Page 1


2


3


4


PontdeL'ArcĂ SerraGrossa

SurardePinet

5


7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

19 21

PR-CV4Banyeres‒Molídel'Ombria.VariantBocairent. NaixementderiuVinalopó

22 23 24 25 26 27

28 29 31 33

35 36 37

PR-CV435SendadelBarrancdelaFos

PR-CV434ElSurar,labarracadepedrasecai elpuigagutdeLlutxent

39 6


FontdeBaix

ParatgeBarrancdelaMata

ParatgeBarrancdelaMata

SL-CV-10 Otos 700

Carretera CV-615

Nevera de Tormo

B. de la Mata

600 500 400 300 0

1

2

3 7

4 km


SL-CV-43 Aielo de Rugat

Aielo de Rugat

Caseta del Magre

500 400 300

0

1

2

3 8

4

5

5,3 km


SL-CV-44 Rugat 600

Les Fonts

Font de la Barraca

MolĂ­ de Rugat

500 400 300 0

1

2 9

2,7 km


ErmitadelSalvador

LaCreueta

SL-CV-83 Montitxelvo

Ermita del Salvador

300 300 300 300 0

0,5 10

1 km


SL-CV-84 Montitxelvo

Montitxelvo

MolĂ­ de Micairent

300 280 260 240 220 0

1

2

3 11

4

5 km


SL-CV-118 Atzeneta d'Albaida

Castell

800

Corral de Diego

Font del Melero

700 600 500 400 0

1

2

3 12

4

5

6,1 km


SL-CV-122 Salem

Font de la Barcella

800

Castell de la Barcella

Nevera del Paller

700 600 500 400 0

1

2

3 13

4

5

5,3 km


Fontd始Elca

SL-CV-140 Salem

Salem

Font d'Elca

430 410 390 370 350 0

1

2 14

3

3,6 km


15


VistaBeniatjar

CastelldeCarbonera.

VistaBenicadell

CasaPlanisses

PR-CV-213 Casa Forestal les Planisses

les Fontetes

900

Casa Forestal les Planisses

800 700 600 500 0

1

2

3

4 16

5

6

7

7,6 km


PR-CV-222 Atzeneta d'Albaida

0

1

2

Cim del Benicadell

Corral de Diego

1.100 1.000 900 800 700 600 500 3

4

5

6 17

7

8

9

10

11,1 km


PenyesAlbes

PR-CV-390 Terrateig

Pla de les Fontetes

600

Terrateig

MolĂ­ de Micairent

500 400 300 0

1

2

3

4 18

5

6

7

8

8,6 km


19


GR-7 31 etapa CV-660

Bocairent

Corrals de Martines

900 800 700 600 500 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 16,9 km

GR-7 32 etapa Bocairent

Font de Mariola

1.400

Alcoi

Moncabrer

1.200 1.000 800 0

2

4

6

8

10

12

14 20

16

18

20

22

24

26

28

29,5 km


PR-CV4 BANYERES‒MOLÍDEL'OMBRIA. VARIANTBOCAIRENT. NAIXEMENTDERIUVINALOPÓ EixiremdeBocairentencotxe perlaCV-81direccióVillenai ensdesviaremperlaprimera rotondaagafantlaCV-794 direccióAlcoi.

PanellinformatiuPR-CV-4

camíampleielpanellinformatiudelaPRCV-4.Deixaremelcotxeperaseguirapeu per la pista forestal baixant fins arribar als pousdelaRambleta.Larutaesdesviaala dretaperunasendaquesegueixlarambla delVinalopócapavall.Notardaremenvore les ruïnes del castell del Vinalopó dalt a l'esquerrai,unpocmésendavant,passarem pelsBrullsonlavegetacióesfacadavegada més frondosa. Encara que les primeres aigüesdelVinalopónaixenuns6kmrambla amunt al pla de Bodí, el brollador més conegut, l'anomenat “naixement del Vinalopó” o font de la Coveta es troba a l'esquerradelcamí,unllocidealperferuna paradairefrescar-se. Uns metres més avall, caminant ara per la seuadretafinsveurelaxemeneiadelMolíde Dalt,travessemelriu.DesdelsegleXVhiha notícies d'un batà tèxtil en este punt, que seriamolífarineralXVII,fàbricadepaperdel 1781al1943iborreraenlasegonameitat del XX. Annex trobem el molí de Baix o fàbricadeBlanes.Acípodemseguirperuna passarel·la de vianants que ens servirà per apropar-nosfinsaltollBlauunsmetresmés avalldelcursdelriu.Latornadalafaremper la pista forestal, passant el mas de l'Altet i entreelbellmasil'ermitadeGuilellalaNova ieldeGuilellalaVella.

PanellinformatiuPR-CV-4 8,7km mín.766m.màx.842m Mitja 2h45min PR-CV4/PR-CV35

BocairentCV-81-endireccióCV-794-Pous de Rambleta - Castell del Vinalopó - naixementdelVinalopó-MolídeDalt-Molí deBaix-TollBlau-Masdel'Altet-ermitade Guilella

EixiremdeBocairentencotxeperlaCV-81 endireccióaVillenaienlaprimerarotonda prendrem la CV-794 en direcció a Alcoi. Al final del port de muntanya, divisarem un

