Page 1

9/2014

MAGAZYN DLA MAM


on a s B o g n aB o j a n o ws k a

www. bebeandcompany. pl

M o n i k aP r y ś k o

www. t eks t ual na. pl

m a r e kL i p i ń s k i

www. t at owy. pl


s p i st r e ś c i K wa sD H Awt r o s c ez d r o wyr o z wó j T wo j e g od z i e c k6 S e s j ab r z u s z k o wa 8 M a m o wyN i e z b ę d n i 1 4 H a s ł o: A P A C z1 8 d op o c z y t a n i a2 4 l a t a j ą c em i a s t o2 6 P o d r ó ż n es i e d z i s k on ak r z e s ł oB o o s t e3 0 k o s m e t y k i n aj e s i e ń3 6 G O L D E NR O S E3 9 p op r o s t up l u m4 0 A B CC o d z i e n n e j p i e l ę g n a c j 4 2 3K R O K I D OZ D R O WE J C E R YP OL E C I E4 4 C h l e bzb a z y l i ą4 8 B u ł e c z k i z eś l i wk a m i 5 2 j e s i e n n eg r a i nd ec h i c5 8 P i e r ws z ei n t e r a k t y wn eu b r a n i aj u żwP o l s c e6 8 i n s t ai n s p i r a c j e7 4 r a n d k i r a n d k i 7 6 S e k s u a l n o ś ći s e k s u a l i z a c j a8 0 D z i e c k oi s t o t ap ł c i o wac z ys e k s u a l n a8 4 T e s t ys p a c e r ó we8 8 c a ł ap r a wd ao1 0 0


ZBRZUSZKI EM


K wa sD H A

wt r o s c ez d r o wyr o z w贸 j T wo j e g od z i e c k a

www. mammazi ne. pl6


www. mammazi ne. pl7


S e s j az u s z k o w a !


Ca r ubul i f e . bl og s pot . c om/Ag a t aBa ł dy g a


Ma mowyNi e z bę dni k

ŻYRAFKASOPHI E

t owi er nypr z y j a c i el ma l uc ha , t a k ul t owaj użz a ba wk apodbi j ar ówni eż s er c ani et y l k oma mi dz i ec i we Fr a nc j i , a l ewPol s c e.

MAM

KSI ĄŻECZKA

Wy da wni c t woZa k a ma r k i , „ Wy my ś l Coś ! ”

TORBABEABA VI ENNABL UE

s pr a wdz i s i ęnac odz i enne s pa c er yzma l us z k i em, k ompa k t owai podr ęc z na , ma wi el epr z egr ódekdos k ona ł y c h r ówni eżnar z ec z yma my .

www. mammazi ne. pl1 4

PAMPERS

my ś l ą cpi el us z k ana z waPAMPERS

s a mapr z y c hodz i naus t a , bowi em t o gwa r a nc j adl adel i k a t nej s k ór y ma l us z k a .

but el k aj użodpi er ws z y c hdni ż y c i a , dz i ęk i s woj emuk s z t a ł t owi i dea l ni e dopa s owa nadonowor odk a , dz i ęk i odk r ęc a nej pods t a wi eł a t wos i ęj ą my j e, i j es z c z ej edenpl usj es t a nt y k ol k owa . but el k awduec i ez e s moc z k i em, k t ór ymaor t odont y c z ny k s z t a ł t , t oi dea l nepomoc emł odej ma my . Cona j wa ż ni ej s z epr oduk t ys ą wol neodBi s f enol uA, at omówi s a moz as i ebi e.

MI XA

k os met y c z nemus tha v ema l us z k a , ma r k aodl a tc eni onaweFr a nc j i j uż t er a zdos t ępnar ówni eżwPol s c e.

KOCYK

ma r k aTi nuffpodbi j as er c aMa m, c eni myj ąz adopa s owa nedopot r z eb pr oduk t y , z ak omf or t , z adobór na j wy ż s z ej j a k oś c i t k a ni ny , z a c i epeł k o, k t ór y m na sot a c z a , k oc y k wy k ona nyzMi nk ydos k ona ł yna na dc hodz ą c ej es i enne, c hł odnedni .


Ma mowyNi e z bę dni k

ŻYRAFKASOPHI E

t owi er nypr z y j a c i el ma l uc ha , t a k ul t owaj użz a ba wk apodbi j ar ówni eż s er c ani et y l k oma mi dz i ec i we Fr a nc j i , a l ewPol s c e.

MAM

KSI ĄŻECZKA

Wy da wni c t woZa k a ma r k i , „ Wy my ś l Coś ! ”

TORBABEABA VI ENNABL UE

s pr a wdz i s i ęnac odz i enne s pa c er yzma l us z k i em, k ompa k t owai podr ęc z na , ma wi el epr z egr ódekdos k ona ł y c h r ówni eżnar z ec z yma my .

PAMPERS

my ś l ą cpi el us z k ana z waPAMPERS

s a mapr z y c hodz i naus t a , bowi em t o gwa r a nc j adl adel i k a t nej s k ór y ma l us z k a .

but el k aj użodpi er ws z y c hdni ż y c i a , dz i ęk i s woj emuk s z t a ł t owi i dea l ni e dopa s owa nadonowor odk a , dz i ęk i odk r ęc a nej pods t a wi eł a t wos i ęj ą my j e, i j es z c z ej edenpl usj es t a nt y k ol k owa . but el k awduec i ez e s moc z k i em, k t ór ymaor t odont y c z ny k s z t a ł t , t oi dea l nepomoc emł odej ma my . Cona j wa ż ni ej s z epr oduk t ys ą wol neodBi s f enol uA, at omówi s a moz as i ebi e.

MI XA

k os met y c z nemus tha v ema l us z k a , ma r k aodl a tc eni onaweFr a nc j i j uż t er a zdos t ępnar ówni eżwPol s c e.

KOCYK

ma r k aTi nuffpodbi j as er c aMa m, c eni myj ąz adopa s owa nedopot r z eb pr oduk t y , z ak omf or t , z adobór na j wy ż s z ej j a k oś c i t k a ni ny , z a c i epeł k o, k t ór y m na sot a c z a , k oc y k wy k ona nyzMi nk ydos k ona ł yna na dc hodz ą c ej es i enne, c hł odnedni .


