Page 1

4/2014

MAGAZYN DLA MAM


WI OSNA MAMY JEJWYSOKOŚĆ GI RLANDA 3 DZI ECI ĘCE EKO LI MONKOWYSERNI K SAŁATKAZKURCZAKI EM RUBRYKA COTTONOVE MAMAI DZI E BABYCOOK TOP CAŁAPRAWDA


SPI STREŚCI

I NOWATY6 GADŻETY1 2 RZEŻUCHA20 ZPI SANEK22 W 128 UBI ERANK30 WI OSNA34 KRÓLEWSKI 40 I POMARAŃCZAMI 46 DI ETETYKA 50 LOVE 54 NAKAWĘ!60 URZĄDZENI E4W 161 5NAKWI ECI EŃ 62 O BLOGERACH 64


O NAS LI MONKOWYSERNI KKRÓLEWSKI MAMMAZINE. PL

STOLIKW KROPKI. PL

www. bebeandcompany. pl

www. t eks t ual na. pl www. t eks t ual na. be

MONI KA


BOGNA


JA,MAMA


WI OSNA INOWA TY BLASZANYKOGUCIK. PL

Ew a

#8


WI OSNA INOWA TY BLASZANYKOGUCIK. PL

Ew a


#1 0


MAMYGADŻETY! MAMYGADZETY. PL

#12


WI OSNA INOWA TY BLASZANYKOGUCIK. PL

F OTO:

AGUI NCREDI BL EBYAGNI ESZKAWANAT


#14


#15


#16


JEJWYSOKOŚĆRZEŻUCHA MATKASIENIENUDZI. BLOGSPOT. COM

Ni n a

Ni ez a uwa ż a na , ni edoc eni a na . Agdy byz r obi ćzNi ej Kr ól owąwi el k a noc negos t oł u?Da ćponi eś ć s i ęf a nt a z j i j eś l i c hodz i oj ej f or mę? Popi er ws z e" k l a s y k a "c z y l i r z eż uc hanafil i ż a nc e.Ni ewy obr a ż a ms obi eWi el k a noc ybezt a k i ej dek or a c j i ,t oj użs t a ł os i ęr odz i nnąt r a dy c j ą .W t y mr ok u pos t a nowi ł a mj edna kz a s z a l eć ipr z y got owa ćt eżc ośi nnego.Wy bórpa dłna z a j ą c a -l i c z ę,ż e ni e uc i ek ni ez es t oł u! Rz eż uc ha . Doi tYour s el f . Pr z y got owa ni er z eż uc hyni ewy ma gawi el ec z a s u. Got owef or myobk l ej a mymok r y mi wa c i k a mi . T er a zwi em,ż eowi el eł a t wi ejis z y bc i ejby ł obyzpł a t em wa t y; )Mok r epodł oż eobs y puj emy na s i onk a mi . Pr z y z na ms z c z er z e, ż et r oc hędr a ż ni mni ei c hni er ównomi er neuł oż eni e, a l eni cna t oni epor a dz ę-ni ebędępr z y k ł a da ćz i a r enk apoz i a r enk upęs et ą; )Ef ek tk ońc owynapewno wy na gr odz i mi t ąs a mowol k ę! Ac opowi ec i enak ur c z a k al ubj a j k o?Coj es z c z ek oj a r z yWa ms i ę zWi el k a noc ą ?Ws z y s t k oz a l eż yodWa s . Rz eż uc hat oni et y l k odek or a c j e, a l et a k ż ej a da l nek i eł k i . Za wi er a j ąmi ędz yi nny mi : wi t a mi nęC, ł a t wo pr z y s wa j a l ne ż el a z o,ma gnez ,a nt y ok s y da nt y .Dl a t ego poj a wi ąs i ę na Na s z y c h wi el k a noc ny c ht a l er z a c hj a k os k ł a dni kpot r a w, ani et y l k oł a dnydoda t ek .Rz eż uc hama i nt ens y wnyz a pa c h,k t ór ywy peł ni adom or a zc ha r a k t er y s t y c z nys ma k-os t r yznut ągor y c z y . Rz eż uc hęmoż naa l bok oc ha ća l boni ena wi dz i ć , j ani ewą t pl i wi ena l eż ędogr onar z eż uc howy c h mi ł oś ni k ów. Dl a c z egopr z y pomi na mys obi eoNi ej dopi er opr z yok a z j i wi os ny ?

