrafta, esk' Nrce'den bir sahne görülmektedir

i

...... sanatçı nj İZİS

y!■;). ı-dr-lıjy ;ıl<;ı, filo/.nf ve dulla soııralnn oyuncu ve sinema ynnelmeİlin ten ili rll.iğl bir bölge olmuşun. Buray1 ikinci ikametgâhları olarak seçen önemli ressamların adları savmakla bitmez. Bu bölgeden esinleııen ve son iki yüzyıl sanatı içııı ıılaguiıüslû bıı kaıııı olan birçok İKişyapıl. halen vaki,ışık un lıes şcIrirde bulunan otuzdan fazla vakıl

i ve müze tarafından korunup sergi-

i İrilmekledir

► Cannes'da çiçek pazarı T Cannes'ın Casıııo Municipal', önünde görülen bu tramvay, parfümüyle ünlü Grasse'a kadar gidiyordu

105


Il W vri \ !■ : 1 M ’ ITI. \K'I

1887-1902

1899-1902: Güneye doğrıı

R.

„enoir. dokliii'liirm önerisi üzerini' 12

Şubat Uİ99 Un illimle ailesiyle hii'likle M o: ile \ııtil>es arat>iH<Ui bulunan Cagnes-sur-Mer'e lasiini

Cûl.e d '\ /u iïm yumuşak ikli­

mi ağrılarım hafifletir ve hunıın üzerine >cni hır şe\kle resim yapmaya başlar, Ağustos ayında Aix-les-Bains'de kaplıca teda­ visi «ördükten sonra Kssoyc.z'yc döner, kıs »ekliğinde Güney Fran sa'ya gider, önce Grasse'da bulunan Mölel Mtıraoıır'da. sonra Magagııose'dan fazla uzak olmayan bir villada kalır Ne-

► Rerıoır, Kendi Portresi, y. 1899. VVıllıanıstovvn (Mass.), Sterling ve Frandne Clarc Sanat Enstitüsü. 19Ö0'dekı Evrensel Sergi'ye katılışı, daha önce bildik polemiklere konu olmuştu, ama sonunda sanatının resmen onaylanmasın da hazır bulundu

ııilly'deki okula giden oğlu Pierre dışında. beraberinde Mine. Je ­ an. Gabriellc ve sanalı,a onu Moıılnıarire'da bir fırında tezgahım olarak çalışırken tanıdığı için lakına adı l.a Boulangère' (ekmekçi) olan yeni modeli Marie Dtıpnis vardır. Renoir Mayıs avında Evrensel Sergi nedeniy le Fransız sanalını tanıtmayı amaçlayan büyük sergiye davet edilir ve orada oıı tablosunu sergiler. 10 Ağustosta légion d'lıonneur 'elıevalier'lpayesiyle onurlandırılır: arlık ününün duruğundadır ve koleksiyoncuların taleplerini kar­ şılamakla güçlük çekmekledir, kış boyunca hep daha güçsüzleşen ellerinin kontrolünü kaybetmemek için tedavilere devam eder Ertesi yazı Kssoyez'dıvgeçirir. -I Ağustos T!)(l| tarihinde iiçfmeü çoeııgu Claude doğar.

V tm

hfc.

Madame Gaston Bernheim de Villers, Pans, Musée d'Orsay Eylül 1900Me sanat tüccarı Bernheim. Renoir'; iki oğlunun eşlerinin portrelerini yapması ıçiıı Fontaınebleau'ya davet eder.

106

▼ Renoir, Kaynak, y 1902, New York, Museum of Modern Art. Sanatçı bir kere daha klasik hır konuyu naturalist bir bakış açısıyla yorumlar; yaşamın 'kaynadı' gibi görülen kadın, doğanın yaşamsal güçlerinin vücut bulmuş halıdır

► Top Oynayan Kırlar. 1900, Paris, Bibliothèque Nationale de France Renoir, renkli taş baskılarına güzellik ve hafiftik katmak için pastel renkler kullanmıştır.


1887-1902 ► Renoir, Mantara, y, 1900. Reims. Musée Saınt-Denıs. Kendim neredeyse tamamıyla figüratif resme adadığı yıllarda yaptığı az sayıdaki manzaralar­ dan biridir.

► tabak taki Şeftaliler, y. 1902, Washington, National Gallery of Art Renoır ışık ve sadece renk kullanarak mekâna derinlik vermeye çalışır

Baskı ustası Renoir Empresyonist ressamların birçoğu gibi. Renoir ılii baskıya fazla imcin vermemiştir: IS)23'te l,oys Delteil ta­ rafından katalogu yapılan eserleri içinde baskılar 30 parçayı geçmez. Bakilerin grafik tekniğini İncelemesi­ ni.' \e Rçmbraıııit’ın başyapıtlarına hayranlık duymasına rağmen, baskı ya ancak Imş zamanlarını ayıracak kadar kendini yağlıboya resme ada­ mışın-. Hu nedenle, konularını nere­ deyse lıpp yağlıboya tablolarından alan, az sayıda aside yedirme baskı seyri/yılın en önemli yayıncılarından biri olan Völland'ı memnun etmek içiıı yaşamının son yıllarında birkaç renkli laşbaskı yapmışla.


IS

ikMi-. Gegim'dH Тсш . ИШ. Tokyo. bhıhashı Mnksıyuıuı.


IS

ikMi-. Gegim'dH Тсш . ИШ. Tokyo. bhıhashı Mnksıyuıuı.


1903-1919 H VY v r l

1903-1906:

Cagnes-sur-Mer

VK

Il \ï

\TI

Y Al’ İTİ.ABI

\ lï. Y M ' I T I . \ K I

1903-1919

l i f l i d i r . 1D03 yılının İlk uylarını nllıısi w ressam arkadaşı Mbei’i. \iidrC' ile hiıiiklc. resini yapmasını giderek zorlaştıran daimi romalizma ağrılarına karşı savaşarak. Le Gahrtef'üeki Villa Prinlemps'da geçirir, Marl ayında Cagııcssııı-Mcnleki 'Malsan de la l’oslc'a taşınır ve o andan ölümüne kadar yazlarını Ksstçvcz'de. ıızıııı sfıırrı kış dönemini ise Gole d'Vzıır'deki hıı kasabada geçirir. Vıl sonunda l’aris'l.e sabır im­ zasını |.aşıyan pastellerin varlığı ıımı endişelendirir (kısmen de gururlandırır): bu, yayılm akla olan popülaritesinin bir başka göstergesidir

11)04 yazında Fioıırbnııncdes-liains'dr yeniden

başladığı tedavi, zay ıflığına ve ellerindeki şekil bozukluğuna rağ­ men yeniden resim yapm asına olanak sağlar. Pa ris'tek i Salını d'A ııtoıııııe'da kendisine adılının bir salonda 3f> eseri sergilenir. Krlesi yılın sergisi için Şeref Başkanı seçilir ve 190(3 yılındaki sergiye eleşfil'ineııler ye kamuoyundan iltifatlar gören beş tablo gönderir. İlk sergilerinde­ ki alaylar arlık unutulmuş ve evi ziyamı mekânına dönmüştür: Sanatçılar, eleşlir­ menler. koleksiyoncular, sanal meraklıla­

A Renoir, Uzanan Çıplak. 1903, Paris, Musée de l'Orangerie Bu tablo, 1903 ile 1907 yılları araşma tarihlenen bir dizi uzanan çıplak resminden biridir. Salon d'Autoınne'du sergilenmiştir ve eleştirmenler onu Ingres'in çıplaklarıyla karşılaştırmışlardır. Model. Aline'ınJruze'i! Gabrıe'le Renard'cfır

► Renoir, Çilekler, y. 1905, Paris, Musée de l'Orangerie. Renoir, figüratif resimlerin yanında çiçekli veya meyveli sayısız küçük natürmort da yapmış­ tır. Kompozisyon basitçe, cepheden ve sınırlı bir ışık-gölge kullanımıyla gerçekleş­ tirilmiştir. Bol ışık, objelerin canlı renkleri­ ni daha da öne çıkarmaktadır

rı oıııı ziyaret edip sohbet ederek veya sa­ dece resim yapışını seyrederek bir şeyler öğrenmeye çalışırlar.

A Renou burada 1903‘te Cagnes'dakı 'Maison de la Poste'ta görülmektedir Roma­ tizma yüzünden ellerini hareket ettiremıyordu. ama fırçayı eline bağlayarak resim yapmayı sürdürmüştür

110

< Misin Godebska Edwards'ın Portresi, igOd, Londra, Natio’v Gallery. Renoir, son yıllarında yaptığı portrelerde, özellikle kadın portrelerinde, İnsan psikolojisine özel bir önem vermiş ve birkaç fırça darbesiyle, kişinin en özel sırlarım ortaya çıkarmak ıçm ruhunun derinliklerini yansıtma başarısını sergilemiştin

■4 Renoır, Cagnes. ‘Maison de la Posts'. 1906-7, Washington. Nalıonal Gallery of Art Renoir, Colettes'e taşındığında, 1903’ten 1907'ye kadar Cagnes'dakı bu evde yaşamıştır. Bu dönemde yaptığı diğer tablolar gibi, bu da küçük boyutludur, sanki daha büyük resimlet için çalışılmış bir taslak gibidir.

111


1903-1919 H VY v r l

1903-1906:

Cagnes-sur-Mer

VK

Il \ï

\TI

Y Al’ İTİ.ABI

\ lï. Y M ' I T I . \ K I

1903-1919

l i f l i d i r . 1D03 yılının İlk uylarını nllıısi w ressam arkadaşı Mbei’i. \iidrC' ile hiıiiklc. resini yapmasını giderek zorlaştıran daimi romalizma ağrılarına karşı savaşarak. Le Gahrtef'üeki Villa Prinlemps'da geçirir, Marl ayında Cagııcssııı-Mcnleki 'Malsan de la l’oslc'a taşınır ve o andan ölümüne kadar yazlarını Ksstçvcz'de. ıızıııı sfıırrı kış dönemini ise Gole d'Vzıır'deki hıı kasabada geçirir. Vıl sonunda l’aris'l.e sabır im­ zasını |.aşıyan pastellerin varlığı ıımı endişelendirir (kısmen de gururlandırır): bu, yayılm akla olan popülaritesinin bir başka göstergesidir

11)04 yazında Fioıırbnııncdes-liains'dr yeniden

başladığı tedavi, zay ıflığına ve ellerindeki şekil bozukluğuna rağ­ men yeniden resim yapm asına olanak sağlar. Pa ris'tek i Salını d'A ııtoıııııe'da kendisine adılının bir salonda 3f> eseri sergilenir. Krlesi yılın sergisi için Şeref Başkanı seçilir ve 190(3 yılındaki sergiye eleşfil'ineııler ye kamuoyundan iltifatlar gören beş tablo gönderir. İlk sergilerinde­ ki alaylar arlık unutulmuş ve evi ziyamı mekânına dönmüştür: Sanatçılar, eleşlir­ menler. koleksiyoncular, sanal meraklıla­

A Renoir, Uzanan Çıplak. 1903, Paris, Musée de l'Orangerie Bu tablo, 1903 ile 1907 yılları araşma tarihlenen bir dizi uzanan çıplak resminden biridir. Salon d'Autoınne'du sergilenmiştir ve eleştirmenler onu Ingres'in çıplaklarıyla karşılaştırmışlardır. Model. Aline'ınJruze'i! Gabrıe'le Renard'cfır

► Renoir, Çilekler, y. 1905, Paris, Musée de l'Orangerie. Renoir, figüratif resimlerin yanında çiçekli veya meyveli sayısız küçük natürmort da yapmış­ tır. Kompozisyon basitçe, cepheden ve sınırlı bir ışık-gölge kullanımıyla gerçekleş­ tirilmiştir. Bol ışık, objelerin canlı renkleri­ ni daha da öne çıkarmaktadır

rı oıııı ziyaret edip sohbet ederek veya sa­ dece resim yapışını seyrederek bir şeyler öğrenmeye çalışırlar.

A Renou burada 1903‘te Cagnes'dakı 'Maison de la Poste'ta görülmektedir Roma­ tizma yüzünden ellerini hareket ettiremıyordu. ama fırçayı eline bağlayarak resim yapmayı sürdürmüştür

110

< Misin Godebska Edwards'ın Portresi, igOd, Londra, Natio’v Gallery. Renoir, son yıllarında yaptığı portrelerde, özellikle kadın portrelerinde, İnsan psikolojisine özel bir önem vermiş ve birkaç fırça darbesiyle, kişinin en özel sırlarım ortaya çıkarmak ıçm ruhunun derinliklerini yansıtma başarısını sergilemiştin

■4 Renoır, Cagnes. ‘Maison de la Posts'. 1906-7, Washington. Nalıonal Gallery of Art Renoir, Colettes'e taşındığında, 1903’ten 1907'ye kadar Cagnes'dakı bu evde yaşamıştır. Bu dönemde yaptığı diğer tablolar gibi, bu da küçük boyutludur, sanki daha büyük resimlet için çalışılmış bir taslak gibidir.

111


1903-1919

Samılçı. 1903.1905 jilla rı .'ırasında Yıkanan Kız m lıirlıiritıe olöııkgı yakın on az dört versi­ yonunu yapmıştın. Biiyük bir olasılıkla bu re­ sim ilk y a p ıla n d ır \e «iiııiiıııüzdo V iyan a . Kıınsttıisiorisohfs Mııseıım’ıla Inılıııımakiridır

► Arka plandaki manzaraya ait unsurlar bütün gerçekçiliğini kaybetmişken, modern giysilerin varlığı resme çağdaş bir nitelik verir Bundan sonraki çıplaklarında bu nitelik de kaybolur ve sahne belirsiz bir mekân veya Paris'in yargısı (s 121) gibi klasik bir dünya içinde yer alır Yalnızca

şapka, kırmızı kurdelesiyle zıtlık oluşturan san rengiyle belirginleştirilmiş ve daha ayrıntılı çizilmiştir; bilinçli beyaz renk dokunuşlarıyla ve az sayıda renk lekeleriyse belirlenmiş olan giysilerse zorlukla ayırt edilmektedir

A Bir bacağını kurula­ yan kızın bu doğal ve istemsiz hareketi tıuzuı atmosferi yaratır. Burada sanatçı Emp­ resyonist eserlerden kesin olarak uzaklaşır ve 'Akdeniz Klasikçiliği' demlen olguyu gerçekleştirir:

112

IMY

A Renoır’ın diğer resimlerinde de olduğu gibi, model bir elinde açık, gür saçlarını (utar. Diğer elinin hareketini dengeleyen bu hareketi zarif, masum ve aynı zamanda baştan çıkarıcıdır. Gerçekten de genç kız izleyiciye doğru bakar, sanki onun varlığından haberdardır, ama geri çekilmez, tam tersine bedeninin güzelliğin­ den gurur duyarcasına biraz daha oyalanır.