TollBlau

PR-CV-4 CV-794

Castell del Vinalopó

1.000

CV-794

Font de la Coveta

900 800 700 0

1

2

3

4

5 21

6

7

8

8,7 km


SL-CV-9 CV-81

Alt del Castellar

700 650 600 550 500 450 0

0,5 22

1 km


SL-CV-19 Casa dels Gamenllons

Font de la Simeta

950

Font de la Duenya

Casa dels Gamenllons

900 850 800 750 700 0

1

2

3

4 23

5

6

7

7,6 km


PR-CV-121 Cementeri d'Ontinyent

Font de la Maciana

900

La Covalta

Font del Patge

800 700 600 500 0

1

2

3

4

5

6

7

8 24

9

10

11

12

13

14

15

16,5 km


PR-CV-122 CV-81

Cementeri d'Ontinyent

Ermita de Sant Antoni

700 650 600 550 500 450 0

1

2

3

4

5

6 25

7

8

9

10,2 km


PR-CV-134 Agullent

Agres

Estaci贸 FFCC d'Agres

800 700 600 500 400 0

1

2

3

4 26

5

6

7

7,5 km


PR-CV-135 Agullent 700

Ermita de Sant Vicent

Alfafara

Ermita de la Verge de la Llum

600 500

0

1

2

3

4

5

6 27

7

8

9

10 km


PontdeBaix

SL-CV-11 Aielo de Malferit 450

Aielo de Malferit

Pont de l'Arcada

400 350 300 0

1

2

3

4 28

5

6

6,8 km


PortaldelCarmen

PontdeBaix

SendadelaSolana 29


PontdelʼArcà

PontdeBaix

PR-CV-125 Aielo de Malferit

Foia Redona

700

Aielo de Malferit

CV-651

600 500 400 300 0

1

2

3

4

5

6

7

8 30

9

10

11

12

13

14

15

16 km


31


PR-CV-306 CV-651

Ermita de Sant Esteve

900

Ermita del Sant Crist

Barranc Gran

800 700 600 500 400 0

2

4

6

8

10

12 32

14

16

18

20

22,8 km


PR-CV435 SENDADELBARRANC DELAFOS AielodeMalferit Ontinyent Palaud'AielodeMalferit.Ajuntament

MiradordelriuClariano Pl.Palau 10,413km 403m Mitja 3:38h SL-CV11

CadenetadelaSequia

AielodeMalferit‒MiradorRiuClariano‒ Serratella‒MollódelesMentides‒La Clariana‒Pontdel'Arca‒CentralEléctrica ‒AielodeMalferit

Elsendercomençaennucliurbàd'Aielode Malferitalpasseigdevianantsalcostatdel riuClariano.Desdelpuntdelmiradorones troba el panell informatiu de l'inici de la senda, deixant el riu a mà esquerra, començaremelrecorregutperestazonade vianants que en pocs metres ens porta al portaldelCarmeialsafareigmunicipal,en bon estat de conservació. Seguirem recte finsqueenstrobemamblaCentralElèctrica, onhihaunafontd'aiguapotable,ielpont delMig.

CreudelaSerratella

Desd'acícreuaremelriuendirecciósudia pocs metres enllaçarem amb l'antic traçat delSL-CV11.Elcamícontinuarecteperun tramd'asfaltquecanviaenpocsmetresaun

RiuClariano 33


camídeterraperonseguiremsemprerecte endirecciósudonesdivisalacreualapart altadelamuntanya.Desprésd'unsquants metresid'haverpassatalgunencreuament, el camí es converteix en una senda que r e m u n t a u n a f o r t p e n d e n t fi n s a l'esmentadacreudelaSerratellaperlaqual passaremidesd'onpodremobservarunes bonesvistespanoràmiquesdelapoblació. Des d'ací començarem el descens en direcciósud-oest,perunasendaescarpada queaprofitaelsescalonsinstal·latsenlaroca perafacilitareltrànsit.Lasendamorenun xicotet camí on hi ha una àrea recreativa anomenada pont de l'Arca, des d'on giraremal'esquerrafinsatrobarunaltrepal pelqualcalpassarduesvegades.Elsentitde lamarxaproposatensportaacreuarelpont alcostatdelcanali,justalfinal,començara ascendirpelsescalonsilasendaescarpada capal'esquerraendirecciósud,justpellloc onacabalagrantirolinaquehihainstal·lada.

desviar-nos a l'esquerra a la recerca d'un estretidegradatcamí,jaaltermemunicipal d'Ontinyent,queseguiremendescensfinsa arribaraunesedificacionsonestrobauna antiga cova de vi, les coves Jerres, on es preténinstal·larunfaristolinterpretatiudel contingut.Enestazona,conegudacomla Clariana, prendrem l'asfalt a l'esquerra durantuns200metres,finsquearribemala vora del riu Clariano. Just quan el creuem prendremladireccióesquerraperlasenda oberta al costat del llit d'este riu per a continuar uns 700 metres fins arribar primeramental'Assuti,deseguida,almoli Mata.Desd'acícontinuemelnostreitinerari pel mur de la sèquia que ens portarà novament al punt que esmentàvem anteriorment pel qual passaríem dues vegades, per agafar un camí de baixada ambescalonsqueensportaràfinsalllitdel riupelqualtransitaremfinsarribaralPont del Mig, la central elèctrica i la font abans esmentada.Desd'ací,peracontinuaramb lasenda,pujaremalcostatdelaparetestde lacentralelèctricaperaenvoltar-laipassar alcostatdelsanticstubsdecaigudad'aigua de la central. De seguida arribarem a un camíalcostatd'unescasesialpocauncamí asfaltat en coincidència novament amb el SL-CV11.Elnostreitinerariesdirigeixcapal nucliurbàd'AielodeMalferit.Primerpassarà pel barri de la Barceloneta i seguidament perlarestapoblaciópassantperlafàbrica delicors"DestileriasAyelo",dignadevisitar persergairebéunmuseuenactiu.

La senda ens portarà en ascens fins a un puntenquèdescendiremunspocsmetres alcostatd'unponttibetàquehihainstal·lat per a continuar per la senda escarpada. A uns 50 metres des de l'esmentat pont en direcció est trobarem la cruïlla que ens portarà a la cova Blanca d'obligada visita. Des de la cova es retorna fins a l'anterior puntperacontinuarl'itinerariperlasenda escarpada fins al següent encreuament, el queensportaràalacovaDelaFos.Igualque e n l ' a n t e r i o r , r e t o r n a r e m fi n s a l'encreuament de desviament pel mateix traçatidesd'acíprosseguiremelrecorregut endireccióoestfinsque,auns50metres, arribem al desviament del Molló de les mentides.Continuaremelnostresenderen direcció oest i en ascens fins a arribar a enllaçar novament amb el SL-CV 11 per a

Des de la plaça on es troba la fabrica continuarem en direcció sud cap al portal delCarmeperacreuar-loiarribaraltransitat passeig de vianants que ens portarà a l'esquerraalpanelld'inicidelasenda.

