Page 1

1/2014

MAGAZYN DLA MAM


MOTYWACJ A ZOSTAŃMENEDŻEREM WŁASNEGO POSTANOWI ENI A DOMOWA NEONÓWKA BŁ YSK CZERWONA KOSMETYKI NASTROJE KARNAWAŁOWY OTYM ŁOSOŚW CI EŚCI E ŁOSOSI OWA TORTI LLA MI NISERNI K BUDYŃRODZYNKOWY ZAPRASZAMY NI EOCENI AJKSI ĄŻKI BAWI MYSI Ę HASBROW MAMMAZI NE RODZI NNE W PODRÓŻY CAŁAPRAWDA,


SPI STREŚCI

NANOWYROK5 DOMUI ZORGANI ZUJSI Ę6

NOWOROCZNE7 BARI STKA1 3 I PI NGWI N1 7

1 9 SUKI ENKA21 NANOWYROK23

26 MANI CURE 27 KARNAWALE 29 PI ERNI KOWYM 33 PRZEKĄSKA 35 J AJECZNA 37 OREO 41 MAMUSI MUMI NKA 44 DO ZABAWY 46 PO OKŁADCE!50 ZHASBRO 51 KONKURS 52 WYJ AZDY 53

57 O BLOGERACH58


O NAS MAMMAZINE. PL

MONI KA


BOGNA

www. bebeandcompany. pl

www. t eks t ual na. pl www. t eks t ual na. be


MOTYWACJA NA NOWYROK EDYTAZAJAC. PL

#5


ZOSTAŃ MENEDŻEREM W ŁASNEGO DOMU IZORGANI ZUJSI Ę! BASIASZMYDT. PL

#6


POSTANOW I ENI A NOWOROCZNE POSTANOW IENIA EKSTREMAMY / W W W .LIDIAPIECHOTA.PL

Choć z uż y wa m s et k ima ł y c hk a r t ec z ek na pl a ny ,r oz k ł a dy dni a ,l i s t y na j r óż ni ej s z y c h s pr a wunk ów,uc i ek a m wt ejpi s a ni ni eodz obowi ą z a ń.Zpos t a nowi eni a minowor oc z ny mij es t i na c z ej . . .Onez obowi ą z uj ą ,ma j ąmot y wowa ć ,wy mócegz ek uc j ę. . .Oneni emogąby ći l uz j ą . Dl a t ego, pogodz i ws z ys i ę zl os em, z wł a s ną na t ur ą ,k t ór a dz i a ł a s pont a ni c z ni e i „s pont a nogenni e”nai nny c h,ni er obi ęt y powonowor oc z ny c hpos t a nowi eń.Na j wy r a ź ni ej z e s t r a c hu.Oc z y wi ś c i epr z edi c hni es peł ni eni em.T a ks obi emy ś l ę,ż ew s umi edobr z er obi ę,bo mi er z ęs i ł ynaz a mi a r y ,boni epodnos z ęs obi eni ez dr owoc i ś ni eni a .W k ońc uit a ks i ę" ni e wy r a bi a m"zt y mi c odz i enny mi , ac odopi er os pr os t a ćNOWOROCZNYM? Hmmmm,amoż ej az wy c z a j ni eni er oz umi em i c hna t ur y . . . ?Moż eonema j ąby ćt a k i e. . . ni edos k ona ł e?Ni eeeee.J at a k i c hni ec hc ę.J a kc ośr obi ę,t oa l bona2 00%,a l bowc a l e.Wi em j edna kdobr z ec z egoc hc ę. Żebyni eby ł ową t pl i woś c i t o, ż ec hc ę, ni ez na c z y , ż epos t a na wi a m! : P L I ST ANI EPOST ANOWI EŃ,t udz i eż" c hc i ej s t w"( a l bor a c z ejni ec hc i ej s t w,j a ks i ęz a r a zok a ż e) Ext r ema myL i di i Pi ec hot y Chc ęNI Ej eś ćgl ut enuma r z ymi s i ęt a k i z dr owydet ox–t y l k owa r z y wk a , owoc e, mi ęs o, k a s z e bez gl ut enowe–bot engl ut ent os t r a s z l i wat r uc i z nadz i s i ej s z y c hc z a s ówj es t ! -Chc ęc hodz i ćzwc i ą gni ęt y m br z uc hem,boodnos z eni aZa c ha r i a s z anapr a wejr ęc eibok u, ma mj a k i śt a k i wz dęt y …: )Aj a kgowc i ą ga m, t os y l wet k as i ępi ęk ni epr os t uj ei odr a z uc z uj ęs i ę z gr a bni ej s z a . Chc ęNI E„r oz wa l a ć ”k a s y–ni gdyni eby ł a ms pec j a l ni eos z c z ędna , a l eodk ą dj es t em ma mą , t o j użpr z egi ęc i e–dl adz i ec k aWSZYSTKO.Ba !Dot egoc z ek ol a da ,c i a c ha–nobopr z ec i eż „s z c z ęś l i wama mat os z c z ęś l i wedz i ec k o”: )Dos y ć ! Chc ęz nowuuc z y ćs i ęf r a nc us k i ego, ar a z emzZa c ha r i a s z emt a k ż es z wedz k i ego, bot ooj c z y s t y j ęz y kj egofińs k i ej r odz i ny . Dot egomógł bydoj ś ćfińs k i wł a ś ni e…, a l emi er z mys i ł ynaz a mi a r y …ws z y s t k opok ol ei No. T oc hy bat y l e. T a k api guł k anowor oc z na . Na j wa ż ni ej s z y m moi mc el em c odz i enny mj es t ws pi er a ćmoj edz i ec i ęw poz na wa ni uś wi a t a–t os t y mul uj ą c et a k ż edl amni e.Pr z yok a z j i gener uj es por oni es podz i ewa ny c hz da r z eń,dec y z j i ,ana wetma ł y c hpos t a nowi eń( ma ł y c h,bo ni eNOWOROCZNYCH) .