Yıkanan Kız

1.1.1.I\ kS\ VI

1903-1919

Yumuşak ve akıcı fırça darbeleri, pastel veya suluboyayı çağnştıracak denli sulandırılmış ve düz, geniş yüzeylere yayılmış renkler

113


1903-1919

Samılçı. 1903.1905 jilla rı .'ırasında Yıkanan Kız m lıirlıiritıe olöııkgı yakın on az dört versi­ yonunu yapmıştın. Biiyük bir olasılıkla bu re­ sim ilk y a p ıla n d ır \e «iiııiiıııüzdo V iyan a . Kıınsttıisiorisohfs Mııseıım’ıla Inılıııımakiridır

► Arka plandaki manzaraya ait unsurlar bütün gerçekçiliğini kaybetmişken, modern giysilerin varlığı resme çağdaş bir nitelik verir Bundan sonraki çıplaklarında bu nitelik de kaybolur ve sahne belirsiz bir mekân veya Paris'in yargısı (s 121) gibi klasik bir dünya içinde yer alır Yalnızca

şapka, kırmızı kurdelesiyle zıtlık oluşturan san rengiyle belirginleştirilmiş ve daha ayrıntılı çizilmiştir; bilinçli beyaz renk dokunuşlarıyla ve az sayıda renk lekeleriyse belirlenmiş olan giysilerse zorlukla ayırt edilmektedir

A Bir bacağını kurula­ yan kızın bu doğal ve istemsiz hareketi tıuzuı atmosferi yaratır. Burada sanatçı Emp­ resyonist eserlerden kesin olarak uzaklaşır ve 'Akdeniz Klasikçiliği' demlen olguyu gerçekleştirir:

112

IMY

A Renoır’ın diğer resimlerinde de olduğu gibi, model bir elinde açık, gür saçlarını (utar. Diğer elinin hareketini dengeleyen bu hareketi zarif, masum ve aynı zamanda baştan çıkarıcıdır. Gerçekten de genç kız izleyiciye doğru bakar, sanki onun varlığından haberdardır, ama geri çekilmez, tam tersine bedeninin güzelliğin­ den gurur duyarcasına biraz daha oyalanır.

Yıkanan Kız

1.1.1.I\ kS\ VI

1903-1919

Yumuşak ve akıcı fırça darbeleri, pastel veya suluboyayı çağnştıracak denli sulandırılmış ve düz, geniş yüzeylere yayılmış renkler

113


1903-1919

ı m\ 'i j .ı<ı\ t :-ı \ ı.ı,v w ıı

1907-1909: Resim yapma açlığı

J ^ r n o l r . 1907 ylllml.ı arfcad.ış).

....

sum Koiılinand Dcuoııchy'nin tavsiyesi üzerine, (lagnes'a bağlı bas Goletlos'dı* {tenis bir arazi salın alır. Burada, içinde zeytin ağanları bulunan i niş fık bir parkla çevrili, geniş stüdyosuyla ba­ sil bir konul olan son e\ini şapı irdi, buradan denizi ve eski Gagııes kasabasını görebiliyordu. Sağlığı giderek küllileşmiş!i: \rtık \iirii\emiyordu ve onu yalağından şövalenin öniine. tuvali eline

► Renoıı. Şapka/ı Genç Kız, 1908, Par Mus6e d'Orsay. Renoır'ın başarısının sırrı, resmin tüm yüzeyinde yayılarak farklı bir yoğunluk ve canlılık kazanan sıcave altın renkli ışıltılar­ dır. Aynı dönemin diğer eserlerinde olduğu gibi, arka pla: zaman ve mekân dışında ana hatlanyla belirtilmiştir. Genç kız. izleyiciye doğru değı de görünmeyen bir konuşmacıya bakarak sahneyi daha da gizemli kılar

yaklaştıran özel bir mekanizmayla donanmış bir tekerlekli san­ dalyeyle götürüyorlardı. Kötürümleşmiş elleri fırçaları güçlükle tutuyordu ve tuvali eğmemesi için (iabrielle sürekli olarak onun el ayasına bez parçaları yerleştiriyordu. Halbuki ruhu lıep dalın güçleniyordu ve resim yapına açlığı diye tanımladığı duyguyla destekleniyordu. Kıt artıda eleştirmenlerin ve sanatçıların ziya­ retleri. dolayısıyla onun sanatıyla ilgili takdirleri daima artmak­ laydı: 1907 Nisan ayında üıai'peııl.ier'nin koleksiyonunun mü­ zayedesinde.

Bay,w Clmrııi'iııicr w Çuaıktarı (s. û l-ûü) 8-t.OOO

franka satıldı. Ekim ay ında da Salon d'-Vıioıııno'un şeref başka­ nı oldu ve som aki yıllarda der Dııraııd-Rııeritl P a r is v e Ne\\ Vtırk'la düzenlediği başarılı sergileri devam etti. Renoir, Oıııran GençKacfm, y 1909. Paris, Musée d'Orsay. Model sade, doğal, neredeyse köylülere has güzelliği nedeniyle tercih ettiği Gabrielle'dır. Uzun yıllardan beri Fransa'nın en ünlü aileleri ona bir portre yaptırmak için çırpınsa da. Renoir o dünyanın gürültü patırtısından kendisini uzak tutmay başarmıştır ▲ Renoir, 1908 de yaptığı bir rölyefle- ilk kez heykele yaklaşmıştır.

114


1903-1919

▲ Renoir, Palyaço Gıb: Gıyınmıi Claude. 1909, Paris, Musée de l'Orangerie Resmm yapısı, Velézquez, Van Dyck ve Paolo Veronese'nin resimlen gibi geçmişin ünlü modellerim çağrışırsa da, renklerin kullanımı çok moderndir

^ Renoir, Vollard'ın Portresi, 1908, l.ondm. Courtauld Institutes Galleries, Ambroıse Vollard, 1868'de Reumon Adası'rrda doğar Montpellier Üniversitesi'nde ve Paris'te hukuk okur, ama sonra baskılara merak salar ve Manet, Cézanne, Pissarro, Degas, Renoir, Bonnard, Van Gogl'i ve Matisse'ın eserlerim sergilediği bu sanat galerisi açar

115


15\Ş'ı M ’ İTİ, UM

(îflnfimn/de (Mıi'is. M ıısıV d'O rstty'da bulunan 1909 tarihli im Sırtı Dönfık I ■/.nımıı Çıpliık o vıllaı(la gt.TçHdcşl irdiği sayısız 'sııiı doııük uzanan çıp­ lak' varyasyonlarından biridir. Burada arka plan bilinçli olarak belirsiz, neredeyse di'ız bırakılmış­ tır: sanatçı, paletini, yastığın zengin ve ayrıntılı süslemesi dışında az say ıda renkle sınırlamıştır.

► Renoır, belirgin bir şekilde Velazquez'ın tek kadın çıplağı oları A ynaya

Bakan Venüs

tablosundan (Londra. National Gallery) ilham almışır. Sanatçı, bu tabloyu yaklaşık

1650'de, ikinci kez

B\şv \rm, \ k ı

Sırtı Dönük Uzanan Çıplak

sırada. 16. yüzyıl Venedik resminden esinlenerek, Carpio y Elıdıe Markizi içm yapmıştır. Eleştirmenler değişik varsayımlar ileri sürmüşlerdir; Renoır bunlardan farklı bir atmosfer ve etki yaratmayı başarmıştır.

.

A Velazguez in tablosundan farklı olarak, Renoir, ayna tutan Eros'u ortadan kaldırmıştır: Bize yüzünü göstermeyen genç kız bakışlarını belirsiz bir noktaya dikmiştir Saçları, neredeyse arka planla karışmasına, hızlı ve sert fırça darbeleriyle şekillendirilmiştir

116

▼ Giambattista Tıepoio'nun erken dönem eserlerinden biri olan bu Aynaya Bakan Venüs (Milano. Kont Gerli Koleksiyo­ nu) tablosuyla da birçok benzerliklere sahiptir İkisinde de benzer bir duygusallık, aynı renk yoğunluğu ve biçimlen yavaşça okşayan ışığı buluruz.


15\Ş'ı M ’ İTİ, UM

(îflnfimn/de (Mıi'is. M ıısıV d'O rstty'da bulunan 1909 tarihli im Sırtı Dönfık I ■/.nımıı Çıpliık o vıllaı(la gt.TçHdcşl irdiği sayısız 'sııiı doııük uzanan çıp­ lak' varyasyonlarından biridir. Burada arka plan bilinçli olarak belirsiz, neredeyse di'ız bırakılmış­ tır: sanatçı, paletini, yastığın zengin ve ayrıntılı süslemesi dışında az say ıda renkle sınırlamıştır.

► Renoır, belirgin bir şekilde Velazquez'ın tek kadın çıplağı oları A ynaya

Bakan Venüs

tablosundan (Londra. National Gallery) ilham almışır. Sanatçı, bu tabloyu yaklaşık

1650'de, ikinci kez

B\şv \rm, \ k ı

Sırtı Dönük Uzanan Çıplak

sırada. 16. yüzyıl Venedik resminden esinlenerek, Carpio y Elıdıe Markizi içm yapmıştır. Eleştirmenler değişik varsayımlar ileri sürmüşlerdir; Renoır bunlardan farklı bir atmosfer ve etki yaratmayı başarmıştır.

.

A Velazguez in tablosundan farklı olarak, Renoir, ayna tutan Eros'u ortadan kaldırmıştır: Bize yüzünü göstermeyen genç kız bakışlarını belirsiz bir noktaya dikmiştir Saçları, neredeyse arka planla karışmasına, hızlı ve sert fırça darbeleriyle şekillendirilmiştir

116

▼ Giambattista Tıepoio'nun erken dönem eserlerinden biri olan bu Aynaya Bakan Venüs (Milano. Kont Gerli Koleksiyo­ nu) tablosuyla da birçok benzerliklere sahiptir İkisinde de benzer bir duygusallık, aynı renk yoğunluğu ve biçimlen yavaşça okşayan ışığı buluruz.


1903-1919

Biçimlerin göz alıcılığı ▼ Willendorf VenOsö, Viyana, Natuıhıstorisches Museuın. İnsanın ilk sanatsal biçimleri olan bu küçük kadın heykelcikleri büyük bir ihtimalle anatanrıçanın berekel rıtüellenyle ilgiliydi.

R

(îtidir, 'kıs melllcures ccuverrsdo l)i-

t u »»il explbil stıprftme' olarak lanınılaclıği dolgun çıplaklarıv la ünlüdür, ‘filumul teminin'i, mağara adamlarının ilk duvar resim­ lerine kadar uzanan balı reşiın geleneklerine bağlı kalınmi ir. Remıir'ııı kadın güzelliği ideali. Tiziaııo ve Rııhens'iıı tuvallerini canlandıran. Pirnsso ve Mal isse için esin kaynağı olacak olan, bereketli Yunan ve 1.alin Yemişlerine hayal veren ideallerle ayın­ dır. Referansları kesin ve acıktır: Louvre'da. Fransa ve yııridışında yaptığı yolculuklarda bu temayı irdelemiş ve dalın sonra

Yıktııuınlar'ûu okluğu gibi değişik varyasyonlar halimle gelişi iı il >işlemişi ir. Bu temayı, odalıklar resmederek, egzotik ve d i­ vanıalisi çerçeve içinde de çalışmayı denemiş ama bu iıırzı ken­ di dııyarlılığıııu yakın gdrıııediği için terk elıiıişl.ir. Renoir'ııı modelleri aıif'Ç, güvenli, iyimser, kölülfık ve çapraşıklığın olmadığı bir bakışa saluplir: bedenlerini artııiyelsiz. sa­ kınmadan. neşeli bir tavırla sergilerler: Bilincinde okluk­ ları başlan çıkarırı güzelliklerini izley icinin bakısına su­ narlar. Onun kaditli güneş gibidir ve lek endişesi çevresinde­ ki mekânı taze ve fışkıran canlılığıyla doldurmaktır, bu canlı­ lık o kadar yoğundur ki. son resimlerimle doğuyla kaynaşarak doğanın kendisi haline gelir. Bu tipleme 1800'ln yılların başla-' rıııdaki Boccaecio tarzı Kros'iuıı ve Reııoir'm iyi tanıdığı ama ııznk durduğu Paris Belle Fpınpıc dönemi seçkin kadınlarından da çok uzaktır.

► Françols Bouclıer, Divanda Uzanan Çıplak, Münih, Bayerische Sîaatsgemâidesammlungen. Renoir, daha 'LPvy Freres'de porselen boyariığ' ilk yıllarında Boucher'nin kadın figürlerini yormuş ve beğenmişti. Daha sonra, yapay olduğunu düşünerek ondan uzaklaştı.

118


•4 Tizıano Vecellıo, Kutsal Aşk, Dünyevi Aşk, (ayrıntı) y, 1514, Roma. Gallerıa Borghese. Resim, genellikle Yeni Ptatoncu Hümanist görüş doğrultusunda tannsal aşkı simgeleyen çıplak kutsal Venüs'le

T Pc-ter Paul Rubens, Sabin Kadınlarının Kaçnhşt, y. 1616. MCınıh Alte Pınakothek Merkezdeki kadın ile Mıchelangelo'nun teda'sının duruşu aynıdır, aırta atlının hareketi Tlzıano’nun bir deseninden alınmıştır Tablo Kral Leucıppo'nun kızları llera ve Febe'nin Kastor ve Polluks tarafından kaçırılması olarak da yorumlanabilir.

ı \ : ı \ ot j

F'ıcasso, 1921 tarihli bu pastel Oturan Çıplak'ta görüldüğü gibi tOzel Koleksiyon! İtalya'ya yaptığı bir yolculukta, eski ustaları örnek almıştır. Jean Cocteau ve Sergeı Dıagbıiev'in Rus balerinlerinin bulunduğu ortamla karşılaşması, klasik form te hatları uygulayabilmek için, onu Kübıst geometriyi benimsemeye itmiştir

ıyi t j vöv t

1903-1919

dünyevi Venüs arasındaki çelişki olarak da yorumlanır. Ayrıca Francesco Colonna'nın 1499 tarihli Potifilo'nun Düşü adlı öyküsüyle bağlantılı olduğu da düşünülür, öyküde Venüs, Polıa'yı Polifilo'nun aşkını kabul etmeye davet eder

119


\ К 'I M ' l T I . \ R I II \1 \TI

19I0-I9I4: Kendini arlayış

I \

r

]9 II) vılının başında IX. Vnıın-

dik Bk'iıali'ıult* 37 с ы т ve i l.'izinırı'dii Paris'le Dıırmıd-Rucl GaliTisi'ndc 3fi resini sergileı kısa şiire sonra karısının portresini yapması için, saııayiei fluırneyssen Aral'ından Münih'e çağrılır. Mııınn,va dönüşü yine mımıl izııırı ağrıları başlar. Arlık İni dö­ nem. ölümüne kadar ağrılarının siiıekli olarak azalıp artacağı bir dönem olacaktır, (ierralıi de dahil olıııak iizere. mümkün olan

A Renoir, Aline ve Coco'yla beraber. I. Dünya Savaşı'nın patlamasıyla oğulları Pierre ve Jean cepheye giderler Ekim 1914'le Pierre Carcassonne'a, Jean ise Luçon'a yaralı olarak yatırılmıştı.

biitiiıı tedavileri dener ki hu tedaviler İP İ I ve 1PI2 yılları ara­ sında kısmen yürümesine ama özellikle ile resim yapmasına ola­ nak ınııır 20 Ekini 11)11 tarihinde Leeioıı d'lıoııneıır 'oifibicr' unvanıyla şereflendirilir ve ertesi yılın yazımla Maier Grael'e. Münih ve Berlin sergileri üzerine Fransızca ve Mmaııea olıııak iizere geniş bir araştırına y ayımlar. Eserlerine duyulan talep gi­ derek artar ve Aralık 1012 tarihinde lli'iıri Roııaıl'ııı koleksiyo­ nunun satışının gösterdiği iizere fiyatları giderek yükselir. Yolkırd ın önerisi üzerine. 1013 yılında gene Ispanyol Rielıarrl (itiItto'mın ellerini yönlendirerek heykel çalışmaya başlar.

