Page 1

20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 21

START

2008

Dup` ce \n 2007 provocarea cea mai mare pentru economia r o m 창 n e a s c ` a f o s t i n t e g r a r e a \ n U n i u n e a E u r op e a n ` , 2 0 0 8 s t ` s u b semnul cre[terii majorit`]ii domeniilor importante [i al unui grad mult mai mare de profesionalism \n mai multe sectoare furnizoare de servicii. Echipa Biz a stat de vorb` cu reputa]i anali[ti [i spe ciali[ti ai momentului, care au subliniat cele mai importante 28 de tendin]e la care vom asista \n acest an pe ansamblul economiei [i \n principalele domenii de activitate ale acesteia


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 22

COVER STORY START 2008

MACROECONOMIE

APARTENEN}A LA UE SAU AN ELECTORAL? Drago[ Cabat, pre[edinte, CFA Romania

RESURSE UMANE

CALITATEA SERVICIILOR |{I SPUNE CUVÂNTUL Daniela Necefor, Managing Partner, Total Business Solutions

Anul 2008 va reprezenta pentru pia]a de HR din România un an de r`scruce, deoarece preconiz`m c` multe dintre companiile care nu au un brand puternic vor disp`rea sau \[i vor restrânge activitatea, iar cele care au un brand puternic \[i vor dezvolta [i mai mult activitatea. Principalele tendin]e care se vor manifesta pe aceast` pia]` se vor \ndrepta c`tre dezvoltarea acestui tip de industrie nu doar \n domeniul recrut`rii [i selec]iei de personal, ci [i c`tre celelalte paliere ale resurselor umane. Accentul se va pune \n primul rând pe dezvoltarea carierei angaja]ilor, iar acest lucru va determina angajatorii s` apeleze din ce \n ce mai mult la firmele de HR pentru a-[i motiva angaja]ii. Firmele client nu vor mai alege o agen]ie de recrutare doar pentru c` are un nume interna]ional, ci vor prefera calitatea acesteia \n privin]a serviciilor oferite. Unele companii multina]ionale care au acorduri interna]ionale cu anumite agen]ii de recrutare nu vor mai accepta impunerea acestei colabor`ri de c`tre headquarter-uri, ci vor lucra cu cei care ofer` servicii performante la pre]uri optime astfel \ncât compania s` câ[tige la maximum: angaja]i noi performan]i, la costuri de recrutare optime. Provoc`rile cu care se vor confrunta companiile de HR din România \n 2008 se vor axa pe diversificarea pachetului de servicii. |n plus va predomina cre[terea cererii clien]ilor pentru calitate. Concuren]a va fi din ce mai acerb` \ntre companiile care au deja un brand consolidat pe pia]`, deoarece vor fi din ce \n ce mai interesate s`-[i atrag` la rândul lor companii din toate tipurile de industrie pentru a-[i diversifica portofoliul. |n func]ie de dezvoltarea economic` a României, putem asista la o separare [i o specializare a companiilor de recrutare pe domenii economice: banking, IT etc. Aceasta va fi situa]ia firmelor care nu au reu[it s` se impun` pân` acum \n pia]`. Firmele de executive search \[i vor cre[te rolul de consultan]i fa]` de firmele client. Nu vor oferi numai candida]ii poten]iali, ci [i consultan]a necesar` pentru a oferi cel mai bun candidat la nivelul optim de salarizare, bazat pe performan]`. De asemenea, firmele de HR profesioniste vor \ncerca s` impun` o anumit` etic` profesional` candida]ilor lor.

22

Biz

|n ultimii ani, se constat` o decuplare tot mai accentuat` a evolu]iei economiei din România fa]` de evenimentele politice [i politicile monetare ale BNR. |n acest context, este interesant de v`zut dac` anul 2008 va avea aceea[i influen]` asupra indicatorilor macroeconomici ca \n precedentele cicluri electorale, \n condi]iile \n care ponderea \n PIB a sectorului privat este covâr[itoare. Pân` acum, decuplarea economiei de politica monetar` s-a manifestat prin finan]area consumului din surse externe, la rate ale dobânzii care nu au fost influen]ate de condi]iile economice interne. Aceasta a fost posibil` \n condi]iile \n care dobânzile la euro au fost favorabile, iar mediul economic interna]ional prielnic. Pentru 2008 este foarte probabil` o schimbare de trend, accesarea de surse externe fiind mai scump` [i dificil`. Este posibil ca economia s` fie finan]at` \n mare m`sur` din surse interne, iar impactul politicii BNR s` fie resim]it mult mai puternic \n economie. Aceasta ar \nsemna reducerea presiunilor infla]ioniste, concomitent cu \ncetinirea cre[terii economiei c`tre valori sustenabile. Interesant de v`zut este dac` al doilea an de apartenen]` la UE va aduce o absorb]ie a fondurilor structurale [i de coeziune care s` impulsioneze economia. Pe de o parte este sigur c` absorb]ia fondurilor va fi superioar` celei din 2007, dar este foarte posibil s` fie mai redus` decât \n previziunile guvernului. Fondurile europene sunt destinate investi]iilor, iar fluxurile de valut` pot men]ine o supraapreciere a leului benefic` pentru infla]ie, dar posibil d`un`toare economiei pe termen lung, dac` efectul investi]iilor nu se va resim]i \n economie. De randamentele investi]iilor str`ine din anii trecu]i depinde evolu]ia deficitelor comercial [i de cont curent, precum [i cre[terea economic` a României. F`r` o cre[tere economic` sustenabil`, dezechilibrele macroeconomice se vor adânci, sau vom asista la o echilibrare for]at` a acestora prin infla]ie [i deprecierea cursului de schimb. Influen]a unei politici fiscale [i salariale relaxate ar fi negativ` pentru economie din cauza continu`rii adâncirii deficitului comercial, men]inerii infla]iei la cote \nalte [i implicit descuraj`rii investitorilor str`ini s` intre pe pia]`.


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 23

COVER STORY START 2008

REZIDEN}IAL

CRESC PRETEN}IILE CUMP~R~TORILOR Ilinca P`un, director, Residential Division

Pentru pia]a reziden]ial` din România 2008 va fi anul adev`rului \n ceea ce prive[te func]ionarea complexelor de apartamente mari de peste 300 de unit`]i, odat` cu livrarea primelor astfel de proiecte pe pia]`. Va fi anul \n care exist` incertitudini legate de echilibrul economic interna]ional [i repercusiunile sale asupra economiei române[ti. Va fi un an \n care nu se mai cump`r` orice de pe pia]` [i foarte pu]ini vor cump`ra \n stadiul de off-plan, preferând s` vad` construc]ia avansat`. Va fi [i anul \n care oferta va cre[te [i se va diversifica, dar [i preten]iile cump`r`torilor vor fi mult mai mari. Anul acesta vor ap`rea proiecte noi de apartamente \n toate ora[ele ]`rii, proiecte de mai bun` calitate, dezvoltate de companii cu experien]`. Pe Bucure[ti oferta cre[te semnificativ, cu proiecte de mari dimensiuni care se vor adresa [i segmentelor de low-budget, dar [i clasei cu venituri foarte mari. Cererea va cre[te [i ea pe fondul cre[terii veniturilor popula]iei \ns` se va distribui pe un num`r mare de proiecte. Astfel, chiar [i cele mai de succes proiecte vor avea un an mai slab decât 2007, ca num`r de apartamente vândute, \ns` mai bun ca valoare total` de vânzare. Pre]urile se vor majora pân` la sfâr[itul anului cu 10-15%, iar investitorii \[i vor tempera elanul, datorit` incertitudinilor economice legate de infla]ie [i de cre[terea dobânzilor bancare. Principala problem` cu care se vor confrunta dezvoltatorii de spa]ii reziden]iale va fi lipsa for]ei de munc` din construc]ii, fapt ce va ridica pân` la sfâr[itul anului cu \nc` 7-10% costurile unei dezvolt`ri imobiliare. Tot mai mul]i utilizatori finali vor a[tepta s` vad` construc]ia ridicat` \nainte s` semneze pentru apartament, pentru a evita posibilele surprize. |n privin]a cererii de spa]ii reziden]iale estim`m c` \n Bucure[ti se vor achizi]iona \n jur de 10.000 de unit`]i \n proiecte noi. |n 2008 se vor cump`ra [i circa 5.000 de unit`]i \n blocuri vechi, f`când ca nivelul cererii totale s` se situeze pe la 15.000 de unit`]i. Vor ap`rea cel pu]in cinci proiecte noi de mari dimensiuni \n capital`, situate \n zone cum sunt vestul [i sudul, poten]ialul ofertei ajungând la 50.000 de unit`]i, cu livrare estimat` \n 3 - 8 ani.

