Page 1

COVER STORY INTERNET 2.0

20 DE IDEI ONLINE O revist` digital`, un agregator de [tiri de pe bloguri, o re]ea social` pentru iubitorii de ma[ini, un radio pe Internet cu muzic` legal`, acestea [i alte proiecte web \ntr-o colec]ie a celor mai bune ini]iative online DE LOREDANA S~NDULESCU

Blogzoner

www.blogzoner.com

Blogzoner este o re]ea social` orientat` c`tre bloggerii din \ntreaga lume. Conceptul de baz` este geoloca]ia. Bloggerii se pot cunoa[te [i \[i pot descoperi interese comune pe hart`. Utilizatorii socializeaz` atât al`turi de cei ce le sunt aproape pe hart`, cât [i al`turi de bloggeri din alte ]`ri, cu interese comune. Aplica]ia este un mix unic de re]ea social`, catalog de bloguri, aplica]ie de pozi]ionare pe hart` pentru persoane [i, \n viitorul apropiat, surs` de venit pentru bloggeri. Serviciul a fost lansat \n luna octombrie 2007. |n acest moment sunt \nregistra]i aproximativ 1.000 de bloggeri din \ntreaga lume. Cea mai mare concentra]ie de utilizatori vine din Europa Central` [i de Est, urmat` de SUA, China, Noua Zeeland` [i Africa. Se estimeaz` o cre[tere de pân` la 20.000 de utilizatori pân` la sfâr[itul anului, dat` la care vor fi introduse noi func]ionalit`]i, aflate \n acest moment \n lucru. Geoloca]ia bloggerilor [i integrarea cu servicii web 2.0 (Google Maps, Twitter, Gmail, Yahoo Mail) sunt principalele atuuri ale Blogzoner.com. Se lucreaz` la un serviciu, numit GeoBlogroll, un widget pe care 28

Biz

[I ALINA STANCA

utilizatorii \l pot folosi pe propriile site-uri sau bloguri pentru a afi[a prietenii din Blogzoner [i loca]ia acestora. Serviciul se va sus]ine din reclama contextual` [i intermedierea serviciilor de blogvertising. |n acest moment, costurile sunt sus]inute de cofondatorii proiectului, agen]ia interactiv` MB Dragan [i I'Deea Productions.

CaptainGo

www.captaingo.com Captain Go este un serviciu online cu ajutorul c`ruia pot fi f`cute rezerv`ri la hotel sau s`li de conferin]` din România. |n momentul acesta sunt listate 350 de hoteluri din ]ar` [i peste 500 de s`li de conferin]` din peste 100 de localit`]i. Timpul mediu de r`spuns la cererea de ofert` este de 25 de minute [i \n permanen]` este vizibil numele celui care se ocup` de procesarea r`spunsului. Lansat oficial \n noiembrie 2007, site-ul este la standarde web 2.0, cu multiple op]iuni de c`utare, filtrare [i calculare a pre]urilor. Num`rul utilizatorilor cre[te foarte mult de la o lun` la alta, iar fa]` de serviciile similare interna]ionale, Captain Go este superior datorit` ofertei mari de hoteluri. |ntre facilit`]ile viitoare se num`r` posibilitatea \nchirierii camerelor de

hotel din România \n timp real, primind confirmarea rezerv`rii instant. Modelul de afacere este foarte simplu, Captain Go aduce clien]i hotelierilor, iar ace[tia ofer` un comision din pre]ul \ncasat. Cel mai câ[tigat este clientul, care oricum cump`r` mai ieftin decât dac` ar cump`ra direct de la hotel.