▲ Burada, 1910'da Les Collettes'te çekilmiş bir fotoğrafta görülmekte olan Gabnelle Renard. Amerikalı ressam Conrad Hensler Siade'le evlendiği 1913'e kadar Renoir ıc,ın modellik yapmıştır

120

T Renoir. Bayan Renoir'tn Bob ile Porrresi. 1910, Hartford, Wadsworth Atheneum Aline kocasından 18 yaş kür,ük olmasına rağmen, erken yaşlanmış ve şeker hastalığı nedeniyle şişmanlamıştı


1903-1919

▼ Renoir, 1913 ve 1914 yılları arasında, daha once 1908'de işlediği Paris'in Yargısı temasını yeniden ele alır. Gabrıeile, Paris ve sağdaki tanrıça için

poz verir Guino eserin bronzdan rölyefini çıkarır ve bu eser 1916 yılındaki Pans Trıenali ile 1917 yılında Zürih'te sergilenir.

▼ Renoir, Mücevherlerle Gabrıelle.v119ît>_ OzelKoleksıyon. Giysisinin şeffaflığı basit beyaz fırça darbeleriyle resmedilen Gabrıette'm sayısız portresinden bilidir

11 M \TI \ K V \PITI. \RI

^ Renoir, Tılta Durieox. 1914, New York. Metropolitan Museum of Att. Paul Cassirer'm Alman asıllı aktrıst eşi, Shaw'un Pygmalion adlı eserin­ deki giysisiyle betimlen iniştir


ıı.mıvsv

kıyaslamışlardır. Fotoğrafta Almanya’ya yapılan gündüz hava akınında düşürülmüş bir Ingiliz uçağı olan, 0/100 Handley Page görülüyor

ı va\on

▼ Hava kuvvetler savaşta belirleyici bir rol oynamaya başlar ve dönemin gazeteci ve yazarları ilk hava düellolar ını. ortaçağın epik şövalye karşılaşmalarıyla

I. Dünya Savaşı

t

1903-1919

1903-1919

Q

L A 'iv u ıy i l)ı.<YTjıni'ııi gtH'çoklefliFcn tik ülke olan Ingiltere. löftVten sonra tliinya çapında iıir gilç ola­ rak (islim lüğünü sûTdünükcn. basla Almanya olmak iizere. gi­ derek yükselen-genç devletlerin yarattığı tehditle karşı karsıya geleli. 19. yüzyılın son çey ivgimle büyük devletlerin çıkar çalış­ maları belli bölgelerde yoğunlaşmaya başladı. GavTiltı l’i'innp adlı bii’ Sırp milliyetçisinin, askeri manevraları ılenelli'inek üze­ ri' Bosna'da bıılııııan A vııslıırya velialıl prensi Franz Ferdinand'la karısını 2fi Haziran 191 1‘le lildiirmesi bardağı taşıran son damla oldu ve Almaııya'nm kus müdahalesini öııleyeeegine güvenen Avusturya. Sırbistan'a ağır bir ültimatom verdi. Rusya ye Almanya seferberlik ilan ettiler. 31 Tenunuz’da Rusya'ya sa­ taş açan Mınanya, ertesi gfırı l,ııxeml>oııi'g'a girdi. 3 \gıısfos'la Fransa'ya savaş açtı ve Belçika'yı işgal elli. Boylere. Ingiltere de Almanya'ya karşı savaş açlı: Bfmtııi sonııeıı olarak, bir tarar­ la Avusturya, Almanya ve dalın sonra katılan OsmanlI İmpara­ torluğu: diğer laraffn da Fransa. Rusya ve Büyük Britanya'ma yer altlığı I. Diinya Savaşı haşladı. Toplam -12 milyon kişiyi s e ­ ferber etlen lıilaf Devletleri. 3 milyonu Fransız ve k u s ’olmak üzere â milyon kayıp verdi. İttifak;Devletleri ise 23 milyon kişiyi seferber ederek. I milyonu Osmanlı askerleri olmak üzere, i milyon kayıp verdi. Çarpışmalarda yaralananların sayısı toplanı 21 milyona ulaştı. I I Kasım 19 lü'de aieşkes imzalandı.

A 28 Haziran 1914 tarihindeki suikasttan önce franz Ferdinand ve karısı Sofia Saraybosna'da.

122

A Capbfetto geri çekilişi. 20 Ekim 1917 tarihinde, Plez20'dan Tolmıno'ya uzanan 50 km.lık bir cephe üzerinde AvusturyaAlrnan birlikleri 350.000 askerle saldırıya geçerler. ▼ Petersbura Kışlık Saraya Saldırı iKusnezov'un tur eseri) 24-25 Ekim )917’de gerçekleşmiştir, nevri­ min merkezi olan Smolnı Enstitüsü'nde bulunan Lenîn, bura­ dan tren istasyonlarına, ve Devlet Bankası'na yapılan saldırılan yönetmiştir.

A Ftemarque’m Onlu romanından uyarlan­ mış olan ve 1930'da Lewis Milestone tarafından (-evrilen Batı Cephelinde Yem Bir Şey Yok adlı film, savaşın vahşetim sert bir dille eleştirir ► Yirminci yüzyılın ilk yıllarında, sanayi, sava­ şın taktığını ve stratejisi­ ni değiştirir Giderek büyüyen fabrikalarda aşırı miktarda silah üretiliyordu Her devlet, sayısı milyonlara ulaşan askerini silahlarla donatıyordu

123


ıı.mıvsv

kıyaslamışlardır. Fotoğrafta Almanya’ya yapılan gündüz hava akınında düşürülmüş bir Ingiliz uçağı olan, 0/100 Handley Page görülüyor

ı va\on

▼ Hava kuvvetler savaşta belirleyici bir rol oynamaya başlar ve dönemin gazeteci ve yazarları ilk hava düellolar ını. ortaçağın epik şövalye karşılaşmalarıyla

I. Dünya Savaşı

t

1903-1919

1903-1919

Q

L A 'iv u ıy i l)ı.<YTjıni'ııi gtH'çoklefliFcn tik ülke olan Ingiltere. löftVten sonra tliinya çapında iıir gilç ola­ rak (islim lüğünü sûTdünükcn. basla Almanya olmak iizere. gi­ derek yükselen-genç devletlerin yarattığı tehditle karşı karsıya geleli. 19. yüzyılın son çey ivgimle büyük devletlerin çıkar çalış­ maları belli bölgelerde yoğunlaşmaya başladı. GavTiltı l’i'innp adlı bii’ Sırp milliyetçisinin, askeri manevraları ılenelli'inek üze­ ri' Bosna'da bıılııııan A vııslıırya velialıl prensi Franz Ferdinand'la karısını 2fi Haziran 191 1‘le lildiirmesi bardağı taşıran son damla oldu ve Almaııya'nm kus müdahalesini öııleyeeegine güvenen Avusturya. Sırbistan'a ağır bir ültimatom verdi. Rusya ye Almanya seferberlik ilan ettiler. 31 Tenunuz’da Rusya'ya sa­ taş açan Mınanya, ertesi gfırı l,ııxeml>oııi'g'a girdi. 3 \gıısfos'la Fransa'ya savaş açtı ve Belçika'yı işgal elli. Boylere. Ingiltere de Almanya'ya karşı savaş açlı: Bfmtııi sonııeıı olarak, bir tarar­ la Avusturya, Almanya ve dalın sonra katılan OsmanlI İmpara­ torluğu: diğer laraffn da Fransa. Rusya ve Büyük Britanya'ma yer altlığı I. Diinya Savaşı haşladı. Toplam -12 milyon kişiyi s e ­ ferber etlen lıilaf Devletleri. 3 milyonu Fransız ve k u s ’olmak üzere â milyon kayıp verdi. İttifak;Devletleri ise 23 milyon kişiyi seferber ederek. I milyonu Osmanlı askerleri olmak üzere, i milyon kayıp verdi. Çarpışmalarda yaralananların sayısı toplanı 21 milyona ulaştı. I I Kasım 19 lü'de aieşkes imzalandı.

A 28 Haziran 1914 tarihindeki suikasttan önce franz Ferdinand ve karısı Sofia Saraybosna'da.

122

A Capbfetto geri çekilişi. 20 Ekim 1917 tarihinde, Plez20'dan Tolmıno'ya uzanan 50 km.lık bir cephe üzerinde AvusturyaAlrnan birlikleri 350.000 askerle saldırıya geçerler. ▼ Petersbura Kışlık Saraya Saldırı iKusnezov'un tur eseri) 24-25 Ekim )917’de gerçekleşmiştir, nevri­ min merkezi olan Smolnı Enstitüsü'nde bulunan Lenîn, bura­ dan tren istasyonlarına, ve Devlet Bankası'na yapılan saldırılan yönetmiştir.

A Ftemarque’m Onlu romanından uyarlan­ mış olan ve 1930'da Lewis Milestone tarafından (-evrilen Batı Cephelinde Yem Bir Şey Yok adlı film, savaşın vahşetim sert bir dille eleştirir ► Yirminci yüzyılın ilk yıllarında, sanayi, sava­ şın taktığını ve stratejisi­ ni değiştirir Giderek büyüyen fabrikalarda aşırı miktarda silah üretiliyordu Her devlet, sayısı milyonlara ulaşan askerini silahlarla donatıyordu

123


1903-1919

1915-1919: Son ana kadar ressam v 3 c l ı ı Jı-alı I I I I îi'tn lı,-ısınıl,ı ı-ı-|.ılıej'ı' döner. ama sine bacağımla» karalanınca (H'Tanlmer'e yollanır. Alini' onu görmeye gider anın geri dönerken (Hırımın ağırladırve

▼ Renoır. Annelik,

27 Haziranda. Nite IUıstîmcsj'ıulc. Âlı yaşındayken şeker has­

1916, Özel Koleksıyc

talığından ölür. Kenoir cesareiiııi ve şevkini yitirmez: \larie l)ıı-

Bronz heykelde, Pıerre'ı emziren Aline ı betimlemiştir 1885-81 arasındaki resimlerin­ den alınan bu tema, karısının mezarının yanma dikmek ıstedıg ama gerçekleştireme­ diği anıt için yapılan bı eskizdir.

pııis \e lakına adı Dödce olan у imi Rus model Amirce llesslirıg'iıı varlığıyla içselli bularak, resim yapmaya devam eder. İradesi, giderek zayii diişeıı bünyesiyle savaş halindedir: -I!) ki­ loya kadar düşen bedeninde arı veren y aralar açan uykusuz ve hareketsiz gecelere katlanmak zorundadır. Halbuki oıııı bahçe­ de. bahta ve camlardan inşa ettirdiği stüdyosundaki şövalesinin öııiine taşıdıkları zaman yeniden yaşadığını hisseder ve kullan­ dığı renkler, inanılmaz bir yaşam gîıcünil açığa çıkararak ha­ yal bulur. 1916 ve 191,4 ırası, corumlarının ve aralarında karı koca Ândrdlerin de olduğu, arkadaşlarının eşliğinde Kssoy ez ve Cagııcs arasında yolculuk yaparak resim yapmaya devam eder

19 Şııh.ıl I9 l!)'d a l.egion d'lıonııeıır 'mmmande-

ıır' unvanını alır: Teııımıız'da 'resmin bahası' olarak kollukta laşıııarak son bir kez daha l.oııvre'a dönmek İsler. Sonba­ harda ciğerlerinden hastalanır ve 2 Arahk'la yaşa­ ma gözlerini kapadığında elmalı bir natllrmorlu ye­ ni bitirmiştir, (i Aralık la l'.ssoyez'yegöıniiliir. •4Rehöiıç BursntıRuel arşivinden alınan 1915 tarihli fotoğrafta tekerlekli sandalyede­ dir, yanında Dedee ve çıplaklaıından biri görülmektedir George Besson Söyle yazmıştır: "An çekmenin, zaferin ve harika buluşların bedbaht ve muhteşem dönemiydi (deforme olmuş kıvrık parmakları arasına fırçayı sokardı); hep daha yürekli ve titreşen bir uyumla hiç durmadan resim yapardı."

124

► Renoıı bu anıtsaı Çelenklı Çocuğu, (1915, Özel Koleksi­ yon) çiçeklerden ve meyvelerden oluşan, yarım ay şeklindeki bu çelengın ortasında birleşen ıkı çocuktan oluşan dekoratif üçlemenin parçası olarak yapmıştır. Daha sonra bu üç parça bölünerek, ayrı ayn satılmıştır.


19031919

▲ Renoir, Modelin Portresi. 1916. Paris, Musée Picasso Yarı aralık gözler ve dudaklar, göğsü ve omzu açıkta bırakan duruş, sıcak ve carıl. renklerin kullanımı dikkate değer bir cinsel Çekicilik yaratır

▼ Renoir. Uyuyan Odalık. 1915-1917. Paris, Musée d'Orsay. Loııvre’da saklanan Correggio imzalı, drılu Uyuyan Antiope'yı Çağrıştıran resimde klasik bir tema natüralistik bir açılımla geliştirilmiştir

Heykeltıraş Renoir Reııoir. ISIN ile 1919 yılları anısın­ da sanalımın direktifleri doğrultusumla projelerini gerçekleştiren Mallol'ıuı öğrencisi Rk'hai'd Ciııiııu. I,nıııs Mnri‘1ve Vlnnrl ('■imond'ıın yarılımlarıyla lıeykelli- ile uğraşmışla. \z sayıda ama mtıhleşem MumılTtV UmOs ve \nnellk alla Ifttyiik emek verdiği lıeykelleı yapmışı»'. Resmi ılı; bu hey kellerden etkilenmiştir: Gerçeklen ile sanalcı. gerek yeşil ve maviyle kontrası olıışiuran pembe ve turuncu aibl renklerin baskın ol­ duğu sınık nrnlar kullanarak, gerek­ se hacimleri ilaha ııeı ve kararlı bir desenle güçlendirerek resmellifii ki­ şilerin üf boy mİti yenliınlerini biiyiık ölende hclirgirıleştirnıişth'.

