MAMMAZINE LUTY 2014

Page 1

2/2014

MAGAZYN DLA MAM


SUBOBI EKTYWNAMI ŁOŚĆ MI ŁOŚĆDOMODY PI ĘKNA MI ŁOŚĆDO ZMI ŁOŚCI MOJEDZI ECKO, ( NI E) TYLKO ZMI ŁOŚCI MAŁA MAKARONRYŻOWYZI MBI REM ORI ENTALNAZUPA BE 6FI LMÓW COŚDLA W TROSCEOSKÓRĘDZI ECKA KONKURS CAŁAPRAWDA


SPI STREŚCI

DO FOTOGRAFI 6 BYCHARLI ZEMYSTERY8 I ZAKOCHANA1 0 HANDMADE1 2 DO I LUSTRACJ1 6 MOJ AMI ŁOŚĆ. . . 20 PRZELOTNEMI ŁOSTK21 DO SZYCI A22 CZARNA 26 I KAPUSTĄPEKI ŃSKĄ 28 ZPI ECZONYCHWARZYW 30 MI NE 32 NAWALENTYNKI33 CI EBI E 34 KONKURSZKOSMETYKAMI 36 ZDJĘCI OWY 38 O BLOGERACH 39


O NAS MAMMAZINE. PL

MONI KA

www. bebeandcompany. pl

www. t eks t ual na. pl www. t eks t ual na. be


BOGNA


SUBOBI EKTYW NA MI ŁOŚĆ DO FOTOGRAFI I FACEBOOK. COM/SUBOBIEKTYW NA

Za c z ęł os i ędoś ćni ewi nni e.Na j pi er ws c ept y c y z m( „poc o? ”,„bezs ens u”,„s z k odac z a s u”) , pot em del i k a t neobs er wa c j e( „wł a ś c i wi edl a c z egobyni es pr óbowa ć ? ”) .W k ońc upi er ws z y k ont a k t ,k t ór y ni e oby łs i ę bez pr z es z k ód ipoc z uc i a ,ż ec a ł at as y t ua c j aj es tz by t s k ompl i k owa na . Al e os t a t ec z ni ez a pr z y j a ź ni l i ś my s i ę, pr z eż y wa j ą c pr z yt y m c hwi l e iwi el k i ejr a doś c iiwi el k i egoz a wodunapr z emi a n.Śl ub?Ni ewi em c z ymoż napoś l ubi ća pa r a t f ot ogr a fic z ny ,ni emni ejna s z„z wi ą z ek ”moż nabypor ówna ćdoma ł ż eńs t wazc a ł y mj ego ur ok i em i ma s ąpr z y gódpodr odz e. At odopi er opoc z ą t ek . . .

