Page 33

мянган төгрөгөөр

Тодруулга

2017

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн байдлын тайлан 2018

Хөрөнгө Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

4

1,805,207

3,082,303

Даатгалын авлага

5

4,402,449

4,816,979

Бусад санхүүгийн хөрөнгө

6

401,174

303,965

Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө

7

182,385

1,233,157

Хөрөнгө оруулалт

8

9,229,438

19,837,291

Даатгалын хөрөнгө

9

4,868,576

3,888,840

Үндсэн хөрөнгө

10

288,956

351,967

Биет бус хөрөнгө

11

57,325

33,147

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

12

236,640

236,640

21,472,150

33,784,289

Нийт хөрөнгө

Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч Өр төлбөр Даатгалын өглөг

13

2,055,456

1,065,374

Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр

14

1,138,865

645,614

Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц

15

9,366,278

13,115,353

Нөхөн төлбөрийн нөөц сан

16

2,910,659

3,383,397

15,471,258

18,209,738

Хувьцаат капитал

6,243,016

6,243,016

Халаасны хувьцаа

(1,243,016)

-

Нэмж төлөгдсөн капитал

-

4,441,896

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

-

20,490

1,000,892

4,869,149

6,000,892

15,574,551

21,472,150

33,784,289

Нийт өр төлбөрийн дүн Эздийн өмч

Хуримтлагдсан ашиг Нийт эздийн өмчийн дүн Нийт өмч ба өр төлбөр

Уг санхүүгийн тайланг 2019 оны 3 дугаар сарын 19-д батлав. Энэхүү санхүү байдлын тайланг 69-аас 89 дугаар хуудсан дах тодруулгуудын хамт унших бөгөөд тодруулгууд нь санхүүгийн тайлангийн нэг хэсгийг бүрдүүлнэ.

65

Мандал Даатгал ХК

Profile for mandal10

Mandal Insurance JSC - Annual report 2018 (МОН)  

Mandal Insurance JSC - Annual report 2018 (МОН)

Mandal Insurance JSC - Annual report 2018 (МОН)  

Mandal Insurance JSC - Annual report 2018 (МОН)

Profile for mandal10
Advertisement