MARKETING

UN MARKETING MAI PROFESIONIST Alexandra Rusu, Senior Partner Marketing Consulting, MGT Business Services

Anul 2008 va fi unul de cre[tere a profesionalismului \n domeniul marketingului. Nu cred c` vor fi schimb`ri majore, dar ca \n orice alt domeniu din România [i \n marketing se formeaz` din ce \n ce mai mul]i profesioni[ti. Se contureaz` [i o \mbun`t`]ire a [colii de marketing, din ce \n ce mai multe persoane sunt supuse presiunii din mediul de afaceri [i trebuie s` devin` mai competitive. |n continuare cele mai bune “[coli” sunt cele din companiile multina]ionale. Cei care lucreaz` \n departamentele de marketing ale acestor companii sunt supu[i zi de zi unui “training on the job” sau chiar trainingurilor formale care \i preg`tesc s` devin` adev`ra]i profesioni[ti. Marile schimb`ri din România se rev`d \ns` \n strategiile companiilor locale. Sunt multe astfel de companii care au crescut an dup` an [i care ajung la un nivel care necesit` o analiz` mai am`nun]it` [i o planificare mai atent`. Mul]i au \nceput s`-[i dea seama c` trebuie s` \]i \n]elegi [i s` \]i respec]i consumatorul, c` trebuie s` construie[ti branduri pentru c` altfel vei lupta doar prin pre]. Managerii sau patronii acestor companii trebuie s` treac` printr-un proces de schimbare drastic` a mentalit`]ii. Ei au \nceput deja s` apeleze la speciali[ti – fie angaja]i ca directori de marketing, fie consultan]i externi. M` a[tept la o cre[tere a num`rului de m`rci, mai ales \n domeniul bunurilor de larg consum. De asemenea, va cre[te investi]ia \n comunicarea acestor m`rci. Competi]ia spore[te \n primul rând prin \nt`rirea multor m`rci locale – ele fie au \nceput un proces \n urm` cu 2 - 3 ani, au avut cre[teri de vânz`ri, ceea ce le permite acum un buget de comunicare mai mare, fie ac]ionarii [i-au dat seama c` trebuie s` aib` o marc` serioas` ca s` poat` fi competitivi. Competi]ia se va \n`spri [i pentru c` intrarea \n Uniunea European` permite libera trecere a m`rfurilor \ntre grani]e. Consultan]a de marketing este un domeniu \nc` mic, nou [i de ni[` \n România. Exist` foarte pu]ine companii specializate [i m` a[tept la o cre[tere normal`, generat` [i de nevoile pie]ei. Nu exist` o concuren]` direct`, puternic`, dar sunt multe companii care, indirect, ofer` o parte din consultan]a de marketing.

Biz

23


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 24

COVER STORY START 2008

TERENURI

ACCENT PE PROVINCIE {I PERIFERIILE CAPITALEI Valeriu Ichert, Manager Land Department, Eurisko

CREDITE

CRESC DOBÂNZILE LA CREDITE Lucian Claudiu Anghel, economist-[ef, BCR

Consider`m c` evolu]ia din anul 2008 a dobânzilor la depozite [i la creditele \n valut` va fi strâns legat` de situa]ia de pe pie]ele financiare interna]ionale. Este posibil s` asist`m la o continuare a turbulen]elor financiare interna]ionale pân` la jumatatea anului 2008, ceea ce va avea un impact direct asupra \ntregii regiuni (ECE) [i implicit asupra României. Ca urmare a major`rii primei de risc pe care investitorii nereziden]i o percep a fi normal` pentru România \n aceste momente de fr`mânt`ri interna]ionale, ce se suprapune peste \ncerc`rile b`ncilor centrale la nivel mondial de injec]ie de lichiditate (\mprumuturi acordate institu]iilor financiare), \n pia]a interna]ional` este posibil s` asist`m \n prima parte a anului 2008 la o majorare a dobânzilor, atât la depozite cât [i la creditele \n valut` cu valori cuprinse \ntre 0,25 [i chiar 1 punct procentual, majorare ce nu va fi \ns` uniform` pe \ntreg spectrul de produse bancare. Pe lâng` impactul interna]ional se va ad`uga influen]a evolu]iei condi]iilor de constituire a rezervelor valutare \n valut` constituite la BNR. Un alt factor important va fi evolu]ia dobânzilor b`ncilor centrale, care ar putea \nregistra un trend descendent \n a doua parte a anului 2008. |n ceea ce prive[te moneda na]ional`, dobânzile vor fi corelate cu dobânda de politic` monetar` a B`ncii Na]ionale, care s-a majorat deja cu 0,5 puncte procentuale pe data de 7 ianuarie 2008, pentru crearea cadrului necesar atingerii ]intei de infla]ie pentru anul viitor. Este posibil ca, cel pu]in \n prima parte a anului 2008, nivelul dobânzilor pentru creditele [i depozitele \n lei s` creasc` u[or cu circa 0,25 – 0,5 puncte procentuale, diferen]iat \n func]ie de specificul fiec`rui produs de economisire sau creditare. Aceast` evolu]ie va depinde [i de urm`toarele decizii de politica monetar` pe care BNR le-ar putea lua, existând [anse s` asist`m la o nou` majorare de dobând` cu 0,25 sau chiar 0,5 puncte procentuale \n trimestrul I din 2008. |n aceste condi]ii am putea asista la noi ajust`ri de dobânzi pentru depozitele/creditele \n lei. |n cazul cre[terii costurilor de finan]are, b`ncile vor fi nevoite s` majoreze dobânzile la credite, totu[i consider`m c` aceast` majorare va fi de amploare relativ redus`.

24

Biz

|n 2008 ne a[tept`m ca pia]a s` nu mai fie concentrat` doar pe zona de nord. Se va \nregistra un ritm de cre[tere a pre]urilor pe metrul p`trat din ce \n ce mai sc`zut \n compara]ie cu anii preceden]i. Pia]a \ncepe s` dea semne de maturitate, cre[terile putând ajunge la procente de 15 – 20%. Aten]ia investitorilor se \ndreapt` c`tre zone considerate pân` acum cu randamente mici. |n Bucure[ti, zonele centrale ofer` din ce \n ce mai pu]ine terenuri. Chiar [i atunci când suprafe]ele sunt \ntre 1.500 [i 3.000 mp, proprietarii ]in la pre] [i cer \ntre 3.000 [i 5.000 de euro/mp. Zonele limitrofe ofer` suprafe]e necesare [i suficiente dezvolt`rii unor proiecte imobiliare la pre]uri \nc` accesibile având \n vedere infrastructura [i nivelul de dezvoltare al zonelor \n discu]ie. Cu siguran]`, concentrarea este acum \n p`r]ile de vest, est [i sud ale capitalei [i ale comunelor limitrofe, zonele care \n anii trecu]i erau considerate ca fiind neinteresante din cauza distan]ei (de exemplu: S`b`reni, T`rt`[e[ti sau Bragadiru). O alt` tendin]` este reprezentat` de investitorii care cump`r` terenuri \n ]ar`, mai ales \n ora[e cu peste 100.000 de locuitori. O serie de dezvolt`ri au fost anun]ate de cei care au descoperit aceast` ni[` de pia]`, cum a fost pân` \n prezent provincia. Atât proiectele reziden]iale, dar mai ales lan]urile de retail (shopping mall-uri, supermarketuri, hipermarketuri [i bricolaj) s-au pozi]ionat \n diferite centre, deschizând chiar [i al doilea magazin \n acela[i ora[. Luând exemplul altor pie]e, provoc`rile de acum pot fi asumate de investitori pe termen mediu [i lung [i mai pu]in de investitorii speculativi. Pre]urile ridicate vor obliga dezvoltatorii la realizarea unor planuri serioase de realizare a investi]iei, luând \n calcul noile reglement`ri \n domeniu, respectarea prevederii includerii locurilor de parcare, scutirea regimului de taxare invers` care va duce la scumpirea tranzac]iilor cu 19%, reglementarea zonelor verzi. Se vor \nregistra cre[teri de pre] atât pentru terenurile din Bucure[ti, cât [i pentru cele din provincie. Num`rul cererilor va ridica pre]ul. |n ceea ce prive[te raportul cerere/ofert`, acesta va fi clar \n favoarea cererii \n zonele din provincie.


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 25

COVER STORY START 2008

HARDWARE

FOCUS PE PROCESAREA GRAFIC~ Luciano Alibrandi, Director of Product PR NVIDIA - zonele EMEA [i India

NVIDIA tocmai a fost desemnat` de c`tre Forbes drept Compania Anului la nivel interna]ional. Distinc]ia acordat` companiei noastre (din totalul de 1.000 de companii luate \n calcul) a fost rezultatul unor performan]e financiare extraordinare, al inova]iilor din domeniu [i revolu]ion`rii anumitor segmente din procesarea grafic`. |n 2008, \n România, compania estimeaz` c` va avea aceea[i tendin]` ascendent` \n vânz`rile de cipuri pentru desktop, unde ]inte[te o cot` de pia]` de 80%, cu 300.000 de unit`]i vândute. NVIDIA vede pentru pia]a local` un volum cu 20% mai mare al vânzarilor, evolu]ia acestora fiind dat` [i de ritmul de cre[tere a segmentului de notebook-uri. Gamerii au un rol esen]ial \n propunerea de noi solu]ii grafice, iar NVIDIA va pune \n aplicare \n România cele mai noi tehnologii, \n special SLI triplu, o solu]ie inovatoare de platform` multi-GPU, care const` \n cuplarea a trei pl`ci video pentru cre[terea performan]ei grafice de pân` la 2,8 ori. Tehnologia proprie NVIDIA SLI este, \n momentul de fa]`, cea mai bun` platform` de gaming. PCcoolers a prezentat deja \n decembrie 2007 un astfel de sistem bazat pe 3-way SLI, primul de acest gen din România [i din regiune – Nemesis Overdose BlackPearl Edition. Utilizatorul va putea folosi procesorul video existent pe placa de baz` cu func]ii DirectX 10, un procesor video excelent pentru a rula filme high definition pe ambele medii, Bluray [i HD DVD. Numeroase companii din domeniu recomand` NVIDIA pentru aplica]iile sau produsele lor, pentru faptul c` este brandul num`rul unu de procesare grafic` din punctul de vedere al utilizatorilor, editorilor [i al principalilor produc`tori din segmentele desktop, notebook, sta]ii profesionale de lucru, console de jocuri, telefoane mobile: Google pentru Picasa, Microsoft pentru Windows Vista (aplica]ii precum Aero Glass, Flip 3D, Windows Vista Photo Explorer [i altele sunt accelerate cu ajutorul procesorului grafic NVIDIA), Sony pentru redarea de calitate a filmelor \n format Blu-ray de pe PC [i calitatea extraordinar` a imaginii, dar [i pentru PlayStation3. Un factor important pentru o firm` este aten]ia acordat` cercet`rii.