#6


At a knapowa ż ni e. . .F ot ogr a f owa ni euz a l eż ni a ,uwi er z c i e.L edwowy k ona mj ednąs es j ę,j uż ma m pomy s łnak ol ej ną . Iwt edys i edz ęi pl a nuj ę, not uj ęi r y s uj ę. T y s i ą c eni epouk ł a da ny c hi dei , k t ór eit a kpodc z a sf ot ogr a f owa ni az a s t ępowa nes ąnowy mi .It o wł a ś ni epoc i ą gamni e wf ot ogr a fii–moż l i woś ćk r eowa ni a .T ąs a mąr z ec zmoż naopowi edz i ećnat y s i ą cs pos obów, aj awy bi er a mj edenzni c hipok a z uj ępos woj emupoz uj ą cc z ys t y l i z uj ą cda nąos obę.T ot a k t r oc hęj a kzma l a r s t wem –dos t a j ępł ót no,pędz l eif a r by–aj użc ozt egowy ni k ni e,z a l eż y wy ł ą c z ni eodmoj ej f a nt a z j i . F ot ogr a fiat ot a k ż ec hwy t a ni eul ot ny c hc hwi l –t ut a j s ek undamoż e z r obi ćr óż ni c ę. Zat oc hy bana j ba r dz i ej c eni s i ęt ędz i edz i nę–wy ma gabowi emwpr a wnegook a , umi ej ęt noś c iobs er wa c j ii ,j a k byni epa t r z eć ,s por egor eflek s u.Dl a t egot a kl ubi ęr epor t a ż e ś l ubne–j es tw ni c ht y l eemoc j i ,t y l es i ędz i ej e,ż ek a dr yt wor z ąs i ęs a me.Aj as t oj ęzbok u, obs er wuj ęi wodpowi edni m momenc i ena c i s k a ms pus tmi ga wk i . Ży j emyw c y f r owy m,s k omput er y z owa ny mś wi ec i e.Apa r a t yc y f r owet oc hl ebpows z edni , ana j wi ęc ejz dj ęćz na j dz i emyw i nt er nec i e.A j az a c hęc a m Wa sdo dr uk owa ni aWa s z y c h ws pomni eń!Os obi ś c i euwi el bi a m momentodbi er a ni aodbi t ekzf ot ol a bu( mój ul ubi onypa pi er t oj edwa bi s t y ,zwi doc z nąf a k t ur k ąpł ót na )–t eż y wek ol or yios t r yobr a z . . .J es z c z eba r dz i ej k oc ha m wi z y t ęk ur i er a–oc z y wi ś c i ez ewz gl ędunaf a k t ,ż epr z y ni ós łmipi ęk ni ut k i ,duż y f ot oa l bum; )Wi es z a j c i epowi ęk s z eni anaś c i a ni e! Us t a wi a j c i er a mk i nas t ol i k u! Zdj ęc i e, nawi dok k t ór egoł ez k as i ęWa m w ok uk r ęc i–uk oc ha nejba bc i ,s ł odk i egoma l eńs t wa ,c z yWa s z e ws pól nezc z a s ów mł odoś c i-j es to wi el eba r dz i ejc enneni żVa n Gogh c z yRembr a ndt w mi s t er ni er z eź bi onej z ł oc onej r a mi e.( It uc i ek a wos t k a-ws pół c z es nepa pi er yf ot ogr a fic z ne z a pewni a j ą2 00l et ni ąt r wa ł oś ćbezus z c z er bk unak ol or a c hc z yk ont r a ś c i e,wi ęcmoż ec i ej e pr z ek a z y wa ćw s pa dk u) .Sa maos t a t ni or oz wi es i ł a m wk uc hnimi ędz ypół k a mis z nur ek ,na k t ór y m pr z y c z epi ł a m dr ewni a ny mik l a mer ec z k a mis t a r ef ot ogr a fie( m. i n.r obi oneZeni t em, c z a r nobi a ł e, poż ół k ł ewwi el umi ej s c a c h) . Iwi ec i ec o?Goś c i e, k t ór z yodwi edz a j ąna s zdom po r a zpi er ws z y , podc hodz ąna j pi er wdot y c hz dj ęć . Uś mi ec ha j ąs i ęi py t a j ąohi s t or i e, k t ór es i ęz a ni mik r y j ą .Ba r dz ot omi ł e. . .Ac i ,k t ór z yj użuna sw domuby wa l i ,s pr a wdz a j ą ,c z ydos z ł oc oś nowego. Za c hęc a m Wa s wi ęc do podz i el eni a mi ł oś c ido f ot ogr a fii– do c hwy t a ni a ,k r eowa ni a i ut r wa l a ni a .Żewa r t oz a t r z y my wa ćc hwi l ew k a dr z e–ni et r z ebac hy bani k ogopr z ek ony wa ć . Dz i ec i pr z ec i eżt a ks z y bk or os ną , mł odz i z a k ł a da j ąr odz i ny , as t a r s i pr z emi j a j ą . J es tt y l ewa ż ny c h wy da r z eńwna s z y mż y c i u,k t ór ena l eż a ł obyni et y l k oz a pa mi ęt a ć ,a l ewj a k i śs pos óbut r wa l i ć . Kor z y s t a j my z a t em z udogodni eń t ec hni k i ,s pr a wmy s obi ea pa r a tl ub z a f unduj my pr of es j ona l negof ot ogr a f anac hr z c i ny , ur odz i nyc z yj a k opr ez entzok a z j i Wa l ent y nek . Wa r t oś c i t a k i ej pa mi ą t k i ni edas i ępr z el i c z y ćnaz ł ot ówk i .

Ag n i e s z k a

#7


MI ŁOŚĆDO MODY BYCHARLI ZEMYSTERY CHARLIZEMYSTERY. COM


Wy da j emi s i ę, ż emodat oc oś , c oma mwek r wi . Moj ama ma , będą cmł odądz i ewc z y ną , odk r y ł a ws obi epa s j ędos z y c i a .Gdyby ł a m ma ł a ,t wor z y ł adl amni er óż negor odz a j us t r oj enaba l e pr z ebi er a ńc ówi t wor z y ł y ś myk r ea c j edl aws z y s t k i c hmoi c hl a l ek . Moi mz da ni em mi ł oś ći pa s j a domodyna r odz i ł ys i ęwemni ej użwt edy . Są dz ę,ż epa s j adoc z egośr odz i s i ęwna sgdyj es t eś myba r dz omł odz i .J a k odz i ec i z a c z y na my i nt er es owa ćs i ęs a moc hoda mi , ubr a ni a mi , s por t emi t d. Gor z ej , j eż el i t oz a i nt er es owa ni ez os t a j e wna swmus z onepr z ezr odz i c ów,i c ha mbi c j ei ni es peł ni onema r z eni a .Uwa ż a m,ż ewi ęk s z oś ć t a k i c hz a i nt er es owa ńna k a z a ny c hpr z ezr odz i c ów ni gdyni ebędz i emi a ł os z a nspr z er odz i ćs i ę wpr a wdz i wąpa s j ę. Chwa ł at y mr odz i c om, k t ór z ypot r a fiąpok a z a ćs woj emudz i ec k uwi el emoż l i woś c i i uf a j ąwj ego wł a s nywy bór .J es t em wr ęc zpewna ,ż epr z y ni es i et oowi el el eps z ys k ut ek .Ma j ą c9l a t ,pr z ez półr ok uc hodz i ł a m nal ek c j ef or t epi a nu.Ni es pr a wi a ł omit oj edna kpr z y j emnoś c i ,wi ęcmoi r odz i c ewi dz ą ct o,ni epr z y mus z a l imni edok ol ej ny c hz a j ęć .Wi edz i el i ,ż eni edł ugopoc hł oni e mni ec ośz upeł ni ei nnego. Na j wa ż ni ej s z ewt y m ws z y s t k i mj es tj edna kt o, byt ępa s j ępos i a da ć i c i ą gl ej ąr oz wi j a ć , dz i ęk i t emus t a j emys i ęl eps z y mi l udź mi . Pa s j ar odz is i ęzz a i nt er es owa ni a .Pr z ezl a t adoj r z ewa ,bynak ońc uw wi el uwy pa dk a c h pr z er odz i ćs i ęw mi ł oś ć .T a kwł a ś ni eby ł ow moi m pr z y pa dk u.Modas t a ł as i ędl amni ec z y mś wi ęc ejni żt y l k oz wy c z a j ny mz a i nt er es owa ni em.Bl i s k o6l a tpr owa dz eni abl ogas pr a wi ł o,ż e wc i ą gnęł a ms i ęw ni ąba r dz omoc no.T er a zj es tj użmoi ms pos obem naż y c i e,dz i ęk ik t ór emu z a r a bi a m or a zs peł ni a mi nnema r z eni a , wt y m na j wi ęk s z e, oz wi edz a ni uNowegoJ or k u.