#7


POSTANOW IENIA BASISZMYDT / W W W .BASIASZMYDT.PL

NowyRokz a c z nęodbi l a ns u. Si ebi es a mej , s woi c hdok ona ńi t egoc ouda ł omi s i ęz r obi ćdobr z e. Ws z y s t k opot o, ż ebyz oba c z y ć , ż ej es t em f a j na . Nac odz i eńz dec y dowa ni ez ar z a dk os i ebi edoc eni a m,i wc i ą żwy s z uk uj ępr obl emyt a m,gdz i e i c hni ema .Chc ęs poj r z ećnami j a j ą c yr okj a knac a ł oś ć .Nowor oc z nepos t a nowi eni awc a l eni e mus z ąby ćgł upi eini cni ez na c z ą c e.Dl amni es ąba r dz owa ż ne.T odz i ęk inowor oc z ny m pos t a nowi eni om pr z es t a ł a m pa l i ćpa pi er os yk i l al a tt emuiobgr y z a ćpa z nok c i e.W z wi ą z k u zt y m wi em, ż ema m ogr omnąmocwc i el a ni ai c hwż y c i e. Spi s y wa ni emoi c hc el ówi ma r z eńnat enr okz a c z ęł a modna pi s a ni anaś r odk uk a r t k i : ”Cz ł owi ek k s z t a ł t uj es woj ena wy k i do3 0r ok uż y c i a . Po3 0r ok uż y c i at ona wy k i k s z t a ł t uj ąc z ł owi ek a ”. T o hi ndus k i epr z y s ł owi ena pi s a łnas woi c h ur odz i nowy c hz a pr os z eni a c h St ev eJ obs–oj c i ec Appl e’ a .T a ks i ęs k ł a da ,ż epopi er ws z eJ obsj es tmoi ma ut or y t et em,apodr ugi ew 2 01 4r ok u k ońc z ęma gi c z ne3 0l a t . Pos t a nowi ł a m wi ęcos t r oz a br a ćs i ęz as woj ena wy k i . T a k as y t ua c j a . Odk ł a da ni er z ec z ynami ej s c e,z a pi s y wa ni ews z y s t k i ego,ż ebyni er obi ćba ł a ga nuw gł owi e, k ońc z eni ews z y s t k i egot egoc oz a c z ęł a m,pl a nowa ni epos i ł k ów,s pa ni ebezt el ef onupr z y ł óż k u,nagodz i nępr z eds nem wy ł ą c z a ni ews z y s t k i c hwi fir i fi,c z y t a ni epółgodz i nnydz i enni e, j edz eni eś ni a da ńt ot y l k ok i l k ana wy k ów, k t ór ec hc i a ł a by ms obi ewy r obi ćl ubwz moc ni ć . Opr óc z t egomoi m na j wi ęk s z y m ma r z eni em doz r ea l i z owa ni ana2 01 4r okj es twy c i ec z k a ,na j l epi ej a ut em doWł oc h,zmoi m męż em ipa r ąpr z y j a c i ół .Zt y m wi ą ż es i ęk ol ej nepos t a nowi eni e– os z c z ędz a ni epi eni ędz y .Ni et y l k onawy c i ec z k ę,a l einadom,k t ór ybuduj emy .Chc i a ł a by m c z ęś c i ejzc a ł ąr odz i nąj eź dz i ćnar ower z e,ba r dz i ejs y s t ema t y c z ni el ogowa ćiz a pr z y j a ź ni ćs i ę ni ec oba r dz i ej zht ml em, wi ęc ej got owa ć , wi ęc ej s ma k owa ći mni ej s i ępr z ej mowa ć .

#8


POSTANOW IENIA MALW INY BAKALARZ / W W W .BAKUSIOW O.PL

NowyRok … NoweŻy c i e… NowaJ a … A moż et y mr a z em pój ś ćpodpr ą d?Moż ebyt a k pos t a nowi ć ,ż epos t a nowi eńni ebędz i e?Moż eNowąMnąz os t a nęni ez mi eni a j ą cw s obi e z upeł ni eni ct a kdl aodmi a ny ?Ni edas i ę?J a ks i ęni eda , j a ks i ęda ! J a k i emi a ł a śz a pl a nowa nepos t a nowi eni enowor oc z ne?Ni ec hz ga dnę–s c hudną ć ?Hmm… t r udnoni eby ł o. Ak t ór yt oj użr okzk ol ei s obi et opos t a na wi a s z ?Podej r z ewa m, ż epr z edc i ą ż ą z r z uc eni et egoi owegok r ól owa ł onaT woj ej l i ś c i e. No wł a ś ni e.Pr z y z na js i ęs a mapr z ed s obą ,i l er a z yogl ą da j ą cs woj ez dj ęc i as pr z ed c i ą ż y s t wi er dz i ł a śc i c ho:„Al ej a by ł a m gł upi a ,pr z ec i eż by ł a m t a k az gr a bna .Po c os i ęt y l e z a ma r t wi a ł a ms woi mwy gl ą dem? ”. Zna j omahi s t or i apr a wda ?Uwi er zmi –t er a zt eżoc eni a s zs i ę z by ts ur owo. Za da j es zs obi ej edna kpods t a wowepy t a ni e–j a kt oz r obi ć ?J a kpr z epr ogr a mowa ćs wój móz g? Pi er ws z aws k a z ówk a–z a c z ni js ł uc ha ćt ego,c omówi ąws z y s c ydook oł azT woi m męż em na c z el e.J eś l imówiCi ,ż eni ez wr a c anat ouwa gi ,ż edl ani egoj es t eśna da lt a ks a mopi ęk naj a k pr z ed c i ą ż ą ,moż e wa r t oj edna k us uną ć go z s z er egu k ł a mc ów ii nny c h na j gor s z y c h os z uk uj ą c y c hnak a ż dy mk r ok us woj eż ony ? Uwi er zmi –wpr z y r odz i eni cni egi ni e. Wz a mi a nz at o, ż ema myt r oc hęwi ęc ej c i a ł k ai moż eni e podoba mys i ęs obi et a kj a kwc z eś ni ej ,ot r z y ma ł y ś myna j pi ęk ni ej s z ąoz dobę–dz i ec k o,k t ór e s k ut ec z ni eodwr a c auwa gęodna s z y c hma nk a ment ów. Ra c huneki t a kwy c hodz i zk or z y ś c i ądl a na s–ni edz i ec i a t ena mz a z dr os z c z ą ! Gwa r a nt uj ęCi t o! Wi es zc o mipowt a r z amójmą ż ?Naws z y s t k o pr z y j dz i ec z a s .Kol ej nyba na ł ?No dobr z e. Poba wi mys i ęwi ęcw ma t ema t y k ę:I l ej użż y j es znat y mś wi ec i e?Ai l ej es z c z epl a nuj es zż y ć ? Pewni ewy s z ł ozt egodobr y c hk i l k a dz i es i ą tl a t .At er a zodpowi edzs obi es z c z er z enapy t a ni e: Cz y mt enr okc z ydwal a t apoś wi ęc onewc a ł oś c i dz i ec k us ąwpor ówna ni udok i l k udz i es i ęc i ul a t T woj egoż y c i a ?Ni ews z y s t k onar a z !T er a zj es tc z a snapoz na wa ni eiobs er wowa ni eT woj ego dz i ec k a , napr z eż y wa ni er a doś c i ma c i er z y ńs t wa .T egoc z a s uni k tCi ni eoddaj eś l i s t r a c i s zgona z a ma r t wi a ni es i ęs woi m wy gl ą dem imor der c z epr óbywpr owa dz eni aw ż y c i edoda t k owy c h obowi ą z k ówz wi ą z a ny c hz„popr a wi a ni ems i ebi e”. Nar oz k os z edi et yi k a t owa ni es i ęnas i ł owni pr z y j dz i ej es z c z epor a .