Cirip

www.cirip.ro

Cirip este o platform` de microblogging, lansat` la mijlocul lunii martie, de c`tre compania Timsoft. Platforma are \n prezent 150 de utilizatori \nscri[i, iar pân` la sfâr[itul anului sunt a[teptate a se \nscrie aproximativ 1.000 de persoane. Spre deosebire de omologul s`u interna]ional, Cirip.ro aduce facilit`]i noi, precum editarea \nsemn`rilor, se poate realiza c`utare pe un microblog sau \n toat` colec]ia de \nsemn`ri [i feed-uri urm`rite sau pe \ntreaga platform`, se genereaz` feed-uri de c`utare. O alt` noutate a site-ului este monitorizarea de c`tre un utilizator a RSS feed-urilor. |n prezent, 10 utilizatori testeaz` acest serviciu, primind notific`ri prin SMS la actualizarea blogurilor urm`rite. Alte facilt`]i oferite de site, aflate \n dezvoltare, sunt: catalogarea \nsemn`rilor prin taguri, posibili-


{TEFAN LUCIAN IONI}~ [i MUJDABA BILEN, proprietarii site-ului de socializare online pentru iubitorii de ma[ini CityCars, lansat la \nceputul anului de Mujdaba Bilen, cu o investi]ie estimat` la 24.000 euro


COVER STORY INTERNET 2.0

Cuponix

www.cuponix.ro

Trilulilu

www.trilulilu.ro Trilulilu a fost conceput pentru a fi un serviciu de sharing video, imagini [i audio pentru toat` lumea. |n timp, a reu[it s` devin` site-ul cu cea mai mare ascensiune din Internetul românesc din ultimii ani. Trilulilu s-a lansat \n ianuarie 2007. Momentan sunt peste 200.000 de utilizatori \nregistra]i, iar targetul, pân` la sfâr[itul anului, este de jum`tate de milion. Zilnic site-ul este vizitat de peste 100.000 de vizitatori unici. Din punctul de vedere al facilit`]ilor, Trilulilu ofer` atât sharing video sau audio, cât [i imagini, ceea ce rezult`

tatea de creare de grupuri de utilizatori – mesajele grupului vor fi private sau publice, c`utarea utilizatorilor dup` diferite criterii, \n func]ie de nume, localitate, domeniul \n care se \ncadreaz` microblogul, precum [i afi[area mesajelor utilizatorilor pe Google Maps. Ca surse de venit, re]elele sociale atrag publicitate prin afi[area de bannere publicitare pe site. Mesajele publicitare vor putea fi direc]ionate [i direct spre utilizatori, online sau prin SMS.

City Cars

www.citycars.ro

City Cars este primul site de socializare online din România pentru pasiona]ii de ma[ini, oferind posibilitatea [oferilor de a-[i completa profilul cu imagini, date personale [i date ale ma[inii. Scopul site-ului este de a facilita interac]iunea \ntre pasiona]ii de ma[ini din anumite ora[e, transformând comunit`]ile deja existente (cluburi de automobili[ti, tuning) \n comunit`]i virtuale mult mai largi. 30

Biz

[i \n posibilit`]i mai variate de interac]iune \ntre utilizatori. |n prezent, se lucreaz` la versiunea a 2-a a site-ului, care urmeaz` s` fie lansat` la sfâr[itul lunii aprilie. Aceasta va include multe func]ionalit`]i noi, solicitate, \n mare parte, de c`tre utilizatori. Exist` diverse modalit`]i de monetizare a site-ului. |n primul rând prin publicitate online clasic` (bannere, text ads etc.) sau online video advertising. Proiectul aduce \ns` venituri [i datorit` proiectelor speciale cum ar fi concursurile organizate \mpreun` cu diferite companii.

