Page 1

2/2013

MAGAZYN DLA MAM


J AKNI EZWARI OWAĆ NASTROJE PI ĘKNY ZI MA PREZENT RENI FERY CHOI NKA ZAPAKOWANI LI STAPREZENTÓW LI STAPREZENTÓW STYLOWE BOŻENARODZENI E PASZTECI KI PEPPARKAKOR RYBA SERNI KPOMARAŃCZOWY ŚWI ĄTECZNYDESER ŚWI ĄTECZNE KANDYZOWANE ŚWI ĘTAWEDŁUG ŚWI ĘTA WESOŁ YCH J AKISYL WESTER, RODZI NNE KALENDARZ RODZI NNE KOKTAJL NOWY, NOWSZY, CAŁAPRAWDA


,

SPI STREŚCI

PRZEDŚWI ĘTAMI 5

6 GRUDZI EŃ7 W SŁOI KU9 DI Y1 1 RAZYCZTERY1 5 I NACZEJ1 9

20 0+ 21 4+ 22 ŚWI ĘTA 23 NAŚWI ECI E 25 I BARSZCZ 27

33 PO GRECKU35 ZKANDYZOWANĄPOMARAŃCZĄ 37 CI ASTECZKOWY 39 PI ERNI KI41 PLASTRYPOMARAŃCZY 43 TRÓJMI EJSKI CHMAM 45 WEDŁUGBLOGEREK 47 ŚWI ĄT!54 TAKI CAŁ YROK!55 KI NO 56 201 4 57 ZAGRANI A 58 POPROSZĘ 59 NAJNOWSZYROK!61 O BLOGERACH 62


O NAS MAMMAZINE. PL

www. bebeandcompany. pl

www. t eks t ual na. pl www. t eks t ual na. be

MONI KA


BOGNA


JAKNI EZWARI OWAĆ PRZED ŚW I ĘTAMI ? BASIASZMYDT. PL

#5


NASTROJE MONIKA PRYŚKO

Wha tt hewor l dneedsnow i sl ov es weetl ov e… Iodr obi nęś wi ą t ec z negona s t r oj u!Umówmy s i ę,ś wi ęt at oni et y l k ok a r pw ga l a r ec i eiubi er a ni ec hoi nk i .T y c hk i l k agr udni owy c hdnit o odpoc z y nekdl adus z y ,r el a k s ,r oz mowyi c hwi l adl as i ebi e.Nowł a ś ni e,c os i ęr obi ,gdymas i ę wi ec z órwol ny od c a ł ego ś wi a t a ?Peł na dowol noś ć ,ż a dny c h na k a z ów,peł na ha r moni a i a t mos f er apa c hną c apr z y pr a wa mi i ul ubi onąś wi ec z k ą . Cododa c i edot egoz es t a wu?

1

4

1 . KocHome&y ou2 2 9z ł 2 . Da v i dRi oTi gerSpi c eCha i ®ok oł o65 z ł 3 . DVDL i s t ydoM. 2 9, 90z ł 4. Sz l a f r okZARAHomeok oł o1 5 9eur o 5 . Świ ec z k aH&M Home1 9, 90z ł 6. Ba k a l i eT es c o6, 99z ł

#6

2

5

3

6


PI ĘKNYGRUDZI EŃ AGATHALOVER. COM

Pi ęk nyl a k i erdopa z nok c i , s z mi nk awk ol or z ewi na , boga t apa l et ac z ydr ogi a r oma t y c z nyk r em ni es ąna m ni ez będnedoż y c i aa l ej a k ż epol eps z a j ą na s t r ój .Gr udz i eńpoł y s k uj e,mi goc z ei s t a wi anar oz ś wi et l eni e.W wi el uk os met y k a c hwy k or z y s t y wa nes ąopt y c z net r i k i–z ł oc i s t e dr obi nk i c z yopa l i z uj ą c ec z ą s t ec z k i .Ni et r z ebaby ćomni bus em zfiz y k i bywi edz i eć , ż egł a dk i e powi er z c hni eduż ol epi ejodbi j a j ąś wi a t ł oni żpowi er z c hni es z or s t k i eini er ówne.T ąz a s a dą k i er uj ąs i ęt a k ż et wór c ys pec y fik ówdoma k i j a ż udoda j ą cdok os met y k ówc z ą s t ec z k i dz i a ł a j ą c e j a kmi ni l us t er k a . Ma j ąz az a da ni ewy gł a dz i ćpowi er z c hni ęs k ór yi s pr a wi ćbywy gl ą da ł az dr owo i pr omi enni e.Kt ór azna st egoni ec hc e?Ki edyj eś l i wł a ś ni eni et er a zda ćs i ęponi eś ćz a k upom t y c h pi ęk ny c h opa k owa ń,puz der ek ,puc ha t y c h pędz l i ,r óż a ny c ha r oma t ów,ef ek t owny c h ma z i deł doma k i j a ż u?J eś l i ni edl as i ebi e, dl ana j bl i ż s z y c h. Ni gdyni euc i es z ąs i ęzni c ht a kba r dz o j a kwwy j ą t k owej , gr udni owej a ur z e.

2 1 3

1 0 4

5

6

8 9

1 1

7

#7


#8


PREZENTDI Y BOGNA BOJANOW SKA

#11


ZOBACZ,JAKI ETO PROSTE: ASTECZKA OW SI ANEHOMEMADE 1 .CI 3 00gmą k i 1ł y ż ec z k as ody 1ł y ż ec z k apr os z k udopi ec z eni a 1 5 0gpł a t k ówows i a ny c h 1 5 0gbr ą z owegoc uk r u Ga r ś ćor z ec hówwł os k i c h Ga r ś ćr odz y nek 1 00ggor z k i ej c z ek ol a dy Dona c z y ni aws y pmą k ęz mi es z a nązs odąi pr os z k i em dopi ec z eni a Kol ej nawa r s t wat opł a t k i ows i a ne Na s t ępni ena s y pc uk i er Os t a t ni awa r s t wat opos i ek a neor z ec hyi c z ek ol a dawy mi es z a nezr odz y nk a mi Doł ą c zpr z epi s : Ws y pmi es z a nk ędomi s k i , doda j 1j a j k oor a z1 00gwc z eś ni ej r oz t opi onegoma s ł a . Powy mi es z a ni uf or muj k ul k i i k ł a dźj enabl a s z epok r y t ej pa pi er emdopi ec z eni a . Roz gr z ej pi ek a r ni kdo2 00Ci pi ec zc i a s t ec z k aok . 1 5 ’ .

#12


#13


#14


RENI FERYRAZYCZTERY BOGNA BOJANOW SKA

#15


#16


Świ ęt at oc z a sr odz i nny c hpr z y got owa ń, a l eni ec hodz i t y l k ooz a k upyc z ys pr z ą t a ni e. T oc z a sdo by c i ar a z em,do s z uk a ni aa t mos f er y Świ ą t it wor z eni a ws pomni eń.Rodz i nna f r a j da gwa r a nt owa napr z yt wor z eni uk a r t ekś wi ą t ec z ny c h–k a ż dezWa smoż epok a z a ć , nac ogos t a ć . Poł ą c z c i es i ł yi s t wór z c i ec ośna pr a wdęwy j ą t k owego!