INTERNET {I SERVICII DE TELEVIZIUNE

INTERNETUL CRE{TE CU VITEZ~ MAXIM~ Lucian Lupa[cu, Data Marketing Manager, UPC România

|n anul 2008, serviciul de Internet va fi cel mai dinamic [i cea mai rapid` cre[tere va veni din aceast` direc]ie. Studiile estimeaz` pentru acest an o cre[tere a penetr`rii Internetului broadband la 11% din totalul popula]iei, pentru ca \n 2009 s` asist`m la posibile cre[teri, de pân` la 13% din totalul popula]iei. Internetul de mare vitez` are cea mai spectaculoas` evolu]ie a ultimilor ani \n acest domeniu, cu cre[teri impresionante; doar \n 2004, Internetul de mare vitez` era utilizat de numai 0,6% din popula]ie. Procentul locuin]elor conectate la internet de mare vitez` va cre[te \n acest an, studiile prognozând o m`rire cu 7 puncte procentuale, de la 22% \n 2007 la 29% pentru acest an. De asemenea, va cre[te [i procentul gospod`riilor care de]in un computer, de la 26% \n 2007 la 31% \n 2008. Estim`rile pentru 2009 [i 2010 sunt pozitive, ajungând la cifre de 36%, respectiv 42% din gospod`riile din România care posed` un calculator. Pia]a de televiziune prin cablu a ajuns la maturitate, astfel c` nu se vor mai \nregistra cre[teri foarte mari. Nout`]ile pe aceast` pia]` sunt cele legate de televiziunea digital` prin cablu, \n anul 2007 \nregistrându-se prima ofert` comercial`, promovat` intens. Aceast` ofert` a fost lansat` pentru \nceput \n Bucure[ti, pentru ca \n acest an s` se extind` [i \n alte zone din ]ar`. Pe pia]a de televiziune digital` prin satelit, care [i \n anul 2007 a fost foarte dinamic`, vom asista la lansarea de noi campanii de achizi]ie. Competi]ia pe segmentul serviciilor de Internet va continua, ca [i anul trecut, [i vor ie[i câ[tig`tori operatorii care vor furniza servicii de calitate la un pre] corect. Pia]a telefoniei fixe va cre[te [i \n 2008 \n principal datorit` operatorilor alternativi care vor oferi \n principal servicii integrate cu component` de telefonie fix`. |n acest context, companiile continu` s` promoveze intens oferta Triple Play, prin care ofer` servicii de Internet, telefonie [i televiziune la pachet [i servicii de televiziune digital` prin cablu [i satelit. De altfel, o caracteristic` a anului 2008 va fi c` operatorii vor miza pe triple play, \n contextul cre[terii puterii de cump`rare a consumatorilor. Procentul locuin]elor care vor de]ine o ofert` de tip triple play va fi \n 2008 de 9%, cu dou` puncte procentuale mai mare decât anul trecut.

Biz

25


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 26

COVER STORY START 2008

FARMACEUTICE

CONCUREN}~ MARE {I CONSOLIDARE Lauren]iu Scheu[an, Country Manager Actavis \n România

AUTO

CONCUREN}~ DIN CE |N CE MAI STRÂNS~ Carl–Theo Fitzau, director general, BMW Group România

Pentru pia]a auto din România, 2008 va fi primul an \n care eforturile m`rcilor premium pe partea de after-sales (\n care se includ categorii precum service, disponibilitate piese [i accesorii, customer relationship management) vor fi sim]ite puternic, spre beneficiul direct [i imediat al clien]ilor. Credem acest lucru cu t`rie din dou` motive: a[a va fi la BMW [i [tim c` nici competi]ia nu neglijeaz` acest aspect. Noi vom avea patru mari lans`ri, aproape câte una \n fiecare sezon. Estim`m un an auto foarte favorabil atât pentru noii posesori de ma[ini, cât [i pentru cei care \n 2008 se preg`tesc de revizii cu ma[inile pe care le de]in deja. Referitor la principalele tendin]e care se vor manifesta pe pia]a auto premium \n acest an, clientul va fi mai mul]umit de serviciile care i se ofer`. Acest lucru cu siguran]` se va \ntâmpla \n 2008, ca prim pas, iar \n viitor va fi accentuat, pân` la momentul la care pentru un mare procent din clien]i acesta va deveni un fapt de la sine \n]eles. De asemenea, principalele provoc`ri cu care se vor confrunta companiile din domeniul auto \n 2008 se refer` la clientul bine informat [i poten]ialele noi reguli sau tax`ri care ar putea ap`rea. Prima provocare referitoare la clientul bine informat este o provocare pentru calitatea muncii \n companiile auto. Cea de-a doua reprezint` o provocare pentru cantitatea vânz`rilor [i opinia public` general` despre subiect. Pe pia]a premium, pe care activ`m [i la care ne referim \n exclusivitate, vor continua cre[terea segmentului mediu [i SAV/SUV. Ne a[tept`m s` se resimt` cre[teri importante [i la segmentele de ni[`. Clientul român de ma[ini premium are tendin]a s` se diferen]ieze mult de ceilal]i – chiar de prieteni [i de mediul din care face parte. Vor continua s` r`mân` \n top preferin]ele pentru motoarele diesel, ca volum, [i pentru motoarele puternice, ca tendin]`. Referitor la concuren]a pe pia]a auto din România \n 2008, b`t`lia este deja acerb`. Va continua la fel, mai ales pe segmentul premium. Se vor scoate la iveal` arme competente, foarte frecvente \n vest: serviciile pentru client, cât mai performante, [i pachetele de servicii – cu perioade de garan]ie cât mai lungi.

26

Biz

Anul 2008 va p`stra trendul ascendent manifestat [i \n cursul anului trecut [i va fi un an al cre[terii constante pe ansamblul pie]ei. Dac` \n 2007 pia]a \n care activ`m a crescut cu 15%, anul 2008 este estimat a p`stra trendul ascendent. Pia]a de generice se va relansa \n 2008, atât prin extinderea portofoliului de produse, cât [i prin dezvoltarea for]ei de vânz`ri. Unul dintre motivele pentru care pia]a de generice se va dezvolta poate fi cre[terea competi]iei, a ritmului dat de aceasta, precum [i extinderea listelor de medicamente compensate [i gratuite aflate \n prezent \n analiza Ministerului S`n`t`]ii. |n viitor, competi]ia, \n zona pre]urilor \n special, mai ales pentru medicamentele generice, va fi acerb` [i va face diferen]a \ntre juc`torii de pe pia]`. De asemenea, gra]ie deciziei de liberalizare a distribu]iei pentru medicamentele oncologice, pus` \n practic` \n 2007, [i acest segment va \nregistra cre[teri semnificative. Sistemul presupune c` fiecare spital \[i poate face propriile achizi]ii de medicamente destinate tratamentului oncologic, \n func]ie de nevoile reale pe care le are. Astfel, \[i pot organiza propriile licita]ii, \n mod individual, pe spitale. Faptul c` nu exist` un plafon pentru medicamentele destinate tratamentului oncologic \n farmaciile cu circuit deschis va aduce inevitabil o cre[tere a pie]ei [i \n viitor. |n 2008, pentru produsele oncologice cre[terea este estimat` la aproximativ 20%-25%. Este de a[teptat [i consolidarea pie]ei de distribu]ie [i expansiunea lan]urilor de farmacii. De asemenea, pentru 2008 se estimeaz` o valoare a pie]ei de 2-2,3 mld. euro, comparativ cu nivelul de 1,7 mld. euro \n 2007. Totodat`, continuarea procesului de consolidare a pie]ei [i cre[terea competi]iei pe pia]a de generice sunt principalele provoc`ri cu care se vor confrunta companiile farmaceutice \n 2008. Diferen]a \ntre juc`torii de pe pia]` va fi dat` \n continuare de portofoliul de produse, de strategia de promovare [i de eficien]a opera]ional`, \n condi]iile \n care este a[teptat` o \n`sprire a concuren]ei [i o consolidare pe pia]a de distribu]ie. Produsele, nivelul calit`]ii acestora [i, bine\n]eles, nivelul pre]urilor practicate vor fi criterii esen]iale.


