Reporter Economic Iumie-Iulie 2019

Page 1

nr. 6 - iunie-iulie 2019, preţ 32,6 lei

www.reportereconomic.ro

100% CONDIŢIA DE "ACHIZIŢIE VERDE”

SINGURA REVISTĂ DIN ROMÂNIA CE ÎNDEPLINEŞTE

Analize economice / proiecte & programe / business

pag. 26

Bucureștiul Pregătit
2

Economia României se bazează pe antreprenoriat STERE CREŢU Antreprenorii şi companiile pe care aceştia le deţin reprezintă motorul care pune în mişcare nu numai economia, dar şi societatea însăşi, pentru că o comunitate puternică de oameni de afaceri generează, la rândul ei, o clasă de mijloc solidă, ce constituie coloana vertebrală a oricărei cetăţi. România este o ţară în plină dezvoltare care are nevoie de un mediu antreprenorial dinamic, creativ, dar care să aibă la bază o guvernanţă corporativă solidă. Un cadru de guvernanţă eficient va contribui întotdeauna la o stabilitate şi predictibilitate sporite în ceea ce priveşte evoluţiile de business într-un mediu aflat în continuă transformare. Dacă vom fundamenta orice demers de business pe aceste principii, vom avea de câştigat pe termen lung. Potenţialul de dezvoltare al ţării noastre este unul extrem de amplu, care poate genera creşteri importante atât la nivel micro cat şi macroeconomic. Proiectele din domeniul educaţiei au o importanţă semnificativă impunand o permanentă racordare la cele mai noi concepte şi evoluţii – atât pentru profesioniştii domeniului financiar cât şi pentru consumatori.

Este cu atât mai important cu cât nu mai există de mult graniţe în ceea ce priveşte circulaţia informaţiei, iar fenomenele economice au o influenţă globală. La toate acestea se adaugă schimbările de paradigmă aduse de noile generaţii de consumatori, care influenţează deja, prin comportamentul lor, modul de a construi şi de a face business. Este o provocare a lumii de mâine, prefigurată şi de evoluţia accelerată a mediului digital.

ISSN 1584 - 8930 redactie@reportereconomic.ro 0749.409.815 • Redactor şef Stere Crețu • Redacţia Ella Dobre, Andaluzia Mocanu, Ana Mihalcea, Elena Cristiana, Relu Stefan

Grafica, DTP, Tipar AMD Media & Business Grafica - Laura Ionescu

ISSN-L 1584 - 8930 General manager Emanuela Crețu director@reportereconomic.ro • Departament difuzare şi abonamente Elena Cristiana, 0733232441 abonamente@reportereconomic.ro • Secretariat: office@reportereconomic.ro • Revistă editată de ELECTRO IRMA TOP SRL, Com Butimanu, Jud Dambovita


www.reportereconomic.ro

DIN SUMAR

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

28

Restartarea mediului de afaceri POZIȚIA CNIPMMR PRIVIND AMNISTIA FISCALĂ 7

Recomandările specialiștior CSALB pentru negocierile dintre consumatori și bănci

16

Peste 30 milioane lei pentru trei proiecte din domeniul educațional și de sănătate

25

Modificările Legii Cooperației Agricole

31

Modernizarea remorcherului multifunctional Perseus, cel mai mare sub pavilion românesc

3


4

Ministerul Finanţelor Publice

MFP propune eficientizarea vămii românești Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care prevede înființarea Autorității Vamale Române, ca instituție de specialitate a administraţiei publice centrale în domeniul vamal, cu personalitate juridică.

Scopul proiectului de act normativ este de a consolida autoritatea vamală și de a asigura îndeplinirea misiunii acesteia stabilită la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care România gestionează a doua cea mai mare frontieră externă a UE, iar tendinţele fenomenelor infracţionale transfrontraliere sunt în continuă creștere, se impune reorganizarea activității vamale.

Autoritatea va prelua atribuțiile, activitatea, posturile şi personalul structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor subordonate acesteia, respectiv Direcţia Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Acest demers vizează eficientizarea și coordonarea integrată şi unitară a activității structurilor vamale în acţiunea de combatere a traficului ilegal cu mărfuri la frontiera României şi a Uniunii Europene, în regim de maximă urgență.

Atribuțiile privind verificarea respectării condițiilor de preautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul Autorității Vamale Romane.

Autoritatea va asigura administrarea impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi legislaţiei vamale, va exercita atribuţiile de autoritate vamală. Va asigura control operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda vamală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

Atribuțiile privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul produselor accizabile revine Comisiilor de autorizare constituite la nivelul ANAF- DGRFP. Atribuțiile privind verificarea respectării condițiilor de postautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul ANAFDGAF.

Atribuțiile privind constituirea, gestionarea și executarea garanțiilor depuse de operatorii economici care desfășoară activitate în domeniul produselor accizabile revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP. Atribuțiile privind suspendarea autorizațiilor pentru neplata accizelor revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP. Autoritatea Vamală Română va fi condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului finanțelor publice. Autoritatea va avea un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul MPF la rubrica Transparență decizională.


www.reportereconomic.ro

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

MFP aduce modificări importante schemelor de ajutor de stat 807/2014 şi 332/2014 Ministerul Finanțelor Publice vine în sprijinul mediului de afaceri şi continuă procesul de simplificare şi flexibilizare a schemelor de ajutor de stat pe care le administrează. MFP a elaborat prin două proiecte de acte normative modificări schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie şi schemei de ajutor de stat 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Principalele modificări ale schemei de ajutor 807/2014: introducerea posibilității acordării ajutorului de stat

pentru acelali proiect de investiţii, atât pentru cheltuieli de natura activelor corporale şi necorporale cât şi pentru cheltuieli de natură salarială, fără a se depăţş valoarea eligibilă cea mai mare a oricăreia dintre cele 2 categorii; introducerea anumitor condiții în vederea stabilirii eligibilității cheltuielilor de natura costurilor salariale; stabilirea mecanismului de recuperare proporțională a ajutorului de stat plătit pentru costuri salariale; modificarea intensităților maxim admise în funcție de nivelul de dezvoltare al județelor, astfel încât să se elimine decalajele de dezvoltare dintre județe prin stimularea realizării de investiții în județele slab dezvoltate; eliminarea unor formulare în vederea debirocratizării. Principalele modificări ale schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014: înlocuirea mecanismului de depunere a cererilor pentru finanțare în sesiuni cu mecanismul de depunere continuă și eliminarea selecției pe bază de punctaj; introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare; modificarea pragului minim de creare a locurilor de muncă precum şi a categoriei acestora, respectiv minimum 30 locuri de muncă ȋnalt calificate şi calificate; introducerea criteriului privind angajarea forței de muncă înalt calificată şi calificată remunerată cu un salariu minim brut lunar în valoare de 8.000 lei pentru un loc de muncă înalt calificat (cca. 4.600 lei net), respectiv în valoare de 5.500 lei pentru un loc de muncă calificat (cca. 3.200 lei net).

eliminarea obligativității operatorului economic de a nu

înregistra debite restante la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, nu se mai solicită Cerificat de atestare fiscală la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. Această obligație rămâne valabilă la momentul plății ajutorului de stat, acestea fiind solicitate de reprezentanții DGAS. modificarea intensităților maxim admise în funcție de nivelul de dezvoltare al județelor, astfel încât să se elimine decalajele de dezvoltare dintre județe prin stimularea realizării de investiții în județele slab dezvoltate; introducerea posibilității utilizării bugetului neconsumat în anii anteriori; flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat

Vreau să adaptăm prevederile schemelor de ajutor de stat atât la realitățile economice cât şi la nevoile şi provocările cărora trebuie să facă faţă mediul de afaceri din România. Pentru asta, lansăm în dezbatere publică un amplu proces de consultare cu toți actorii din piață care ar putea să beneficieze de cele două scheme de ajutor de stat administrate de MFP Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

Proiectele de acte normative sunt publicate pe site-ul MFP la rubrica Transparență decizională.

5


6

Deficitul bugetar pe primul trimestru al anului 2019 este de 0,5% din PIB Referitor la comunicatul EUROSTAT privind deficitul bugetar în trimestrul I al anului 2019 pentru România, este necesar să aducem următoarele clarificări:

PIB din trimestrul I, trimestru în care PIB înregistrează de obicei o valoare nominală mai redusă decât în celelalte trimestre ale anului.

Diferența dintre soldurile menționate în comunicatul EUROSTAT și datele publicate lunar pe site-ul MFP, provine atât din metodologia de calcul, sistemul european de conturi (SEC) utilizând metoda pe angajamente, cât și din impactul generat conform metodologiei de calcul a deficitelor trimestriale ajustate sezonier, lucru de altfel menționat și in comunicatul EUROSTAT.

Astfel, execuția bugetului general consolidat conform metodologiei naționale la finele trimestrului I al anului 2019 a prezentat un deficit de 0,5% din PIB-ul anual.

Este important de precizat faptul că valoarea comunicată de EUROSTAT, de 4,5% din PIB trimestrial, este calculată pe baza soldului ESA ajustat sezonier, prin raportare la valoarea trimestrială a PIB. Aceasta reflectă componenta de trend a deficitului bugetar înregistrat în trimestrele anterioare, și raportată la nivelul

De asemenea, în datele publicate de EUROSTAT se observă că același indicator a înregistrat un maxim de 3,6% din PIB în trimestrul I din anul 2018, în condițiile în care deficitul pe întregul an a fost de 3% din PIB. Așadar, datele trimestriale publicate de EUROSTAT nu sunt de natură a explica valorile anuale. Este de așteptat o ajustare sezonieră pentru următoarele trimestrele din 2019, astfel încât să se ajungă pe întregul an la valoarea de sub 3% din PIB a deficitului bugetar.


www.reportereconomic.ro

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

Recomandările specialiștior CSALB pentru negocierile dintre consumatori și bănci Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) lansează campania #Conciliatorii, care popularizează în rândul consumatorilor și instituțiilor financiar-bancare metoda concilierii și rezolvării conflictelor în afara instanțelor de judecată. Beneficiile soluțiilor de tipul win-win, rezultate în urma negocierilor pe marginea contractelor existente, reprezintă argumentul principal ale acestei campanii de informare. Notă: Interviurile fac referire, în majoritatea cazurilor, la dosarele de conciliere dintre consumatori și bănci. Numărul dosarelor acceptate de IFN-uri rămâne în continuare scăzut, situându-se sub 2% din totalul dosarelor formate la CSALB.