PR-CV-435 Aielo de Malferit

Cova de la Fos

450

Pont de l'Arcà

Aielo de Malferit

400 350 300 250 0

1

2

3

4

5

6 34

7

8

9

10

11 km


SL-CV-39 Quatretonda

enllaรง PR-CV-172

400 350 300 250 0

1

2

3 35

4

5 km


PR-CV-172 Quatretonda

Pla dels d'Engullidors

600

Quatretonda

Caseta Tio Honori

500 400 300 200 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 36

10

11

12

13

14

15

16

17

18 km


PR-CV434

Barracadepedra

ELSURAR,LABARRACA DEPEDRASECAIELPUIG AGUTDELLUTXENT Llutxent.Centrepoblació. CarreteraCV610aXàtiva ilaCV60Gandia Aving.MontSant(Llutxent) Aving.MontSant(Llutxent) 18,4km 358desnivellneto, 533desnivellacumulat Alta 5h52min MonestirLlutxent

GR-236 ladreta,eldelaCatalana,creuemelbarranc Ampleis'enfilemal'esquerraperlacaseta de Juanito «Diari» amunt. Si ens fixem, observaremcomlamàdel'homehacreat bancals amb marges de pedra seca per a conrear sobretot oliveres; eren temps de famihihaviaquesubsistir,unatascagràcies alaquallanostraserranos'hadesertitzat.

Avinguda del Mont Sant (Llutxent) ‒ Camí delaserra-CamídelaCatalana(Casetade Villa Bota) Camí del Surar (encreuament Senda del Camp de l'Ase) Camí de Pujol ‒ Camídeltroncar‒RiuPinet‒CarrerlaPlana ( L l u t x e n t ) A v i n g u d a d e l M o n t S a n t (Llutxent).

PugempocapocamblacovaSaranyanai els alts dels Perdigars a mà esquerra i el barrancdelBaladret,quevadenordasud,a mà dreta. Arribats dalt, en la Catalana, els pins,elscoscolls,lesargelagues,elsromers, elstimonsialgunspardalsensacompanyen. Podemdivisarlesprimeresserraladesdela Safor.Alsud-est,elpicdelaCutaensaguaita. A la dreta ix una senda que ens porta a la covaFonda.Seguimpelcamíampleiauns pocsmetres,al'esquerra,estrobaeldipòsit de la Catalana, en mal estat. Arribem a la casetadeRafeldeBota.Allímateixdoblema l'esquerra.Pujantperuncamítambéample peròdolentipassantperla«Carabassera», ensdirigimalacarenadelbarrancdelBatla Mala, mal anomenat el barranc del «Maricón», i per la vessant de ponent

Desdelparcdel'AvingudadeMontSantola carretera de Pinet i pel carrer de La Plana, camíjadelaserra,eiximdelpoblepelGR236,passemlafàbricadepaletsicreuemel torrent anomenat riu de Pinet. Seguim amunt i, on s'acaba l'asfaltat, trenquem a l'esquerraperavisitarlabarracadepedrade MingoViola,camufladaperungarrofer. Tornemalcamíprincipalipassemelscorrals de Bataller i de Murillo. Prosseguim per l'esmentatGR-236,ensdesviempelcamíde 37


ascendimcapalPuigAgut,puntgeodèsica mésde500md'altitud.

undelitperalavista.Encontinuareltrajecte arribem al Bancal de Viscaio i a la dreta la foieta de Bruno. Sense desviar-nos, caminem uns dos quilòmetres i, abans d'arribar a la caseta «Diari», ens desviarem perunasendaal'esquerra.

Caldesviar-sequanjahempassatdevistael picperunsenderolmoltestretibrutquehi ha a la dreta indicat per un muntonet de pedres.Enunsdeuminutsestaremdalt.Val lapenapujarsibufaelponent:desdelcim podremdivisar,enelsentitdelesagullesdel rellotge:alnord,l'altdelaLletrera;alnordest, el Montdúber; a l'est, l'illa d'Eivissa i el Montgó;alsud-est,elpicdeLaSaforilaCuta; alsud,laSerrella,Aitanailapenya«ElBarco»; alsud-oest,elBenicadellielMontcabrer;a l'oest,LlutxentambtotaLaValld'Albaidai,al sud-oest, la Penya Migdia. Després de les fotografies pertinents, podem baixar per a continuarlamarxa.

Descendimpocapoc.Enspodemadonarde la capacitat que té el bosc valencià per a r e g e n e r a r - s e . P e r l a m a l l a d e t a d e l «Sapo»arribem a un creuer. Si tirem a la dreta, anem a parar a la font del Rafal. Trenquem pel de l'esquerra i pugem t r a n q u i l · l a m e n t a l ' a l t d e B a r r e r e s . Contemplem la immensitat de la Vall d'Albaida,lesserresdeLlutxentisobretot,el Rafal.Encaremelsenderolavalliensparem juntaunforndecalç,ditdelMoro,jaqueel vancoureperduratermeunanylafestade morosicristians.

Adrecemcapamunt,endireccióalapenya delRecer,laqualensprotegeixdelponent,i hi abunda la terreta d'escurar i, en conseqüència,lapebrella.Ésunbonllocper a esmorzar i observar les magnífiques panoràmiquesqueensofereixelbarrancdel Batla Mala, un indret on abunden fonts d'aigua i a més a més, es divisa la Mediterrània.L'últimesforçensempentarà daltdelaserraMarxuqueraonelpaisatgeés

Enfilemlasendairàpidamentarribemaun camíamplequeensportaalcorraldelGordo odeCatalà.Tiremal'esquerraentreoliveres, ametlersialgunquealtregarrofer.Passem pelSiscaretavall(corraldeSantouet,plade la Simeta, corral de Murillo i Bataller) fins arribar al camí asfaltat i sense deixar-lo, al poble.

convent

Ermita

PR-CV-434 Llutxent

Llutxent

el Puig Agut

800 600 400 200 0

2

4

6

8

10 38

12

14

16

18,4 km


CastellXiu

39


ParatgeMontSant

Calvari

SurardePinet

GR-236 2 etapa AlmiserĂ

Castell de Vilella

600

Pinet

Llutxent

500 400 300 200 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 40

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 km


41


• ElrecorregutvianantdelaséquiadelPort. • Al'altetdelPareSant. • AlaserretadelsPinsidelaCreu. • AlMirambé. • A l e s f o n t s : F r e d a , d e l ' A r r i e r, d e l'Anohueret,delMeler,del'Ordenari. • AlcorraldeDiegoiPenalba. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida. PR-CV121:SendadelsEnginyers-Covalta  (16,5km3h35min). PR-CV134:Agullent‒Agres  (7,6km2h35min). PR-CV135:Sendadel'Assagador-Agullent  (10km3h). Altresexcursions. · LaColvalta(16,8km4h) · LacovadelesFinestres(13,8km3h) · ElTorrater(11'6km3h) · LafontdelPatge(6,8km1h42min) · LafontdelaMaciana(3,36km53min) · Tram Agullent: Camí d'Alba-Santiago (Xàbia-Santiago) Formapartdel'itinerarinúm.5delesrutes delaValld'Albaida.