#17


#18


CHOI NKA I NACZEJ MONIKA PRYŚKO

Ni ez a ws z emus i by ćgęs t a ,z i el onai dos a megos ufit uNi ez a ws z emus i j ej t owa r z y s z y ćr y t ua ł wy bi er a ni a . Na t omi a s tpowi ni enj ej t owa r z y s z y ćr y t ua ł … ubi er a ni a ! Choi nk amoż ewy gl ą da ći na c z ej ,moż ez a s k a k i wa ćiby ćni ec odz i enna ,ina da lt wor z y ćma gi ę Świ ą t . Wy s t a r c z yt r oc hęodej ś ćodc or oc z negos c hema t ui poz wol i ćs obi enas z a l eńs t wo.

1

4

2

3

5

6

1 . www. f a mi l y s ponge. c om 2 . www. benedi c t a ugus t . c om/ bl og 3 . www. l ov el y l i f e. s e 4. www. moa s t i dr om. bl ogs pot . c a 5 . www. wel k e. nl 6. www. el i nepel l i nk hof . bl ogs pot . c a

#19


ZAPAKOWANI MONIKA PRYŚKO

#20


LI STA PREZENTÓW 0+ MONIKA PRYŚKO

Gwi a z dk a zni eba – t oc hc i a ł obys i ę da ćs woj emu ma l uc howi .Al bo j es z c z e wi ęc ej !Na r oz gr z ewk ęk i l k apr opoz y c j i dl adz i ec i , k t ór e, pr óc zmi ł oś c i , pot r z ebuj ąt eżs por oz a ba wy

1

4

2

5

3

6

1 . Ł ośnabi eguna c h, I KEA, 99, 99z ł 2 . Bą c z ekbi edr onk a , Smy k , 3 0, 49z ł 3 . Spr out sDuż yRęc z ni kzKa pt ur em, Ma mi s s i ma . pl , 1 5 7 , 5 0z ł 4. Sk i pHoppi r a mi daz wi er z ą t ek/ Al f a betok . 95 z ł 5 . POOF I z es t a wk oc y k+podus z k a1 49z ł 6. Kol ej k a , I KEA, 2 9, 99z ł

#21


LI STA PREZENTÓW 4+ BOGNA BOJANOW SKA

Wy z wa ni e,zt y m powi nnas i ęwi ą z a ćk a ż daz a ba wadl as t r s z a k ów,a l et a k ż eś wi ą t ec z ne pr ez ent owez ma ga ni ar odz i c ów. Ot opomy s ł yni et y l k onaz i mowewi ec z or y .

1

4

1 . Ki di z oom, Vt ec h, 2 99z ł 2 . Kor onaa t r a ment owaws r ebr negwi a z dk i , NuNuNu, 65z ł 3 . Puz z l e, Zuz ut oy s , 64, 99z ł 4. Sa mol ott ek t ur owy , L eol a ndi a , 1 4, 90z ł 5 . Sa nk i , F oa ms l i dec i r c l ewed' z e, 7 9, 99z ł 6. T r i pl et t epet a nk a , L esj ouet sl i br es ,5 9z ł

#22

2

5

3

6


STYLOW EŚW I ĘTA BOBOFASHION. PL

Ca s ua l owes t y l i z a c j edl ac hł opc ówt oni et y l k oor y gi na l ner oz wi ą z a ni amodowe, a l et eżba r dz o wy godnewnos z eni uma r y na r k i , k os z ul ek t ór ei dea l ni epa s uj ąnawy j ą t k oweok a z j e. Ma r y na r k a , H&M, 1 2 9z ł Spodni e, Ka ppAhl , 69. 9z ł Mok a s y ny , ZARA, 1 69z ł Kos z ul a , H&M, 49, 9z ł

#23


Świ ęt at owy j ą t k owyc z a s ,k t ór ywy ma gawy j ą t k owejopr a wy .T oi dea l nymomentnaubr a ni e s z y k ownej s uk i enk i dl ama ł ej k s i ęż ni c z k i , gdyz a bł y ś ni epi er ws z agwi a z dk a . St y l owes uk i enk i s ą ni ez a s t ą pi ony m el ement em t a kwy t wor ny c hs t y l i z a c j i . . . Suk i enk aKä t heKr us e, 3 69z ł Opa s k aZa r aKi dszk ok a r dk ą , 1 9. 9z ł Ba l er i nk i l a k i er owa ne–Za r aKi ds , 89. 9z ł Ra j s t opk i H&M, 2 4. 9z ł J ot t um KENZAKa r di ga n1 49z ł

#24


BOŻENARODZENI ENA ŚW I ECI E ARTATTACK. COM. PL

#25


#26


PASZTECI KIIBARSZCZ TROJMIEJSKIEBLOGI. PL

#27


#28


SKŁADNI KINA PYSZNYBARSZCZ: 1 k gbur a k ów wł os z c z y z na( 1ma r c hewk a , 1pi et r us z k a , pół s el er a , 1ma ł ac ebul a ) 2 l wody pół s k r z y deł k azi ndy k a 2 00gż eber ekwoł owy c h 2z i a r enk az i el aa ngi el s k i ego s ól c z a r nypi epr z ma j er a nek s okz½c y t r y ny

PRZYGOTOWANI E: Ugot owa ćbul i onzwł os z c z y z ny , bur a k ówi mi ęs adoda j ą cs ól or a zz i el ea ngi el s k i e. Got owa ćna wol ny m ogni uok oł o2 0mi nut . Na s t ępni edoda ćdos ma k us okzc y t r y ny , ma j er a nek . Dopr a wi ć s ol ąi c z a r ny m pi epr z em wedł uguz na ni a .

#29


SKŁADNI KINA PASZTECI KI ZKAPUSTĄ IGRZYBAMI :

PRZYGOTOWANI E: Ka pus t ęk i s z onąpr z epuś c i ćpr z ezma s z y nk ęoś r edni c hoc z k a c h.Dopr a wi ćs ol ą ,pi epr z em i k mi nk i em. Pi ec z a r k i pok r oi ćwk os t ec z k ę, c ebul ępos z a t k owa ći pods ma ż y ćnaś r edni m ogni u. Wy mi es z a ćzk a pus t ąi dus i ćok oł o1 5mi nutwr ondel k ua żz mi ęk ni e. Wy s t udz i ći odc edz i ć . Mą k ępr z es i a ćnas t ol ni c ę.Dr oż dż eumi eś c i ćw ni ewi el k i mr ondel k u,doda ćł y ż ec z k ęc uk r u imi es z a ća żs i ęr oz pus z c z ą .Ma s ł opos i ek a ć ,wy mi es z a ćzmą k ą ,doda ćdr oż dż e,pr z y pr a wy , j a j k o, ś mi et a nęor a zml ek o. Ci a s t oz a gni eś ća żpows t a ni egł a dk ama s a . Ws t a wi ćna3 0mi nutdo l odówk i .Roz wa ł k owy wa ćc i a s t o ik r oi ćnak wa dr a t y .Bi a ł k or oz beł t a ćw mi s ec z c e.F a r s z na k ł a da ćw ś r odek k wa dr a t u,r ogis ma r owa ć bi a ł k i em idel i k a t ni ez a my k a ć .Pa s z t ec i k i pos ma r owa ćbi a ł k i em nawi er z c hui obs y pa ćs ez a mem. Pi ecok oł o2 0mi nutwt emper a t ur z e2 00º C. Na j l epi ej s ma k uj ąwba r s z c z em c z er wony m.