Concilierea reechilibrează contractele Campania prezintă recomandări pentru consumatori și bănci/IFN-uri, detalii despre modul în care decurg negocierile în cadrul CSALB și exemple de situații întâlnite în dosarele soluționate. În plus, interviurile video care susțin campania îi prezintă pe conciliatori prin prisma calităților profesionale și umane pe care aceștia le au. “Filosofia concilierii este nouă în România, dar începe să își facă tot mai mult loc în mentalul colectiv. Iar asta se întâmplă datorită unui lucru foarte interesant: dacă în instanță litigiile sunt judecate după litera legii, la CSALB sunt judecate în echitate. Mai exact, conciliatorii încearcă să repună părțile în echilibru. Pentru noi, la CSALB, această campanie este și un motiv de mândrie profesională, deoarece conciliatorii sunt profesioniști, oameni având cariere impresionante, avocați de renume, profesori universitari, foști judecători sau președinți de instituții în domeniul financiar. Expertiza pe care ei

7


8

o aduc în dosarele de conciliere ar trebui să reprezinte pentru consumatori și bănci un garant și un argument în sine pentru corectitudinea, imparțialitatea și eficiența procedurii derulate în cadrul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar“, a spus Alexandru Păunescu, membru al Colegiului de Coordonare CSALB.

Recomandări pentru consumatorii care intră în negociere cu băncile Dragoș Gheorghe: Mulți dintre consumatori speră ca un conciliator să se substituie unui judecător și să emită o hotărâre care să oblige banca. Ceea ce le explic este că în cadrul acestei proceduri se face efectiv o negociere, conciliatorul este un canal de comunicare între consumator și bancă. Ionuț Ștefan: Sfatul meu pentru consumatori ar fi acela că ar trebui să nu gândească în primul rând prin prisma a cât pot câștiga, ci prin prisma a ceea ce ar putea pierde. Nela Petrișor: În primul rând, consumatorul trebuie să știe că nu are costuri, spre deosebire de instanța de judecată, unde taxele sunt împovărătoare, unde se adaugă costuri pentru expertize sau pentru avocați. Doru Trăilă: Consumatorii trebuie să ia în calcul că propunerea pe care o fac în cererea către CSALB este, din punctul de vedere al negocierii, maximul pe care și-l doresc. Cu toate astea, negocierea se poate bloca dacă vor deveni inflexibili în maniera: “Vreau totul, iar dacă nu îmi dați totul, plec supărat și trântesc ușa!”

Recomandări pentru băncile care acceptă intrarea în procedura concilierii Doru Trăilă: Sunt bănci foarte flexibile, care au înființat un departament special pentru concilierile în cadrul

CSALB, care au bugete special aprobate pentru situațiile acestea. Dar, sunt și bănci care vin și spun sec : noi am făcut o statistică la nivelul băncii, iar dacă ne-ar da în judecată avem șanse de 70%-80% să câștigăm. Ionuț Ștefan: Băncile ar trebui să accepte faptul că, de-a lungul perioadei de derulare a contractului, situația financiară a consumatorului se poate schimba! Să accepte acest lucru în același mod în care consumatorul a acceptat regulile băncii la semnarea contractului. Roxana Mustățea: Băncile reacționează foarte pozitiv la cazurile sociale. Nici nu știu dacă au fost astfel de cazuri în care banca să nu fi răspuns. Poate nu a reacționat 100% prin ștergerea întregii datorii, dar au propus o reeșalonare, o perioadă de grație sau chiar micșorare semnificativă a soldului. Nu au fost cazuri sociale în care banca să spună: “Eu trebuie să-mi iau toți banii!” Mihai Tănăsescu: Băncile trebuie să înțeleagă că este nevoie de foarte multă suplețe în gândire, că trebuie să accepte soluții care, la prima vedere, par favorabile consumatorului. De fapt, aceste soluții sunt favorabile și băncii pentru că își păstrează clientul!

Ce este concilierea? Mircea Stroe: Esența concilierii este să cauți o cale de compromis. Nu poți să ai dreptate 100%, și nu poți să te aștepți ca cealaltă parte să respecte 100% poziția ta! Este în beneficiul tuturor să fie o dreptate împărțită! Camelia Popa: Concilierea este o filosofie nouă spre care consumatorii și băncile vin tot mai mult. Totuși, să nu vină cu așteptări doar din partea celeilalte părți. Pentru că aici este vorba de echitate, iar beneficiile nu se pot obține doar de către o parte. Septimiu Stoica: În conciliere, participarea este voluntară pentru ambele părți. În plus, te poți retrage din procedură când dorești. În al treilea rând poți să refuzi soluția propusă de conciliator. Dar, ceea ce este cel mai important, poți să contribui la construirea unei soluții care, dacă nu îți dă satisfacție 100%,

măcar poate să îți dea o satisfacție de 80%, de 60%, de 50%. Oricum, nu de 0%. Mihaela Budișteanu: Consumatorii sunt surprinși de faptul că nu trebuie să plătească nimic, nu li se pretinde nicio taxă și ajung să obțină, de foarte multe ori, aceleași rezultate ca atunci când s-ar adresa instanței de judecată. Dar, cu mult mai puțină energie consumată. Ideea este că ei sunt foarte surprinși că există această procedură și chiar funcționează! De exemplu, în ceea ce mă privește, procentul dosarelor rezolvate favorabil este unul foarte mare, de peste 90%. Despre CSALB: Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.10

ADR Centru

Sebes Alba

Demersuri pentru construirea celui mai modern terminal intermodal din Transilvania

După evenimentul organizat recent de ADR Centru pentru dezbaterea concluziilor Studiului de prefezabilitate privind amplasarea unui terminal intermodal în județul Alba, în cadrul unei noi reuniuni de lucru au fost preluat rezultatele chestionarului realizat de Agenție și s-au stabilit pașii necesari pentru ca această inițiativă să se concretizeze într-o investiție estimată la peste 25 milioane euro, în zona nodului rutier A1-A10 de pe raza municipiului Sebeș. Dezvoltarea economică a Regiunii Centru presupune și valorificarea optimă, în parteneriat cu administrațiile locale, a oportunităților de realizare a unor proiecte de investiții mari pentru Regiunea Centru, cum sunt și cele referitoare la modernizarea soluțiilor de transport de marfă. Acest lucru este în deplină concordanță cu decizia CDR Centru de a se realiza trei proiecte de investiții prioritare pentru regiune, prin dezvoltarea de terminale intermodale și introducerea acestor proiecte în Masterplanul de Transport al României.

ADR Centru a realizat studiul de prefezabilitate pentru dezvoltarea unui terminal intermodal în județul Alba, prin care au fost identificate locațiile Coșlariu și Sebeș pentru amplasarea acestui terminal. Zona Alba-Iulia – Sebeș, aflată în proximitatea nodului


www.reportereconomic.ro

rutier A1-A10, cu conexiuni directe către Sibiu, Cluj Napoca și vestul Europei, situată și foarte aproape de Gara Vințu de Jos, prin care se tranzitează anual - pe calea ferată - cel mai mare volum de marfă din România, este poziția asupra căreia s-au decis reprezentanții administrației publice de la nivel local, respectiv Consiliul Județean Alba și Primăria Sebeș. Aici există teren, se poate realiza ușor conexiunea cu sistemele de transport și, mai ales, se facilitează legătura cu investitorii privați din zona industrială Sebeș-Alba. Ca urmare a realizării Studiului de prefezabilitate (SPF), ADR Centru a coordonat și aplicarea unui chestionar către actorii relevanți din domeniul socio-economic, care au optat în marea lor majoritate pentru soluția Sebeș. Din informațiile cuprinse în studiul de piață realizat ca parte a SPF, la care au participat agenții economici din județul Alba a rezultat că totalul cantităților transportate cu trenul la data elaborării studiului a fost de 2.081.400 tone/an, iar totalul cantităților transportate prin mijloace auto a fost de 1.713.796 tone/an. În acest moment, județul Alba este printre primele din țară în ceea ce privește valoarea PIB raportată la numărul de locuitori, în timp ce după valoarea exporturilor este pe locul 9. Conexiunea investițiilor în infrastructura de transport națională – autostrăzile din centrul țării și linia de cale ferată de mare viteză SighișoaraSimeria-Curtici – precum și corelarea acestora cu modernizarea sistemelor de transport a energiei și, pe plan local, cu alimentarea cu apă potabilă din județul Alba, pot duce la crearea unei platforme unice în această parte a României, prin care să se asigure fluența transporturilor de marfă către vestul Europei.