SL-CV43: AielodeRugat  (5'3km1h45min). Altresexcursions: • LaRutadeJaumeIambelcastell • RutadeJaumeI:sendamoriscadelaVall d'Albaida. • A les fonts: de Pasta, de Mollana, de la Penyad'HedraideFerri. • LabassadeVillagrasa. • LespenyesLlúciesicasetadelMagre. • ElTossal‒lapenyadel'Hedra. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

SL-CV11: Sendadel'Ombria  (6'8km2h15min). PR-CV125:SendadelaSolana  (16km5h). PR-CV435:SendadelBarrancdelaFosc  (10,5km4h). Altresexcursions: • AlaSerratella. • AlpideCairent. • Unpasseigpelriu. Formapartdel'itinerarinúm.2delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • LaCasaelClau. • LaCovalta. • Molins d'aigua: molí de les Palanques, molídeBaixomolíNou,molídeDaltimolins dePenalba. • Perlesnostresmuntanyes:l'AltdelaCreu, laserraGrossa,l'altdelBenicadell. • RutadeJaumeIalaValld'Albaida. Formapartdel'itinerarinúm.5delesrutes delaValld'Albaida.

PR-CV222:SendaaltdelBenicadell  (11'1km4h). -Altresexcursions: • Larutadel'Aigua:naixementdelaséquia delPort.

Excursions: • ErmitadelCristdel'AgoniailaVenta. • Camino del Cid ‒ Etapa 56: Xàtiva - Ontinyent Formapartdel'itinerarinúm.2delesrutes delaValld'Albaida 42


• LaPenyaRoja. • ElPortitxol. Formapartdel'itinerarinúm.3delesrutes delaValld'Albaida. Excursions: • Al'ermitadesantAntoniAbat. • AlesfontsdelGrapat,deBaixiFreda. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • Alescovesd'Arena. • AlafontdeBaixialafontdelPatge • AlmasdeBonAire. • AlacasadelaPalmera. • AlPinaret. Formapartdel'itinerarinúm.5delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • Paratgedel'EstretdelesAigües • CanaldeBellúsaXàtiva. • BalnearideBellús. • Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - Ontinyent Formapartdel'itinerarinúm.2delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • Ruta pels voltants de l'embassament de Bellús. • Camino del Cid ‒ Etapa 56: Xàtiva - Ontinyent Formapartdel'itinerarinúm.2delesrutes delaValld'Albaida

PR-CV213: Beniatjar- El Ràfol de Salem- l'alt del Benicadell(15,6km4h15min). Altresexcursions: • RutadelCid-CastelldeCarbonera. • LesFontetes. • ElpontdelsMoros. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

PR-122: B a r r a n c d e l s T a r o n g e r s , C a m i V e l l dʼOntinyentaBocairent(10,25km.2h.55'). GR7: Etapa: Venta Boquilla- Alcoi ( Terme d'Ontinyent- Bocairent > 17,3km. 4h50'), (TermedeBocairent-Alcoi>29,5km.7h14'). Altresexcursions: • Ruta del naixement del riu Vinalopó (8,7km2h54min).CoincideixambPR-CV4: BanyeresdeMariola. • RutadelesCavesielMontcabrer(36,3km 10h).CoincideixambelGR-7(etapa32). • RutadelSantCrist(9,5km3h).Coincideix ambPR-CV306:sendadelCinquantenari. • Ruta de l'Aigua (16,7km 4h 15min). CoincideixambelGR-7iPR-CV370:Elport d´Alfafara. • BarrancsdelaFosidelsTarongers(11km 3h30min)>CoincideixambPRCV-122.

Excursions: • Àrearecreativa,lafontVella. • Rutaeqüestre,elMasdeXetà. • RutadelesFontsidelsFornsdecalç. Formapartdel'itinerarinúm.3delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • RutadelesNeveres. • RutadelesFonts. • ErmitadeNostraSenyoradelaSolana. 43


• RutadelesCovetesdelsMorosirutadeles ermites. • Camino del Cid ‒ Etapa 57: Ontinyent ‒ BanyeresdeMariola • RutadeJaumeIalaValld'Albaida. • Àrearecreativa:jardí-miradordelaserra deMariola. • Àrea recreativa: mirador del barri medievalirutamàgica. • Àrea recreativa i zona d'acampada de la fontdeMariola. Formapartdel'itinerarinúm.6delesrutes delaValld'AlbaidaV

• RutadelaFontdeL'Estaca. • RutaMiradordel'Àguila RutesdelsBarrancs. RutesdelsPoblesVeïns. Excursions: • Àrea recreativa de l'ermita de santa BàrberaidesantAntoni. • Parcforestalurbà. • NeveresiraconsdePorrixons. Formapartdel'itinerarinúm4delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • ÀrearecreativadelesPiles. • LafontdelaDueñaifontdelaSimeta. • ElbarrancdePérez. • LaCava. • Casaforestaldel'altdelMoro. • VisitaalscellersdeFontanars(citaprèvia). • Visitaalsarbressingulars. • Visitaalsdiferentsfornsdecalç. • Rutaetnològica. Formapartdel'itinerarinúm.1delesrutes delaValld'Albaida.

-Excursions: • Font del Riu i la Nevera de la Lloma Solaneta. • Camino del Cid ‒ Etapa 56: Xàtiva ‒ Ontinyent • RutadeJaumeIalaValld'Albaida. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • UnpasseigpelbarrancdelCastell. • Els camins de l'Aigua: conjunt d'arcades islàmiquesenl'HortaVella. • RutaBIODIVERS:espaid'artmediambiental • Els oficis de la serra: caminant pel Benicadell. • Centred'interpretacióambientall'Ametla dePalla. • FontdelMeler,fontdelGatell. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • Visitaalsmunicipisdelvoltant:Semperei Benissuera. • Visitaal'embassamentdeBellús. • Camino del Cid ‒ Etapa 56: Xàtiva - Ontinyent Formapartdel'itinerarinúm.2delesrutes delaValld'Albaida.