#30


SKŁADNI KINA PASZTECI KI ZKURKAMIIBOROW I KAMI :

PRZYGOTOWANI E: W mi s c ewy mi es z a ćś mi et a nęzdr oż dż a mi ,doda ćj a j k oipoł ą c z y ćs k ł a dni k i .Poc hwi l iwl a ć os t udz one,r oz pus z c z onema s ł o.Nas a mk oni ecdo ma s yws y pa ćmą k ęiugni eś ćc i a s t o. Uf or mowa ćw k ul k ę,owi ną ćf ol i ąa l umi ni owąis c hł odz i ćw l odówc emi ni mum 3 0mi nut . Ci a s t oj es tba r dz oel a s t y c z ne, ni epot r z ebamą k i , bydobr z ej ewa ł k owa ć . Wc z a s i e, gdyc i a s t ol eż a k uj ewl odówc e, na l eż yz r obi ćf a r s z . Sus z onebor owi k i z a l a ćwr z ą t k i em iods t a wi ć .Pos i ek a ćdr obnoc ebul ęipods ma ż y ćj ąl ek k onaodr obi ni eol ej u.Doda ćumy t e, pos i ek a nek ur k i i obs ma ż y ćpr z ezc hwi l ę. Doda ćs ól i pi epr z . Doda ćdr obnopok r oj onebor owi k i , s ma ż y ćpr z ezc hwi l ę,awodęzi c hmoc z eni apok i l k umi nut a c hwl a ćdogr z y bów.Doda ćz i el e a ngi el s k i ei l i s t k i l a ur owe.T er a zt r z ebapoz wol i ćgr z y bom s i ęw s pok oj uudus i ć ; )F a r s zbędz i e got owy ,gdy woda odpa r uj e,c hoćna dz i eni e powi nno by ćwi l got ne.Wa r t os pr óbowa ć i pr z y pr a wi ćwedł uggus t u. Ci a s t or oz wa ł k owa ći wy k r a wa ćzni egos z k l a nk ąk ół k a .Naś r odekk a ż degopoł oż y ćodr obi nę f a r s z u is k l ei ć na gór z e,t wor z ą c, , s a k i ewk ę’ ’ .Pi ek a r ni kr oz gr z a ć do 1 802 00º C,bl a c hę pos ma r owa ćol ej em, uł óż y ćnani ej pa s z t ec i k i i pi eca żdoz a r umi eni eni a .

#31


#32


PEPPARKAKOR RAZOW ECIASTECZKA. BLOGSPOT. COM

#33


SKŁADNI KINA OK.1 00SZTUK: ½s z k l a nk i mel a s y ½s z k l a nk i c uk r ut r z c i nowego 1ł y ż ec z k ami el onegoi mbi r u 1ł y ż ec z k ac y na monu 1ł y ż ec z k apr z y pr a wydopi er ni k a ½k os t k i ma s ł a( 1 00g) 2½s z k l a nk i mą k i ¼ł y ż ec z k i s ody s z c z y pt as ol i 1j a j k o

PRZYGOTOWANI E: Mel a s ę dopr owa dz a mydo wr z eni a ,doda j emyc uk i er ,pr z y pr a wyima s ł o.Mi es z a my ,a ż ws z y s t k os i ęr oz puś c iipoł ą c z y .Ods t a wi a mydowy s t udz eni a .W t y mc z a s i edos por ejmi s k i pr z es i ewa mymą k ęzs odąis ol ą .Na s t ępni ewbi j a myj a j k oidoda j emymel a s ęzpoz os t a ł y mi s k ł a dni k a mi .Uc i er a my ws z y s t k o mi k s er em ( c i a s t o na t y m et a pi ej es tba r dz ok l ej ą c e) . Pos y puj emyodr obi nąmą k i ,pr z y k r y wa myś c i er ec z k ąiws t a wi a mydol odówk inak i l k agodz i n ( na j l epi ejna noc ) .Ra no wy j muj emy c i a s t o zl odówk i .Ws t a wi a my pi ek a r ni k na 1 80º C. Ci a s t owa ł k uj emyba r dz oc i eni ut k o( i m będz i ec i eńs z e,t y mc i a s t k abędąba r dz i ejc hr upi ą c e) pods y puj ą cmą k ąt y l k ow r a z i ek oni ec z noś c i .Na j l epi ejwy c hodz it onas i l i k onowejma c i el ub pa pi er z edopi ec z eni a .Zapomoc ąf or emekwy c i na mydowol nek s z t a ł t y ,uk ł a da myba r dz o del i k a t ni enabl a s z ewy ł oż onej pa pi er em dopi ec z eni ai pi ec z emyok .68mi n( wz a l eż noś c i od wi el k oś c i ) . St udz i mynak r a t c e. Pr z ec howuj emywpus z c e.

#34


SKŁADNI KI : 1k gś wi eż egodor s z abezs k ór yt a k i eł a dnefil et y , k a ż dypook oł o5 00g 5 6ł y ż ekmą k i 3 4ł y ż k i ol ej u ś wi eż oz mi el onas ól mor s k a 1 00gma s ł a 4ś r edni ec ebul e 4ś r edni ema r c hewk i 1ś r edni api et r us z k a 1 / 6s el er a 3 4ł y ż k i br ą z owegoc uk r u( moż eby ćz wy k ł ybi a ł y )( bą dźdos ma k u) 11 , 5ł y ż k i s ol i mor s k i ej ś wi eż oz mi el onej ( bą dźdos ma k u) 1s ł oi c z ekk onc ent r a t upomi dor owego2 00g 800g2pus z k i po400gpomi dor k ówc her r ymój t a j emni c z ys k ł a dni k ; )

