Page 3

COVER STORY INTERNET 2.0

mi[c`rii Open Source, \n urm` cu aproape 4 ani, care pare s` defineasc` o nou` er` pentru world wide web. Web 2.0 este ast`zi un termen-umbrel`, avånd multiple interpret`ri, \ns` cel mai adesea \l \ntålnim atunci cånd se fac referiri la con]inutul generat de utilizatori (user generated content), socializare online (social networking) sau aplica]ii diverse ce combin` con]inut din diverse surse (mashups).

Incursiune \n lumea web 2.0 La numai 22 de ani, Emanuel Gal are propria sa firm` de dezvoltare web, Brainient, o televiziune online, Brain TV, [i acum pune um`rul la dezvoltarea celui mai ambi]ios proiect local al momentului – eOK.ro – al`turi de Florin Grozea, component al forma]iei HI-Q [i unul dintre cei mai promi]`tori antreprenori online de la noi. Emi, cum \i spun prietenii, are deja experien]` \n zona web 2.0 cu Brain TV [i Vertimo, un motor de c`utare pe vertical`, specializat pe domenii, cu care s-a calificat \n finala Net Start-Up. Dar poate cea mai important` realizare a sa este Skimbit.com, un proiect dezvoltat pentru un client str`in care [i-a dorit un site care s` strång` \ntr-un singur loc recomand`ri utile \nainte de a lua o decizie de cump`rare. Practic, dac` vrei s` cumperi un televizor, pe Skimbit vei g`si recomand`ri pentru cele mai bune modele. Gal are [i el partea lui din acest site lansat cu un buget de 100.000 de euro, ce urmeaz` s` primeasc` o finan]are de 300.000 de euro \n curånd. Vertimo este un site ce va fi lansat \n luna mai, cånd va fi anun]at [i finan]atorul din spatele proiectului, un om foarte cunoscut pe plan local. |n aceast` lume web 2.0, \n care oricine poate deveni dezvoltator [i lansa un site, proiectele pornesc uneori de la investi]ii minime, ba chiar inexistente, dar se dezvolt` doar cu o finan]are solid`. “Am lucrat cam cinci luni \n total la UberVU, ca s` avem versiunea beta de acum. L-am dezvoltat cu resursele pe care le-am avut. Am cheltuit banii pe care i-am f`cut cu agen]ia Metromind [i cea mai mare parte din munc` am depus-o \mpreun` cu ac]ionarii ei”, spune Vladimir Oane. 20

Biz

Primul num`r al revistei Biz, ap`rut \n februarie 2000, a dedicat principalul articol Internetului [i românilor care au f`cut pionierat \n acest domeniu.

Multe idei r`mån \ns` \n sertare, c`ci au nevoie de o brum` de bani pentru pornire. Mai ales pe pia]a local`. {i de[i febra web 2.0 a cuprins [i mediul online local, ap`rånd s`pt`mânal cel pu]in un proiect de acest gen, ai nevoie doar de cåteva måini pentru a num`ra pe degete proiectele web 2.0 de la noi. “Cred c` problema principal` sunt banii. Pentru a \ncepe [i men]ine un proiect web 2.0 \]i trebuie resurse [i bani pentru a finan]a proiectul pån` devine profitabil. |n România exist` din p`cate foarte pu]ini bani pentru dezvoltarea de site-uri, iar investitorii sunt aproape inexisten]i”, spune Emi Gal. Pe pie]ele evoluate se vehiculeaz` foarte u[or investi]ii de câteva milioane de dolari \n idei care ar putea da lovitura. To]i antreprenorii \[i doresc s` aib` succesul YouTube sau Facebook [i s` vånd` site-urile cu cåteva zeci de milioane de dolari bune sau chiar cu sute de milioane. Chiar Vladimir admite c` [i-ar dori s` vånd` UberVU c`tre Google, Yahoo sau Microsoft, dar nu acum, ci doar atunci cånd proiectul \[i va demonstra poten]ialul de business [i valoarea sa va cre[te. Pån` atunci Oane caut` o prim` finan]are de 300.000 de euro pentru dezvoltarea echipei [i a facilit`]ilor site-ului.