GR236: RutadelsMonestirs(75km3/4dies). www.rutadelsmonestirs.com PR-CV:434: El Surar, la barraca de pedra seca i el puig agutdeLlutxent Altresexcursions: • ÀrearecreativadelMontSant.

RutadeJaumeI: SendamoriscadelaValld'Albaida. RutesdelaSerra: • RutadelaFontNova. 44


• ÀrearecreativadelesCasesdelRafal. • Recorregut pels voltants de l'Olleria • EspainaturalprotegitdelSurarde (7,045km). Llutxent. • Caputxins-LaPonta(8,025km). • BarrancdeXetà. • Caputxins- La cova de sant Nicolau • RutadeJaumeIalaValld'Albaida. (8,565km). • Rutadelscorporals. • TrailelPort-ElSalido(4,525km). • RutadelPuigAgut. • IntegraldelaserraGrossa(16,3km). • Rutadelcastellvellieltossal. • Zona d'acampada i àrea recreativa del • Rutaalcapdel'Ase. Rodat. • Rutalavigilànciamorisca:l'altdelcastell Formapartdel'itinerarinúm.1delesrutes dePinet delaValld'Albaida. Formapartdel'itinerarinúm.3delesrutes delaValld'Albaida.

SL-CV9:sendadelCastellar(1km30min). S L- C V 1 9 : s e n d a d e l R e m a l l a r o d e Gamellons(7,6km2h10min). PR-CV121:sendadelsEnginyers‒laCovalta (16,5km3h35min). P R - C V 1 2 2 : s e n d a d e l b a r r a n c d e l s Tarongers,camíVellOntinyent‒Bocairent. (10,2km2h25min). PR-CV306:sendadelCinquantenari(22,8km 5h30min). G R 7 : Ve n t a B o q u i l l a - A l c o i ( Te r m e d'Ontinyent-Bocairent>17,3km.4h50min). Altresexcursions • RutadelesXemeneies • Rutapelriu. • ParatgenaturalmunicipaldelPouClaride laserradel'Ombria. • Zonad'acampadadeGamellons. • 4 senders mediambientals de Fuset; itinerarididàctic,panoràmic,espeleològici senderiste. • SendadelsEnginyers‒l'Ombria. • Sendadell'Alba‒Poudel'Olleta. • RecorregutPoudel'Olleta‒PouClar. • SendaiàrearecreativadesantEsteve. • Sendadelacovadel'Avern. • Sendadelpasdel'Ase. • SendadelafontdelNano. • FontdelRaboser. • PoudelCanyís. • Camino del Cid ‒ Etapa 56: Xàtiva - Ontinyent • Camino del Cid ‒ Etapa 57: Ontinyent ‒ BanyeresdeMariola • RutadeJaumeIalaValld'Albaida. Formapartdel'itinerarinúm.6delesrutes perlaVallBlanca.

SenderspelsriusAlbaidaiClariano(1,8km 1h15min) Excursions: • ÀrearecreativadelCalvari. • LafontdelPovil,del'Anglès,deCaBlanc, delsQuatrexorrosidelMolí. • LaRambla. • Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva- Ontinyent • RutadeJaumeIalaValld'Albaida. FormapartdelaViaAugusta

SL-CV83: MiradordelaCreueta  (1km30min). SL-CV84: Rutadel'Aigua  (5km2h). PR-CV390:RutadelesPenyesAlbes  (8,7km2h55min). Altresexcursions: • ParatgedelaFontdelMolí. • Producteslocals. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

Rutesperaconéixerlaserraielpatrimoni naturaldelterme: • ConventdeCaputxins-elPort(5,19km). 45


SL-CV10: sendageneralOtos(4km1h20ʼ). Altresexcursions: • ElcastelldeCarbonera. • LaneveradeTormo. • ElBenicadell. • LafontFreda. • FontdeBaix. • ÀrearecreativadelbarrancdelaMata. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

SL-CV 39: Ombria de Torrella (5km 1h 30min). PR-CV172:serradeQuatretonda(18km4h). Altresexcursions: • SerradelBuscarró. • NeveradelaTalaia. • LafontVella. • ElscorralsdeQuatretonda. • LaBastida. • ElpladelsEngolidors. • Creusdeterme. • Sendesdel'Escaló,delCossis,del'Avenc, de les caigudes de Pinet i del barranc dels Conills. Formapartdel'itinerarinúm.3delesrutes delaValld'Albaida.

SL-CV118:RutadelCastellialtresjoiesdel patrimonirural(6,15km1h20min) Altresexcursions • LafontdeSis. • BarrancdeJundà. • ElMolídelPalomar. • CastelldeCarrícola. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

PR-CV213:Beniatjar‒ElRàfoldeSalem-Alt delBenicadell(15,6km6h). Altresexcursions: • Ermita de sant Blai (zona d'acampada moltprop). • ElmolídeBaix. • Àrea recreativa del Carrascalet, amb paellersiparcinfantil. Formapartded'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • EspainaturalprotegitdelSurardePinet. • LaVinyaVella. • BarrancifontdelCastellet. • FormapartdelarutadelsMonestirs. • LapenyadelMigdia,l'altdeCarpi,lalloma Plana. • RutacicloturistaPinet-elSurar-Barx. Formapartdel'itinerarinúm.3delesrutes delaValld'Albaida.

SL-CV 44: senda de les Fonts de Rugat (2,7km1h50min). Altresexcursions: • ElbarrancdelesFonts. • ElmolídeRugat. Ruta de Jaume I: senda morisca de la Vall d'Albaida. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • ZonarecreativadelaPenyeta. • CasaTarranetiCasaAlta. • CamídelaRondadelaPobla. • RutadelesCarrasques.(S.XVIII) • RutadelesFonts. • Rutadelsrefugismilitarsantiaeris:elpla deMicenailaCasaAlta. • RutadeJaumeIalaValld'Albaida. Formapartitinerarin.3rutesVallBlanca. 46


Excursions: • ExcursionsalapresadeBellús,alavoradel riuAlbaida. Formapartdel'itinerarinúm.2delesrutes delaValld'Albaida.