125


19 0 3 -1 9 1 9

Pek çok hayranına karşın hiç öğrencisi olmadı

T Pablo Picasso !9V9'da yaptığı Renoir'm Portresi ile derin ve canlı bakıjlar nda. hastalıklı fiziğinin sınırlarını yenmeyi bilen güçlü ruhunu öne çıkararak sanatçıya duyduğu hayranlığını ifade etmek ister

R e n o , sanat hayatının ilk yirmi yı­ lında pi’k kabul görmemiş ve olcştiımenlerin olumsuz yorumla rındaıı etkilenmişse d« özellikle hayalinin soıı yıllarına dogrtı m ölümünden sonra koleksiyoııctılaıra talep ('ililen, ek'şlh’ihtîhİn ­ ce övülen, ressamlarca saygı gören birinci sınıf bir kimilik hallin geldi, Ressaınlaı oıııı. akademik resmin dayattığı zincirleri kır­ mada kalkışı olan, gerçeğe başka ayıdan yaklaşarak yeni sliliş­ tik ve .ınl.ıiııııs.tl yollar belirleyen bir öğretmen olarak gördüler Daha önce de gördüğümüz gibi. Cagnes'dakı e\ ı. gönül borçlan m. hayranlıklarım, hağlılıklarım ifade etmek ve bir şekilde onun imalından laktlis edilmek isleyen İni sanatçılar için bir ziyan merkezi haline geldi. Fakat aynı zamanda. I. Diinya Sa vasi yılları başla olmak üzen1, aynı sanatçılar Renoir'm şiirsel \V' hassas dünyasının geri dönülmez bir şekilde Orladan kaybolduğunu ve yeni Avrupa gerçeğinin köklü olarak değişliğim anladılar Un. nedenle eserlerini yem bir diişijiıee tarzının başlangıcı olarak değil de. bir çağın sona erişi olarak değerlendirdiler. Renoir'm eserlerindeki şiirsellik, renkler ve ışığın kullanılışı, sanatçının yaşlan masına rağmen yorulmak bilmeyen gençlik ve emildik dolu bir yaşam sevgisini yansıtıl

► Lucıen Freud'un Gece Portresi adlı esen (İ 977-78. Özel Kolekısyon) çağdaş dünya­ nın. stkıntılâriiii yansıtır. Renoir'm çıplaklarının sahip olduğu huzuru kaybetmiştir

126


TGıorgıo De Chırrco, Kadın Çıplak, y 1930, Özel Koleksiyon, Yirmili yıllarda gerek stilistik tercihi, gerekse hamisi Barnes ı memnun etmek için. Renoîr’ın tarzına yaklaşır.

m um

M Henri Metisse. Çiçek Bayramı, 1921. Nice, Hôtel Méditerranée Kısa süre önce karısı Amélie ile Nice'teki Hôtel Béau-Rivage'a taşınan Henri Matısse. 31 Aralık 1917’tie hayranlığını sunmak için Renoir'a gider Daha sonraki ziyaretle­ rinden birinde ona resimlerinden bazılannı gösterir, yaşlı usta bunun üzerine olumlu yorumlarda bulunarak Matisse'in ayrıntılı ça­ lışmasını, sıradışı teknik yeteneğini ve doğru renk seçimini över

ıy ı u v a

1 90 3 - 1 9 1 9

► Fernando Botero, Çıplak, Özel Koleksi­ yon. KolombiyalI sanalcı eski Kolombiya sanatının kalıtıyla Batı resminin unsurlarını bir arada kullanarak kendine has bir dünya yaratır.

127


Yıkananlar 1913-1!) 19 yılkın anısııuln yupi.ıgı hıı resmi, krımir'ın sanatsal vo nılısni vusiydiolaicik (lıışıinülcbilil' ve belki de bu nedenle çocukları 1923 yılın­ da bıı tabloyu ilm id e bağışlamak lalem işlerdir (halen Paris Vltısee d'< n say'da bulunmaktadır).

► Jean Renoir'ın Söylediğine göre, babası, resmi, "bütün yaşamı boyunca yaptığı araştırmaların sentezi ve bundan sonra yapacakları .çın bir sıçrama tahtası"

lav 'lild\ AS VII

1903-1919 olarak görüyordu. Büyük bir olasılıkla her ıkı yıkanan için de, Jean Renoıda evlenen Andrée (Dédée) Hessling modellik yapmıştır.

▲ Hemen hemen aynı yıllarda yapılmış olmasına rağmen Amedeo Modiglıani'nin 1916 tarihli Kolları Havada Çıplak (Özel Koleksiyon) resmi tarz Olarak Renoir'ınkinden

Giyinik Maya ite Çıplak Maya, Goya'nın en bilinen eserleri arasındadır, 1805 civarında Marıuel Godoy İçin yapılan resimler halen Madrid Museo del Prado'dadır.

► Giorgione'nin Uyuyan Venüs'üyle (Dresden, Gemâldegalerie) karşrlaştınldığında, Renoir'ın klasik bir temayı çağdaş bıı açılımla nasıl yorumla­ dığı görülür. Böylece

çok uzaktır ve sanatçının etkilendiği, Saudelaire ve Rimbaud'ntın edebi eserlerim özümsemiş olan Geç-Romanlık ve dekadan kültürün izlerim taşır.

resme bakanın diiş gücü bir taraftan Röne­ sans kültürünün anıla­ rıyla harekete geçerken diğer taraftan kendi zamanının önermelerini karşısında bulur ye onunla özdeşleşir.

129


Yıkananlar 1913-1!) 19 yılkın anısııuln yupi.ıgı hıı resmi, krımir'ın sanatsal vo nılısni vusiydiolaicik (lıışıinülcbilil' ve belki de bu nedenle çocukları 1923 yılın­ da bıı tabloyu ilm id e bağışlamak lalem işlerdir (halen Paris Vltısee d'< n say'da bulunmaktadır).

► Jean Renoir'ın Söylediğine göre, babası, resmi, "bütün yaşamı boyunca yaptığı araştırmaların sentezi ve bundan sonra yapacakları .çın bir sıçrama tahtası"

lav 'lild\ AS VII

1903-1919 olarak görüyordu. Büyük bir olasılıkla her ıkı yıkanan için de, Jean Renoıda evlenen Andrée (Dédée) Hessling modellik yapmıştır.

▲ Hemen hemen aynı yıllarda yapılmış olmasına rağmen Amedeo Modiglıani'nin 1916 tarihli Kolları Havada Çıplak (Özel Koleksiyon) resmi tarz Olarak Renoir'ınkinden

Giyinik Maya ite Çıplak Maya, Goya'nın en bilinen eserleri arasındadır, 1805 civarında Marıuel Godoy İçin yapılan resimler halen Madrid Museo del Prado'dadır.

► Giorgione'nin Uyuyan Venüs'üyle (Dresden, Gemâldegalerie) karşrlaştınldığında, Renoir'ın klasik bir temayı çağdaş bıı açılımla nasıl yorumla­ dığı görülür. Böylece

çok uzaktır ve sanatçının etkilendiği, Saudelaire ve Rimbaud'ntın edebi eserlerim özümsemiş olan Geç-Romanlık ve dekadan kültürün izlerim taşır.

resme bakanın diiş gücü bir taraftan Röne­ sans kültürünün anıla­ rıyla harekete geçerken diğer taraftan kendi zamanının önermelerini karşısında bulur ye onunla özdeşleşir.

129


19031919 IM V"1.11cJ\ V МЛ I.L\ t\ II

► Renoır'm 1890 civarında yaptığı bu tablo Bahçede İki Kız temasının pek çok versiyonundan biridir 9 Aralık 1997'de Christie's tarafından Londra'da 496.500 sterime satılmıştır

Bir Renoir ne kadar eder?

]^ L w

York'ta. 15 Mayıs 1990 tarihin­

de, Chıistie's'in açık artırmaya sıındıığtı. Vincent win Goglı'nıı

Doktor Gachel'nin Portresi adlı eseri. Ryoei Sailo tarafım ızı 82.5 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir fiyata satın alınır. İki gfııı sonra. 17 Mayıs'la. New York Sollıbey 's'de Japon kâğıt devi, Reııoir’ııı Ylıınlınnrl re deki kalede dans eden kalabalığa adadığı iki resimden biri olan

\ıı Mouliıı de la Galrtte (daiıa biiyfık olan di­

ğeri I*aris Ylnsee d'Orsay'da bulunmakladır, s. -18-49) adlı eseri,

trim rakiplerini geride bırakarak 78,1 milyon Dolara satın alır. Özelde Renoır'm. genci olarak da çağdaş sanal eserlerinin ulaş­ tığı inanılmaz fiyaıları kamuoyuna göstermek açısından, hıı ra­ kamlar yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Gerçekten de eğer

▼ 1877 tarihli Okuyor* Kadın adlı bu resimde de Renoir, modeli. Margot Legrand'ı sevdiği ve diğer tablo­ larında da kullandığı bu pozda resmetmiştır Avukat ve finansör Charles Deudon'a ait olan eser, New York'ta 14 Kasım 1989 tarihinde Chrıstıe's'de 13 milyon dolara satılmıştır

hâlâ bir Renoir baskısı satın almak islerseniz. 100 bin doları aşan nadir baskılar da bulabilirsiniz-, de­ senler ise 100 milyon doların üzerindeki bedelleriyle gerçek bir yalının haline gel­ me yolundadır, tabloları ise yalnızca bü­ yük koleksiyoncular içindir.

1S78'de Rerıoır Çikolata Fincanı adlı eseri Salon'a sunar; resimde, modeli Marguerite Legrand'ı (Maruot Au Moulin de la Galetle'le de poz

130

vermiştir) Rue St Georges'dakı stüdyo­ sunda resmetmıstir 12 Kasım 1990'da tablo, Sotheby's'de 18,5 milyon dolara alıcı bulmuştur


19031919

II \Y\TI \ K 1 \I’ İTİ.AKI

A 1888 yılında yapılan ve dizideki en güzel parça olan bu Yıkanan Genç Kız. 13 Kasım 1997'de Sotheby's tarafından 19 milyon dolara satılmıştır

► Renoir'ın Oturan Çıplak adlı eseri, 5 Mayıs 1998'de New York'da Christie's tarafından yaklaşık 2,5 milyon euroya satılmıştır.

131


Kfnııif. önhçutk-, İH70. Moskova, l’ıışkın Miizc-sı.


Kfnııif. önhçutk-, İH70. Moskova, l’ıışkın Miizc-sı.


YER

DİZİNİ

Y E_R D i Z i N i ► Renoir, Rüzgâr Esıınısı, y. 1872. Cambridge. Fitzwilliam Museum

▼ Renoir, Dalga. 1879, Chicago, Art Institute.

Not Rıı I/{ılımıdr Kemirin eserlerinin bulunduğu \rrhrln bir Usina wrNmkgir

Aberdeen. Saııııl (lalelisi \e Miizeleıi Iji Kııclır (iııyonda Ehlir. s. 72-73. Hamburg. Kunst halle Kntiiimıll. s. 13; Unis ılr Hnıdnpmrda İM Binenler, s. 35

Berlin. Vallon,llgalerlr llnrgemont da Öûte Anım.

s. 68. Bostnıı. Museum ni Fine \rls IRmdnalilr Dans. s. 69; Kırda Dııııs. s 89 Cambridge. Fogg Art Museums Ç l(l'k llllk r il. s 16;

I irilir Qnn'i/iirl, s. Iß, Cardifr. National Museums of Males l’brlsli Kadın, s. 41.

Philadelphia. Museum ul Art liillr’in l’lirlrrsl. s 73; liKiiminlur. s. 8+85.

Kcliir Kiyisuuta Yemttk.

Cleveland. Sanal Mii/.esl Romaine Lriratr. nun Pintresi.

z. 13.

fiessaimSsb) w Karısı.

Fondra. .National Gallen

Şemmyvltr. s. 67.

Ilarllord. MadSHorlb Allieneum Ha) an Kanim in Hub ila l'nrlrrsi. s. I2U.

Lyon. Musée des Beaux-Alls (iiiarli Radin, s. |(l|.

Hiroshima. Museum ul Arl

Merion, Barnes Vakii Yport Sahilindi; WrÇixuik. s, 67. Snnaniiim \desi. s. 9 I.

Paris'in Yargını. s. 121. Köln. Mallraf-Kirliarlz Museum

tevı. s. 42-13; YOUanTm I’niirrsi. s 115

Frankfurt. Stadelselirs Kulisi insi il ul İrmeğin Sıınn. s 53.

Chicago. All InsUtule

s. 52

l ondra. Coıırlauld Institute Galleries

1llsiıı Hmhiıskıı E<l\\.itilsin I in i resi, s, 11II Minnea polis. Inslilule ul Al l irindik. San Worm Mrydani. s. (il Moskova, l’uskin Mii/esl Ul Cırııtılıilldv. s. 0-7:

YOzbaşı Dams. s. 31.

Nen Voık. Metropolitan Museum ol Aı l Küçük Mıirgtk Ik'ıard.

I.ssen. Folknang Miiseuni

s. 52; Haftanı CbarpnuU» ve Çocuktan.

(itiiirshUi l.isr. s. 17

İllin Dinim i, s, 121. Ae« Anık. Museum ol Mildern Art Kaynak, s. 11.16,

Çulluk lllındıı. s 17 Htdmlf. s. 131-135.

s. 23. Dresden. Ceıniildegalerie

Piyon» Çılan İki <inıt,•Kız.

S, 9(1-91;

s, "|'I-"j5; Kapı/lı Koi'fry.t. s 62-1)3 Pnnbr. Siıalı Şapkalı Gene kız. S. 88:

Çirı'k Tu/ıi;ı) ;ııak. s. 88;

(İllerin. Rijksmuseum kiriller Miiller Sırklr l’al) açtı. s. 23. Fails. Alusée d'Orsay William Sinir) in Pntiıvsi. s; 13: Seine ümindcki Mtivnalnr. s; 22; Kt'dill Çonık. s 23. f'n'd&lr llaztllr .Şt'Adlnnlü Onilildr. s 26-27: Iritniiniil ilc Stille Selm. s. 3-1:

▲ Renoir, Mavi Şapkalı Kız, 1881, Özel Koleksiyon.

4 Renoir, EsTaque'da Kayalıklar, 1882, Boston, Museum of Fine Arts

134

135


YER

DİZİNİ

Y E_R D i Z i N i ► Renoir, Rüzgâr Esıınısı, y. 1872. Cambridge. Fitzwilliam Museum

▼ Renoir, Dalga. 1879, Chicago, Art Institute.

Not Rıı I/{ılımıdr Kemirin eserlerinin bulunduğu \rrhrln bir Usina wrNmkgir

Aberdeen. Saııııl (lalelisi \e Miizeleıi Iji Kııclır (iııyonda Ehlir. s. 72-73. Hamburg. Kunst halle Kntiiimıll. s. 13; Unis ılr Hnıdnpmrda İM Binenler, s. 35

Berlin. Vallon,llgalerlr llnrgemont da Öûte Anım.

s. 68. Bostnıı. Museum ni Fine \rls IRmdnalilr Dans. s. 69; Kırda Dııııs. s 89 Cambridge. Fogg Art Museums Ç l(l'k llllk r il. s 16;

I irilir Qnn'i/iirl, s. Iß, Cardifr. National Museums of Males l’brlsli Kadın, s. 41.

Philadelphia. Museum ul Art liillr’in l’lirlrrsl. s 73; liKiiminlur. s. 8+85.

Kcliir Kiyisuuta Yemttk.