# 2 0


DI Y


JEJWYSOKOŚĆRZEŻUCHA MATKASIENIENUDZI. BLOGSPOT. COM

Ni n a

Ni ez a uwa ż a na , ni edoc eni a na . Agdy byz r obi ćzNi ej Kr ól owąwi el k a noc negos t oł u?Da ćponi eś ć s i ęf a nt a z j i j eś l i c hodz i oj ej f or mę? Popi er ws z e" k l a s y k a "c z y l i r z eż uc hanafil i ż a nc e.Ni ewy obr a ż a ms obi eWi el k a noc ybezt a k i ej dek or a c j i ,t oj użs t a ł os i ęr odz i nnąt r a dy c j ą .W t y mr ok u pos t a nowi ł a mj edna kz a s z a l eć ipr z y got owa ćt eżc ośi nnego.Wy bórpa dłna z a j ą c a -l i c z ę,ż e ni e uc i ek ni ez es t oł u! Rz eż uc ha . Doi tYour s el f . Pr z y got owa ni er z eż uc hyni ewy ma gawi el ec z a s u. Got owef or myobk l ej a mymok r y mi wa c i k a mi . T er a zwi em,ż eowi el eł a t wi ejis z y bc i ejby ł obyzpł a t em wa t y; )Mok r epodł oż eobs y puj emy na s i onk a mi . Pr z y z na ms z c z er z e, ż et r oc hędr a ż ni mni ei c hni er ównomi er neuł oż eni e, a l eni cna t oni epor a dz ę-ni ebędępr z y k ł a da ćz i a r enk apoz i a r enk upęs et ą; )Ef ek tk ońc owynapewno wy na gr odz i mi t ąs a mowol k ę! Ac opowi ec i enak ur c z a k al ubj a j k o?Coj es z c z ek oj a r z yWa ms i ę zWi el k a noc ą ?Ws z y s t k oz a l eż yodWa s . Rz eż uc hat oni et y l k odek or a c j e, a l et a k ż ej a da l nek i eł k i . Za wi er a j ąmi ędz yi nny mi : wi t a mi nęC, ł a t wo pr z y s wa j a l ne ż el a z o,ma gnez ,a nt y ok s y da nt y .Dl a t ego poj a wi ąs i ę na Na s z y c h wi el k a noc ny c ht a l er z a c hj a k os k ł a dni kpot r a w, ani et y l k oł a dnydoda t ek .Rz eż uc hama i nt ens y wnyz a pa c h,k t ór ywy peł ni adom or a zc ha r a k t er y s t y c z nys ma k-os t r yznut ągor y c z y . Rz eż uc hęmoż naa l bok oc ha ća l boni ena wi dz i ć , j ani ewą t pl i wi ena l eż ędogr onar z eż uc howy c h mi ł oś ni k ów. Dl a c z egopr z y pomi na mys obi eoNi ej dopi er opr z yok a z j i wi os ny ?

#20


GI RLANDA ZPI SANEK EFOREVENT. PL


LI MONKOWYSERNI KKRÓLEWSKI STOLIKW KROPKI. PL


MODA


3W 1 TEKSTUALNA. PL

Koni ecpuc howy c hk ur t ek ,k oni eck ombi nez onów zgr uby mk a pt ur em,k oni ecr ęk a wi c z ek , oc i epl a ny c h but ów ina us z ni k ów.Kwi ec i eń j es t wi os ną ,t r oc hę ubr a ną na c ebul k ę, pr z y got owa nąnac i epł ydes z c z , a l ei wi el k i e, z a powi a da j ą c el a t os ł ońc e!

BABYW I OSNA Wi os nąwi el er z ec z ywpa dawok o.Wt edys z uk a myś wi eż oś c i ,nowoś c i ,i nny c hk ol or ów,a l bo pr z ec i wni e–na wi ą z a ńdos t y l uec oi na t ur y .Wi os nąj es t eś myot wa r c i nat o,c opi ęk ne,l ek k i e. Sz y bk oda j emys i ęz a ur oc z y ć .