#9


MI ŁOŚĆDO HAND MADE FACEBOOK. COM/VEVEDESIGN

Comoż ez r obi ćk obi et aw c i ą ż y ,k i edydowi a duj es i ęodpr a c oda wc y ,ż ej es tj edy ni ec i ęż a r em ik os z t em dl aor ga ni z a c j i ?Moż epobi ecnaz wol ni eni eit a kot r z y ma nywol nyc z a ss pędz i ć ws k upi eni uioc z ek i wa ni unapoj a wi eni es i ędz i ec k a .A c o,j eś l it as a mak obi et ani eumi e us i edz i ećnami ej s c u,c hc edz i a ł a ć ,c hc eby ća k t y wnaimi ećż y c i ei nne,ni żt y l k oc z ek a ni e, k ompl et owa ni ewy pr a wk i , wy bi er a ni ei mi eni ai s t a wi a ni enaba c z noś ćpół ś wi a t a , bos i ęwł a ś ni e dz i ec k opor us z y ł o. Moż ec hc i eć , bodl apr a c oda wc yj es tt y l k ok ul ąunogi , boj es twc i ą ż y . At a k a k obi et aj es tni epr oduk t y wna . F or ma l ni et a k ak obi et amoż eni ewi el e. T a kbyc hc i a ł ś wi a t , ur z ędyi ws z y s c yś wi ęc i . T a k ak obi et a ni ei s t ni ej edl as y s t emu.J edna kt oni ej es tpr a wda !W r z ec z y wi s t oś c iot r z y ma ł aonaodl os u k ol ej nypr ez ent . Pol a t a c hs pr i nt uwr óż ny c hma r a t ona c hk a r i er y , t a k amł odama mamoż ez a j ą ć s i ęt y m,nac oni gdyni emi a ł ac z a s u,c z y mś ,c os py c ha ł aw ot c hł a ńbez s ens u,bopr z ec i eżna gł upot yni emac z a s u.#12ZMI ŁOŚCIDO I LUSTRACJI LUNAW CHMURACH. COM


#15


#16#18


#19


ZMI ŁOŚCIDO SZYCI A BETTYSHOME-PL. BLOGSPOT. COMCz yut r a t apr a c yma ł ok r ea t y wnej moż eby ćpoc z ą t k i em c z egośnowego, c z egośt wór c z ego?Wbr ewpoz or om t a k ! Moj apr z y godazs z y c i em z a c z ęł as i ęba na l ni e. Podk oni ec2 009r ok u, mój pr a c oda wc apos t a nowi łni epr z edł uż a ć z emnąumowy .Wy da wa ł omis i ę,ż egor z ejby ćni emoż e.Spos obem naz a pomni eni e,w pr z er wa c hpomi ędz y pos z uk i wa ni a mi nowegomi ej s c az a t r udni eni a , ok a z a ł s i ępowr ótdoda wny c hma r z eń. Ni ez a s t a na wi a j ą cs i ędł ugo poj ec ha ł a mdos k l epupopi er ws z ąma s z y nędos z y c i a , boni es t et ys t a r yŁ uc z ni kmoj ej ma myni ena da wa ł s i ęj użdo uż y t k u.Poc z ą t k owopl a nowa ł a ms z y ćubr a ni a ,c hc i a ł a m wk ońc uwy k or z y s t a ćwy k r oj ezBur dy ,k t ór ez bi er a ł a m j użj a k i śc z a s . Pr z y pa dk i emt r a fił a mnabl ogaZuz i Gór s k i ej i pr z epa dł a m. Cudownet k a ni nyzj a k i c hs z y ł ak a pc i us z k i it or ebk is k r a dł ymoj es er c e.Mójent uz j a z m opa dłpowi z y c i ew s k l epi ezt k a ni na mi ,w k t ór y m by ł as z a r z y z na , aj edy ne k ol or owe t k a ni nypos i a da ł yobr a zni ez by ts z c z ęś l i wego mi s i ac z yk ot k a .Za c z ęł a m da l ejs z per a ć wi nt er nec i ei z na l a z ł a m wi el ez a gr a ni c z ny c hbl ogów, k t ór ek i pi a ł yc udowny mi t k a ni na mi wgr os z k i , pa s k i , k wi a t k i . Oboks z y c i a ,wr a zzodebr a ni em k l uc z ydo mi es z k a ni apoj a wi ł as i ęk ol ej napa s j ado upi ęk s z a ni awł a s nej pr z es t r z eni .Duż oi ns pi r a c j i c z er pi ęz es t y l us k a ndy na ws k i ego,c ot a k ż epr óbuj ępr z eni eś ćdownęt r z a ,w k t ór y m mi es z k a my .