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

Dezvoltarea transportului multimodal - care realizează transferul mărfurilor containerizate de pe căile de transport rutier pe cel feroviar și invers - aduce beneficii importante asupra dezvoltării regiunii, atât din punct de vedere economic cât și de mediu. Noi am discutat despre amplasamentele optime pentru realizarea investiției, având în vedere mai multe de criterii de evaluare. În funcție de datele tehnice privind capacitatea terminalului, ținând cont de cantitatea de marfă prognozată a fi transportată, costurile de operare și veniturile estimate, dar și în funcție de decizia autorităților administrației publice, a fost aleasă locația de la Sebeș. Acum suntem în faza în care dorim să ne concentrăm pe includerea investiției în Masterplanul General de Transport al României, precum și pe formarea parteneriatului dintre autoritățile publice care își vor asuma implementarea investiției Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul întâlnirii tehnice din iulie 2019 au fost evaluate opțiunile instituțiilor și organizațiilor interesate de dezvoltarea unui terminal intermodal în județul Alba, peste 80% dintre acestea agreând ideea dezvoltării terminalului pe raza municipiului Sebeș. În favoarea acestei locații există și argumentul existenței surselor de finanțare asigurate de Consiliul Local Sebeș. Pe de altă parte, Consiliul Judeţean Alba

va contribui cu 50% din valoarea cofinanţării acestui proiect, iar Primăria Sebeş va face demersurile pentru obţinerea terenului aferent investiţiei, inclusiv prin exproprieri pentru cauză de utilitate publică. De altfel, această formă de dobândire a proprietății asupra terenului figurează în Ghidul Solicitantului pentru Obiectivul specific 2.4 (POIM) – Apel de proiecte pentru creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale/multimodale (varianta iunie 2019). La recenta întâlnire de lucru, derulată tot la sediul ADR Centru, au participat echipe de specialiști coordonate de domnul Ion Dumitrel, Președinte CJ Alba și domnul Dorin Nistor, Primarul municipiului Sebeș, iar participanții au stabilit că următoarele etape pentru concretizarea acestei inițiative sunt: demararea procedurilor administrative pentru asocierea formală între CJ Alba și CL Sebeș, desemnarea persoanelor de la fiecare din cele trei organizații care vor face parte din echipa comună de lucru, precum și stabilirea responsabilităților privind urmărirea și realizarea activităților necesare pregătirii investiției. În primul rând va trebui organizată o întâlnire de lucru cu Ministerul Transporturilor, în vederea definitivării procedurilor pentru includerea terminalului intermodal din Sebeș în Masterplanul General de Transport al României, concomitent cu realizarea documentației urbanistice pentru zona aferentă acestui terminal. În fine, vor fi contactați reprezentanții Băncii Europene de Investiții și experții JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) care pot sprijini realizarea documentației necesare în vederea întocmirii și depunerii cererii de finanțare pentru realizarea celui mai modern centru de transfer intermodal din Transilvania, în valoare totală estimată de peste 25 milioane euro.

11


12

ADR Centru

Gheorgheni Harghita

Două milioane euro pentru ambulatoriul Spitalului Municipal

Un nou proiect cofinanțat din fonduri europene în municipiul Gheorgheni va duce la creșterea calității vieții și la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Este vorba despre cel de-al optulea proiect contractat de municipalitatea din acest oraș al județului Harghita, pentru cererea de finanțare cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din municipiul Gheorgheni”, în valoare totală de peste 9,33 milioane lei. Contractul a fost semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia, de către primarul Nagy Zoltán și Simion Crețu, directorul general al Agenției, în prezența Directorului Spitalului Municipal, Stefan Ferenczy. Finanțarea provine din fondurile Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate, prin modernizarea ambulatoriilor, pentru creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar.

Proiectul prevede realizarea lucrărilor de lucrări de creștere a rezistenței clădirii, precum și lucrări de intervenție aferente investiției de bază. Se va elimina actualul acoperiș al clădirii situate pe Bulevardul Lacu Roșu, nr.16 și va fi complet modificat stratul termoizolant de la planșeul de peste etajul 1. Se vor reface traseele edilitare existente (conducte de aerisire, ventilație) și se vor realiza cele noi (scurgeri, canalizări) în stratul din BCA. După construcția mansardei, noua învelitoare va fi termoizolată cu vată minerală, se vor prevedea ferestre de mansardă în spațiile amenajate pentru laborator și se vor realiza două balcoane tehnice cu acces din interior. Noile echipamente achiziționate pentru îmbunătățirea capacității de diagnosticare și tratament a pacienților în Ambulatoriul Spitalului Municipal Gheorgheni constau în câte trei sisteme radiologice și electrocardiografe, precum și câte un ecograf pentru examinări cardiologice, pentru examinări urologice, pentru examinări chirurgie, pentru examinări obstetrică/ginecologie, pentru examinări endocrinologie și pentru examinări de medicină internă. Vor mai fi achiziționate un


www.reportereconomic.ro

electroencefalograf cu 64 canale, un mamograf, un osteodensitometru și un Tomograf Computerizat – CT, dar și o linie de videoendoscopie digestivă intervențională de înaltă definiție. Bugetul acestui proiect prevede o sumă totală de 9.335.467,75 lei, pentru realizarea tuturor lucrărilor, până în data de 30 aprilie 2021. Din această sumă, o parte sunt cheltuieli eligibile, respectiv care pot fi decontate din resurse publice și o altă parte sunt cheltuieli neeligibile, pentru activități conexe și diferite avize. Din suma totală a cheltuielilor eligibile, 98% sunt sume nerambursabile alocate de către Autoritatea de Management a POR din fonduri europene, prin Programul REGIO 2014-2020, respectiv 9.148.758,39 lei (circa 1,96 milioane euro), restul reprezentând contribuția municipalității.

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

Contractăm și acest proiect și completăm gama de investiții pe care le-am preconizat pentru dezvoltarea municipiului nostru. Avem proiecte prin care dorim să îmbunătățim condițiile de locuit și creșterea confortului termic în locuințe, precum și reducerea consumurilor de energie. Investim resurse europene și în modernizarea spațiilor verzi, dar și pentru reabilitarea Muzeului municipal. Proiectul nostru de reabilitare și modernizare a ambulatoriului cuprinde două componente majore, respectiv mansardarea corpurilor G și H în vederea relocării Laboratorului în acest spațiu nou. Pe de altă parte, spațiul care este în prezent ocupat de Laborator va fi utilizat pentru relocarea secției de Boli Cronice Ditrău. În urma lucrărilor de modernizare vom asigura și dotarea Ambulatorului cu echipamente noi și performante. Analizăm constant cele mai bune posibilități de a folosi pentru comunitate sumele din buget, ținând cont de aceste investiții din fonduri europene în valoare totală de peste 64 milioane lei prin proiectele deja contractate și mai avem depuse cereri de finanțare pentru creșterea calității vieții, pentru reabilitarea unor unități de învățământ și pentru modernizarea arterelor rutiere din municipiul Gheorgheni

Oamenii sunt cel mai interesați de sănătate. De aceea, nu este o surpriză faptul că îmbunătățirea stării de sănătate a populației la nivel local și regional reprezintă o prioritate pentru reprezentanții administrației publice locale, a căror atribuție este cea de a monitoriza direct și a susține creșterea calității actului medical. În precedenta perioadă de finanțare am gestionat fonduri în valoare totală de peste 35 milioane euro în toate cele șase județe al regiunii. În această perioadă de finanțare avem deja contractate fonduri pentru lucrări de reabilitare energetică, precum și pentru proiecte pentru dotări în ambulatorii și spitale. Practic, vom coordona în regiune investiții de peste 300 milioane euro pentru creșterea confortului termic și a gradului de curățenie în unitățile medicale, precum și pentru modernizări și dotări cu echipamente moderne, destinate îmbunătățirii calității actului medical. În municipiul Gheorgheni susținem investițiile publice cu mai mult de 11 milioane euro din fonduri europene, iar prin semnarea acestui proiect avem ca obiectiv, pe termen scurt și mediu, diversificarea gamei de servicii medicale cu sprijinul fonduri publice europene prin Programul REGIO, iar pe termen lung ne așteptăm la scăderea incidenței bolilor în rândul populației

Simion Crețu, director general ADR Nagy Zoltán, primar Gheorgheni Centru.

13


14

ADR Centru

comuna Stremț jud. Alba

Modernizarea școlilor gimnaziale Cu aproape 700.000 euro fonduri nerambursabile, administrația publică locală din comuna Stremț va derula două proiecte de modernizare a școlilor gimnaziale. Primul dintre aceste contracte a fost semnat la începutul primăverii, pentru modernizarea școlii din reședința comunei, iar acum, primarul Traian Ștefan Popa și directorul general ADR Centru, Simion Crețu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare școala gimnazială “Vasile Bologa” în satul Geoagiu de Sus, comuna Stremț, județul Alba”. Ambele proiecte obțin fonduri nerambursabile prin Axa Prioritară 10, Obiectiv Specific 10.1 ce prevede investiții în proiectele ce vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu. Valoarea totală a ambelor cereri de finanțare este de peste 3,2 milioane lei, proiectul semnat acum, la jumătatea verii, beneficiind de o alocare nerambursabilă de peste 180.000 euro. Cu o comunitate medie pentru zonele rurale românești, de peste 2400 locuitori, comuna Stremț, învecinată cu orașele Teiuș și Aiud, investește pentru îmbunătățirea calității învățământului local, demonstrând acest fapt prin proiectele semnate pentru modernizarea școlilor generale. La școala cu clasele I-VIII din centrul comunei - satul Stremț - învață aproape 180 de copii, iar la școala ”Vasile Bologa” din Geoagiu de Sus, pentru care a fost semnat acum contractul de finanțare, sunt 110 elevi. Proiectul de modernizare a școlii din satul Geoagiu de Sus își propune reconstrucția clădirii acestei unități de învățământ, prin ample lucrări a căror valoare totală este de 878.982,05 lei, din care s-a obținut o sumă nerambursabilă de 852.300,00 lei, respectiv 97,79% din valoarea eligibilă a proiectului (peste 183.000 euro). Până în 31 mai 2022 - în timp ce proiectul de la școala generală din


www.reportereconomic.ro

Stremț va fi gata la sfârșitul lunii noiembrie 2021 – se va îmbunătăți infrastructura educațională, pentru oferirea unor condiții de studiu decente la școala cu clasele I-VIII din Geoagiu de Sus. Concret, se vor reabilita pereții interiori, exteriori și tavanele, prin refacerea tencuielilor, montarea termosistemului exterior, zugrăveli și finisaje aferente. Pardoselile din sălile de clasă vor fi realizate din parchet laminat, iar la sala de sport se prevede un parchet rezistent la trafic intens și la desfășurarea activităților sportive. În prezent, tâmplăria exterioară este recondiționată, fiind compusă din tâmplărie PVC cu geam termopan, iar prin proiect tâmplăria interioară va fi înlocuită cu tâmplărie PVC. Se vor reface integral instalațiile electrice, sanitare și de încălzire, fiind schimbată centrala termică și caloriferele, acestea din urmă fiind dotate și cu termostate. Un aspect important este că instalațiile sanitare vor fi incluse în corpul de clădire principal, unde sunt și sălile de clasă, în așa fel încât elevii să nu mai iasă în afara clădirii principale. Vor fi reamenajate acoperișurile, iar sistemul de scurgere a apelor se va înlocui integral. La exterior, în curte, se va reface integral împrejmuirea terenului aparținând școlii, vor fi realizate alei pietonale în zonele tranzitate de elevi, în așa fel încât să poată fi păstrată curățenia atât în școală cât și în curtea școlii, iar pentru a oferi o ambianță cât mai plăcută, se vor reamenaja spațiile verzi, cu flori, arbori ornamentali și gazon.