SL-CV122:sendadelsNevatersdeSalemala Barcella(5,3km2h30min). SL-CV140:L'herènciadelregMusulmàdela FontilaBassad'Elca(3.6km1h30min) Altresexcursions: • SendadelPortet. • Zona d'acampada i àrea recreativa de la fontd'Elca(bassaromanaialcavor). • FontdelaBarcellaidelCastellet. • BarrancdelesCoves. • CovadelFrontóidelaSima. • FontdelCantaliMolídeSalem. Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

Excursions: • Fonts:santVicentFerrer,Nevera,Llaunaix, LlopiVidal. • ÀrearecreativadelpladelesFontetes. • TossaldelMorquí. • Barrancmoriscdel'Arcà Formapartdel'itinerarinúm.4delesrutes delaValld'Albaida.

RutaVerda:Salem-CasaPlanisses. RutaBlava:Beniatjar-AltdelBenicadell. RutaRoja:Otos-CastelldeCarbonera-AltdelMorró. RutaGroga:Bèlgida-Carrícola-FontFreda. RutaMorada:CastellódeRugat-ElRàfoldeSalem-Anticviverforestal. RutaMarró:Albaida-Atzenetad'Albaida-PaisatgeHumanitzat. RutaTaronja:Portd'Albaida-AltdelBenicadell.

47


SantaElena CasaRuralMorera HolidayInValencia Ap.Turístico FincaSanAgustín Quatretonda LaHeretatdePere Salem GranjaSanMiguel LaCanaldeSalem Sempere ElCaseron

Agullent CasaNabet 962391028 VillaParais 962900373/607167167 Albaida ElPansatC.Rural 679530459 LaCasonaAlbaida 963515153/638450598 Albaida-aljorf ElRaconetRural 962900265/625960040 Bellús CasaRotjaI 619365580/630882000 CasaRotjaII 626304142/966083198 Beniatjar CasaFrías 610358187 TerraBlancadelBenicadell 660736774 Benicolet EntreViejosOlivosComplejoRural WellnessSpaResort 629611889 Benigànim LasOrquideas 616535269/962905318 Benissuera C.RuralL'AviaTica 676470062 Bocairent MasL'altetMariola 650578565/963413734 LaCalçada 962901150/666822318 SantVicent 609609291/962222317 VeleseVents 676505426 MasíaLʼalboret 962914452/610741299 MasiaElParral 960650510/620056487 BarettaI,II,III 962132269 CasesdeL'Àgora 962883515/663081221 MonMossen 962293427/663547430 ElCanter 962217226/610857136 LaLlardeLaura 962905235/678575490 CasaGimeno 962355039/626304142 ElMirador 653786873/654113225 Bekiren 962350263/665544588 CasaRural+Qi 962131282/673795036 Bufali ForndelMoro 627650294 ElsNoguers 962380162/692670560 ElPalomar ElsHortsPalomar 962293304/678223447 LaFabriqueta 639520916 MasiaNovaAlcudia 695923163/665508062 CaLaIaia 67041699/622009779 Guadasséquies ElsIaios 650578565 Llutxent ElMasdeXetà 962350847/60687025 Ontinyent LaCasadeLaVila 658131985/658118161

AieloDeMalferit HotelLaVall Benissoda LaSitja Bocairent HotelL'Estació SanIsidro HotelL'Agora HotelFerrero Carrícola HostalCarrícola CastellóDeRugat PensióBenicadell L'Olleria HotelGasaqui HotelSanMiguel Ontinyent HotelKazar Otos CalesSenyoretes

637202593/976984494 65834283 667570200/961117400 678575488/645177888 960650510/620056487 962900413/658772428 601044446 699094440 962222340

962904386/628281735 616532329/962398570 962350000 960500617/652677879 962355039 962355175 962359024/625041049 962813074/609486412 962360608/607566565 962200359 962382443 962358032/620588724

Agullent HostalMolíFariner 962907890 Albaida FondaComercio 962901415 PensiónTarifa 962390616/625079474 Ontinyent CasaRobertNouTibot  962383518/625619423 HostalMonterrey 962381293 Albaida BonBosco Bocairent LaYuca ElRàfoldeSalem ElMolídeBaix Quatretonda CasaLaBastida Ontinyent ElPerú 48

962390816/619839947 663578535 962920054/665929260 685633185 962920054/665929160


Bocairent Mariola ElPalomar FontdeSis  Rugat Natura 

Avenida BarJubilats CasaRicardo ElConde ElRoglet LaColla LaPlaça Venecia Ermita FontJordana RteMolíFariner

Agullent ErmitaSantVicent L'Olleria ConventDeCaputxins

962135160 962390903/962391096 677579034/962391096

962200063

 Benigànim TorretadelMarqués 962920054/665929160 Bocairent Mariola 962350593/616713675

962814166

962907216 651607787 664170909 962907251 636295850 962908522 962907098 962907603 962907116 962907855/625041049 962907890

CasaRoberto 670563672 Cír.CulturalJoséSegrelles 962390061 ElGamell 962901360/659763635 ElJardin 68931100/962900028 Elvis 962391181 LaVall 962390501 L'Aranya 962390327 LlardeJubilats 962900982 NoiseCafé 660380891 Suiza 646686306/680624835 Tarifa 647450192 TaskaBarMorosNou 647450192/600546745 Casablanca 962900896/605258414 ElCalero 962901021 ElPansat 619305338/962901156 LaEstrellaFeliz 646270960 LaPassarel.la 962901810 LaPedrera 962900301 L'Apetitosa 659619357 LosArcos 962900571 Retorn 962390117

Avinguda 962360305 BarLaBolera 962360512/680129091 BarPiscinaPoliesportiu 687014417 CafeteriaMajor 962360002 Coca-bich 962904109 ElCop 962360853 Gelateria-cafeteriaLaPlaça 678216122 L'Encontre 667293080 LlarDeJubilats 962360030 March 962360414 RacodelBarca 962904444 RestaurantGasaqui 962360608/678680860 Tati's 665551979 RestaurantLaVall 962904386/628281735 Tavampa 962360218/646486061 CentroSocial

962907116

BarJubilats BarLaTapa LaParà LaTerraza

651388601 962297659 619490867 962297163

962897212 Restaurant-barPiscina 962356684 BarElCasino 625361262/962356026 BurguerChaplin 962356482 CentroCulturalRecreativo 962356026 Dolce ElArriero 652155279 664208373 ElConde Gabana 962356103 ManhattanBurger Gelats"elPont” Chely's 618599343