Site-ul s-a lansat \n luna februarie [i \nc` de la lansare a stârnit interesul utilizatorilor de Internet [i al investitorilor. Dup` o lun` de zile de existen]`, 50% din site a fost achizi]ionat de la fondatorul Mujdaba Bilen \n schimbul sumei de 12.000 de euro de c`tre {tefan Lucian Ioni]`, un antreprenor const`n]ean, proprietar al magazinului online Zaragoo.ro [i al portalului de divertisment edistractie.ro. City Cars are 3.000 de utilizatori [i se a[teapt` ca num`rul acestora s` creasc` exponen]ial. Pân` la sfâr[itul anului se estimeaz` c` num`rul de utilizatori activi va dep`[i cifra de 10.000. La nivel interna]ional exist` câteva site-uri de socializare online pentru [oferi, dar niciunul nu ofer` posibilitatea c`ut`rii dup` num`rul de \nmatriculare, caracteristic` unic` \n rândul site-urilor de gen. Se lucreaz` \n prezent la versiunea a doua a portalului, care va avea facilit`]i suplimentare. Serviciile oferite utilizatorilor sunt gratuite pentru to]i vizitatorii site-ului. Se pot câ[tiga venituri din publicitate online, dar [i de la comercian]ii de piese auto, tuning sau dealeri auto ce vor promova produsele pe site-ul citycars.

Cuponix este primul site din România care ofer` gratuit cupoane de reduceri pentru magazinele online. Folosind un astfel de cupon (care este de fapt un simplu cod), cump`r`torii primesc o reducere fa]` de pre]ul afi[at \n magazin, iar magazinul \[i stimuleaz` astfel vânz`rile. |n decembrie 2007 a fost lansat` o prim` versiune care a fost prezentat` numai magazinelor pentru a le convinge s` publice cupoane. Pân` \n februarie 2008 a fost strâns un num`r rezonabil de astfel de cupoane [i a fost \nceput` promovarea c`tre poten]ialii utilizatori. |n primele 8 luni de la lansare au fost \nregistrate peste 13.000 de vizite, iar pân` la sfâr[itul anului sunt a[teptate 50.000 de vizite \n fiecare lun`. Foarte curând vor fi lansate serviciile pl`tite pentru magazine \mpreun` cu o interfa]` \mbun`t`]it` de administrare a cupoanelor. Cum face bani un astfel de site? Foarte simplu, cuponul este o form` special` de reclam` [i \nc` una foarte eficient` \n a atrage cump`r`torii \n magazin. Iar magazinele vor pl`ti pentru a-[i afi[a codurile de reduceri \n locurile cele mai vizibile de pe site.

eBright

www.ebright.ro

eBright.ro este primul stand digital de pres` din România care va livra cititorilor, direct pe desktop, ziarele [i revistele preferate. Prin reader-ul ebright, utilizatorul poate primi automat fiecare edi]ie a publica]iilor la care s-a abonat [i le va putea r`sfoi offline oricând [i oriunde. Serviciul a fost lansat la sfâr[itul lunii februarie [i \n prezent este \nc` \n variant` beta, oferind publica]ia “Digital Marketing Report” pentru testare, [i preg`te[te portofoliul de ziare [i reviste pentru lansarea oficial` ce va avea loc \n lunile viitoare. Din punctul de vedere al publisher-ului, avantajul ebright const` \n securitatea distribu]iei publica]iilor. Astfel, doar abona]ii vor avea acces la publica]iile achizi]ionate, urmând ca ulterior aplica]ia s` permit` schimbul \ntre cititori de ziare [i reviste din colec]iile personale. Pe viitor, ebright va oferi con]inut dinamic \n publica]ii,


COVER STORY INTERNET 2.0

eRepublik

www.erepublik.com eRepublik a fost lansat \n varianta Beta \n noiembrie 2007 [i reprezint` un simulator 2D economic, politic [i militar online. Este practic o lume paralel` \n care ai ocazia s` ajungi om de afaceri, soldat profesionist sau chiar pre[edintele ]`rii, prin deschiderea unei companii, \nfiin]area unui partid etc. Ideea definitorie o reprezint` faptul c` aceast` republic` este construit` chiar de cet`]enii s`i, care se administreaz` singuri [i lupt` pentru a-[i dezvolta \n mod continuu societatea virtual`. Pentru orice fel de ac]iune se utilizeaz` monezi na]ionale virtuale (USD, RON, etc) [i o moned`

precum [i posibilitatea \ncheierii de abonamente corporate. Principala surs` de venit a site-ului este reprezentat` de vânz`ri, urmând ca pe viitor s` fie inclus` [i publicitatea.