POCOLOCO

WOODEN STORY

TI NUFF

NUNUNU BEABA

WI EW I ÓRKA ISPÓŁKA

#28


BOY ZARA NUUDA

KAPPAHL MUMOO

ECCO

GI RL

H&M

RUBBERI ES

ZARA

HOW TO KI SSA FROG

#29


DZI ECI ĘCEUBI ERANKI LUNAW CHMURACH. COM


L ubi ęs ł owo„ubi er a nk a ”zpowodz eni em s t os owa nepr z ezł a dnebebe. pl ,w pr z ec i wi eńs t wi e dos ł owa„s t y l i z a c j a ”. Boj aubi er a ms woj edz i ec k o, s t y l i z a c j epoz os t a wi a ms t y l i s t om, j aj es t em z wy k ł ąma mą , k t ór aj a kk a ż dai nnadok onuj epodt y mwz gl ędemwy bor ówk i er uj ą cs i ęwł a s ny m gus t em. Ceni ępr os t ot ę, umi a ri s pój noś ć , t a k i et eżs ąwwi ęk s z oś c i ubi er a nk i moj ej c ór k i . Wy bi er a j ą cubr a ni as t a r a ms i ęmy ś l ećpr a k t y c z ni e, s t a wi a m nadobr ąj a k oś ć , dobr ega t unk owo ma t er i a ł y ,bo wi em,ż ewy s t a r c z ąnadł uż ej .Cz ęs t o wy bi er a mk r oj e,k t ór er os nąr a z em zdz i ec k i em iz mi eni a j ąs woj eobl i c z e,np.zs uk i enk is t a j ąs i ęt uni k ą ,zobs z er nejbl uz y dopa s owa nąbl uz k ą . T o, c ok upuj ę, mus i ur z ecmni ewj a k i śs pos ób, wz or em, k ol or em, k r oj em, l ubi ęr z ec z yni eba na l ne,a l eit ec a ł k i em pr os t e,s k r omne.Ipods t a wowaz a s a da :mus iby ć wy godne, dz i ec k opowi nnos i ęwt y m dobr z ec z ućs k a c z ą c , bi ega j ą c , wi er c ą cs i ę. Ni cni emoż e k r ępowa ćj egor uc hów, mus i pr z ej ś ćs ur owyt es tuż y t k owni k a . Za ws z ec eni ł a m na s z epol s k i er odz i mefir my ,at ew dz i edz i ni emodydz i ec i ęc ej ma j ąwi el edo z a of er owa ni a .Mi a ł a m ok a z j ępoz na ćk obi et y ,k t ór es t oj ąz aws pa ni a ł y mima r k a mi ,wi em,ż e pr oj ek t uj ązpa s j i i mi ł oś c i dodz i ec i , at opr z y c i ą gamni ej a kma gnes , l ubi ę, gdyz aubr a ni emk r y j e s i ęc oświ ęc ej . Dz i ęk i t ej pa s j i i k r ea t y wnoś c i pows t a j ąi nt er es uj ą c epr oj ek t y . Pi er ws z ąma r k ą , k t ór az a i s t ni a ł awt ej dz i edz i ni e, by ł oKi dsont heMoon, k t ór eur z ek ł omni eod pi er ws z egowej r z eni a ,apodwr a ż eni em poz os t a j ędodz i ś .Pr oj ek t a nt k ios woi ł ydl adz i ec i s z a r oś ć , t enmy s i k ol ors t a ł s i ęa l t er na t y wądl apa nuj ą c egowmodz i edz i ec i ęc ej pr y ma t uk ol or u. Al t er na t y wą , k t ór apr z y j ęł as i ęz a s k a k uj ą c os z y bk o, bywk r ót c ez mi eni ćpol s k ąmodędz i ec i ęc ą wk r a i nęs z a r ądz i a ni nąpł y ną c ą . Dl aj edny c ht odobr z e, dl ai nny c hź l e, z a ws z ez na j dąs i ępl us y imi nus y ,napewno ma mywy bór .Ki dson t heMoon wpr owa dz i ł o nana s z epodwór k a z j a wi s k owądz i ewc z ęc ąt ut u,z a mi eni a j ą cs z t y wny ,ba l et owyt i ulw mi ęk k i ,w k t ór y m moż na ws k oc z y ćdopi a s k owni c y .