Cleveland. Sanal Mii/.esl Romaine Lriratr. nun Pintresi.

z. 13.

fiessaimSsb) w Karısı.

Fondra. .National Gallen

Şemmyvltr. s. 67.

Ilarllord. MadSHorlb Allieneum Ha) an Kanim in Hub ila l'nrlrrsi. s. I2U.

Lyon. Musée des Beaux-Alls (iiiarli Radin, s. |(l|.

Hiroshima. Museum ul Arl

Merion, Barnes Vakii Yport Sahilindi; WrÇixuik. s, 67. Snnaniiim \desi. s. 9 I.

Paris'in Yargını. s. 121. Köln. Mallraf-Kirliarlz Museum

tevı. s. 42-13; YOUanTm I’niirrsi. s 115

Frankfurt. Stadelselirs Kulisi insi il ul İrmeğin Sıınn. s 53.

Chicago. All InsUtule

s. 52

l ondra. Coıırlauld Institute Galleries

1llsiıı Hmhiıskıı E<l\\.itilsin I in i resi, s, 11II Minnea polis. Inslilule ul Al l irindik. San Worm Mrydani. s. (il Moskova, l’uskin Mii/esl Ul Cırııtılıilldv. s. 0-7:

YOzbaşı Dams. s. 31.

Nen Voık. Metropolitan Museum ol Aı l Küçük Mıirgtk Ik'ıard.

I.ssen. Folknang Miiseuni

s. 52; Haftanı CbarpnuU» ve Çocuktan.

(itiiirshUi l.isr. s. 17

İllin Dinim i, s, 121. Ae« Anık. Museum ol Mildern Art Kaynak, s. 11.16,

Çulluk lllındıı. s 17 Htdmlf. s. 131-135.

s. 23. Dresden. Ceıniildegalerie

Piyon» Çılan İki <inıt,•Kız.

S, 9(1-91;

s, "|'I-"j5; Kapı/lı Koi'fry.t. s 62-1)3 Pnnbr. Siıalı Şapkalı Gene kız. S. 88:

Çirı'k Tu/ıi;ı) ;ııak. s. 88;

(İllerin. Rijksmuseum kiriller Miiller Sırklr l’al) açtı. s. 23. Fails. Alusée d'Orsay William Sinir) in Pntiıvsi. s; 13: Seine ümindcki Mtivnalnr. s; 22; Kt'dill Çonık. s 23. f'n'd&lr llaztllr .Şt'Adlnnlü Onilildr. s 26-27: Iritniiniil ilc Stille Selm. s. 3-1:

▲ Renoir, Mavi Şapkalı Kız, 1881, Özel Koleksiyon.

4 Renoir, EsTaque'da Kayalıklar, 1882, Boston, Museum of Fine Arts

134

135


YER

Dİ Zİ N İ

YER ► Renoıı. Wdrgemont'da Manzara. Toledo (Ohio), Museum of An

Dİ Zİ N İ

► Renoir. Yıkanan Kız. 1893, Washington, National Gallery ot An

▼ Renoir, Cezayir'de, Arap Bayramı, l SS 1, Paris, Musée d'Orsay

Itonrin (Irııçkıx, s, .1.7: I y.ıııı ıhlar Irıısııırlnkı Patika, s. 38-39: Üınrlrs t.r (Itrııı . s 11: Kitap IIkınan (Irııç kıy. s. 11: Monat mil Portresi, s. 11 Ilotıliıı ılr ta GnlrlU'YIr Bulu. s. -18-19 Kirlilini İtapııcr’lıı Portresi. S. (il:

kasabada Ikıııa. s. 09: Çirrk llııkrll. s 72: Matlanır (kışlım Ikm lıriııt Ur I illl'IS. S 11)0: Şapkalı (Irııç kıy, s. 11 l. Ihtıran (Irııç kınlın, s. I I I. Sıllı llöıınk I yanan Çıplak. S. I İli-117: I yuyan tİti,ılık, s. 125: tıkananlar, s. I2fl-I29.

Paris. Musée de rtlrangeıie Ihtırarak tıkanan Çıplak. s. 00;

İki kt/lll Portresi,*. 89: (ialuillr Küımrd'ın Ptırırrsk

s. 91: I ayınla Çıçuklrr. s. 1(10; lionne veChrislJnr kamile l’iyarmtla. s . KI2-I08: l-mtıan Çıplak, s 1 10. ÇlIrUrr, >. I I I : Palyaço Çilli Cıtınmış Cinııılr, s 117.

Paris. Bibliothèque Nationale de France Tup (h ııın an kınlar, s. 1(10

Rirhmoııd (\ ilginin). Mııseuın ııl Fine Mis ,/rtı/ı Kaslın Yaparkrı) s İST.,

l’aı is, Musée ılıı Pelil Palais Ih rıtır Marisa! ı e kı/.ı. s. 99

Saint hoııls, Sanat Milzesl l.Contutl Kcnoıı’’ln l'nıtrcsi.

Paris. Musée Marmottai! Monat ilkinim , s. 3 1. Paris. Musée Picasso M n rlr lin T ıır llT S ! s 127.

tİtialık. s. 3(1-31: l,r Pıinl \rııf. s. 36-37: Bairun. s. m, Sulanın kınasıylal/H’uk s. 17 Cllillılıı'llnki. kayıkçılar. >. 72: Çrmhrrlı kız. s 72: (/iuırıy la Ispanyol kostümlü <Irııç kız. s 101. Tapnklukl Şalıahin, s 107 Clignes. 'Maison de la Poste', s. I I I : Masliingtim. Pliilll|is kuleksİMinıı Saiirlal I ’arlısı, s 70-79,

M llllanıston il. Sİ erline te l-'raneine Clark Sanal Knsllliisii Yıkalı,’ili Sarının, s 01: krııılı l ’orlrcsı. s 10li.

s. 9 San l’aolıı. Mııseıı <le \rle Jules İr (Âmir Knnlaıncbkunt O rn m iM ı, s. 17. Yıkauaıı kınlın ır kıiprk s 23: Prıııhr w Mayi, s (ili; Çlçek Tutan (.'.milk. s. 113.

Petersburg. I ı ııı ii,ıi Siyahlı katlın, s. 17 Mıitlrıııııısrllr S,:ıııı.ıry. s. 53: kamçılı Çocıık. s. 73.

S im kimlin N.İlilin.ıl Mııseııııı

Keiııis. Musée Saint-Deııis Man/,ma. s. 107,

s. 3â.

7/rt'c' l tınını'ııın llrıın.s IH-19 Tokyo, t lıısal Batı Sanalı Miizesi Mdtılııuırııv'ılr Bir llnrrılı.

\ iıaııa. kuılsUıistorisciıes Mııseııııı Yıkanım kr/. s 112-113. Maslıiıifjloıı. National (dilleri ııl \ı l liiaıuı.s. 10. 17. ▲ Renoir, Bağbozumu. 1879, Washington, National Gallery of Art.

► Renoir, Yıkanan İki Kız, 1892-1896, Özel Koleksiyon

137


YER

Dİ Zİ N İ

YER ► Renoıı. Wdrgemont'da Manzara. Toledo (Ohio), Museum of An

Dİ Zİ N İ

► Renoir. Yıkanan Kız. 1893, Washington, National Gallery ot An

▼ Renoir, Cezayir'de, Arap Bayramı, l SS 1, Paris, Musée d'Orsay

Itonrin (Irııçkıx, s, .1.7: I y.ıııı ıhlar Irıısııırlnkı Patika, s. 38-39: Üınrlrs t.r (Itrııı . s 11: Kitap IIkınan (Irııç kıy. s. 11: Monat mil Portresi, s. 11 Ilotıliıı ılr ta GnlrlU'YIr Bulu. s. -18-19 Kirlilini İtapııcr’lıı Portresi. S. (il:

kasabada Ikıııa. s. 09: Çirrk llııkrll. s 72: Matlanır (kışlım Ikm lıriııt Ur I illl'IS. S 11)0: Şapkalı (Irııç kıy, s. 11 l. Ihtıran (Irııç kınlın, s. I I I. Sıllı llöıınk I yanan Çıplak. S. I İli-117: I yuyan tİti,ılık, s. 125: tıkananlar, s. I2fl-I29.

Paris. Musée de rtlrangeıie Ihtırarak tıkanan Çıplak. s. 00;

İki kt/lll Portresi,*. 89: (ialuillr Küımrd'ın Ptırırrsk

s. 91: I ayınla Çıçuklrr. s. 1(10; lionne veChrislJnr kamile l’iyarmtla. s . KI2-I08: l-mtıan Çıplak, s 1 10. ÇlIrUrr, >. I I I : Palyaço Çilli Cıtınmış Cinııılr, s 117.

Paris. Bibliothèque Nationale de France Tup (h ııın an kınlar, s. 1(10

Rirhmoııd (\ ilginin). Mııseuın ııl Fine Mis ,/rtı/ı Kaslın Yaparkrı) s İST.,

l’aı is, Musée ılıı Pelil Palais Ih rıtır Marisa! ı e kı/.ı. s. 99

Saint hoııls, Sanat Milzesl l.Contutl Kcnoıı’’ln l'nıtrcsi.

Paris. Musée Marmottai! Monat ilkinim , s. 3 1. Paris. Musée Picasso M n rlr lin T ıır llT S ! s 127.

tİtialık. s. 3(1-31: l,r Pıinl \rııf. s. 36-37: Bairun. s. m, Sulanın kınasıylal/H’uk s. 17 Cllillılıı'llnki. kayıkçılar. >. 72: Çrmhrrlı kız. s 72: (/iuırıy la Ispanyol kostümlü <Irııç kız. s 101. Tapnklukl Şalıahin, s 107 Clignes. 'Maison de la Poste', s. I I I : Masliingtim. Pliilll|is kuleksİMinıı Saiirlal I ’arlısı, s 70-79,

M llllanıston il. Sİ erline te l-'raneine Clark Sanal Knsllliisii Yıkalı,’ili Sarının, s 01: krııılı l ’orlrcsı. s 10li.

s. 9 San l’aolıı. Mııseıı <le \rle Jules İr (Âmir Knnlaıncbkunt O rn m iM ı, s. 17. Yıkauaıı kınlın ır kıiprk s 23: Prıııhr w Mayi, s (ili; Çlçek Tutan (.'.milk. s. 113.

Petersburg. I ı ııı ii,ıi Siyahlı katlın, s. 17 Mıitlrıııııısrllr S,:ıııı.ıry. s. 53: kamçılı Çocıık. s. 73.

S im kimlin N.İlilin.ıl Mııseııııı

Keiııis. Musée Saint-Deııis Man/,ma. s. 107,

s. 3â.

7/rt'c' l tınını'ııın llrıın.s IH-19 Tokyo, t lıısal Batı Sanalı Miizesi Mdtılııuırııv'ılr Bir llnrrılı.

\ iıaııa. kuılsUıistorisciıes Mııseııııı Yıkanım kr/. s 112-113. Maslıiıifjloıı. National (dilleri ııl \ı l liiaıuı.s. 10. 17. ▲ Renoir, Bağbozumu. 1879, Washington, National Gallery of Art.

► Renoir, Yıkanan İki Kız, 1892-1896, Özel Koleksiyon

137


İ S İ M

D \Z İ N İ

► Edouard Manet,

► Claude Monet,

Kılıçlı Çocuk. 1861,

Argenieuil. İkindinin Sonu. 1872, Özel

New York, Metropolitan Museum ot Art

Not Hu lıSlamtle. K am iriıı yıı. fto m rh ın yle bağlantısı olan sanatçılar. enHUektilııller. IKililikanliır w ıs (ulamları ilr Kamil ııı çııgelıuji «fa« ya ıln aynı ahunla a kinlik uösia'iui.ş "hm ressamlar, heykmlhraşlar ve mmmriar alfabeni, sıraya »Ore listeh;nml$(lr

Bazille. Jaii-Prédérif

(Montpellier IK-I l-ReâpıiedaRolande I87d). Ki ansı/. ressam. Charles Çlleyıv'in sllidynstmdn tanıştığı Renoir'markadaşı olmuştur. Atölyesi. çeşillı Sanatçıların İni araya geldiği hır kıılı ılr merkezi luıllııe gelir, s 12. İli. 22. 27. 2«. >9. 34 56

Koleksiyon

Boudin, Bilgene

Charpenller. Oenıgcs

lliıınfleııı 182-l-l)eaııvllle Iflf.m, Branşız ressam. Empresyon İsılırin 1874 sergisine katıklı. Courbcl'ıııu hiiyftk hayranı olan sanatçı, ışık ve anı aluıosfeı

Bratısız yayıncı lIştın hir sıire Remlin desteklemiş ve ressama hüyiik iilr aile pnrııvsi sipariş etmişi İr. s. 32i ön

değişimlerinin etkilerini tablolarına yansıtmaya çalışarak, özellikle deniz manzaralarına .'iğırlık vermişi ir. s | I. 211

CalilehııHe. (insime (l’a ra 1MtWûennevllhor. Paris, lııfl l). Fransız Ressam. Monei'ııin daveiı Üzerine. N,’idar in siötlyosundakl sergi dolayısıyla 1871 yılında Emprrsyonisi antlın kal ıklı. Caıllli’hnLte. Iiıjy|jrcsyoıllstlerln giizde I alarmı heııllııselıılş ıılsa da. dogı|ıdaıı Cıııırhei'rllri gerçekçiliğinden kaynaklanan eski (orııtaşyonıınrtaıı vazgeçmemiştir. I’arıs. Musée d'Ursîıy'da hııllınaıi Parke k :m \ p lim adlı eseri başyapıtı olarakkaluıl'edUU. s. 02. 59. 77.80. 91.96. »7.

Calllehnllr Martial Cııslave'ın kardeşi ve k’etııılr'ın arkadaşı. Her İkisi de (lııslave'uı vasiyetine vekil tayin edilmişti, s. !i l.nıi. 07.

Bassan. Maıy (l'nlslııırglı 1H45-I.I Vlesııll Therıbus. Oise. 102Ö). Amerikalı l’tlSSfiııı. Resme Birleşik Devletler’de haşlayan stınaıçı Paris'e gelerek akademik formasyonunu geliştirırıışlir.

Hegas'mıı dlkkalım çekerek. ıııııın taralından Empresyonistlerle lanişliritimşin'. 10 yüzyıhn sun ı l'.ıris ııpeıa ve lıyaıroltırımu dünyası ile aile hayatindim sahneler hel imlemiş, resimlerinde aile, tınııe veçocuk temasına ağırlık vermiştir. Baskı resimleri de çok gık,lıııhıl s 7(1.71 Cczaıınc. Paul

ı\ı\ en Prnvence 1829- 1906). Branşız ressam. İlk eserlerinden hıı yıınıı İn•İli ölçüde kuıııpozlsyoı kesinliğine ağırlık vermiştir. Kentlisini hiçimve mekân arasındaki sentezi olıışntrnınya atlamıştır. Çok hrllrgiıı olun,tarz 2.0. yüzyıl resmindeoııemlı bir referans noktası olarak kendisinden sınıra gelen ressamları hiiyiik ölçütle etkilemişin.s. ııı,âtı â l. 52.+MI, 72. 72. 82. Chaıigol, Mine

f I86İ- İd lâl. ReııOIr ıı k.ııısı Reııoir'n pek ı.nk poz vermişi İr Şeker hastası olan Mine. İtilâ yılında ölmüştür, s. 52. 50. fit). 08. 72. 711. 88.