Ghelir

www.ghelir.ro

Ghelir este un concept de magazin online foarte special unde \n fiecare zi se ofer` spre vânzare un singur produs \ntr-o cantitate limitat` [i la un pre] foarte bun. Dac` stocul este epuizat rapid, restul zilei magazinul nu vinde nimic. Produsele comercializate \n acest fel sunt \n special cele din zona de gadgeturi [i echipamente IT, dar oferta nu se limiteaz` doar la acestea. Lansat \n mai 2007, Ghelir are 5.000 de utilizatori \nregistra]i, majoritatea fiind deja clien]i fideli, iar pân` la sfâr[itul anului se ]inte[te un num`r de 10.000. |n plus, exist` alte câteva mii de utilizatori care viziteaz` site-ul, sunt abona]i la 32

Biz

de referin]` (Gold). Cet`]enii eRepublik au posibilitatea s` ob]in` Gold pl`tind online bani reali. |n prezent, exist` peste 14.000 de cet`]eni activi, iar pân` la sfâr[itul anului se a[teapt` un num`r de 10 ori mai mare de utilizatori. Viitorul va aduce pentru site-ul eRepublik implementarea unui modul de publicitate de care vor putea beneficia doar cet`]enii eRepublik. Ei vor avea posibilitatea s` \[i promoveze produsele sau campaniile electorale virtuale exact clien]ilor sau votan]ilor din cadrul eRepublik.

RSS-ul cu oferte noi sau urm`resc promo]iile pe twitter. Pentru viitor sunt vizate oferte mai interesante, mai multe poze pentru produse [i campanii de subscriere. Magazinul este o foarte bun` metod` de a face promo]ii, de a vinde stocuri r`mase la un pre] deosebit [i de a lansa produse noi. Profitul vine din adaos [i licen]ierea platformei software c`tre alte magazine de acela[i tip.

Invita

www.invita.ro Invita.ro este un instrument online care ajut` la organizarea de orice fel de evenimente prin trei pa[i: sunt anun]ate evenimentele prin completarea detaliilor despre acestea \ntr-un formular intuitiv, se trimite invita]ia prin e-mail, iar la final se [tie exact num`rul de invita]i confirma]i precum [i num`rul de persoane participante. Conceptul a fost creat \n vara lui 2007 [i a avut o perioad` intermediar` de testare

[i folosire. Facilit`]ile ce vor fi implementate pe viitor includ personalizarea de invita]ii, comunicarea direct` \n func]ie de hobby-urile utilizatorilor, recomand`ri directe de evenimente pe baza acestor preferin]e. |n perioada de testare, au existat 350 de useri \nregistra]i, iar traficul lunar este estimat a fi de 15.000 de vizitatori unici. Modul de afaceri implic` o parte clasic` de display advertising precum [i o variant` de revenue sharing prin promovarea [i comercializarea biletelor la evenimentele publice. Un alt model folosit este oferta unei solu]ii profesionale de management al evenimentelor private la nivel de companii.

iRead

www.iread.ro

iRead este un agregator al celor mai importante [tiri din blogosfera româneasc`. Versiunea de test, 0.1, a serviciului a fost lansat` la sfâr[itul lunii martie. |n prezent, site-ul are o medie de 200 de utilizatori unici pe zi, iar la sfâr[itul anului sunt a[tepta]i 5.000 utilizatori unici pe zi. Proiectul este construit ca o replic` local` a site-ului Techmeme.com, cel mai vizitat agregator de [tiri tehnologice din America. iRead aduce \n plus algoritmi 100% proprii, focalizarea pe blogosfera româneasc`, precum [i analiza avansat` a limbajului natural. Printre facilit`]ile ce urmeaz` a fi ad`ugate site-ului se num`r` extinderea ariei [i a frecven]ei de c`utare, ad`ugarea de sec]iuni specializate pe domenii, agregatoare single-page, precum [i posibilitatea de urm`rire a discu]iilor din jurul anumitor cuvinte cheie (pentru companii). Ca surse de venituri pentru iRead se includ publicitatea contextual` \n cadrul paginilor site-ului, articole sponsorizate marcate ca atare, urm`rirea discu]iilor de pe bloguri, furnizare de servicii pentru agen]ii de monitorizare de pia]`.

