Page 1

ปี ที่ ๑ ฉ บั บ ที่ ๓ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๕ ๖

จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ สา นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ร า จี น บุ รี เ ข ต ๒ เ ล ข ที่ ๙ ๙ ๘ ห มู่

๒ ถ . ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า - น ค ร ร า ช สี ม า ต . ก บิ น ท ร์

อ . ก บิ น ท ร์ บุ รี จ . ป ร า จี น บุ รี ๒ ๕ ๑ ๑ ๐ โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๓ ๗ - ๒ ๘ ๘ ๓ ๓ ๘ โทรสาร ๐๓๗ - ๒๘๘๑๓๘

www.prachinburi๒.go.th

สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห ่ ว ั

เรื่ องเด่ นประจ าฉบับ  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ ร่ วมงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ฯ  สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับ ปี ใหม่


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห ่ ว ั ฯ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสายยนต์ สุ วรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ และคณะ เข้าร่ วมงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดยอาเภอ กบินทร์บุรี และได้รับเกียรติจากนายรุ่ งชัย ใบกว้าง นายอาเภอกบินทร์บุรี เป็ นประธานในพิธี


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒

สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ เป็ นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวาคม ณ โรงเรี ยนบ้านบุพราหมณ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี ร่วมกับชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น และผูป้ กครอง เพื่อเป็ นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ กิจกรรม Big Cleaning Day ทาดีถวายพ่อหลวง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ นาโดยนายอานวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ร่ วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่ วมมือ ร่ วมใจ ร่ วมกันเพื่อความสะอาด ทากิจกรรม ๕ส เพื่อถวายความดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒

สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ นาโดยนายสายยนต์ สุ วรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ นายสมหวัง ฉายวัฒนะ และนายอานวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ จัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัด โดยจัดแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน และงานเลี้ยงส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ บรรยากาศเป็ นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ พิธเี ปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางภาคตะวันออกครัง้ ที่ ๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี นายสายยนต์ สุ วรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ และคณะ เข้าร่ วมพิธีเปิ ดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายกมล รอดคล้าย รองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นประธานในพิธีเปิ ด ภายใต้คาขวัญ “สุ ดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยีย่ ม เปี่ ยมคุณธรรม”


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน เขตคุณภาพกบินทร์บรุ ี ๘

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายอานวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการแข่งขันกรี ฑากีฬานักเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เขตคุณภาพกบินทร์ บุรี ๘ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการแข่งขันกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ าใจนักกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรี ยนวัดวัฒนารังษี

การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน เขตคุณภาพนาดี ๓

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสายยนต์ สุ วรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬา และกรี ฑานักเรี ยนเขตคุณภาพนาดี ๓ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖ “ท่าสะตือเกมส์” ณ สนามโรงเรี ยนบ้านท่าสะตือ

จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ฉบับที่ ๓  

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ของ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ฉบับที่ ๓  

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ของ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

Advertisement