Choşucı. Vieltır (I82I-I 80I). Büıprûk görevlisi I!) yüzyılın en önemli kıılekslyoıırıılaı ıııılan hırı olarak kaimi edilir. Tutkulu hir sanal ıramamolarak genç sanatçıları her kımılda desteklemiştir özellikle Cezaime ve kvnoiı '.ı duyduğu haglılıgı hayalı huyunca sürdürmüşün'. s. Ki. Boi’Ot. .Ican-B.ıpl isle t amille

(Paris 1796- 1675). Branşız ressam Manzaıa resimıerınııl seçkin ustası olan sanatçı, sanal hayatına genç yaşta hıışlpımşıır Kentlisine salıll hır grili sağlayan varlıklı ekVınmııık dunımunun getirdiği avnntnjlb kendisini çitte sanat ilrellmlne odaınlŞhr. Halk seıgllenııe ve sanal piyasasına gönderdiği geleneksel kurallara uygun manzara resimlerinin >,kir sıra, gelecekteki en pleiıı air' resmin unsurları ditin ilaha dlkkaılı hir ışık ve renk arayışının hastan olduğu doğaçlama resimler de yapmıştır, s. 21). 21 . .1 1. İli. 51, nfi.

Buiirbfl. (ıiıslave Klrnans IHIIMıvy 18771. Branşız ressam. 10. yıızyıl Branşız resminin başat 1 'lgSrlertndeıı biri nl.ın sanalı,ı lirik ye edebi Romanı Isizııı'den gerçeğin doğrudan ynrmnlnnmnsıno ve yaıısılılmasına geçişi simgeler. Gerçekçiliğin kumrusu olaıvtk resim kıiluiıv karşı çıkar ve fhızeııledlgı kişisel sergilerde resimleri lıerhımgi bir mistik unsurdan bağımsız olarak «liıılitk hayalın yalın gen eklerini yansıtıl s. Mi, 17, III 22 25. 28. İd Daııhigııy. Clıaı les-lıaııcois

(Paris 1817- 1878). Branşız ressam Benel ulaınk manzara resmine ağırlık vermiştir: liarhızoft Okulunun ikinci nesil' sanaıçtlon arasında sayılabilir. ReSinıleriııde yapmacıksız ve aydınlık hır doğalcılık hastandır Bourhel, Corel ve Moııet ile yakın hir arkadaşlık kuruluşun', s. 22. âti

IHaz de la Pena Viıgilc. V arisse

iBnrdeııy 1808-ıVlenitıım 1 йШ. Branşız ressam. Porselen drkor.ıUııil olarak çalıştığı kısa luı dönemden soıııa Barlıız.on llkulmıa kaldmışlır. Kah hir gerçekçiliğin görüldüğü manzara resimlerinin yanı sıra çıplaklar ve uıil<ılu|ik kıııııılar glhl daha geleneksel ICıııal ırı da çalışmışın s 12. II). 2(1. 21 Bııpnls. Maıie

Rı ııoiı ııı modeli Sanatçı oıııı hıı tınudtı Umttllgı ıçlıı 'Bnıılaııger olarak bilinirdi, s. 106. 124. Dnraııd-Rıırl. Paul

IPnris 1821- I» 22} Branşız sanat uierarı ve galerin, Braprcsyonisıleıi büyük ölçüde destekleyerek. 1870yılından ılıh.ıren kendisini niılarııı eserlerini Mııılıııaya aılaı . s. 2-1 . II... 30; âl. (10.( 1 2. 06; 68, 7«. 76. 82. 82. 85. 88. 8». » 2. itil). 120 Dıııel. ThCodııı e

i 1838- 19271. Branşız koleksiyoncu ve saııaı tarihçisi. Monel'niıı arkadaşı olan DııreCııhı.

A Gustave Caıllebotte,

ParkeKazıyıcılar. 1875, Paris, Musée rl'Orsay ■d Gustave Courbet,

Ornans’da Cenaze, 1849, Paris. Musée d’Orsay.

139


İ S İ M

D \Z İ N İ

► Edouard Manet,

► Claude Monet,

Kılıçlı Çocuk. 1861,

Argenieuil. İkindinin Sonu. 1872, Özel

New York, Metropolitan Museum ot Art

Not Hu lıSlamtle. K am iriıı yıı. fto m rh ın yle bağlantısı olan sanatçılar. enHUektilııller. IKililikanliır w ıs (ulamları ilr Kamil ııı çııgelıuji «fa« ya ıln aynı ahunla a kinlik uösia'iui.ş "hm ressamlar, heykmlhraşlar ve mmmriar alfabeni, sıraya »Ore listeh;nml$(lr

Bazille. Jaii-Prédérif

(Montpellier IK-I l-ReâpıiedaRolande I87d). Ki ansı/. ressam. Charles Çlleyıv'in sllidynstmdn tanıştığı Renoir'markadaşı olmuştur. Atölyesi. çeşillı Sanatçıların İni araya geldiği hır kıılı ılr merkezi luıllııe gelir, s 12. İli. 22. 27. 2«. >9. 34 56

Koleksiyon

Boudin, Bilgene

Charpenller. Oenıgcs

lliıınfleııı 182-l-l)eaııvllle Iflf.m, Branşız ressam. Empresyon İsılırin 1874 sergisine katıklı. Courbcl'ıııu hiiyftk hayranı olan sanatçı, ışık ve anı aluıosfeı

Bratısız yayıncı lIştın hir sıire Remlin desteklemiş ve ressama hüyiik iilr aile pnrııvsi sipariş etmişi İr. s. 32i ön

değişimlerinin etkilerini tablolarına yansıtmaya çalışarak, özellikle deniz manzaralarına .'iğırlık vermişi ir. s | I. 211

CalilehııHe. (insime (l’a ra 1MtWûennevllhor. Paris, lııfl l). Fransız Ressam. Monei'ııin daveiı Üzerine. N,’idar in siötlyosundakl sergi dolayısıyla 1871 yılında Emprrsyonisi antlın kal ıklı. Caıllli’hnLte. Iiıjy|jrcsyoıllstlerln giizde I alarmı heııllııselıılş ıılsa da. dogı|ıdaıı Cıııırhei'rllri gerçekçiliğinden kaynaklanan eski (orııtaşyonıınrtaıı vazgeçmemiştir. I’arıs. Musée d'Ursîıy'da hııllınaıi Parke k :m \ p lim adlı eseri başyapıtı olarakkaluıl'edUU. s. 02. 59. 77.80. 91.96. »7.

Calllehnllr Martial Cııslave'ın kardeşi ve k’etııılr'ın arkadaşı. Her İkisi de (lııslave'uı vasiyetine vekil tayin edilmişti, s. !i l.nıi. 07.

Bassan. Maıy (l'nlslııırglı 1H45-I.I Vlesııll Therıbus. Oise. 102Ö). Amerikalı l’tlSSfiııı. Resme Birleşik Devletler’de haşlayan stınaıçı Paris'e gelerek akademik formasyonunu geliştirırıışlir.

Hegas'mıı dlkkalım çekerek. ıııııın taralından Empresyonistlerle lanişliritimşin'. 10 yüzyıhn sun ı l'.ıris ııpeıa ve lıyaıroltırımu dünyası ile aile hayatindim sahneler hel imlemiş, resimlerinde aile, tınııe veçocuk temasına ağırlık vermiştir. Baskı resimleri de çok gık,lıııhıl s 7(1.71 Cczaıınc. Paul

ı\ı\ en Prnvence 1829- 1906). Branşız ressam. İlk eserlerinden hıı yıınıı İn•İli ölçüde kuıııpozlsyoı kesinliğine ağırlık vermiştir. Kentlisini hiçimve mekân arasındaki sentezi olıışntrnınya atlamıştır. Çok hrllrgiıı olun,tarz 2.0. yüzyıl resmindeoııemlı bir referans noktası olarak kendisinden sınıra gelen ressamları hiiyiik ölçütle etkilemişin.s. ııı,âtı â l. 52.+MI, 72. 72. 82. Chaıigol, Mine

f I86İ- İd lâl. ReııOIr ıı k.ııısı Reııoir'n pek ı.nk poz vermişi İr Şeker hastası olan Mine. İtilâ yılında ölmüştür, s. 52. 50. fit). 08. 72. 711. 88.

Choşucı. Vieltır (I82I-I 80I). Büıprûk görevlisi I!) yüzyılın en önemli kıılekslyoıırıılaı ıııılan hırı olarak kaimi edilir. Tutkulu hir sanal ıramamolarak genç sanatçıları her kımılda desteklemiştir özellikle Cezaime ve kvnoiı '.ı duyduğu haglılıgı hayalı huyunca sürdürmüşün'. s. Ki. Boi’Ot. .Ican-B.ıpl isle t amille

(Paris 1796- 1675). Branşız ressam Manzaıa resimıerınııl seçkin ustası olan sanatçı, sanal hayatına genç yaşta hıışlpımşıır Kentlisine salıll hır grili sağlayan varlıklı ekVınmııık dunımunun getirdiği avnntnjlb kendisini çitte sanat ilrellmlne odaınlŞhr. Halk seıgllenııe ve sanal piyasasına gönderdiği geleneksel kurallara uygun manzara resimlerinin >,kir sıra, gelecekteki en pleiıı air' resmin unsurları ditin ilaha dlkkaılı hir ışık ve renk arayışının hastan olduğu doğaçlama resimler de yapmıştır, s. 21). 21 . .1 1. İli. 51, nfi.

Buiirbfl. (ıiıslave Klrnans IHIIMıvy 18771. Branşız ressam. 10. yıızyıl Branşız resminin başat 1 'lgSrlertndeıı biri nl.ın sanalı,ı lirik ye edebi Romanı Isizııı'den gerçeğin doğrudan ynrmnlnnmnsıno ve yaıısılılmasına geçişi simgeler. Gerçekçiliğin kumrusu olaıvtk resim kıiluiıv karşı çıkar ve fhızeııledlgı kişisel sergilerde resimleri lıerhımgi bir mistik unsurdan bağımsız olarak «liıılitk hayalın yalın gen eklerini yansıtıl s. Mi, 17, III 22 25. 28. İd Daııhigııy. Clıaı les-lıaııcois

(Paris 1817- 1878). Branşız ressam Benel ulaınk manzara resmine ağırlık vermiştir: liarhızoft Okulunun ikinci nesil' sanaıçtlon arasında sayılabilir. ReSinıleriııde yapmacıksız ve aydınlık hır doğalcılık hastandır Bourhel, Corel ve Moııet ile yakın hir arkadaşlık kuruluşun', s. 22. âti

IHaz de la Pena Viıgilc. V arisse

iBnrdeııy 1808-ıVlenitıım 1 йШ. Branşız ressam. Porselen drkor.ıUııil olarak çalıştığı kısa luı dönemden soıııa Barlıız.on llkulmıa kaldmışlır. Kah hir gerçekçiliğin görüldüğü manzara resimlerinin yanı sıra çıplaklar ve uıil<ılu|ik kıııııılar glhl daha geleneksel ICıııal ırı da çalışmışın s 12. II). 2(1. 21 Bııpnls. Maıie

Rı ııoiı ııı modeli Sanatçı oıııı hıı tınudtı Umttllgı ıçlıı 'Bnıılaııger olarak bilinirdi, s. 106. 124. Dnraııd-Rıırl. Paul

IPnris 1821- I» 22} Branşız sanat uierarı ve galerin, Braprcsyonisıleıi büyük ölçüde destekleyerek. 1870yılından ılıh.ıren kendisini niılarııı eserlerini Mııılıııaya aılaı . s. 2-1 . II... 30; âl. (10.( 1 2. 06; 68, 7«. 76. 82. 82. 85. 88. 8». » 2. itil). 120 Dıııel. ThCodııı e

i 1838- 19271. Branşız koleksiyoncu ve saııaı tarihçisi. Monel'niıı arkadaşı olan DııreCııhı.

A Gustave Caıllebotte,

ParkeKazıyıcılar. 1875, Paris, Musée rl'Orsay ■d Gustave Courbet,

Ornans’da Cenaze, 1849, Paris. Musée d’Orsay.

139


İSİM

İSİM

DİZİNİ

DİZİNİ

► fedenco Zandomerıeghi, Sohbet, ayrımı, 1890 95, Özel Koleksiyon

UlIlpN'S} Milisi ressam arkadaşlarım kt>nn aldığı. I.es pcinırr* impn'stiioaiiK's ildim verilisi kitabı 1078 yılınılii yayınlanmışlır. s. IH, (lleyıe. Charles

iChcvcUy. Vaııct ffitlfHParis 187II. isviçreli ressam. İtalya'da m 1ılogııtkı vaıılığı İm 11/,I volcıılııkı mi sınıra, 1838 yılında Paris'i' yerleşil. Vlolyesiıı de geleceğin EmpresyımisıliTi lîazille. S,slr\ Mııiıl'l ve Heridir gilıl saııulçdıır resim tellimi altlılar; luı siiBİsBçiial'in arkadaşlıkları onun stüdyosunda lı,ısladı, s. 12. M. 28: âli l<>ll"kin<l. .Inlınıııı Kari Ilıdı] IkaltrO] IKIIMIıile'Saml-Alldre 18(11) HollandalI ressam. Hâilıııııııı llpIRmıJfl'dn aldıklaıı sonra. IH İli >ılınıl; branş,Vya yuıleşll veHıırııl ıııııı eserlerim laki|ietıı. Manzara rahimlerine ve suluboya lekıılSlıv karşı özel bir lltikduydu, s M. 2(1.