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 27

COVER STORY START 2008

PIA}A VALUTAR~

EURO, CÂND PE VAL, CÂND SUB VAL C`t`lina Constantinescu, analist, ABN Amro România

Dac` anul 2007 va consemna un curs mediu euro-leu de aproximativ 3,34, pentru 2008 ne a[tept`m la un curs mediu superior cu circa 5-6%. |n ceea ce prive[te evolu]ia cursului de schimb euroleu pe parcursul lui 2008, ne a[tept`m ca \n prima parte a anului s` vedem o continuare a trendului de depreciere \n condi]iile \n care nici contextul interna]ional nu va fi unul favorabil. De asemenea, deficitul de cont curent va continua s` se adânceasc`, \ns` \ntr-un ritm mai sc`zut comparativ cu ultimii doi ani. O contribu]ie \n acest sens va veni [i din partea unei monede locale mai slabe care s` \ncurajeze exporturile [i s` scumpeasc` importurile. Consumul [i investi]iile vor continua s` creasc` cu ritmuri considerabile. Gradul de acoperire a deficitului prin investi]ii str`ine directe va continua s` fie sub 50%, pentru c` deficitul de cont curent va \nregistra \n continuare un nivel ridicat. Presiunile infla]ioniste se vor accentua \n primul trimestru al anului 2008 [i se vor men]ine relativ ridicate \n primul semestru, existând [anse ca [i ]inta de infla]ie pentru anul urm`tor (3,8% +/-1 pp) s` fie ratat`. |n plus, conduita guvernului \ntr-un an electoral este perceput` ca fiind una neadecvat` situa]iei economice, axat` \n continuare pe consum [i nu primordial pe investi]ii. Toate acestea vor continua s` pun` presiuni asupra cursului euro-leu sau cel pu]in s` nu confere posibilitatea unei aprecieri sustenabile a leului. |n cea de a doua parte a anului, am putea asista la o calmare a pie]ei valutare pe fondul disip`rii temerilor \n condi]iile \n care infla]ia va intra pe un trend descendent, dobânzile vor fi men]inute la un nivel asociat unei restrictivit`]i corespunz`toare, se vor vedea intr`ri de fonduri structurale de la UE, se va apropia perspectiva unei noi guvern`ri care s` pun` cap`t tulbur`rilor politice, toate acestea pe fondul unui context interna]ional mai relaxat. |n aceste condi]ii, cursul de schimb euro-leu ar putea atinge din nou un nivel de 3,53 la finele anului 2008. |n ceea ce prive[te volatilitatea cursului de schimb, ne a[tept`m la un nivel ridicat \n 2008, \ns` posibil mai redus comparativ cu 2007 \ntrucât nu se \ntrev`d mi[c`ri atât de ample \n sensuri contrare precum s-a \ntâmplat anul trecut.

FONDURI DE INVESTI}II

AN BOGAT |N TRANZAC}II Cristian Nacu, partener [i [ef al Reprezentan]ei Enterprise Investors \n România

Pentru fondurile de investi]ii din România, 2008 sper`m s` fie un an bogat \n tranzac]ii de private equity (PE) [i un an \n care \ntreprinz`torii români de succes s` descopere avantajele unui parteneriat cu un fond de investi]ii. |n ceea ce prive[te tendin]ele pentru acest domeniu \n 2008, este de a[teptat ca tranzac]iile de private equity s` se \nmul]easc`, valoarea tranzac]iilor s` creasc` de asemenea, având \n vedere c` [i fondurile puse la dispozi]ie pentru achizi]ii \n România au crescut semnificativ. Cred c` pentru multe dintre afacerile PE se va folosi, ca [i pân` acum, finan]area prin datorie. Finan]area prin datorie va fi tot la fel de mult utilizat`, cu toate c` din cauza lipsei temporare de lichidit`]i resim]it` la nivel interna]ional, disponibilitatea b`ncilor de a mai pune la dispozi]ie asemenea finan]`ri pentru achizi]ii, \n special pentru tranzac]ii mari, a mai sc`zut. Aceast` tendin]`, \ns`, nu cred c` va mai ridica pre]urile atât de mult ca \n trecutul apropiat, când s-au remarcat pre]uri excep]ionale pentru unele companii recent achizi]ionate. |n opinia mea, principala provocare cu care se vor confrunta fondurile de investi]ii din România \n anul 2008 o constituie \n continuare lipsa unui num`r semnificativ de oportunit`]i de achizi]ii, \n special când este vorba de tranzac]ii cu valori mai mari de 50 de milioane de euro. De asemenea, recenta cre[tere a pre]urilor [i a costurilor for]ei de munc` va trebui ]inut` sub control pentru a nu afecta pe termen lung profitabilitatea companiilor române[ti [i implicit atractivitatea lor. Domeniile care vor fi interesante \n continuare pentru fondurile de investi]ii sunt [i \n 2008 cele cu rate rapide de cre[tere, cum ar fi construc]iile, sectoarele de produc]ie, retailul, IT-ul, telecomunica]iile [i serviciile – \n special serviciile financiare [i medicale. |n ceea ce prive[te evolu]ia pie]ei fondurilor de investi]ii, ne astept`m ca num`rul tranzac]iilor s` creasc` \n primul rând pentru c` anual num`rul companiilor care devin suficient de atractive pentru industria noastr` este [i el \n cre[tere [i de asemenea pentru c` s-au colectat fonduri din ce \n ce mai mari, puse la dispozi]ie pentru regiunea Europei Centrale [i de Est [i pentru România.

Biz

27


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 28

COVER STORY START 2008

LEASING

O PIA}~ DE 5 MILIARDE EURO |N 2008 Anca Petcu, director general, Piraeus Leasing Romania

INDUSTRIAL

PROIECTELE INDUSTRIALE SE VOR |NMUL}I Mihail F`lcu]`, consultant \n cadrul Departmentului Industrial al DTZ Echinox

Pentru 2008, dezvoltarea spa]iilor industriale va men]ine acela[i trend \n zonele deja consacrate din acest punct de vedere, respectiv Bucure[ti, Timi[oara. |n plus, vom observa dezvolt`ri de parcuri logistice \n zone \n care pân` acum existau doar spa]ii industriale “custom built”, dezvoltate de c`tre beneficiari pe costuri proprii. Ne referim \n acest caz la Constan]a, Bra[ov, Pite[ti, Cluj-Napoca, Oradea, Ploie[ti. De asemenea, pentru 2008 se va observa o diversificare a ofertei prin apari]ia dezvolt`rilor de structuri ce permit \nchirierea unor spa]ii de dimensiuni mici, de 200 – 1.500 mp. Principalele elemente care vor defini anul 2008 vor fi reprezentate de dezvoltarea pe plan na]ional [i diversificarea ofertei. Marile proiecte industriale, cum este cazul Nokia la Cluj-Napoca, vor dezvolta infrastructura [i vor deschide por]ile pentru noi investi]ii \n zonele respective. Tendin]a de cre[tere a pre]urilor terenurilor cu aproximativ 20-30% din 2007 se va men]ine [i \n 2008, ceea ce va oferi o rentabilitate mai mic` dezvoltatorilor [i \i va for]a s` investeasc` mai mult timp \n c`utarea terenurilor care s` le ofere atât un confort economic, cât [i infrastructur` [i utilit`]i, precum [i \n transformarea acestuia din teren agricol \n teren industrial, proces care nu beneficiaz` \nc` de sprijin rapid din partea autorit`]ilor. |n ceea ce prive[te num`rul de spa]ii industriale, conform estim`rilor, pia]a din Bucure[ti va beneficia pân` la finele anului 2008 de \nc` 350.000 - 400.000 mp de spa]ii logistice [i de produc]ie destinate \nchirierilor, ridicând suprafa]a de spa]ii industriale moderne la 900.000 – 950.000 mp [i rata de neocupare la aproximativ 7%. |n Bucure[ti concuren]a se va concentra \n zona de vest, unde \ntâlnim cele mai importante parcuri logistice: Cefin Logistics Park, Bucharest West, Prologis Park Bucharest A1, A1 Industrial Park [i Olympian Parks. Oferta acestora este diferen]iat` prin tipul de produs [i prin serviciile adi]ionale oferite (transportul angaja]ilor, asigurarea unui transformator de curent electric destinat reducerii costurilor cu electricitatea, prezen]a unor cl`diri multifunc]ionale cu birouri, cantine [i POS-uri, parc`ri pentru TIR-uri).

28

Biz

Cred c` 2008 va fi un an de consolidare pentru sectorul de leasing din România. Vom asista la o cre[tere a volumului de contracte semnate [i la o maturizare a pie]ei de leasing. Referitor la principalele tendin]e pe pia]a de profil, anul care urmeaz` va fi caracterizat de o competitivitate crescut`, \n special \n ceea ce prive[te componenta de pricing. Accentul pus pe vânzarea produselor de finan]are pentru echipamentele de construc]ii [i pe segmentul de real estate va continua s` se manifeste, urmând de altfel tendin]a de cre[tere a segmentului de investi]ii imobiliare. Un \nceput timid se va putea observa \n zona de diversificare a produselor, care vor beneficia de caracteristici inovatoare precum [i de canale de distribu]ie alternative. |n acest moment singurul factor major care influen]eaz` pozitiv dezvoltarea acestui sector este cre[terea economic` [i, implicit, nevoia de finan]are. Din p`cate, \n acest moment, leasingul nu beneficiaz` de facilit`]i fiscale, existând chiar reglement`ri care pot duce la o abordare restrictiv` a finan]`rilor \n regim de leasing. |n acest context, estim`m c` pentru 2008 pia]a va avea o cre[tere de aproximativ 20%, ajungând la o valoare de circa 5 miliarde de euro. Principalele trei provoc`ri cu care se vor confrunta companiile de leasing de pe pia]a româneasc` pe parcursul acestui an decurg din mai multe aspecte: necesitatea de armonizare a politicilor comerciale, opera]ionale [i de credit cu normele B`ncii Na]ionale a României, egalizarea practicilor (\n func]ie de cerin]a grupului din care compania de leasing face parte) cu regulile Basel II [i concuren]a din ce \n ce mai acerb` dintre juc`torii de pe pia]a local`. |n 2008, concuren]a \ntre companiile de leasing se va accentua \n primul rând datorit` intr`rii \ntr-un r`zboi al pre]urilor destul de periculos. De[i acesta va fi principalul element de diferen]iere \ntre companiile de leasing care activeaz` pe pia]a de profil din România, un altul va fi organiziarea teritorial`, succesul fiind asigurat acelor companii care de]in o re]ea teritorial` extins` [i eventuale competen]e regionale. Nu \n ultimul rând, calitatea serviciilor va deveni esen]ial` \n fidelizarea clien]ilor.