#9


Powi edzmi s z c z er z e, dl ak ogoc hc es zs i ęz mi eni ć ?Dl as a mej s i ebi e?Podpowi em Ci c hc es zs i ę z mi eni ćdl aot oc z eni a .Na j c z ęś c i ejt egona j bl i ż s z egoc z y l iT woj egof a c et a .Dopi er ouz na ni e wj egooc z a c hda j eCi s a t y s f a k c j ę.Idopi er owt edyc z uj es z ,ż ez r obi ł a śc oś„dl as i ebi e”.Ac z y j edy ny mk ompl ement em j a k ius ł y s z a ł a śods woj egomęż c z y z nypr z edCi ą ż ąby ł o:„Al eżT y j es t eśz gr a bna ”?Ni ewi er z ę! Doc z egoz mi er z a m?Dot ego, ż ebyuś wi a domi ćCi , ż eT woj epi ęk no t oni et y l k oi l oś ćt k a nk i t ł us z c z owej ! Cz yz mi eni ł ys i ęT woj eoc z y ?Us t a ?Uś mi ec h?Kupk i l k anowy c hk os met y k ów, wy r wi j wi ec z noś c i półgodz i nynama k i j a ż , s pój r zwl us t r oi z r oz um, ż ej es t eśpi ęk nat a ks a moj a kpr z edc i ą ż ąc z y 1 0l a tt emu. AT woj ewnęt r z e?T woj e„j a ”?My ś l i s z ,ż eT wój f a c et ,r odz i na ,pr z y j a c i el ek oc ha j ąCi ęz at oj a k wy gl ą da s z ?J es t eśj użduż ądz i ewc z y nk ąic hy bani emus z ęCimówi ćj a kj es t .Cz yt y c hk i l k a doda t k owy c hk i l ogr a mów z mi eni ł ot o,k i mj es t eśw ś r odk u?Pewni et a k …T wójmóz gdoz na ł t r a gi c z neja mnez j iini epa mi ęt a s zj użk i mj es t eś ,c oCi ęi nt er es uj e,ba wi ,ś mi es z y .Napewno s t a ł a śs i ęni ec i ek a wa ,nudna ,z eps ut ados z pi k uk oś c i …L udz i eni ema j ąCi ęz ac ok oc ha ćbo ma s zs z er s z ebi odr ai wy s t a j ą c ybr z uc h.Ogół em t r a gedi a: ) Hej ! Gł owadogór y ! Kups obi ewk ońc unowyc i uc hi z a pomni j naj a k i śc z a soT woj ej ga r der obi e s pr z edc i ą ż y .Ni ema r t ws i ę-j es z c z edoni ejwr óc i s z .Sz k odaCipi eni ędz y ?Pos z uk a jok a z j i wI nt er nec i e.Spr óbujz a t us z owa ćt oiowo,wy ek s ponowa ćt o,c ow T obi epi ęk neipok a ż wr es z c i es woj emudz i ec k u,ż ema mak oc has i ebi et a k ąj a k ąj es tini epr z ej muj es i ębz dur a mi . My ś l t a k , j a k by śc hc i a ł aż ebymy ś l a ł owpr z y s z ł oś c i os obi eT woj edz i ec k o. I ni emy ś l , ż e„T a , c opi s z e, wy mą dr z as i ębopr z y t y ł awc i ą ż y5k gat er a zs pa dł oj ej 1 0bok a r mi pi er s i ą ”.T a ,c opi s z e,pr z edc i ą ż ąby ł as z c z upł a ,c hodz i ł aw s z pi l k a c hdos k l epupobuł k iini e z oba c z y ł a by śj ejbezma k i j a ż u.At er a zni emi eś c is i ęw a nij edenc i uc hz es woj ejga r der oby , ga ni azwóz k i em w k uc y k uidr es a c hi …k oc has i ebi et a k ąj a k aj es tbowi e,ż enaws z y s t k o pr z y j dz i epor aaCi ,k t ór z yj ąot a c z a j ąc eni ąj ąz aj ej wnęt r z eani ek i l k ak i l ogr a mów wi ęc ej c z y mni ej . I t egos a megoż y c z yT obi e…

#10


POSTANOW IENIA ANIW ARZYBOK / W W W .VIKISIEZNA.BLOGSPOT.COM

Koni ecr ok ut oz a ws z er eflek s y j nyc z a s . . .Świ ą t ec z nes pot k a ni azbl i s k i mi ,c hwi l abys i ę z a t r z y ma ć , pomy ś l eć ,r oz l i c z y ćs i ęzs a my m s obą , pouk ł a da ć my ś l i . . . Pos t a nowi eń nowor oc z ny c hni er obi ę, bodł ugi c z a snai c hr ea l i z a c j ęs pr a wi a , ż eumi er a j ąś mi er c i ąna t ur a l ną i ni gdyni ez r ea l i z owa newy woł y wa ł yf r us t r a c j ę, a l epoc z ą t ekr ok ut or ówni eżmoj eur odz i ny … T y k a j ą c yz ega rini eodpa r t ac hęć" os i ą gni ęc i ac z egoś "pr z ed3 0k ąmot y wuj edodz i a ł a ni a . W nowy mr ok uc hc ęda l ej c i ęż k opr a c owa ći odnos i ćs woj ema ł ewi el k i es uk c es ywbl ogowa ni u, c hc i a ł a by m wr óc i ćdopr a k t y k owa ni aj ogiidok ońc z y ćk ur snapr a woj a z dy .J a k oma mama m pl a nodpi el uc howa ćI gor ai na uc z y ćVi k i c z y t a ć . . . Wi el k i c hpl a nówni es nuj ę, a l ema m ogr omnąna dz i ej ę, ż et obędz i edobr yr ok , ż ewy z na c z a j ą c s obi er ea l nec el e,os i ą gnęwewnęt r z nes peł ni eni e,ż ew k ońc uz na j dęwi ęc ej c z a s udl as i ebi e i na s t ą pi pr z et a s owa ni ewhi er a r c hi i moi c hr ól . T enr okk ońc z ęj a k os peł ni onama t k ai ż ona . . . Zar okot ej por z ec hc ęby ćs peł ni onąma mąpr a c uj ą c ą , k obi et ąa t r a k c y j nądl amęż amego. . .

