Page 1

CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL D’OBRES D’ART EN RÈGIM DE COMODAT A L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS DINTRE DEL PROJECTE EXPOSICIONS ITINERANTS Tarragona, 10 de març de 2010 REUNITS D’una part, l’Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous, President de la Diputació de Tarragona, assistit en aquest acte per la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretaria General de la Corporació, que actua de fedataria de l’acte. D’altra part, el Sr. Josep M. Puigibet, Alcalde de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. En ús de les seves atribucions es reconeixen plena capacitat jurídica per aquest acte i en execució del Decret de 8 de febrer de 2010 de número 12010-358 EXPOSEN I. Que la Diputació de Tarragona ha posat en marxa el projecte “Exposicions Itinerants” que té com a objectiu primordial de col·laborar a reforçar i complementar la programació d’activitats culturals dels municipis i alhora contribuir a valorar i rendibilitzar els equipaments culturals de titularitat muncipal. II. L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès disposa d’un equipament cultural per a exposicions adient i està interessat en beneficiar-se del projecte d’Exposicions Itinerants ofert per la Diputació, en concret de l’exposició Un passeig pel paisatge per exposar-ho al Centre Municipal de Cultura. I estant d’acord ambdues parts en aquest sentit subscriuen el contracte de cessió temporal d’obres d’art en règim de comodat, amb els següents: PACTES Primer La Diputació de Tarragona cedeix a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, en règim de comodat, les obres que es descriuen en l’annex I d’aquest contracte, segons les Condicions Generals de préstec en comodat que regulen el servei d’exposicions itinerants, i l’Ajuntament accepta aquesta cessió en les condicions establertes.


Segon La duració d’aquesta cessió serà de l’1 al 26 d’abril de 2010, llevat del que disposa la clàusula segona de les Condicions Generals de préstec en comodat, i el cessionari reconeix la impossibilitat de cedir-ho a tercers. Tercer Als objectes cedits se’ls donarà exclusivament un ús expositiu, d’acord amb la finalitat i condicions de la cessió.

Quart El present contracte es regula pel que s’estableix en els articles 1741 a 1752 del Codi Civil.

Cinquè La Diputació de Tarragona es reserva el dret d’interpretar les clàusules d’aquest contracte i per a qualsevol qüestió o divergència que es pugui derivar de la interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, el cessionari i el cedent se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur. I perquè així consti, s’estén aquest document en exemplar duplicat i, en prova de conformitat el signen ambdues parts en el lloc i la data esmentats en l’encapçalament. EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

Josep Poblet i Tous

Josep M. Puigibet

En dono fe, LA SECRETÀRIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ

Pilar Sánchez Peña


ANNEX I Relació d’obres de l’exposició Un passeig pel paisatge: Valoració total de l’exposició: 10.006,86 EUR. Joan Lahosa Valimaña Pobla de Segur Oli sobre tela 73 x 91,5 cm NIG. 30

(1902-1981)

Antoni Torres Fuster Arco Iris Oli sobre tela 28,5 x 43 cm NIG. 1098 Llegat Josep Burdeus Seritjol

(1874-1945)

(1902-1981) Joan Lahosa Valimaña Raco de Sa Tuna - Bagur Oli sobre tela 46 x 35 cm NIG. 35 Josep Icart Espallargas Paisatge Oli sobre tela 30,5 x 40 cm NIG. 1023

(1928-1985)

Alicia Ibarra (1961) Dos caras de mi cara, en medio... un jardín Oli sobre tela 89 x 130 cm NIG. 1389 José F. Lozano Serrano S/t Oli sobre tela 117 x 85 cm NIG. 1037

(1958)


Antoni Pedrola Font (1928) Sepúlveda Oli sobre tela 72,5 x 92 cm NIG. 576 XV Medalla Tapiró 1964 Antoni Gonzalo Lindín Paisatge abstracte Acrílic sobre tela 160 x 195 cm NIG. 1227

(1920)

Josep Sancho Piqué Posta de sol Oli sobre tela 27 x 17 cm NIG. 484

(1872-1959)

Josep Sancho Piqué Posta de sol Oli sobre tela 27 x 17 cm NIG. 483

(1872-1959)

José Nogué Massó Riu Francolí Oli sobre tela 110 x 90 cm NIG. 1267

(1880-1973)

José Nogué Massó Mar Internum Oli sobre tela 60 x 80 cm NIG. 1270

(1880-1973)

Santiago Costa Vaqué Otoño. Manzanares Oli sobre tauler 53 x 37 cm NIG. 66

(1895-1984)


Lluís M. Saumells S/t Oli sobre tela 72,5 x 98,4 cm NIG. 2181

(1915-1985)

Hortensi Güell Paisatge Oli sobre tela 27,5 x 41,5 cm NIG. 1115

(1876-1903)

Narcís Galià La Sènia Oli sobre tela 81 x 100 cm NIG. 2631

(1925)

Mariano Rubio (1926) Contravent Tècnica mixta sobre tela 114 x 163 cm NIG. 2627

CONTRACTE  

EXPOSICIONS ITINERANTS