MAMMAZI NEPO


OLECA


H a s ł o : A P A C Z B o g n aB o j a n o ws k a/ www. b e b e a n d c o mp a n y . p l

Kt ór edzi eckoni emar zyowł as nym, os obi s t ym i ndi ańs ki mt i pi . Lat em i deal ni es pr awdzałs i ęw ogr odzi e, anawetnadmor zem. Mi mo zmi eni aj ącejs i ęaur ymal iI ndi ani et ak ł at wos i ęni epoddaj ąini er ezygnuj ą zes woj ejdozypr zyj emnoś ciiwr ażeń. Ti pis pr awdzas i ęw pokoj udzi eci ęcym czys al oni e. Razbędzi ei ndi ańs ki m s chr oni eni em, ai nnegodni azamki em r ycer s ki m. Ni eogr ani czonaj es t wyobr aźni adzi eci , anam dor os ł ym wł aś ni et ow dzi eci achpodobas i ę naj bar dzi ej .

www. mammazi ne. pl1 8


www. b e a b a p o l s k a . p l

C Z!


L a t a j ą c e mi a s t ot ow y j ą t k o w yp r o j e k t , k t ó r yp r z y k u ł u w a g ę d z i e c i , z a i n t e r e s o w a ł i z a c h ę c i ł d oa k t y w n e g od z i a ł a n i a . P o di c hw p r a w n y mi r ą c z k a mi p o w s t a w a ł yd o mk i zp a p i e r o w y mi , p r z e p u s z c z a j ą c y mi ś w i a t ł o o k n a mi . Aj u żz ac h w i l k i l k awn a s z y ms a l o n i e s t a n ą ł n i e j e d e nb u d y n e k , ac a ł e mi a s t e c z k o , n ak t ó r e d u mn i e s p o g l ą d a l i mł o d z i b u d o w n i c z y . T a d o k ł a d n o ś ć , p r e c y z j a , k t ó r ąw ł o ż y l i wp r a c ę b y ł ag o d n ap o d z i w u .


D oP o c z y

www. mammazi ne. pl2 4


c z y t a n i a

www. mammazi ne. pl2 5


L a t a j ą c e M i a s t o B o g n a B o j a n o w s k a / w w w . b e b e a n d c o mp a n y . p l

Na d e s z ł aj e s i e ń , s p a c e r yws ł o ń c u z a mi e n i a myn ak r e a t y w n e z a b a w ywd o mu p o d c z a s d e s z c z o w y c hi s z a r y c hd n i . Ma r k a L u k k at os k a r b n i c ac i e k a w y c hp o my s ł ó wn a r o z w o j o w e z a j ę c i e . Zp o mo c ąr o d z i c ó wl u b s a mo d z i e l n i e d z i e c k omamo ż l i w o ś ć p r a w d z i w i e o d k r y w c z e j z a b a w y .


w w w . l u k k a . p l

a s t o


L a t a j ą c e mi a s t ot ow y j ą t k o w yp r o j e k t , k t ó r yp r z y k u ł u w a g ę d z i e c i , z a i n t e r e s o w a ł i z a c h ę c i ł d oa k t y w n e g od z i a ł a n i a . P o di c hw p r a w n y mi r ą c z k a mi p o w s t a w a ł yd o mk i zp a p i e r o w y mi , p r z e p u s z c z a j ą c y mi ś w i a t ł o o k n a mi . Aj u żz ac h w i l k i l k awn a s z y ms a l o n i e s t a n ą ł n i e j e d e nb u d y n e k , ac a ł e mi a s t e c z k o , n ak t ó r e d u mn i e s p o g l ą d a l i mł o d z i b u d o w n i c z y . T a d o k ł a d n o ś ć , p r e c y z j a , k t ó r ąw ł o ż y l i wp r a c ę b y ł ag o d n ap o d z i w u .


J a k or o d z i c o b s e r w o w a ł a mzb o k u , g o t o w ad ow y c i ą g n i ę c i ap o mo c n e j d ł o n i wr a z i e p o t r z e b y . C h ł o p c yj e d n a kd o s k o n a l e , p r a k t y c z n i e s a mo d z i e l n i e w y k o n a l i z a d a n i e mi mon i ż s z e g on i żz a k ł a d at w ó r c a z a b a w k i w i e k u . J u żn i e mo ż e myd o c z e k a ć s i ę k o l e j n y c hk r e a t y w n y c hp r o j e k t ó w a s y g n o w a n y c hma r k ąL u k k a .


P o d r ó ż n es i e d z i s k o n ak r z e s ł oB o o s t e r R e g u l o w a n e 3p u n k t o w e p a s yb e z p i e c z e ń s t w a u t r z y mu j ąd z i e c k ob e z p i e c z n i e wf o t e l i k u . S i e d z i s k op o s i a d ar ó w n i e ż4p u n k t o w e r e g u l o w a n e p a s ymo c u j ą c e j e d ok r z e s ł a , d z i ę k i c z e mup a s u j e d ow i ę k s z o ś c i k r z e s e ł . S i e d z i s k oz a j mu j e n i e w i e l e mi e j s c a( p o s i a d a n a d mu c h i w a n ąp o d u s z k ę p o dp u p ę d z i e c k a , zk t ó r e j wr a z i e p o t r z e b ymo ż n as p u ś c i ć p o w i e t r z e ) , j e s t l e k k i e i ł a t w e d op r z e n o s z e n i a ( p o s i a d ar ą c z k ę d ot r z y ma n i a ) . J e s t ł a t w e wu t r z y ma n i uwc z y s t o ś c i , w y k o n a n e z o s t a ł o zw y t r z y ma ł e g oma t e r i a ł u . Wk ł a d k ę d os i e d z e n i amo ż n ao d p i ą ć i u p r a ć wp r a l c e w3 0 s t C , w y k o n a n aj e s t z e 1 0 0 % b a w e ł n y .