#11


Mo n i k a

#12


DOMOWA BARI STKA EFOREVENT. PL


#15


NEONÓW KA IPI NGW I N SW EETMILIEU. PL

Wt y ms ez oni eni eda ł a mr a dypr z ej ś ćoboj ęt ni eobokt y c hur oc z y c hpi ngwi nów.T oc hy ba na j ł a dni ej s z ywz órnowej k ol ek c j i Mi ni Rodi ni , noi t a kna pr a wdęl eggi ns ówws z a fiema l uc hani e moż ez a br a k ną ć . Sąwy godnei ba r dz ouni wer s a l ne, moż naj eł ą c z y ćnat y s i ą c es pos obów. J aj e l ubi ęzdł ugi ma ż ur owy ms wet r em,but a mit y puEmu idl apr z eł a ma ni at ej“k r emówec z k i ” neonowac z a pk a . Ci epł o, k omf or t owo, noi t ez a wa di a c k i epi ngwi ny …

Cz a pk aUCB| Sz a l i k , k ur t k a , s wet erZARA| L eggi ns yba na na z . pl | But yH&M #17


#18


BŁYSK SHINYSYL. BLOGSPOT. COM


L ubi c i ebł y s k ot k i ? Bowł a ś ni ena dc hodz i k a r na wa ł , c z y l i c z a smi eni ą c egos i ębr ok a t u, c ek i nówor a zc y r k oni i . Moż ec i ebł y s z c z ećbezoba w, bot oj es twł a ś ni eok r es , k i edymoż emymodowopos z a l eć .Moj ai mpr ez owapr opoz y c j at oc z a r nas uk i enk aok l a s y c z ny mk r oj u,k t ór ejdek ol toz da bi a j ąmi goc z ą c e c ek i ny . W pr z y pa dk ut a k i ej z dobnej gór ys t r oj uni emus i myma r t wi ćs i ęodobórna s z y j ni k a . Wy s t a r c z yj edy ni ek ompl etbr z ęc z ą c y c hbr a ns ol et ek l ubk ok t a j l owypi er ś c i onek .Abypos t a wi ćpr z y s ł owi owąk r opk ęna dimoż ec i epos z a l ećzor y gi na l nąt or ebk ą .Pr z eź r oc z y s t a ,w k s z t a ł c i e per f um, amoż ews oc z y ś c i ec z er wony mk ol or z e? Uda nej z a ba wy !

#57


CZERWONA SUKI ENKA KAPUCZINA. COM


Sz uk a j ą ck r ea c j ik a r na wa ł owejna j c z ęś c i ejwy bi er a myc ek i nowes uk i enk i .T oj ec or ok upol ec a j ąna m ma ga z y nymodoweor a zpor t a l e.Ni e t wi er dz ę, ż et oz ł ypomy s ł , a l ej a kk a ż dyi nny–ni ej es tdobr ydl ak a ż dego. Ka r na wa łt odobr yc z a s ,bypok a z a ćs wójt emper a ment .Kobi ec ys i l nyc ha r a k t erz ak a ż dy mr a z em dos t r z ega m wc z er wi eni ,el ega nc j ęz a św gr a na c i eis z ma r a gdz i e.Dl a t egot eżwy bórpa dłnac z er woną ,dr a powa nąs uk i enk ęzodk r y t y mir a mi ona mi .Obowi ą z k owes ąoc z y wi ś c i e s z pi l k i . Wt y m pr z y pa dk us pr a wdz ąs i ęz a r ównodel i k a t nes a nda ł k i , j a ki s z pi l k i ws z pi c . Oc z y wi s t y m wy bor em wy da j es i ęt ut a jna s z y j ni kl ubk ol i a .J azni ejz r ez y gnowa ł a m nar z ec zdł ugi c hz ł ot y c hk ol c z y k ów z es z ma r a gdowy mi oc z k a mi . Ws z y s t k opot o, bypodk r eś l i ćk obi ec ydek ol t , s z y j ęi r a mi ona . Pa r a dok s a l ni eel ement em bi ż ut er y j ny m ok a z uj es i ęr ówni eżk l a s y c z na c z a r nak oper t ówk a . Ws z y s t k oz as pr a wąz ł ot y c hel ement ówpr z yz a pi ęc i u. Br a ns ol et k awt y ms a my mk ol or z ebędz i ena wi ą z y wa ł adot or ebk i or a zk ol c z y k ów. Nak oni ecma r y na r k a . Cel owowy br a ł a mt a k ą , gdz i ec z er ńz os t a j epr z eł a ma napr z ezgr a na t . W pr z ec i wny mwy pa dk us t y l i z a c j a z a c z ęł a byr obi ćs i ęni ec oz by tpopr a wnai f or ma l na .

#22


KOSMETYKINA NOWYROK AGATHALOVER. COM


#24


#25


NASTROJE MONIKA PRYŚKO

J ednazt y c hc hwi l , k t ór es ąba r dz oz wy c z a j ne, j ednoc z eś ni ena dz wy c z a j nei t ęs k ni s i ędoni c h. Wi ec z órzpr z y j a c i ół k ą , ogl ą da ni efil muj edny m ok i em, dr ugi mr ea gowa ni enak ol ej nąpor c j ęna j wa ż ni ej s z y c hpl ot ekwż y c i u. Odpoc z y nekdl adus z y . Ażws t y ds i ępr z y z na ć , ż eba na l nyfil m, t y s i ą ck a l or i i s k ondens owa ny c hwj ednej ł y ż c ec z ek ol a dy , odr obi nawi nai popc or ns ąws t a ni es t wor z y ć t a k i na s t r ój . Rel a k sdl adus z y . Zna c i et ouc z uc i e?

1

4

1 . www. bi t . l y / KB5 4r B 2 . www. bi t . l y / KB5 a 2 y 3 . www. bi t . l y / K3 0BN7 4. www. i ns t a x. pl 5 . www. bi t . l y / 1 c WNa J V 6. www. nut el l a . pl / pl 7 . www. bi t . l y / 1 9Zt bs U

#26

2

5

3

6

7


KARNAWAŁOWYMANI CURE INNOOKA. BLOGSPOT. COM


#28


O TYM KARNAWALE TROJMIEJSKIEMAMY. PL

Coj es twa ż ni ej s z e–dobr z es i ęba wi ćc z ydobr z es i ęna j eś ć ?Myobs t a wi a my , ż ej ednoi dr ugi e! T y mr a z em,j a k o Per f ek c y j ne Pa ni eI mpr ez yz dec y dowa ł y ś mys i ę nas z y bk i e pr opoz y c j e, s t wor z onedos ł owni ezk i l k upr oduk t ów.


1 .CZAPECZKIKARNAWAŁOW E.