#31


Ci ek a wy mmoment emby ł apr emi er ama r k i Nos weet , k t ór audowodni ł a , ż edz i ec i omni et r z eba dos ł a dz a ćr óż owy mis er dus z k a mi ,bo s a mew s obi es ąwy s t a r c z a j ą c os ł odk i e.Zr ówny m powodz eni em,amoż ewi ęk s z ąc i ek a woś c i ą ,mogąubr a ćs i ęw wędr uj ą c eż uc z k ic z yć my ,bo pr z ec i eż ś wi a t owa dów j es t dl a dz i ec k af a s c y nuj ą c y ,ni e obr z y dl i wy .Pows t a ł yt opy z a i ns pi r owa neowa dz i mi s k r z y dł a mi , pr i nt y , dz i ęk i k t ór y mdz i ec i mogł ypoc z ućs i ęj a kf r a gment ni eba . Dl ama r z y c i el i , c i ek a ws k i c hodk r y wc ówi ma ł y c hbunt owni k ów. Nana s z ej t opl i ś c i eni emoż ez a br a k ną ćPol a &F r a nk , k t ór as t oi ot wor empr z edma ł y mi i duż y mi , dz i ewc z y nk a mi ,c hł opc a miima ma mi ,of er uj ą c ni eba na l ne wz or ni c t wo,wy godne k r oj e, pr z y j emnet k a ni ny , c i ek a wedet a l e. Znudz ony c hs z a r ądz i a ni ną ,pos z uk uj ą c y c hodr obi nyel ega nc j iif r a nc us k i egos z y k upowi nna z a i nt er es owa ćma r k aGr a i ndeChi c , k t ór aumi ł owa ł as obi ewz órł ą c z k i l i ber t yi k l a s y c z nek r oj e. Ba r dz odz i ewc z ęc a , el ega nc k a , nas pec j a l neok a z j ei nac odz i eń. Poni ewa żmoj ac ór k ama3l a t k ai ni emas woj ego„s t y l u”,c z ęs t oz mi eni as woj eubi er a nk owe obl i c z e.Cz a s em j es tdel i k a t na ,„k wi a t us z k owa ”,i nny mr a z em z a wa di a c k a ,ba r dz i ejr oc k owa . Ba wi ęs i ęk onwenc j a mi , zr a doś c i ąc z er pi ęzt ego, c omodamadoz a of er owa ni a , j es t em gdz i eś obokt r endów,ni ej es t em i m wi er na .Dz i ec i ńs t wot oc z a sbez t r os k i ej z a ba wy ,z mi enny c hna s t r oj ów,k s z t a ł t owa ni as i ęos obowoś c i ,c z a s em obi er a myk ur snas z a r oś ć ,c z a s em nak ol or , na j wa ż ni ej s z ej es tdobr es a mopoc z uc i emoj ej c ór k i i moj epr z yok a z j i t eż , bopa t r z eni enani ąt o s a mar a doś ć .

#32


Ci ek a wy mmoment emby ł apr emi er ama r k i Nos weet , k t ór audowodni ł a , ż edz i ec i omni et r z eba dos ł a dz a ćr óż owy mis er dus z k a mi ,bo s a mew s obi es ąwy s t a r c z a j ą c os ł odk i e.Zr ówny m powodz eni em,amoż ewi ęk s z ąc i ek a woś c i ą ,mogąubr a ćs i ęw wędr uj ą c eż uc z k ic z yć my ,bo pr z ec i eż ś wi a t owa dów j es t dl a dz i ec k af a s c y nuj ą c y ,ni e obr z y dl i wy .Pows t a ł yt opy z a i ns pi r owa neowa dz i mi s k r z y dł a mi , pr i nt y , dz i ęk i k t ór y mdz i ec i mogł ypoc z ućs i ęj a kf r a gment ni eba . Dl ama r z y c i el i , c i ek a ws k i c hodk r y wc ówi ma ł y c hbunt owni k ów. Nana s z ej t opl i ś c i eni emoż ez a br a k ną ćPol a &F r a nk , k t ór as t oi ot wor empr z edma ł y mi i duż y mi , dz i ewc z y nk a mi ,c hł opc a miima ma mi ,of er uj ą c ni eba na l ne wz or ni c t wo,wy godne k r oj e, pr z y j emnet k a ni ny , c i ek a wedet a l e. Znudz ony c hs z a r ądz i a ni ną ,pos z uk uj ą c y c hodr obi nyel ega nc j iif r a nc us k i egos z y k upowi nna z a i nt er es owa ćma r k aGr a i ndeChi c , k t ór aumi ł owa ł as obi ewz órł ą c z k i l i ber t yi k l a s y c z nek r oj e. Ba r dz odz i ewc z ęc a , el ega nc k a , nas pec j a l neok a z j ei nac odz i eń. Poni ewa żmoj ac ór k ama3l a t k ai ni emas woj ego„s t y l u”,c z ęs t oz mi eni as woj eubi er a nk owe obl i c z e.Cz a s em j es tdel i k a t na ,„k wi a t us z k owa ”,i nny mr a z em z a wa di a c k a ,ba r dz i ejr oc k owa . Ba wi ęs i ęk onwenc j a mi , zr a doś c i ąc z er pi ęzt ego, c omodamadoz a of er owa ni a , j es t em gdz i eś obokt r endów,ni ej es t em i m wi er na .Dz i ec i ńs t wot oc z a sbez t r os k i ej z a ba wy ,z mi enny c hna s t r oj ów,k s z t a ł t owa ni as i ęos obowoś c i ,c z a s em obi er a myk ur snas z a r oś ć ,c z a s em nak ol or , na j wa ż ni ej s z ej es tdobr es a mopoc z uc i emoj ej c ór k i i moj epr z yok a z j i t eż , bopa t r z eni enani ąt o s a mar a doś ć .