Moż naś mi a ł opowi edz i eć , ż es y t ua c j awk t ór ej s t r a c i ł a m pr a c ę, by ł apoc z ą t k i em nowego. Poc z ą t k i em moj ej pa s j i dos z y c i ak t ór ąz a s z c z epi ł awemni emoj ama ma , k t ór aha f t owa ł apr z yk a ż dej moż l i wej ok a z j i i c z ęs t os i edz i a ł apr z y ma s z y ni e,s z y j ą cgł ówni efir a nk i .Ba r dz os z y bk oz da ł a ms obi es pr a węzf a k t u,ż es z y c i e,t oj es tt o,zc z y mc hc ę z wi ą z a ćs i ęnadł ugo.Pi er ws z epos z uk i wa ni api ęk ny c hiwz or z y s t y c ht k a ni n,z a wi odł yna sdoPoc z da mu,na j a r ma r kodby wa j ą c ys i ędwar a z yw r ok u.I l oś c it k a ni ndos t ępny c hnami ej s c udos t a r c z a ł yni ez l i c z oneji l oś c i pomy s ł ówi i ns pi r a c j i dot wor z eni anowy c hpr z edmi ot ówdl adz i ec i j a ki dowy s t r oj uwnęt r z . Si el a nk abez r obot negoni et r wa ł aj edna kdł ugo. Wk r ót c ewpa dł a mws i dł ak or por a c y j nej ma c hi ny , at k a ni nyl eż a ł y ik ur z y ł ys i ę,c z ek a ł ynas wójc z a s .Poz at y mż a lby ł oj ec i ą ć ,t a kpi ęk ni epr ez ent owa ł ys i ęnar ega l ew s y pi a l ni . Pi er ws z ąr z ec z ąj a k ązni c hus z y ł a mby ł z a j ą cdl ana s z ej ma ł ej s ą s i a dk i . Wt edyni eby ł ozna mi Pi ot r us i a , z at oma ma ma ł ej Zoś k i c or us zpy t a ł ac z yc z egośni eus z y j ę, l ubpods y ł a ł apomy s ł y . T oby ł r ok2 01 1 . Pi er ws z eus z y t epodus z k i iz a j ą c z k i ,t r a fia ł yj a k opr ez ent ydl ana s z y c hna j bl i ż s z y c h.Spot y k a j ą cs i ęzk ol eż a nk ą ,k t ór aur odz i ł ama l us z k a wol a ł a m da ćc ośods i ebi e,pr os t ozs er c ani żk upowa ćk ol ej nąz a ba wk ę.Za i nt er es owa ni emoi mi pr a c a mi wś r ód r odz i nyiz na j omy c hda ł ypot wi er dz eni emoi m ma r z eni om it a kz a dec y dowa ł a m oz a ł oż eni uBet t y ’ sHome. W mi ędz yc z a s i e pos t a nowi ł a m pods z k ol i ć mójwa r s z t a tw pol i c ea l nejs z k ol ek r a wi ec k i ej ,k t ór ą pr a wi e uk ońc z y ł a m.