I.e Hırtlı’. IIlıaıles Mim.ır ve ressam ılıltes'iln kardeşi, Reııııır'ı evinde konuk eder ve una, kumcu prısıs Klbe.se,ı'uıııı ılalıa sıııııa yıkılan sanıyı için ıkl biiyıik dekoratil paıııı ısmarlar, s. 22. I.e Hırın . Jıılos RlJlldir'ı sık sık kulluk rılen Fransi? ressam Renoir, oıııııı evinde, dalın sınıra 11172 yılına kılı'laı eıı güzde ıııodolloriınlcu İlil i lll.'K'.'lk I.İSe TlÇ'Inıt ile Idllişir s. İli. 17, İd Mail,inné. Stéphane (Piirls |HI2-\;ılvıııs 18981, l'îaıısı/. şair. Baıulelıiro'ın anlıllnnıtdanılır: Sımgeı ı şiirin kurucusu ve iiııılesielen leıusilrilrrinıleıı biri dlıirak kabul и lıln l'nrls'li'kı Ulçıik dıılreslıııli' düzenlediği I"planlılara dönemin tanınmış vakarlım. ressamları ve besieeıleri kalllıiıışlir İvil önenıli eserleri arasımla i in fiilimle ile çeyrek yüzyıl sniirn PlandıDebııssy nın ünlü (ireliırHiııe esııı kaması ntifh İ&ı iounîiil Öğleden »«ııvıs/savılalıdlı s. 82.88. Kın. Vlnııel. laloııaııl (Paris ÎİH32-I883). Fransız lOss.ııu. I803'de Salını ı.les RelııSees ıle Sergilenen lebinse hınkı )rm ı:i elrşl İrmenler ve halk arasında Idıı ilk bıı skandal yaranı. l’ersfHİLin ve ara tonları

elimine ederek parlak siyahlıkla) m yanımla giıçlfı renk kontrası lan yaralınışlır. IHZlVılen sınıra Rınpıesy mı İslinl e yaklaşmış,lir. s. 12. İP 29, 11. I -'. 'ılı. 64. 71); US, 98: Vlerlel, Maıgııehte (181)7- I8fl(i), Renııır'in annesi.

yılında Monel ılı' (.inişli ve Kıııpresyıuıısllcıe katıldı: manzarayla birlikle aile m : günlük yaşamdan İnsan resimlerini' dr ağırlık verdi Bununa kaılaı Umpreşyojllsl ilkelere sililik kalmakla beraber, eserlerindeki Olçülülüfiü (irtıruıışıır, s Kî. 72. 82.88. 98.99. 102

S. 8. 0. 100.

Mııııel. Hlaııde iPnris 18 llİMÎlverııy 1826). branşız ressam. F.ıııprısy "insilerin önde gelen ressamlni'imlnı biri nluıı sanan,ı tlıvııl üzerinde erimekle ıılııı kur e,sı»d rüzgar ve sis gibi belli bir somutluğu olmayan unsurları boüııılotUeye çalışmıştır. Mayıştır ı ıııııı. gürse duy umlu ıesimse! yurılllllanışımiı da üleşine giderek ışık alımda duSıŞuıı formu lonısıl etmeye kaılaı gfilürıpuştlir. s 12. 10 10. 20.21. 22.2lı. 27 2(1. 20 :il II 15 10. 17, il "ili .07, 66. 72. Morisot. Kerihe (llııurges UM I-Paris lîlöjij, l-'l ansız ressnııı. 1062 y dıhdn Ciiınl'ııuıı sllidyosıma girdi ve doğrudan doğada çalışılan mrınznrul ıra adadığı u/ıııı bir çıraklık dönemi geçirdi 1888

Vatlar. Fol iv (Paris 1820-Marsilya 1(110) Pransız fıılogralçı 1850 уılımla (utdgrnf snııallııa aûıı 14. verili ve 1854 yılında Paris'le kendi şlfldyosumı açlı. USnemirı pnlilikaeıliırııun ve enb'lektilı.'llcri ııııı resnıldl çekerek Çinili bir ршИ'е flılııgıalrısı alilli 18511 yılında Hır baloııılaıı Paris'in IdbjgrnIVırmı çekerek dünyanın ilk hava ruıugrallarmı çekil 1871 yılında sılidyıısımda F.mpu\syunısılrrln ilk sergisine ev sahipliği y.ıplı. s. 34.40. 11 12. 72

İlenilir. Hininle ReiHiir'm Ilı,"ilileli çocuğu. lakına rııl: .Hıu’ıı'ılıır, s. life Kcıııdı Milın ı> ıı 11 Keıuur'ın kıu.ıık kardeşi, l.ıvv/adlı reslınde ı,ıra poz vermiştir, s. Iıî, 43. 52. Renoir. .leaıı Reııııir'm Ikııırl çmuğu ve inilti Fransız sinema yönelmeni. 1921 yılından îilbarcn kendisini sinemaya ular. Kaşyaıullaıllıdaıı bıı: II. Ilıılıya Savaşı'ııı kını" .ildiği 1937 Oırihll ftİyı'lA \lıi;ınışur. s. 95. Renoir. I.eonaııl I I 7 99 - 1871). PıerreAııgUSte'dıı babası, terzi, s. 8; 9. Renoir, Pierıe Semi" ııı ilk çın uğıı. 18(15 de ılogmiiŞt’ur. S: 72.94. 106.

Bari ironi likıılııınkııı üirol'mın resminin belirgin bir karışımı görülür. 1871 yılında bahşişinin âtomDndcn sonra taşraya ı ekilerek sessiz, sakın luı lıaval sürmeye haşladı s, 12. 16. 19. 20. 28.46. 17 52. 56. u lıe h ııl. I.ise Reııııir'm modeli. Snııalçı de ressam arkiHİ.aşı ıııles l,e Hıi'in'Tıu İsinde lillllşmlşlir; lıelı«. zengin bir tnıııuırln ovientlikten sonra ressama modellik yapmayı bırakmıştır, S, 16, 17. 22. 29. 31.34: /aııdınııcm-glıl. I'ederico

Piss.ıiTO. Hamille (llıılnl Tlııımas IflIlO-Pans ısıoilı Fransız ressam Kmpreeyıuusl larzdan sıııııa Pııaıllllizın'ın ıVokl.aı ılık! resımsi'l sentezine yakllışil ye Uivlzyılnlsl tekniği hep ılalıa lazla nlnnnmlyln kullanarak l'bvi/ın'e yaklaşan sonuçlar elde CIU. s ГЛ 51.58. 67. 72.1)0.(15

Sisley. Vlfıetl (P.'ıııs IflIlO-Mııel-sıır-l.nlııg I fitil))) Fransız ressam. Ingiliz asıllı olan Sısiey. Iı.ıliiisııınl llrtıri işlerinden dolayı Paris'le doğdu, \llia reslııı eğilimini. Oaıiısbm’ough. (juısiaiıle ve Tıırııer'ın matız.ıralarını incelem e İnsan bulduğu Ingiltere'de ulılı. 1,862 yılımla Fransa'ya dt'imlü ve (liyere'ın alillyeslmle Vlnııel. Rnnolr ve Pissarrn İle tanıştı Kserlcrımle Ingiliz dan'illeriyle

dik 484 l-l’arls PM 7ı

İl.livan ressam IH74 yılında P.n'lse M-rleşli ve Emporesyipııistlerle tanışı ı. Kesininde, kenl ve Selne Imy um a paık mimzaralarmııl yntıı sun grubun sanal çizgisinin elkısı ılıgûrüliiı'. İtalya'ya ılımdükieıı soııra. Divizyonlzm. veııJ renk etkileri saŞilıirnnk ıçlıı pnslul kııilamiııı gılu yeni ılaıle lükıılkleı arayışımı girmiştir, s, 88. KM.Ü2. 113.

4 Camille Pissarro, Sayan Jolly. 187<ı Özel Koleksiyon < Alfred Sisley. Montgeron’da Erns Hoschede'ın Bahçesi. 1881. Moskova, Puşkin Müzesi.

141


İSİM

İSİM

DİZİNİ

DİZİNİ

► fedenco Zandomerıeghi, Sohbet, ayrımı, 1890 95, Özel Koleksiyon

UlIlpN'S} Milisi ressam arkadaşlarım kt>nn aldığı. I.es pcinırr* impn'stiioaiiK's ildim verilisi kitabı 1078 yılınılii yayınlanmışlır. s. IH, (lleyıe. Charles

iChcvcUy. Vaııct ffitlfHParis 187II. isviçreli ressam. İtalya'da m 1ılogııtkı vaıılığı İm 11/,I volcıılııkı mi sınıra, 1838 yılında Paris'i' yerleşil. Vlolyesiıı de geleceğin EmpresyımisıliTi lîazille. S,slr\ Mııiıl'l ve Heridir gilıl saııulçdıır resim tellimi altlılar; luı siiBİsBçiial'in arkadaşlıkları onun stüdyosunda lı,ısladı, s. 12. M. 28: âli l<>ll"kin<l. .Inlınıııı Kari Ilıdı] IkaltrO] IKIIMIıile'Saml-Alldre 18(11) HollandalI ressam. Hâilıııııııı llpIRmıJfl'dn aldıklaıı sonra. IH İli >ılınıl; branş,Vya yuıleşll veHıırııl ıııııı eserlerim laki|ietıı. Manzara rahimlerine ve suluboya lekıılSlıv karşı özel bir lltikduydu, s M. 2(1.

I.e Hırtlı’. IIlıaıles Mim.ır ve ressam ılıltes'iln kardeşi, Reııııır'ı evinde konuk eder ve una, kumcu prısıs Klbe.se,ı'uıııı ılalıa sıııııa yıkılan sanıyı için ıkl biiyıik dekoratil paıııı ısmarlar, s. 22. I.e Hırın . Jıılos RlJlldir'ı sık sık kulluk rılen Fransi? ressam Renoir, oıııııı evinde, dalın sınıra 11172 yılına kılı'laı eıı güzde ıııodolloriınlcu İlil i lll.'K'.'lk I.İSe TlÇ'Inıt ile Idllişir s. İli. 17, İd Mail,inné. Stéphane (Piirls |HI2-\;ılvıııs 18981, l'îaıısı/. şair. Baıulelıiro'ın anlıllnnıtdanılır: Sımgeı ı şiirin kurucusu ve iiııılesielen leıusilrilrrinıleıı biri dlıirak kabul и lıln l'nrls'li'kı Ulçıik dıılreslıııli' düzenlediği I"planlılara dönemin tanınmış vakarlım. ressamları ve besieeıleri kalllıiıışlir İvil önenıli eserleri arasımla i in fiilimle ile çeyrek yüzyıl sniirn PlandıDebııssy nın ünlü (ireliırHiııe esııı kaması ntifh İ&ı iounîiil Öğleden »«ııvıs/savılalıdlı s. 82.88. Kın. Vlnııel. laloııaııl (Paris ÎİH32-I883). Fransız lOss.ııu. I803'de Salını ı.les RelııSees ıle Sergilenen lebinse hınkı )rm ı:i elrşl İrmenler ve halk arasında Idıı ilk bıı skandal yaranı. l’ersfHİLin ve ara tonları

elimine ederek parlak siyahlıkla) m yanımla giıçlfı renk kontrası lan yaralınışlır. IHZlVılen sınıra Rınpıesy mı İslinl e yaklaşmış,lir. s. 12. İP 29, 11. I -'. 'ılı. 64. 71); US, 98: Vlerlel, Maıgııehte (181)7- I8fl(i), Renııır'in annesi.

yılında Monel ılı' (.inişli ve Kıııpresyıuıısllcıe katıldı: manzarayla birlikle aile m : günlük yaşamdan İnsan resimlerini' dr ağırlık verdi Bununa kaılaı Umpreşyojllsl ilkelere sililik kalmakla beraber, eserlerindeki Olçülülüfiü (irtıruıışıır, s Kî. 72. 82.88. 98.99. 102

S. 8. 0. 100.

Mııııel. Hlaııde iPnris 18 llİMÎlverııy 1826). branşız ressam. F.ıııprısy "insilerin önde gelen ressamlni'imlnı biri nluıı sanan,ı tlıvııl üzerinde erimekle ıılııı kur e,sı»d rüzgar ve sis gibi belli bir somutluğu olmayan unsurları boüııılotUeye çalışmıştır. Mayıştır ı ıııııı. gürse duy umlu ıesimse! yurılllllanışımiı da üleşine giderek ışık alımda duSıŞuıı formu lonısıl etmeye kaılaı gfilürıpuştlir. s 12. 10 10. 20.21. 22.2lı. 27 2(1. 20 :il II 15 10. 17, il "ili .07, 66. 72. Morisot. Kerihe (llııurges UM I-Paris lîlöjij, l-'l ansız ressnııı. 1062 y dıhdn Ciiınl'ııuıı sllidyosıma girdi ve doğrudan doğada çalışılan mrınznrul ıra adadığı u/ıııı bir çıraklık dönemi geçirdi 1888

Vatlar. Fol iv (Paris 1820-Marsilya 1(110) Pransız fıılogralçı 1850 уılımla (utdgrnf snııallııa aûıı 14. verili ve 1854 yılında Paris'le kendi şlfldyosumı açlı. USnemirı pnlilikaeıliırııun ve enb'lektilı.'llcri ııııı resnıldl çekerek Çinili bir ршИ'е flılııgıalrısı alilli 18511 yılında Hır baloııılaıı Paris'in IdbjgrnIVırmı çekerek dünyanın ilk hava ruıugrallarmı çekil 1871 yılında sılidyıısımda F.mpu\syunısılrrln ilk sergisine ev sahipliği y.ıplı. s. 34.40. 11 12. 72

İlenilir. Hininle ReiHiir'm Ilı,"ilileli çocuğu. lakına rııl: .Hıu’ıı'ılıır, s. life Kcıııdı Milın ı> ıı 11 Keıuur'ın kıu.ıık kardeşi, l.ıvv/adlı reslınde ı,ıra poz vermiştir, s. Iıî, 43. 52. Renoir. .leaıı Reııııir'm Ikııırl çmuğu ve inilti Fransız sinema yönelmeni. 1921 yılından îilbarcn kendisini sinemaya ular. Kaşyaıullaıllıdaıı bıı: II. Ilıılıya Savaşı'ııı kını" .ildiği 1937 Oırihll ftİyı'lA \lıi;ınışur. s. 95. Renoir. I.eonaııl I I 7 99 - 1871). PıerreAııgUSte'dıı babası, terzi, s. 8; 9. Renoir, Pierıe Semi" ııı ilk çın uğıı. 18(15 de ılogmiiŞt’ur. S: 72.94. 106.

Bari ironi likıılııınkııı üirol'mın resminin belirgin bir karışımı görülür. 1871 yılında bahşişinin âtomDndcn sonra taşraya ı ekilerek sessiz, sakın luı lıaval sürmeye haşladı s, 12. 16. 19. 20. 28.46. 17 52. 56. u lıe h ııl. I.ise Reııııir'm modeli. Snııalçı de ressam arkiHİ.aşı ıııles l,e Hıi'in'Tıu İsinde lillllşmlşlir; lıelı«. zengin bir tnıııuırln ovientlikten sonra ressama modellik yapmayı bırakmıştır, S, 16, 17. 22. 29. 31.34: /aııdınııcm-glıl. I'ederico

Piss.ıiTO. Hamille (llıılnl Tlııımas IflIlO-Pans ısıoilı Fransız ressam Kmpreeyıuusl larzdan sıııııa Pııaıllllizın'ın ıVokl.aı ılık! resımsi'l sentezine yakllışil ye Uivlzyılnlsl tekniği hep ılalıa lazla nlnnnmlyln kullanarak l'bvi/ın'e yaklaşan sonuçlar elde CIU. s ГЛ 51.58. 67. 72.1)0.(15

Sisley. Vlfıetl (P.'ıııs IflIlO-Mııel-sıır-l.nlııg I fitil))) Fransız ressam. Ingiliz asıllı olan Sısiey. Iı.ıliiisııınl llrtıri işlerinden dolayı Paris'le doğdu, \llia reslııı eğilimini. Oaıiısbm’ough. (juısiaiıle ve Tıırııer'ın matız.ıralarını incelem e İnsan bulduğu Ingiltere'de ulılı. 1,862 yılımla Fransa'ya dt'imlü ve (liyere'ın alillyeslmle Vlnııel. Rnnolr ve Pissarrn İle tanıştı Kserlcrımle Ingiliz dan'illeriyle

dik 484 l-l’arls PM 7ı

İl.livan ressam IH74 yılında P.n'lse M-rleşli ve Emporesyipııistlerle tanışı ı. Kesininde, kenl ve Selne Imy um a paık mimzaralarmııl yntıı sun grubun sanal çizgisinin elkısı ılıgûrüliiı'. İtalya'ya ılımdükieıı soııra. Divizyonlzm. veııJ renk etkileri saŞilıirnnk ıçlıı pnslul kııilamiııı gılu yeni ılaıle lükıılkleı arayışımı girmiştir, s, 88. KM.Ü2. 113.