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

Prin proiectul semnat azi, administrația comunei Stremț arată preocuparea față de îmbunătățirea sistemului de învățământ, dorind să eficientizeze atât infrastructura pusă la dispoziția copiilor și cadrelor didactice, cât si cheltuielile alocate în acest sens. După realizarea lucrărilor de modernizare și dotare a școlii, dar și după finalizarea proiectului de la școala din centrul de comună, întreaga comunitate locală va beneficia de două unități de învățământ moderne, pentru circa 300 de elevi, unde atât aceștia, cât și cadrele didactice, vor putea desfășura activități didactice în condiții optime. În această situație, fondurile publice locale vor putea fi utilizate pentru servicii cu necesitate mai mare

Prin aceste două proiecte cel semnat în luna martie pentru școala din centrul comunei și acesta de acum, pentru școala din Geoagiu de Sus - vrem să răspundem la necesitățile actuale ale societății. Este pentru prima dată când accesăm fonduri REGIO, dar asta nu înseamnă că în Stremț nu am avut proiecte de investiții. În comună avem căi de acces asfaltate, avem utilități moderne - apă, canal, alimentare cu gaz - deci trebuie să ne preocupe și viitorul copiilor. Știm că tendințele demografice sunt negative, de aceea vrem să realizăm o infrastructură corespunzătoare ciclului educațional. Primăria Stremț și-a asumat, prin strategia locală, atingerea acestui obiectiv, realizând prin aceste două investiții îmbunătățirea calității și atractivității educației, precum și creșterea gradului de participare a elevilor la învățământul primar și gimnazial

Simion Crețu director general ADR Centru.

Traian Ștefan Popa, primarul comunei Stremț.

15


16

ADR Centru

județul Sibiu

Peste 30 milioane lei pentru trei proiecte din domeniul educațional și de sănătate Dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic județean de

Urgență Sibiu Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum

de acces Reabilitarea și dotarea cu aparatură medicală a

Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie

La sediul Consiliului Județean Sibiu, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru a semnat - alături de doamna Daniela Cîmpean, Președinte CJ Sibiu, împreună cu primarul orașului Avrig, domnul Adrian-Dumitru David, în prezența administratorului public al orașului Cisnădie, doamna Otilia Man și a managerului Spitalului Județean Sibiu, Cornel Benchea - trei noi contracte de finanțare nerambursabilă cu fonduri REGIO 2014-2020. Este vorba despre alocarea de fonduri pentru proiectele ”Dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic județean de Urgență Sibiu”, în valoare totală de peste 4,3 milioane lei, ”Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces”, în valoare totală de aproape 8 milioane lei și ”Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”, în valoare totală de peste 19,7 milioane lei. Fondurile sunt

alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 pentru proiectele din domeniul medical și Axa prioritară 10, pentru proiectul în domeniul educațional. Dintre aceste trei inițiative, cel mai repede se va finaliza dotarea Ambulatoriului de la cel mai mare spital sibian, Consiliul județean estimând ca dată de finalizare sfârșitul lunii martie 2020.


www.reportereconomic.ro

”Multe dintre spitalele din România funcționează în clădiri construite cu mai mult de 50 de ani în urmă, cu echipamente medicale învechite, generând erori de diagnostic, explorări suplimentare, reparațiile frecvente, pe scurt: costuri suplimentare și probleme pentru pacienți. Aceste situații duc apoi la un necesar ridicat de personal pentru întreținerea spațiilor și, indirect, la un consum foarte ridicat de resurse de către spitale. Județul Sibiu a obținut fonduri europene în precedenta perioadă de finanțare pentru modernizarea Ambulatoriului, din punct de vedere constructiv și funcțional, iar printr-o inițiativă coordonată de Ministerul Sănătății s-au realizat anumite dotări și investiții la sfârșitul anului trecut. De această dată, proiectul pe care îl susține Consiliul Județean duce la fluidizarea actului medical în cel mai mare spital sibian, oferind posibilitatea de tratament pentru mai mult de 20 de specializări medicale. Administrația publică locală este foarte preocupată de reducerea cheltuielilor financiare, de reducerea volumului de muncă a angajaților și de reducerea stresului pe care-l au pacienții. În întregul județ se investesc fonduri europene pentru creșterea calității actului medical, o mențiune deosebită fiind pentru Cisnădie. Acest oraș a fost primul beneficiar de fonduri europene prin programul REGIO 2014-2020, deoarece în urmă cu doi ani am semnat finanțarea pentru reabilitarea Ansamblului Bisericii Evanghelice, primul proiect POR din țară. Acum investim în inclusiv în sănătate, la Cisnădie și investim și în dezvoltarea tinerei generații, prin proiectul finanțat pentru Creșa din Avrig. Toate aceste investiții vor duce la creșterea calității vieții cetățenilor. La nivelul Regiunii Centru, avem deja 1348 de proiecte depuse, cu o valoare totală de peste două miliarde euro, prin care se solicită sume nerambursabile în valoare de aproximativ 1,87 miliarde euro. Pe unele axe avem un grad de solicitare de peste 400%, în timp ce gradul contractare este de peste 80% din suma alocată la nivelul regiunii”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, în cadrul întâlnirii cu presa la sediul CJ

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

Sibiu, în momentul semnării celor trei contracte de finanțare din acest județ.

Spitalul județean Sibiu va dispune de fondurile necesare pentru a achiziționa echipamente medicale și pentru a îmbunătăți accesul cetățenilor la servicii medicale performante în domeniul ambulator. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 4.319.525,07 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management, este de 4.219.284,21 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ: 907 mii euro). Prin acest proiect, până la mijlocul primăverii anului viitor, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu vor fi dotate cu echipamente și dispozitive medicale, cu tehnică IT și mobilier, cabinetele medicale de Dermatologie, Diabetologie, Endocrinologie, Gastroenterologie, Ginecologie, Hematologie, Medicină internă, Nefrologie, Neurologie, Neurochirurgie, Fizioterapie, Medicina muncii, Cabinetul HIV, precum și Fișier-ul. ” În cadrul Ambulatoriului Spitalului județean este asigurată asistența medicală pentru un număr de 26 de specialități. Acest proiect are la baza necesitatea dotării adecvate pentru acoperirea adresabilității actuale și

viitoare, precum și pentru a crea condiții optime preluării fluxului crescut de pacienți, reducerea poverii prin spitalizarea continuă și creșterea performanțelor spitalicești, prin furnizarea unor noi tipuri de servicii. Vorbim de asistență ambulatorie integrată, spitalizări de zi și proceduri efectuate în acest tip de spitalizare, pentru circa 400.000 de potențiali pacienți. Dotările moderne vor asigura atât creșterea încrederii publicului larg în serviciile medicale publice, dar vor duce și la creșterea performanței profesionale a cadrelor medicale ce beneficiază de noile echipamente, dar și la îmbunătățirea condițiilor în care vor putea studia tinerii de la Facultatea de Medicină “Victor Papilian” din Sibiu”, a declarat doamna Daniela Cîmpean, Președinte CJ Sibiu.

Investiția din cadrul cererii de finanțare ”Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces”, constă în construirea și dotarea unei creșe cu cinci grupe, care va asigura toate funcțiunile impuse de normele actuale în domeniu, realizarea de alei și amenajări exterioare, împrejmuire și construirea unui drum de acces în incinta proprietății de pe strada Gheorghe Lazăr, nr. 37, în imediata vecinătate a Ansamblului castelului Brukenthal, monument de interes național datat în a doua jumătate a sec. XVIII, până în sec. XIX. Primăria orașului Avrig, în calitate de solicitant și de beneficiar al asistenței financiare nerambursabile va implementa acest proiect, pentru a realiza unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare a orașului Avrig, pentru cel puțin 70 de copii care vor beneficia de serviciile de educație timpurie. Noua creșă va avea un regim înălțime D+P, cu o suprafață construită de 695 mp, din care suprafața

17


18

desfășurată a clădirii este de 1625 mp, pe o suprafață de teren de peste 2,7 hectare. Valoarea totală a proiectului este de 7.954.712,50 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management, este de 2.456.909,68 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ: 528 mii euro), ținând cont de valoarea neeligibilă din cererea de finanțare, în sumă de 5.447.661,80 lei, inclusiv TVA. Investițiile se vor finaliza până în 31 iulie 2022. ”În urma unei atente analize a cererilor existente și a lipsei unei infrastructuri de educație antepreșcolară la nivelul întregii Unități Administrativ-Teritoriale Avrig, Primăria a decis construirea unei creșe cu funcțiuni bine definite ca amplasament, cu relații de circulație modern pentru a sprijini astfel desfășurarea procesului instructiveducativ de implementare a metodelor pedagogice actuale. Se va echipa și dota noua creșă cu echipamente și mobilier nou, de calitate și adaptat utilizatorilor. Astfel, părinții care doresc să-și știe copiii încadrați într-un sistem de învățământ performant, chiar înainte ca micuțul să împlinească 2 ani, vor avea posibilitatea să le ofere copiilor servicii complexe de îngrijire, supraveghere și educație timpurie”, a declarat domnul Adrian-Dumitru David primarul orașului Avrig.