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 29

COVER STORY START 2008

BIROURI

CERERE |N CRE{TERE {I COMPETI}IE PE M~SUR~ Florin {orea, Head of Office Agency, Cushman & Wakefield Activ Consulting

Pentru pia]a spa]iilor de birouri din România \n 2008, va continua tendin]a din ultimii ani, respectiv cre[terea suprafe]elor destinate cl`dirilor de birouri prin finalizarea proiectelor deja \ncepute sau care vor \ncepe \n primul trimestru al anului viitor. |n plus, spa]iile de birouri vor cunoa[te \n 2008 o dezvoltare a calit`]ii construc]iilor prin folosirea de materiale superioare, lucru solicitat de c`tre chiria[i, precum [i a serviciilor pe care le ofer` aceste cl`diri. |n 2008 vor fi livra]i pe pia]` aproximativ 300.000 mp de spa]ii de birouri \n Bucure[ti prin finalizarea unor proiecte cum ar fi: B`neasa Business & Technology Park (faza I – 30.000 mp), Twin Towers Barba Center (faza II – 20.000 mp), Nord City Tower (10.000 mp), West Gate (faza II 10,000 mp), Cubic Center (27.000 mp), Premium Plaza (9.000 mp), Tower Center International (13.000 mp), Sema Park (27.000 mp), Aerofina (20.000 mp), Conect III (12.000 mp), IEMI (30.000 mp), Blue House (10.000 mp), City Gate (20.000 mp). |n Bucure[ti se poate observa, cel pu]in pentru 2008, c` majoritatea proiectelor sunt amplasate \n zona de nord sau \n zone deja consacrate: Pipera [i DN 1. Pentru provincie sunt anun]ate mai multe proiecte de cl`diri de birouri \n ora[e cu o popula]ie peste 250.000 locuitori, cum ar fi Timi[oara, Bra[ov, ClujNapoca, Ia[i etc. De asemenea, \n 2008 vor cre[te chiriile atât pentru spa]ii de birouri clasa A, cât [i pentru clasa B, \n condi]iile \n care cererea de spa]ii de birouri este \n continuare superioar` ofertei, rata de neocupare pentru cl`dirile de clasa A fiind apropiat` de zero. Tendin]a companiilor va fi [i pentru anul 2008 de a pre\nchiria spa]ii de birouri aflate \n diferite etape de execu]ie. |n plus, estim`m o cre[tere a solicit`rilor de spa]ii de birouri prin p`trunderea pe pia]` a unor companii multina]ionale, dezvoltarea companiilor multina]ionale deja prezente, expansiunea companiilor locale [i prin cererea de relocare \n spa]ii superioare calitativ a companiilor care ocup` \n prezent loca]ii ce nu corespund normativelor \n vigoare. Crescând calitatea [i cantitatea de spa]ii de birouri livrate, va ap`rea [i o competi]ie mai mare \ntre dezvoltatori.

RETAIL

EXPASIUNEA COMER}ULUI MODERN Raluca R`schip, Consumer Tracking Director, GfK România

La nivel na]ional, formatele de comer] modern joac` un rol din ce \n ce mai conturat, acoperind \n primele nou` luni ale anului 2007 aproximativ 38% din valoarea bunurilor de larg consum. Cea mai spectaculoas` cre[tere au avut-o hipermarketurile, de la 8% \n 2006 la 14% \n primele trei trimestre ale anului 2007. Un aport special la aceasta cre[tere remarcabil` l-a avut Kaufland, care a preluat conducerea \n topul principalilor retaileri, dar Real [i Carrefour au fost de asemenea foarte activi pe pia]`. Estim`m c` pân` \n anul 2010, comer]ul modern va atinge o cot` de pia]` de cel pu]in 50%, iar pentru 2008 previzion`m un maxim de 43%-45%. Este de a[teptat ca, pe lâng` extinderea teritorial` a retailerilor deja existen]i pe pia]a din România, s` asist`m la intrarea unor noi juc`tori pe pia]` (de exemplu Tesco sau Lidl) [i, de ce nu, la consolidarea climatului prin achizi]ii/fuziuni. Formatele de comer] modern vor avea cea mai mare expansiune \n ora[ele de m`rime mic` [i medie, dar [i \n ora[ele mari unde pia]a este departe de a fi satisf`cut`, lucrurile stând oarecum diferit \n Bucure[ti, unde acest tip de comer] a atins deja cota de pia]` de aproximativ 70%. Credem c` magazinele de tip discount [i hipermarketurile vor fi [i \n 2008 vedetele \n ceea ce prive[te ritmul de dezvoltare [i ascensiune \n cota de pia]`. Acoperirea teritorial` cât mai bun` a ]`rii va fi \n continuare una din preocup`rile principale ale retailerilor. Odat` extinderea teritorial` prin deschiderea de noi magazine, retailerii vor atrage un num`r [i mai mare de consumatori, creând premisele pentru o dezvoltare s`n`toas` a pozi]iei pe pia]`. Loializarea clien]ilor prin atragerea lor cât mai frecvent` \n magazine [i stimularea unui co[ de cump`r`turi cât mai mare prin metode specifice vor fi urm`torii pa[i pe care juc`torii din pia]` \i vor face pentru a se impune. Chiar dac` vor fi afectate de aceste schimb`ri de pe pia]`, buticurile, magazinele mici de cartier vor avea [i \n viitor un cuvânt important de spus, datorit` avantajului major pe care \l ofer`, [i anume proximitatea. 2008 [i chiar anii care vor urma vor fi foarte activi din punctul de vedere al deschiderii de noi magazine, \ntrucât poten]ialul de dezvoltare este \nc` ridicat, având \n România o suprafa]` de vânzare la mia de locuitori \nc` redus`.

Biz

29


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 30

COVER STORY START 2008

PIA}A DE CAPITAL

O PIA}~ CU POTEN}IAL URIA{ Mihai Frunz`, Senior Analyst, Vanguard

CONSULTAN}~

DIVERSIFICARE {I COMPETI}IE TOT MAI MARE Mihaela Mitroi, Tax Partner, PricewaterhouseCoopers

|n 2008 pia]a de consultan]` va continua tendin]a ultimilor ani, devenind din ce \n ce mai diversificat` [i mai sofisticat`. Companiile vor apela la serviciile unei companii de consultan]` doar pentru rezolvarea unor probleme mai sofisticate sau mai delicate, care necesit` expertiz` specific` sau o interpretare a legii. Pia]a de consultan]` este \ntr-o continu` cre[tere [i cizelare. |n primul rând are loc un fenomen general de maturizare a clien]ilor, care con[tientizeaz` din ce \n ce mai mult nevoia de consultan]`. De asemenea, existen]a fondurilor europene [i a altor ajutoare de stat genereaz` nevoia de consultan]` pentru accesarea acestora, apari]ia unei multitudini de cerin]e regulatorii cre[te necesarul de consultan]`, dezvoltarea afacerilor firmelor române[ti [i \n afara hotarelor atrage necesitatea de consultan]` \n alte ]`ri – aici companiile care beneficiaz` de o re]ea interna]ional` au un avantaj real fa]` de cele locale. De asemenea au venit de curând pe pia]` firme mari de consultan]`, ca McKinsey, A.T. Kearney, Accenture etc. Pia]a de profil se diversific` [i continu` apari]ia firmelor de consultan]` care s` deserveasc` firmele mici [i mijlocii. Pentru 2008 estimez c` pia]a de consultan]` \[i va continua tendin]a de cre[tere – este posibil s` ajung` la valoarea de 300 milioane euro. Una dintre provoc`rile cu care se vor confrunta companiile de consultan]` \n 2008 este gestionarea propriei cre[teri economice, care necesit` resurse umane calificate. {i \n 2008 r`mâne problema g`sirii de talente [i a reten]iei acestora, cunoscut fiind faptul c` firmele de consultan]` sunt o [coal` foarte bun` de profesioni[ti care ulterior sunt vâna]i de industrie. O alt` provocare o reprezint` numeroasele schimb`ri legislative, generate \n continuare de alinierea la legisla]ia UE [i de schimb`rile care apar \n UE. Anul 2008 va cunoa[te o intensificare a concuren]ei pe pia]a de consultan]` prin intrarea a noi juc`tori mari, pe de o parte, respectiv prin dezvoltarea juc`torilor locali. Ace[tia din urm` au avantajul unei competitivit`]i ridicate, mai ales datorit` pre]urilor competitive. Ce va face diferen]a este \n]elegerea afacerilor clientului \n detaliu [i \n profunzime astfel \ncât s` po]i oferi solu]ii croite pe specificul acestuia.