jobberBase

www.jobberbase.com

jobberBase este o platform` software open-source, ideal` pentru site-uri de recrutare concentrate pe o singur` ni[`. Produsul a fost lansat \n octombrie anul trecut, fiind extras din primul site gratuit de


COVER STORY INTERNET 2.0

15.000 lunar. Beneficiile acestui serviciu sunt legate de faptul c` este u[or accesibil, u[or de citit, ofer` posibilitatea cre`rii de con]inut contextual [i ofer` o experien]` unic`. Venitul generat de “Motor Play” este asem`n`tor cu cel creat de orice alt` revist`.

NetClips

www.netclips.ro

eOk

www.eOk.ro

eOk.ro este o re]ea social` construit` \n jurul muzicii române[ti. Este primul site legal cu muzic` gratuit` din România. Lansarea pentru public a fost f`cut` pe 15 aprilie, \n prezent fiind \n stadiu Beta Privat. eOk are doar utilizatori care au cerut expres o invita]ie. |n prima s`pt`mân` de la lansarea Beta au fost peste 10.000 de cereri de invita]ie [i este de a[teptat c` pân` la sfâr[itul anului s` ating` 1 milion de vizitatori unici/lun`. eOk.ro este accesibil peste tot \n lume, existând licen]e pentru tot mapamondul. Site-ul va oferi muzic` româneasc` gratuit spre ascultare, atât pe site cât [i prin widget-urile personalizate.

job-uri \n domeniul IT, www.jobber.ro. |n prezent, jobberBase a fost desc`rcat de peste 8.000 de ori de pe www.jobberbase.com, iar spre sfâr[itul anului de]in`torii site-ului se a[teapt` la o dublare a acestei cifre. |n eviden]a de]in`torilor site-ului exist` peste 20 de site-uri active bazate pe aceast` platform`, r`spândite \n \ntreaga lume. jobberBase este singura platform` de recrutare oferit` gratuit, cu acces complet la codul surs`, la nivel interna]ional. |n plus, nu este o solu]ie general` de tipul “one-size-fits-all” de recrutare, ci propune o abordare simpl` [i eficient` a recrut`rii pe o singur` ni[`. |n ultimele [ase luni au fost aduse \mbun`t`]iri permanente la platform` [i a fost publicat` câte o versiune nou` aproape \n fiecare lun`. De]in`torii site-ului precizeaz` c` au \n vedere ca modalitate direct` de a ob]ine venituri lansarea unui proiect care va fi pus \n func]iune odat` cu lansarea motorului de c`utare de joburi www.jobjob.ro. 34

Biz

Prin aceste widget-uri, [i al]i utilizatori ai altor site-uri, portaluri sau re]ele sociale din România vor avea posibilitatea s` asculte legal muzic`. Exist` \ncheiate acorduri cu Neogen.ro, BestMusic.ro [i Monden.Info. Pentru 2009, se preg`te[te o platform` pentru telefoanele mobile, \n colaborare cu un mare operator mobil. Sursele de venit sunt mai multe, \ncepând cu reclama de pe site, vânzarea de produse legate de muzic`, inclusiv MP3-uri. Mai mult, site-ul se va concentra pe proiecte speciale care pot veni din mai multe zone: agen]ii de publicitate, clien]i direc]i, case de discuri, arti[ti de top, alte servicii online.