www. mammazi ne. pl3 0


www. mammazi ne. pl3 1

www. b e a b a p o l s k a . p l


P o d r ó ż n es i e d z i s k o n ak r z e s ł oB o o s t e r R e g u l o w a n e 3p u n k t o w e p a s yb e z p i e c z e ń s t w a u t r z y mu j ąd z i e c k ob e z p i e c z n i e wf o t e l i k u . S i e d z i s k op o s i a d ar ó w n i e ż4p u n k t o w e r e g u l o w a n e p a s ymo c u j ą c e j e d ok r z e s ł a , d z i ę k i c z e mup a s u j e d ow i ę k s z o ś c i k r z e s e ł . S i e d z i s k oz a j mu j e n i e w i e l e mi e j s c a( p o s i a d a n a d mu c h i w a n ąp o d u s z k ę p o dp u p ę d z i e c k a , zk t ó r e j wr a z i e p o t r z e b ymo ż n as p u ś c i ć p o w i e t r z e ) , j e s t l e k k i e i ł a t w e d op r z e n o s z e n i a ( p o s i a d ar ą c z k ę d ot r z y ma n i a ) . J e s t ł a t w e wu t r z y ma n i uwc z y s t o ś c i , w y k o n a n e z o s t a ł o zw y t r z y ma ł e g oma t e r i a ł u . Wk ł a d k ę d os i e d z e n i amo ż n ao d p i ą ć i u p r a ć wp r a l c e w3 0 s t C , w y k o n a n aj e s t z e 1 0 0 % b a w e ł n y .


www. b e a b a p o l s k a . p l


URODA


KOSMETYKI naj e s i e ń

www. mammazi ne. pl3 6


I

www. mammazi ne. pl3 7


GOLDEN ROSE G o l d e nR o s e G o l d e nR o s e V e l v e tMa t t e C a t ’ sE y e sL i n e r L i p s t i c

G o l d e nR o s e G o l d e nR o s e WE T&D R Y V i s i o nL i p s t i c k E Y E S H A D O W

OPI NI ABOGNA:c i e nkipę dz e l e k umoż l i wi awykona ni epr e c yz yj ne j l i ni i ,t a ki e jj a kąl ubi ę

OPI NI ABOGNA:a ks a mi t ne ,ma t owe wykońc z e ni eimogęr us z a ćdopr a c y

OPI NI ABOGNA:na wi l ż a ,odż ywi a idot e gobe zpa r a be nów

OPI NI AMONI KI :c z e r wonapoma dka t ope wnoś ćs i e bi e ,popr a wi ae ne r gi ę , wi ę cwa r t omi e ćj ąz a ws z ewt or e bc e

OPI NI AMONI KI :i dz i ej e s i e ń,c z a s doda ćs obi et r oc hękol or u!

OPI NI AMONI KI :kr e s kaws e kundę –t oj aiGol de nRos e !

OPI NI ABOGNA:ma m 2w1 de l i ka t ni enadz i e ń,moc ni e jna wi e c z or newyj ś c i a ,at oc i ą gl ej e de n it e ns a m pr odukt OPI NI AMONI KI :j e s t e ś myf a na mi mi ni ma l i z mu,oc z ys z c z a mys woj ą pr z e s t r z e ń,aj e dnoc z e ś ni eni ec hc e my r e z ygnowa ćzwygody .2w1t o na j l e ps z af or muł a

www. mammazi ne. pl1 2


GOLDEN ROSE G o l d e nR o s e G o l d e nR o s e V e l v e tMa t t e C a t ’ sE y e sL i n e r L i p s t i c

G o l d e nR o s e G o l d e nR o s e WE T&D R Y V i s i o nL i p s t i c k E Y E S H A D O W

OPI NI ABOGNA:c i e nkipę dz e l e k umoż l i wi awykona ni epr e c yz yj ne j l i ni i ,t a ki e jj a kąl ubi ę

OPI NI ABOGNA:a ks a mi t ne ,ma t owe wykońc z e ni eimogęr us z a ćdopr a c y

OPI NI ABOGNA:na wi l ż a ,odż ywi a idot e gobe zpa r a be nów

OPI NI AMONI KI :c z e r wonapoma dka t ope wnoś ćs i e bi e ,popr a wi ae ne r gi ę , wi ę cwa r t omi e ćj ąz a ws z ewt or e bc e

OPI NI AMONI KI :i dz i ej e s i e ń,c z a s doda ćs obi et r oc hękol or u!

OPI NI AMONI KI :kr e s kaws e kundę –t oj aiGol de nRos e !

OPI NI ABOGNA:ma m 2w1 de l i ka t ni enadz i e ń,moc ni e jna wi e c z or newyj ś c i a ,at oc i ą gl ej e de n it e ns a m pr odukt OPI NI AMONI KI :j e s t e ś myf a na mi mi ni ma l i z mu,oc z ys z c z a mys woj ą pr z e s t r z e ń,aj e dnoc z e ś ni eni ec hc e my r e z ygnowa ćzwygody .2w1t o na j l e ps z af or muł a

www. mammazi ne. pl3 9


1

1 . Dr .I r enaEr i s ,ONL Y1 EYESHADOW -onl ygr een ol i veN°1 05 Sat ynowewykończeni e,dos konal e

3

komponuj ąces i ęzmocnym ś l i wkowym akcent em,hi t em nadchodzącejj es i eni . dzi ęki al gom iol ej owizj oj oby .

2. Dr .I r enaEr i s ,ONL Y1 EYESHADOW -onl y pas s i onpl um N°1 09 Konkr et nyaccentnapowi ece,doda bl as kus poj r zeni u,dos konał yodci eńdl a br unet ek.At ł as owypoł ys kpodkr eś l i bar wyj es i eni .

3. Dr .I r enaEr i s ,TW I N EYESHADOW –l avenderr omanceN°203 I nt ens ywnas mugas oczys t ychkol or ów t o ws pomni eni el at a,l awendowyr omans , ni epowt ar zal nyef ektś wi et l i s t oś cinapowi ece, w wer s j inas uchoinamokr odl abar dzi ej wyr azi s t egopodkr eś l eni aoczu.