PRZYGOTOWANI E: Dor s z aumy j ,os us z ,pok r ójna3 4c mk a wa ł k i ,pos ól .Naduż ejpa t el nir oz gr z ejol ej .Ka ż dy k a wa ł ekdor s z adok ł a dni eobt oc zwmą c ei s ma żzk a ż dej s t r onynaj a s noz ł ot yk ol or . Us ma ż oną r y bęuł óżwdoc el owy m pł a s k i m na c z y ni umaby ćj ednawa r s t war y by . Obi er zc ebul ę,umy j ,pok r ój wpi ór a .Ma r c hew,pi et r us z k ę,s el erobi er zi z et r z y j naj a r z y nowej t a r c e. Roz gr z ej poł owęma s ł a5 0g, doda j c ebul ę, podduśi doda j s t a r t ewa r z y wa , r es z t ęma s ł a i pr z es ma żws z y s t k o, c oj a k i śc z a smi es z a j ą cok oł o2 02 5mi nut . Doda j k onc ent r a t , wy mi es z a j i c hwi l ępogot uj . Doda j pomi dor k i c her r yobi epus z k i , dok ł a dni e wy mi es z a j ,doda ćr es z t ęc uk r u-3ł y ż k i ,s ól ,wy mi es z a jiz a got uj .Będz i egot owe,k i edyc a ł oś ć z gęs t ni ej e. Na l eż ypa mi ęt a ć , ż edor s zpr z eds ma ż eni em z os t a ł pos ol ony ! Gor ą c y ms os em z a l ejdor s z a ,z apomoc ął y ż k ir oz pr owa dźs ospr z ybr z ega c hipomi ędz y k a wa ł k a mi . Zos t a wdoc a ł k owi t egowy s t y gni ęc i a , ana s t ępni es c howa j nanocdol odówk i .

#36


SERNI KPOMARAŃCZOWY ZKANDYZOWANĄ POMARAŃCZĄ MOJETW ORYPRZETW ORY. BLOGSPOT. COM

Ni ez as ł odk i , zk a wa ł k a mi ś wi eż y c hpoma r a ńc z y , zk a k a owy ms podem,a ni k r emowy , a ni z bi t y , t a k iw s a mr a z .Sł ody c zk a ndy z owa ny c hpoma r a ńc z yz wi eńc z adz i eł o,aopr ós z onec uk r em pudr em br z egi uda j ąś ni egi wpr owa dz a j ąwpi ęk nyna s t r ój .

#37


SKŁADNI KINA TORTOW NI CĘ O ŚREDNI CY21CM: 1 , 5s z k l a nk i mą k i 1s z k l a nk adr obnegoc uk r u 1 5 0gz i mnegoma s ł a 2ma ł ej a j k al ub1duż e 0, 5ł y ż ec z k i pr os z k udopi ec z eni a 2k opi a s t eł y ż k i k a k a o 7 00gs er at wa r ogowegonas er ni k i uż y ł a m wi a der k owy 1 5 0ml ś mi et a nyk r emówk i 3 6% 1 5 0gc uk r upudr u 2ł y ż ec z k i c uk r uwa ni l i owego 3ł y ż k i mą k i 4j a j k a 1duż apoma r a ńc z aok oł o400g c uk i erpuder k a ndy z owa nepl a s t r ypoma r a ńc z y

PRZYGOTOWANI E: Zmą k i ,pr os z k u,k a k a o,c uk r u,j a j ekima s ł az a gni ećk r uc hec i a s t ois c hł odźw l odówc epr z ez 1godz i nę.Spódt or t owni c ywy ł óżpa pi er em,wy puś ćnawi er z c h,z a mk ni jobr ęc z ,br z egiod ś r odk adel i k a t ni epos ma r uj ma s ł em. Pi ek a r ni kna s t a wna1 60s t opni . Nas pódt or t owni c ywy ł óż k a k a owec i a s t o, moż naj epok r us z y ć , moż naz et r z eć , moż nar oz wa ł k owa ćj a kk omuwy godni e, j aj epok r us z y ł a m ir ównomi er ni edoc i s nęł a m.Umi eś ćw mi s i emi k s er as er ,ś mi et a nę,c uk i er puder , c uk i erwa ni l i owyi mą k ęz mi k s uj naj ednol i t ąma s ę. Wt y mc z a s i eobi er zpoma r a ńc z ęj a obc i na m gór ę, dół , na s t ępni enoż em obi er a ma żzbi a ł ąc z ęś c i ą , ż ebypot em powy c i na ćc z y s t e c z ą s t k i , k t ór ek r oj ęna3 4c z ęś c i . Domi k s uj ą c ej s i ęma s ydoda j po1j a j k ui k a ż demi k s uj ok oł o0, 5 mi nut y .Nas a mk oni ecdoma s ydoda jk a wa ł k ipoma r a ńc z y ,wy mi es z a jj użr ęc z ni e,pr z el ejdo t or t owni c y . Ws t a wdona gr z a negopi ek a r ni k anaś r odk owąpół k ęi pi ec zwt er moobi eguw1 60 s t opni a c hpr z ez2 0mi nut ,na s t ępni eobni żt emper a t ur ędo1 40s t opni i pi ec zj es z c z eok oł o40 mi nut . Pi ek a r ni kpot y mc z a s i ewy ł ą c z , s er ni kz os t a wwś r odk u, pook oł o1 5 2 0mi nut a c huc hy l pi ek a r ni k , z os t a wj es z c z es er ni knak ol ej ne1 5 2 0mi nut , wy j mi j i z os t a wdowy s t y gni ęc i a . Zdej mi jt y l k oobr ęc ziws t a w nac a ł ąnocdol odówk i .Ra nopos y pbr z egic uk r em pudr em ina ś r odk upouk ł a da j k a ndy z owa nepoma r a ńc z e. Kr ój ba r dz oos t r y m noż em.

#38


ŚW I ĄTECZNYDESERCI ASTECZKOWY BASIASZMYDT. PL

Py s z ny , k r emowy , ni ez as ł odk i wa r tgr z ec hu.

#39


SKŁADNI KI : opa k owa ni es er k ama s c a r pone opa k owa ni es er k awa ni l i owego z a pa r z onees pr es s o c i a s t ec z k a( pi er ni c z k i , c i a s t ec z k ak or z ennebędąna j odpowi edni ej s z e) c z ek ol a dal ubk a k a owpr os z k udopos y pa ni a

PRZYGOTOWANI E: Serma s c a r ponemi es z a mydok ł a dni ezs er k i em wa ni l i owy m, c i a s t ec z k ak r us z y my . Ws z k l a ny m na c z y ni uuk ł a da mywa r s t wa mi c i a s t ec z k ai ma s ęs er ową . Ci a s t ec z k al ek k ona s ą c z a my es pr es s o. Ca ł oś ćk ońc z y mywa r s t wąs er k ai pos y puj emyj ąc z ek ol a dąwpr os z k u. Sma c z nego!