Motor Play

www.motorplay.ro “Motor Play” este prima revist` auto online din România [i se adreseaz` celor care sunt pasiona]i de reviste \n general, dar sunt dispu[i s` \ncerce s` treac` lucrurile \ntr-o nou` dimensiune, pe propriul computer, cu filme [i sunet. “Motor Play” se downloadeaz` gratuit de pe site [i dispune de text, foto, sunet [i video. Pentru moment, site-ul este doar un suport pentru cei care vor s` descarce revista, dar odat` cu lansarea urm`toarelor reviste electronice pe care le preg`tesc cei de la “Motor Play”, se va avea \n vedere [i crearea de portaluri electronice pentru fiecare revist` \n parte. “Motor Play” este online din 17 aprilie [i \n momentul de fa]` au fost \nregistrate aproximativ 1.000 de download-uri, a[teptându-se ca pân` la finalul anului aceast` cifr` s` ajung` la

Netclips este un serviciu de monitorizare media online, cu accent pe bloguri [i siteuri de informa]ii, lansat \n formul` beta \n luna martie a acestui an, similar ca [i concept cu monitorizarea offline. Serviciul este rezultatul unei ini]iative conduse de trei antreprenori: Radu Ionescu, C`t`lin Teni]` [i Cristian Manafu, [i al unei investi]ii ini]iale de 15.000 de euro. Cel mai relevant element prin care acest serviciu se diferen]iaz` de alte servicii similare este relevan]a local`, respectiv faptul c` rezultatele sunt ponderate \n raport cu importan]a fiec`rei media sau chiar a fiec`rei apari]ii, precum [i \n raport cu importan]a dat` de trafic. Un alt atu \l reprezint` baza de monitorizare a blogurilor, \n acest moment fiind urm`rite aproape 5.000 de jurnale online. Dar cea mai important` facilitate oferit` de NetClips este raportarea la rezultatele competitorilor care va da o imagine interesant` vizavi de discu]iile din jurul unui brand sau al unei industrii. Serviciul de monitorizare va avea mai multe tipuri de abonamente lunare, cu pre]uri \ntre 49 [i 499 de euro, iar pân` la sfâr[itul anului creatorii serviciului estimeaz` c` vor avea \n jur de 150 – 200 de clien]i pl`titori.

NoPrimeTime

www.noprimetime.com

NoPrimeTime este un video ad server unic pe pia]` ce permite introducerea de reclame de diferite tipuri (pre roll, mid roll, post roll), reclame interactive, dinamice, reclame image overlayer [i on-click expanding \n con]inutul video al site-urilor. Platforma a fost lansat` \n octombrie 2007. Solu]ia se concentreaz` \n acest moment pe televiziunile importante din România, precum Pro TV, Pro Cinema, Sport.ro, Acas` TV sau Prima TV, ce au \n site-urile lor con]inuturi video. Sistemul are peste 7 milioane de reclame


COVER STORY INTERNET 2.0

distribuite pân` acum. Printre facilit`]ile oferite se num`r` [i targetarea prin taguri. Site-ul d` posibilitatea utilizatorului s` \[i targeteze reclamele prin alegerea celor dorite prin taguri ce \l intereseaz` sau s` nu difuzeze reclame pe anumite film`ri ce pot intra \n conflict cu produsul c`ruia i se face reclam`, prin op]iunea “Excluded tags”. NoPrimeTime Video Ad Server poate fi introdus atât \n clipuri statice, cât [i \n streaming live, iar reclamele sunt oferite \n diferite forme, astfel \ncât produsul c`ruia i se face publicitate s` poat` fi cât mai bine integrat \n materialul video. Solu]ia este disponibil` atât pe platforma Adobe Flash, cât [i \n Silverlight (dezvoltat` de Microsoft). Viteza metropolitan` este un alt avantaj \n compara]ie cu alte sisteme. NoPrimeTime ob]ine aceast` vitez` prin distribuirea reclamelor atât din serverele sistemului, cât [i din cele ale publisher-ului. Modelul de business este unul Application Service Provider, ce ofer` posesorilor de con]inut video posibilitatea de a introduce reclame \n materialele oferite. Taxarea se face la mia de reclame distribuite [i tariful este de 5 - 7% din veniturile pe care publisher-ul le ob]ine din reclamele difuzate.

