Page 7

COVER STORY INTERNET 2.0

s`pt`mån`. eOK a pornit \n 2006 ca o platform` de promovare a muzicii romåne[ti. Acum este un site de socializare pentru iubitorii de muzic`, fie c` sunt simpli ascult`tori, fie c` sunt produc`tori sau arti[ti \nc` nedescoperi]i, fiind totodat` sus]inut de cea mai mare colec]ie legal` de muzic` romåneasc` disponibil` online spre ascultare sub forma unui web radio. |ntrebat cåt estimeaz` c` valoreaz` eOK \n acest moment, Florin Grozea a r`spuns: “Cred c` face peste 400.000 de euro, dar e devreme s` discut`m vånzarea lui”. Pån` atunci \ns`, Florin trebuie s` fac` ni[te calcule pentru cele trei agen]ii de publicitate cu care e \n discu]ii pentru lansarea unor campanii pe eOK. |n vara anului trecut s-a consemnat tranzac]ia cu cel mai mare r`sunet din Internetul romånesc odat` cu preluarea unor participa]ii la Neogen [i eJobs de c`tre fondul american de investi]ii Tiger Global Management [i fondul olandez Wouwer, pentru 10 milioane de euro. Acest anun] i-a f`cut pe unii juc`tori online s` cread` [i mai mult c` Internetul poate fi o adev`rat` min` de aur. {i probabil de atunci multe socoteli au fost ref`cute. Exemplele Neogen – eJobs [i Trilulilu par s` fie modelele de finan]are ideale pentru antreprenorii locali. Se a[teapt` a[adar

apari]ia unor noi fonduri de investi]ii sau a unor persoane particulare cu viziune. Acela[i investitor care a luat o parte din Trilulilu, Alexis Bonte, este [i omul care a investit anul trecut \n eRepublik.com, un alt proiect web 2.0 local, suma de 200.000 de euro. Mai mult, pe site-ul TechCrunch.com, cea mai important` surs` de informa]ii despre start-up-urile web 2.0, Alexis Bonte anun]a recent c` a atras o nou` investi]ie, de data aceasta \n valoare de 550.000 de euro. eRepublik este un joc online de strategie \ntr-o lume virtual` condus` dup` legi proprii, asemuit de unii cu fenomenul Second Life, [i a fost dezvoltat de George Lemnaru, CEO la Tevin Solutions. Dar nu toat` lumea vinde scump. Site-ul de socializare online pentru iubitorii de ma[ini CityCars, lansat la \nceputul anului, a våndut jum`tate din afacere pentru 12.000 de euro. Pe lista de vånz`ri din zona noilor proiecte a ap`rut de curånd [i Ghelir.ro, un concept inedit de comer] online, un site ce comercializeaz` un singur produs pe zi la un pre] foarte bun, dezvoltat de Drago[ M`nac, managerul System & Network Solutions. Ce urmeaz`? Juc`torii online se a[teapt` la cre[terea ini]iativelor web 2.0 ca o completare a site-urilor de con]inut clasice [i la intrarea unor noi investitori \n arena Internetului.

Evolu]ia serviciilor de Internet Potrivit informa]iilor furnizate de Resicom, studiu sindicalizat \n domeniul IT&C, realizat de Mercury Research, \n prezent procentul utilizatorilor de Internet a ajuns la 36%. |n prezent, una din patru case are acces la Internet, ceea ce \nseamn` o rat` de penetrare de 25%, comparativ cu 12% la \nceputul lui 2006. |n mediul urban penetrarea serviciului de Internet este mai mare decât \n mediul rural, 38% dintre gospod`rii folosind o conexiune la Internet. |n paralel cu cre[terea ratei de penetrare a Internetului s-a diversificat [i universul tehnologiilor folosite pentru conexiunea la Internet. |n urm` cu doi ani disputa se d`dea \ntre dial-up [i broadband, tehnologii cunoscute [i sub denumirea de “Internet prin telefon versus Internet prin cablu”. Posibilitatea de a folosi telefonul \n timpul conexiunii la Internet, dar mai ales viteza de transfer sporit` au f`cut ca sectorul Internetului de mare vitez` s` ajung` lider pe pia]a comunica]iilor electronice din România, crescând \n ianuarie 2007 la 82% din totalul gospod`riilor cu Internet. |n prezent exist` trei operatori importan]i care asigur` aproximativ 67% dintre conexiunile la Internet. Celelalte conexiuni sunt asigurate de mici furnizori locali, cunoscu]i sub denumirea de “re]ele de cartier”. Biz

Bloggerii, noul val de creatori de con]inut online Dac` web 2.0 este acum termenul de ordine \n afacerile pe Internet, blogurile reprezint` fenomenul momentului \n comunicare. Vorbim de un mediu care cre[te \n fiecare zi [i cu voce ce se aude din ce \n ce mai tare având efecte atât \n rândul mass-media [i \n zona comercial`, cât [i \n

zona social` [i politic`. |n lume sunt ast`zi peste 100 de milioane de bloguri [i se estimeaz` c` \n România sunt ast`zi \n jur de 15.000 de bloguri active, cele mai multe (peste 50%) ini]iate de tineri cu vârste \ntre 21 [i 30 de ani, \ns` \ntâlnim [i mul]i seniori de 60 de ani cu un jurnal online sau copii care abia au intrat pe b`ncile [colii, a[a cum este Iulia Toma, o feti]` de 7 ani, care posteaz` pe blogul “Iulia [i Irinuca Toma. Utile pentru p`rin]i [i copii”. Iulia [i-a lansat blogul \n iulie 2007, dup` ce a trebuit s` se

roage de p`rin]ii ei [i de prietenii acestora, care aveau [i ei bloguri, s` \i fac` [i ei unul. “{tiam s` scriu [i s` citesc de la vârsta de cinci ani. Iar pe calculator, lucrez de când m` [tiu, nici nu mai \mi aduc aminte de când. T`iam poze cu programul Irfanview, f`ceam foldere, desenam \n paint. {i de aceea nu \n]elegeam de ce p`rin]ii mei nu voiau s` \mi fac` [i mie un blog. |mi spuneau: E[ti prea mic`. S` mai cre[ti. Dar nu m-am l`sat. I-am b`tut la cap pân` când \mi-au f`cut. A fost cea mai minunat` zi din via]a mea. Parc` era ziua mea de na[tere. Am ales unul roz. Unul bun s`

scriu despre copii. S` fac [i eu ceva util. S` fiu ca o revist`”, \[i aminte[te Iulia. De[i nu are decât 7 ani, [i-a luat misiunea \n serios. Scrie lucruri serioase, atât pentru copii, cât [i pentru oameni mari, care nu au timp s` se informeze [i vor s` afle [tiri interesante. Blogul ei con]ine \n afar` de [tiri utile [i desene animate, muzic` [i sondaje. Iulia este \ncântat`, c` prin intermediul blogului, poate s` \[i fac` prieteni noi cu care s` \[i \mp`rt`[easc` p`rerile [i este foarte mul]umit` c` poate s` fie un mic jurnalist care poate fi de folos unui p`rinte sau unui copil.

Revolutia Internet 2.0  

Articol aparut in revista Biz

Revolutia Internet 2.0  

Articol aparut in revista Biz

Advertisement