4. Dr .I r enaEr i s ,4EYESHADOWSPALETTE– s ens ualvi ol etN°403 Sat ynowyef ektpowi ek,dl as ubt el nej wer s j inadzi eń,mocni ej s zyś l i wkowy akcentdos konał ynawi eczór ,kr emowa kons ys t encj apozwal anał at we is ympat yczneapl i kowani eci eni ,nas zhi t naj es i ennys ezon

www. mammazi ne. pl40

4

2


www. mammazi ne. pl4 1


ABCCodz i e nne jpi e l ę gnac j i S k ór aTr ądz i k owa

Pr obl e myz es kór ąni es ąw ż a de ns pos óbz wi ą z a nezwi e ki e m.Dz i s i a jc or a z c z ę ś c i e jos obypo30r okuż y c i az ma g a j ąs i ęzt r ą dz i ki e m.J e dna kbe zwz g l ę du nawi e kj e s tt owyma g a j ą c as kór a ,kt ór apot r z e buj es pe c yi c z ne jpi e l ę gna c j i . Uz upeł ni e ni e m kt ór y c h bę dz i e wyr obi e ni e pr a wi dł owy c h na wyków ż ywi e ni owy c hipr owa dz e ni ez dr owe got r ybuż y c i a . Wz a kr e s i epi e l ę gna c j izpomoc ąz wł a s z c z apol e c i epr z y c hodz ąkos me t yki zs e r i iPha r ma c e r i s–T . Skór apowi nnaz os t a ćodpowi e dni ooc z ys z c z onai na wi l ż ona , gdyżpr z e s us z ona z a c z ynawpos t a c iba r i e r yoc hr onne jwy dz i e l a ćwi ę c e js e bum.

Kr ok1

Oc z ys z c z e ni es kór y .Pha r ma c e r i s of e r uj es z e r oką g a mę kos me t yków od de l i ka t ne gopł ynumi c e l a r ne gopogł ę bokooc z ys z c z a j ą c ąpi a nkę .

Kr ok2

Na wi l ż e ni es kór yz apomoc ąodpowi e dne gozs e r i iTkr e mu. Pi e l ę gna c j as pe c j a l i s t y c z na .

Nanoc–Kr e m zkwa s e m mi gda ł owym, wy gł a dz aiz ł us z c z a , i de a l nykos me t yk dos kór yt r ą dz i kowe j .

De r moPe e l i ng j a ko r e we l a c yj ne uz upeł ni e ni e kur a c j i ,s ys t e ma t y c z ni e s t os owa nydoda j es kór z ebl a s ku

www. mammazi ne. pl42


www. mammazi ne. pl43


3KROKI DO ZDROW EJCERYPO LECI E


3KROKI DO ZDROW EJCERYPO LECI E


SMAKI


Chl ebzbazyl i ą Mar ek/t at owy. pl

Moj aCór k apos z ł adoż ł obk a1wr z e ś ni a . Al ej aj użwy bi e g ł e mwpr z y s z ł oś ć i my ś l ęot y m, c obę dęj e j pa k owa ł dos z k ol ne j ś ni a da ni ówk i . P os t a nowi ł e m by ćmi s t r z e mwdomowy c hwy pi e k a c h, z a c z ą ł e modc hl e ba . Zba z y l i ą .


Skł adni ki : • • • • • •

500gmą k i ps z e nne j 1½ł y ż e c z k i s ol i 1¼ł y ż e c z k i s uc hy c hdr oż dż y 15gmi ę k k i e g oma s ł a 350gl e t ni e j wody Ś wi e ż el i ś c i eba z y l i i


Skł adni ki : 7gs uc hy c hdr oż dż y 1, 5s z k l a nk i mą k i 1/ 3s z k l a nk i c uk r u 100ml ml e k a 3j a j k a 150g r a mma s ł a s z c z y pt as ol i ś l i wk i mi g da ł ywpł a t k a c h g a r ś ćbr ą z owe g oc uk r u

Domi s k iws y pws z y s t k i es uc hes k ł a dni k iij a j k a .P odg r z e jml e k oima s ł o–ni emog ąby ć g or ą c e ,j adl auł a t wi e ni apoł ą c z y ł a m obat es k ł a dni k iw g a r nk u.Wl e jc i e pł eml e k o zma s ł e mdomi s k i i ws z y s t k odok ł a dni ewy mi e s z a j . Wy r a bi a j c i a s t o, a żz a c z ni eodc hodz i ćodr ę k i . Pr z y k r y j c z y s t ąś c i e r e c z k ai ods t a wwc i e pł e mi e j s c e , a żpodwoi obj ę t oś ć . Got owec i a s t opodz i e lnamni e j s z epor c j e ,uk s z t a ł t ujt a k ,j a kl ubi s z .Nawi e r z c hupoł óż ś l i wk i ,pos y pbr ą z owy mc uk r e m ipł a t k a mizmi g da ł ów.J e ś l il ubi s z ,moż e s zpos ma r owa ć buł k i r oz t r z e pa ny mż ół t k i e mzwodą–bę dąs i ęł a dni ebł y s z c z a ł y . Buł k i z eś l i wk a mi pi e c zw180s t opni a c h,pr z e zok oł o30mi nut ,a żł a dni es i ęz a r umi e ni ą .


Buł eczki ześl i wkami Emi l ka/www. ef or event . pl

S póź ni ł a ms i ęnat r us k a wk i , pot e mnaj a g ody , ma l i ny–j e s i e ńmni e z a s k oc z y ł a , j a kz i madr og owc ów. Z os t a ł ymi ś l i wk i , a l eni ema r t wi mni et oz a ba r dz o. Dr oż dż owewy pi e k i t owc i ą żdl amni enowoś ć , a l ema mwi e l k i ec hę c i , wk ońc upr z e zż oł ą de kdos e r c a , ac i a s t odr oż dż owe , oboks e r ni k a , t o ul ubi onede s e r yB. T a kwi ę ct r z y ma mz as i e bi ek c i uk i i pę k a mzdumy wwy ni k ut e g o, c owi dz i c i eponi ż e j : )


Skł adni ki : 7gs uc hy c hdr oż dż y 1, 5s z k l a nk i mą k i 1/ 3s z k l a nk i c uk r u 100ml ml e k a 3j a j k a 150g r a mma s ł a s z c z y pt as ol i ś l i wk i mi g da ł ywpł a t k a c h g a r ś ćbr ą z owe g oc uk r u

Domi s k iws y pws z y s t k i es uc hes k ł a dni k iij a j k a .P odg r z e jml e k oima s ł o–ni emog ąby ć g or ą c e ,j adl auł a t wi e ni apoł ą c z y ł a m obat es k ł a dni k iw g a r nk u.Wl e jc i e pł eml e k o zma s ł e mdomi s k i i ws z y s t k odok ł a dni ewy mi e s z a j . Wy r a bi a jc i a s t o,a żz a c z ni e odc hodz i ćod r ę k i .Pr z y k r y jc z y s t ąś c i e r e c z k a iods t a w wc i e pł emi e j s c e , a żpodwoi obj ę t oś ć . Got owec i a s t opodz i e lnamni e j s z epor c j e ,uk s z t a ł t ujt a k ,j a kl ubi s z .Nawi e r z c hupoł óż ś l i wk i ,pos y pbr ą z owy mc uk r e m ipł a t k a mizmi g da ł ów.J e ś l il ubi s z ,moż e s zpos ma r owa ć buł k i r oz t r z e pa ny mż ół t k i e mzwodą–bę dąs i ęł a dni ebł y s z c z a ł y . Buł k i z eś l i wk a mi pi e c zw180s t opni a c h,pr z e zok oł o30mi nut ,a żł a dni es i ęz a r umi e ni ą .