2.MI NIGRZANKIZPASTĄ ZOLI W EK ISUSZONYCH POMI DORÓW.


3.CZTERYSERY.

4.KRAKERSYZSERKI EM PHI LADEPHI A, ŁOSOSI EM IKOPERKI EM.


5.TAPAS

3.CZTERYSERY.


ŁOSOŚW CI EŚCI E PI ERNI KOWYM MOJETW ORYPRZETW ORY. BLOGSPOT. COM


SKŁADNI KINA 2PORCJE: 2fil et yzł os os i aowa dz eok oł o2 00gk a ż dy s okz1 / 2c y t r y ny ś wi eż oz mi el onas ól 1 80gmą k i 1 00gz i mnegoma s ł a s z c z y pt as ol i 1ł y ż ec z k apr z y pr a wydopi er ni k a 1ł y ż ec z k ac y na monu 1ł y ż k ak a k a o 1ł y ż k ac uk r upudr u 2ł y ż k i mi odu 1ż ół t k o r oz mą c onej a j k odopos ma r owa ni a

PRZYGOTOWANI E: ws z y s t k i es k ł a dni k i nac i a s t oumi eś c i ćwmi s c ei z a gni eś ćc i a s t o, s c hł odz i ćwl odówc emi ni mum pr z ezpół godz i ny ł os os i afil et ybezs k ór y , umy ć , os us z y ć , pos ol i ć , s k r opi ćs ok i em zc y t r y ny c i a s t opodz i el i ćnapół ,r oz wa ł k owa ćnapos y pa nejmą k ąs t ol ni c y-maby ćc i enk i e,j a k by ś my c hc i el i powy c i na ćzni egopi er ni c z k i uł oż y ćł os os i anaś r odk u, z wi ną ć , br z egi z l epi ć , wy r ówna ć , ż ebyt wor z y ł z gr a bnypr os t ok ą t z l epi eni em do doł u uł oż y ć na pos ma r owa nejdel i k a t ni e ol ej em bl a s z c e,pos ma r owa ć r oz mą c ony mj a j k i em, pona k ł uwa ćwi del c em ws t a wi ćt a kpr z y got owa negoł os os i adona gr z a negopi ek a r ni k ado1 80s t opni naok oł o3 5 40 mi nut poda wa ćna j l epi ej wt owa r z y s t wi eż ur a wi ny k r oi ćna l eż yba r dz oos t r y m noż em, s ma k uj ewy bor ni ez a r ównonac i epł o, j a ki naz i mno

#34


ŁOSOSI OWA PRZEKĄSKA STOLIKW KROPKI. PL

Ł os ośwędz onyt oba r dz owdz i ęc z nyj edz eni owot ema t–pa s uj epr a k t y c z ni ews z ędz i eido ws z y s t k i ego ina wetos oby ,k t ór eni el ubi ąini ej edz ąr y b pot r a fiąs i ęnani ego s k us i ć . Wz wi ą z k uzt y m, ż ej es tk a r na wa ł –pr z eds t a wi a m Wa m da ni ei dea l ne!


SKŁADNI KINA 45SZTUK: ł os ośwędz ony1 00g s er ekc hr z a nowydos ma r owa ni a3 040g r uk ol a4por z ą dnega r ś c i e pes t ozba z y l i i 1ł y ż ec z k anak a ż dąpor c j ę

PRZYGOTOWANI E: Pr z y got owa ni eda ni aj es tba r dz oł a t we: pl a s t er k i ł os os i auk ł a da mynades c e odgór ydopoł owys ma r uj emygr ubos er k i em c hr z a nowy m na s t ępni enat ona k ł a da myr uk ol ę pl a s t er ekz wi j a myc i a s no, pr z ebi j a mywy k a ł a c z k ą , nagór z ek ł a dz i emypół ł y ż ec z k i z i el onego pes t o, wz dł użk a wa ł k a . Poda j emynat a l er z uudek or owa ny mr uk ol ąi pes t o.

#36


TORTI LLA JAJECZNA STOLIKW KROPKI. PL


SKŁADNI KINA 45SZTUK: j a j a8 c ebul aduż a1 z i emni a k i duż e2( ok . 0, 5 k g) pa pr y k ac z er wona1 , 2 k g pa pr y c z k i c hi l i 2 s ól i pi epr zś wi eż oz mi el one ol ej r z epa k owy2s z k l a nk i

PRZYGOTOWANI E: wga r nk ur oz gr z a ćol ej r z epa k owy( dous ma ż eni az i emni a k ówi c ebul i ) z i emni a k i obr a ć , pok r oi ćwk os t k ę, c ebul ęobr a ći pok r oi ćwni ez by tma ł ek a wa ł k i do r oz gr z a nego ol ej u wr z uc i ćz i emni a k iis ma ż y ć ma k s 3 mi nut y .Zi emni a k ima j ą by ć podpi ec z one. Os us z y ćnar ęc z ni k upa pi er owy m dot egos a megot ł us z c z uwr z uc i ćc ebul ęuwa gawy s t a r c z yj ej 1 5s ek und! ! owy j ą ći os us z y ćna r ęc z ni k upa pi er owy m napa t el ni ęł y ż k ąpr z el a ćzga r nk a3ł y ż k i ol ej u, nani mpods ma ż y ćpa pr y k ęc z er wonąi c hi l i pr z ez 3mi nut k i j a j k awbi ćdomi s k i , pr z y pr a wi ćpor z ą dni es ol ąi pi epr z em, ws y pa ćwa r z y wa , wy mi es z a ć . c a ł oś ćpr z el a ćnar oz gr z a nąpa t el ni ęz3ł y ż k a miol ej u.Sma ż y ćnaś r edni ejmoc yk uc henk i . Wt r a k c i es ma ż eni adel i k a t ni epodnos i ći wl ewa ćj a j k apods pód j a kj użdół będz i eus ma ż ony , z dj ą ćt or t i l l ęnat a l er zi os t r oż ni ewł oż y ćnapa t el ni ędr ugą s t r oną . T r z y ma ćnapa t el ni , a żwś r odk ubędz i egot owa . Poda wa ćpok r oj onąnat r ój k ą t yj a kpi z z ę: ) Sma c z nego! Pol ec a mni ebowus t a c h!