30

Biz

Sunt convins c` anul ce tocmai a \nceput va fi unul foarte productiv pentru pia]a de capital din toate punctele de vedere. De asemenea sunt convins c` anul 2008 va fi promotorul a numeroase list`ri pe bursa de la Bucure[ti. Consider c` num`rul de list`ri \n urm`torii doi ani va dep`[i cu mult valorile din trecut. Se poate observa din ce \n ce mai mult formarea unei “efervescen]e” \n zona economic`. Tot mai multe persoane iau \n calcul diversificarea riscului, prin investi]ii \n domeniul financiar-bancar, imobiliar [i al capitalului. |n urma IPO-ului Transgaz din ultimul trimestru al anului trecut a putut fi observat interesul mai multor categorii de investitori decât pân` \n prezent. De asemenea cred c` un efect favorabil \l va avea [i campania de publicitate menit` s` fac` mai cunoscut` Bursa de la Bucure[ti. Personal consider c` anii 2008 [i 2009 vor aduce un num`r mult mai ridicat de IPO-uri la cota bursei decât pân` \n prezent. “Awareness”-ul tot mai multor antreprenori fa]` de aceast` oportunitate de finan]are prin pia]` devine din ce \n ce mai pregnant. Sunt anun]ate pentru anul urm`tor list`ri atât ale unor companii de stat, cât [i ale IMM-urilor, lucru deloc de neglijat \n contextul actual, \ntrucât ar putea marca \nceputul unui trend de dezvoltare a pie]ei. Am toat` credin]a c` \n urm`torii 5-7 ani pia]a de capital din România va deveni una dintre cele mai importante, dac` nu cea mai important`, din zona de sudest a Europei. Anul tocmai \ncheiat a fost marcat de numeroase evenimente \n plan bursier, cel mai semnificativ fiind listarea Transgaz, singura de altfel din 2007. Dup` cum era de a[teptat, oferta a atras interesul a numero[i investitori, fiind \n final suprasubscris` de 29 de ori. De asemenea, \n cadrul acestei oferte a fost folosit` pentru prima oar` tranzac]ionarea drepturilor aferente ac]iunilor \nainte de tranzac]ionarea propriu-zis` a ac]iunilor. Valoarea drepturilor a fost \n ultima [edin]` de tranzac]ionare din 2007 cu 65% mai mare decât pre]ul din oferta. Un alt eveniment important al acestui an a fost lansarea pensiilor private [i \n România. Rezultatul a fost unul pozitiv: dup` primele 3 luni aproximativ 75% din popula]ia eligibil` s-a \nscris pentru pilonul II.


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 31

COVER STORY START 2008

START UP

ACCENT PUTERNIC PE SERVICII Andrei Iordache, consultant, Visionwise

2008 va fi marcat de dispari]ia unor oportunit`]i de afaceri cu profit instant. Dac` acum 10 ani succesul era garantat de o doz` minim` de spirit de comerciant, \n 2008 comer]ul nu va mai str`luci \n aceea[i m`sur`. Cel pu]in nu \n ceea ce prive[te afacerile start-up din retailul bucure[tean [i ora[ele mari din ]ar`, unde juc`tori importan]i au ocupat deja pozi]ii cheie [i pun presiune pe marja companiilor antreprenoriale. A[adar, dispare pia]a de oportunitate \n domeniul retailului, iar antreprenorii români din domeniu au la dispozi]ie alternativa strategic` de a coloniza ora[ele mijlocii [i mici din ]ar`. |n 2008, antreprenorii români au \ns` ocazia de a se reorienta spre domenii care vor aduce profit pe termen mediu [i lung. Cel mai probabil, \n anii urm`tori, profitabile vor fi afacerile din domeniul serviciilor. Din punct de vedere macroeconomic, sectorul produc]iei este cel care merit` cea mai mare aten]ie, dar pentru urm`toarea perioad`, serviciile sunt adev`ratele vedete ale economiei române[ti. |n 2008, antreprenorii inspira]i vor fonda afaceri care s` ofere servicii unor consumatori care s-au obi[nuit treptat s` pl`teasc` pentru confort. De asemenea, ne putem a[tepta ca \n 3–4 ani s` reapar` chiar [i pantofari [i croitori pe arterele comerciale importante din ora[ele României. Poate cele mai mari oportunit`]i \n 2008 vor fi \n domeniul serviciilor pentru companiile mici [i mijlocii. Freelancerii din contabilitate care deserveau pân` acum preponderent acest segment B2B au fost treptat \nregimenta]i \n cadrul companiilor mari. Acest fenomen genereaz` una dintre cele mai mari oportunit`]i de start-up \n domeniul serviciilor pentru companiile mici [i mijlocii: servicii profesioniste de externalizare a proceselor de business. Ar mai fi de ad`ugat c` Internetul poate constitui un mediu ideal de business \n condi]iile \n care infrastructura din România este un factor restrictiv, iar costul cu for]a de munc` va continua s` se \nscrie pe un trend ascendent. Cu oameni pu]ini dar buni profesioni[ti [i cu un model de business care s` nu necesite \n mod intensiv transporturi de m`rfuri sau persoane, afacerile bazate pe Internet au [anse mari s` aduc` rezultate excelente cu investi]ii minime.

ASIGUR~RI

CRE{TEREA VINE DIN PENSII PRIVATE Bram Boon, director general, ING Asigur`ri de Via]`

Pia]a asigur`rilor din România are toate motivele s` priveasc` cu optimism c`tre evolu]ia sa din 2008. Implementarea sistemului de pensii private [i intrarea unor noi companii pe pia]` determinat` de accesul liber pe pia]a autohton` sunt doar doi dintre factorii care vor impulsiona pia]a asigur`rilor. De[i \n România asigur`rile generale, [i mai ales cele auto, dau tonul pie]ei, segmentul asigur`rilor de via]` \[i va cre[te ponderea \n totalul pie]ei asigur`rilor. Se formeaz` o categorie de oameni, clasa de mijloc am putea spune, care a atins deja un anumit statut social [i financiar [i \ncepe s` devin` interesat` de acest aspect. |n România, nevoia se \ndreapt` \n continuare \n special c`tre produse de protec]ie. Un deces sau un accident \n familie cauzeaz` foarte multe probleme. |n cultura tradi]ional`, ajutorul venea din partea familiei [i a membrilor comunit`]ii respective. Acest lucru este din ce \n ce mai greu realizabil din cauza mobilit`]ii oamenilor. De aceea, oamenii trebuie s` se gândeasc` mai mult la ei [i la nevoile familiei \n cazul unui eveniment nefericit. Odat` cu introducerea sistemului de pensii private, oamenii au \n]eles mai bine aceste aspecte [i au \nceput s` se gândeasc` mai mult la viitor. Pe m`sur` ce oamenii devin mai con[tien]i de aceste nevoi, economia cre[te [i ea, astfel \ncât din ce \n ce mai mul]i \[i pot permite asigur`ri de via]`. Campania de promovare [i informare despre pensiile facultative [i private a ajutat companiile de pe pia]` s` \[i promoveze indirect [i produsele de asigur`ri de via]`, \n sensul \n care a fost readus` \n centrul aten]iei nevoia de protec]ie. Pensiile private vor contribui foarte mult la dezvoltarea acestei pie]e. Portofoliul de clien]i cre[te constant [i, pe acest fond, odat` creat` rela]ia, se poate interveni cu propuneri de asigur`ri de via]`. Ne a[tept`m la o rat` de penetrare de 25% \n urm`torii 2-3 ani. |n plus, pe fondul unei pie]e din ce \n ce mai concuren]iale, companiile devin tot mai interesate de investi]ii. |ntreaga pia]` a \nregistrat cre[teri \n 2007, ceea ce ne \ndrept`]e[te s` apreciem c` receptivitatea românilor fa]` de produsele de economisire pe termen lung a crescut, iar \n general aceast` nevoie este acoperit` de produsele de asigur`ri de via]`.

Biz

31


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 32

COVER STORY START 2008

MANAGEMENT

STIL DE MANAGEMENT FLEXIBIL {I ABIL Anca Ioan, CEO, }iriac Holdings

AFACERI ONLINE

O PIA}~ DE 300 MILIOANE EURO |N 2008 Marius Ghenea, pre[edinte, PCfun&FIT Distribution

Pia]a de retail online din România a dep`[it, \n 2007, cifra de 120 milioane euro, printr-o dublare a cifrelor din 2006. |n condi]iile men]inerii unei situa]ii de emergen]` a pie]ei online din România [i \n perioada 2008-2009, estim`m c` \n 2008 ea se va situa undeva \ntre 250 [i 300 milioane euro, pentru ca la nivelul anului 2010 s` ajung` la cifra de 1 miliard euro. O asemenea cre[tere spectaculoas` poate fi \n]eleas` u[or dac` analiz`m nivelul foarte redus de la care se pleac`, dar [i cre[terea general` a retailului românesc. |n acela[i timp, alte elemente care vor propulsa afacerile e-commerce sunt legate de cre[terea semnificativ` a accesului la Internet de band` larg` \n România [i \n acela[i timp de proliferarea instrumentelor electronice de plat` [i cre[terea \ncrederii consumatorilor \n utilizarea acestora pentru achizi]ii e-commerce. Principalele tendin]e ale pie]ei online \n 2008 se refer` la diversificarea semnificativ` a gamei de produse [i servicii oferite consumatorilor din România prin metode online. |n prezent estim`m c` 80% din totalul activit`]ilor de e-commerce din România sunt \n continuare vânzarile de produse IT [i electronice, dar pentru 2008, aceast` propor]ie ar putea sc`dea spre 65% din total, de[i va cre[te semnificativ \n valori absolute. C`r]ile [i multimedia, produsele sportive, juc`riile, produsele pentru copii, florile [i cadourile dar [i vacan]ele vor fi din ce \n ce mai frecvent oferite, dar [i cump`rate, prin Internet, astfel c` acestea vor fi domeniile cu cre[terea cea mai accentuat` \n 2008 \n materie de afaceri de e-commerce. |n plus, va avea loc o cre[tere major` a utiliz`rii metodelor electronice de plat` \n comer]ul online: de la circa 6%, cifr` estimat` pentru 2007, ar putea s`ri la 15% \n 2008. Aceast` cre[tere masiv` va fi \n strâns` leg`tur` cu schimbarea general` a modului de utilizare a tranzac]iilor de plat` prin Internet. Nu \n ultimul rând este vorba despre \nceputul consolid`rii pie]ei de comer] online \n România, care va deveni vizibil` atât prin diverse achizi]ii [i fuziuni cât [i prin unele ie[iri de pe pia]a e-commerce din cauza cre[terii competitivit`]ii acestei pie]e [i a consolid`rii juc`torilor semnificativi.