Skł adni ki : 7gs uc hy c hdr oż dż y 1, 5s z k l a nk i mą k i 1/ 3s z k l a nk i c uk r u 100ml ml e k a 3j a j k a 150g r a mma s ł a s z c z y pt as ol i ś l i wk i mi g da ł ywpł a t k a c h g a r ś ćbr ą z owe g oc uk r u

Domi s k iws y pws z y s t k i es uc hes k ł a dni k iij a j k a .P odg r z e jml e k oima s ł o–ni emog ąby ć g or ą c e ,j adl auł a t wi e ni apoł ą c z y ł a m obat es k ł a dni k iw g a r nk u.Wl e jc i e pł eml e k o zma s ł e mdomi s k i i ws z y s t k odok ł a dni ewy mi e s z a j . Wy r a bi a j c i a s t o, a żz a c z ni eodc hodz i ćodr ę k i . Pr z y k r y j c z y s t ąś c i e r e c z k ai ods t a wwc i e pł e mi e j s c e , a żpodwoi obj ę t oś ć . Got owec i a s t opodz i e lnamni e j s z epor c j e ,uk s z t a ł t ujt a k ,j a kl ubi s z .Nawi e r z c hupoł óż ś l i wk i ,pos y pbr ą z owy mc uk r e m ipł a t k a mizmi g da ł ów.J e ś l il ubi s z ,moż e s zpos ma r owa ć buł k i r oz t r z e pa ny mż ół t k i e mzwodą–bę dąs i ęł a dni ebł y s z c z a ł y . Buł k i z eś l i wk a mi pi e c zw180s t opni a c h,pr z e zok oł o30mi nut ,a żł a dni es i ęz a r umi e ni ą .


MODA


www. mammazi ne. pl40


www. mammazi ne. pl4 1


Pi erwszei nt erakt ywne ubrani aj użw Pol sce! Pac hną, ś wi e c ąwc i e mnoś c i i z mi e ni aj ąk ol or


www. mammazi ne. pl6 9


www. mammazi ne. pl7 0


JA,MAMA


i ns t ai nspi r acj e Jeś l ini emaci ej es zczekont anaI ns t agr ami e,s zybkomus i ci enadr obi ć zal egł oś ci .Jakopi er ws zeobs er wuj ci ewł as ni et epr of i l e:

i ns t agr am. com/j _myc

www. mammazi ne. pl7 4


i ns t agr am. com/ paul i na_kol ondr a

www. mammazi ne. pl7 5


r andkir andki

P obudk ao5: 00,dz i e c i ods a me g or a na ,de l i k a t ni er z e c zbi or ą c ,wc hodz ąna m nag ł owę . Mi j a mys i ęwdr odz e , g dz i e śpomi ę dz ye k s pr e s e m dok a wy , ał a z i e nk ą . Wc i ą g ana sdz i e ń, t ot a l nyk oł owr ot e k .Odponi e dz i a ł k udopi ą t k u.Pr a c a ,mi l i ons pr a w,s e t k it e l e f onów, l a j k ów, pl a nówi l i s tzr z e c z a mi doz r obi e ni a . Wi e c i e , c oj e s tj e dny mzpunk t ównamoj e j l i ś c i e ?„ P a mi ę t a j or a ndk a c h” . T owł a ś ni et ek r ót k i eidł uż s z ec hwi l e ,na z wa nes z umni er a ndk a mi ,s pr a wi a j ą ,ż eni e z a pomi na myos obi e ,wk ont e k ś c i emą żiż ona .Ni epoz wa l a j ąz dz i a dz i e ć .Ra ndk at odl a mni ez or g a ni z owa nawc i ą g u15mi nutk ol a c j anaba l k oni e , a l bos k r upul a t ni euk a r t owa ny wy j a z dnawe e k e nd.T ok a wawpa pi e r owy mk ubk uwy pi t awedwoj enał a wc ewpa r k u iwy j ś c i edok l ubu.Na j wa ż ni e j s z et ona z wa ćt epoz or ni ez wy k ł ec hwi l eiwy powi e dz i e ć ma g i c z nes ł owa„ Ma myr a ndk ę ! ” .

S z y bk ar a ndk a ? -Ul ubi onapot r a waz a pa k owa naw l unc hbox y .Ki e dyws z y s c ys t oj ąw k or k a c h,my c howa mys i ęwpa r k ui z j a da myj ąde l e k t uj ą cs i ęs woi mt owa r z y s t we m. -Ws pól nypr y s z ni cpr z yz g a s z ony mś wi e t l ezduuuuż ąi l oś c i ąul ubi one g oż e l u pod pr y s z ni c . -Pi wowul ubi ony m pubi e ,dok t ór e g odoc i e r a myos obno.Uma wi a mys i ędopi e r opr z y ba r z e .

Dł uż s z ar a ndk a ? T oj użg r ubs z as pr a wai wy ma g ani e ma ł y c hz dol noś c i l og i s t y c z ny c h, a l edas i ę . J e s t e ś mys z c z ę ś l i wy mi pos i a da c z a mi dz i a dk ówna s z y c hdz i e c i , c oz de c y dowa ni eupr a s z c z a na mż y c i e .Z a c z y na myodz ł oż e ni apoda ni ana s z y mr odz i c om,zpr oś bąoz a opi e k owa ni e s i ęMa l uc ha mi . Na j l e pi e j z23mi e s i ę c z ny mwy pr z e dz e ni e m. Wy bi e r a mymi e j s c ewy j a z du ( dl ana st ooc z y wi s t e , ż emus i mywy j e c ha ć ) .