#39


#18


MI NISERNI KIOREO TROJMIEJSKIEMAMY. PL


SKŁADNI KI : 1 0ma ł y c hpa c z ekor eo pół k os t k i ma s ł a 1 k gt wa r ogugot owegodos er ni k a a r oma twa ni l i owyl ubmi gda ł owy pół s z k l a nk i c uk r u 2j a j k a

PRZYGOTOWANI E: Zc i a s t ekzoś mi upa c z ekus uńbi a ł yk r em, ac i emneher ba t ni k i z mi k s uj r a z emz80%ma s ł a . Wy ł óż dopa pi l ot ekuł oż ony c hnabl a s z c edomuffink ów. T wa r ógz mi k s uj zdwomaj a j k a mi , a r oma t em, c uk r emi odr obi nąma s ł a . Uz upeł ni j pa pi l ot k i ma s ą t wa r ogowąi udek or uj poz os t a ł y mi c i a s t ec z k a mi . Pi ec zpr z ezok oł o2 0mi nutwpi ek a r ni k una gr z a ny m do1 7 0s t opni .

#43


BUDYŃ RODZYNKOWY MAMUSIMUMI NKA

( BEZCUKRU)

RAZOW ECIASTECZKA. BLOGSPOT. COM

Wpr a wdz i e Mumi nk i ,j a k o ba r dz o mą dr es t wor z eni a ,pr z es y pi a ł yc a ł ąz i mę ( w doda t k u zbr z us z k a miwy peł ni ony mit y l k oi gl i wi em) ,a l egdy bypr z y s z ł oi ms pędz a ćz i mny ,s z a r y i nos t a l gi c z nys t y c z eńw Pol s c e,t oMa mus i az a pewner a c z y ł a byws z y s t k i c hs woi mk l a s y k i em, c z y l i budy ni emr odz y nk owy m. ChoćT ov eJ a ns onni eudok ument owa ł adok ł a dnegopr z epi s u, t o pr z y pus z c z a m,ż ewł a ś ni ew t a k ipr os t ys pos óbwy gl ą da ł oj egopr z y r z ą dz a ni e.Noij es t em ni ema lpewna ,ż e Ma mus i aMumi nk ados y py wa ł as z c z y pt ę uwi el bi a ny c h w Sk a ndy na wi i k or z enny c hpr z y pr a w.


SKŁADNI KINA 23PORCJE: 2s z k l a nk i ml ek a( moż eby ćr oś l i nne) 1 / 2s z k l a nk i r odz y nek 2ż ół t k a 2ł y ż k i mą k i z i emni a c z a nej 2ł y ż ec z k i mi ęk k i egoma s ł a 1 / 2ł y ż ec z k i mi el onegok a r da monu( l ubc y na monu) opc j ona l ni e: 1ł y ż ec z k aek s t r a k t uzwa ni l i i ( l ubc uk r uwa ni l i owegowwer s j i dl ał a s uc hów)

PRZYGOTOWANI E: Ws z y s t k i es k ł a dni k iumi es z c z a myw r ondel k uidok ł a dni emi es z a my( na j l epi ejt r z epa c z k ą ) . Podgr z ewa my ,c a ł yc z a smi es z a j ą c ,domoment uz a got owa ni aiz gęs t ni eni a .Pr z edpoda ni em l ek k os t udz i my( moż napr z y k r y ćf ol i ąs poż y wc z ą ,a l eni ena l eż ymi es z a ćpodc z a ss t udz eni a , poni ewa żmoż es i ęr oz wa r s t wi ć ) . Sma c z nego!

#45


ZAPRASZAMYDO ZABAWY EFOREVENT. PL


Dobr ewr a ż eni er obi s i ęt y l k or a z . Spr a w, byT woj ak a r na wa ł owai mpr ez az r obi ł ana j l eps z e, j uż ods a megopoc z ą t k u. Za pr ośgoś c i wwy j ą t k owys pos ób–wy ś l i j , l ubwr ęc zna s z ek a r na wa ł owe z a pr os z eni a ,w f or ma c i eDL .Ca ł ąt y l nąs t r onębędz i es zmi a ł anawy pi s a ni es z c z egół ów,da t y , godz i ny , mi ej s c a , wy ma ga ny c hs t r oj ówi t d. Za pr os z eni eś c i ą gni j ( l i nkwMa mma z i ne) , wy dr uk uj nagr ubs z y m, bi a ł y m pa pi er z e, wna j l eps z ej j a k oś c i i wy t ni j . Naj edny ma r k us z uA4mi es z c z ąs i ę 3z a pr os z eni a .Dl ador os ł y c hi mpr ez owi c z ów –s z a mpa ńs k i e,c z a r ne,adl adz i ec i–k ol or owe z a pr os z eni adows pa ni a ł ej z a ba wy . T er a zj es tc z a snaz a ba wę! Ni ec hbą bel k owena poj epł y nąs t r umi eni a mi . Sz c z ęś l i wegoNowego Rok ui uda negok a r na wa ł u! www. ma mma z i ne. pl / downl oa d/ z a pr os z eni a . r a r

#48


#18


NI EOCENI AJKSI ĄŻKIPO OKŁADCE! MONIKA PRYŚKO

Dobi bl i ot ek i z a pr owa dz i łmoj ąs i os t r ęi mni eT a t a . Nana s z ąwy r a ź nąpr oś bę. Pot em t abi bl i ot ek ani er a zpeł ni ł ar ol ęś wi et l i c y , amyc z uł y ś my s i ęt a mdos k ona l e. Pa mi ęt a mz a k ur z one, wy mi ęt e, s t a r ek s i ą ż k i . Pa mi ęt a mt eżj edną , k t ór ac hodz i z ana mi j uż2 0l a t . , , Cuk i er ni apodPi er oż k i em zWi ś ni a mi ’ ’ t ok s i ą ż k a , k t ór ądos t a ni eodemni emoj aCór k a . Al eni et y l k ot ę. Ni euk r y wa m–z wr a c a muwa gęnai l us t r a c j ę, des i gn. Ks i ą ż k i s ądl amni eni et y l k odoc z y t a ni a , a l ei dowy gl ą da ni a , ogl ą da ni a , k ol ek c j onowa ni a . Pa mi ęt a m ot y m wy bi er a j ą ck s i ą ż k i dl aI ny … bopoc z ęś c i wy bi er a mj edl as i ebi e: ) Ot ook ł a dk i , k t ór emni epr z y c i ą gnęł y , ak t ór ek r y j ąba r dz oc i ek a wąz a wa r t oś ć .