#40


SKŁADNI KINA 80DUŻYCH SERC: 4s z k l a nk i mą k i ps z ennej 4ł y ż k i mi odu 1 , 5s z k l a nk i c uk r u 4ł y ż ec z k i c i emnegok a k a o 3ł y ż ec z k i s odyoc z y s z c z onej 3ł y ż ec z k i pr z y pr a wypi er ni k owej ( l ubwi ęc ej wedł ugupodoba ń) 2ł y ż k i ma s ł a 2j a j k a k i l k ał y ż ekc i epł egoml ek a

PRZYGOTOWANI E: Mi ódr oz puś c i ć ,mą k ępr z es i a ćiwy mi es z a ćzmi odem.Powol idoda wa ćc uk i er ,s odę,k a k a o, pr z y pr a węor a zpr z es t y gni ęt ema s ł oij a j k a .Sk ł a dni k iz a gni a t a ć ,doda j ą cpot r oc huml ek a . Ci a s t owy r a bi a ća żs t a ni es i ęgł a dk i e. Roz wa ł k owa ćnapl a c ekogr uboś c i 1c mi wy c i na ćpi er ni c z k i ul ubi ony mi f or emk a mi . Pi ecpr z ez ok oł o8mi nut( wz a l eż noś c i odgr uboś c i c i a s t ec z ek )w1 80° C. Pi er ni c z k i moż napr z ec howy wa ć ws z c z el ny m poj emni k una wetpr z ezmi es i ą c . Dodek or a c j imoż nauż y ćr oz pus z c z onąw k ą pi el iwodnejc z ek ol a dę,z a r ównoml ec z nąj a k i bi a ł ą , obr a nemi gda ł y , or z ec hywł os k i e, k ol or owepos y pk i i gwi a z dk i .

#42


KANDYZOWANEPLASTRYPOMARAナイZY MOJETW ORYPRZETW ORY. BLOGSPOT. COM

#43


SKŁADNI KI : 1duż apoma r a ńc z aok oł o400g 2s z k l a nk i wody 1 , 5s z k l a nk i c uk r u

PRZYGOTOWANI E: Doga r nk awl ej wodę, ws y pc uk i eriz a got uj . Wt y mc z a s i edok ł a dni eumy j poma r a ńc z ę, pok r ój nac i enk i epl a s t er k i( a l ebezt y c hzpoc z ą t k uik ońc apoma r a ńc z y ,maby ćmi ą ż s z ! )iwr z ućdo gor ą c egos y r opu.Got uj naś r edni m ogni uok oł o2godz i n,a żbędąs z k l i s t e,odc z a s udoc z a s u popr z ek r ęc a jpl a s t er k inadr ugąs t r onę.Got owepowy k ł a da jł y ż k ąc edz a k owąnapa pi erdo pi ec z eni al ubf ol i ę,ż ebyos t y gł yiz a s t y gł y .Zj edzodr a z ul ubs c howa jw s ł oi c z k udol odówk i . I dea l nedoc i a s t , des er ów, pi ec z ony c hmi ęs , her ba t yc z ygr z a ńc a .

#44


ŚW I ĘTA W EDŁUG TRÓJMI EJSKI CH MAM MONIKA PRYŚKO

#45


ŚW I ĘTA W EDŁUG TRÓJMI EJSKI CH MAM BOGNA BOJANOW SKA

#46


ŚW I ĘTA W EDŁUG BLOGEREK ŚW IĘTA W G W W W . CARIBULIFE. BLOGSPOT. COM

O Świ ęt a c hmy ś l ęj użodpoc z ą t k ul i s t opa da ,k i edyt ow s k l epa c hmi ej s c ez ni c z yz a s t ą pi ł y c z ek ol a dowe mi k oł a j e.Świ ęt a Boż ego Na r odz eni a uwi el bi a m ic or ok uc z ek a m na ni e zut ęs k ni eni em.W t y mr ok ubędąonena dz wy c z a jwy j ą t k owe.Pi er ws z yr a zbędz i emyj e obc hodz i ćzna s z y m,pr a wi e3 mi es i ęc z ny m,s y nk i em.T owi el k i ewy da r z eni ez a r ównodl ana s mł ody c hr odz i c ów,j a kidl ac a ł ejf a mi l i i .Sz c z egól ni emoj ama mait a t as ąpodek s c y t owa ni poni ewa ż t o i c h pi er ws z y wnuk .T e Świ ęt a będę j edy ne w s woi m r odz a j u. . . Uwi el bi a mk l i ma tŚwi ą tic a ł yha r mi derj a k ipa nuj ek i l k adnipr z edWi gi l i ą .Ha r mi der ,k t ór y wi ec z or em 2 4goz a mi eni as i ęw s pok ójic i s z ę.Ws z y s c ypr z es t a j ąs i ęś pi es z y ć .Ka ż dymoż e wk ońc uodet c hną ć ,apr z yok a z j ina j eś ćs i ędos y t a .Ws z y s t k opot obypour oc z y s t ejk ol a c j i , zpeł ny m br z uc hem, us i ą ś ćnak a na pi ei j a kc or ok uus ł y s z ećt es a mer odz i nnehi s t or i e.T oj es t wł a ś ni ema gi aŚwi ą t .T os ąwł a ś ni emoj eŚwi ęt a .W t y mr ok udoda t k owoboga t s z ewuś mi ec h na s z egoma l eńs t wai s t osbr udny c hpi el uc hwgr a t i s i e: ) Nak oni ecl i s t ar z ec z y , bezk t ór y c hni ewy obr a ż a ms obi eŚwi ą tBoż egoNa r odz eni a : r odz i na( r z a dk owpeł ny ms k ł a dz i et a ks pok oj ni ei r a doś ni emoż napoby ćz es obą ) j emi oł azl a mpk a mi (umni ez a s t ępuj ec hoi nk ę) ś ni eg(i mr ózoc z y wi ś c i e! ! ! ) z a pa c hpoma r a ńc z yi goź dz i k ów(na j l epi ej wk a ż dy mz a k a ma r k udomu) domowepi er ni c z k i ( na j wa ż ni ej s z ej es ti c hws pól nepr z y got owy wa ni e) k ol ędy(i c hdź wi ękwpr a wi amni ewr a dos nyi s ent y ment a l nyna s t r ój ) ba r s z c zzpi er oga mi ( dl amni ei nnepot r a wywi gi l i j nemogł y byni ei s t ni eć ) -gor ą c aher ba t a( zmi odem,i mbi r em,c y t r y ną ,c y na monem,goź dz i k a miiodr obi nąs ok u ma l i nowegooc z y wi ś c i ewś wi ą t ec z ny mk ubk u, pi t awdobor owy mt owa r z y s t wi e) - pa k owa ni e ida wa ni e dr obny c h, a l et r a fiony c h pr ez ent ów ( uś mi ec h na t wa r z y obda r owy wa negobez c enne! ) -s k ł a da ni e os obi s t y c hż y c z eń (z a ws z es t a r a m s i ę pr z emy ś l eć t oc o powi em moi m bl i s k i muwi el bi a mt ec hwi l e, peł newz r us z eń) Kor z y s t a j ą czok a z j i ws z y s t k i mc z y t el ni k om ż y c z y myWes oł y c hŚwi ą t . Ca r i buF a mi l y