32

Biz

Chiar dac` aderarea României la UE s-a produs doar acum un an, stilul de management din ]ara noastr` a \nceput s` se modernizeze [i s` se adapteze la cel european de mult mai mult timp, ini]ial pentru c` managerii români au \nv`]at de la expatria]ii numi]i de multina]ionale la conducerea filialelor din România, dar apoi [i pentru c` un num`r mare de români au fost la rândul lor „expatria]i” la alte filiale ale multina]ionalelor. |n acela[i timp, un transfer de management know-how a avut loc [i prin parteneriatele [i rela]iile de afaceri pe care firmele române[ti le-au dezvoltat cu firme europene. Principalele tendin]e care se vor manifesta \n stilurile de management \n 2008 sunt: necesitatea de a dezvolta noi forme de organizare a activit`]ii companiilor, cre[terea flexibilit`]ii companiilor [i implicit a mangementului acestora \n mediul de afaceri, a ritmului de asimilare a cuno[tin]elor [i dezvoltarea abilit`]ilor manageriale, a abilit`]ilor \n lucrul cu oamenii, o mai mare flexibilitate a managerilor \n rela]iile cu angaja]ii, rela]ii de munc` mai pu]in formale, capacitatea de a ob]ine acordul „stakeholder-ilor” na]ionali, conducând \ntr-o alt` ]ar` european`, precum [i schimb`ri profunde ale func]iunii de resurse umane. Printre provoc`rile cu care se va confrunta un manager din România \n 2008 se num`r` abilitatea de a \n]elege mediul de afaceri european [i diversitatea specific` acestui spa]iu, de a coordona [i conduce o for]` de munc` multicultural` \n vederea asigur`rii competitivit`]ii companiilor pe o pia]` interna]ional`, adaptabilitatea [i flexibilitatea \n perspectiva dezvolt`rii unei cariere europene. Un manager trebuie s` fie atent [i \n 2008 la cre[terea competitivit`]ii \n pia]`, a[tept`rilor din ce \n ce mai mari [i mai sofisticate ale clien]ilor, nevoii de a schimba modelele organiza]ionale ale societ`]ilor versus mentalitatea [i rezisten]a la schimbare a angaja]ilor, cre[terea cerin]elor salariale, \n condi]iile \n care trebuie men]inut` profitabilitatea societ`]ii, la gradul foarte \nalt de mobilitate a for]ei de munc`, ce conduce la o cre[tere accentuat` a fluctua]iei de personal \n cadrul companiiilor, precum [i la atragerea [i re]inerea adev`ratelor talente \n cadrul companiei.


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 33

COVER STORY START 2008

IMM

OPORTUNIT~}I DE CRE{TERE PENTRU IMM Daniel Szekely, manager divizia IMM, Banca Transilvania

E bine s` ne amintim de prognozele f`cute de majoritatea anali[tilor economici la sfâr[itul anului 2006: erau de un pesimism pronun]at [i anun]au dispari]ia multor companii mici [i mijlocii, nepreg`tite pentru competi]ia cu firmele europene, care din 2007 aveau u[ile deschise spre România. Acest lucru nu s-a \ntâmplat, iar Banca Transilvania consider` c` anul 2008 va fi plin de oportunit`]i pentru companiile române[ti, mai ales \n ceea ce prive[te planurile de investi]ii \n modernizare / extindere / retehnologizare. Acest lucru va fi posibil pe de o parte prin generalizarea accesibilit`]ii creditelor bancare, pe de alt` parte prin finalizarea procedurilor de accesare a fondurilor europene. Dac` vorbim de nevoia de cre[tere a competitivit`]ii [i a stabilit`]ii, principala tendin]` a acestui an se va continua prin investi]iile \n spa]ii comerciale sau de produc]ie, \n tehnologii noi. De asemenea, existând un mare poten]ial, credem c` acest an va fi unul dinamic \n ceea ce prive[te evolu]ia serviciilor, datorit` nevoii din ce \n ce mai mari de externalizare a unor activit`]i secundare / complementare din cadrul marilor companii [i datorit` modific`rii comportamentului consumatorului român. Provocarea cea mai mare pentru IMM-uri cred c` este reprezentat` de rolul prea cuprinz`tor al proprietarului unei companii mici sau mijlocii, de asumare a deciziilor zilnice legate de aspectele financiare, de produc]ie, de vânzare, de aprovizionare [i de marketing, existând un real pericol de pierdere a aten]iei asupra principalei direc]ii de dezvoltare a firmei, de inconsecven]` \n urm`rirea unui plan de dezvoltare pe un orizont de timp cel pu]in mediu. O mare importan]` \n evolu]ia firmei [i \n percep]ia acesteia de c`tre finan]atori, parteneri o reprezint` gradul de capitalizare al acesteia. |n ceea ce prive[te activitatea curent`, factoring-ul sau scontarea facturilor, a instrumentelor de plat` va deveni o metod` de finan]are din ce \n ce mai folosit`. {i asta pentru c` \n ziua de azi acceptarea unor termene de plat` mai lungi este inevitabil` dar [i un mijloc de negociere comercial`, astfel \ncât exist` o nevoie pronun]at` de a transforma cât de repede, \n bani, sumele ce urmeaz` s` fie \ncasate la termen.

LOGISTIC~

O PIA}~ CU PERSPECTIVE DE CRE{TERE Vlad Dumitrescu, Market Office, ProLogis Romania

Pia]a de distribu]ie [i logistic` va continua s` se dezvolte [i \n anul 2008. Comparativ cu alte pie]e din Europa Central` [i de Est unde majoritatea spa]iilor de depozitare sunt situate \n parcuri logistice [i unde pia]a de distribu]ie este mult mai matur`, pia]a din România abia a \nceput s` se dezvolte. Totu[i, România are un extraordinar poten]ial având \n vedere pozi]ia sa geografic` strategic`. Sunt tot mai multe companii care \n]eleg aceast` situa]ie [i ac]ioneaz` \n consecin]`. Aspectele importante ale pie]ei de distribu]ie [i logistic` r`mân tot cele din anul 2007. |n primul rând, num`rul mare de locuitori [i cel de companii din Bucure[ti conduc la transformarea capitalei \ntr-un pol ce atrage investitori [i nevoia de spa]ii pentru beneficiari. |n al doilea rând, infrastructura [i utilit`]ile Bucure[tiului sunt mult mai dezvoltate decât cele din restul ora[elor ]`rii, iar for]a de munc` este calificat` [i la \ndemân`. Ca o concluzie imediat`, cred c` \n 2008 vom asista la acelea[i dou` direc]ii de evolu]ie ale logisticii: una care vizeaz` zona Bucure[tiului [i una care vizeaz` restul ]`rii (pia]a panromâneasc`). Astfel, de[i necesarul de spa]ii logistice moderne este sub nivelul cererii pe pia]a panromâneasc`, situa]ia \n Bucure[ti s-a \mbun`t`]it considerabil odat` cu intrarea dezvoltatorilor interna]ionali pe segmentul local. De[i num`rul proiectelor industriale a crescut semnificativ \n ultimul timp [i tendin]ele sunt \n continuare ascendente, consider c` \n anul 2008 cererea pentru spa]ii de depozitare va dep`[i oferta. |n timp ce pia]a va continua s` se dezvolte, vom observa o mare diferen]iere \ntre spa]iile logistice moderne [i cele vechi care nu vor \ndeplini cerin]ele celor care le utilizeaz`. Cele mai atractive zone pentru dezvoltarea unor parcuri industriale r`mân cele din vecin`tatea autostr`zilor Bucure[ti-Pite[ti [i Bucure[tiConstan]a. Chitila, Buftea, Pantelimon [i Glina sunt de asemenea loca]ii care deja au atras aten]ia investitorilor. Cluj, Timi[oara, Ia[i, Constan]a, Ploie[ti vor deveni puncte “fierbin]i” pe harta de distribu]ie local`. Totu[i, posibile proiecte de dezvoltare a parcurilor de distribu]ie \n afara Bucure[tiului depind de cererea clien]ilor \n 2008.

Biz

33


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 34

COVER STORY START 2008

PR

CRE{TE NEVOIA DE SERVICII DE PR Sorana Savu, Senior Partner, Premium Communication

PUBLICITATE

ACCENT PUTERNIC PE AGEN}II FULL SERVICE Roxana Dumitru, Managing Director, Leo Burnett

Chiar dac`, spre deosebire de alte industrii, \n advertising \nc` nu s-a sim]it foarte tare impactul ader`rii la Uniunea European`, lucrurile se vor schimba \n urm`torii ani. Pentru \nceput, \n 2008 se prefigureaz` din ce \n ce mai multe reguli stricte de comunicare. Deta[ându-m` pu]in, pot spune cu sinceritate c` advertisingul autohton evolueaz` an de an, [i 2008 nu va fi o excep]ie. Ne raport`m din ce \n ce mai mult la standardele de profesionalism de afar`, iar consumatorii no[tri sunt, la rândul lor, tot mai exigen]i. Treptat, se va accentua tendin]a clien]ilor de a lucra cu o agen]ie puternic`, full service, care s` poat` integra cât mai multe servicii, astfel \ncât s` existe o singur` voce a brandului comunicat` pe cât mai multe canale, \n detrimentul unor mesaje disparate care nu sunt unitare tocmai din cauz` ca provin de la diferite agen]ii. De aceea, cred c` agen]iile vor continua s` creasc` nivelul de implicare \n aprofundarea diferitelor specializ`ri 360°, complementare publicit`]ii clasice (precum online/interactive, direct marketing, promotion). Astfel, to]i cei care sunt implica]i direct \n dezvoltarea campaniilor de brand vor avea aceste abilit`]i de 360°. Interesant este faptul c` vor deveni active din ce \n ce mai multe categorii neexploatate pân` acum – ca de exemplu ferestrele termopan – [i se vor revigora categorii precum mezeluri. De asemenea, ne a[tept`m ca mari juc`tori interna]ionali s` intre \n for]` pe pia]a din România [i s` \ncerce s` atace pozi]iile liderilor consacra]i din categorie. |n acest context, provocarea agen]iilor va fi s` reu[easc` s` diferen]ieze \n mod relevant aceste branduri [i s` creeze alte pove[ti de succes. Un alt obiectiv pentru toate agen]iile de publicitate de pe pia]` va fi acela de a ob]ine premii de eficien]` [i de crea]ie pentru acelea[i branduri, cu campanii de publicitate integrate 360°. |ns` o tendin]` destul de nepl`cut` pentru agen]ii [i care va continua [i \n 2008 este cea a migr`rii oamenilor de la o companie la alta. De aceea, cred c` politica fireasc` a agen]iilor de publicitate va continua s` \[i securizeze oamenii cheie. Este foarte important s` investe[ti know how \n aceste talente.