1

4

2

3

5

6

1 . Pa nPi er dz i oł k as pa dł z es t oł k a[ Empi k ]1 0, 90z ł 2 . Cy f er k i [ Mer l i n]1 9, 01 z ł 3 . MAPY[ Wy da wni c t woDwi eSi os t r y ]5 7 z ł 4. Ks i ą ż k azdz i ur ą[ Empi k ]2 3 , 49z ł 5 . Cuk i er ni apodpi er oż k i em zwi ś ni a mi [ PWN]3 2 , 60z ł 6. Zes t a w: S. E. R. I . A. [ Wy da wni c t woDwi eSi os t r y ]1 3 9z ł

#50


BAW I MYSI ĘZHASBRO BOGNA BOJANOW SKA

1 .JENGA BOOM,wi ek:5+ T oz upeł ni enowawer s j adobr z ej użws z y s t k i mz na nejJ engi . T ut a jopr óc zs pr a wnego uk ł a da ni a wi eż y doc hodz ij es z c z e odr obi naa dr ena l i nyc z yz dą ż ęuł oż y ćpr z ezdet ona c j ąbomby ? Aponi ewa ża l gor y t m mec ha ni k iz os t a łz a pr oj ek t owa nyba r dz o s pr y t ni e,ni gdy ni e wi a domo,po i l us ek unda c hł a dunek wy buc hni e. T r z ebapr z y z na ć , ż eJ engaBoomdos t a r c z aemoc j i . J ednoc z eś ni e ur uc ha mi as i ę mec ha ni z m gr y wa l i z a c j i ,c o poz wa l a wa l c z y ć pr z ezdł ugi egodz i ny .Kuna s z emuz dz i wi eni ugr ana da j es i ędl a mł ods z y c h dz i ec i ,na s z ec z t er ol a t k izwy pi ek a mina t wa r z y dz i el ni epr z ek ł a da ł yk l oc ekpok l oc k u.Wi da ći i m gr apr z y pa dł a dogus t u. Pewnej es t , ż et agr ani er a zbędz i eumi l a ćna mr odz i nnyc z a s .

2.NERF,wi ek:8+

#51


3.CHASI N’CHEECKY,wi ek: 3+ T oz a ba wnama ł pk a ,k t ór az a c hęc iWa s z edz i ec idos z a l onej z a ba wy .Spr a wdź ,k omuna j s z y bc i ejudas i ęumi eś c i ćnaogoni e z wi er z ą t k a3r óż nok ol or owe obr ęc z e.T emu,k omu s i ę uda , będz i ewol noz a br a ćma ł pc eba na na . Al euwa ga , t oni ej es tt a k i e pr os t e,bowi em ma ł pk i ,j a kt oma ł pk i ,l ubi ąr obi ćma ł pi efigl e. Gr ar oz ba wi c a ł ąr odz i nę!

4.ELEFUN,wi ek:3+ T oc a ł k i em ni ez wy k ł ys ł oń,gdy żzj egot r ą byl ec ąwi el oba r wne ś wi et l i k i .Sł oń z a pr a s z a dz i ec ido wes oł ego t a ńc a ił a pa ni a owa dówws woi mk ol or z e. Wc a l eni epot r z ebawi el epr z es t r z eni , a byz a ba war us z y ł anac a ł ego.Ac ona j wa ż ni ej s z e,moż nagr a ć wni ąi gr a ć , gdyt y l k oz a t ęs k ni myz al a t em i z a pa c hem t r a wy .

5.MYLI TTLEPONYEQUESTRI A GI RLS Wer sj al i mi t owana,wi ek:5+ T oz a ba wnama ł pk a ,k t ór az a c hęc iWa s z edz i ec idos z a l onej z a ba wy .Spr a wdź ,k omuna j s z y bc i ejudas i ęumi eś c i ćnaogoni e z wi er z ą t k a3r óż nok ol or owe obr ęc z e.T emu,k omu s i ę uda , będz i ewol noz a br a ćma ł pc eba na na . Al euwa ga , t oni ej es tt a k i e pr os t e,bowi em ma ł pk i ,j a kt oma ł pk i ,l ubi ąr obi ćma ł pi efigl e. Gr ar oz ba wi c a ł ąr odz i nę!

5.6.TW I LI GHTSPARKLEFASHI ON PONY,wi ek: 3+ T ak s i ęż ni c z k apot r z ebuj eT woj ej pomoc y . Wy bi er zdl ani ej s t r ój , f r y z ur ę,apot em r us z a jnaba l .Będz i es zi dea l nąs t y l i s t k ądl a s woj egok oni k amyl i t t l epony . At er a zpor anaws pól naz a ba wę, z a pr ośk ol eż a nk i i r a z em pr z y got uj c i epr a wdz i wepr z y j ęc i e. Pomy s ł ówi moż l i woś c i j es tt a kwi el e!

#51


HASBRO W MAMMAZI NEKONKURS HASBRO. COM

Py t a ni ek onk ur s owe: L ubi c i es pa c er y ?Myba r dz o! Dl a t egopy t a ni ek onk ur s owej es tmoc nos pa c er owe: )

W1 000z na k a c hopr owa dźna spos woi m mi eś c i e. Ot oz a s a dyk onk ur s u: 1 . Pol ubf a npa geMa mma z i nenaF a c ebook ' uwww. f a c ebook . c om/ ma mma z i nepl 2 . Udos t ępni j i nf or ma c j ęoMa mma z i nei k onk ur s i enas woi m pr ofil unaF a c ebook u 3 . Pr z eś l i j naa dr esk onk ur s @ma mma z i ne. pl pi s emnąodpowi edźnapy t a ni e, wr a zzi mi eni em i na z wi s k i em os obybi or ą c ej udz i a ł wk onk ur s i e. Konk ur st r wat o05 . 02 . Zwy c i ęz c az os t a ni eogł os z ł onynał a ma c hl ut owegowy da ni ama ga z y nu Ma mma z i ne. UWAGA: pr z es ł a ni ez gł os z eni aj es tr ównoz na c z nezwy r a ż eni em z godynapubl i k a c j ęt ek s t una ł a ma c hma ga z y nui pr ofil uMa mma z i nenaF a c ebook ' u.

NAGRODA: POWODZENI A!

