Page 1

วันดีวันหนึ่งในปค.ศ.1847 เด็กชายโทมัส เอลวา เอดิสัน ไดถือกำเนิดขึ้น ที่มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา


เมื่อเด็กชายเอดิสันโตขึ้น ก็ไดเขาศึกษาในโรงเรียน แตเด็กชายเอดิสันเรียนหนังสือที่โรงเรียนไดไมนาน บิดามารดาตองนำเขาออกจากโรงเรียน ดวยเหตุที่วา เขาไมสามารถเรียนคณิตศาสตรได


เมื่อเด็กชายเอดิสันออกจากโรงเรียนแลว เขาก็อานหนังสือ ศึกษาเกี่ยวกับเคมี โดยมีมารดาเปนผูดูแลอยูที่บาน


เมื่อเอดิสันอายุได 15 ป เขาไดเขาทำงานเปนคนสงโทรเลข โดยเขาจะมีหองลับเปนของเขาเอง ไวเพื่อคนควา ประดิษฐ เอดิสันทำงานเรื่อยมาจนอายุได 21 ป เขาสรางสิ่งประดิษฐชิ้นแรกขึ้นสำเร็จ คือเครื่องทุนแรงสำหรับสงโทรเลข


เอดิสันคนควา และประดิษฐสิ่งตางๆขึ้นมาอีกเรื่อยๆ จนเมื่อเอดิสันอายุได 30 ป เขาไดประดิษฐหลอดไฟขึ้นไดเปนผลสำเร็จ โดยเปนหลอดไฟหลอดแรกของโลก


ครอบครัวเสมือนตำแหนงเล็กๆครอบครัวหนึ่ง ไดใหกำเนิดบุตรชาย 2 คนที่อายุไลเลี้ยกันที่เมืองโอไฮโอ ชื่อ ออรวิล ไรท และ วิลเบอร ไรท เขาทั้งสองจึงสนิทกันเหมือนเพื่อนมากกวาพี่นอง


เมื่อโตขึ้นดวยความที่เปนเด็กผูชาย ที่ซุกซน ชางสังเกต และชอบอาน จากการอานหนังสือ วารสาร บทความมากมายนั้นเอง วันหนึ่งเมื่อวิลเบอรไดอานบทความนึงแลวรูสึกสงสัย จึงชวนออรวิลมาอานดวยกัน พี่นองทั้งสองจึงเกิด ความประหลาดใจในบทความนี้ ซึ่งเปนบทความของ นักสรางเครื่องรอน ชื่อ ออตโต ลิเลียนทาล ออรวิลและวิลเบอรจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาวา เครื่องรอนจะสามารถเปนมากกวา เครื่องรอนไดไหม


ออรวิลและวิลเบอรจึงตัดสินใจที่จะสรางเครื่องยนต ที่บินไดและสามารถบรรทุกคนไดดวยขึ้นมา เขาทั้งสองจึงเริ่มคนควา ทดลองในหองทำงานของบิดาที่บาน เปนเวลาหลายปการคิดคนเครื่องบินลำแรกของโลก ก็ไดถูกสรางขึ้นจริงโดยสองพี่นองตระกลูไรท เครื่องบินลำนี้มีชื่อวา ฟลายเออร


ตอมาฟลายเออรไดถูกนำมาทดลองนอกสถานที่ ครั้งแรกฟลายเออรลอยขึ้นเหนือพื้นดินไมนานก็ตกลงพื้น ทำใหเสียหายจากการตกกระแทกกับพื้น จึงตองทำการทดลองใหม หลังซอมฟลายเออร 2 วัน ครั้งที่ 2 ฟลายเออรสามารถลอยเหนือพื้นไดถึง 3 เมตร และบินไดไกลถึง 36 เมตร แตขณะที่ทำการทดลองบินกระแสลมแรงมาก จึงทำใหฟลายเออรพลิกคว่ำและพังอีกครั้ง


ออรวิลและวิลเบอรก็ไดทำการทดลองใหมอยูนาน หลายปตอมาในปค.ศ.1908 เขาทั้งสองก็ทำสำเร็จ เขาทั้งสองจึงสาธิตการบินตอหนาสาธารณะชน โดยใหมีผูโดยสารคนนึงขึ้นไปอยูบนเครื่องบินดวย ทุกคนจึงยอมรับเครื่องบินลำแรกของโลกนี้ โรงงานสรางเครื่องบินจึงถือกำเนิดขึ้น โดยสองพี่นองตระกลูไรท และ ประสบความสำเร็จอยางมากในปถัดมา


เรื่องของโทมัส เอลวา เอดิสัน สอนใหรูวา การไมยอทอตอชีวิต เปนแรงพลักดันใหสู และการอาน คนควา ทำใหไดรับความรู จนสามารถทำคุณประโยชนใหกับโลกใบนี้ได ------จบ------


เรื่องของสองพี่นองตระกลูไรท สอนใหรูวา การอานมาก จะทำใหเกิดความชางสังเกต และความอยากที่จะทำใหเปนไปได จนนำมาซึ่งความพยายามจนทำใหไดรับผลสำเร็จ ทำคุณประโยชนใหกับโลกใบนี้ ------จบ------

เอดิสัน - ตระกลูไรท์  
เอดิสัน - ตระกลูไรท์