36

Biz

uberVU

Vertimo

UberVU este o platform` de distribu]ie \n zona social`, care \i permite utilizatorului s` adauge \ntr-un singur loc platformele pe care le folose[te \n web-ul social (bloguri, conturi Flickr, Twitter etc) [i s` gestioneze toate informa]iile de pe ele \ntr-un singur loc. Serviciul s-a lansat \n prima parte a lunii aprilie \n versiunea private beta. Noii utilizatori nu vor avea acces decât pe baz` de invita]ie trimis` de fondatorii UberVU sau de al]i utilizatori. |n prezent, serviciul are 100 de utilizatori, iar fondatorii UberVU estimeaz` c` pân` la sfâr[itul anului num`rul acestora va ajunge la 30.000-40.000, \n condi]iile \n care regimul “private” va fi men]inut cea mai mare parte a anului. Printre facilit`]ile care vor fi asociate pe viitor acestui serviciu se include intregrarea serviciilor [i a re]elelor sociale. Serviciul va fi \n mare parte gratis, dar vor fi introduse conturi premium cu facilit`]i deosebite \n special pentru companii.

Vertimo.ro este primul motor de c`utare pe vertical` pentru anun]uri imobiliare, din România, dezvoltat de echipa Brainient [i lansat pe 5 decembrie 2007, special pentru a participa la competi]ia Net Start-up. Pe acest site sunt agregate toate anun]urile imobiliare de pe site-urile de profil din România, eliminând duplicatele [i anun]urile expirate, pentru a oferi utilizatorului rezultate mai relevante. |n prezent, site-ul are aproximativ 5.000 de utilizatori \nregistra]i [i un trafic constant de 50.000 - 60.000 de vizitatori unici pe lun`. Vertimo.ro este primul dintr-o re]ea de 10 motoare de c`utare ce vor fi lansate pentru diferite pie]e, cum ar fi cea auto sau cump`r`turi, pân` la sfâr[itul acestui an. Tot pân` la sfâr[itul anului, creatorii site-ului doresc s` atrag`, prin vertimo.ro [i celelalte site-uri din re]ea care vor fi lansate pân` atunci, 1 milion de vizitatori unici pe lun`.

www.ubervu.com

www.vertimo.ro


COVER STORY INTERNET 2.0

Vestate

www.vestate.ro

Vestate.ro este primul site de anun]uri imobiliare video din România [i se adreseaz` agen]iilor imobiliare, persoanelor fizice, care doresc s`-[i prezinte ofertele \ntr-un mod inedit, precum [i persoanelor care sunt \n c`utarea unui imobil sau teren. Serviciul a fost lansat la sfâr[itul anului trecut. Segmentele vizate de site sunt reziden]ial [i comercial. Principalul avantaj \l reprezint` vizionarea imobilelor \n format video. Acesta permite utilizatorilor, atât ofertan]ilor cât [i celor interesa]i \n achizi]ia sau \nchirierea unui imobil/teren, o mai bun` vizibilitate, informa]ii rapide, mai mult` flexibilitate [i accesibilitate. |n cazul \n care clien]ii nu dispun de echipament video, cameramanii de la Vestate.ro pot realiza prezentarea video. O alt` facilitate a site-ului o reprezint` posibilitatea localiz`rii imobilului pe o hart` interactiv`, de la Google Maps. Vestate.ro

propune pentru prima dat` pe pia]a româneasc` serviciul de \nchiriere \n regim “home share”. Targetul acestei categorii sunt \n special studen]ii, care \[i caut` o locuin]`, dar care nu \[i permit s` pl`teasc` chiria \ntreag`. Aceste anun]uri prezint` imobile ce pot fi \nchiriate de mai multe persoane, chiria putând fi \mp`r]it` \ntre colocatari. Va fi lansat` [i o sec]iune dedicat` proiectelor imobiliare \n derulare, care va oferi servicii personalizate pentru developeri. Anun]urile Vestate.ro sunt gratuite pentru to]i utilizatorii. Resursele financiare se ob]in din contracte de publicitate, prezent`ri video realizate de cameramanii de la Vestate.ro, anun]uri preferen]iale [i servicii dedicate developerilor.