#24


Rokpóź ni ejmoj apr a c as powol ni ł az ewz gl ędunama ł egoc z ł owi ec z k ak t ór yz a domowi łs i ępodmoi ms er c em. By ł at odl amni ei dea l nas y t ua c j a , poni ewa żwy da wa ł omi s i ę, ż ebędą cnaz wol ni eni ul ek a r s k i mbędęmogł as k upi ć s i ęnapr a c yna dmoj ąfir mą .Ni es t et ynor ma l nef unk c j onowa ni ew c i ą ż yok a z a ł os i ęmr z onk ą .Ci ą gł emdł oś c i iz męc z eni efiz y c z neda wa ł ymima ł oc z a s unapr a c ęna dBet t y ‘ s .Os t a t ni emi es i ą c eok a z a ł ys i ęby ćł a s k a we i mogł a ms pok oj ni ewr óc i ćdos z y c i ai pr oj ek t owa ni anowy c hpr oduk t ów. Moi mi pl a na mi napr z y s z ł oś ćj es tr oz wi j a ni epa s j i i fir my , anadz i eńdz i s i ej s z yna j wi ęk s z y m wy z wa ni em j es tpr a c a i opi ek ana dpr a wi er oc z ny mPi ot r us i em. Chc i a ł a by mwpr z y s z ł oś c i s woj ąof er t ępos z er z y ćowi ęc ej pr oduk t ówdo wy pos a ż eni awnęt r z , amoż ena wetmebl i . Ni ez na c z yt oj edna k , ż ema mz a mi a rpor z uc i ćt wor z eni epr oduk t ówdl a na j mni ej s z y c h.Odt egos i ęz a c z ęł o,ana j wi ęk s z ąi ns pi r a c j ądl amni ej es tw t ejc hwi l iPi ot r uśor a zc a ł ydz i ec i ęc y ś wi a t .Wi el ei ns pi r a c j ic z er pi ęzpodr óż y .W mi ni ony mr ok uc z ęś ćmoj egos er c az os t a wi ł a m w Hol a ndi iiBel gi i . Uni k a t owe wz or ni c t wo t y c hk r a j ów ii c hk ul t ur as ąj edny m z el ement ów,k t ór e podobni ej a kw s t y l u s k a ndy na ws k i m, pr óbuj ępr z eni eś ćdomoj egownęt r z aor a znamoj epr oduk t y . Dz i s i a j j edna ks t a r a ms i ępogodz i ć s z y c i ezopi ek ąna dmoi ms y nk i em. Ka ż dama manapewnopr z y z nami r a c j ę, ż eni ej es tł a t woi j es tt opr a wdz i wa s z k oł aż y c i a iz a r a dnoś c i .Pók ic o,z a dni a ni e ma m s z a ns na s z y c i e.Pi ot r uś j uż ni ej es tl eż ą c y m boba s k i em, t y l k oa k t y wny m ma l uc hem, ac hwi l ac i s z ys k ut k uj ez a z wy c z a j r oz wi ni ęt y m poc a ł ej ł a z i enc epa pi er em t oa l et owy m,bą dźś c i a nąpoma l owa nąk r edą .Poz os t a j ąnoc e.Oc z y wi ś c i ema m ws pa r c i emęż a ,k t ór yni gdywe mni eni ez wą t pi ł ,k t ór yt a kna pr a wdęba r dz i ej wi er z ywemni eni żj as a ma .T oonz a ł a t wi aws z el k i ef or ma l noś c i , podej muj edec y z j e,j eś l ij as i ęwa ha m.Mi mo,ż ec z ęs t oj es tpoz adomem,mamnós t wo s pr a w nagł owi e z wi ą z a ny c hz es woj ąfir mą , t or a z em zNi mi Pi ot r us i em t wor z ędr uż y nęBet t y ’ sHome. Wk r ót c ek ońc z ys i ęmój r oc z nyur l opr odz i c i el s k i , awr a zzt y mmus z ępodj ą ćwa ż nądec y z j ę. Mus z ęwy br a ćmi ędz y da l s z y mr oz woj em Bet t y ’ sHome,apowr ot em naet a tdok or por a c j i .Za i nt er es owa ni emoj ąfir mąz a c hęc ado dz i a ł a ni a , j edna kz r obi ćpi er ws z yk r okj es tna pr a wdęc i ęż k o.

#25


MAŁA CZARNA STANIECCY. PL

Kt ór a z na s ni es ł y s z a ł a ok r eś l eni a „ma ł a c z a r na ” os uk i enc e,a l ec z yz na myj ej hi s t or i ęic z ywi emys k ą dt a k na pr a wdęs i ęwz i ęł a ?


Ot óżpi er ws z ac z a r nas uk i enk awy l a ns owa napr z ezCoc oCha nelw 1 92 6r ok u,wc a l eni eby ł a t a k ama ł a ,j ejdł ugoś ćs i ęga ł az ak ol a na .Zat oj ejk r ój ,odwa ż ni ej a knat a mt ec z a s y ,odr z uc a ł def or muj ą c egor s et yi by ł pr z y j a z nydl ak obi etoni ema l k a ż dej figur z e. Amer y k a ńs k i „Vogue”, wk t ór y ms uk i enk ami a ł apr emi er ę, na z wa ł j ąf or demwś r ódubr a ń, j a k o ż es a moc hodyt ejma r k is y mbol i z owa ł ydos t ępnoś ćdóbrl uk s us owy c hdl aws z y s t k i c hk l a s s poł ec z ny c hor a znowoc z es noś ć . J edna kpeł ni ęs ł a wyos i ą gnęł adopi er ow l a t a c h5 0.i60. ,at oz as pr a wąAudr eyHepbur n w „Śni a da ni uuTi ffa ny ’ ego”. Sa m Huber tdeGi v enc hy ,napr oś bęa k t or k iz a pr oj ek t owa ł s uk i enk ę,k t ór amoment a l ni es t a ł as i ęs y mbol em el ega nc j iiwy z na c z ni k i em modnegos t r oj u k obi et . Ma ł ac z a r nas z y bk os t a ł as i ęs uk i enk ąk ok t a j l ową : zgł ębok i mdek ol t em, nar a mi ą c z k a c hl ubbez r a mi ą c z ek , s i ęga j ą c adopół ł y dk i i nos z onazma ł y mż a k i ec i k i em. Zat wór c ęs uk i enk i k ok t a j l owej uz na j es i ęChr i s t i a naDi or a , k t ór ywy pr omowa ł j ąw1 948. T y l k oz dj ęc i eż a k i ec i k a , dl ael ega nc k i ej k obi et y , s t a ł os i ęgr a ni c ąmi ędz ydwomapor a mi dni a : popoł udni em i wi ec z or em. Pr os t ot ai dei „ma ł ej c z a r nej ”s pr a wi ł a , ż ek a ż dadek a dados t r a j a ł aj ądos woi c ht r endów. It a k , l a t a80.t os z a łfit nes s ,wi ęcduż epoduc hyis z er ok i er a mi ona .L a t a90.-k ul t ur agr unges uk i enk ac z ęs t oł ą c z onazs a nda ł a mi c z yc i ęż k i mi woj s k owy mi but a mi . Dz i śmoż emyk or z y s t a ćni ema lzk a ż dejf or my„ma ł ejc z a r nej ”,od k or onek ,pi órif ut er poc z ą ws z y,pr z ezbr y l a nt y ,per ł y ,nać wi ek a c hic ek i na c hs k ońc z y ws z y .Choc i a żt owc a l eni e k oni ecponi ewa żi dł ugoś c i mi di , mi ni , obc i s ł e, zf a l ba na mi , zwy s ok i ml ubni s k i ms t a nem … Wy mi eni a ćmoż nabyduż o,j edna kt r z ebapa mi ęt a ćodwóc hna j wa ż ni ej s z y c hr z ec z a c h,c z er ń pot r a fiuwi doc z ni ćz męc z eni enat wa r z yi ni edos k ona ł oś c i c er y , dl a t egobez wz gl ędni ewy ma ga odna sz a ws z ema k i j a ż u. Dr ugar z ec zt o: i m pr os t s z yk r ój s uk i enk i , t y mi s t ot ni ej s z es ądet a l e.