Re s z t at os z c z e g ół owedog r y wa ni et e ma t u.Z os t a wi a myk i l k a na ś c i ek ompl e t ówubr a ńna ws z e l k i ee we nt ua l noś c i , odk a l os z ypok ą pi e l ówk i . Dot e g ol e k i zodmi e r z ony mi i l oś c i a mi g ot owy mi dopoda ni a , ul ubi onez a ba wk i i k s i ą ż e c z k i . Wt e j k we si dos z l i ś myj użpr a wi edo pe r f e k c j iiodbi e r a my ma k s y ma l ni e2t e l e f ony od ba bc ic z y dz i a dz i a zpy t a ni e m z a c z y na j ą c y ms i ęod„ Ag dz i ej e s t …?Ni k tni epr z e s z k a dz ana mwr a ndk owa ni u. S pr a wdz one . P oz os t a j ena ms pę dz i ć2dni i 2noc ewwy br a ny mmi e j s c u, na j l e pi e j wł óż k u. Pi l nuj e mys i ę na wz a j e m, ż e byni emówi ćodz i e c i a c h. J e de n, g ór adwat e l e f onywc i ą g udni awy s t a r c z ą . T r z e bac hc i e ć .Chc i e ćz r obi ćc ośi na c z e j .Wł oż y ćni e c owy s i ł k uipa mi ę t a ć ,ż ek i e dyna ś wi e c i es ądz i e c i ,s pont a ni c z newy j a z dynaHe lw t y m,c oma s znas obi e ,ni epr z e j dą . Rodz i ct omi s t r zl og i s t y k i ,wi ę cpol e c a m wpi s a ćr a ndk inal i s t ęr z e c z ydoz r obi e ni a w na j bl i ż s z y mt y g odni u: )P a mi ę t a j myos obi e ,ot y mj a ks i ępoz na l i ś my ,oe moc j a c h, mi ł oś c i , na mi ę t noś c i . Dz i e c i dor os ną , myz os t a ni e my . E nj oy !: )

Ba s i a/ www. b a s i a s z my d t . p l


DZI ECI


Se ks ual noś ć is e ks ua l i z a c j a –opods t awowe j r óżni c y

P oj ę c i es e k s ua l noś c i c z ę s t oj e s tmy l onezpoj ę c i e ms e k s ua l i z a c j i , t y mc z a s e mmi moż eobaodnos z ą s i ę do s f e r ys e k s ua l ne j ,oz na c z a j ąc ośz upe ł ni ei nne g o.T a kj a k pi e r ws z ej e s tz j a wi s k i e m na t ur a l ny m ini ena l e ż yg ot ł umi ć ,t a kdr ug i ej e s tz j a wi s k i e mz wi ą z a ny m w duż e jmi e r z e zk ome r c j a l i z a c j ądz i e c iina l e ż ymupr z e c i wdz i a ł a ć ,boni e s i ew s obi ewi e l eni e be z pi e c z e ńs t w. S e k s ual noś ćł ąc z ys i ęzpoj ę c i e mi s t ot ys e k s ual ne j . Odk r y wa ni es woj e js e k s ua l noś c ij e s t ba r dz o wa ż ny m e t a pe m r oz woj u,t o odc z uwa ni e s e k s ua l noś c i ,ś wi a domoś ćby c i ai s t ot ąs e k s ua l ną ,poz na wa ni e ,ba da ni ei e k s pl or owa ni es woj e g o c i a ł a ,ma s t ur ba c j a ,z a i nt e r e s owa ni eg e ni t a l i a m( z a ba waw dor os ł y c h,w „ l e k a r z a ” ,r y s owa ni e g e ni t a l i ów, wy py t y wa ni eoni e ) . S e k s ua l noś ći os wa j a ni es i ęzni ąj e s tba r dz opoż ą da nąc e c hąi ni e na l e ż yj e j t ł umi ć , uda wa ćż ej e j ni ema . Wi ę c e j os e k s ua l noś c i dz i e c i pi s z eps y c hol ognas t r oni e? ? ? ? Nat omi as ts e k s ual i z ac j ał ąc z ys i ęzpoj ę c i e mobi e k t us e k s ual ne go. T oc z y ni e ni ezi s t ot ys e k s ua l ne jobi e k t us e k s ua l ne g o,pr e s j anat obywy g l ą da ćs e k s owni e , e pa t owa ni es e k s e m,podk r e ś l a ni es e k s ownoś c iz apomoc ąubr a ń,ma k i j a ż u,but ów,a k c e s or i ów, g ł ówny m c e l e m t y c h dz i a ł a ńj e s tupi ę k s z e ni e–c z y ni e ni ea t r a k c y j ni e j s z y m,z a s z c z e pi a ni e pr a g ni e ni aby c i aa t r a k c y j ny ms e k s ua l ni e . S e k s ua l noś ćt ona g oś ć , na t ur a . S e k s ua l i z a c j at og a dż e t yia k c e s or i a( ubr a ni a ,bi e l i z na ,k os me t y k ii t d. )ma j ą c euc z y ni ćc i a ł o a t r a k c y j ni e j s z y ms e k s ua l ni e . S e k s ual i z ac j apr z e ni k nę ł ador óż ny c hs f e rż y c i ac odz i e nne go,doc i e r aj ącr ówni e żdodz i e c i ,c o j e s tz j awi s k i e mbar dz oni e pok oj ąc y m.