34

Biz

Bilan]urile ne-au rezervat întotdeauna surprize, an de an. S` pornim doar de la faptul c` în 2006 pia]a era estimat` la 30 de milioane de euro, c` toat` lumea e de acord c` am crescut bini[or în 2007, [i totu[i estim`rile curente – la fel de estimative ca [i cele din 2006 – stabilesc valoarea pie]ei la 17 milioane euro! Cu b`taie lung` spre 22-25 de milioane anul viitor, asta dac` nu scade leul pe final de an [i din 17 milioane num`r`m 12 sau dimpotriv`. Ce vedem noi este c` pia]a de PR e tot mai bun`, mai profesionist` [i mai structurat`. Nu e nici a[a de ofertant` cum o a[teptau entuzia[tii în 2007, dar nici nu va vedea sc`deri ale ritmului de cre[tere în 2008. Dac` ne uit`m la cre[terea estimat` de 30%, în care am ceva mai mult` încredere, avem o dinamic` comparabil` cu cea a industriei materialelor de construc]ii, ceea ce e mai mult decât încurajator. Cu o economie în cre[tere, cu o pia]` de capital care începe s` devin` interesant`, cu tot mai multe ambi]ii fundamentate de cotare la Burs`, companiile au nevoie tot mai mult de servicii de PR complexe [i inteligente. Cap`t` propor]ii semnificative comunicarea intern`, un teritoriu pân` de curând rezervat departamentelor in-house. Anul trecut am v`zut dezvolt`ri consistente în ceea ce prive[te programele de CSR. Mai ales în rândul companiilor mari, CSR-ul a evoluat în direc]ia programelor de dezvoltare durabil`, s-au preferat alian]ele pentru realizarea unor proiecte complexe [i sumele investite au crescut exponen]ial. Anul acesta trebuie s` ridic`m nivelul comunic`rii ca s` reflect`m impactul real al gesturilor de responsabilitate social`. Nevoia de comunicare cre[te – vizibil – în real estate [i în domeniul serviciilor de business; în rândul companiilor române[ti, conduse în multe situa]ii de manageri cu experien]` de multina]ionale, dar [i de antreprenori care vor mai mult. În 2008 se anun]` deja nume noi – [i nu tocmai noi, în acela[i timp. Cum suntem o pia]` a contractelor exclusive, suntem o pia]` care r`mâne mereu deschis`, indiferent de aglomera]ie, [i suntem înc` într-o faz` în care, cu un start bun [i personalitate profesional`, po]i parcurge distan]e mari, cu vitez` mare. Poate c` lucrurile se vor schimba, dar nu în 2008.


20-35 Cover Story

1/24/08

8:23 PM

Page 35

COVER STORY START 2008

B~NCI

RETAILUL {I IMM-URILE, VÂRF DE LANCE Gerald Schreiner, pre[edinte, Volksbank România

Pentru sistemul bancar din România, anul 2008 va fi din nou un an extrem de competitiv, deoarece multe dintre b`nci caut` s` ob]in` o cot` de pia]` cât mai mare. Deschiderea a tot mai multor sucursale va fi \n aten]ia b`ncilor [i \n acest an, iar costurile cu salariile [i cele de \nchiriere a spa]iilor vor cre[te semnificativ, peste standardele vest-europene (bazate pe productivitate [i pe pre]ul pe metru p`trat \n ora[e [i loca]ii similare). Raportul dintre cost [i venit realizat de b`nci va fi [i el amenin]at pe m`sur` ce marjele de venit sunt \n descre[tere. Alte activit`]i (precum vânz`rile de asigur`ri [i pensii) trebuie s` acopere marjele cele mai mici de dobând` net`. Principala tendin]` care se va manifesta pe aceast` pia]` \n 2008 este un mai mare interes pentru segmentul IMM. Alte tendin]` care se va observa la multe b`nci va fi ad`ugarea de servicii adi]ionale de private banking pentru a acoperi, de asemenea, nevoile clien]ilor boga]i. Provoc`rile cu care se vor confrunta b`ncile \n acest an sunt legate de \mbun`t`]irea calit`]ii serviciilor, instruirea personalului, loializarea angaja]ilor, costurile de \nchiriere a spa]iilor, veniturile alternative [i canale alternative de vânzare pentru produsele [i serviciile bancare. Conform a[tept`rilor noastre, creditele pentru persoane fizice, cele pentru finan]area de proiecte [i segmentul pentru IMM s` fie categoriile care vor cunoa[te cea mai mare cre[tere \n 2008. |n cazul finan]`rilor de proiecte, vor fi cre[teri pentru c` România se confrunt` cu o lips` de centre comerciale, birouri de clas` A [i apartamente moderne, iar tendin]a pentru investi]ii majore este \nc` \n cre[tere. |n cazul IMM-urilor, vor cre[te produsele [i serviciile pentru acest segment. Cu siguran]` [i \n 2008 va cre[te tot mai mult competi]ia \ntre b`ncile din România, pe m`sur` ce acestea trebuie s` ating` un anumit volum din pia]` pentru a acoperi costurile \n viitor. Acesta va influen]a pe termen scurt profitabilitatea b`ncilor române[ti pentru c` ele trebuie s` investeasc` \n angaja]i, dezvoltarea produselor, IT [i sucursale. Ceea ce va face diferen]a \ntre b`nci \n 2008 vor fi evident serviciile, care includ flexibilitatea, viteza de reac]ie [i un personal cât mai prietenos cu clien]ii.

TELECOMUNICA}II

AN DE CONSOLIDARE |N TELECOMUNICA}II C`lin Nistor, Senior Commercial Director, Dial Telecom

Anul 2008 va fi unul de consolidare pentru pia]a de telecomunica]ii din România, vom asista la mai multe fuziuni [i achizi]ii. Principala tendin]` care se va manifesta \n acest domeniu \n 2008 va fi continuarea cre[terii valorii pie]ei cu o rat` de dou` cifre, respectiv de 10% - 15%. O alt` tendin]` care va fi vizibil` \n pia]` vor fi fuziunile [i achizi]iile, dar [i “c`deri” – ie[iri din pia]` ale unor operatori ce nu vor mai avea o activitate sustenabil`. Provocarea major` cu care se vor confrunta companiile de telecomunica]ii din România \n 2008 este s` fac` fa]` presiunilor competitorilor [i solicit`rilor clien]ilor. |n plus, pentru operatorii din Bucure[ti, provocarea const` \n a r`spunde noilor reglement`ri privind accesul la infrastructur` asociat` [i constrângerilor [i cre[terilor de costuri ce ar putea veni \n urma finaliz`rii primei etape a a proiectului Net City. Comunica]iile mobile vor fi stimulate \n 2008 de intrarea pe pia]` a RCS&RDS [i ulterior de Telemobil cu serviciul 3G, dar [i de eforturile pe care le face Cosmote s` prind` trena celor doi lideri de pia]`, Orange [i Vodafone, care la rândul lor vor preg`ti produse [i servicii din ce \n ce mai competitive. Intrarea \n UE va \ncepe s` se fac` sim]it` [i \n acest domeniu, prin aten]ia care se va da pentru mic[orarea handicapului digital existent \n privin]a accesului la servicii de telefonie [i Internet \ntre mediul urban mare (cu rate de penetrare de aproximativ 50%-60%) [i mediul rural + urban mic (cu rate de penetrare de sub 10%). Ne a[tept`m ca, \n urma proiectelor ce vor demara [i a fondurilor ce se vor aloca, s` creasc` penetrarea serviciilor de voce [i date \n mediul rural [i urban mic cu cel pu]in 25%-30%, fa]` de o cre[tere ceva mai redus`, de circa 10%, \n mediul urban mare. Concuren]a pe pia]a de telecomunica]ii din România \n 2008 se va intensifica semnificativ, pre]urile echivalente vor continua s` scad`, cu circa 15% - 20% la nivel mediu. Ceea ce va face diferen]a \ntre companiile de telecomunica]ii din România \n 2008 sunt pachetele de servicii, calitatea serviciului rela]ii clien]i [i mai ales onorarea promisiunilor – privind termenul de instalare, termenul de interven]ie [i depanare etc.

Biz

35

28 de idei pentru 2008  

Cover Story / Biz Magazine / Romania

28 de idei pentru 2008  

Cover Story / Biz Magazine / Romania

Advertisement