#27
TRZYMAJFORMĘPONAD NORMĘ MAMALYGA. ORG

Wi a domy mj es t , ż ec i ą ż ai ok r est użpopor odz i eni ei dąwpa r z ezwi el c epopul a r ny mr oz mi a r em 3 6,k t ór ywi ęk s z oś ćk obi etmanas woi mż y c i owy mr a da r z e.It oj es tf a k tni ez a pr z ec z a l ny . J edna kwi el ek obi etpr óbuj epoz by ćs i ępoz os t a ł y c hk i l ogr a mów s z y bk opoc i ą ż yk or z y s t a j ą c zwi edz y ,k t ór azf a k t a mi ni emaz by twi el ews pól nego.Ra c z ej zopi ni a mi t y c h,k t ór z yc hc ąna z des per owa ny c hk obi et a c hz a r obi ć ni ema ł es umy pi eni ędz y .Spr óbuj my upor z ą dk owa ć wi edz ę,odpowi edz i ećnapy t a ni adl a c z egoni ewa r t ok upowa ćt a bl et eknaodc hudz a ni e i dl a c z egoni ej edz eni ej es tgor s z ądi et ąni żj edz eni e. J użs a mos ł owo" di et a "budz i wi el es pr z ec z noś c i .Wpi s uj ą cj ewwy s z uk i wa r k ę,ni ewy s k a k uj ą na m pr óbywy t ł uma c z eni as a megot er mi nu,at y s i ą c es pos obów naodc hudz a ni e.Apr z ec i eż di et at oni eodc hudz a ni e.T os pos óbodż y wi a ni a ,s t y lż y c i a ,z bi órz a s a dz a k l ęt y c hw pewną c odz i ennoś ć .T ona s z ena wy k i ż y wi eni owe,c z a si r egul a r noś ćpos i ł k ów,pr opor c j as k ł a dni k ów odż y wc z y c hnat a l er z u. Ka ż dyzna smaj a k ą śdi et ę. Uś wi a domi onąl ubni euś wi a domi oną . Na s z e ba bk i j a dł yt ł us t oi duż o-c oby ł oa k ur a tdos t ępne. Za t em i c hdi et awduż ej mi er z eopi er a ł as i ę naz i emni a k a c h,s ł oni ni ei k a puś c i e.Superdi et a ,k ompl et ni eni enami a r ęna s z y c hc z a s ów.Bo na s z ec z a s y mówi ą ,ż e ma my by ćs z c z upł e,wy s por t owa ne,mą dr e,pi ęk ne,z a dba ne, pos i a da j ą c eni ez wy k ł ez dol noś c ior ga ni z a c y j ne,k t ór epoz wol ąna m pr owa dz i ći dea l nydom ł ą c z ą cgozni et uz i nk owąk a r i er ąz a wodową .Geni a l nec el e,k t ór es t a wi apr z edna mi XXIwi ek . Ar ek l a myk r z y c z ądo na s ,ż ej eś l ic ośna sz a bol iw wy ni k uni epoha mowa nego pędupo dos k ona ł oś ć ,ma myi ś ćdoa pt ek iiz na l eź ćw ni ejodpowi edni er emedi um. Wnos z ęwi ęc ok or ek t ę, byt ews z y s t k i es z c z y t nec el ez a mi eni ćnaj eden–ma ł y , az a r a z embez k onk ur enc y j ny -ok t ór yz a ws z ei ws z ędz i ewa r t owa l c z y ć . Ma m namy ś l i ZDROWI E.