Pr z y k ł adys e k s ual i z ac j i dz i e c i : -z a ba wk i ,np.l a l k iubr a ne „ s e k s owni e ” :w mi ni s pódni c z k i ,k a ba r e t k i ,wę ż e boa ,but yna s z pi l k a c h, na z wa nes e k s owny mi i mi on/ ok r e ś l e ni a mi : np. „ s ł odz i uk t k a ” -z dobi e ni es t r i ng ówpos t a c i a mi zba j e k -k onk ur s ypi ę k noś c i dl adz i e c i -dz i e c i ę c eubr a ni az a pr oj e k t owa net a k , a bypodk r e ś l a ł yk obi e c ąs e k s ua l noś ć -k os me t y k i dl adz i e c i : l a k i e r ydol a k i e r ydopa z nok c i , bł y s z c z y k i dous t , c i e ni edopowi e k , buc i k i na k ot ur na c h. -pe r f umydl ama ł y c hdz i e wc z y ne k ,np.r e k l a mape r f um Bl a c k be r r yCr e a m:„ Ma ł edz i e wc z y nk i uwi e l bi a j ą pa c hni e ćt a kj a ki c h ma my . ”T e g ot y pu r e k l a my s i l ni e pr omuj ą uwodz e ni e i wy k or z y s t y wa ni es e k s a pi l uz apomoc ąz a pa c hu. P e r f umyuż y wa nes ąwc e l upodk r e ś l e ni as woj e j a t r a k c y j noś c iis e k s ua l noś c i ,„ de dy k owa ni e ”wi ę cpe r f um ma ł y m dz i e wc z y nk om ni e pok oj ą c o z a s z c z e pi ai mowepr a g ni e ni eby c i aa t r a k c y j nąs e k s ua l ni e . -t r e ś ćg a z e tk i e r owa ny c hdok i l k ul e t ni c hina s t ol e t ni c hdz i e wc z y ne k ,np.Br a v o,P opc or n– i z a wa r t ywni mpr z e k a z : j a kpr z y c i ą g ną ćuwa g ęc hł opc ówg or ą c y mi s e k s owny mwy g l ą de m. -pos t a c i zba j e kuk a z a nej a k os e k s owne–c or a zwi ę k s z yde k ol t–np. P oc a hont a s , S y r e nk i , pa r odi a s t r pz e r awS hr e k u2 W 2007 r ok u Ame r y k ańs k i eT owar z y s t wo Ps y c hol ogi c z ne pr z y got ował or apor tdot y c z ąc y s e k s ual i z ac j idz i e c iuk a z uj ą c y ,j a kz j a wi s k os e k s ua l i z a c j ini e pos t r z e ż e ni e pr z e ni k nę ł o do pos z c z e g ól ny c hs f e rna s z e g oż y c i ac odz i e nne g o. ( pol e c a ms t r onęS t owa r z y s z e ni aT woj aS pr a wa ,k t ór er a por tudos t ę pni a :h p: / / t woj a s pr a wa . or g . pl / wpc ont e nt / upl oa ds / 2013/ 11/ Ra por t S T S Ode br a na Ni e wi nnos c . pdf )

Wr a por c i epoda nes ąpr z y k ł a dys e k s ua l i z a c j idz i e wc z ą t ,poma g a j ą c ewy j a ś ni ćde fini c j ęt e g o z j a wi s k a : -„ Wy obr a źs obi e5l a t k ę , s pa c e r uj ą c ąpode pt a k u, wk r ót k i e j k os z ul c ezna pi s e m„ F l i r t . ” Nar z uc ani edz i e wc z y nk oms e k s ual noś c i dor os ł y c h -„ Z a s t a nów s i ęna dpor a da mi ,j a k i ema g a z y nyda j ądz i e wc z y nk om,bę dą c y mj e s z c z epr z e d ok r e s e m doj r z e wa ni a ,nat e ma tt e g o,j a kwy g l ą da ćs e k s owni eiz doby ćc hł opa k a ,z r z uc a j ą c 5k i l og r a mówor a zpr os t uj ą cwł os y . ” T r e ndby c i as e k s i -„ Wy obr a źs obi e ,ż et r e ne rl ubl ok a l nydz i e nni k a r zpodk r e ś l as e k s a pi ldz i e wc z ą tzdr uż y nypi ł k i noż ne j , a bywz budz i ćz a i nt e r e s owa ni ewi dz ów. ” S e k s ual noś ćoc e ni anaj e s twy ż e j ni żi nne , i s t ot nec e c hy -„ P omy ś lo r e k l a ma c h,k t ór e pr z e ds t a wi a j ąk obi e t ęj a k o ma ł ą dz i e wc z y nk ę zk uc y k a mi i f a l ba nk a mi , wdor os ł y c hpoz a c hs e k s ua l ny c h. ” Uk az ani es e k s ual ne go upr z e dmi ot owi e ni a dor os ł y c h mode l e k , dz i e wc z ę c oś ć poddana s e k s ual i z ac j i