#52


RODZI NNEWYJAZDY IW ETTA JAMROZIK,PRIMAVERA CONFERENCE & SPA


#54


Ki edys pr a wdz i myj uż , c omus i myz a br a ćac z egoni e, pr z y c hodz i c z a snaor ga ni z a c j ąc z a s una s z y m poc i ec hom. Oc z y wi ś c i ewy c i ec z k i , s pa c er y pook ol i c yt os t a ł ypunk tpr ogr a mu, a l ec or obi ć , k i edyj es tz i mno, pogodani es pr z y j apr z ec ha dz k om, pa da , mż y , wi ej e? Pr i ma v er aws woj ej of er c i emapr z epi ęk ny1 000met r owyPa r kWodny , wk t ór y mz a r ównoma l i s por t owc y , j a ki c i wi ęk s i z na j dąc ośdl as i ebi e. Dody s poz y c j igoś c is ą3ba s eny ,br odz i kz ez j eż dż a l ni a miic ona j wa ż ni ej s z e-zc i epł ąwodą( 3 5s t opniCel c j us z a ) .Opr óc zt egodł uga , 3 3met r owaz j eż dż a l ni aAna k onda , c i epł e, r el a k s uj ą c ej a c uz z i , gej z er ywodne, r wą c ar z ek azpr z ec i wpr ą demz a pewni a j ąk i l k ugodz i nną , ś wi et na z a ba wę.J eż el ik t ośmaoc hot ęodpr ęż y ćs i ęj es z c z eba r dz i ej ,moż es k or z y s t a ć( bez pł a t ni ew r a ma c hpoby t u)z eŚwi a t aSa un–r el a k s gwa r a nt owa ny .Dl awy ma ga j ą c y c hj es z c z ewi ęk s z egoodpr ęż eni a ,Pr i ma v er aof er uj ews pa ni a ł ec ent r um SPA& Wel l nes sz1 3ga bi net a mi . Na j r óż ni ej s z er y t ua ł y , ma s a ż e, z a bi egi , umi l ąpoby ti s pr a wi ą , ż enac hwi l ępr z eni es i ec i es i ędoi nnegoś wi a t a . Ac ok i edydz i ec i ma j ąj użdos y ćwody ?Wt edyt r z ebadowi edz i ećs i ęwi ęc ej oa t r a k c j a c hpr z y got owa ny c hdl adz i ec i pr z ezobi ek t . Pr i ma v er as ł y ni ezgeni a l ny c h( boc i ęż k oi c hok r eś l i ći na c z ej )a ni ma t or ów.Sąt oos oby ,k t ór ek oc ha j ąt o,c or obi ą ,odda j ąc a ł y c hs i ebi e a ni ma c j om. Ani ma t or z ys ąj a kk a mel eon, wc i ą guk i l k uc hwi l pot r a fiąs i ęz mi eni ćni edopoz na ni a , pr z ezt oz a s k a k uj ądz i ec i nak a ż dy mk r ok u. I c h a ni ma c j ej ednoc z eś ni eeduk uj ąor a zba wi ą , dl a t egot eżma l i goś c i eba r dz oc hęt ni ewni c huc z es t ni c z ą . Ni ek i edyc i ęż k oj es ti c hwy c i ą gną ćzSa l i doa ni ma c j i ,poni ewa żw t owa r z y s t wi epr z er óż ny c hpos t a c i ,zk t ór y mis pędz a j ąc z a s ,j es tf a j ni ejni żzr odz i c a mi?Doa ni ma t or ów c z ęs t o doł ą c z a j ąhot el owema s k ot k i –mot y l k i Pr i muśi Wer k a . Sąul ubi eńc a mi dz i ec i , z a ws z eś wi et ni es i ęzni mi ba wi ą . Odpewnegoc z a s umoż naby ć zni mi „ws t a ł y mk ont a k c i e”poni ewa żma j ąs wój k a na ł eduk a c y j nynaYouT ube. Żebyma l i t ur y ś c i pok oc ha l i Pr i ma v er aj es z c z eba r dz i ej , pows t a łwni ej pi ęk ny , k ol or owyPl a yL a nd, wk t ór y m dz i ec i mogąs z a l ećpok ons t r uk c j i z a ba wowej ( s k ł a da j ąs i ęnani ąr óż net unel e, z j eż dż a l ni e, l i ny )or a zś c i a nc ews pi na c z k owej . Dl ama l us z k ówc z ek a„Cha t k aPuc ha t k a ”, wk t ór ej mogąpoc z ućs i ęj a kgoś c i eKubus i aPuc ha t k a . Wi os nąil a t em dz i ec imogąr ówni eżz a pr z y j a ź ni a ćs i ęz ez wi er z ęt a mi ,poni ewa żnat er eni ePr i ma v er aj es tmi niZOO –j ednozc z ęś c i ej odwi edz a ny c hpr z ezdz i ec i mi ej s c . Ni ez dz i wc i es i ę, gdyr a no, z a mi a s tbudz i k a , obudz i Wa sk ogut–t a kj użt uj es t ! Wr a c a j ą cdopi er ws z egopy t a ni a–j a kz a pl a nowa ćbyni ez wa r i owa ć ?Odpowi a da mywł a ś ni et a k- zmor z em a t r a k c j i ,zbez pi ec z ny m ot oc z eni em,zdoś wi a dc z ony mil udź midook oł a ,zboga t y mz a pl ec z em a ni ma c y j ny m,zpr z epy s z nąk uc hni ą … T a k iwy j a z dni edoś ć ,ż e z a pa mi ęt a c i edok ońc aż y c i a , t oj es z c z eni er a zc hęt ni epowt ór z y c i e!

#55


W PODRÓŻY BOGNA BOJANOW SKA

Coz r obi ć , gdyener gi aWa s z ej poc i ec hyj es tpr opor c j ona l nat ot r a s y , k t ór ąpr z emi er z a c i ewc el ur odz i nnegoodpoc z y nk u?Moż naz a opa t r z y ćs i ę wz a t y c z k idous z u,ł y k ną ćk a ps uł k ęnaus pok oj eni e,pr z y pomni ećs obi epods t a wymedy t a c j i …a l bopos t a r a ćs i ę,bydr ogami nęł aw mi ł ej a t mos f er z e, ś mi ec hui z a ba wi e! Ot ok i l k aga dż et ów, k t ór eos woj ąwi el ok i l omet r owąt r a s ę, pr z y ni os ąwi el er a doś c i i z a s pok oj ąes t et y c z nądus z ą k a ż dej ma my: )

1

4

2

5

3

6

7

1 . F ot el i kma r k i Axi dmodel Ki dz one/ www. a xk i dpol s k a . pl 2 . Wa l i z k ama r k i Sk i pHopZOOzk ół k a mi / www. c a l y dl a ma my . pl 3 . Ma paCr umpl edCi t y ™J uni orBer l i n/ www. da l ek oj es z c z e. c om. pl 4. Za wi es z k azgr y z a c z k i em ma r k a : L i l l i put i ens/ www. da l ek oj es z c z e. c om. pl 5 . Ma gnet y c z nepos t a c i eBonj ourPa r i s , ma r k aMudpuppy/ www. wma l y ms wi ec i e. pl 6. But el k ai t er mos3 w1 , ma r k aPa c i ficba by/ www. ma ma ga ma . pl 7 . Kuf er ekpodr óż ni k a , ma r k aT r unk i / www. ma r k oba by . pl

#57


CAナ、 PRAW DA O BLOGERACH PAULINA W NUK / FROMMOVIETOTHEKITCHEN. PL

#58


PRZYGOTOW ANI E: Bogna Boj anowska Moni ka Pryśko Marek Li pi ński

W W W. MAMMAZI NE. PL

MAMMAZINE I STYCZEŃ 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you