Page 1

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ สานักงานเขตพืน ้ ทีก ่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ เลขที่ ๙๙๘ หมู่ ๒ ถ. ฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๗ - ๒๘๘๓๓๗ - ๘ โทรสาร ๐๓๗ - ๒๘๘๑๓๘ www.prachinburi๒.go.th

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เตรียมพร้ อมสู่ งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เรื่องเด่ นประจาฉบับ การแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เสวนา ยกระดับคุณภาพ การศึกษา สพฐ. ฮอนด้า วิง่ ๓๑ ขา สามัคคีปี

๒ ๓ ๔

ผูต ้ รวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีพเิ ศษ

(อุทกภัย) อาชีวศึกษาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการเยีย ่ มบ้าน นักเรียน ถวายเป็นพระ

๖ ๗

ราชกุศล โครงการทานาสาธิต กิจกรรมเกีย ่ วข้าว


เรือ ่ งจากปก

จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒

สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒

จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพืน ้ ทีก ่ ารศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ ๖๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น ณ โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) โรงเรี ยนบรรหารวิทยา โรงเรี ยนกบินทร์วทิ ยา โรงเรี ยนสายมิตรศึกษา และที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนระดับ ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พฒั นา สติปัญญา ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางฝี มือ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ผลงานครู และนักเรี ยนที่เกิดจาก การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน และเพื่อเป็ นการ ประกาศเกียรติคุณแก่นกั เรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีผลงานดีเด่น

สาหรับนักเรี ยนที่ชนะการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะเป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาคกลางและภาค ตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒

ภาพกิจกรรม

เสวนา “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” นายอานวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ พร้อมคณะ เข้าร่ วมการประชุมเสวนา การนานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบตั ิ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประจาปี ๒๕๕๖ โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรี วา่ กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธาน เปิ ดงานและมอบนโยบายการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากภาคกลางและภาคตะวันออก จานวน ๖๐ เขตพื้นที่การศึกษา


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ สพฐ. ฮอนด้า วิง่ ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๖ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ได้จดั แข่งขันกีฬานักเรี ยน

ระดับประถมศึกษา “สพฐ. ฮอนด้า วิง่ ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๖” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโรงเรี ยน เข้าร่ วมการแข่งขันจานวน ๔ โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านกุง ประชาสรรค์ โรงเรี ยนวัดศรี สวัสดิ์ โรงเรี ยนอนุบาลกบินทร์บุรี และโรงเรี ยนวัดโคกอุดม ทั้งนี้ ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรี ยน วัดศรี สวัสดิ์ และโรงเรี ยนอนุบาลกบินทร์บุรี ชนะการแข่งขัน และได้รับคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรม


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒

ภาพกิจกรรม

รับมอบอาคารเอนกประสงค์ ร.ร. บ้านหนองอนามัย

นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ เป็ นประธานในพิธี รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งสร้างขึ้นโดยนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคาแหง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ช้ นั เดียว มอบให้กบั โรงเรี ยนบ้านหนองอนามัยได้ใช้ประโยชน์ เป็ นสถานที่ ในการสวดมนต์และดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรี ยน

รับมอบอาคารโรงเรียนบ้านหนองคล้า นายอานวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ เป็ นประธานในการรับมอบอาคารโรงอาหาร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการต่อเติมอาคารจากกลุ่มบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ตามโครงการ “ชวน U มาช่วย โรงเรี ยนหนู” ทั้งนี้ นอกจากสนับสนุนทุนในการต่อเติมอาคารดังกล่าวแล้ว ตัวแทนจากกลุ่มบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ก็ได้มอบเครื่ องกรองน้ าให้กบั โรงเรี ยน รวมทั้งนากิจกรรมต่างๆ มาให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมอีกด้วย


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการ

ภาพกิจกรรม

กรณีพิเศษ (อุทกภัย) สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ นาโดยนายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ พร้อมคณะร่ วมต้อนรับผูต้ รวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ในการออกตรวจราชการกรณี พิเศษ (อุทกภัย) โดยมีผบู ้ ริ หารหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด ศธ. ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยเข้าร่ วมประชุม

อาชีวศึกษาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสังกัด ร่ วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางลมัย คมคาย ผอ.กลุ่มส่งเสริ มสถานศึกษาเอกชน นาคณะครู และนักเรี ยนจากวิทยาลัย เทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี โรงเรี ยนเทคโนโลยีนครกบินทร์ และวิทยาลัย อาชีวศึกษากบินทร์บุรี


จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒

ภาพกิจกรรม

สพป . ปราจีนบุรี เขต ๒ จัดโครงการเยีย่ มบ้ านนักเรียนถวายเป็ นพระราชกุศล

สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ จัดทาโครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน ที่มีความเป็ นอยูท่ ี่ยากลาบาก เพื่อให้ความช่วยเหลือ สร้างขวัญกาลังใจ ให้กบั นักเรี ยน รวมทั้งเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา โดยนาสิ่ งของมอบให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนต่างๆ ในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จานวน ๑๖ คน


ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โครงการทานาสาธิต ร.ร. บ้านเขาไม้แก้ว นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ เป็ นประธานในพิธี เปิ ดโครงการทานาสาธิต กิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ โรงเรี ยนบ้านเขาไม้แก้ว ซึ่งได้สืบทอดวิถีชีวติ การทานา ภูมิปัญญาด้านอาชีพของบรรพบุรุษ เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั คุณค่าและสื บทอดการทานา รู ้ถึงบุญคุณ ของข้าว รวมถึงตระหนักถึงชีวติ ความเป็ นไทยตามรอยเศรษฐกิจ พอเพียงของพ่อหลวง

จดหมายข่าว สพป ปราจีนบุรี เขต ๒ ฉบับที่ ๒ พฤศจิกายน ๕๖  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you