URODA


EKO W I OSNA AGATHALOVER. COM

Na t ur a l nek os met y k iek ol ogi c z nez a pewni a j ąs k ór z edos k ona ł ąpi el ęgna c j ęiz dr owywy gl ą d. Wi c hs k ł a dwc hodz ąek ol ogi c z neol ej k i et er y c z nei a k t y wnewy c i ą gi zr oś l i n.Koc ha myr oś l i ny iz i oł awi er z ą cw i c h uz dr a wi a j ą c ąmoc .W of er c i es k l epów zpr oduk t a miek ol ogi c z ny mi z na j dz i emym. i n.ek ol ogi c z nek r emydot wa r z y ,ż el epodpr y s z ni c ,ba l s a mydoc i a ł a ,at a k ż e z i oł owema ś c iowł a ś c i woś c i a c hl ec z ni c z y c h.Wy j ą t k owek ompoz y c j es k ł a dni k ów,t j .ol ej k i et er y c z neor a za k t y wneek s t r a k t yzr oś l i npoc hodz ą c y c hzupr a w ek ol ogi c z ny c hs pr a wi a j ą ,ż e pr oduk t yt a k i epol ec a nes ądopi el ęgna c j i ws z y s t k i c hr odz a j óws k ór ył ą c z ni ezna j del i k a t ni ej s z ą s k ór ądz i ec k a .Kos met y k ior ga ni c z neni egoni ąmody ,ż y j ązda l aodz gi eł k ur ek l a myic a ł ej k os met y c z nejma c hi ny ,c oni ez na c z y ,ż eni epowi nny ś myi c hdos t r z ega ć .Wa r t oda ćs z a ns ę ma r k om s t wor z ony m pr z ezl udz izpa s j ą ,k t ór z yw pewny m momenc i epos t a nowi l iz mi eni ć s woj eż y c i ei z wy c z a j e, pr óbuj ą cuz dr owi ćni et y l k oc i a ł o, a l eda ćt eżwy t c hną ćumy s ł owi .

#34


#35


SMAKI


LI MONKOWYSERNI KKRÓLEWSKI STOLIKW KROPKI. PL


Popi er ws z e:j es tt os er ni koobni ż onejz a wa r t oś c ic uk r u–pr opor c j ec uk r uw por ówna ni u zor y gi na l ny m pr z epi s em z mni ej s z y ł a m opoł owę. Podr ugi e: s er ni kni ez a wi er abi a ł egoc uk r u, aj edy ni ec uk i ert r z c i nowy . Pot r z ec i e: l i monk ana da j emuor z eź wi a j ą c y , k wa s k owa t ypos ma k . Poc z wa r t e: wbr ą z owej c z ęś c i opr óc zk a k a oz na l a z ł as i ęmel a s azk a r obu, k t ór al ek k odos ł a dz a , mapi ęk nyk ol ori del i k a t ni ek a r mel owypos ma k–ni ews pomi na j ą coj ej wa l or a c hz dr owot ny c h. Popi ą t e, wi er z c hpok r y ł a m pol ewązgor z k i ej c z ek ol a dyzdoda t k i em s ok uzl i monk i .