BarDeWilly 690343457/680338905 BarElMercatMunicipal 962900899 BarLaBellota 962901375 BarPalau 617242361/647008928 962390346 BocateriaPanata 616246165 BoleraBowlingAlbaida 608107912 CaferteriaElCeller 962390322 CafeteriaGloria 627535421 CafeteriaZulay 49


BardelPoble BarLaPlaça TascaPepe Bruselas

CafeteriaLaGela 962905090 CafeteriaLaJijonenca 620771227 CafeteriaL'Esglai 699877221 CafeteriaPadelIndoor 635603855 CervesseriaL'Aljub 962350798/686466932 CervesseriaVicentet 635296755 ElRavaletBar 962905262 ElRostidor 962905328 Hot.Rte.LaParadadeL'estació 962350000 SanIsidroHotelRural 966567671 TascaRabetDeGat 962351307/653357068 BarCrespo 962350711 BarSifó 962350294 BarSolbes 962350108 Caf.HotelL'àgora 962355038/616485078 CafeteriaLesCoves 962905091 CentredʼinterpretacióTurística 661359688 TascaL'Arc CampingMariola 962135161 CasaXimo 962350208 ElCancell 962350893/619709270 LaRotonda 962905215

660741112 962900446 962901525 962390700

BarCasadeLaCultura 962293250 RestaurantMz 96229317/633560634 CentroSocial

962358004

Cervantes Coop.SanJuanB

962830046 669692903

BarCafeteriaElGuirigall 669475234 Andric 653821584 BarMario 962215154 BarTioMiguel 962217130 BarToni 962920047 BocateriaElChurrero 962215075 CafeteriaEspaiJove 962920047/660787102 Cafeteria-rteGarden 962215872/653913344 Cafeteria-rteL'Ortissa 962215268/607944686 Capri 962920373 Exquisit 962215781 HogardelJubilado LaBrasa 655466364 PakDönerKebab 645326485 Racó 962215895 Royalti 962920098 AsadorPizerriaElPaso 625492115/962215044 RteBarMiami 962920034/653322244 Tiffanys 615653654 TioPepe 962217138 Cafeteria-pastisseriaPla 962215455 BarRteLesFoies 962920276 Degust 962920212/671039922 Pekin 962215647 RestaurantLaPlaça 962920129 BarElNano ElCafetí PopArtBurguer RteElRecdeLaSitja RteSanAntoni

BarCasaCultura ForndelMoro

CasinoNou 962356063 HostalRuralCarrícola 962359024/625041049

962900600 616532329 962390164 962398570 962900056 

Jubilados Bar-RteCasaXam CafeteriaDomenech CafeteriaElTerrat

666929299 650578565

625540602 962350389 679862492 50

Pizzeria CentreSocial LaTasca Tic-tac Ameva Avenida Benicadell CafeteriaFedero's Genesis L'Almud L'Irlandes

962814329/676979797 962814230 962813241 607944686 962813221/676979797 962813152 962813074 962813544/670248516 962813096 962813544/616395494 962813221

BarCaudalia Avenida PubTrajin FincaTorrefiel LaCova RteCafeteriaJulio

690994617 962222119 655908165 620256077 962222110 962222238


BarCentreSocial Elios RteHostalElFaro PizzeriaFabra Rest.ElMasdeXetà Astrum BarJubilats BarLaFont BarNou BarRtePaloma ElMosset Maravilla RteL'Alter Sol

UnAltraCosa 605783503 Valeria 675949192/962200457 PizzasOrtiz 962200304 RteChinoGranMuralla 962200578 SoloPizza 963124100 MenjarToni 962201711 HotelRteGasaqui 962360608 HotelRteSaMiguel 962200359 962202133 LaBarraca 962200893 Manolo 962200477/605915046 Plata ElPatiet 653517534

639503820 639666900 962293003 962294311/605097944 962131282/673795036 620785933 628650476 962294038 679070690 962921830 962923015/665139119 962294235 651015812 644410938

AiresdeSevilla 663285174 Albert'sCafetería 961910844 AlmaCafé 615468696 Avenida 962910742 625477750 Barranquet 960063863/661917871 BlanciNegreCafé 961911032 BlueCafé 679459993 Bocanegra 962913085 Bokati Bolero 661291868 CafedelMestre 666564818 CaféPalau 962911515 Cafeteria91 650687796 CafeteriaCentro Capri 962380017 Chuymar 962380143 CirculoIndustrialAgricola ClubdeTenis 655699110 Colon 617233347 CoretdeSucre 608640611 CornerBar 962386157 ElCafenet 652012415 ElCambrerFidel 961194468 ElCamíVellBar 699223030 ElConde ElRacódeNuri 680273424 ElRobledillo 961194044 ElTaconet 663699120 ElsNanos 961910307 ElsTonellsCervecería 962384771 EsticAsiNouBurguer 962385757 Fontinyent 962382767 FornCarlosEstelles 626293568 GomisCafetería 678502569 HabanaCafe 669200111 HarmonyCafé 962910430 HijodeTeodoroMora 962910733 Huerta 962380010 Jauja LaAmistad 677558267 LaCanya-Cerveceria LaFragua 635478128 LaPenya 962387305

ElCeller 658886311 LaCava 648710850/961152336 LaGamba 670477840 LaSènia(gasolinera) 692050293 Tasqueta 622779538 BonTaverner 626865529 ElTossal 635516429

CasadeLaCultura CaColau

962897216 962897149

BarArturet CentreSocial 5ºAvenida Amanecer BarDelCentreSocial BarElMercat BarPepa BurgerLocal CaGuaita CaLuis Caf.HornoPajarita Caf.LaTerrasa Caf.PanaderiaBorderia Caf.PanaderiaCaBala CafeteriaNadal CasaTarsi ElCantódeRosa ElRavalet ElSemáforo Kebab Pau PolideportivoMunicipal RacódelTapeo Umami,MenjarsPerEmportar

962202460 629810114 620207018 962201292 629810114 962201664 647006985 962202085 962201382 639487025 962201129 657567388 962201405 654015757 962200354 962200275 666300709 962201814 962202125 672529376 962200998 607443859 686499348 51