#47


ŚW IĘTA W G W W W . VENILAKOSTIS. COM

By ł yt ogł ębok i el a t a90t e.Namuz y c z nejs c eni epa nos z y ł ys i ęz es poł ypop,anapół k a c h s k l epówodz i eż owy c hs woj ema c k i r oz poś c i er a ł k i c z . Mi a ł a m1 0, moż e1 1l a t , k i edypodc hoi nk ę z a ż y c z y ł a ms obi el a k i er owa nez i el onoż ół t ea di da s ynak ot ur ni e. Rodz i c eni eby l i pr z ek ona ni do moj egowy bor u,wi ęcz a pr oponowa ł a mi ml uk r a t y wnąof er t ę,aż ez a l eż a ł omiba r dz i ejni ż z wy k l e( nahor y z onc i epoj a wi łs i ęni ej a k iPi ot r ek ) ,z godz i ł a ms i ęna wetnapeł ni eni er ol i pomoc yk uc hennej . Wk ońc una ds z edłt enupr a gni onydz i eń-Wi gi l i a .Wł a ś c i wi ec a ł ąur oc z y s t oś ćpa mi ęt a mj a k pr z ezmgł ę-c z ek a ł a mt y l k onamoment ,w k t ór y m ot wor z ęs wójpr ez ent .Is t a ł os i ę!Ki l k a poc i ą gni ęćz as z nur eki na s t a ł oś wi a t ł owi ek ui s t e! Namoi c hs z c z upł y c hnoga c hbut ywy gl ą da ł y na derni ek or z y s t ni e,otc z a pl awc i ś ni ęt aw k a l os z e-a l ec z uł a ms i ęt a ks z c z ęś l i wi e,j a kt y l k o moż ec z ućs i ęc z ł owi ekwews z ec hś wi ec i e. It egot eżż y c z ęWa m zok a z j i z bl i ż a j ą c y c hs i ęś wi ą t :pr ez ent ówi dea l ny c h,bezwz gl ędunat o, c z egos obi ez a ż y c z y c i e.

#48


ŚW IĘTA W G W W W . THEPOLKADOTPROJECT. BLOGSPOT. COM

Koc ha nyMi k oł a j u, Mus i mypowa ż ni epoga da ć .J eś l ic z y t uj es zmoj egobl oga ,dobr z ewi es z ,o c z y m ma r z ęna Świ ęt a . Wi dz i a ł eśt ews z y s t k i ek s i ą ż k i k uc ha r s k i e, dr uc i a nek os z y k i , l a mpk i , t os t er yr et r o, pus z k i nac i a s t ec z k a ,peel i ngi ,ma z i dł aii nneduper el e.J eś l ic z y t uj es zmoj egobl ogawi es zt eż ,j a k da wnoni eby ł a m napor z ą dny c hwa k a c j a c hij a kma r z ęoda l ek i ejpodr óż y .J eś l iz a gl ą da s zna Pol k ęDot ,dowi edz i a ł eśs i ęos t a t ni o,ż eba r dz oc hc i a ł a by m mi ećwł a s nebi s t r oz eś wi eż y m pi ec z y wem i dobr ąk a wą . Świ ęt aj użbl i s k o,wi ęcmus i mypowa ż ni epoga da ćot y m,oc z y m na pr a wdęma r z ęnaŚwi ęt a . Mą dr yzCi ebi ef a c etic hy bar oz umi es z ,ż et a kna pr a wdęwc a l eni epot r z ebuj ęt y c hk s i ą ż ek , k os z y k ów,t os t er ów a nipus z ek .Podr óż edobr ar z ec z ,a l et a knas er i oni es ąmiba r dz o pot r z ebne.Pr z yt y m bi s t r ot os i ęw s umi enac hwi l ęz a wa ha ł a m,a l eni e,j edna kt ot eżni e na j wa ż ni ej s z e. T a k ,wi em,pr os i ł a m Ci ęj użw ż y c i uowi el e,pa mi ęt a jj edna k ,ż eni gdyni eda ł eśmima ł ego pi es k a , ga da j ą c ej l a l k i ( no, powi edzs z c z er z e, c z yt ona pr a wdęby ł oa żt a k i et r udne? ) , a ni domk u dl aBa r bi e( t umus z ępr z y z na ćzper s pek t y wyc z a s u: )t oby ł adobr adec y z j a ,a l ej a kwy j a ś ni ć s i edmi ol et ni ej dz i ewc z y nc eź r ódł aopr es j i k obi etwpopk ul t ur z e? ) . Sz c z er z emówi ą c , c hc i a ł a by mCi ępr os i ćoc oświ ęc ej . Wt y mr ok unaŚwi ęt ac hc i a ł a by mni eby ć z męc z ona , c hc i a ł a by ms i ęni eś pi es z y ći ni es pi na ć . Spr a wpr os z ę, ż eby mt y mr a z em pa mi ęt a ł a , ż ec z t er na ś c i ek i l oc i a s t ec z ekj es tni edopr z ej edz eni ana wetpr z ezt r z yr odz i ny .Cz uwa jna de mną , ż eby mni ez a pomni a ł a , ż ewWi gi l i ęj es tc i emnoi ni ewi da ćk ur z upodł óż k i em. Pr z y pomni j mi , ż es enj es tc enni ej s z yoddek or a c j i napi er ni k u, aOni odc z y s t ej podł ogi . By ćmoż euz na s z , ż e j es t em r os z c z eni owa , a l epowi em t o: i ż ebyws z y s t k i ek obi et ynac a ł y mś wi ec i eby ł ynaŚwi ęt a wy s pa nei mi a ł yk ur zpodł óż k i em. Wz a mi a nof er uj ęc y t r y nowet r uflew bi a ł ejc z ek ol a dz i e,k r uc hec i a s t ec z k azor a ngec ur d, c y na monowek r ówk izpi s t a c j a mi ,t a r t ęt r uflową ,pi er ni c z k i ,uś mi ec hmoj ejc ór k i ,j ejdobr e ws pomni eni aws pól negopi ec z eni aiś wi ęt owa ni azwy s pa nąini es pi ęt ąmną .Ws pomi na ł a m c y na monowek r ówk i ?Sąna pr a wdęwy bi t ne. P. S. : Aj eś l i j użna pr a wdęmus i s z , t ot ent os t erna j ba r dz i ej podobami s i ęni ebi es k i .