www. mammazi ne. pl8 1


WYMI ARS POŁ E CZ NY : Wr a por c i ewy r óż ni ones ąt r z ywy mi a r y , wk t ór y c hodby was i ęs e k s ua l i z a c j adz i e wc z ą t : WYMI ARS POŁ E CZ NY : Nor myk ul t ur owe , oc z e k i wa ni ai wa r t oś c i . Kul t ur apr z e pe ł ni onaj e s t„ z s e k s ua l i z owa ny mi ”obr a z a midz i e wc z ą t( np.s t r oj et y powok obi e c e : s pódni c z k i mi ni , but ynaobc a s a c h, dor os ł abi e l i z nai t d. ) CE L :uk a z a ni e , ż es e k s ua l i z a c j aj e s tz j a wi s k i e mdobr y mi nor ma l ny m. I m wi ę c e jt a k i c hobr a z ów w r e k l a ma c h,fil ma c h,s e r i a l a c hii nny c he l e me nt a c hpr z e s t r z e ni publ i c z ne j i k ul t ur owe j , t y mwwi ę k s z y ms t opni uz os t a j euz na naz ana t ur a l ne . WYMI ARI NT E RPE RS ONAL NY : Rodz i na ,r ówi e ś ni c yz a c hę c a j ą c edz i e wc z ę t adoby c i as e k s owny miij a k ot a k i ej et r a k t uj ą c y mi . S pos ób, wj a k i r odz i cr e a g uj enapr oś bydz i e c k anp. opoma l owa ni dpa z nok c i , z a k up„ s e k s owny c h” ubr a ń,t owj a k i k ome nt uj er z e c z y wi s t oś ć ,c z y l i np.pr z e pe ł ni ones e k s e mt e l e dy s k i ( a na l i z at r e ś c i t e l e dy s k ówws k a z uj e ,ż emi ę dz y44%a81%t e l e dy s k ówz a wi e r aobr a z yot r e ś c is e k s ua l ne j )ma duż ywpł y wnat o, wj a k i ms t opni udz i e c k oz os t a ni epodda nes e k s ua l i z a c j i . S AMOS E KS UAL I Z ACJ A: Gdy dz i e wc z y nk iz os t a j ą na g r a dz a ne ( np.w pos t a c ipoc hwa ł )z as woj ez s e k s ua l i z owa ne z a c howa ni e iwy g l ą dt o na j pr a wdopodobni e jz i nt e r na l i z uj ąt e nor my ibę dą dą ż y ć do s a mos e k s ua l i z a c j i , np. : -Chc e s zby ćj a kma maimi e ćpoma l owa nepa z nok i e t k i ?Dobr z e ,k oc ha ni e ,oc hmoj ama ł a k obi e t k a ! -Chodź ,z r obi mydz i śba bs k iwi e c z ór ,poma l uj e mys i ę ,popr z e bi e r a myz ak obi e t k i ,bę dz i et a k ws pa ni a l e ! - Oc h, t y moj as ł odk az a l ot ni c o, popa t r zj a k ona ś l i c z ni et r z e poc z et y m r z ę s k a mi ! Dz i e wc z y nk i c z uj ą c ,ż eot oc z e ni ez wr a c anani euwa g ęg dywy g l ą da j ą„ s e k s i ” ,z a uwa ż aj ei c hwa l i c hc ąwz ma c ni a ćt oz a c howa ni e . Nar z uc ani edz i e c i omdor os ł e j s e k s ual noś c i Ki e dyw c z e r wc u pi s a ł a mt e k s tk r y t y k uj ą c yma l owa ni epa z nok c ima ł y m dz i e wc z y nk om ni e s podz i e wa ł a ms i ę ,ż ewy woł at a kg or ą c ądy s k us j ę .Ma l owa ni epa z nok c iws k a z a ł a mj a k oj e de n zpr z e j a wówz j a wi s k as e k s ua l i z a c j i dz i e c i . „ Naj bar dz i e j ni e pok oj ąc ej e s tt o , ż emal uj ącdz i e wc z y nc epaz nok c i ec z y ni s i ęzni e j ni et y l k omał ą k obi e t k ę ,al emał ąs ł odk ąk obi e t k ę–l ol i t k ę .Mal owani ek i l k ul e t ni m dz i e wc z y nk om paz nok c ij e s t z awoal owanąf or mąc z y ni e ni azni c hs e k s bombi obi e k t óws e k s ual n y c h.J e s t e mt ak as ł odk a,t ak a r oz k os z na, t ak aur oc z a, dos c hr upani a. ”

www. mammazi ne. pl8 2


Z abawawmamus i ę . S t y l i z owani edz i e wc z y nk i namał ąk obi e t k ęj ak os t y l i z owani enamamus i ę . Gł ówny ma r g ume nt e mos ób, k t ór es i ęz emnąni ez g a dz a ł yby ł o: -Dl a c z e g oma mz a br oni ćdz i e c k una ś l a dowa ni amni e ?Moj ac ór k ac hc eby ćj a kma ma ,c oz ł e g o wt y mwi dz i s z ? Modanac z y ni e ni ezmał y c hdz i e wc z y ne kk obi e t e k ,zdz i e c idor os ł y c h,odbi e r ai m dz i e c i ńs t wo. Be zwą t pi e ni a :na ś l a dowa ni er odz i c ów j e s tj e dny m ze t a pów s oc j a l i z a c j i .Dz i e c ina ś l a duj ą dor os ł y c h:i c hmi mi k ę ,s pos óbmówi e ni a ,g e s t yiz a c howa ni a ,uda j ą ,ż es ąma ł y mik uc ha r k a mi , og r odni k a mi ,ma j s t e r k owi c z a mii t d.P e wnez a c howa ni as ąj e dna kpr z e z na c z onewy ł ą c z ni edl a dor os ł y c h:dz i e c i ni emog ąnp. pi ćk a wyc z ywk r ę c a ćż a r ówk i dol a mpy . T a ks a moj a kni epowi nny ma l owa ćpa z nok c i ,na k ł a da ćbut ów naobc a s a c hc z ys t r i ng ów:bodor oś l iuż y wa j ąi c hc hc ą podk r e ś l i ćl ubwy doby ćs woj ąa t r a k c y j noś ćs e k s ua l ną . Rodz i c es ąpot obyus t a l a ćdz i e c k ug r a ni c ei ws k a z y wa ć , c oj e s tdobr eac oz ł e . Rodz i c es ą dr og ows k a z e m. Da j mydz i e c i om c i e s z y ćs i ędz i e c i ńs t we m.Ni e c hodk r y wa j ąw s obi ei s t ot ęs e k s ua l ną ,a l eni e budź mywni c hpot r z e byby ć„ s e k s i ” .

Oa ut or z e:

F ot o: www. l i f e . f or be s . pl

Na t a l i aT urv e l Ni s hk a : s oc j ol oż k a , a ut or k abl og awww. ni s hk a . pl s k i e r owa ne g odoos ób i nt e l i g e nt ny c h, dowc i pny c h i zwy obr a ź ni ą .


D z i e c k o i s t o t ap Ĺ‚ c i o wac z ys e k s u a l n a ? www. n i e wi e r z e wb o c i a n a . p l

www. mammazi ne. pl8 4


www. mammazi ne. pl8 5


TESTY


T e s t ys p a c e r 贸 we k E MO T I O Nb a b y h o me B u g a b o oC a me l e o n3 B a b y z e nY o y o MA C L A R E NT E C H N OX T


www. b e a b a p o l s k a . p l


E MO T I O Nb a b y h o me

www. mammazi ne. pl9 0


www. b e a b a p o l s k a . p l


B u g a b o oC a me l e o n3

www. mammazi ne. pl9 2


B a b y z e nY o y o

www. mammazi ne. pl9 4


MA C L A R E NT E C H N OX T

www. mammazi ne. pl9 6


KW ESTI ONAR


RI USZ


CAナ、 PRAW DA O PAULINA / W W W . FACEBOOK. COM/SEELOVEPHOTOGRAPHY

www. mammazi ne. pl1 00


PRZYGOTOW ANI E: Bogna Boj anowska Moni ka Pryśko Marek Li pi ński

W W W. MAMMAZI NE. PL

MAMMAZINE I WRZESIEŃ 2014  
MAMMAZINE I WRZESIEŃ 2014  
Advertisement