SKナ、DNI KI :

#43


PRZYGOTOWANI E:

#44


PRZYGOTOWANI E:


SAナ、TKA ZKURCZAKI EM IPOMARAナイZAMI STOLIKW KROPKI. PL


Sek r et em s a ł a t k ij es tpr os t y ,a l epy s z nydr es s i ng:ol ejwi nogr onowy ,mus z t a r da ,s ólioc et ba l s a mi c z ny . Zi el eni nęmoż napoda ćdowol ną ,a l ewedł ugmni edoda nar uk ol aś wi et ni ez a os t r z ys ma k s ł odk i c hi s oc z y s t y c hpoma r a ńc z y .


SKŁADNI KI : pi er śzk ur c z a k a2 00g r uk ol a61 0ga r ś c i ( i l oś ćdowol na ) c uk i ni a1 5 02 00g poma r a ńc z e2s z t uk i ( s ł odk i e) pes t k i dy ni 7 5 g( pr a ż one) r oz ma r y nś wi eż yk i l k aga ł ą z ek dr es s i ngnaj ednąmi s ec z k ę ol ej zper s t ekwi nogr on5ł y ż ek oc etba l s a mi c z ny2ł y ż k i mus z t a r das a r eps k a1ł y ż ec z k a

PRZYGOTOWANI E: 1 . Pi er śzk ur c z a k apr z y pr a wi a myi wc a ł oś c i pi ec z emywpi ek a r ni k uwna c z y ni uż a r oodpor ny m ( j eż el i l ek k or oz bi j emymi ęs ow2 0mi nbędz i egot owe-umni ew2 00s tbezt er moobi egu) .Po upi ec z eni umi ęs os t udz i my . 2 . Cuk i ni ęk r oi mywc i enk i epl a s t er k i i gr i l l uj emynas uc hej pa t el ni gr i l l owej zobus t r on( j eż el i ni e ma c i e, t onaz wy k ł ej , a l bowpi ek a r ni k u) . 3 . Pes t k i dy ni r ówni eżpr a ż y mynas uc hej pa t el ni . 4. Poma r a ńc z es z or uj emy , pa r z y my , obi er a myi k r oi mynac z ą s t k i . Sa ł a t k ę pr z y got owa ł a m wa r s t wowo -nadno r uk ol a ,na s t ępni e poł owak ur c z a k a ,nat o poma r a ńc z e,k i l k apl a s t er k ówc uk i ni i ,nat oz nowuk ur c z a ki poma r a ńc z e,nawi er z c hpr a ż one pes t k i dy ni i r oz ma r y n. Dr es s i ng: Mi es z a mys k ł a dni k i i pr z edpoda ni em pol ewa myni ms a ł a t k ę: )