Ana s z ez dr owi ez a c z y nas i ę nat a l er z u.J es t eśt y mc oj es z .Ca ł aT woj aodpor noś ć ,wi t a l noś ć , ana wetc ec hyos obowez a l eż ąodT woj ejdi et y .J eś l ibędz i ews pi er a ł aT wójuk ł a dt r a wi enny ipoz wol imupr a c owa ćnana j wy ż s z y c hobr ot a c h,z a c howa s zz a r ównoz dr owi ej a kis muk ł ą s y l wet k ę.Al edo t ego pot r z ebnes ąc z a s ,c hęc iiodr obi naz a a nga ż owa ni a .Cz y l it owa r y defic y t owenana s z y mr y nk u.Boduż opr oś c i ej j es tws t ą pi ćdoa pt ek i ( i nt er net owej )i z a k upi ć obi et ni c ę upr a gni onego r oz mi a r uz a k l ęt ąw t a bl et k ę.Kupuj es z ipoł y k a s z .T o pr os t e. T apr os t ot ai dent y c z ni euj ęt aj es tw s t r a t egi ik omuni k a c j it y c hpr epa r a t ów.Za k uppl a c ebo k os z t uj egr os z e,pr oj ek topa k owa ni ar ówni eż .Cenadl ak ons ument aj użduż owi ęc ej .Pr oduk t s pr z eda wa nyj es tpr z ezpółr ok udz i ęk i pr ęż ni edz i a ł a j ą c ej pr omoc j i wI nt er nec i ei t el ewi z j i . Po pół r ok uwy mi eni as i ęs k ł a dni k i , opa k owa ni ei c a ł az a ba waz a c z y nas i ęodpoc z ą t k u.

#28


#29


MAKARON RYŻOWYZI MBI REM IKAPUSTĄ PEKI ŃSKĄ MAMALYGA. ORG


SKŁADNI KI : 1 00gr y ż owegoma k a r onu 1ł y ż k aol ej ur y ż owego 1z ą bekc z os nk u 2c mś wi eż egoi mbi r u 1ś r edni ac ebul ac uk r owa pół k a l a r epy 5r óż y c z eki mbi r u 3ga r ś c i epos z a t k owa nej k a pus t ypek i ńs k i ej s okzpoł owyl i monk i s z c z y pt ac uk r upa l mowego( moż eby ćbr ą z owy ) 1ł y ż k as os us oj owego c z a r nys ez a m

PRZYGOTOWANI E: Na poc z ą t k u na l eż yz bl a ns z owa ć br ok uł y .Ma k a r on r y ż owy pr z y got owa ć wg opi s u na opa k owa ni u.Pa mi ęt a j my ,ż ena l eż ygowc z eś ni ejz a l a ćz i mnąwodą .W wok ur oz gr z a ćol ej ipods ma ż y ćdr obnopos i ek a nyi mbi r ,c z os nekic ebul ę.Na s t ępni edoda ćk a l a r epk ęic hwi l k ę pods ma ż a ć .Kol ej nododa ćodc edz onyma k a r onor a zk a pus t ępek i ńs k ą .Ener gi c z ni ena l eż y z a mi es z a ć . Nas a mk oni ecdopr a wi a myc uk r em, s ok i emzl i monk i i s os ems oj owy m. Pos y puj emy c z a r ny mc z a r ny ms ez a mem, k t óyba r dz odobr z ewpł y wanat r a wi eni e

#29


ORI ENTALNA ZUPA ZPI ECZONYCH WARZYW MAMALYGA. ORG


SKŁADNI KI : ć wi er ćdy ni 1pa pr y k ac z er wona 2c ebul e 1ma r c hewk a 1 0pl a s t er k ówi mbi r u ł y ż k aol i wyc y t r y nowej 1ł y ż k ai ndy j s k i egoc ur r y 12ł y ż k i pr z ec i er upomi dor owego s z c z y pt as ol i s z c z y pt as ł odk i ej pa pr y k i l ubwędz onej wpr z y pr a wi e s z c z y pt ac uk r u s okzpoł owyc y t r y ny s okzpoł owypoma r a ńc z y 1ł y ż ec z k aT a ndor i ga r a m ma s a l a 1t a j s k apa pr y c z k ac hi l l i 1ł y ż ec z k ac z a r nus z k i

PRZYGOTOWANI E: Wa r z y wana l eż yumy ć , pok r oi ći wr z uc i ćnabl a c hęwy ł oż onąpa pi er em dopi ec z eni a , i mbi rt eż . Na s t ępni epol a ćol i wąi pos y pa ćc ur r yi ndy j s k i m.Dopi ek a r ni k awr z uc a myj ena45mi nut-1 80 s t opni .Powy j ęc i uzpi ek a r ni ana l eż yj ews y pa ćdoga r nk ai z a l a l a ćl i t r em wody( k r em maby ć gęs t y ) .Dopr owa dz a mydo wr z eni a .Nak oni ecna l eż ydoda ćpr z ec i erpomi dor owy ,c hi l l i i ws z y s t k i epr z y pr a wy . Chwi l ępogot owa ći z mi k s owa ćnagęs t yk r em.


