Talleres Co-Creació CaixaEscena

Page 3

Tallers CaixaEscena

2015

— El Kit Pedagògic Al llarg de diverses sessions de cocreació amb professors i professionals del teatre, crearem les idees base del contingut d’aquest Kit Pedagògic que serà produït a posteriori per CaixaEscena amb la col·laboració de dissenyadors especialitzats. Aquest Kit estarà a disposició tant dels participants dels tallers, com de qualsevol altre docent o membre de la comunitat educativa que vulgui utilitzar-lo.

03


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.