LaQuimera 628246495 LaTardor 962910814 LaTaska 962387614 LaTisana 962381080 LaTrobadaCafé L'Alba 962386941 L'Alqueria 633500398 L'Arjama 680303036 LlámameLola 961911991 LosChicos 962383431 LunaCafé 962384445/661917871 MáragoCaféiTé 657410273 Mayans 671683452 MésQueOciElLloc(mercadona) 962382115 MésQueTapes 961940450 Miranda 619916376 Moonlight 686499870 NouArtCafé 961910605 NouOrba 962911621 NouRamonet 961910255 NouTauro 962381847 NouTibot 962383518 NovaÀgora 962381832/962389377 Oceans'sCafé 639478865 Paco 962384762 PanComidoEntrepans 607779116 Penalti 962381331 Pepan'sBar 654027273 629319119 PolideportivoOntinyent 672263306 QuicaGastrobar 607557646 Ràpit 962381974 RioMundo 962914145 RomaCafeteria 962913522 SanRemo 962386157 Slitti SolILluna 962383507 Sombrero 962910043 StopSportiu 962915111 StopDosBocateria 687786885 Sucre 961912281 Susú 651490517 Tambor 616360674 Teixo 626757030 Teo 654080007 Torro 962383567 Vaquero 962910171 Vicent 631361349 AbbasGDonerKebabPizzas 962914000 BurgerGarden 962385162 CotyPizza 649217170 DueCocinaItaliana 687321014 ElEncuentro-asadorArgentino 961194912 Hot&KrispyFastFood KalaGDonerKebap 962911899 PipperPizza 962383181 PizzeriaLaToscana 962380180 PizzeriaSpiaggia

RteChinoChinaTown 962912535 RteChinoLaEstrella 962912165 RteChinoLaGranMuralla 962388750 SevinDonerKebap 961065501 Telepizza 962911179 WokAsiático 961194107 ElComodi 962384186 ElLlocNou 962382115 ElPanxudet 962388364 HuiNoCuine 960115064 Malvarrosa 962385930/961065045 NouAsador 961910571 OrtizPizzasyPollos 960114154 PollosElMolino 962387031 CandyChic 962380904 Domenech 962380029 LaIbense Soler-LaJijonenca 962384852 Vicedo 962381897 Adrian 962380190 Aitana 962385724/677663205 AteneaCafé 962383273 Autograma 619383728 Camarena 962384240 CasaInes 962381320 CasaSegui 962911779 CasesdeBorras 690930784 DonPicaeta2 962914324 D.PicaetaElComodí 962384186/670557625 ElCantó 962385137 ElLlocNou 962382115 ElLlombo 961911190 ElMesondelRey 962382685 ElNouAlmaig 962190868 ElNouTendur 962388809 ElSalvador 962380008 ElTaulell 962383979/617837630 ElTinelldeCalabuig 962915048 ElTípic 961912424 Festers 962380047 Ikema 962383877 Kazar 962382443 LaAlhambra 962387414 LaClariana-Cocottecatering.com 963152210 LaColladePere 675639632 LaCuina-sens 962387762/678422241 LaGambaTaberna 961910448 L'Alfori 962384912 MªVicentaGimeno 962914210 MolídelPas 627213829 Monterrey 962386298 NouAlmaig 962910868 NouRacódelTirador 962911686 NouRocola 962381171 PaixixiRestaurant 961910857 PataNegra 962385139/670866327 Picasso 962912586 52


SantVicent Sents VinotecaMalvasia Zoco

BarElDeDalt Paradis CaLesSenyoretes

656781162 96238776/678422241 962381963 690851667

962358062 962358259 962358032/647643505

Bar-RteFontDeSis BarCultural BurguerMaxim's SalaFiestasOba-oba BarRteNuevoMediterraneo

BarJubilats BarVicent Elevens Goleta Gomar LaTapeta Mirador PistaMonterrey QueMenjem CaXimo ElCampillo

652288612 962901686 962900552 962900797 622090656

652137788 686647053 675261225 962927867 685968175/962250250 962927219 962250382 962927897/615512944 615383799 962250528

ElMulato LaReliquia

962250318 960918400

Astur Avinguda Bou CentreSocial CentroPolideportivoLaPaz HeretatDePere Jaguar Jardin Ricardo Robert

962264744 962264682 962264246 658987467 962132269 962264065 962264580 962264270 962264748

Rac贸DeVicent

686369317

CampingOasisPark MenjarsClareta

962814166 962814194

BarCasaCultura-Rac贸DeVicent 686369317 GranjaSanMiguel 962883515/663081221 L'era 962813343

53


54


MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D’ALBAIDA DEPARTAMENT DE TURISME Av. de Sant Francesc, 8, 3r-6a • 46870 Ontinyent Tel: 96 238 90 91- Fax : 96 238 85 45 www.valldalbaida.com / www.mancovall.com • turisme@mancovall.com MUSEU INTERNACIONAL DE TITELLES D’ALBAIDA (MITA) Plaça Major (Palau dels Marquesos d’Albaida) • 46860 Albaida Tel: 96 239 01 86 www.albaida.es • mita@albaida.es TOURIST INFO AIELO DE MALFERIT -MUSEU DE NINO BRAVO Passeig de l’Eixample, s/n • 46812 Aielo de Malferit Tel: 96 236 07 20 • 654 394 296 www.museoninobravo.com - museoninobravo@outlook.com TOURIST INFO BOCAIRENT Plaça de l’Ajuntament, 2 • 46880 Bocairent Tel: 96 290 50 62 www.bocairent.org • bocairent@touristinfo.net TOURIST INFO LLUTXENT Av. de València, 66 • 46838 Llutxent Tel: 96 229 43 86 - 96 229 40 01 www.llutxent.es • touristinfollutxent@gmail.com TOURIST INFO ONTINYENT Plaça de Sant Roc, 2 (Palau de la Vila) • 46870 Ontinyent Tel: 96 291 60 90 www.turismo.ontinyent.es • ontinyent@touristinfo.net Edició : 2016 Edita: Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Patrocina: Patronat Provincial de Turisme, Valencia, Terra i Mar. Textos i Fotos: Mancomunitat, Ajuntaments, Tourist Infos, Rafa Jordà i Lupe Muñoz. Models: Zulema Pellicer i Carlos Calabuig. Impresió: Imprenta Grau . Cartografia: El Tossal Cartografies. Assessorament Lingüístic: OPV Mancomunitat.

Guia senderisme 2016  

Guia de senderisme 2016 > La Vall d'Albaida

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you