#49


ŚW IĘTA W G W W W . FROMMOVIETOTHEKITCHEN. PL

W dz i ec i ńs t wi euwi el bi a ł a moc z ek i wa ni enaś w. Mi k oł a j a , s t r oj eni ec hoi nk i , apr z edews z y s t k i c h c z ek a ł a m nat enmoment , gdybędęmogł awk ońc upos ł uc ha ćś wi ą t ec z ny c hs mer f ny c hhi t ów. Pewni et a kj a kni ej ednodz i ec k oma r z y ł a m ot y m,ż ebypr z eż y ćś wi ęt aj a kKev i ns a m wdomu, a l bopr a c owa ćw f a br y c eś w.Mi k oł a j a .Ni czt ego… J edy napr a c a ,k t ór ąr obi ł a m wś wi ęt at o wy c i er a ni ena c z y ńiz a mi a t a ni ei gi ełs podc hoi nk iz ac ow na gr odęmogł a m wy l i z a ćmi s k ępo l uk r z edoc i a s t a , a l bona ł oż y ćgwi a z dęnac z ubekc hoi nk i . Na j ba r dz i ej ni emogł a mz r oz umi ećpo c ow ś wi ęt aj es tt y l ener wów.Żec i a s t oni eupi ec z one,ż ega l a r et azk a r pi em ni ez a s t y gł ai ż e t a t az a pomni a ło s i a nk upod obr us … „Ner wyw k ons er wy ! ”–t a k i epowi nno by ćha s ł o pr z ewodni eś wi ą t .Ma mi nnys pos óbnamoj eś wi ęt a … Gdyw c a ł y m domubędz i epa c hni a ł o k a pus t ązgr z y ba mi , ba r s z c z em i s er ni k i em. Gdyok nabędąz a pa r owa neodi l oś c i got uj ą c y c hs i ę pot r a w,amiwł a ś ni epr z y pomnis i ę,ż ej es z c z eni ez a pa k owa ł a m pr ez ent ów.Igdybędęt a k z męc z ona ,ż ena j dz i emni eoc hot ar z uc i ćt eś wi ęt aw c hol er ę,t owł a ś ni ewt edywy c i ą gnę zl odówk i mi s k ęzf a r s z em dopi er ogów,a l bos a ł a t k ębur a c z a nąi uś mi ec ha j ą cs i ępodwą s em z a c z nęj ewy j a da ć .Aws z y s t k odl a t ego,boni k tmini epowi e„Ni ej edzt ego,t onaś wi ęt a ! ”; ) Ży c z ęws z y s t k i ms a my c hc udów, ni et y l k oodś wi ęt a: )

#50


ŚW IĘTA W G W W W . NISHKA. PL

#51


ŚW IĘTA W G W W W . EFOREVENT. BLOGSPOT. COM

Boż eNa r odz eni et oma gi c z nyc z a s . J at oc z uj ęi ma mna dz i ej e, ż eWyt eż . Cz ek a mnat oc a ł yr ok i nur k uj ęwni epowt a r z a l nej , ś wi ą t ec z nej a t mos f er z e. Dl amni et ot y mba r dz i ej ok r espr z y j emny , bo wy peł ni onypr a c at wór c z ą .Choi nk as a mas i ęni eudek or uj e,apr ez ent yni ez a pa k uj ą , pr a wda ?L ubi ęmi ećpewnoś ć ,ż ec or ok umoj eś wi ęt awy gl ą da j ąwy j ą t k owo.W t y mr ok u r ówni eżpl a nuj ęk i l k af a j ny c h, pa pi er owy c ha t r a k c j i . I ni et y l k opa pi er owy c h. T engr udz i eńoz na c z amoj ąpi er ws z ąc hoi nk ępoz adomem Rodz i c ów. Wc z eś ni ej j a k ośni eby ł o nat y l edomowonar óż ny c hs t a nc j a c h,ż ebyby ł odoc z egona wi ą z a ć .T er a zt oj użi nnahi s t or i a ic hoi nk az a goś c iuEf orEv ent .Wa r unekj es tj eden–oz da bi a mj ąs a ma ,w 1 00%.Pl a nuj ę pi er ni k owel udz i k i ,ł a ńc uc hyzpr a ż onejk uk ur y dz y ,pomponi k izbi buł yiz wi er z a k ior i ga mi , z a wi es z onenaż y ł c e.Dr z ewk obędz i epa s owa ćdomni ej a kul a ł .Ma m na dz i ej ę,ż epr z et r wa c hoćdoz r obi eni ak i l k uz dj ęć ,ni mk ot ys i ęz a bi or ąz aj ejdewa s t a c j ę.Ży c z c i emipowodz eni a . Świ ą t ec z nydom t o ni et y l k oc hoi nk a .Chc i a ł a by m,ż ebyz i mowe dek or a c j ez na l a z ł ys i ę ws z ędz i e.Nak a ż dy mk r ok uc hc ęc z ućma gi ęś wi ą tioz dobyma j ąmiw t y m pomóc .Za mi a s t s z a r y c h,pa pi er owy c hpomponów na ds t oł em z a wi s nąbi a ł e,ma ł eiduż e,dot egol a s k ic y na monuw s z k l eipoma r a ńc z e,l udz i k izpi er ni k a .Będępa l i ł ana s t r oj oweś wi ec eir obi ł agor ą c ą c z ek ol a dępa k uj ą cpr ez ent yis ł uc ha j ą cAniDą br ows k i ej ,Sa de,a l boś wi ą t ec z ny c hs z l a gi er ów, k t ór euwi el bi a m. Wł a ś ni e–pr ez ent y . Cor ok uma mmnós t wopomy s ł ównai c hpa k owa ni e. Wz es z ł y mr ok us a ma r obi ł a m pa pi erpa k owys t empl uj ą cnabi a ł os z a r ypa pi er -by ł yk ot wi c e,k r opk i i z y gz a k i .W t y m r ok uk onc epc j aj es ti nna .Moż ebędąt oc a ł k i em bi a ł epa c z k izdoc z epi ony mik a r t onowy mi s i k or k a mi ?Amoż eek ol ogi c z ne, zs z a r y m pa pi er em i dek or a c j a mi zga z et y ?Ni ez dec y dowa ł a m j es z c z e,ma mt r oc hęc z a s u.Wi em j edna k ,ż ewł oż ęwpa k owa ni et y l es a mowy s i ł k u,c ows z uk a ni eik upowa ni epr ez ent ów.Ni eoddz i świ a domo,ż e„j emyoc z a mi ”iż eopa k owa ni ej es t r ówni ewa ż nec oz a wa r t oś ć .Pr ez ent ydos t a nąmoina j bl i ż s i ,wi ęcni ebędęs z c z ędz i ł at r udu, ż ebyby l i z a c hwy c eni . J ednoj es tpewne–moi miś wi ą t ec z ny mipos t ępa mibędędz i el i ł as i ęnabl ogu.Za pr a s z a m po ś wi ą t ec z nei ns pi r a c j e: ) Wes oł y c hŚwi ą t Emi l k af orEv ent

#52


ŚW IĘTA W G W W W . ZELIKOW SKA. PL

Ki edyby ł a mma ł azut ęs k ni eni emwy c z ek i wa ł a mwi z y t yMi k oł a j ai Pi er ws z ej Gwi a z dk i . Chc i a ł a m i c hz ł a pa ćnapodk ł a da ni upr ez ent ówi pot r a fił a mt a ks i edz i ećj a kwa r uj ą c ypi eswpa t r uj ą c ys i ę ok r eś l onypunk t . T a kk i edy śmi k oł a j k owej noc yobs er wowa ł a ms wój pok ój , ba r dz os i ęs t a r a ł a m ni ez a s ną ća nini emr uga ćz awi el e,ż ebyni c z egoni epr z ega pi ć ,a l ez ez męc z eni az a mk nęł a m oc z yt y l k onac hwi l k ę( ! )i gdyj eot wor z y ł a mnas t ol i k ul eż a ł ypr ez ent y . Us ł y s z a ł a mj es z c z ec i c he dz wonec z k i j a kpr z ys a ni a c hMi k oł a j a . Noi j a kt uwni egoni ewi er z y ć ?Ki edywy gl ą da ł a m pr z ez ok noz aPi er ws z ąGwi a z dk ąpodc hoi nk ąpoj a wi a ł ys i ępr ez ent y ,j a kz as pr a wąc z a r odz i ej s k i ej r óż dż k i .T oby ł yemoc j e!Chc i a ł a by m,ż ebymoj edz i ec it eżmogł ypeł neek s c y t a c j ipr z eż y wa ć k a ż deś wi ęt a !