Cisnădie

Prin proiectul ”Reabilitare și

dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie” este propusă modernizarea construcției din anul 1940, unde funcționează ambulatoriul actual și care este realizată mixt, din zidărie portantă și beton, cu șarpantă dulgherească. Asta deoarece clădirea a fost realizată inițial pentru a avea funcțiunea de locuință și, ca atare, nici nu există o legătura directă cu clădirea spitalului. În prezent, clădirea veche nu este utilizată, deoarece nu asigură funcționalitatea necesară serviciilor medicale. Proiectul propune reabilitarea acestei construcții, extinderea cu un edificiu nou, similar ca volum și modern ca estetică, aducerea secțiilor de ambulatoriu din spital în corpul nou modernizat și dotarea ambelor corpuri de clădire cu aparatura medicala necesara în vederea refuncționalizării spațiilor existente, pentru a asigura funcțiunile specifice de bază ale programului de ambulatoriu. În final, până în data de 30 iunie 2021, se vor crea spații moderne pentru ambulatoriul de specialitate și laboratoarele care îl deservesc, pe o suprafață de 1.912 mp, iar clădirea în ansamblu va asigura

fluxurile medicale necesare, concomitent cu conectarea tuturor utilităților și instalațiilor necesare în noua construcție, ce va beneficia și de un sistem de management energetic. Valoarea totală a proiectului este de 19.700.660,07 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management, este de 10.486.735,00 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (peste 2,25 milioane euro), ținând cont și de valoarea neeligibilă din cererea de finanțare, în sumă de 8.999.910,07 lei, inclusiv TVA. În anul 2017 au fost efectuate în cadrul cabinetelor de specialitate din Ambulatoriul integrat din Cisnădie un număr de 9.277 consultații și un număr de 5.763 tratamente. În laboratoare s-au efectuat 11.252 investigații și 78.926 analize medicale. Ca urmare a implementării actualului proiect, va scădea numărul internărilor și rata generală de spitalizare, iar Ambulatoriul integrat de specialitate va dotat cu echipamente medicale și mobilier specific activităților medicale din Spital. Acesta este un câștig imens pentru cadrele medicale și pentru cei aproximativ 50.000 de potențiali pacienți care se vor putea adresa acestei unități medicale modernizate.


www.reportereconomic.ro

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Finanțare elvețiană pentru antreprenoriatul român Ștefan - Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a participat la conferința de închidere a ”Programului Româno-Elvețian pentru IMM-uri” și a programului ”Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România”, derulate de MMACA, în parteneriat cu CEC Bank, cu implicarea Guvernului Confederației Elvețiene. Cele două programe au beneficiat de finanțare elvețiană în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano – Român (PCER) pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. ”Închidem, astăzi, o etapă a strategiei de susținere a antreprenoriatului român, însă, ideea de continuare a programelor pentru finanțarea IMMurilor și susținerea lor pentru a se promova la export va fi păstrată, pentru că este o poveste de succes. Producătorii români trebuie să-şi găsească şi alte pieţe de desfacere şi suntem într-o ofensivă a diplomaţiei comerciale de recucerire a pieţelor tradiţionale”, a declarat ministrul Oprea. Programul Româno-Elvețian pentru IMM-uri, a avut unul dintre cele mai mari bugete în cadrul Contribuției elvețiene pentru România. A susținut aproximativ 600 de IMM-uri în realizarea de investiții și a contribuit la crearea a peste 1.600 de noi locuri de muncă în 8 domenii prioritare (producție, servicii medicale, turism, comercializarea echipamentelor specifice economisirii de energie și a celor care utilizează resurse de energie regenerabile, IT și comunicații, transporturi și depozitare, construcții, activități profesionale, tehnice și științifice).

Bugetul programului a fost de aproximativ 45 milioane CHF, din care 70% contribuție elvețiană și 30% aport propriu CEC Bank, contribuind la acoperirea unui deficit de credite pe zona IMM-urilor existent la momentul lansării pe piața financiară din România, în condiții financiare favorabile pentru beneficiari (dobândă preferențială). Programul de creditare a IMM-urilor a fost completat, în anul 2017 cu proiectul ”Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România”. Cu un buget de 2,5 milioane CHF, principalul obiectiv a fost sprijinirea internaționalizării IMM-urilor, prin asigurarea unui cadru de pregătire în vederea pătrunderii pe piețele externe, și susținerea participării beneficiarilor programului la evenimente de promovare internațională. Prin acest program au fost înființate două centre de export, la Ploiești și la Bacău, care au permis instruirea, în vederea obținerii ”pașaportului pentru export”, a peste 100 de firme din domeniile agriculturii ecologice și producției de mobilier. Fiecare companie participantă a fost susținută să elaboreze o strategie proprie de export bazată pe branding și clustering și să participe, ulterior, la șase târguri internaționale (Budapesta, Dubai, Istanbul, Nurenberg, Kuala Lumpur și Shanghai).

La evenimentul de la Palatul CEC, au fost prezenți și E.S. Arthur Mattli, Ambasadorul Confederației Elvețiene la București, Laurențiu Gabriel Mitrache, Președintele Comitetului de Direcție CEC Bank și Valentin Tiberiu Mavrodin, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

19


& Revista de mediu şi ecologie Infomediu Europa vă anunță cu multă bucurie participarea în calitate de partener oficial media, în perioada 5-8 noiembrie 2019, la cel de-al 23-lea Târg Internațional Pentru Economie Circulară și Eficiență Energetică, ECOMONDO 2019, cel mai important eveniment de mediu din bazinul mediteranean la Centrul Expozitional din Rimini, Italia. Cu ocazia acestui eveniment vom realiza o ediție specială a revistei ECOPEDIA, editată în limba engleză, ce va fi distribuită în cadrul ECOMONDO 2019

Prin acest parteneriat realizat cu organizatorii ECOMONDO 2019, va oferim posibilitatea de a participa activ in cadrul delegatiei Romaniei ce va fi prezenta la acest eveniment. In conditiile in care doriti sa participati in calitate de PARTENER va oferim urmatoarele pachete de promovare: Pachet 1 Interviu/Macheta publicitară de 1 pagină color în limba engleză, în revista ECOPEDIA distribuită la ECOMONDO 2019 Un exemplar gratuit al Catalogului ECOMONDO 2019 Bilet de intrare gratuit valabil în perioada 5-8 noiembrie 2019 Preţ pachet de promovare: 298 EURO (NU INCLUDE TRANSPORT SI CAZARE)

Pachet 2

Macheta publicitară Coperta 2 + Pagina 1 color în limba engleză, în revista ECOPEDIA distribuită la ECOMONDO 2019 Timbru cu sigla companiei pe Coperta 1 în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul ECOMONDO 2019 Un exemplar gratuit al Catalogului ECOMONDO 2019 Bilet de intrare gratuit valabil în perioada 5-8 noiembrie 2019 Preţ pachet de promovare: 498 EURO (NU INCLUDE TRANSPORT SI CAZARE)

Pachet 3 Macheta publicitară Coperta 4 color în limba engleză, în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul ECOMONDO 2019 Timbru cu sigla companiei pe Coperta 1 în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul ECOMONDO 2019 Un exemplar gratuit al Catalogului ECOMONDO 2019 Bilet de intrare gratuit valabil în perioada 5-8 noiembrie 2019 Preţ pachet de promovare: 698 EURO (NU INCLUDE TRANSPORT SI CAZARE)

director@infomediu.eu 072088285522

Ministerul Economiei

Reuniunea Grupului de Lucru la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere Ilie Călin Bodea, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, a participat la reuniunea Grupului de Lucru la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere, la Consiliul Uniunii Europene, la Bruxelles, care a fost organizată de Președinția finlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Acțiunea se înscrie în seria reuniunilor organizate de trio președințiilor România - Finlanda Croația, sub coordonarea Președintelui finlandez al Grupului de Lucru la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere. În deschiderea reuniunii, Președinția finlandeză a felicitat România pentru rezultatele remarcabile înregistrate în negocierea dosarelor legislative și obținerea acordului interinstituțional pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Progresele înregistrate în avansarea cadrului legislativ armonizat european contribuie direct la adâncirea Pieței Unice și la creșterea competitivității industriei Uniunii Europene. Agenda Grupului de Lucru la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere a inclus ca teme de discuții Dimensiunea externă a competitivității UE și bilanțul competitivității UE și Agenda pentru Creștere Durabilă. Ambele subiecte sunt importante pentru pregătirea lucrărilor Consiliului Competitivitate și Creștere din Semestrul II 2019 și pentru activitatea viitoarei Comisii Europene, având în vedere Agenda Președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.


www.reportereconomic.ro

Dezbaterile propuse de Președinția finlandeză s-au axat pe premisele actuale ale competitivității UE, care este afectată de factori externi. Din aceste motive UE trebuie să își asume rol proactiv la nivel global, să adopte o abordare cuprinzătoare în mai multe domenii de politică, respectiv: piața unică, inclusiv serviciile, politica industrială modernă, transformarea digitală, cercetarea și inovarea, abilitățile profesionale și tranziția către neutralitatea climatică. Politicile comerciale sunt strâns intercorelate cu politica de concurență, ambele având rol major în asigurarea unor condiții echitabile în relaţiile cu terții. Utilizarea achizițiilor publice, a investițiilor străine directe, a reglementărilor și a standardelor contribuie la creșterea competitivității Uniunii Europene. Ilie Călin Bodea a evidențiat în intervențiile sale faptul că integrarea și întărirea competitivității Uniunii Europene în contextul actual global și al mediului digital impun sprijin din partea mai multor domenii de politici, reamintind că acest aspect a fost reliefat în textul Concluziilor Consiliului pentru o strategie de politică industrială: O viziune pentru anul 2030, adoptate la Consiliul Competitivitate și Creștere din 27 mai 2019. Secretarul de stat Ilie Călin Bodea a evidențiat o serie de elemente relevante pentru creșterea competitivității Uniunii Europene:

"În contextul transformării digitale care are impact asupra modelelor de afaceri și de consum, este o condiție esențială ca viitoarea legislație să fie adecvată mediului digital, scopului și provocărilor viitoare. Educația și formarea competențelor pentru mediul digital, în special pentru inteligența artificială, vor contribui la creșterea economiei Uniunii Europene. Dezvoltarea

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

semnificativă a comerțului electronic impune abordarea politicii în materie de concurență din perspectivă națională și globală. Politica de concurență trebuie susținută de o politică comercială ambițioasă pentru a asigura condiții echitabile pentru companiile europene în raport cu terții. Este necesar să exportăm modelul și soluțiile de standardizare europeană la nivel global în standardele internaționale. Evaluarea stadiului de aplicare a legislației europene armonizate și a stadiului integrării Pieței Unice sunt subiecte care trebuie analizate în mod regulat de Consiliul Competitivitate și Creștere. În scopul atingerii obiectivelor privind neutralitatea climatică este necesară crearea unui sistem de facilități pentru produsele caracterizate de circularitate și cu o amprentă de carbon redusă, care ar trebui evaluată cu ajutorul unor metode armonizate. Totodată, trebuie avute în vedere industriile energo-intensive din Uniunea Europeană pentru care este necesară evaluarea periodică a impactului costurilor de reglementare astfel încât să se mențină competitive. Trebuie luată în calcul creșterea cererii de electricitate ca urmare a procesului de decarbonizare, necesitatea dezvoltării rețelelor și a interconectărilor dintre statele membre, necesitatea unor contracte de energie la preţuri competitive; aspecte care implică analize din perspectiva regulilor de concurență și investiții majore în tehnologii moderne cu emisii reduse de carbon.”

Un alt aspect menționat a vizat apropierea dialogului dintre cele două secțiuni ale Consiliului Competitivitate și Creștere, cercetarea, inovarea și spațiu pe de o parte, industria și piața internă pe de altă parte, astfel încât domeniul cercetare și inovare să satisfacă cât mai bine cerințele industriei prin intermediul Programului cadru Orizont Europa, parte integrantă a Cadrului Financiar Multianual 2021 2027. Dezbaterile din cadrul reuniunii Grupului de Lucru la Nivel Înalt pentru Competitivitate și Creștere vor contribui la pregătirea reuniunii Consiliului Competitivitate și Creștere din 26 septembrie 2019. Președinția Finlandei la Consiliului Uniunii Europene va contura principalele mesaje de politică ale Consiliului UE pentru noua Comisie Europeană în domeniul creșterii economice și al competitivității pentru următorii cinci ani, având ca bază discuții și elementele dezbătute pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

23


24

Ministerul Economiei

Romaero și Raytheon au semnat un memorandum de înțelegere pentru cooperare industrială Compania Aerospațială Romaero și compania americană Raytheon au semna un Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea cooperării industriale pentru programul Patriot, care va permite companiei românești să ofere servicii de producție și mentenanță tehnică pentru sistemele Patriot deținute de România. Semnarea a avut loc la Palatul Victoria, în prezența doamnei Viorica Dăncilă, Prim Ministrul României, a domnului Niculae Bădălău, Ministrul Economiei, a domnului Gabriel Beniamin Leș, Ministrul Apărării Naționale și a reprezentanților Ambasadei SUA în România. Memorandumul de Înțelegere dintre cele două companii, deschide perspective pentru Romaero de a exporta produse și servicii la nivel global, având posibilitatea să devină unul dintre furnizorii globali ai companiei americane Raytheon. Zonele în care ar putea colabora Romaero și Raytheon includ atât fabricarea de părți componente și subansamble mecanice, cât și asistența tehnică pentru sistemele Patriot deținute de România. Viorica Dăncilă, Prim Ministrul României a declarat: “Industria de apărare este unul dintre sectoarele cu un mare potențial de dezvoltare. În acest an, Guvernul a acordat sume importante operatorilor cu capital de stat pentru dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție. Totodată, din perspectiva îndatoririlor operaționale pe care le are ca membru al NATO, România s-a angajat într-un efort continuu de modernizare a armatei și a alocat, pentru al treilea an consecutiv, 2% din PIB pentru apărare. Această decizie dovedește că înțelegem pe deplin rolul strategic pe care țara noastră îl are în zona Mării Negre, în particular, și pe flancul de sud-est al NATO, în general.

Însă, obiectivul Guvernului este ca fondurile alocate înzestrării armatei să se întoarcă, într-o măsură cât mai mare, în economia românească, să contribuie la revigorarea industriei naţionale de apărare, prin cooperare industrială și transfer tehnologic. [...]Iar semnarea acestui Memorandum de Înțelegere și colaborarea noastră confirmă potențialul pe care îl are industria românească în întărirea capacităților de apărare în cât mai mult zone de operații”. Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a salutat încheierea acordului între cele două companii și a specificat faptul că: ”Este important pentru economia românească și pentru companiile din industria de apărare să poată să întoarcă în economia reală cât mai multă valoare adăugată din programele de înzestrare, iar centrele de mentenanță sunt o astfel de modalitate. Industria națională de apărare a început să funcționeze, dovezi în acest sens sunt parteneriatul de astăzi, dintre Romaero și Raytheon, dar și parteneriatul dintre Beretta și Uzina Mecanică Plopeni, semnat luna trecută. Acesta este cel mai important lucru, iar această dezvoltare trebuie să continue”. ”Acordul semnat astăzi între reprezentanții companiei Romaero și cei ai Raytheon reprezintă pentru Ministerul Apărării Naționale un moment foarte important, deoarece avem certitudinea ca sistemele Patriot care vor intra în dotarea Forțelor Aeriene și Terestre Române vor

beneficia de asistență tehnică de înaltă performanță, în modul cel mai rapid și oportun posibil”, a declarat, la rândul său, Gabriel Beniamin Leș, Ministrul Apărării Naționale. Patriot este un sistem defensiv antiaerian și anti-rachetă care reprezintă elementul de bază al apărării NATO împotriva rachetelor balistice și de croazieră, aeronavelor avansate și dronelor. ”Compania Raytheon continuă să construiască parteneriate sustenabile cu industria românească de apărare”, a spus Tom Laliberty, vicepreședinte pentru sisteme de apărare antiaeriană și anti-rachetă din cadrul diviziei de sisteme integrate de apărare a Raytheon. ”Acest memorandum este o oportunitate pentru Romaero să poată oferi servicii de producție și mentenanță tehnică pentru sistemele Patriot deținute de România.” Despre Raytheon Cu vânzări de 27 miliarde de dolari în 2018 și 67.000 de angajați, compania Raytheon este un lider în domeniul tehnologiei și al inovației, specializat în soluții de apărare, guvernare civilă și securitate informatică. Cu o istorie de 97 de ani de inovație, Raytheon furnizează echipamente electronice de ultimă generație, soluții de integrare a sistemelor, produse și servicii C5ITM, precum și servicii de detectare, maximizare a efectelor și asistență în misiune pentru clienți din peste 80 de țări. Raytheon are sediul în Waltham, Massachusetts.


www.reportereconomic.ro

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Modificările Legii cooperației agricole Beneficiarii care aparțin de o formă asociativă trebuie să mențină acest statut pe tot parcursul perioadei contractuale cu AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale face o serie de precizări privind condițiile pe care trebuie să le respecte beneficiarii finanțărilor acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020) constituiți ca grupuri de producători, în urma modificării Legii cooperației agricole nr. 566/ 2004. Conform prevederilor legale, persoanele fizice şi juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din diviziunea 01 a secțiunii A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», din diviziunile 10, 11 și 12 ale secțiunii C «Industria prelucrătoare». Grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol pot depune la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) solicitări de finanțare pentru decontarea costurilor de înființare și funcționare. Cererile de finanțare se pot depune prin submăsurile 9.1 (pentru sectorul agricol) și prin 9.1a (pentru sectorul pomicol) din PNDR 2020, în limita fondurilor disponibile, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2019, ora 16:00. Fondurile totale disponibile pentru sectorul agricol (submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în

sectorul agricol”) sunt de 7.729.354 euro iar pentru sectorul pomicol (submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”) sunt de 5.300.811 euro. Finanțarea acordată prin PNDR este 100% nerambursabilă, dar nu poate depăși suma maximă de 100.000 euro/an și 10% din valoarea producției comercializate anual, în primii cinci ani de la recunoașterea grupului de producători. Până în prezent, AFIR a finanțat 57 de proiecte depuse de beneficiari constituiți în diverse forme asociative. Finanțarea PNDR alocată pentru aceste proiecte este de 40.234.620 euro, iar valoarea plăților efectuate de AFIR către formele asociative se ridică la 11.215.632 euro. Prin PNDR 2020, formele asociative au fost sprijinite financiar direct prin sM 9.1 și 9.1a și prin prioritizare la finanțare prin submăsurile 4.1a (Investiții în exploatațiile pomicole), 4.1 (Investiții în exploatațiile agricole), 4.2 (Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole), 4.2a (Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol), 16.4 și 16.4a (Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol) și prin LEADER.