BEMI NE EFOREVENT. PL

Moż eż eni ek a ż dyl ubidek or a c j ewa l ent y nk owenaboga t o,ma s ęgi r l a ndis er dus z ek .Żeby poc z ućs i ędobr z ewwa l ent y nk owy m na s t r oj uwy s t a r c z yc ośma ł ego-et y k i et anawi no,k t ór a ws ubt el nys pos óbpok a z uj e, oc ona pr a wdęc hodz i : )Bemi newy pi j myz at o.

www. ma mma z i ne. pl / downl oa d/ bemi ne_et y k i et a _A4_CMYK. r a r

#32


6FI LMÓW NA WALENTYNKI MONIKA PRYŚKO

#33


COŚDLA CI EBI E MONIKA IBOGNA

Wa l ent y nk i ,ś wi ęt omi ł oś c iidz i eńz a k oc ha ny c h.Ac opowi ec i e,byt endz i eńz a dedy k owa ć s obi e? Powi edz my ,ż ej es tt o wol na s obot a .Moż el eni wypor a nek ,a l bo a k t y wne popoł udni e, r oma nt y c z ny wi ec z ór ?Wy bórna l eż y do Wa s … a do na spr opoz y c j a wa l ent y nk owy c h, k obi ec y c hupomi nk ów. Dl ana s . Za1 0, 2 0, 5 0i 1 00z ł ot y c h.

OKOŁO 1 0PLN TWÓJSTYL

YANKEECANDLE

SCANDI LOFT H&M

HOME&YOU

OKOŁO 20PLN HOME&YOU

KI NO

EMPI K

LI FEFOOD RAW I KEA

#34


OKOŁO 50PLN

YANKEECANDLE

SUCRE

MOLESKI NE

ESSI E

MI CHAELBUBLE

OKOŁO 1 00PLN

LI LOU

GUESS TACHEN

MAC

CACHAREL

#35


W TROSCEO SKÓRĘDZI ECKA KONKURSZKOSMETYKAMI SKARB MATKI

Emul i nk aSk a r bu Ma t k it o ol ej owaemul s j ado k ą pi el idl anowor odk ów,ni emowl ą tidz i ec i .Powi nnaby ć pods t a wowy mpr oduk t emhi gi eni c z ny mwk os met y c z c ek a ż degoma l uc haodpi er ws z y c hdni ż y c i adz i ec k a . Chr oni i odbudowuj efil m hy dr ol i pi dowyni edoj r z a ł ej s k ór yi c z y ni j ąba r dz i ej odpor nąnac z y nni k i z ewnęt r z ne. Sk ut ec z ni e na wi l ż a ,na t ł us z c z a ił a godz ipodr a ż ni eni a .Regul a r ne s t os owa ni e Emul i nk ido k ą pi el iws poma ga l ec z eni e pr obl emów s k ór ny c hz wi ą z a ny c hzj ejs uc hoś c i ąiś wi ą dem np.a t opowegoz a pa l eni as k ór y( AZS) ,wy pr y s k u k ór negoc z yt eżł us z c z y c y . Emul i nk apol ec a naj es tdos t os owa ni aw t r a k c i ec odz i enny c hk ą pi el i .Dowa ni enk i na peł ni onejwodąna l eż ywl a ćok .5 1 0ml( w opa k owa ni uj es tdoł ą c z onawy godnami a r k a )ir ównomi er ni e r oz pr owa dz i ć .Ką pi elpowi nnat r wa ćni edł uż ejni ż1 0mi nutat emper a t ur awodyni epowi nnapr z ek r a c z a ć 3 6s t opni , gdy żwwy ż s z ej t emper a t ur z es ł a bnąwł a ś c i woś c i na t ł us z c z a j ą c epr epa r a t u. Ws y t ua c j i br a k umoż l i woś c i pr z y got owa ni ak ą pi el i , Emul i nk ęmoż naz a s t os owa ćbez poś r edni onaz wi l ż onas k ór ę. Wt edypr epa r a tni ewy ma ga s pł uk i wa ni awodą . Cz yma s zc hł opc ac z ydz i ewc z y nk ępol ec a myEmul i nk ę.

#36


Regul a r nes t os owa ni ek r emupi el ęgna c y j negoz a pobi egapows t a wa ni upodr a ż ni eń, odpa r z eńi s t a nówz a pa l ny c h. Dz i ęk iz a wa r t oś c it l enk uc y nk u,dpa nt henol u iwy c i ą gu zr umi a nk uk oiił a godz ipodr a ż ni eni a .W c el a c h pr ofil a k t y c z ny c hk r em na l eż yna k ł a da ćpr z yk a ż dejz mi a ni epi el us z ekl ubdwar a z ydz i enni enaos us z onąs k ór ę t wa r z yic i a ł adz i ec k a ,na j l epi ejw t r a k c i epor a nnejt oa l et yit użpok ą pi el ipok r y wa j ą cna j ba r dz i ejna r a ż onena podr a ż ni eni apa r t i ec i a ł a : f a ł dys k ór ne, pa c hwi ny , poś l a dk i .

#37


KONKURSZDJĘCI OWY SKARB MATKI

#38


CAナ、 PRAW DA O BLOGERACH ILONA PATRO / ILONAPATRO. COM

#39


PRZYGOTOW ANI E: Bogna Boj anowska Moni ka Pryśko Marek Li pi ński

OKŁADKA: bettyshom e-pl . bl ogspot. com

W W W. MAMMAZI NE. PL