4 Camille Pissarro, Sayan Jolly. 187<ı Özel Koleksiyon < Alfred Sisley. Montgeron’da Erns Hoschede'ın Bahçesi. 1881. Moskova, Puşkin Müzesi.

141


K ISA

B İY O GRAFİ

KISA

B I YO G R AF I

d Renoir, Moulin de le Galette'de Balo, 1876, Paris, Musée d'Orsay ▼ Renoir, Bayan

Charpentier ve Çocukları, 1878, New York, Metropolitan Muséum of Art. 1841

1871

Pierre-Auguste Renoir (Jrta Fransa'da yer alan Lımogrs'da 25 Şubat 18-11 tarihinde doğar. Teızi bPonard Renoir ve işçi Margıterllıe Merlel nuı yedi çocuğunun stiltıınsıdır

lâ Nisan-lö Mayıs 1871tarihleri arasında Nadanlı Paris'teki fotoğraf slliılyusunda düzenleneli ilk Empresyonist sergiye kalıhr.

1844 Aile Paris'e ırjşınır Renoir. desenli Iiıırselen melen bğvy Frcrus'tle çırak olarak işe alınır te resim derslerine huşlar I8fi2

Kcole des İfratı x-Arış'a girince Rllllle Sigııol ve aldlyesıııe de devam elliği Charles (lleyıeTıı sınıfına yazılır P.ıırada FnWrii Bazille. Aİllet1Sıslcy ve Claude Monel ile binişir. 1868 Daıılııgnv'nın girişimleri sayesinde 1868: HİCı!) Ve 11171) yıllarında resimlerini Salon a kaltııl etlirnıcy' haşarır.

1873 Slslev tloııel ve İleri he Morisol İle birlikle Iİlil."I Proıiul'da halka açık bir sergi dözenler: satılan resimlerinden ancak 2.251frank elde '"del

1885 21 Mail ISflâ'lc Aline. Renoir'm İlk çot uğu Pıerre'i dünyay a getirir

1887-188!» 1 876-1877 Reııoır İkilin ve ııçfmciı Empresyonist sergilere krılılır I 8 7 9 - I880 İlk üe Empresyonist serginin sonııçlrırındaı hayal kırıklığına uğrayan saııalçı. Empresyonistlerin ddîdtiııen sergisine katılmaktan vazgeçer ve It'.Btı ve ISSI'dekıııeile katılmaz. 18811 yılında hıı kaza geçidi' ve sağ kulunu kirmen sol elle resim yapmava çalısı; Sonbaharda. 811 taşımlayken İP yaşındaki Aline Charigoı'va âşık olıır. 1881 -1 8 8 2 1881 ve 1882 yılları atasında Cezayir ve Rönesans resmine hayran kaldığı lidlya'yı ziyaret nler. I8 8 3 - I 884 1888 yılında. Duranı! Ruel'iıı l’aıis'lekl galcıisinde. Londra'da ve Boston'da sergi açtır

•d Renoir, Kitap Okuyan Gene, Kız. 1874-76. Paris, Musée d'Orsay.

Kmpresyonizm'nen uzaklaşmış olsa tla. diğer ressam, eleştirmen, şair ıe yazarlnıln buluştuğu Berthe Moıısııi'mm evine gılmoyr devam eder. Artılık sonunda romatizma ağrıları ve yüz feleı geçirir ye aıtrak tizim süren hir elektrik ledav İninden sınıra iyileşir.

189 0 —T 892 1I Nisan 1890 laıılııııde. Paris Bi’letliyesriHİe Mine Chaııgol İle evlenir Mayıs ve Hazir/mda son kez Srılon sergilerine katılır. . Dıtrimıl-Rıii'l. Mayıs 1892'dr. büyük hır ı'elrospekllf sergi düzıuıler ve anılarımla en gtizel eserlerinin de hulundıığu 118 lahlosıınvj sergiler.

11194-1895 2 Mail ı,ıi lııstııve Caıllehıule dlııı ve Kenttir vasiyetine vekil lavın edilir 1894 SdllU ve 18!» Ilîışi arasında rııuıal IZiııtı ağrıları yeniden haşlar

I8 9 6 - I 898 Mayıs ayında Kout'u'de Eııgeııe Mıııeı'e 30 lablü. Parıste DııraıtılRııel'e 121atıltı sunar. Ayııı yılın II Kasım'ıııd,t annesi Margueriie Mcıilel. Uıuvcckuınesde 89 yaşında Ölür. Yazı Essoyez'de geçirir: hır lıisiklel gezisi sırasında düşer ve kolu ikinci kez kırılır I 8 9 9 -1 9 9 1 1899’da \|ı e ve Aıılllves yolu üzerindeki Cugnrs-sıu-Merc iaşı tur. Mayısla Paris Evrensel Sergisi'ne İDlabltı verir; lıi Vfitıstos'la büğlün d'honııeur payesiyle ödüllentlirillr Ertesi v.ızı Kssoyez'dc geçirli ve oıaıla. -I Yğuslös IflOl'de üçüncü çoeıığıı, lakına atlı Coco »İtin. Clatıde doğar -

1903 Mart ayında Cagıırs sur Mer de hulıınaıı 'Maısoıı ile Iıı l’oste'a taşınır veo tarihten ölümüm: kadar, yazları Essoyez'ıle. ırzım kış mevsimim ile fule d"Azıır'drki bu kasabada geçirir

1 9 0 7 -1 9 0 9 l(H)7'de Cagııes. Les Cnllrılrs'dr büyük bir arazi salın alır. 1910 -1 9 1 4 HMD yılımırbaşlarmtJa IV Venedik Bleııalı'ne 37 eseriyle fcatilır. I laz,İran'da Paris'le Duifilid-Rljel'in galerisinde 3fı resini sergilet 20 Ekini i p II Uırrtllnde l.eglıın d’honneur oiheıtT payeşlyle şefellelldirıllı . I9I3 yılında Vollard'ın ilaven ıizei'ine. gene Ispanyol Riı lı.mİ ı ‘.ıtlnvı'nıın ellerini yönlendirerek heykel üzerine eğilir

I 915-I 9 I 9

27 Haziran 1915 larilıınde karısı Mine. Nne'dc hır hastanede, yalnızca Tdi yaşındayken, şeker 1 ,SI.Ilığı Viizfmilel' iillll" İP Şlllı.İl

1919 larilıınde beginn d'lıoımeııı rtımııumdetır' payesi alır. Sonbaharda zatürreeye yakalanır

2 Aralık İPİ!) tarihlndoiilûr ve lî Vmlık'la Essoyez'ye ğümüllir

A Renoir, Yıkananla', 1918-19. Pans. Musée d'Orsay

143


K ISA

B İY O GRAFİ

KISA

B I YO G R AF I

d Renoir, Moulin de le Galette'de Balo, 1876, Paris, Musée d'Orsay ▼ Renoir, Bayan

Charpentier ve Çocukları, 1878, New York, Metropolitan Muséum of Art. 1841

1871

Pierre-Auguste Renoir (Jrta Fransa'da yer alan Lımogrs'da 25 Şubat 18-11 tarihinde doğar. Teızi bPonard Renoir ve işçi Margıterllıe Merlel nuı yedi çocuğunun stiltıınsıdır

lâ Nisan-lö Mayıs 1871tarihleri arasında Nadanlı Paris'teki fotoğraf slliılyusunda düzenleneli ilk Empresyonist sergiye kalıhr.

1844 Aile Paris'e ırjşınır Renoir. desenli Iiıırselen melen bğvy Frcrus'tle çırak olarak işe alınır te resim derslerine huşlar I8fi2

Kcole des İfratı x-Arış'a girince Rllllle Sigııol ve aldlyesıııe de devam elliği Charles (lleyıeTıı sınıfına yazılır P.ıırada FnWrii Bazille. Aİllet1Sıslcy ve Claude Monel ile binişir. 1868 Daıılııgnv'nın girişimleri sayesinde 1868: HİCı!) Ve 11171) yıllarında resimlerini Salon a kaltııl etlirnıcy' haşarır.

1873 Slslev tloııel ve İleri he Morisol İle birlikle Iİlil."I Proıiul'da halka açık bir sergi dözenler: satılan resimlerinden ancak 2.251frank elde '"del

1885 21 Mail ISflâ'lc Aline. Renoir'm İlk çot uğu Pıerre'i dünyay a getirir

1887-188!» 1 876-1877 Reııoır İkilin ve ııçfmciı Empresyonist sergilere krılılır I 8 7 9 - I880 İlk üe Empresyonist serginin sonııçlrırındaı hayal kırıklığına uğrayan saııalçı. Empresyonistlerin ddîdtiııen sergisine katılmaktan vazgeçer ve It'.Btı ve ISSI'dekıııeile katılmaz. 18811 yılında hıı kaza geçidi' ve sağ kulunu kirmen sol elle resim yapmava çalısı; Sonbaharda. 811 taşımlayken İP yaşındaki Aline Charigoı'va âşık olıır. 1881 -1 8 8 2 1881 ve 1882 yılları atasında Cezayir ve Rönesans resmine hayran kaldığı lidlya'yı ziyaret nler. I8 8 3 - I 884 1888 yılında. Duranı! Ruel'iıı l’aıis'lekl galcıisinde. Londra'da ve Boston'da sergi açtır

•d Renoir, Kitap Okuyan Gene, Kız. 1874-76. Paris, Musée d'Orsay.

Kmpresyonizm'nen uzaklaşmış olsa tla. diğer ressam, eleştirmen, şair ıe yazarlnıln buluştuğu Berthe Moıısııi'mm evine gılmoyr devam eder. Artılık sonunda romatizma ağrıları ve yüz feleı geçirir ye aıtrak tizim süren hir elektrik ledav İninden sınıra iyileşir.

189 0 —T 892 1I Nisan 1890 laıılııııde. Paris Bi’letliyesriHİe Mine Chaııgol İle evlenir Mayıs ve Hazir/mda son kez Srılon sergilerine katılır. . Dıtrimıl-Rıii'l. Mayıs 1892'dr. büyük hır ı'elrospekllf sergi düzıuıler ve anılarımla en gtizel eserlerinin de hulundıığu 118 lahlosıınvj sergiler.

11194-1895 2 Mail ı,ıi lııstııve Caıllehıule dlııı ve Kenttir vasiyetine vekil lavın edilir 1894 SdllU ve 18!» Ilîışi arasında rııuıal IZiııtı ağrıları yeniden haşlar

I8 9 6 - I 898 Mayıs ayında Kout'u'de Eııgeııe Mıııeı'e 30 lablü. Parıste DııraıtılRııel'e 121atıltı sunar. Ayııı yılın II Kasım'ıııd,t annesi Margueriie Mcıilel. Uıuvcckuınesde 89 yaşında Ölür. Yazı Essoyez'de geçirir: hır lıisiklel gezisi sırasında düşer ve kolu ikinci kez kırılır I 8 9 9 -1 9 9 1 1899’da \|ı e ve Aıılllves yolu üzerindeki Cugnrs-sıu-Merc iaşı tur. Mayısla Paris Evrensel Sergisi'ne İDlabltı verir; lıi Vfitıstos'la büğlün d'honııeur payesiyle ödüllentlirillr Ertesi v.ızı Kssoyez'dc geçirli ve oıaıla. -I Yğuslös IflOl'de üçüncü çoeıığıı, lakına atlı Coco »İtin. Clatıde doğar -

1903 Mart ayında Cagıırs sur Mer de hulıınaıı 'Maısoıı ile Iıı l’oste'a taşınır veo tarihten ölümüm: kadar, yazları Essoyez'ıle. ırzım kış mevsimim ile fule d"Azıır'drki bu kasabada geçirir

1 9 0 7 -1 9 0 9 l(H)7'de Cagııes. Les Cnllrılrs'dr büyük bir arazi salın alır. 1910 -1 9 1 4 HMD yılımırbaşlarmtJa IV Venedik Bleııalı'ne 37 eseriyle fcatilır. I laz,İran'da Paris'le Duifilid-Rljel'in galerisinde 3fı resini sergilet 20 Ekini i p II Uırrtllnde l.eglıın d’honneur oiheıtT payeşlyle şefellelldirıllı . I9I3 yılında Vollard'ın ilaven ıizei'ine. gene Ispanyol Riı lı.mİ ı ‘.ıtlnvı'nıın ellerini yönlendirerek heykel üzerine eğilir

I 915-I 9 I 9

27 Haziran 1915 larilıınde karısı Mine. Nne'dc hır hastanede, yalnızca Tdi yaşındayken, şeker 1 ,SI.Ilığı Viizfmilel' iillll" İP Şlllı.İl

1919 larilıınde beginn d'lıoımeııı rtımııumdetır' payesi alır. Sonbaharda zatürreeye yakalanır

2 Aralık İPİ!) tarihlndoiilûr ve lî Vmlık'la Essoyez'ye ğümüllir

A Renoir, Yıkananla', 1918-19. Pans. Musée d'Orsay

143


DOST /mÖjOT Sahilıi Knicil Akalın I./.VHI KmrtlIlHifârü \li karnlınyraııı

hMor Kısım IKrmır liilei&ıynr Sayfa IMmılcnv: Songiil Güven Çerimi. Cemal Kaan Kırmk ISBN 975 M57-71-8 О Ш M liliirlrri StıTaım IT.vralıırl ve Slelaıııı Zulfı lİttin (înbriele Ck'ikiIiIi

titırsrl kaynaklar Ulerta Arşivi. Milnııo Allnnrl. Floransa Sıala Arşivi. Yıııclla cFlaransaj

Gürsel materyali U’inııı ишошк/е yardıııırı »tın ıtıüft* ve (oU)firnl arşivlerine teşekkür iviniz, kaynak lıellrtılmcyen giirsel nıalı-ryalııı yayım İniktin yayııınkıra ııilUr. I,n nihilıılıvıı nlitrircs.r.l.. \likıııo'nıııı kalkılurıyla Imıi'lanmıştır ■ 1999. SI АК ■ 1999. |лоп;т1(1 Artı- s.r.L Milnııo

Elcmoıııl Kılimıi Yssodatl ■Dost Kltnbevi Yayınları КагапГИ Sokak 29 I. Kızılay (N№50. Ankara

Tüm yayın hakları saklıdır Bil kitap Klnınııul s |>a. taralından Mayıs 2IKIİ ınrilıınılr Marıelliigo. Venedik'te notlıı adet hasılııııştır


1 Michelangelo 2 Cezanne 3 Rembrandt 4 Van Gogh 5 Picasso 6 Matisse 7 Kandinsky 8 Renoir


Artbook renoir  
Artbook renoir  
Advertisement