O condiție esențială asupra căreia doresc să atrag atenția este faptul că beneficiarii care au primit punctaj suplimentar pentru principiul apartenenței la o cooperativă agricolă, trebuie să menţină calitatea de membru în cooperativa agricolă pe toata perioada de implementare şi de monitorizare a proiectului. Actuala modificare a Legii cooperativelor aduce și avantaje consistente pentru beneficiarii noștri constituiți în aceste forme asociative, printre care aș menționa scutirea de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru primii 5 ani de la constituire sau reducerea impozitului pe profit cu 20% în primii 5 ani de activitate. De asemenea, scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, mașini și utilaje agricole, echipamente de irigat și alte echipamente, sunt măsuri concrete în sprijinul fermierilor care se asociază în cooperative Adrian CHESNOIU, Director general al AFIR

25


26

Bucureștiul Pregătit Primele cinci proiecte care pregătesc Bucureștiul pentru cutremur, finanțate cu 100.000 de euro Fundația Comunitară București anunță primele proiecte câștigătoare în Bucureștiul Pregătit, fondul de finanțare pentru cutremur și alte dezastre majore. Cele trei arii de interes ale primei runde de finanțare au fost cursurile de prim-ajutor și pregătire pentru dezastre, informarea și simularea pentru cutremur și pregătirea câinilor de căutare-salvare. Proiectele vor fi susținute timp de 12 luni cu un buget total de 100.000 de euro oferit de IKEA România, ING Bank și Lidl România. Antiseismic District

STAR – Sistem de Transmitere a Alertelor prin Radio

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate ARCEN, în parteneriat cu Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic Re:Rise

Societatea Română a Radioamatorilor


www.reportereconomic.ro

Dintre cele 12 proiecte eligibile propuse, juriul a ales cinci proiecte care nu funcționează izolat, ci contribuie și la crearea unei infrastructuri de suport pentru oraș. Pregătit înseamnă protejat, un proiect dezvoltat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Sector 6, presupune o campanie de informare și de educare, dar și instruirea în acordarea primului ajutor pentru minimum 145 de persoane, inclusiv 100 de educatoare. Proiectul va fi finanțat cu 15.000 euro.

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

STAR – Sistem de Transmitere a Alertelor prin Radio, dezvoltat de Societatea Română a Radioamatorilor, va crește capacitatea de furnizare a comunicațiilor alternative postdezastru și va îmbunătăți acoperirea radio până la 85% în București și Ilfov. Proiectul va fi finanțat cu 25.000 euro.

Sustainability Leader, IKEA România, Alexandra Maier, Senior Corporate Social Responsibility Specialist, , Cristina Hanganu, Director Comunicare & CSR, Lidl România.

Câini salvatori, derulat de Asociația Clubul Câinilor Utilitari, este un program de pregătire pentru câini de căutare și de salvare. Programul va pregăti și certifica zece câini, în condițiile în care, în prezent, Bucureștiul are doar trei astfel de câini salvatori. Proiectul va fi finanțat cu suma de 32.500 euro.

Antiseismic District, un proiect dezvoltat de Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate ARCEN, în parteneriat cu Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic Re:Rise, va educa și va pregăti membrii unei comunități urbane foarte vulnerabile la cutremur, aflată în centrul orașului - District 40. Proiectul va fi finanțat cu 22.000 euro.

Fundația Comunitară București își propune să lanseze o nouă rundă de finanțare în toamna acestui an și caută susținere financiară și din partea altor companii, care înțeleg că pregătirea pentru dezastru este responsabilitatea tuturor bucureștenilor.

Acordarea primului ajutor, un proiect dezvoltat de Asociația MEDIGATE, oferă cursuri de prim-ajutor, predate de personal medical calificat. Organizația este fondată de medici tineri din sistemul de urgență. Proiectul va fi finanțat cu 6.000 euro.

Din juriu au făcut parte: Georgiana Ilie, redactor-șef Școala9 și senior editor DoR, autoarea articolului Cutremur în orașul vulnerabil, Alexandra Călin, Operations Analyst World Bank, Ela Bălan, Coordonator programe fundații comunitare, ARC, Mircea Ilie,

Despre fondul Bucureștiul Pregătit Cu susținere financiară de la IKEA România, ING Bank și Lidl România, fondul de finanțare Bucureștiul Pregătit oferă resurse pentru ca subiectul cutremurului și capacitatea tuturor de a se pregăti să crească la un nivel care să facă diferența. Obiectivele fondului sunt susținerea și creșterea proiectelor care informează, educă și creează sisteme de suport în comunitatea locală.

Câini salvatori

Pregătit înseamnă protejat

Acordarea primului ajutor

Asociația Clubul Câinilor Utilitari

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Sector 6

Asociația MEDIGATE

27


28

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR)

Restartarea mediului de afaceri POZIȚIA CNIPMMR PRIVIND AMNISTIA FISCALĂ În cuprinsul Programului de Guvernare, la capitolul “Politici publice privind IMM” este menționată “Restartarea mediului de afaceri”, prin „introducerea planurilor de conformare de la un anumit moment dat, astfel încât toate companiile să aibă asigurat un cadru predictibil pentru viitor, fără a exista teama că anumite greșeli din trecut vor mai putea apăsa asupra activității ulterioare”. De la începutul lunii iulie 2018, au fost mai multe declarații publice privind luarea în calcul a amnistiei fiscale, măsură care face obiectul unor analize la nivelul Ministerului Finanțelor și pentru care se va lua o decizie la sfârșitul verii. Ultimile declarații publice au fost în sensul că nu sunt vizate persoanele fizice, ci companiile de stat „cu datorii istorice”.

Amnistia fiscală înseamnă, printre altele, și acordarea de către autorități a unei perioade de grație, de 3-6 luni, în care contribuabilii pot să își declare în mod voluntar veniturile nefiscalizate (care au fost sustrase impozitării), urmând să fie recompensați pentru gestul lor cu reducerea sau chiar eliminarea penalităților de întârziere, precum și de acuzația de evaziune fiscală.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada 23.06 - 29.06.2019 un sondaj sub forma unui chestionar aplicat pe site-ul www.cnipmmr.ro şi la nivelul membrilor CNIPMMR privind utilitatea aministiei fiscale. Respondenţii în număr de 408, au fost 54,3% microîntreprinderi 17,3% întreprinderi mici 20,2% întreprinderi mijlocii 2,8% întreprinderi mari 5,4% ONG-uri și alte forme juridice.

Pe site-ul ANAF există o listă care cuprinde 11.131 datornici persoane fizice, inclusiv nume care dețin funcții publice. În lista neagră a companiilor, inclusiv cele de stat, şi firmelor private, publicată la 30 septembrie 2018, figurează doar primele 500 de societăţi, ale căror datorii cumulate sunt de 13,3 miliarde de lei, Electrocentrale Bucureşti, fiind prima, cu o datorie de peste 800 de milioane de lei, urmată de Complexul Energetic Hunedoara, unde statul este acţionar majoritar, cu 735 de milioane de lei.

Întrebați dacă „Susțin necesitatea / oportunitatea adoptării măsurii amnistiei fiscale?”, 77,3% din respondenți au menționat că nu susțin amistia fiscală.

La întrebarea “Cine considerați că ar trebui să beneficieze de măsura amnistiei fiscale?” respondenții au apreciat că persoanele fizice și microîntreprinderile ar trebui să fie în principal vizate de această măsură (răspuns multiplu):


www.reportereconomic.ro

Întrebați dacă “Sunt interesați personal să își declarare în mod voluntar veniturile nefiscalizate care au fost sustrase impozitării?”, 57,2% din respondenți au declarat că nu au un interes personal în aplicarea acestei măsuri, doar 42,8% menționând că ar putea fi interesați personal de amnistia fiscală.

În ceea ce privește “efectele considerate că ar fi generate de adoptarea măsurii amnistiei fiscale”, 44,8% din respondenții au menționat că această măsură este una controversată cu efecte multiple și 32,4% că va avea efecte negative, doar 22,8% considerând că va avea efecte pozitive.

Printre cele mai importante efecte pozitive considerate că ar fi generate de adoptarea măsurii amnistiei fiscale, respondenții au menționat reducerea sau chiar eliminarea penalităților de întârziere și nesancționarea faptelor respective (răspuns multiplu):

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

În ceea ce privește efectele negative considerate că ar fi generate de adoptarea măsurii amnistiei fiscale, marea majoritate a respondenților au evidențiat încurajarea neachitării debitelor bugetare, alimentarea unei înclinații și mai pronunțată spre evaziune fiscală, încălcarea principiilor de bază ale fiscalității, efectele negative asupra bugetului de stat și creșterea riscului infracțional (răspuns multiplu):

Prima concluzie care rezultă în mod evident din analiza răspunsurilor primite la chestionarul realizat este realismul și responsabilitatea cu care întreprinzătorii privesc fiscalitatea, respectarea dispozițiilor legale și necesitatea unui buget de stat echilibrat: deși 42,8% din respondenți declară că ar putea fi interesați personal de amnistia fiscală (să li se reducă măcar penalitățile datorate), 77,3% din respondenți nu susțin adoptarea acestei măsuri și 77,2% considerând că măsură este una controversată, cu efecte multiple sau cu efecte negative. A doua concluzie este evidențierea efectelor controversate și negative ale măsurii amnistiei fiscale, marea majoritate a respondenților atrăgând atenția asupra acestora. “Restartarea mediului de afaceri” menționată în cuprinsul capitolului “Politici publice privind IMM” din Programul de Guvernare vizează în principal măsuri de stabilitate și predictibilitate pentru întreprinzători, menționate și în mod explicit în acest capitol: „introducerea planurilor de conformare de la un anumit moment dat, astfel încât toate companiile să aibă asigurat un cadru predictibil pentru viitor, fără a exista teama că anumite greșeli din trecut vor mai putea apăsa asupra activității ulterioare”. Sectorul IMM-urilor trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care să asigure o reglementare inteligentă, consultarea sistematică cu organizațiile reprezentative, creșterea accesului la finanțare, simplificarea procedurilor și debirocratizare, un cadru legal stabil și predictibil, . În locul unei măsuri controversate de amnistie fiscală, cu efecte negative evidente, cu dezavantaje și inechități față de contribuabilii onești, ar

29


30

trebui avute în vedere măsuri de stimulare a conformării benevole și de bonificare a întreprinzătorilor care şiau plătit la timp și în bune condiții taxele şi impozitele, precum și măsuri de îmbunătățire a cadrului legal fiscal, vizând în principal aşezarea justă a sarcinilor fiscale potrivit principiului constituţional care reprezintă o garanție a principiului egalității în materie fiscală (exp. eliminarea obligațiilor de a plăti contribuţii mai mari decât înseşi veniturile realizate pentru contractele cu timp parțial care afectează cca 1 milion de salariați), precum și reducerea penalităților foarte ridicate din prezent și combaterea plăților întârziate ale autorităților publice față de întreprinzători.