Istoric de business online

Primul num`r al revistei Biz a ap`rut \n februarie 2000 [i \l avea pe copert` pe Mihai B`tråneanu, omul din spatele afacerii PCNet [i al portalului ROL.ro, [i punea \n centrul s`u probabil cel mai complex articol dedicat Internetului \n presa romåneasc` de pån` atunci. Dosarul, c`ci era mai mult decåt un articol, vorbea despre cre[terea web-ului ca model de business \n lume [i aborda comer]ul online [i afacerea furnizorilor de Internet (ISP). De altfel, preocuparea major` \n Romånia la sfår[itul anilor ’90 era legat` de dezvoltarea furnizorilor de Internet [i r`spåndirea domeniilor “.ro”. {i de[i primul portal local, Kappa.ro, data din 1995, interesul pentru dezvoltarea afacerilor online prin con]inut [i servicii web s-a accentuat \ncepånd cu anul 2000. |n acea perioad`, la putere pe Internetul romånesc erau portalurile de]inute de ISP, precum Kappa.ro, Home.ro sau ROL.ro, site-ul cotidia-

nului “Evenimentul Zilei” (evz.ro) [i directorul web Ziare.com. Tot atunci se dezvoltau [i ini]iativele primilor antreprenori online. Era o perioad` \n care se vorbea mult de nevoia de con]inut original, penetrarea Internetului [i num`rul de calculatoare la mia de locuitori. Dac` st`m pu]in [i ne gåndim, aceste subiecte nu au disp`rut ast`zi, numai c` nu mai sunt arz`toare. Era vremea \n care o serie de tineri se aruncau cu capul \nainte [i f`ceau o investi]ie riscant` [i pe termen lung. “O vedeam ca o promisiune a ce urmeaz` s` fie, nu tr`iam \n prezent, ci \n viitor”, spune C`lin Fusu, directorul general al Neogen. S` lansezi \n anul 2000 un business pe Internet era privit drept un act de curaj. “Erau foarte pu]ini antreprenori cånd am \nceput eu pe Internet. Practic erau patru-cinci juc`tori. Nebuni pe vremea aia. Pentru c`, nu \mi dau seama, cred c` doar pasiunea pentru tehnologie ne ]inea, nu [tiu dac` vedea vreunul atåt de clar ce o s` se \ntåmple cu Internetul `sta”, \[i aminte[te Vlad Stan, Managing Partener la Navidoo [i ac]ionar la Vodanet, unul dintre primii publisheri locali. Trebuia s` fii pasionat de tehnologie [i s` prive[ti \n viitor. Trebuia s` fii preg`tit s` pierzi la \nceput. “|mi aduc aminte c` to]i cunoscu]ii mei \mi spuneau: «Vlad, [tii \n ce te bagi? La[i bursa – c`ci eu eram broker – pentru asta? E[ti dus?!». |n timp s-a dovedit a fi un pariu bun. Dar au urmat patru ani de suferin]` continu`. Ideea e c` te motiva, te hr`nea tehnologia, satisfac]ia de a face ceva”, mai spune Stan. |ncet, \ncet, pia]a a \nceput s` se mi[te. Bugetele de reclam` pe Internet au \nceput s` creasc`, ceea ce a permis publisherilor s` lanseze noi site-uri, Bumerang.ro, BizCity.ro, Eva.ro., Acasa.ro [i Ele.ro fiind unele dintre primele branduri ap`rute din råndul antreprenorilor. Dar nu numai proiectele sus]inute de publicitate se dezvoltau atunci. Zona serviciilor online pl`tite avea \n BestJobs.ro un bun exemplu, site-ul \nregistrånd vånz`ri \nc` de la \nceputul anului 2001. Apoi, comer]ul pe web atingea primele succese prin Emania.ro, un supermarket online, [i rate.ro, un retailer de electronice [i electrocasnice, cu toate c` sis-

Revolutia Internet 2.0  

Articol aparut in revista Biz

Revolutia Internet 2.0  

Articol aparut in revista Biz

Advertisement