#49


RUBRYKA -DI ETETYKA W ELLNEAT. PL

An i a

#50


RUBRYKA -DI ETETYKA W ELLNEAT. PL

An i a

#46


MAMA POLECA


COTTONOVELOVE COTTONOVELOVE. PL


#56


#57


LI MONKOWYSERNI KKRÓLEWSKI STOLIKW KROPKI. PL


MAMA I DZI E NA KAW Ę! MAMAIDZIENAKAW E. PL

Wł a ś ni es t a r t uj ena j wi ęk s z at egor oc z nai ni c j a t y was poł ec z nas k i er owa nadows z y s t k i c hma m „Ma mai dz i enak a wę”.Ak c j apows t a ł a ,a byz a c hęc i ćma mydowy j ś c i azdomu,z ł a pa ni a oddec hu,odk r y c i a pr z y j a z ny c h mi ej s cimł ody c h pol s k i c h fir m,iby ćmoż e do podj ęc i a odwa ż ny c hdec y z j iw ż y c i uz a wodowy m.„Ma mai dz i enak a wę”j użpoł ą c z y ł apona d80 mł ody c hpol s k i c hfir m ik a wi a r ni ,pr z y j a z ny c hma mom iot wa r t y c hnapoz y t y wne,ś wi eż e pomy s ł y . Codz i enni edoł ą c z a j ąnowe. Ma c i er z y ńs t wo t o pi ęk ne iwz r us z a j ą c ec hwi l e,a l er ówni ec z ęs t ot r udne iz a s k a k uj ą c e doś wi a dc z eni e. Wi el emł ody c hma m mi ewapodobner oz t er k i , j a kpoł ą c z y ćby c i edobr ąma mą zr ea l i z owa ni em a mbi c j iz a wodowy c hor a zj a kigdz i es pędz a ćc z a szma ł y mt owa r z y s z em ubok u. „Sa mama m 3l et ni egos y nk a .Wi em,ż ebędą cma mąt r udnoj es tby ćna da lc z ęś c i ądor os ł ego ś wi a t ai dot r z y ma ćmut empa . Al et oni ej es tni emoż l i wei wedł ugmni ej es tba r dz opot r z ebne. Pomy s ł a k c j i „Ma mai dz i enak a wę”pows t a ł pot o, a bypok a z a ć , ż ej a k oma mana da l moż es zi ś ć z agł os em s er c a ,z a śr odz i c i el s t wot oni eogr a ni c z eni e,l ec zr odz a jwol noś c i ,k t ór amoż e i ns pi r owa ćdodz i a ł a ni a ”–t ł uma c z yAgni es z k aCz a j k ows k a St a r z y k , pomy s ł oda wc z y ni pr oj ek t u i wł a ś c i c i el k afir myCol or s t or i es . „Ma mai dz i enak a wę”t oa k c j as poł ec z nas k i er owa nadows z y s t k i c hma m( i t a t us i ów) . Za s a dy s ąpr os t e: od1 5ma j ado1 5c z er wc a , wwy br a ny c hk a wi a r ni a c hi r es t a ur a c j a c hwc a ł ej Pol s c e, od poni edz i a ł k udopi ą t k uwgodz . 9: 001 8: 00, k a ż dyr odz i c , k t ór ypoj a wi s i ęzdz i ec k i emdol a t1 0, or a zk obi et yoc z ek uj ą c epot oms t wa( zboba s a mij es z c z ew br z uc hu) ,będąmogl ina pi ćs i ę dowol nejk a wyz5 0%r a ba t em.Doda t k owo,ot r z y ma j ąk a t a l ogpeł eni nf or ma c j iomł ody c h pol s k i c hfir ma c hdl adz i ec i .Ka t a l ogor a zpeł nal i s t afir m ik a wi a r nibędądos t ępnenas t r oni e www. ma ma i dz i ena k a we. pl od2 0. k wi et ni a . Ak c j a" Ma mai dz i enak a wę"poł ą c z y ł aj użpona d3 0poz y t y wny c hmi ej s cpr z y j a z ny c hma mom wWa r s z a wi e. Za i nt er es owa ni ea k c j ąr oś ni et a kdy na mi c z ni e, ż ej użz gł a s z a j ąs i ęmi ej s c azc a ł ej Pol s k i .Ak c j ę ws pół t wor z ypona d5 0f a nt a s t y c z ny c h fir m wy z na c z a j ą c y c h nowe t r endy w modz i e,des i gni eius ł uga c hdl adz i ec i ,w wi ęk s z oś c iz a ł oż ony c hr ówni eżpr z ezma my . Ogr omnez a i nt er es owa ni ea k c j ąpot wi er dz apot r z ebęmł ody c hma m,a byr ea l i z owa ćs woj e pr a gni eni a ,t a k ż ez a wodowe, ni er ez y gnuj ą c z ni epowt a r z a l ny c h c hwi l ,j a k i e da j e ma c i er z y ńs t wo. „Ma mai dz i enak a wę”i ws z y s t k i ews pół t wor z ą c ej ąmi ej s c ai fir myt odowód nat o,ż ema c i er z y ńs t woni ez a my k adr ogi dor oz woj u,a l epoz wa l as poj r z ećs z er z ej i dok ona ć nowy c h, odwa ż ny c hwy bor ów. Pomy s ł oda wc ąii ni c j a t or em a k c j i„Ma mai dz i enak a wę”j es tAgni es z k aCz a j k ows k a St a r z y k , wł a ś c i c i el k afir myCol or s t or i es ,aws pół or ga ni z a t or em a k c j ij es twa r s z a ws k ak a wi a r ni aKubek wKubek .

#60


BABYCOOK, URZĄDZENI E4W 1 BEABA-POLSKA. PL


TOP5NA KW I ECI EŃ BEBEANDCOMPANY. PL

#62


#63


CAナ、 PRAW DA O BLOGERACH IGA / W W W . ACHONDROPLAZJAK. PL

#64


RUBRYKA -DI ETETYKA W ELLNEAT. PL

An i a

#46


PRZYGOTOW ANI E: Bogna Boj anowska Moni ka Pryśko Marek Li pi ński

W W W. MAMMAZI NE. PL

MAMMAZINE I KWIECIEŃ 2014  
MAMMAZINE I KWIECIEŃ 2014  
Advertisement