Pentru “Restartarea mediului de afaceri” menționată în cuprinsul capitolului “Politici publice privind IMM” din Programul de Guvernare, CNIPMMR solicită: - Un cadru legal stabil și predictibil (în primele 6 luni din 2019, prin 8 acte normative (7 Ordonanțe de Urgență și o lege), au fost modificate/completate 35 de articole din Codul fiscal; În primele 6 luni ale anului 2019, cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 614 acte normative: 120 de Legi, 4 Ordonanțe ale Guvernului, 46 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 444 Hotărâri de Guvern, la care se adaugă ordinele ministrilor.); - Respectarea normelor de tehnică legislativă instituite prin art. 91 din Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cu care: (1) Pentru asigurarea unui mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi

mijlocii, iniţiatorii vor respecta principiul "Gândiţi mai întâi la scară mică", precum şi principiul numărului constant. (2) Principiul "Gândiţi mai întâi la scară mică" presupune ca iniţiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. (3) Principiul numărului constant stabileşte că introducerea unor noi sarcini administrative - obligaţii de raportare/ conformare - pentru întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente. (4) Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative prevăzute la alin. (1) se face prin aplicarea Testului IMM. Testul IMM se efectuează de către iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia, şi constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecţiilor care se impun în definitivarea proiectului de act normativ. (5) Este obligatorie consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, documente ce vor însoţi proiectul de act normativ până la adoptare; - Respectarea principiilor fiscalității, respectiv asigurarea informării contribuabililor, cu modificarea/ completarea codurilor “prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”, precum și predictibilitatea impunerii, conform cu care trebuie să se asigure “stabilitatea impozitelor, taxelor si

contributiilor obligatorii”, “pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii”; - O fiscalitate proporțională, rezonabilă, echitabilă și nediscriminatorie, potrivit principiului constituțional al aşezării juste a sarcinilor fiscale, astfel cum s-a pronunțat și Curtea Constituțională (Decizia Curţii Constituţionale nr.3/06.01.1994, publicată în M. Of.nr. 145/08.06.1994, Decizia Curţii Constituţionale nr. 1304/13.10.2009, publicată în M. Of.nr. 36/18.01.2010, Decizia Curţii Constituţionale nr. 223/13.03.2012, Decizia Curţii Constituţionale nr. 448/2013, publicată în M. Of.nr. 5 din 7 ianuarie 2014, Decizia Curţii Constituţionale nr. 1394/26.10.2010, publicată în M. Of.nr. 863/23.12.2010); - Respectarea principiilor dialogului social: pentru modificarea Codului fiscal este strict necesară implicarea confederațiilor patronale reprezentative la nivel național, potrivit dispozițiilor art. 121 lit. b) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicatăcare prevede “consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economicosocial”.


www.reportereconomic.ro

reporter economic - nr. 6 - iunie-iulie 2019

Modernizarea remorcherului multifunctional Perseus, cel mai mare sub pavilion românesc Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi (AFDJ) şi Şantierul Naval Damen Mangalia au semnat contractul de modernizare şi retehnologizare a remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă Perseus. Contractul în valoare de peste 49 milioane lei a fost câştigat de Şantierul Naval Damen Mangalia, remorcherul maritim Perseus, de 6.600 cai putere, urmând să revină pe apă după modernizarea şi retehnologizarea care vor dura 24 de luni.

Procesul de modernizare se va concentra, printre altele, pe înlocuirea motoarelor principale cu unele de nouă generație, o nouă structură a comenzii și echipamente de radio-navigație. Modernizarea navei va reduce costurile de exploatare ale navei şi va reduce gradul de emisii de noxe în atmosferă. Retehnologizarea va permite ca nava să-şi menţină calităţile operaţionale pentru următorii 20 ani. Date despre Perseus: Remorcherul maritim Perseus a fost construit în perioada 1987-1989, după un proiect elaborat în anul 1984, având predarea finală în luna mai 1990. Acesta a fost construit pentru a fi folosit la salvarea şi remorcarea navelor maritime avariate sau eşuate, spargerea gheţii pe sectorul maritim al Dunării de Jos de la Sulina până la Brăila (km 175), nava având clasă de gheaţă G60, precum şi la manevra navelor maritime în radă şi port, participarea la activităţi de stingerea incendiilor care se produc la bordul navelor sau pe cheu, manevra şi remorcarea platformelor de foraj marin, aprovizionarea platformelor de foraj marin în cazul unor furtuni mai mari de gradul 4 de agitaţie al mării, dar şi

pentru remorcaje maritime de linie. Nava are, în prezent, propulsia asigurată cu motoare 6L40/54A produse de ICM Reşiţa, sub licenţă MAN şi liniile de arbori cu elice cu pas reglabil fabricate în Polonia şi proiectate pentru puterea nominală de 3.300CP. Centrala electrică este compusă din două generatoare diesel de 630 KVA produse în Polonia, sub licenţă Sulzer, două generatoare de 630KVA, acţionate prin priza de putere de la reductorul instalaţiei de propulsie şi un diesel generator de avarie şi pentru staţionare de 165KVA, fabricaţie fosta RDG. Motoarele de propulsie, din dotarea navei, sunt executate în tehnologia anilor 1980, având consumuri de combustibil de 170÷190 g/CPh, faţă de consumurile motoarelor de ultimă generaţie care se situează la 140÷160 g/CPh. In plus, emisiile de noxe depăşesc limitele actuale impuse de normele internaţionale şi directivele UE de protecţie a mediului, făcând imposibilă obţinerea documentelor de navigaţie aferente zonei de navigaţie nelimitată, pentru care nava a fost proiectată. Motoarele de tipul 6L40/54A au fost fabricate în serie foarte mică, în prezent nu se mai produc.

Șantierul Naval Damen Mangalia câștigă contracte multiple din străinătate, iar acum se dovedește a fi și un furnizor capabil să asigure și să modernizeze necesarul intern prin înaltul standard și expertiza în construcția de nave. Acest tip de parteneriat de succes între statul român și mediul privat are scopul de a asigura capacitatea de construcție navală în România, ceea ce este un plus pentru întreaga industrie și economie românească. Perseus este una din cele mai importante nave aflate în dotarea autorităților române fiind un element vital pentru asigurarea unui transport fluvial eficient pe Dunăre Niculae Bădălău, Ministrul Economiei

Ne-am propus ca Șantierul Naval Damen Mangalia să fie un furnizor recunoscut pentru expertiza sa și cu o capacitate extinsă, atât pentru necesarul intern cât și pentru cel internațional. Proiectul modernizării celui mai mare remorcher al României, Perseus este o onoare pentru noi și va fi un motiv de mândrie pentru toți navaliștii din Mangalia Chris Groninger, Directorul Șantierului Naval Damen Mangalia

31


revistă TIPĂRITĂ INTEGRAL PE HÂRTIE 100 % RECICLATĂ! Revista de business Reporter Economic reprezintă publicaţia de business căreia managerii şi specialiştii din domeniul economic îi acordă o mare încredere. Reporter Economic este consilierul preferat al celor implicaţi în mediul business, iar în paginile revistei se regăsesc soluţii identificate de specialişti, consultanţă în afaceri, metode şi tehnici

de lucru utile în practica agenţilor economici prin intermediul analizelor bursiere şi financiare şi a informaţiilor de interes adresate IMM-urilor. Revista de business Reporter Economic vă oferă posibilitatea de a fi bine informaţi prin intermediul paginilor acestei publicaţii de specialitate şi vă invită să deveniţi cei mai fideli cititori ai acestei reviste.

oferta de abonament Expediţie prin curier

12 luni - 420 lei

BONUS “BUSINESS CARD”

6 luni - 240 lei

3 luni - 130 lei

Pentru abonamentele pe un an - 12 apariţii şi pentru abonamentele pe 6 luni - 6 apariţii

COMANDĂ FERMĂ Firma / Persoana ................................................................................... adresa .................................................................................................... localitate .......................................................................... judeţ ............................................... Tel / fax ............................................................... J .......... / ........................................

CUI / CNP ................................................... Cont .........................................................................................

Banca ..................................................................., prin reprezentantul său legal, d-l / d-na .................................................................................. în calitate de ....................................................................., comandă un număr de .................. abonamente pe o perioadă de ........................... (Tarifele conţin taxele poştale de expediţie)

Plata s-a efectuat prin OP / MP ...................................................... din data ...................................... către SC ELECTRO IRMA TOP SRL cu sediul social in com. Butimanu, sat Butimanu nr. 640, jud. Dambovita. (Adresa de Corespondenta – Comuna Aricesti-Rahtivani, Sat Aricesti-Rahtivani, Aleea Stadionului, nr.8C, Judetul Prahova) avand cod unic de inregistrare nr. 36360396. J15/783/2016, Contul nr. RO95BTRLRONCRT0412731201 la BANCA TRANSILVANIA si contul nr. RO58TREZ2715069XXX010199 la TREZORERIA Municipiului TARGOVISTE

Data........................................ Semnătura şi ştampila

Vă rugăm să returnaţi formularul însoţit de OP pe adresa de e-mail: abonamente@reportereconomic.ro Prezenta Comandă ţine loc de Contract între părţi.
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.