yshop

www.yshop.ro yshop este o aplica]ie cu ajutorul c`reia cei care nu dispun de suport financiar sau tehnic \[i pot

deschide magazine online personalizate. Serviciul a fost lansat \n mod oficial \n februarie 2008 [i este complet gratuit, nu se taxeaz` nici g`zduirea, nici comenzile [i nici \ntre]inerea lunar`, iar \n materie de op]iuni de personalizare a magazinului, serviciul dispune de o gam` larg`. |n prezent num`rul de utilizatori este foarte mic (25), \n mare parte din cauza faptului c` serviciul ]inte[te doar un anumit grup de oameni – cei care vor s` \[i deschid` un shop online [i au un produs sau un serviciu de comercializat. Pân` la sfâr[itul anului se ]inte[te dezvoltarea serviciului [i atingerea unui num`r de câteva sute de utilizatori activi. |n privin]a facilit`]ilor viitoare, acestea vizeaz` un nou design pentru magazinele virtuale, un nou motor de editare care va fi mai u[or de folosit [i multe schimb`ri pe partea grafic`. Ca surse de venit, se inten]ioneaz` introducerea unor servicii pl`tite prin care se va putea beneficia de mai multe facilit`]i comparativ cu cele gratuite. O alt` variant` vizeaz` p`strarea serviciului complet gratuit, iar cheltuielile de \ntre]inere s` fie acoperite din reclam`. Biz

Cu Noua Laguna, exigen]a nu are limite Revenirea m`rcii Renault \n segmentul de lux a fost marcat` de lansarea pe pia]a româneasc` a Noii Laguna. Obiectivul deja declarat \n angajamentul global Renault denumit oficial “Contract 2009” implic` ambi]ii pe masur`: situarea Noii Laguna pe unul dintre primele trei locuri, \n clasa sa, \n ceea ce prive[te calitatea. Cu o linie dinamic`, fluid` [i un profil exclusivist, noul Renault Laguna cu cele 2 versiuni disponibile, Laguna Berlin` [i Laguna Estate, ofer` o senza]ie accentuat` de relaxare, castigând fa]` de genera]ia precedent` prin design, performan]e dinamice, consum, fiabilitate, siguran]`. Campania de publicitate, conceput` de Publicis [i implementat` de Media Direction, acoper` numeroase medii: TV, radio, pres`, outdoor [i Internet, la nivel na]ional. De asemenea, planul de comunicare include [i activ`ri BTL \n Bucure[ti, ce vizeaz` unele dintre cele mai relevante conferin]e [i seminarii de business din urm`toarele luni, unde participan]ii vor primi pe telefonul mobil, prin bluetooth, informa]ii despre ma[in`.

Pentru aceast` campanie, a fost dezvoltat un spot TV, care va fi difuzat la nivel global. La acest capitol, România aduce dou` mari premiere, \n ceea ce prive[te vocea folosit` la \nregistr`ri [i coloana sonor`. Pentru prima oar` \n cariera sa, reputatul actor Ion Caramitru [i-a dat acordul pentru folosirea vocii sale \n realizarea unei campanii publicitare. Astfel, timp de 1 an, spoturile TV [i radio pentru Noua Laguna vor fi acompaniate de vocea maestrului Ion Caramitru. |n ceea ce prive[te coloana sonor`, \n exclusivitate \n România, va fi folosit un fragment din piesa “Herculean” a forma]iei The Good, The Bad and The Queen. Aleas` \ntocmai pentru a pune \n valoare partea vizual` a spotului, “Herculean” este o pies` de atmosfer`, ce pare a fi compus` special pentru a se adapta ritmului film`rii. Campania se va desf`[ura la nivel na]ional, \n mai multe etape pe parcursul \ntregului an [i va include [i alte puncte de contact care vor fi dezv`luite pe parcurs publicului.

Biz

37

20 de idei online  

Articol aparut in revista Biz