Page 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใบสมัครการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชื่อสถานประกอบการที่ต้องการสมัคร สมัครงานในตําแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

จาก

ถึง

ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (STUDENT PERSONAL DATA) ชื่อ-นามสกุล ไทย(นาย/นางสาว) รหัสนักศึกษา สาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ผ่านมา

เกรดเฉลี่ยรวม

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่

ออกให้ ณ

เมื่อวันที่ วันเดือนปีที่เกิด เพศ

หมดอายุวันที่ ส่วนสูง

สถานที่เกิด ซม.

โรคเรื้อรัง โรคประจําตัว ระบุ

ที่อยู่ในภาคการศึกษานี้ โทรศัพท์

E-mail

อายุ น้ําหนัก

ปี กก.

test  

testtest test