#53


W ESOŁYCH ŚW I ĄT! MAMMAZINE

Mi ł oś c i , s z c z ęś c i a , z dr owi a , pa s j i , ener gi i , r a doś c i , pr z y j emnoś c i … Ni e, t oni epus t es l oga ny , t o na j s z c z er s z eż y c z eni a , wpr os tzs er c aPomor z a . Dz i ewc z y ny – Świ ęt at oc z a sr odz i nny ,a l et a k ż e dos k ona ł a ok a z j a do na ł a dowa ni a a k umul a t or ów. Mi ej c i ec z a sdl as i ebi e, t egot eżWa mż y c z y my , by ś c i emogł ys poj r z ećnas i ebi e zwi el uper s pek t y w, z a pr z y j a ź ni ćs i ęz es obą , pr z epr os i ćz ak a ż dygr z ec hz a ni edba ni ai obi ec a ć c z uł ąpopr a wę. Ni ec hWa spor wi epa c hną c aa t mos f er aŚwi ą t ! PS. Doz oba c z eni aws t y c z ni owy m numer z eMa mma z i ne

#54


JAKISYLW ESTER,TAKICAŁYROK! MONIKA PRYŚKO

#55


RODZI NNEKI NO BOGNA BOJANOW SKA

#56


KALENDARZE201 4 MONIKA PRYŚKO

Napewnoz na c i et ouc z uc i e. Cz y s t yk a l enda r z , nak t ór y m ni emana wetpos t a wi onej k r opk i . Ka l enda r z , k t ór yc z ek a , a żz a pi s z emywni ms a mek r ea t y wne, a r c y wa ż ner z ec z y . 2 01 4r okj użna mdepc z epopi ęt a c h, wt ej s z t a f ec i ei t a kbędz i e gór ą ,boj a k byni epa t r z eć ,wy pr z edz i2 01 3j użz apa r ęt y godni .J aj użj es t em pr z y got owa na ,j a kc or ok uk a l enda r z yma m mnós t woit y l k o c z ek a m, a żbędęmogł ai c hl ega l ni euż y ć !

1

4

2

5

3

6

1 . Mol es k i ne5 5 z ł 2 . Sowy[ Empi k ]2 4, 99z ł 3 . Gr oc hy[ Empi k ]2 4, 99z ł 4. ZARAHome5 0dol a r ów 5 . Ka l enda r zś c i ennyTi uTi upr a c owni ar y s unk u[ Pa k a mer a ]3 3 z ł 6. Pa pi r el l [ Pa k a mer a ]7 8z ł

#57


RODZI NNEZAGRANI A ARTATTACK. COM. PL

1

2

4

#58

3

5


KOKTAJL,POPROSZĘ! MONIKA PRYŚKO

2 3

1 4

1 . 2 . 3 . 4.

www. week l y gr eens . c om www. l i t t l el es s y . c om www. wa l ma r t s pa r k . t umbl r . c om www. bl og. c ul t ur es f or hea l t h. c om

#59


1 .KOKTAJLBANANOWOMALI NOWY SKŁADNI KI : 2z mr oż oneba na ny 1s z k l a nk amr oż ony c hma l i n( l ubowoc ówl eś ny c h) 1s z k l a nk as ok upoma r a ńc z owego opc j ona l ni eł y ż k ami odu

PRZYGOTOWANI E: Pok r ójba na ny ,wr z ućdo bl ender ar a z em zowoc a mil eś ny mi .Doda js okpoma r a ńc z owy iz mi k s uj .Na pójdos ł ódźmi odem,wl ejdo wy s ok i ejs z k l a nk iipoda jzk ol or owąs ł omk ą . Poni ewa żdz i ęk iba na nom na pójpr z y pomi nal ody ,dos k ona l es pr a wdz is i ęj a k os y l wes t r owy des er .

2.ŻARTROPI KÓW SKŁADNI KI : 1ba na n 1ma ngo Pół ś wi eż egoa na na s a s z k l a nk aml ek ak ok os owego s z k l a nk as ok upoma r a ńc z owego

PRZYGOTOWANI E: Zmi k s ujs k ł a dni k inagł a dk ina pój .Poda wa jzk os t k a mil odu–k ok t a j ldos k ona l eoc hł odz ipo r odz i nny c h, s z a l ony c ht a ńc a c h!

#60


NOWY,NOWSZY,NAJNOWSZYROK! ŻYCZENIA NOW OROCZNE OD TROJMIEJSKIEMAMY. PL

Wi er z y c i e, ż e2 01 4będz i er ok i em nowy c hmoż l i woś c i , s z c z ęś c i ai … pr edy s poz y c j i ??Bomyt a k ! Ży c z y myWa m wi os nyw s er c u,k s z t a ł t ów peł ny c hwdz i ęk u,męs k i c hida ms k i c hż y c z l i wy c h s poj r z eń,s peł ni ony c hwy obr a ż eń,dobr y c huc z y nk ów,s oc z y s t y c hs ma k ów,c i epł y c hnoc y , domugł oś negoś mi ec hem,gor ą c y c huś c i s k ów,powodz eni ais z c z ęś c i a ,fina l i z a c j it ego,c o r oz poc z ęt e,r oz poc z ęc i at ego,c odopi er owy my ś l one.Wi a r yw c udaic udny c hws pomni eń. I s k r ywok uik r ea t y wnej ener gi i . Ws z y s t k i egona j l eps z egownowy m2 01 4r ok u! PS. T y l k owi ec i e, t ows z y s t k oz a pewni awy ł ą c z ni ewy k ona ni es y l wes t r owy c hr y t ua ł ów. I na c z ej będz i ek i eps k o: P

#61


CAナ、 PRAW DA O BLOGERACH

#62


PRZYGOTOW ANI E: Bogna Boj anowska Moni ka Pryśko Marek Li pi ński

PODZI ĘKOW ANI E: fb. com /subobi ektywna

W W W. MAMMAZI NE. PL

MAMMAZINE I Grudzień 2013  
MAMMAZINE I Grudzień 2013  
Advertisement